Accessibility

Garantijas atruna un programmatūras licences līgums.

ŠAJĀ DOKUMENTĀ IR IEKĻAUTA GARANTIJAS INFORMĀCIJA (I DAĻA) UN LICENCES LĪGUMS, KAS
NOSAKA ADOBE PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANU (II DAĻA).

I DAĻA. GARANTIJAS ATRUNA.

PROGRAMMATŪRA UN CITA INFORMĀCIJA JUMS TIEK PIEGĀDĀTA TĀDA, "KĀDA TĀ IR" - AR VISIEM TĀS TRŪKUMIEM. ADOBE UN TĀS PIEGĀDĀTĀJI, KĀ ARĪ SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES NEGARANTĒ UN NEVAR GARANTĒT DARBĪBU VAI REZULTĀTUS, KO JŪS VARAT IEGŪT, LIETOJOT PROGRAMMATŪRU, SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES PAKALPOJUMUS VAI CITUS TREŠO PERSONU PIEDĀVĀJUMUS. IZŅEMOT JEBKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMA, APLIECINĀJUMA VAI NOTEIKUMA APMĒRĀ, CIKTĀL TAM NEVAR PIEMĒROT IZŅĒMUMU VAI IEROBEŽOJUMU SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMO LIKUMDOŠANU, ADOBE, TĀS PIEGĀDĀTĀJI UN SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES NEPIEDĀVĀ NEKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, APLIECINĀJUMUS VAI NOTEIKUMUS (TIEŠUS VAI IZRIETOŠUS SASKAŅĀ AR LIKUMU, VISPĀRĒJĀM TIESĪBĀM, PARAŽĀM, LIETOŠANU VAI CITĀDI) ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU JAUTĀJUMU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDU TREŠO PERSONU TIESĪBU NEAIZSKARŠANU, PIEPRASĪJUMU, INTEGRĒŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI VAI PIEMĒROTĪBU JEBKURAM ĪPAŠAM NOLŪKAM.

II DAĻA. PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMS.

LIETOJOT, KOPĒJOT VAI IZPLATOT VISU VAI IKVIENU DAĻU NO ADOBE PROGRAMATŪRAS, JŪS PIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, TAI SKAITĀ, IT ĪPAŠI NOTEIKUMIEM PAR: 2. PUNKTĀ MINĒTO LIETOŠANU; 4. PUNKTĀ NODOŠANU; 6. PUNKTĀ SAVIENOJAMĪBU UN PRIVĀTUMU; 9. PUNKTĀ GARANTIJU; 10. UN 16. PUNKTĀ ATBILDĪBU. JŪS PIEKRĪTAT, KA ŠIS LĪGUMS IR IZPILDĀMS PRET JUMS UN JEBKURU JURIDISKO PERSONU, KAS IEGĀDĀJUSIES PROGRAMMATŪRU UN, KURAS UZDEVUMĀ TĀ TIEK LIETOTA. JA JŪS NEPIEKRĪTAT, NELIETOJIET ŠO PROGRAMMATŪRU.

ADOBE ĻAUJ LIETOT ŠO PROGRAMMATŪRU TIKAI SASKAŅĀ AR ŠĪ LĪGUMA NOTEIKUMIEM. DAŽU TREŠO PERSONU MATERIĀLU LIETOŠANA, KAS IEKĻAUTI PROGRAMMATŪRĀ, VAR BŪT PAKĻAUTA CITIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, KAS PARASTI ATRODAMI ATSEVIŠĶĀ LICENCES LĪGUMĀ, "READ ME" DATNĒ, KURA ATRODAS LĪDZĀS ŠĀDIEM MATERIĀLIEM VAI "TREŠO PERSONU PROGRAMMATŪRAS INFORMĀCIJA UN/VAI PAPILDU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI", KAS ATRODAMI http://www.adobe.com/go/thirdparty_lv.

