Accessibility
 
Home / Products / UltraDev / Support / Downloads  
Icon or Spacer Macromedia Dreamweaver UltraDevSupport Center Release Notes

Kommentarer om Dreamweaver UltraDev 4

I detta dokument behandlas frågor som inte tas upp i dokumentationen till Dreamweaver UltraDev 4. Detta dokument kan komma att uppdateras när mer information finns tillgänglig.

Systemkrav
IViktig information för dig som uppgraderar från UltraDev 1
Problem som gäller både Windows och Macintosh
Problem som endast gäller Windows
Problem som endast gäller Macintosh
Problem med dubbel byte- och utökad ASCII-teckenuppsättning
Rapportera fel

Systemkrav

Windows Macintosh
Intel Pentium-processor eller motsvarande 166+ MHz Power Macintosh
Windows 95/98/2000, Me eller NT 4.0 (Service Pack 5) OS 8.6 eller OS 9.x
64 MB tillgängligt RAM-minne 64 MB tillgängligt RAM-minne
170 MB tillgängligt hårddiskutrymme 130 MB tillgängligt hårddiskutrymme
Färgskärm med upplösningen 800 x 600 och 256 färger Färgskärm med upplösningen 800 x 600 och 256 färger

Ytterligare krav
UltraDev 4 ansluter till en databas med anslutningen som anges på programservern. Om du kör programservern på din egen dator (exempelvis Personal Web Server) eller vill ansluta direkt till databasen från datorn gäller dock följande:

> Microsoft Data Access Components 2.5 (endast Windows)
Om du vill ansluta till databaser med hjälp av ADO eller ODBC i Microsoft Windows 98 eller NT version 4 måste du ha MDAC (Microsoft Data Access Components) version 2.5 eller senare. MDAC installeras normalt samtidigt med program som exempelvis Microsoft Office 2000. Om du inte har MDAC eller har en tidigare version än 2.5, kan du hämta och installera den senaste versionen av MDAC här.
> Mac OS Runtime för Java (endast Macintosh)
Om du vill ansluta direkt till en databas från din Macintosh-dator med en JDBC-drivrutin från databasleverantören måste du ha Mac OS Runtime för Java (MRJ) version 2.2 eller senare. Om du inte har MRJ installerat på datorn eller har en tidigare version än 2.2, kan du hämta och installera den senaste versionen av MRJ här.

Rekommenderade krav när du vill skapa dynamiska data
Ska du bygga en webbtillämpning i UltraDev så kommer du att skapa dynamiska sidor. Om du vill köra de dynamiska sidorna måste du ha en webbserver som stöder dynamiska sidor. I UltraDev 4 finns stöd för ASP (Active Server Pages), CFML (Cold Fusion Markup Language) och JSP (Java Server Pages).

Om du vill använda UltraDev 4 tillsammans med ASP måste du ha en ASP-server, exempelvis:

> Microsoft IIS 4.0 eller 5.0
> Microsoft Personal Web Server
> Chili!Soft ASP

Om du vill använda UltraDev 4 tillsammans med CFML måste du ha en CFML-server, exempelvis:

> Cold Fusion 4.0 eller 4.5

Om du vill använda UltraDev 4 tillsammans med JSP måste du ha en JSP 1.0-kompatibel server, exempelvis:

> IBM WebSphere 3.0 eller 3.5
> BEA WebLogic
> Netscape iPlanet Enterprise Server
> Allaire JRun 3.0
> Jakarta Tomcat 3.1 eller senare
> Sun Java Web Server 2.0

De flesta webbtillämpningar måste kunna lagra och hämta data från en databasserver. Små till medelstora databastillämpningar klarar sig med en skrivbordsdatabas som exempelvis Microsoft Access. Större tillämpningar kräver större och kraftigare databassystem, exempelvis Oracle 8i, Microsoft SQL Server eller IBM DB2.

Viktig information om hur du kommer igång med UltraDev 1
Om du har använt UltraDev 1 bör du säkerhetskopiera dina platser innan du installerar UltraDev 4.

I UltraDev 4 har vi ändrat på det sätt som postuppsättningar skapas på en sida. I UltraDev 4 kan du konvertera postuppsättningar som har skapats i äldre versioner av UltraDev. Observera dock följande:

> Postuppsättningar kommer att konverteras till UltraDev 4 när du öppnar dem. Det går inte att återgå till den tidigare versionen.
> Det är därför viktigt att du säkerhetskopierar en plats innan du konverterar postuppsättningar med UltraDev 4.

