Accessibility

Declaraţia de excludere a garanţiei şi Contractul de licenţă software.

ACEST DOCUMENT INCLUDE INFORMAŢII PRIVIND GARANŢIA (PARTEA I) ŞI UN CONTRACT DE
LICENŢĂ CARE GUVERNEAZĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ADOBE (PARTEA A II-A).

PARTEA I. DECLARAŢIA DE EXCLUDERE A GARANŢIEI.

SOFTWARE-UL ŞI ALTE INFORMAŢII VI SE LIVREAZĂ "CA ATARE" ŞI CU TOATE DEFECTELE. ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU GARANTEAZĂ ŞI NU POT SĂ GARANTEZE ÎN PRIVINŢA FUNCŢIONĂRII SAU A REZULTATELOR PE CARE LE PUTEŢI OBŢINE PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, A SERVICIILOR AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE SAU A ALTOR OFERTE ALE TERŢELOR PĂRŢI. EXCEPTÂND ORICE GARANŢIE, CONDIŢIE, REPREZENTARE SAU TERMEN, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTEA NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE PRIN LEGISLAŢIA CARE VĂ ESTE APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU FORMULEAZĂ CONDIŢII DE GARANŢIE, REPREZENTĂRI SAU TERMENE (EXPRESE SAU IMPLICITE, FIE PRIN STATUT, DREPT COMUN, DREPT CUTUMIAR, UZANŢĂ SAU PRIN ALTĂ MODALITATE), ÎN PRIVINŢA NICIUNUI ALT ASPECT, INCLUSIV ŞI FĂRĂ LIMITARE LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI, VANDABILITATE, INTEGRARE, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU CARACTERUL ADECVAT PENTRU ANUMITE SCOPURI.

PARTEA A II-A CONTRACTUL DE LICENŢĂ SOFTWARE.

UTILIZÂND, COPIIND SAU DISTRIBUIND ACEST SOFTWARE ADOBE SAU ORICE SEGMENT AL SĂU, ACCEPTAŢI INTEGRAL TERMENII ŞI CONDIŢIILE PREZENTULUI CONTRACT, INCLUZÂND ÎN MOD SPECIAL PREVEDERILE CU PRIVIRE LA: UTILIZAREA DESCRISĂ ÎN SECŢIUNEA 2; TRANSFERABILITATE DIN SECŢIUNEA 4; CONECTIVITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE DIN SECŢIUNEA 6; GARANŢIE DIN SECŢIUNEA 9 ŞI RĂSPUNDERE DIN SECŢIUNILE 10 ŞI 16. DUPĂ ACCEPTARE, ACEST CONTRACT POATE FI INVOCAT ÎMPOTRIVA DVS. ŞI A ORICĂREI ENTITĂŢI CARE A OBŢINUT SOFTWARE-UL ŞI ÎN FAVOAREA CĂREIA ESTE FOLOSIT ACESTA. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD, NU FOLOSIŢI ACEST SOFTWARE.

ADOBE VĂ PERMITE SĂ UTILIZAŢI SOFTWARE-UL NUMAI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ACESTUI CONTRACT. UTILIZAREA MATERIALELOR UNEI TERŢE PĂRŢI INCLUSE ÎN SOFTWARE POATE FI SUPUSĂ ALTOR TERMENI ŞI CONDIŢII CARE SE GĂSESC DE OBICEI ÎNTR-UN CONTRACT DE LICENŢĂ SEPARAT, UN FIŞIER "A SE CONSULTA URMĂTOARELE" LOCALIZAT ÎN APROPIEREA UNOR ASTFEL DE MATERIALE SAU ÎN "ÎNŞTIINŢĂRI PRIVIND SOFTWARE-UL APARŢINÂND TERŢELOR PĂRŢI ŞI/SAU TERMENI ŞI CONDIŢII SUPLIMENTARE", DISPONIBILE LA http://www.adobe.com/go/thirdparty_ro.

