Accessibility

Takuun vastuuvapauslauseke ja Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

TÄMÄ ASIAKIRJA SISÄLTÄÄ TAKUUTIEDOT (OSA I) JA ADOBEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN
SOVELLETTAVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN (OSA II).

 

OSA 1. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE.

OHJELMISTO JA MUUT TIEDOT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA KAIKKINE VIRHEINEEN. ADOBE, SEN TOIMITTAJAT JA CERTIFICATE AUTHORITY -TAHOT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ VOI TAATA OHJELMISTON, CERTIFICATE AUTRHORITY -TAHON PALVELUJEN TAI MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN TARJONNAN TOIMINTAA TAI NIIDEN KÄYTTÄMISESTÄ MAHDOLLISESTI SAATAVIA TULOKSIA. LUKUUN OTTAMATTA SIINÄ LAAJUUDESSA MILLÄ MITÄ TAHANSA TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTA EI KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA, ADOBE, SEN TOIMITTAJAT JA CERTIFICATE AUTHORITY - TAHOT EIVÄT MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA, SÄÄDÖSTEN-, TUOMIOISTUINKÄYTÄNNÖN-, YLEISEN TAVAN TAI KÄYTÄNNÖN MUKAISIA TAI MUUTOIN SOVELTUVIA TAKUITA TAI EHTOJA MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS, TUOTTEEN SOVELTUVUUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄ LAATU TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

OSA II. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS.

KÄYTTÄMÄLLÄ, KOPIOIMALLA TAI LEVITTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT, MUKAAN LUKIEN ERITYISESTI SEURAAVAT: KÄYTTÖÄ (KOHTA 2), SIIRRETTÄVYYTTÄ (KOHTA 4), YHTEYDEN LUOMISTA JA TIETOSUOJAA (KOHTA 6), TAKUUTA (KOHTA 9) JA VASTUUTA (KOHDAT 10 JA 16) KOSKEVAT EHDOT. KUN SOPIMUS ON HYVÄKSYTTY, SE ON TÄYTÄNTÖÖNPANTAVISSA KÄYTTÄJÄÄ JA TAHOA, JOKA ON SAANUT OHJELMISTON JA JONKA PUOLESTA SITÄ KÄYTETÄÄN, VASTAAN. MIKÄLI ETTE HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ TÄTÄ OHJELMISTOA.

ADOBE SALLII OHJELMISTON KÄYTÖN VAIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. JOIHINKIN OHJELMISTOON SISÄLTYVIIN MUIDEN OSAPUOLTEN MATERIAALEIHIN SAATTAA LIITTYÄ MUITA EHTOJA, JOTKA TAVALLISESTI LÖYTYVÄT KYSEISTEN MATERIAALIEN YHTEYDESSÄ OLEVISTA ERILLISESTÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA, " LUE MINUT " - TIEDOSTOSTA, TAI " THIRD PARTY SOFTWARE NOTICES AND/OR ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS " -EHDOISTA JOTKA LÖYTYVÄT OSOITTEESTA http://www.adobe.com/go/thirdparty_fi.

1. Määritelmät.

" Adobe " tarkoittaa Adobe Systems Incorporated -nimistä Delawaren yhtiötä (osoite: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA), mikäli tämän sopimuksen kohta 12 (a) tulee sovellettavaksi; muussa tapauksessa se tarkoittaa Irlannin lainsäädännön alaista Adobe Systems Software Ireland Limited -nimistä yhtiötä (osoite: Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irlanti), joka on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tytäryhtiö ja käyttöoikeudenhaltija. " Tietokone " tarkoittaa virtuaalista tai fyysistä elektronista laitetta, joka hyväksyy tietoa digitaalisessa tai sitä vastaavassa muodossa ja käsittelee tätä tietoa sille annettujen ohjeiden mukaisesti tietyn tuloksen aikaansaamiseksi. " Ohjelmisto " tarkoittaa (a) kaikkea tämän sopimuksen yhteydessä toimitettujen tiedostojen (joko sähköisesti ladattujen tai fyysisellä tallennusvälineellä toimitettujen ), levykkeiden tai muiden tallennusvälineiden sisältöä, joihin saattaa kuulua (i) Adoben tai jonkin muun osapuolen tietokoneisiin liittyvät tiedot tai ohjelmistot, mukaan lukien Adobe Reader® (" Adobe Reader"), Adobe® AIR™ (" Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player ja Authorware® Player (Adobe AIR ja Flash, Shockwave sekä Authorware Player -ohjelmistot ovat yhdessä " Adobe Runtimes " ); (ii) kirjalliset selittävät materiaalit tai tiedostot (" Dokumentaatio ") ja (iii) fontit; sekä (b) parannukset, muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja kopiot, joita Adobe on toimittanut käyttäjälle milloin tahansa (yhdessä " Päivitykset "). " Käyttö " tarkoittaa Ohjelmiston käyttöönottoa, asentamista, lataamista, kopioimista tai Ohjelmiston toiminnoista muulla tavoin hyötymistä.