Om du använder UltraDev 1 vill du kanske ha kvar den versionen för att kunna använda det äldre postuppsättningsformatet för produktions- eller affärskritiska tillämpningar. UltraDev 4 installeras som standard i en annan katalog. Säkerhetskopiera alla platser som du använder med den äldre versionen och använd en separat kopia av platsen tillsammans med UltraDev 4.

När en postuppsättning uppdateras från UltraDev 1 till UltraDev 4 tas inte anpassad kod med i postuppsättningen utan du måste manuellt skriva in den igen.

Problem som gäller både Windows och Macintosh

> ASP
När du har öppnat en ASP VB-sida på en ASP JS-plats eller en ASP JS-sida på en ASP VB-plats, ändras siddirektivet automatiskt när du lägger till en serverfunktion. Detta kan orsaka körtidsfel om skript i båda språken finns på en sida som endast har ett språkdirektiv.
> CF
Om du med ColdFusion använder egenskapskontrollen när du binder data till en objektparameter visas två dynamiska attribut på panelen Serverfunktioner.
> CF
När du skapar upprepade regioner med servermodellen ColdFusion kan ett felmeddelande visas som anger att detta inte stöds och att du ska ta bort de yttre CFOUTPUT-koderna. Detta inträffar om markeringen är en rad som innehåller en dynamisk datapost för en tabell som redan har omgivande CFOUTPUT-koder.
> CF
När du uppdaterar en upprepad region på en ColdFusion-sida bevaras inte anpassade attribut om du ändrar regionen från upprepa vissa till upprepa alla.
> CF
Med ColdFusion går inte Logga in användare-sessionen ut när webbläsaren stängs. Om du startar om webbläsaren finns fortfarande sessionen kvar. Detta är en funktion som finns på CF-servern. CF-servern anger cookien för sessions-ID med en utgångstid långt fram i tiden och denna cookie finns kvar även när klientwebbläsaren stoppas och startas om.
> CF
I avsnittet om anslutningsinställningar i hjälpen finns det ingen referens till RDS.
> CF
När du använder CFML-skript, exempelvis Användarverifiering, måste det finnas en fil med namnet Application.cfm i rotkatalogen för att sessionsvariabler ska kunna finnas. Filen Application.cfm körs innan någon annan CF-mall i en katalog där filen Application.cfm finns.

Filen Application.cfm måste innehålla följande kod:
<CFAPPLICATION NAME="Name"
SESSIONMANAGEMENT="Yes" >

