Tài nguyên và thông tin chuyên sâu về CNTT

Tuân thủ là tiêu chuẩn.

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và dịch vụ để giúp bạn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và các yêu cầu quy định.

Tuân thủ

Tuân thủ quan trọng đối với mọi người. Bao gồm chúng ta.

Tìm hiểu những việc chúng tôi đang làm để giúp bạn đáp ứng các luật, yêu cầu nghiêm ngặt và quy định

ngành cho dù bạn kinh doanh ở đâu.

Luôn tuân thủ.

Luôn tiến về phía trước.

Khung mở, linh hoạt của chúng tôi được xây dựng để thích ứng

với các quy định luôn thay đổi khắp

thế giới, để đảm bảo bạn tuân thủ — vì thế

mà công việc kinh doanh không bao giờ bị gián đoạn.  

Tận hưởng chữ ký điện tử hợp pháp, có tính ràng buộc

khắp thế giới. 

Luật chữ ký điện tử khác nhau giữa các quốc gia. May mắn thay, chúng tôi

luôn cập nhật tất cả những luật đó, để giúp quản lý

rủi ro của bạn và để đảm bảo tính hợp pháp của mỗi

chữ ký điện tử bạn sử dụng.

Tất cả giải pháp của chúng tôi đáp ứng

các tiêu chuẩn cao nhất.

Các giải pháp của Adobe tuân thủ

các tiêu chuẩn bảo mật cũng như các quy định theo ngành

như HIPAA, FERPA, GLBA

và FDA 21 CFR phần 11.

Adobe Sign tuân thủ

Chữ ký điện tử tuân thủ

Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign mang lại độ tin cậy mà bạn cần bằng cách tuân thủ eIDAS và các quy định khác về chữ ký số dựa trên chứng chỉ.

Khả năng tiếp cận Acrobat

Khả năng tiếp cận nhiều hơn với Acrobat.

Adobe Acrobat và Acrobat Reader cung cấp hỗ trợ khả năng tiếp cận đặc biệt để bạn có thể đảm bảo những người có khả năng khác nhau có thể truy cập nội dung bạn cung cấp.

Các tiêu chuẩn PDF

PDF của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.

Acrobat PDF đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 32000 để chuyển đổi tài liệu điện tử, bao gồm các tiêu chuẩn dành cho mục đích đặc biệt như PDF/A để lưu trữ, PDF/E cho kỹ thuật và PDF/X để in.

Hãy nói về những điều Adobe có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.

Hãy nói về những điều Adobe có thể làm cho doanh nghiệp của bạn.

Bất kể bạn đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số, hãy thực hiện bước tiếp theo với Adobe Document Cloud.