2. Ohjelmiston käyttöoikeus.

Mikäli käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Adobelta tai joltain sen valtuuttamalta jälleenmyyjältä, ja edellyttäen, että käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja, mukaan lukien kohdan 3 mukaisia rajoituksia, Adobe myöntää käyttäjälle Ohjelmiston yleisen käyttöoikeuden Dokumentaatiossa kuvatulla tavalla ja Dokumentaatiossa kuvattuihin tarkoituksiin seuraavin ehdoin.

2.1 Yleinen käyttö. Käyttäjä voi asentaa yhteensopivaan Tietokoneeseensa Ohjelmiston yhden kopion ja käyttää sitä. Katso Ohjelmistoa käyttöä koskevat tärkeät rajoitukset kohdasta 3.

2.2 Palvelinkäyttö. Tämä sopimus ei salli ohjelmiston asentamista tiedostopalvelimelle, eikä ohjelmiston käyttämistä tiedostopalvelimelta. Tietoa ohjelmiston käyttämisestä tiedostopalvelimella löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_fi (Adobe Reader) tai http://www.adobe.com/go/licensing_fi (Adobe Runtimes).

2.3 Jakelu. Tämä sopimus ei myönnä käyttäjälle oikeutta myöntää alilisenssejä tai jakaa Ohjelmistoa. Tietoa oikeuden hankkimisesta Ohjelmiston jakelua varten fyysisellä välineellä, sisäisen verkon kautta tai käyttäjän tuotteen tai palvelun mukana löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_fi (Adobe Reader) tai http://www.adobe.com/go/licensing_fi (Adobe Runtimes).

2.4 Varmuuskopiointi. Käyttäjä voi tehdä Ohjelmistosta yhden varmuuskopion, edellyttäen että tätä varmuuskopiota ei asenneta eikä käytetä. Käyttäjä ei voi luovuttaa kenellekään oikeuksia varmuuskopioon, ellei hän luovuta kaikkia oikeuksia Ohjelmistoon kohdassa 4 kuvatulla tavalla.

3. Velvoitteet ja rajoitukset.

3.1 Adobe Runtimea koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää mitään Adobe Runtimea missään laitteessa mikä ei ole PC, eikä minkään käyttöjärjestelmään sulautetun version tai laiteversion kanssa. Epäselvyyksien välttämiseksi käyttäjä ei voi käyttää Adobe Runtimea esimerkiksi (a) mobiililaitteissa, tv-sovittimissa (set top box, STB), kämmenlaitteissa, puhelimissa, kosketusnäyttölaitteissa (web pad), tablet-laitteissa, tablet-mikroissa joihin ei ole asennettu Windows XP Tablet PC Edition -ohjelmistoa, pelikonsoleissa, televisioissa, DVD-soittimissa, mediakeskuksissa (pois lukien Windows XP Media Center Edition ja sen seuraajat), sähköisissä ilmoitustauluissa tai muissa digitaalisissa ilmoituslaitteissa, Internet appliance -laitteissa tai muissa Internetiin kytketyissä laitteissa, kämmenmikroissa, terveydenhuollon laitteissa, pankkiautomaateissa, telemaattisissa laitteissa, pelikoneissa, kotiautomaatiojärjestelmissä, kioskeissa, kaukosäädinlaitteissa tai missä tahansa muussa kuluttajaelektroniikkalaitteessa , (b) operaattoripohjaisissa mobiili-, kaapeli- satelliitti- tai televisiojärjestelmissä tai (c) muissa suljetun järjestelmän laitteissa. Tietoa Adobe Runtime -ohjelmien käyttöoikeussopimuksesta kyseisiä järjestelmiä varten löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/licensing_fi.