> CF
ColdFusion kräver ett användarnamn för lösenordsskyddade databaser. Om du anger ett lösenord måste du ange ett användarnamn också. Om du inte anger något användarnamn returneras felet "Error, password is invalid". Du kommer runt problemet genom att sätta användarnamnet till Admin.
> JSP
Det går inte att ge en sida namnet default.jsp. Om du ger en sida namnet default.jsp uppstår ett kompileringsfel eftersom default är ett reserverat ord i JSP.
> JSP
Om du kör och skickar en Ta bort post-sida som använder URL-omdirigering med JSP på en Tomcat-programserver uppstår ett "exhausted record"-fel eftersom sidan försöker köra frågan igen på den post som togs bort. Du kan komma runt problemet genom att placera alla dynamiska data inuti HTML-koden i en "Visa om postuppsättningen inte är tom".
> JSP
När du använder JSP tillsammans med Microsoft SQL Server och drivrutinen com.inet.tds.TdsDriver, ger ett anrop parameterriktningen som "in/out" när den borde vara "out". Även om du ändrar parameterriktningen till "out" kommer den felaktigt att återställas till "in/out" när du startar om den anropbara dialogrutan.
> JSP
När du använder en JavaBean kommer data utanför upprepade regioner inte att visas för samlingar. Dynamiska data från en samling har inte värden utanför en upprepad region och konverteras inte från den visuella informationen i Live Data eftersom egenskapen inte är indexerad när den inte är i en upprepad region.
> JSP
Serverfunktionen Logga in användare är inkompatibel på vissa JSP-servrar. I stället för att använda Filnamn.jsp eller /Filnamn.jsp kan du använda /Platsrot-på-Programserver/Filnamn.jsp vilket fungerar på alla JSP-programservrar. I den aktuella API:n finns /Platsrot-på-Lokal-Maskin/ men vi behöver /Platsrot-på-Programserver/. I vissa fall omdirigeras du till rätt sida men ";$sessionid$(session_id_here)" läggs till i slutet av frågesträngen. I andra fall utformas URL-adressen på fel sätt.
> JSP
Ett dubbelt getObject-anrop orsakar fel med JDBC 1.0-kompatibla drivrutiner. UltraDev genererar skript med ett dubbelt getObject-anrop för en dynamisk lista/meny i JSP. Du kan komma runt problemet genom att använda en annan drivrutin eller genom att redigera serverfunktionsskriptet.
> JSP
Drivrutinen sun.jdbc.odbc visar inte dynamiska data för nvarchar-, nchar- eller ntext-typer i en SQL Server-databas.
> JSP
När du använder programservern IBM WebSphere JSP ska omdirigeringssökvägarna för serverfunktioner vara fullständiga sökvägar, exempelvis: använd /udtests/jsp/menu.jsp i stället för menu.jsp
> JSP
Sidan kanske inte ritas upp på rätt sätt i dokumentvyn om den innehåller "jrun"-koder när du använder Live Data på en JSP-sida med JRun som programserver. Live Data fungerar med "jsp:"-koder men den stöder inte "jrun"-koder eller andra anpassade koder.
> JSP
I JSP kan du infoga duplicerade användarnamn med hjälp av serverfunktionen Kontrollera nytt användarnamn.
> Serverfunktionerna Infoga post, Uppdatera post och Ta bort post lägger alltid till frågevariabler i URL-omdirigeringssträngen. Du kan ändra omdirigeringsplatsen genom att ange en variabel i koden.

Du kan göra det genom att skapa en ny serverfunktion i serverfunktionsverktyget. Den nya serverfunktionen ska infogas ovanför HTML med vikten 25. Koden sätter variabeln MM_editRedirectUrl till omdirigeringsplatsen. Om du anger denna variabel läggs inga frågevariabler till.

> Citattecken (eller tumtecken) kan inte användas i dialogrutan med SQL-frågor. Citattecken i SQL, exempelvis i ett alias, hanteras inte på rätt sätt och när du öppnar dialogrutan Postuppsättning blir resultaten i SQL-satsen felaktiga.
> Det går inte att använda två statusobjekt för navigering i postuppsättningar från två olika postuppsättningar på en och samma sida. När du infogar det andra objektet ändras alla postuppsättningsnamn som refereras till i skriptblocken till den andra postuppsättningen vilket lämnar det första objektet utan funktion.
> Det går inte att använda reserverade JavaScript-ord som en parameter i en serverfunktion som skapas med serverfunktionsverktyget. Du kan exempelvis inte använda "URL" som en parameter eftersom det är ett reserverat ord. Använd i stället ett modifierat namn, exempelvis "minURL".
> Om designtids- och körtidsanslutningarna båda är på den lokala maskinen och HTTP är satt till "true" kommer anslutningen att misslyckas i UltraDev 4 eftersom det är en lokal anslutning och därför ska HTTP inte vara satt till "true" för en sida som skapades i UltraDev 1.

Du kan komma runt problemet genom att ändra HTTP="true" till HTTP="false" i anslutningsfilen som genereras av UltraDev 4 (d.v.s. <minplats>/Connections/<minConn>.asp).

> Serverfunktionerna Infoga post och Uppdatera post innehåller alternativet "Skicka som" om du använder datumdatatyper i Access. Om du använder en Access-databas kan du också använda datumdatatypen i Access eller en vanlig datumdatatyp.
> Fil-URL till serverfunktionen Logga in användare uppdateras inte när ett dokument sparas. När du bläddrar till en fil i en lokal mapp och dokumentet inte är sparat än tilldelas en katalog av typen "file:\\macintosh\....". URL-sökvägen bör dock uppdateras och reflektera den relativa sökvägen när du sedan sparar sidan.
> Serverfunktionerna Flytta till specifik post och Gå till relaterad sida kan inte placeras på samma sida. Om du placerar serverfunktionerna Flytta till specifik post och Gå till relaterad sida på samma sida raderas URL-parametern Gå till. Om du vill gå till en annan detaljsida bör du använda serverfunktionen Gå till detaljsida.
> Dialogrutorna Flash-knapp och Flash-text ska inte tillåta dynamiska parametrar. Flash behandlar sådana parametrar bokstavligt och de bearbetas inte i körtid. Du kan använda parametrar men inte dynamiska parametrar.
> När en sida har serverfunktionen Skydda sida kan den inte visas i Live Data. Du kan komma runt problemet genom att lägga till den sessionsvariabel som krävs i inställningsskripten till Live Data.
> Du kan inte välja en fil från en annan mapp som detaljsida med Live-objektet med huvuddetaljer. Detaljsidan måste vara i samma mapp som huvudsidan.
> Om du vill använda serverfunktionsverktyget för att skapa både ASP/VB- och ASP/JS-versioner av samma beteende (och använda samma namn), måste du i denna version göra ändringar i beteendefilen för hand.

