Acrobat Standard

Thực hiện các tác vụ cơ bản trên PDF như chỉnh sửa, chuyển đổi và bảo vệ bằng mật khẩu với Acrobat Standard. Để có một giải pháp chữ ký điện tử và PDF toàn diện, hãy khám phá Acrobat Pro.

Bao gồm
Acrobat Standard
Acrobat Reader
Adobe Scan
Fill & Sign

Ưu đãi đi kèm

  • 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây 
  • Hướng dẫn từng bước 
  • Adobe Portfolio
  • Adobe Fonts 
  • Sử dụng các tính năng mới nhất
  • 25 tín dụng tạo sinh hàng tháng

Nên dùng cho

  • Quy trình đa nhiệm PDF
  • Tài liệu kỹ thuật số
  • Chữ ký điện tử

Chọn một gói thanh toán:

Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời hạn thanh toán của tháng đó và bạn sẽ bị tính phí chấm dứt sớm. Nếu bạn hủy sau 14 ngày, khoản thanh toán của bạn sẽ không được hoàn lại và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng.
Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.