1. Definīcijas.

" Adobe" nozīmē Adobe Systems Incorporated, Delavēras štata korporāciju, 345 Park Avenue, Sanhosē, Kalifornijā 95110, ja piemērojams šī Līguma 12 (a). punkts; citādi tas apzīmē Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Īrijas Republika, sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Īrijas likumdošanu un Adobe Systems Incorporated filiāli un licenci. " Dators" nozīmē virtuālu vai fizisku personālo elektronisko ierīci, kas pieņem informāciju ciparu vai līdzīgā formā un apstrādā to, lai iegūtu noteiktu rezultātu, balstoties uz komandu secību. " Programmatūra"" nozīmē a) visu datņu saturu (kas iegūtas vai nu elektroniski, vai no fiziskas datu vides) diska (-iem) vai citas datu vides, kas tiek nodrošināta saskaņā ar šo Līgumu un kas var iekļaut i) Adobe vai trešās personas datoru informāciju vai programmatūru, ieskaitot Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player un Authorware® Player (Adobe AIR un Flash, Shockwave un Authorware atskaņotāji kopā saukti "Adobe Runtimes"); ii) saistītajiem skaidrojošajiem rakstveida materiāliem vai datnēm ("Dokumentāciju"); un iii) fontiem; un b) iepriekš minētās programmatūras jauninājumiem, modificētām versijām, atjauninājumiem, papildinājumiem un kopijām, ko jums jebkurā laikā ir piešķīrusi Adobe (kopā saukti "Atjauninājumi"). "Lietošana" nozīmē piekļuvi, instalēšanu, lejupielādēšanu, kopēšanu vai cita veida labumu gūšanu no programmatūras funkciju izmantošanas.

2. Programmatūras licence.

Ja Jūs esat iegādājies Programmatūru no Adobe vai kāda no tās pilnvarotajiem licences turētājiem un, kamēr Jūs ievērojat šī līguma noteikumus, ieskaitot 3. punktā noteiktos ierobežojumus, Adobe piešķir Jums neierobežotu licenci lietot Programmatūru Dokumentācijā aprakstītajā veidā un mērķiem, kā norādīts turpmāk tekstā:

2.1 Vispārējā lietošana. Jūs varat instalēt un lietot vienu Programmatūras kopiju uz jūsu savietojamā Datora. Skatīt
3. punktā norādītos svarīgos Programmatūras lietošanas ierobežojumus.

2.2 Servera lietošana. Šis līgums neļauj jums instalēt vai lietot programmatūru datora datņu serverim. Lai iegūtu informāciju par programmatūras izmantošanu datora datņu serverī, apmeklējiet http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_lv informācijai par Adobe Reader vai arī http://www.adobe.com/go/licensing_lv informācijai par Adobe Runtimes.

2.3 Izplatīšana. Šī licence jums nepiešķir tiesības izsniegt licenci citai personai vai izplatīt šo Programmatūru. Lai iegūtu informāciju par tiesībām izplatīt Programmatūru fiziskā datu vidē vai iekšējā tīklā, vai arī kopā ar jūsu produktu vai pakalpojumu, apmeklējiet http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_lv informācijai par Adobe Reader vai arī http://www.adobe.com/go/licensing_lv informācija par Adobe Runtimes.

2.4 Dublējumkopija. Jūs drīkstat sagatavot vienu Programmatūras dublējumkopiju ar nosacījumu, ka Jūsu dublējumkopija netiek instalēta vai lietota. Jūs nedrīkstat nodot tiesības uz dublējumkopiju, ja vien Jūs nenododat visas tiesības uz Programmatūru saskaņā ar 4. punkta nosacījumiem.