Ta bort JavaScript-deklarationen i HTML-filen i ASP-mappen som finns i mappen ServerBehaviors. Dessutom måste kodblocken ha olika namn. Om du har ett block med namnet Untitled1_block1 i VBscript måste du ändra namnet till något annat, exempelvis: Untitled1_block2 för JSP, block3 för CF och block4 för JavaScript.

> Serverfunktioner som har skapats med det dynamiska textalternativet leder med största sannolikhet till kapslade direktiv. Alternativet har lagts till för att specialfall, exempelvis en dynamisk TITLE-kod, ska kunna accepteras. Du kan komma runt problemet genom att ta bort det kapslade direktivet för hand efter att ha använt serverfunktionen.
> Om du ändrar en upprepad region i en fil som använder en mall raderas den associerade postuppsättningen.
> Ett Hoppmeny-beteende som används på en dynamisk lista/meny visar MM låst region på beteendepanelen. Koderna BEGINLOCK och ENDLOCK syns inte i användarens dokument. I stället syns de i gränssnittet för JavaScript-beteendet Hoppmeny. Om du stöter på detta kanske det inte räcker med att ta bort skriptet. Om detta inträffar kan du pröva med att ta bort hela hoppmenyn och börja om på nytt.
> Det går inte att använda serverfunktionen Kontrollera nytt användarnamn om fälttypen i SQL Server är text. Du kommer runt problemet genom att ändra databasfälttypen till varchar.
> Serverfunktionen Begränsa åtkomst ger användaren åtkomst till en sida vid validering av behörighetsnivåer om ingen behörighetsnivå har definierats för användaren.

Om du inte vill att användare har åtkomst till alla sidor om du använder behörighetsnivåer, kan du ange behörighetsnivåer för alla användare i databasen. Om ingen behörighetsnivå har angivits för en användare kommer användaren att ha tillgång till alla sidor.

> ColdFusion- och JSP-sidor bryts om du har skrivit koderna med versaler. Problemet kan visa sig på två sätt:
> Om du har skickat Include-filen till servern visas gula koder högst upp på sidan när du växlar till Live Data.
> Om du inte har skickat Include-filen till servern visas ett Live Data- eller förhandsgranska i webbläsarfel.

Du bör inte använda versaler i koder när du skriver kod i ColdFusion eller JSP.

Om alternativet Åsidosätt skiftläget för koder är aktiverat inaktiverar du det genom att välja Redigera > Inställningar > Kodformat och avmarkerar kryssrutan Åsidosätt skiftläget för koder.

Om du först har tvingande versaler och sedan tvingande gemener uppdateras dock inte den avslutande HEAD-koden och du kommer att ha <head></HEAD> i dokumentet.