1. Definiţii.

"Adobe" înseamnă Adobe Systems Incorporated, o companie din Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, dacă se aplică subsecţiunea 12 (a) a prezentului contract; altfel, acest nume desemnează Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republica Irlanda, o companie organizată conform legislaţiei din Irlanda, afiliată şi licenţiată a Adobe Systems Incorporated. "Computer" desemnează un dispozitiv electronic personal, virtual sau fizic, care acceptă informaţii în format digital sau similar şi le manipulează pentru un rezultat specific bazat pe o secvenţă de instrucţiuni. "Software" înseamnă (a) toate conţinuturile fişierelor (furnizate fie prin descărcare electronică, fie pe suport fizic) sau discuri sau alte suporturi care sunt prevăzute în prezentul contract, care pot include (i) informaţii despre calculator sau software aparţinând companiei Adobe sau altor terţe părţi, inclusiv Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player şi Authorware® Player (împreună, playerele Adobe AIR şi Flash, Shockwave şi Authorware, reprezintă "Adobe Runtimes"); (ii) fişiere sau materiale scrise explicative similare ("Documentaţie"); (iii) fonturi; şi (b) upgrade-uri, versiuni modificate, actualizări, completări şi copii ale celor de mai sus, oricare ar fi momentul în care vă sunt furnizate acestea de către Adobe (denumite in mod colectiv ,,Actualizări"). "A utiliza" înseamnă a accesa, instala, descărca, copia sau a beneficia în alt mod în urma utilizării funcţionalităţii software-ului.

2. Licenţa de Software.

În cazul în care aţi obţinut Software-ul de la Adobe sau de la unul dintre licenţiaţii săi autorizaţi şi cu condiţia respectării de către dvs. a termenilor prezentului contract, inclusiv a restricţiilor prevăzute în Secţiunea 3, Adobe vă acordă o licenţă neexclusivă de utilizare a Software-ului în maniera şi pentru scopurile descrise în Documentaţie după cum urmează:

2.1 Utilizare generală. Puteţi să instalaţi şi să utilizaţi o copie a Software-ului pe Calculatorul dvs. compatibil. Vedeţi Secţiunea 3 pentru restricţii importante privind utilizarea software-ului.

2.2 Utilizarea Server-ului. Acest contract nu vă permite să instalaţi sau să utilizaţi software-ul pe un server de fişiere de computer. Pentru informaţii privind utilizarea de software pe un server de fişiere, consultaţi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ro pentru informaţii despre Adobe Reader; sau http://www.adobe.com/go/licensing_ro pentru informaţii despre Adobe Runtimes.

2.3 Distribuirea. Această licenţă nu vă acordă dreptul de a sublicenţia sau distribui Software-ul. Pentru informaţii privind obţinerea dreptului de distribuire a Software-ului în formă de suport fizic printr-o reţea internă sau cu ajutorul produselor sau serviciilor dvs., consultaţi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ro pentru informaţii despre Adobe Reader; sau http://www.adobe.com/go/licensing_ro pentru informaţii despre Adobe Runtimes.

2.4 Copia de siguranţă. Puteţi realiza o copie de siguranţă a Software-ului, cu condiţia ca această copie de rezervă să nu fie instalată sau utilizată. Nu este permis transferul drepturilor asupra unei copii de siguranţă decât în cazul în care transferaţi toate drepturile asupra Software-ului, aşa cum se precizează în cadrul Secţiunii 4.