3. Saistības un ierobežojumi.

3.1 Adobe Runtime ierobežojumi. Jūs nedrīkstat lietot jebkuru Adobe Runtime atskaņotāju jebkurā ierīcē, kas nav personālais dators, vai kopā ar jebkādu operētājsistēmas iegulto vai ierīces versiju. Lai novērstu šaubas, un vienīgi kā piemērs jānorāda, ka Jūs nedrīkstat lietot Adobe Runtime jebkādās a) mobilās ierīcēs, televizora pierīcēs (STB), rokas ierīcēs, telefonos, tīmekļa paliktņos, planšetēs un planšetdatoros (izņemot ar Windows XP Media Center Edition un tās pēcteču operētājsistēmām), spēļu konsolēs, televizoros, DVD atskaņotājos, mediju centros (izņemot ar Windows XP Media Center Edition un tās pēcteču operētājsistēmām), elektroniskajos ziņojumu dēļos un citos ciparu virziena rādītājos, Interneta ierīcēs vai citās ierīcēs ar Interneta pieslēgumu, personālajos ciparasistentos (PDA), medicīniskās ierīcēs, bankomātos, telemātiskās ierīcēs, spēļu automātos, mājas automatizācijas sistēmās, kioskos, tālvadības ierīcēs vai jebkurā citā patērētāju elektroniskajā ierīcē, (b) mobilajās, kabeļu, satelīta vai televīzijas sistēmās vai (c) citās slēgtās sistēmas ierīcēs. Lai iegūtu informāciju par Adobe Runtimes licencēšanu izmantošanai šādās sistēmās, apmeklējiet http://www.adobe.com/go/licensing_lv.

3.2 Adobe Reader ierobežojumi. Adobe licencē un izplata Adobe Reader PDF datņu skatīšanai, izplatīšanai un koplietošanai.

3.2.1 Konversijas ierobežojumi. Jūs nedrīkstat integrēt vai lietot Adobe Reader kopā ar jebkuru citu programmatūru, spraudni vai paplašinājumu, kas izmanto vai balstās uz Adobe Reader, konvertējot vai pārvēršot PDF datnes jebkuros citos datņu formātos (piem., PDF datni par TIFF, JPEG vai SVG datni).

3.2.2 Spraudņu ierobežojumi. Jūs nedrīkstat integrēt vai lietot Adobe Reader kopā ar jebkādu spraudņa programmatūru, kas nav izveidota saskaņā ar Adobe integrācijas atslēgas licences līgumu.

3.2.3 Atspējotās iespējas. Adobe Reader var saturēt iespējas un funkcijas, kas ir slēptas vai parādās atspējotas jeb "pelēkas" ("Atspējotās iespējas"). Atspējotās iespējas aktivējas tikai, atverot PDF dokumentu, kas izveidots, lietojot atbilstošu iespējošanas tehnoloģiju, kas pieejama tikai no Adobe. Jūs nedrīkstat piekļūt vai mēģināt piekļūt jebkādām atspējotajām iespējām citādā veidā, kā tikai lietojot šādas iespējošanas tehnoloģijas, kā arī jūs nedrīkstat izmantot Adobe Reader, lai izveidotu iespēju, kas ir būtībā līdzīga kādai no atspējotajām iespējām vai citādi apiet tehnoloģiju, kas kontrolē ikvienas šīs iespējas aktivēšanu. Lai iegūtu papildu informāciju par atspējotām iespējām, apmeklējiet http://www.adobe.com/go/readerextensions_lv.

3.3 Paziņojumi. Jebkurai Jūsu sagatavotajai Programmatūras kopijai jāsatur tās pašas autortiesību pazīmes un citi paziņojumi par īpašumtiesībām, kādi ir uz Programmatūras vai Programmatūrā.

3.4 Aizliegta modificēšana un reversā inženierija. Jūs nedrīkstat uz Programmatūras bāzes modificēt, pielāgot, tulkot vai radīt atvasinātus darbus. Jūs nedrīkstat veikt reverso inženieriju, dekompilēt, demontēt vai citādi mēģināt noskaidrot Programmatūras pirmkodu, izņemot tādā apmērā, ciktāl piemērojamais likums jums skaidri atļauj veikt reverso inženieriju vai dekompilāciju.