> GIF-LZW-funktionen som beskrivs i dokumentationen om flexibiliteten är inte med i Dreamweaver UltraDev.
> I handböckerna Använda Dreamweaver och Använda UltraDev (de tryckta och PDF-filerna) samt i hjälpen används felaktigt namnet Package Manager när det i stället borde vara Extension Manager.
> Beteenden kan nu användas på sidor från mallar. Beteendena bevaras även om du senare uppdaterar sidan för att införa ändringarna i ursprungsmallen.
> Bildattribut för enstaka bilder i Fireworks 4: Länk- och Alt-attributen som har tilldelats en enstaka bild i Dreamweaver UltraDev visas inte i Fireworks men de bibehålls.
> Detaljerad information om hur du skapar nya knappmallar med Flash och generatortextobjektet finns i artikeln på Dreamweavers kundtjänst. Besök också Macromedia Exchange om du vill hämta fler Flash-knappar.
> Flash-objekt i Dreamweaver UltraDev känner inte automatiskt av om en användare har Flash installerad i webbläsaren. Om du vill kunna upptäcka detta använder du beteendena i JavaScript Integration Kit för Macromedia Flash 5 som finns att hämta på Macromedia Exchange.
> Netscape 6
Dreamweaver UltraDev 4 stöder inte Netscape 6 fullt ut. Mer information finns i tekniska dokument om Netscape 6 på Dreamweavers kundtjänst.
> Nya kortkommandon
Vissa kortkommandon har ändrats i Dreamweaver UltraDev 4 för att de ska överensstämma med andra Macromedia-produkter. Dreamweaver UltraDev 4 levereras också med en uppsättning Dreamweaver 3-korkommandon, om du vill använda samma uppsättning som i Dreamweaver 3.
> Funktionen Synkronisera fungerar inte alltid tillförlitligt tillsammans med WebDAV om systemtiden på servern skiljer sig markant från systemtiden på datorn.
> Om du vill använda felsökningsprogrammet för JavaScript måste du ha både Java och JavaScript aktiverat i webbläsaren.
> Felsökningsprogrammet för JavaScript i Dreamweaver UltraDev fungerar tillsammans med följande webbläsare:
> Windows
Internet Explorer 4.0+, Netscape 4.5+ förutom Netscape 6
> Macintosh
Netscape 4.5+ förutom Netscape 6

Problem som endast gäller Windows

> Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna installera Dreamweaver UltraDev på en Windows NT- eller Windows 2000-server. Även om ett felmeddelande visas som talar om detta, är det här en förändring från föregående versioner.
> En säkerhetsvarning från felsökningsprogrammet i Windows Me visas ofta bakom webbläsarfönstret med felsökningsprogrammet och ibland bakom Dreamweaver UltraDevs fönster också. Om du vill visa säkerhetsvarningen kan du antingen minimera alla fönster eller klicka på säkerhetsdialogrutan på Aktivitetsfältet så flyttas den längst fram.
> Använda felsökningsprogrammet tillsammans med Internet Explorer: Det verkar som om Dreamweaver UltraDev låser sig om du försöker skapa en ny mapp eller ändra namn på en befintlig mapp eller fil i Windows samtidigt som felsökningsprogrammet för JavaScript är öppet i Internet Explorer. Om du stänger webbläsarfönstret bör problemet försvinna.

Problem som endast gäller Macintosh

> CF
När du arbetar med ColdFusion på Macintosh bör du sätta inställningen Radbrytningar till "CR LF (Windows)". Om en standardradbrytning på Macintosh används tillsammans med ColdFusion kan en rad problem uppstå:
> CFML-servern behandlar filen som en enda lång rad. Om ett CFSCRIPT innehåller en "//"-kommentar behandlas resten av skriptet som en enda lång kommentar.
> WebDAV överför ColdFusion-filer med Macintosh-radbrytningar, vilket gör att ColdFusion Server får problem med filen.
> Serverbeteendena Navigationsfält, huvud- och detaljsida och Flytta till post får problem med Cold Fusion Server-fel.

Så här ändrar du inställningarna så att du får Windows-radbrytningar: välj Redigera > Inställningar > Kodformat och ändra inställningen Radbrytningar till "CR LF (Windows)".

> CF
Om du använder Cold Fusion rapporterar Live Data ett fel om sökvägen innehåller ett blanksteg. Blanksteg ovanför platsroten brukar fungera men det bör inte vara några blanksteg i sökvägen i själva platsen.
> Om du skapar en serverfunktion som inte har några parametrar med hjälp av serverfunktionsverktyget visas inte serverfunktionens namn i panelen Serverfunktioner när funktionen används på en sida.