3. Obligaţii şi restricţii.

3.1 Restricţii Adobe Runtime. Nu veţi utiliza produsele Adobe Runtime pe niciun alt dispozitiv în afara PC-ului sau împreună cu orice versiune încorporată sau de dispozitiv a oricărui sistem de operare. Pentru evitarea nesiguranţei şi exclusiv cu titlu de exemplu, nu aveţi dreptul de a utiliza un Adobe Runtime pe niciun fel de (a) dispozitive mobile, set top box (STB), dispozitive portabile, telefoane, pad-uri Web, tablet-uri şi Tablet PC-uri (care nu rulează Windows XP Tablet PC Edition şi versiunile ulterioare), console de jocuri, televizoare, playere DVD, dispozitive media center (cu excepţia Windows XP Media Center Edition şi versiunile ulterioare), panouri electronice sau alte semnale digitale, aplicaţii Internet sau alte dispozitive conectate la Internet, PDA-uri, dispozitive medicale, ATMuri, dispozitive telematice, maşini de jocuri, sisteme de automatizare a locuinţei, dispozitive tip "chioşc", dispozitive tip telecomandă, sau orice alt tip de dispozitiv electronic pentru consumatori, (b) sisteme mobile pe bază de operator, cablu, satelit, sistem de televiziune sau (c) orice alte dispozitive în sistem închis. Pentru informaţii privind licenţierea Adobe Runtimes în vederea utilizării pe astfel de sisteme, vizitaţi http://www.adobe.com/go/licensing_ro.

3.2 Restricţii Adobe Reader. Adobe Reader este licenţiat şi distribuit de Adobe pentru vizualizarea, distribuirea şi partajarea fişierelor PDF.

3.2.1 Restricţii privind conversia. Nu aveţi dreptul să integraţi sau să utilizaţi Adobe Reader cu niciun alt software, plug-in sau îmbunătăţire care utilizează sau se bazează pe Adobe Reader pentru conversia sau transformarea fişierelor PDF în alte formate (de ex., un fişier PDF într-un fişier TIFF, JPEG sau SVG).

3.2.2 Restricţii privind plug-in-urile. Nu aveţi dreptul să integraţi sau să utilizaţi Adobe Reader cu niciun software plug-in care nu a fost dezvoltat în conformitate cu Contractul de Licenţă Adobe Integration Key.

3.2.3 Caracteristici dezactivate. Adobe Reader poate conţine caracteristici sau funcţionalităţi care sunt ascunse sau par dezactivate sau "afişate cu gri" ("Caracteristicile dezactivate"). Aceste Caracteristici Dezactivate se vor activa doar la deschiderea unui document PDF care a fost creat utilizând tehnologia de activare disponibilă numai de la Adobe. Nu sunteţi autorizat să accesaţi sau să încercaţi să accesaţi nicio Caracteristică Dezactivată altfel decât prin utilizarea unor astfel de tehnologii de activare şi nici să vă bazaţi pe Adobe Reader pentru a crea o caracteristică substanţial similară oricărei Caracteristici Dezactivate sau să împiedicaţi într-un alt mod tehnologia care controlează activarea unei astfel de caracteristici. Pentru mai multe informaţii privind caracteristicile dezactivate, consultaţi http://www.adobe.com/go/readerextensions_ro.

3.3 Înştiinţări. Orice copie a Software-ului pe care o realizaţi trebuie să conţină aceleaşi înştiinţări privind dreptul de autor şi celelalte drepturi de proprietate care apar pe sau în conţinutul Software-ului.

3.4 Lipsa modificărilor sau ingineria reversibilă. Nu aveţi dreptul de a modifica, adapta, traduce sau crea opere derivate pe baza Software-ului. Nu veţi apela la ingineria reversibilă, la decompilare sau dezasamblare şi nu veţi încerca să descoperiţi în alt mod codul sursă al Software-ului, cu excepţia şi în măsura în care vi se permite în mod expres să apelaţi la ingineria reversibilă sau la decompilare conform legislaţiei aplicabile.

4. Transferul.

Nu aveţi dreptul să închiriaţi, să oferiţi în leasing, să sublicenţiaţi, să cedaţi sau să transferaţi drepturile dvs. asupra Software-ului sau să autorizaţi Software-ului sau a oricărui segment al acestuia pe Computerul unui alt utilizator, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se permite în mod expres prin acest contract. Cu toate acestea, aveţi dreptul să vă transferaţi toate drepturile de utilizare a Software-ului unei alte persoane fizice sau juridice, cu condiţia: (a) să transferaţi, de asemenea, (i) prezentul contract şi (ii) Software-ul şi orice alt software sau hardware inclus sau preinstalat cu Software-ul, incluzând toate copiile, actualizările şi versiunile anterioare, către astfel de persoane fizice sau juridice; (b) să nu reţineţi copii, inclusiv copii de rezervă sau copii stocate într-un Computer; şi (c) să se accepte de către partea căreia i se transferă drepturile termenii şi condiţiile acestui contract şi orice alţi termeni şi condiţii pe baza cărora aţi achiziţionat o licenţă validă pentru Software. Fără a contrazice cele de mai sus, nu aveţi voie să transferaţi informaţii, variante pre-lansare sau să re-vindeţi versiuni ale Software-ului.