3.2 Adobe Readeria koskevat rajoitukset. Adobe myöntää Adobe Readeria koskevat käyttöoikeudet ja jakaa sitä PDF-tiedostojen katseluun, jakeluun ja jakamiseen.

3.2.1 Muuntamista koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Adobe Readeria minkään sellaisen muun ohjelmiston, lisälaajennuksen tai lisäyksen kanssa joka käyttää tai on riippuvainen Adobe Readerista silloin, kun PDF-tiedostoja käännetään tai muunnetaan toisenlaiseen tiedostoformaattiin (esimerkiksi PDF-tiedosto TIFF-, JPEG- tai SVG-tiedostoksi).

3.2.2 Laajennuksia koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Adobe Readeria minkään sellaisen laajennusohjelman kanssa, joka ei ole kehitetty Adobe Integration Key License Agreement -sopimuksen mukaisesti.

3.2.3 Lukitut ominaisuudet. Adobe Reader saattaa sisältää ominaisuuksia tai toimintoja, jotka on piilotettu tai jotka on lukittu tai " himmennetty" (" Lukitut ominaisuudet "). Lukitut ominaisuudet aktivoituvat ainoastaan avattaessa PDF-asiakirjoja, jotka on luotu käyttämällä vain Adoben tämän mahdollistavaa teknologiaa. Käyttäjä ei saa käyttöönottaa tai yrittää käyttöönottaa mitään Lukittua ominaisuutta muulla tavalla kuin sen mahdollistavan teknologian kautta, eikä käyttäjän pidä olla riippuvainen Adobe Readerista vastaavanlaisen ominaisuuden luomiseksi, tai muulla tavoin kiertää kyseisen ominaisuuden aktivointia valvovaa teknologiaa. Lisätietoa lukituista ominaisuuksista löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/readerextensions_fi.

3.3 Tiedoksi käyttäjälle. Kaikkien käyttäjän tekemien Ohjelmiston kopioiden tulee sisältää samat Ohjelmistosta ilmenevät tekijänoikeus- ja muut omistusoikeutta kuvaavat ilmoitukset.

3.4 Muutos- ja purkamiskielto. Käyttäjä ei saa muuttaa, mukauttaa, kääntää tai luoda Ohjelmistoon perustuvia johdannaistöitä. Käyttäjä ei saa tutkia Ohjelmiston valmistustapaa perusteellisesti, hajottaa tai purkaa sitä osiin taikka muutoin pyrkiä selvittämään sen lähdekoodia, paitsi siinä laajuudessa kuin soveltuva laki nimenomaisesti sallii purkamisen tai hajottamisen.

4. Siirtäminen.

Käyttäjä ei saa vuokrata, leasingvuokrata, alivuokrata, luovuttaa tai siirtää oikeuksia Ohjelmistossa tai myöntää käyttöoikeutta Ohjelmistoon tai mihinkään sen osaan niin, että Ohjelmisto tai jokin sen osa kopioitaisiin toisen käyttäjän Tietokoneelle, muutoin kuin tässä sopimuksessa erityisesti sallitulla tavalla. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää kaikki oikeutensa Ohjelmiston käyttöön toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle seuraavien ehtojen mukaisesti: (a) käyttäjä siirtää kyseiselle henkilölle myös (i) tämän sopimuksen, (ii) Ohjelmiston sekä kaikki Ohjelmistoon tai Tietokoneeseen liitetyt tai sen yhteydessä ennalta asennetut ohjelmistot ja laitteet, mukaan lukien kaikki kopiot, päivitykset ja edeltävät versiot, (b) käyttäjä ei säilytä itsellään mitään kopioita mukaan lukien varmuuskopiot ja Tietokoneelle tallennetut kopiot ja (c) Ohjelmiston oikeudet vastaanottava osapuoli hyväksyy tämän sopimuksen ehdot sekä mahdolliset muut ehdot, joiden alaisena käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston käyttöoikeuslisenssin. Edellä todetusta huolimatta käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää oikeuksia Ohjelmiston koulutus-, ennakkojulkaisu- tai " ei jälleenmyyntiin "-kopioihin.