4. Nodošana tālāk.

Jūs nedrīkstat izīrēt, iznomāt, nodot licenci trešajām personām, cedēt vai nodot savas tiesības uz Programmatūru vai atļaut kopēt visu Programmatūru vai tās daļu uz cita lietotāja Datora, izņemot šajā Līgumā īpaši atļautos gadījumus. Tomēr Jūs varat nodot visas savas tiesības lietot Programmatūru citai fiziskai vai juridiskai personai ar nosacījumu, ka: a) jūs nododat arī i) šo Līgumu, un ii) šai fiziskajai vai juridiskajai personai Programmatūru un visas citas programmatūras vai aparatūras, kas ir sasaistītas vai iepriekš instalētas kopā ar Programmatūru, ieskaitot visas kopijas, Atjauninājumus un iepriekšējās versijas, b) jūs nesaglabājat nekādas kopijas, ieskaitot dublējumkopijas un Datorā saglabātās kopijas, un c) saņēmēja puse pieņem šī Līguma noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem jūs ieguvāt derīgu Programmatūras licenci. Neņemot vērā iepriekš minēto, Jūs nedrīkstat nodot akadēmiskās, pirmsizlaiduma vai tālāk pārdošanai aizliegtās Programmatūras kopijas.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības, tiesību rezervēšana.

Programmatūra un jebkuras likumīgās kopijas, ko Jūs sagatavojat, ir Adobe Systems Incorporated un tās piegādātāju intelektuālais īpašums. Programmatūras struktūra, organizācija un kods ir Adobe Systems Incorporated un tās piegādātāju vērtīgi komercnoslēpumi un konfidenciāla informācija. Programmatūru aizsargā likumi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Savienoto Valstu un citu valstu autortiesību likumiem un starptautisko līgumu nosacījumiem. Ja vien tas nav skaidri šeit norādīts, šis līgums nepiešķir jums nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz Programmatūru, un visas tiesības, kas nav skaidri noteiktas, patur Adobe un tās piegādātāji.

6. Savienojamība un privātums.

6.1 PDF datņu izmantošana. Kad Jūs izmantojat programmatūru, lai atvērtu PDF datni, kurai ir iespējota reklāmu attēlošana, reģistrējoties pakalpojumam "Reklāmas Adobe PDF dokumentiem", Jūsu dators var izveidot savienojumu ar tīmekļa vietni, ko pārvalda Adobe, reklāmdevējs vai cita trešā persona. Šajā brīdī tiek nosūtīta jūsu interneta protokola (IP) adrese. Tīmekļa vietnes mitinātājs var izmantot tehnoloģiju, lai nosūtītu (vai "piedāvātu") reklāmas vai citu elektronisku saturu, kas redzams atvērtajā failā vai līdzās. Tīmekļa vietnes operators var arī izmantot JavaScript, tīmekļa bāksignālus (zināmi arī kā darbības tagi vai viena pikseļa GIF faili) un citas tehnoloģijas, lai palielinātu vai mērītu reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmu saturu. Jūsu sakarus ar Adobe tīmekļa vietnēm nosaka Adobe tiešsaistes privātuma politika, kas ir atrodama tīmekļa vietnē: http://www.adobe.com/go/privacy_lv. Adobe var nebūt piekļuves vai tā nevar kontrolēt iespējas, ko var lietot trešās personas un Adobe tiešsaistes privātuma politika neattiecas uz trešo personu tīmekļa vietņu informācijas praktiskiem lietojumiem.

6.2 Atjaunināšana. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Programmatūra var jūsu Datoram likt automātiski izveidot savienojumu ar Internetu, lai pārbaudītu atjauninājumus, kas ir pieejami automātiskai lejupielādei jūsu Datorā un ļaut Adobe uzzināt, ka Programmatūra ir veiksmīgi uzinstalēta. Šajā brīdī Adobe tiek nosūtīta tikai vispārīga identifikācijas informācija. Jūsu sakarus ar Adobe tīmekļa vietnēm nosaka Adobe tiešsaistes privātuma politika, kas atrodama: http://www.adobe.com/go/privacy_lv. Lūdzu, izlasiet Dokumentāciju, lai iegūtu informāciju par atjaunināšanas noklusējuma iestatījumiem.