Det kan komma runt problemet på två sätt:

> Skapa en parameter i serverfunktionsverktyget och ta sedan bort den.
> Lägg till en TITLE-kod i XML-gruppfilen för hand.
> När du startar felsökningsprogrammet för JavaScript kanske meddelandet "Vänta medan Dreamweavers miniprogram för felsökning läses in. Klicka på OK när du vill ge programmet tillåtelse att köra." visas flera gånger. När du har klickat på alla dessa meddelanden startar felsökningsprogrammet.
> BBEdit 6.01 åtgärdar två fel i integrationen mellan Dreamweaver och BBEdit. Demoversionen av BBEdit 6.01 och uppdateringen till BBEdit 6.01 finns på CD-skivan till Dreamweaver UltraDev 4 Macintosh. Kunder som redan har köpt BBEdit 6.0 bör känna till att det finns en kostnadsfri uppdatering där problemet med Dreamweaver UltraDev-integrationen är åtgärdat. Mer information om hur du hämtar uppdateringen finns i kommentarer om BBEdit 6.01 och på sidan om BBEdit-uppdateringen.
> Integration med SourceSafe Integration på Macintosh kräver några extra steg innan du kan sätta igång. Detaljerade instruktioner om hur du konfigurerar integrationen av Dreamweaver och SourceSafe finns på sidan om hur du arbetar med SourceSafe på Macintosh, som finns på Dreamweavers kundtjänst.
> Funktionen Skapa webbfotoalbum fungerar inte på Macintosh om det inte finns några öppna Dreamweaver UltraDev-dokument.
> Knappen Sök i hjälpen om Använda Dreamweaver, Använda UltraDev eller Utöka Dreamweaver och UltraDev kanske inte fungerar i Internet Explorer 4.5 på Macintosh. Du kan rätta till problemet genom att uppgradera till Apple Mac OS Runtime for Java (MRJ) 2.2.3.
> Knappen Sök i hjälpen om Använda Dreamweaver, Använda UltraDev eller Utöka Dreamweaver och UltraDev kanske inte fungerar i Netscape 6 på vissa Macintosh-system. Du kan komma runt problemet genom att ange en annan webbläsare som primär webbläsare i Dreamweaver.
> Felsökningsprogrammet för JavaScript fungerar inte när TCP/IP är inställt till PPP och du inte är inloggad.

> När du har startat hjälpen och sedan klickar i ett UltraDev-fönster inom en ganska kort tid blir insättningspunkten osynlig, tangentbordet slutar att fungera och om du försöker markera text visas osammanhängande markerade regioner.

Problem med dubbel byte- och utökad ASCII-teckenuppsättning
Alla servermodeller

> Undvik att använda DSN:er som innehåller dubbel byte- eller utökade tecken.
> Skift-JIS är den enda japanska kodning som stöds.
> Använd inte filnamn och sökvägar med dubbel byte-tecken.

JSP

> UltraDev stöder endast programservern IBM WebSphere JSP i dubbel byte-operativsystem. Andra JSP-programservrar har kända inkompatibilitetsproblem med dubbel byte-teckenuppsättningar.
> Endast följande drivrutiner har testats med UltraDev och hanterar dubbel byte-data på rätt sätt när de används tillsammans med en programserver. Kontrollera att alternativet "Drivrutin används på programserver" är markerat.
> Oracle Thin-drivrutin
> IBM DB2 App-drivrutin
> IBM DB2 Net-drivrutin
> Tabellnamn, kolumnnamn och lagrade procedurer i dubbel byte stöds inte.
> Om du skapar ett filter som innehåller dubbel byte-tecken fungerar det på servern men om du klickar på testknappen returneras inte rätt information.
> JavaBeans-klassnamn ska inte innehålla dubbel byte- eller utökade tecken.

Cold Fusion

> ColdFusion Server stöder inte tabellnamn, kolumnnamn och lagrade procedurer som innehåller dubbel byte- eller utökade tecken.

Rapportera fel
Har du hittat ett fel? Skicka ett e-postbrev till UltraDev-gruppen med följande information (skriv på engelska):

=======================
Ditt namn:
Din e-postadress:
Ditt telefonnummer:
=======================
Felbeskrivning
=======================
Sammanfattning:
Hur felet kan återskapas:
1.
2.
3.
Förväntade resultat:

Faktiska resultat:
=======================
Plattform:
=======================
Power Macintosh________
Windows 95/98________
Windows NT________
Windows 2000________
Windows ME________
=======================
System information:
=======================
Maskinvara:
Operativsystemversion:
RAM-minne:
=======================

Skriv Bug Report: [en kort sammanfattning av felet] på ämnesraden så att vi kan skilja felrapporter från funktionsönskemål. Skriv exempelvis: "Bug Report: Can't see JPEGs".