5. Immateriaalioikeudet, oikeuksien pidättäminen.

Ohjelmisto ja kaikki käyttäjän siitä valmistamat luvalliset kopiot ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön ja sen toimittajien immateriaalioikeuksin suojattua omaisuutta. Ohjelmiston rakenne, järjestely ja koodi ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön ja sen toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietoa. Ohjelmisto on suojattu lailla, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltain sekä muiden maiden tekijänoikeuslait, ja kansainvälisillä sopimusmääräyksillä. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti muuta todeta, tämä sopimus ei luo käyttäjälle minkäänlaisia Ohjelmistoa koskevia immateriaalioikeuksia. Adobe ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty.

6. Yhteyden luominen ja tietosuoja.

6.1 PDF-tiedostojen käyttö. Kun Ohjelmistolla avataan PDF-tiedosto, joka on rekisteröity esittämään mainoksia Ads for Adobe PDF -palveluun rekisteröinnin kautta, käyttäjän tietokone voi luoda yhteyden Adoben, mainostajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämään verkkosivustoon. Tämän tapahtuessa käyttäjän Internet Protocol -osoite (IP) lähetetään. Sivustoa ylläpitävä osapuoli voi käyttää teknologiaa, joka lähettää (tai "palvelee") avattuun tiedostoon tai sen läheisyyteen mainoksia tai muuta elektronista sisältöä. Verkko-operaattori voi käyttää myös JavaScriptiä, jäljitteitä (tunnetaan myös nimillä action tag tai 1x1 pixel.gifs) tai muuta teknologiaa mainosten tehokkuuden lisäämiseksi ja mittaamiseksi sekä mainosten sisällön personalisoimiseksi. Kommunikointiin Adoben verkkosivustojen kanssa sovelletaan Adoben Online-tietosuojalausuntoa, joka löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/privacy_fi. Adobella ei ole välttämättä pääsyä tai valvontaa kolmannen osapuolen käyttämistä ominaisuuksista, eikä Adoben Online-tietosuojalausunto kata kolmannen osapuolen verkkosivustojen informaatiokäytäntöjä.

6.2 Päivitykset. Käyttäjä hyväksyy ja suostuu siihen, että Ohjelmisto voit kytkeä Tietokoneen automaattisesti Internetiin Tietokoneelle automaattisesti ladattavien päivitysten tarkistamiseksi ja Adoben tiedottamiseksi Ohjelmiston onnistuneesta asennuksesta. Tämän tapahtuessa Adobelle lähetetään ainoastaan tunnistustietoja, jotka eivät ole henkilökohtaisia. Kommunikointiin Adoben verkkosivustojen kanssa sovelletaan Adoben Onlinetietosuojalausuntoa, joka löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/privacy_fi. Katso dokumentaatiosta lisätietoa oletuspäivitysasetusten muuttamisesta.

6.3 Asetustenhallintaohjelma. Flash Player saattaa aiheuttaa sen, että jotkut käyttäjäasetukset tallennetaan käyttäjän Tietokoneelle paikallisesti jaettuina. Näitä asetuksia ei liitetä käyttäjään, mutta ne mahdollistavat sen, että käyttäjä voi konfiguroida tiettyjä Flash Playerin asetuksia. Lisätietoa " local shared object "-tallenteista osoitteessa http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_fi, ja lisää tietoa Asetustenhallintaohjelmasta osoitteessa http://www.adobe.com/go/settingsmanager_fi.

7. Kolmannen osapuolen tarjonnat.

Ohjelmisto saattaa sallia käyttäjälle pääsyn kolmannen osapuolen verkkosivuille, ohjelmistosovelluksiin ja tietopalveluihin ja käyttää niitä, mukaan lukien Rich Internet Applications -sovellukset ( " Kolmannen osapuolen tarjonnat " ). Pääsyyn Kolmannen osapuolen tarjontaan ja sen käyttämiseen, mukaan lukien hyödykkeet, palvelut tai tiedot, sovelletaan kyseistä tarjontaa koskevia ehtoja. Adobe ei omista tai toimita Kolmannen osapuolen tarjontaa.