6.3 Uzstādījumu pārvaldnieks (Settings Manager). Flash atskaņotājs jūsu Datorā var saglabāt noteiktus lietotāja uzstādījumus kā vietējo koplietojuma objektu. Šie uzstādījumi nav saistīti ar Jums, bet ļauj Jums konfigurēt noteiktus uzstādījumus Flash atskaņotājā. Sīkāku informāciju par vietējiem koplietojuma objektiem Jūs atradīsiet http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_lv, un sīkāku informāciju par Uzstādījumu pārvaldnieku http://www.adobe.com/go/settingsmanager_lv.

7. Trešo personu piedāvājumi.

Programmatūra var Jums ļaut piekļūt un savstarpēji sadarboties ar trešo personu tīmekļa vietnēm, programmatūras lietojumprogrammām un datu pakalpojumiem, tostarp Rich Internet lietojumprogrammām ("Trešo personu piedāvājumi"). Jūsu piekļuvi kādiem Trešo pušu piedāvājumiem, tostarp jebkādām precēm, pakalpojumiem vai informācijai, nosaka noteikumi un nosacījumi attiecībā uz šādiem piedāvājumiem. Trešo personu piedāvājumi nepieder Adobe un tā tos nenodrošina.

8. Ciparsertifikāti.

8.1 Pielietojums. Adobe AIR izmanto ciparsertifikātus, lai jums palīdzētu identificēt Adobe AIR lietojumprogrammu, ko izveidojušas trešās personas, publicētāju. Adobe Reader izmanto ciparsertifikātus, lai parakstītu un validētu parakstus PDF dokumentos, un validētu sertificētus PDF dokumentus. Ciparsertifikāta validācijas laikā jūsu dators var izveidot savienojumu ar Internetu. Ciparsertifikātus izsniedz trešo pušu sertifikācijas iestādes, tostarp Adobe Certified Document Services (CDS) tirgotāji, kas ir uzskaitīti http://www.adobe.com/go/partners_cds_lv ("Certificate Authorities") vai tie var būt pašu parakstīti.

8.2 Noteikumi un nosacījumi Ciparsertifikātu iegāde, izmantošana un paļaušanās uz tiem ir jūsu un sertifikācijas iestādes atbildība. Pirms paļaujaties uz jebkādu sertificētu dokumentu, ciparparakstu vai sertifikācijas iestādes pakalpojumiem, pārskatiet piemērojamos noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem attiecīgā sertifikācijas iestāde sniedz pakalpojumus, ieskaitot, piemēram, jebkurus abonēšanas līgumus, pušu paļaušanās līgumus, sertifikātu izdošanas un lietošanas noteikumus. Lai iegūtu informāciju par Adobe CDS tirgotājiem, apskatiet saites šajā lapā: http://www.adobe.com/go/partners_cds_lv.

8.3 Apstiprinājums. Jūs piekrītat, ka a) ciparsertifikāts var būt atsaukts pirms pārbaudes brīža, liekot ciparparakstam vai sertifikātam izskatīties derīgam, kaut gan patiesībā tas ir nederīgs, b) ciparsertifikāta drošība vai integritāte var tikt apdraudēta dokumenta parakstītāja, attiecīgās sertifikācijas iestādes vai jebkuras citas trešās personas darbības vai nolaidības dēļ un c) sertifikāts var būt paša parakstīts sertifikāts, ko nav izsniegusi sertifikācijas iestāde. TIKAI JŪS ESAT ATBILDĪGI PAR LĒMUMU PAĻAUTIES VAI NEPAĻAUTIES UZ SERTIFIKĀTU. JA VIEN SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDE JUMS NAV IZSNIEGUSI ATSEVIŠĶU RAKSTISKU GARANTIJU, JŪS LIETOJAT CIPARSERTIFIKĀTUS, UZŅEMOTIES RISKU TIKAI UZ SEVI.

