Adobes hållbarhetspolicy


8 september 2014

På Adobe anser att vi är skyldiga – gentemot våra medarbetare, våra närsamhällen, våra investerare, våra kunder och miljön – att arbeta på ett hållbart sätt.

Åtgärdplan
Hållbarhet på Adobe bygger på våra ledstjärnor: skapa hälsosamma och innovativa arbetsmiljöer, minska driftskostnaderna och öka produktiviteten genom resursbevarande och minskat avfall, driva verksamheten lönsamt, främja en kultur av delaktighet i hållbarhet genom medarbetarnas engagemang samt möjliggöra för kunderna att bli mer miljövänliga genom sin användning av våra produkter.

Mer specifikt vill Adobe följande:
· Fortsätta att utveckla digitala produkter som är utformade för att förstärka hållbarhetsinitiativ för både medarbetare och kunder
· Öka andelen Adobe-program som säljs digitalt, vilket minskar behovet av förpackningar och leveranser
· Fortsätta att minska emballaget per enhet till mer än 90 % jämfört med nivåerna 2011, och för återstående fysiska produkter fortsätta att använda återanvänt innehåll så mycket som möjligt
· Öka redovisningen av hållbarhetsåtgärder i hela produktleveranskedjan genom omfattande statistiska rapporter
· Avtala med tredjepartstillverkare och -leverantörer att arbeta på ett hållbart sätt och minska mängden avfall
· Utbilda personalen i hållbarhet för hem och arbete genom en kombination av personalkommunikation, webbinarier och presentationer på arbetsplatsen
· Engagera personalen i hållbarhet genom vårt volontärsbaserade Green Team-nätverk
· Årligen mäta koldioxidutsläppen i Scope 1, Scope 2 och Scope 3 (affärsresor) och implementera strategier för att minska dem
· Utveckla förmågan att mäta alla Scope 3-utsläpp och fortsätta att arbeta på att minska vår totala koldioxidpåverkan
· Säkerställa att vi använder energi på ett ansvarsfullt sätt genom implementering av energieffektiva projekt och genom att välja förnybara och alternativa källor när detta är möjligt
· Ställa upp årliga besparingsmål för energi, vatten, fast avfall och koldioxidutsläpp och implementera planer för att nå dem
· Anskaffa byggnadsmaterial där det öppet redovisas av leverantörerna vad de består av, företrädesvis med återanvänt material
· Ta omhand fast avfall till 95 % eller mer senast 2015 genom en kombination av kompostering, återanvändning respektive återvinning, vid alla våra anläggningar, om detta är möjligt
· Fortsätta att minska bevattning med kranvatten
· Rapportera resultatet av hållbarhetsprogrammet till personal, ledning och andra intressenter minst en gång om året
· Säkerställa att regelverket följs genom en kombination av egna revisioner samt revisioner och certifieringar från tredje part

Adobes personal, leverantörer och besökare är skyldiga enligt lag att säkerställa att alla landsspecifika lagar och bestämmelser följs. Potentiella miljöbrott, t.ex. utsläpp, konstig lukt, olämplig dumpning av kemikalier etc., ska rapporteras till din chef på Adobe eller – för leverantörer och besökare – till er kontaktperson på Adobe. Man kan också kontakta Facilities på 6-HELP eller Global Securities Operations Center på 408-536-4444.

Adobe förväntar sig att samtliga anställda, leverantörer och besökare följer ovanstående rutiner för att säkerställa att Adobe når sina rapporterade hållbarhetsmål. Följ riktlinjerna i detta policydokument.