8. Digitaaliset sertifikaatit.

8.1 Käyttö. Adobe AIR käyttää digitaalisia sertifikaatteja kolmannen osapuolen luomien Adobe AIR -sovellusten julkaisijan tunnistamisen helpottamiseksi. Adobe Reader käyttää digitaalisia sertifikaatteja PDF-asiakirjojen allekirjoittamiseen ja niiden sisältämien allekirjoitusten varmentamiseen sekä sertifioitujen PDF-asiakirjojen varmentamiseen. Käyttäjän Tietokone voi luoda yhteyden Internetiin digitaalisen sertifikaatin varmentamisen aikana. Digitaalisia sertifikaatteja myöntävät kolmannen osapuolen Certifikate Authorities -tahot, mukaan lukien Adobe Certified Document Services (CDS) -myyjät, jotka on lueteltu osoitteessa http://www.adobe.com/go/partners_cds_fi ( " Certificate Authorities " ) tai ne voivat olla itse allekirjoitettuja.

8.2 Ehdot. Käyttäjä ja Certificate Authority -taho ovat vastuussa digitaalisten sertifikaattien hankinnasta, käytöstä ja niihin luottamisesta. Ennen kuin käyttäjä luottaa mihinkään sertifioituun dokumenttiin, digitaaliseen allekirjoitukseen tai Certificate Authority -palveluun, käyttäjän tulee lukea Certificate Authority -tahon palveluihin sovellettavat toimitusehdot, mukaan lukien esimerkiksi tilaajan sopimukset, luotettujen osapuolten sopimukset, sertifikaattikäytännöt ja ilmoitukset. Tietoa Adoben CDS-myyjistä löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/partners_cds_fi olevien linkkien kautta.

8.3 Hyväksyminen. Käyttäjä hyväksyy, että (a) digitaalinen sertifikaatti on saatettu peruuttaa ennen sen varmennusta, jolloin digitaalinen allekirjoitus tai sertifikaatti näyttää olevan voimassa, vaikka todellisuudessa näin ei ole, (b) digitaalisen sertifikaatin turvallisuus tai eheys voi vaarantua dokumentin allekirjoittajan, vastaavan Certificate Authority -tahon tai muun kolmannen osapuolen toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, ja (c) sertifikaatti voi olla itse allekirjoitettu, jota Certificate Authority -taho ei ole toimittanut. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA SERTIFIKAATTIIN LUOTTAMISESTA. ELLEI SERTIFICATE AUTHORITY -TAHO OLE ANTANUT KÄYTTÄJÄLLE ERILLISTÄ KIRJALLISTA TAKUUTA, DIGITAALISEN SERTIFIKAATIN KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA.

8.4 Kolmannen osapuolen oikeudet. Käyttäjä hyväksyy, että mikä tahansa Certificate Authority -taho, johon käyttäjä luottaa, on kolmantena osapuolena tässä sopimuksessa, ja että sillä on oikeus omissa nimissään vaatia ehtojen täytäntöönpanoa samoin kuin Adobella olisi oikeus sitä vaatia.

8.5 Vahingonkorvaus. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Adobe tai asianomainen Certificate Authority -taho (ellei sen ehdoissa nimenomaisesti muuta todeta) vastaa mistään vahingoista, menetyksistä, toimista, vahingoista tai vaatimuksista (mukaan lukien kaikki kohtuulliset kustannukset, kulut ja oikeudenkäyntikulut sekä palkkiot), jotka aiheutuvat tai liittyvät asianomaisen Certificate Authority -tahon palvelujen käyttöön tai siihen luottamiseen mukaan lukien rajoituksetta (a) luottaminen päättyneeseen tai peruutettuun sertifikaattiin; (b) riittämätön sertifikaatin varmentaminen; (c) muun kuin soveltuvien ehtojen, tämän sopimuksen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisen sertifikaatin käyttäminen; (d) kohtuullisen harkinnan laiminlyöminen julkaisijan palveluihin tai sertifikaatteihin luotettaessa; tai (e) palveluita koskevissa ehdoissa määritettyjen ehtojen laiminlyöminen.