8.4 Trešās puses labuma guvēji. Jūs piekrītat, ka katra sertifikācijas iestāde, kurai uzticaties, ir šī līguma trešās puses labuma guvējs un tai jābūt tiesībām īstenot šo līgumu savā vārdā, it kā tas būtu Adobe.

8.5 Kompensācija. Jūs piekrītat pasargāt Adobe un jebkuru attiecīgo Sertifikācijas iestādi (izņemot gadījumus, kas skaidri atrunāti noteikumos un nosacījumos) no ikvienas un visām saistībām, zaudējumiem, prasībām, kaitējumiem vai prasījumiem (ieskaitot visus pamatotos izdevumus, maksas un advokāta atlīdzības), kas izriet vai ir saistīti ar jebkāda šādas iestādes pakalpojuma lietošanu un paļaušanos uz to, ieskaitot, bez ierobežojumiem a) paļaušanos uz sertifikātu, kura derīguma termiņš ir beidzies vai kurš ir atcelts; b) neatbilstošu sertifikāta pārbaudi; c) sertifikāta lietošanu citādi, nekā tas atļauts jebkuros piemērojamos noteikumos un nosacījumos, šajā līgumā vai attiecīgajā likumdošanā; d) nespēja saprātīgi novērtēt apstākļus, paļaujoties uz izsniedzēja pakalpojumiem vai sertifikātiem; vai e) nespēja izpildīt kādu no pienākumiem, kā tas paredzēts noteikumos un nosacījumos, kas saistīti ar šiem pakalpojumiem.

9. Atteikšanās no garantijas.

Šī programmatūra Jums tiek piegādāta tāda, "KĀDA TĀ IR" - ar visiem tās TRŪKUMIEM. ADOBE UN TĀS PIEGĀDĀTĀJI, KĀ ARĪ SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES NEGARANTĒ UN NEVAR GARANTĒT DARBĪBU VAI REZULTĀTUS, KO JŪS VARAT IEGŪT, LIETOJOT PROGRAMMATŪRU, SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES PAKALPOJUMUS VAI CITUS TREŠO PERSONU PIEDĀVĀJUMUS. IZŅEMOT JEBKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMA, APLIECINĀJUMA VAI NOTEIKUMA APMĒRĀ, CIKTĀL TAM NEVAR PIEMĒROT IZŅĒMUMU VAI IEROBEŽOJUMU SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMO LIKUMDOŠANU, ADOBE, TĀS PIEGĀDĀTĀJI UN SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES NEPIEDĀVĀ NEKĀDAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, APLIECINĀJUMUS VAI NOTEIKUMUS (TIEŠUS VAI IZRIETOŠUS SASKAŅĀ AR LIKUMU, VISPĀRĒJĀM TIESĪBĀM, PARAŽĀM, LIETOŠANU VAI CITĀDI) ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU JAUTĀJUMU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDU TREŠO PERSONU TIESĪBU NEAIZSKARŠANU, PIEPRASĪJUMU, INTEGRĒŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI VAI PIEMĒROTĪBU JEBKURAM ĪPAŠAM NOLŪKAM. 9. un 10. punkta nosacījumi paliek spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ, bet no tā neizriet un nerodas nekādas turpmākas tiesības lietot Programmatūru pēc Līguma izbeigšanās.