5. Dreptul de proprietate intelectuală, Rezervarea drepturilor.

Software-ul şi orice copii autorizate pe care le executaţi reprezintă proprietate intelectuală a companiei Adobe Systems Incorporated şi a furnizorilor săi. Structura, organizarea şi codul de Software reprezintă secrete comerciale valoroase şi informaţii confidenţiale ale Adobe Systems Incorporated şi ale furnizorilor săi. Software-ul este protejat prin lege, inclusiv si fără limitare, prin legile privind dreptul de autor din Statele Unite şi alte ţări şi prin prevederile tratatelor internaţionale. În afara cazurilor stipulate în mod expres în cele de faţă, prezentul contract nu vă garantează niciun fel de drept de proprietate intelectuală asupra Software-ului şi toate drepturile care nu sunt garantate în mod expres sunt rezervate de către Adobe şi furnizorii săi.

6. Conectivitate şi confidenţialitate.

6.1 Utilizarea fişierelor PDF. Când utilizaţi Software-ul pentru a deschide un fişier PDF care a fost abilitat să afişeze publicitate prin înregistrarea la serviciul Ads for Adobe PDF, computerul se poate conecta la un site Web operat de Adobe, de un agent de publicitate sau de o terţă parte. Când se întâmplă acest lucru, se trimite adresa dvs. de Internet protocol (IP). Partea care găzduieşte site-ul poate să utilizeze tehnologie pentru a trimite (sau "servi") publicitate sau alt conţinut electronic care apare în fişierul deschis sau în apropierea acestuia. Operatorul site-ului de Web poate, de asemenea, să utilizeze JavaScript, repere Web (cunoscute şi ca etichete active sau gif-uri de un pixel) şi alte tehnologii menite să sporească şi să măsoare eficacitatea anunţurilor şi să personalizeze conţinutul publicităţii. Comunicarea dvs. cu site-urile Web ale Adobe este guvernată de Politica de confidenţialitate online Adobe care poate fi găsită la http://www.adobe.com/go/privacy_ro. Este posibil ca Adobe să nu aibă acces la sau control asupra caracteristicilor pe care o terţă parte le poate folosi, iar practicile privind informaţiile aparţinând site-urilor de Web ale terţelor părţi nu sunt acoperite prin Politica de confidenţialitate online Adobe.

6.2 Actualizarea. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Software-ul poate cauza conectarea automată a Calculatorului dvs. la Internet pentru a verifica actualizările disponibile în vederea descărcării automate pe Calculatorul dvs. şi pentru a înştiinţa Adobe despre faptul că Software-ul este instalat cu succes. Când se întâmplă aceasta, numai informaţiile de identificare non-personală sunt transmise către Adobe. Comunicarea dvs. cu site-urile de Web Adobe este guvernată de Politica de confidenţialitate online Adobe pe care o puteţi găsi la http://www.adobe.com/go/privacy_ro. Consultaţi Documentaţia pentru informaţii privind modificarea setărilor de actualizare implicite.

6.3 Manager de setări. Flash Player poate face ca anumite setări de utilizator să fie salvate pe Computerul dvs. ca obiect local partajat. Aceste setări nu sunt asociate cu dvs., dar vă dau posibilitatea de a configura anumite setări în cadrul Flash Player-ului. Mai multe informaţii privind obiectele locale partajate puteţi găsi la http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_ro, iar mai multe informaţii despre Managerul de setări la http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ro.