9. Ei takuuta.

Ohjelmisto toimitetaan "SELLAISENAAN" ja KAIKKINE VIRHEINEEN. ADOBE, SEN TOIMITTAJAT JA CERTIFICATE AUTHORITY -TAHOT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ VOI TAATA OHJELMISTON, CERTIFICATE AUTRHORITY -TAHON PALVELUJEN TAI MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN TARJONNAN TOIMINTAA TAI NIIDEN KÄYTTÄMISESTÄ MAHDOLLISESTI SAATAVIA TULOKSIA. LUKUUN OTTAMATTA SIINÄ LAAJUUDESSA MILLÄ MITÄ TAHANSA TAKUUTA, EHTOA TAI VAKUUTUSTA EI KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN VOIDA SULKEA POIS TAI RAJOITTAA, ADOBE, SEN TOIMITTAJAT JA CERTIFICATE AUTHORITY -TAHOT EIVÄT MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA, SÄÄDÖSTEN-, TUOMIOISTUINKÄYTÄNNÖN-, YLEISEN TAVAN TAI KÄYTÄNNÖN MUKAISIA TAI MUUTOIN SOVELTUVIA TAKUITA TAI EHTOJA MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS, TUOTTEEN SOVELTUVUUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄ LAATU TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Kohtien 9 ja 10 ehdot pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisesta huolimatta, riippumatta siitä, mistä syystä ne ovat aiheutuneet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tai luo minkäänlaista jatkuvaa oikeutta käyttää Ohjelmistoa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

10. Vastuunrajoitus.

ADOBE, SEN TOIMITTAJAT TAI CERTIFICATE AUTHORITY -TAHOT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA KÄYTTÄJÄLLE MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, VAATEISTA TAI KUSTANNUKSISTA MUKAAN LUKIEN VÄLILLISISET TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI ANSION TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSET. NÄIN SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ ADOBEN EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN, VAHINKOJEN TAI VAATEIDEN MAHDOLLISUUS. EDELLÄ OLEVAT RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA KÄYTTÄJÄN TOIMIALUEELLA VOIMASSA OLEVAN JA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI. ADOBEN, SEN TOIMITTAJIEN JA CERTIFICATE AUTRHORITY -TAHOJEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA KOKONAISVASTUU RAJOITTUU MAHDOLLISEEN OHJELMISTOSTA MAKSETTUUN SUMMAAN. Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita Adoben vastuuta käyttäjää kohtaan Adoben tuottamuksesta tai vilpillisyydestä (petos) aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta. Adobe toimii toimittajiensa ja Cerificate Authority -tahojen puolesta ainoastaan kiistääkseen, sulkeakseen pois ja rajoittaakseen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, takuita ja vastuita, mutta ei muussa suhteessa tai tarkoituksessa. Lisätietoja löytyy tämän sopimuksen lopussa olevista paikallisia toimistoja koskevasta osoite ja yhteystietoja -kohdasta. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä Adoben asiakastukiosastoon.

11. Vientisäännökset.

Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmistoa ei saa toimittaa, siirtää tai viedä sellaiseen maahan tai käyttää sellaisella tavalla, jonka Yhdysvaltain tai muut vientiä koskevat lait, rajoitukset tai säännökset (" vientisäännökset") kieltävät. Lisäksi, mikäli Ohjelmisto on vientisäännösten rajoitusten alainen, käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole kauppasaarron alaisen maan kansalainen tai muutoin oleskele tällaisessa maassa (mukaan lukien muun muassa Iran, Syyria, Sudan, Kuuba ja Pohjois-Korea) ja että vientisäännökset eivät muutoin kiellä käyttäjää vastaanottamasta Ohjelmistoa. Kaikki Ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sillä ehdolla, että myönnetyt oikeudet menetetään, mikäli käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja.

12. Sovellettava laki.

Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan seuraavien maiden voimassaolevia lakeja: (a) Kalifornian osavaltio, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu käyttäjän ollessaYhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa, (b) Japani, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu käyttäjän ollessa Japanissa, Kiinassa, Koreassa tai muussa Kaakkois- Aasian maassa, jossa kaikki viralliset kielet kirjoitetaan käsitekirjoituksella (esim. hanzi, kanji tai hanja) ja/tai muulla kirjoitustavalla, joka perustuu käsitekirjoitukseen tai muistuttaa rakenteeltaan sitä, kuten hangul tai kana, tai (c) Englanti, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu muulla kuin edellä mainitulla lainkäyttöalueella. Vastaavasti kaikissa sopimukseen liittyvissä kiistoissa yleinen tuomiovalta Kalifornian lakia sovellettaessa on Santa Claran piirikunnan tuomioistuimella, Japanin lakia sovellettaessa Tokion aluetuomioistuimella ja Englannin lakia sovellettaessa Englannin toimivaltaisilla tuomioistuimilla. Tähän sopimukseen ei sovelleta minkään lainkäyttöalueen lainvalintaa koskevia säännöksiä tai yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki), jonka soveltaminen erityisesti suljetaan pois.