10. Atbildības ierobežojums.

ADOBE, TĀS PIEGĀDĀTĀJI VAI SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM, PRASĪBĀM VAI IZDEVUMIEM, TOSTARP JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM VAI PAR JEBKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU VAI ZAUDĒTIEM IETAUPĪJUMIEM, PAT TAD, JA ADOBE PĀRSTĀVIS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU, KAITĒJUMU VAI PRASĪJUMU IESPĒJAMĪBU. IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI IR PIEMĒROJAMI TIKTĀL, CIKTĀL TO ATĻAUJ JŪSU JURISDIKCIJAS PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA. ADOBE UN PIEGĀDĀTĀJU, UN SERTIFIKĀCIJAS IESTĀŽU KOPĒJĀ ATBILDĪBA SASKAŅĀ VAI SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU IR IEROBEŽOTA AR SUMMU, KAS SAMAKSĀTA PAR PROGRAMMATŪRU, JA TĀDA IR. Šī līguma saturs nekādā veidā neierobežo Adobe atbildību pret Jums nāves vai miesas bojājumu gadījumā, kas iestājušies Adobe nolaidības vai krāpšanas rezultātā. Adobe rīkojas savu piegādātāju un sertifikācijas iestāžu vārdā ar nolūku atsaukt, nepieļaut un/vai ierobežot pienākumus, garantijas un atbildību saskaņā ar šo Līgumu, bet nekādā citādā ziņā vai citam nolūkam. Sīkākai informācijai lūdzam skatīt īpašo informāciju attiecībā uz jurisdikcijām šī Līguma beigās, ja tāda ir, vai sazināties ar Adobe klientu apkalpošanas nodaļu.

11. Eksporta noteikumi.

Jūs piekrītat, ka Programmatūra netiks nosūtīta, nodota vai eksportēta uz citu valsti vai lietota jebkādā veidā, ko aizliedz Savienoto Valstu Eksporta Pārvaldes likums vai jebkuri citi eksporta likumi, ierobežojumi vai noteikumi (kopā saukti "Eksporta likumi"). Turklāt, ja Programmatūra tiek identificēta kā eksporta kontrolei pakļauta vienība, saskaņā ar Eksporta likumiem, Jums ir jāapliecina un jāgarantē, ka neesat tādas valsts pilsonis vai kā citādi neatrodaties valstī, kurai noteikts embargo (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Irānu, Sīriju, Sudānu, Kubu un Ziemeļkoreju), un ka jums nav nekādi citādi aizliegumi saņemt Programmatūru saskaņā ar Eksporta likumiem. Visas tiesības izmantot Programmatūru tiek piešķirtas ar nosacījumu, ka šīs tiesības tiek zaudētas, ja Jūs neievērojat šī līguma noteikumus.

12. Vadošā likumdošana.

Šo Līgumu regulē un tas ir sastādīts saskaņā ar spēkā esošām materiālajām tiesībām: a) Kalifornijas štata, ja Programmatūras licence tiek pirkta, Jums atrodoties Savienotajās Valstīs, Kanādā vai Meksikā; vai b) Japānas, ja Programmatūras licence tiek pirkta, Jums atrodoties Japānā, Ķīnā, Korejā vai citā Dienvidaustrumāzijas valstī, kur visas valsts valodas tiek rakstītas vai nu ideogrāfiskajā rakstā (piem., hanzi (ķīniešu zīmes), kanji (ķīniešu izcelsmes logotipiskās zīmes japāņu valodā) vai hanja (ķīniešu zīmes korejiešu valodā)) un/vai citā rakstā, kas balstās uz struktūras ziņā tādu pašu vai ideogrāfiskajam rakstam līdzīgu struktūru, piemēram, hangul (senais korejiešu raksts) vai kana (japāņu sillabiskās zīmes); vai c) Anglijas, ja Programmatūras licence tiek pirkta, Jums neatrodoties kādā no iepriekš minētajām jurisdikcijām. Kalifornijas štata Santaklāras apgabala tiesas Kalifornijas likumdošanas piemērošanas gadījumā, Tokijas apgabala tiesas Japānas likumdošanas piemērošanas gadījumā vai Londonas tiesas Anglijā pēc piekritības Anglijas likumdošanai piemērošanas gadījumā izskata visus strīdus saistībā ar šo līgumu vispārējā jurisdikcijā. Šo līgumu neregulē jebkuras jurisdikcijas kolīziju tiesību normas vai ANO Konvencija par līgumiem attiecībā uz preču starptautisko tirdzniecību, kuras pielietošana ir skaidri izslēgta.