7. Ofertele terţelor părţi.

Software-ul vă poate permite să accesaţi şi să interoperaţi cu site-uri de Web ale terţelor părţi, aplicaţii software şi servicii de date, inclusiv aplicaţii de Internet cu conţinut bogat ("Ofertele terţelor părţi"). Accesul dvs. la şi utilizarea oricărei Oferte a terţelor părţi, inclusiv orice bunuri, servicii sau informaţii, sunt guvernate prin termenii şi condiţiile aferente ofertelor respective. Ofertele Terţelor părţi nu constituie proprietatea Adobe şi nu sunt furnizate de Adobe.

8. Certificate digitale.

8.1 Utilizare. Adobe AIR utilizează certificate digitale pentru a vă ajuta să identificaţi editorul aplicaţiilor Adobe AIR create de terţe părţi. Adobe Reader utilizează certificate digitale pentru a semna şi valida semnăturile din interiorul documentelor PDF şi pentru a valida documentele PDF certificate. Computerul dvs. se poate conecta la Internet în momentul validării unui certificat digital. Certificatele digitale sunt eliberate de autorităţi de certificare terţe părţi, inclusiv furnizori ai Serviciilor pentru documente certificate Adobe (CDS) afişaţi la http://www.adobe.com/go/partners_cds_ro ("Autorităţi de certificare") sau pot fi semnate în nume propriu.

8.2 Termeni şi condiţii. Achiziţionarea, utilizarea şi bazarea pe certificatele digitale este responsabilitatea dvs. şi a unei Autorităţi de certificare. Înainte de a vă baza pe orice document certificat, semnătură digitală sau servicii ale Autorităţilor de certificare, trebuie să examinaţi termenii şi condiţiile aplicabile conform cărora Autorităţile de certificare relevante furnizează servicii, inclusiv, de exemplu, contracte de subscriere, contracte fiabile între părţi, poliţe de certificare şi declaraţii de practică. Vedeţi link-urile de la http://www.adobe.com/go/partners_cds_ro pentru informaţii despre furnizorii CDS de la Adobe.

8.3 Confirmarea. Sunteţi de acord că (a) un certificate digital ar fi putut fi revocat anterior momentului verificării, făcând ca semnătura digitală sau certificatul să pară valid, când de fapt nu este, (b) securitatea sau integritatea unui certificat digital poate fi compromisă din cauza unui act sau omisiune comisă de semnatarul documentului, Autoritatea de certificare aplicabilă sau de orice altă terţă parte şi (c) un certificat poate să fie un certificat semnat în nume propriu care nu este furnizat de o Autoritate de certificare. DVS. SUNTEŢI UNICUL RESPONSABIL ÎN PRIVINŢA DECIZIEI DE A VĂ BAZA SAU NU PE UN CERTIFICAT. VEŢI UTILIZA CERTIFICATELE DIGITALE PE UNICA ŞI PROPRIA DVS. RĂSPUNDERE, EXCEPTÂND SITUAŢIA ÎN CARE O GARANŢIE SEPARATĂ SCRISĂ VĂ ESTE OFERITĂ DE O AUTORITATE DE CERTIFICARE.

8.4 Beneficiari terţi. Sunteţi de acord că orice Autoritate de certificare pe care vă bazaţi constituie un beneficiar terţă parte a acestui contract şi are dreptul să pună în aplicare prevederile acestui contract în nume personal ca şi cum ar fi Adobe.

8.5 Despăgubirea. Sunteţi de acord să despăgubiţi Adobe şi orice Autoritate de certificare aplicabilă (cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în termenii şi condiţiile acesteia) în privinţa oricăror răspunderi, pierderi, acţiuni, prejudicii sau pretenţii (incluzând toate cheltuielile rezonabile, costurile şi onorariile avocaţilor) care decurg din respectivele sau sunt legate de utilizarea sau se bazează pe orice serviciu al unei astfel de autorităţi, incluzând, fără limitare, (a) faptul de a vă fi bazat pe un certificat expirat sau revocat; (b) verificarea necorespunzătoare a certificatului; (c) utilizarea unui certificat într-un alt mod decât cel permis în termenii şi condiţiile aplicabile, acest contract sau legislaţia aplicabilă; (d) eşecul în a exercita un raţionament rezonabil cerut de situaţia în care vă bazaţi pe serviciile emitentului sau pe certificate sau (e) imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile prevăzute în termenii şi condiţiile legate de servicii.