13. Yleiset määräykset.

Mikäli ilmenee, että jokin osa tästä sopimuksesta on mitätön tai ei-täytäntöönpantavissa, tämä seikka ei vaikuta sopimuksen jäljelle jäävien osien sitovuuteen, vaan sopimus säilyy muilta osin sitovana ja täytäntöönpanokelpoisena ehtojensa mukaisesti. Tämä sopimus ei rajoita kuluttajana olevan osapuolen lakiin perustuvia oikeuksia. Tätä sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti ainoastaan edellyttäen, että Adoben valtuuttama toimihenkilö allekirjoittaa muutoksen. Adoben myöntämiin päivitysten käyttöoikeussopimuksiin saattaa sisältyä muita tai erilaisia ehtoja. Tämä Sopimus muodostaa Adoben ja käyttäjän välisen koko Sopimuksen koskien Ohjelmistoa, ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Ohjelmistoa koskevat esitykset, keskustelut, sitoumukset, yhteydenpidot ja mainonnan.

14. Tiedotus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille.

Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa olevien Loppukäyttäjien osalta Adobe noudattaa sovellettavissa olevia tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi säädettyjä lakeja mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan toimeenpanomääräystä (Executive Order) 11246 muutoksineen, Vietnamin sodan veteraanien sopeuttamisen avustamisesta vuonna 1974 annetun lain (38 USC 4212) § 402 ja vuonna 1973 annetun kuntoutuslain § 503 muutoksineen sekä säännöksen 41 CFR osia 60-1 - 60-60, 60-250 ja 60-741. Viittauksella sisällytetään tasavertaisuuslaki (Affirmative Action Clause) ja edeltävän lauseen sisältämät säännökset tähän sopimukseen.

15. Käyttöoikeuksien noudattaminen.

Jos käyttäjänä on liikeyritys tai organisaatio, käyttäjä hyväksyy, että Adoben tai Adoben valtuuttaman edustajan niin pyytäessä käyttäjä dokumentoi sekä todistaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesti, että Ohjelmistojen käyttö pyynnön esittämisajankohtana on Adoben myöntämien käyttöoikeuslisenssien mukaista.

16. Erityiset ehdot ja poikkeukset.

16.1 Vastuunrajoitus Saksassa ja Itävallassa asuville Käyttäjille.

16.1.1 Mikäli Käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Saksasta tai Itävallasta kyseisen maan ollessa hänen tavanmukainen asuinpaikkansa, ei tämän Sopimuksen osa 10 tule sovellettavaksi. Sen sijaan kohdassa 16.1.2 olevien määräysten mukaisesti Adoben lakisääteinen vastuu rajoittuu seuraavaan: (i) Adobe on vastuussa vahingoista ainoastaan siihen käyttöoikeussopimuksen solmimisaikana normaalisti ennakoituun määrään asti ottaen huomioon vahingot, jotka ovat aiheutuneet laiminlyönnistä johtuvasta sopimukseen sisältyvän velvoitteen rikkomisesta ja (ii) Adobe ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet lievästä huolimattomuudesta aiheutuneesta epäolennaisesta sopimukseen sisältyvän velvoitteen rikkomisesta.

16.1.2 Edellä mainitut rajoitukset eivät kuitenkaan koske pakollisia lakisääteisiä vastuita, erityisesti, eivätkä Saksan voimassa olevan tuotevastuulain vaatimia korvausvastuita eivätkä vastuita, jotka aiheutuvat tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista eivätkä erityisen takuun ottamista vastattavaksi.

16.1.3 Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin vaadittaviin toimenpiteisiin välttääkseen ja vähentääkseen vahinkojen syntymistä, erityisesti ottamalla Ohjelmistosta sekä tietokoneen tiedoista varmuuskopiot tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Mikäli Teillä on kysyttävää tähän sopimukseen liittyen tai mikäli haluatte pyytää Adobelta lisätietoja, ottakaa yhteyttä paikalliseen Adoben toimistoon käyttäen tämän tuotteen yhteydessä toimitettuja osoite- ja yhteystietoja, tai Internetin kautta osoitteessa www.adobe.com/fi.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader, ja Shockwave ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Reader_Player_AIR_WWEULA-fi_FI-20080204_1313