13. Vispārējie noteikumi.

Ja jebkura šī Līguma daļa izrādās spēkā neesoša vai nepiemērojama, tā neietekmē šī Līguma spēkā esamību kopumā, kurš paliek spēkā un piemērojams, saskaņā ar tā noteikumiem. Šis Līgums nemazina nevienas puses ar likumu noteiktās tiesības, kura ir iesaistīta kā patērētājs. Šo līgumu var izmainīt tikai ar rakstisku dokumentu, ko parakstījusi Adobe pilnvarota amatpersona. Adobe drīkst licencēt Jums atjauninājumus ar papildu vai citādiem nosacījumiem. Šis ir pilnīgs līgums starp Adobe un Jums attiecībā uz Programmatūru, un tas aizstāj jebkurus iepriekšējus apliecinājumus, apspriedes, apņemšanās, paziņojumus vai reklāmu attiecībā uz Programmatūru.

14. Paziņojums ASV valdības Gala lietotājiem.

Attiecībā uz ASV Valdības Gala lietotājiem Adobe piekrīt ievērot visus piemērojamos likumus par vienādām iespējām, ieskaitot, ja piemērojams, Pārvaldes lēmumu Nr. 11246, ar tā grozījumiem, 1974. gada likuma "Par palīdzību Vjetnamas kara veterānu adaptācijā" (38 USC 4212) 402. pantu un 1973. gada Reabilitācijas likuma 503. pantu ar tā grozījumiem, un noteikumiem 41 CFR no 60-1 līdz 60-60, 60-250 un 60-741 pantos. Pants par pozitīvo diskrimināciju un iepriekš minētie noteikumi tiks iekļauti šajā līgumā ar atsauci.

15. Atbilstība licencēm.

Ja Jūs esat uzņēmums vai organizācija, Jūs piekrītat, ka pēc Adobe vai tās pilnvarota pārstāvja pieprasījuma Jūs trīsdesmit (30) dienu laikā pilnībā dokumentēsiet un apliecināsiet, ka visas Adobe programmatūras vai tās daļas lietošana pieprasījuma brīdī atbilst Jūsu spēkā esošajai licencei no Adobe.

16. Īpaši nosacījumi un izņēmumi.

16.1 Atbildības ierobežojumi lietotājiem, kas dzīvo Vācijā un Austrijā.

16.1.1 Ja Jūs esat iegādājies Programmatūru Vācijā vai Austrijā, un jūs parasti dzīvojat šajā valstī, tad 10. punkts uz jums neattiecas. Tā vietā, saskaņā ar 16.1.2. punkta noteikumiem, Adobe ar likumu uzliktā atbildība par bojājumiem tiek ierobežota sekojoši: i) Adobe ir atbildīga tikai par tādu kaitējumu apjomu, kas parasti ir paredzams, noslēdzot licences līgumu, attiecībā uz kaitējumu, ko izraisījis neliels būtisku līguma saistību pārkāpumu nolaidības rezultātā un ii) Adobe nav atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts neliela nebūtisku līguma saistību pārkāpumu rezultātā.

16.1.2 Iepriekš minētais atbildības ierobežojums neattiecas uz nevienu obligātu ar likumu noteiktu saistību, jo īpaši atbildību, ko nosaka Vācijas likums "Par produkta nekaitīgumu", atbildību par īpašu garantiju uzņemšanos vai atbildību par apzināti izraisītiem personas miesas bojājumiem.

16.1.3 Jums ir jāveic visi pieņemamie pasākumi, lai izvairītos no kaitējuma vai to samazinātu, jo īpaši, veidojot Programmatūras un jūsu datora datu dublējumkopijas, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

Ja jums ir kādi jautājumi attiecībā uz šo Līgumu, vai arī, ja Jūs vēlaties pieprasīt jebkādu informāciju no Adobe, lūdzu, izmatojiet adresi un kontaktinformāciju, kas pievienota šim produktam, vai caur tīmekli www.adobe.com/lv, lai sazinātos ar Adobe biroju, kas darbojas Jūsu jurisdikcijā.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader un Shockwave ir vai nu reģistrētas preču zīmes, vai Adobe Systems Incorporated preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Reader_Player_AIR_WWEULA-lv_LV-20080204_1313