linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.00) 24.29%, #FF9A00 100%)

https://www.adobe.com/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Adobe Illustrator

{{illustrator}}

So sánh các gói {{illustrator}}.

Tải riêng {{illustrator}} hoặc tải trong gói đa ứng dụng. Bạn có toàn quyền lựa chọn.

  1. {{individuals}}
  2. {{students-and-teachers}}
  3. {{teams}}
tab hoạt động
1
id
mini-compare-plans

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/compare-plans/table/individual/intro-pricing

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/compare-plans/table/edu/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/compare-plans/table/business/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/compare-plans/faq