9. Neacordarea de garanţii.

Software-ul vi se livrează "CA ATARE" şi cu TOATE DEFECTELE. ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU GARANTEAZĂ ŞI NU POT SĂ GARANTEZE ÎN PRIVINŢA FUNCŢIONĂRII SAU A REZULTATELOR PE CARE LE PUTEŢI OBŢINE PRIN UTILIZAREA SOFTWAREULUI, A SERVICIILOR AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE SAU A ALTOR OFERTE ALE TERŢELOR PĂRŢI. EXCEPTÂND ORICE GARANŢIE, CONDIŢIE, REPREZENTARE SAU TERMEN, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTEA NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE PRIN LEGISLAŢIA CARE VĂ ESTE APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS., ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU FORMULEAZĂ CONDIŢII DE GARANŢIE, REPREZENTĂRI SAU TERMENE (EXPRESE SAU IMPLICITE, FIE PRIN STATUT, DREPT COMUN, DREPT CUTUMIAR, UZANŢĂ SAU PRIN ALTĂ MODALITATE), ÎN PRIVINŢA NICIUNUI ALT ASPECT, INCLUSIV ŞI FĂRĂ LIMITARE LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI, VANDABILITATE, INTEGRARE, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU CARACTERUL ADECVAT PENTRU ANUMITE SCOPURI. Prevederile Secţiunii 9 şi ale Secţiunii 10 vor rămâne valabile şi după rezilierea, indiferent de cauză, a prezentului contract, dar aceasta nu va implica sau crea vreo continuare a dreptului de utilizare a Software-ului după rezilierea prezentului contract.

10. Limitarea răspunderii.

INDIFERENT DE ÎMPREJURĂRI, ADOBE, FURNIZORII SĂI SAU AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DVS. PENTRU DAUNE, PRETENŢII SAU COSTURI DE ORICE FEL INCLUSIV ORICE DAUNE SUBSECVENTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT ADOBE A FOST ANUNŢAT ÎN PRIVINŢA POSIBILITĂŢII INTERVENIRII UNOR ASTFEL DE PIERDERI, DAUNE SAU PRETENŢII. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DVS. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A ADOBE, A FURNIZORILOR SĂI ŞI A AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE CONFORM ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST CONTRACT SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ PENTRU SOFTWARE, DACĂ ESTE CAZUL. Nimic din prezentul contract nu limitează răspunderea Adobe faţă de dvs. în caz de deces sau rănire rezultate prin neglijenţa Adobe sau în caz de fraudă. Adobe acţionează în numele furnizorilor săi şi a Autorităţilor de certificare în scopul de a exclude, eliminând şi/sau limitând obligaţiile, garanţiile sau răspunderea, aşa cum sunt prevăzute în prezentul contract, însă exclusiv în acest scop şi doar în această privinţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi informaţiile juridice specifice jurisdicţiei de la sfârşitul prezentului contract, dacă este cazul, sau contactaţi Departamentul de asistenţă pentru clienţi Adobe.

11. Reguli de Export.

Sunteţi de acord ca Software-ul să nu fie transportat, transferat sau exportat în nicio altă ţară şi să nu fie utilizat întro manieră interzisă prin Actul Statelor Unite pentru Administraţia Exportului sau prin alte legi, restricţii sau regulamente de export (denumite generic "Legile de export"). În plus, dacă Software-ul este identificat ca fiind element de export sub control conform Legislaţiei de export, trebuie să declaraţi şi să garantaţi că nu sunteţi cetăţean al unei naţiuni aflate sub embargo sau că nu vă aflaţi într-o astfel de zonă (inclusiv, printre altele, Iran, Siria, Sudan, Cuba şi Coreea de Nord) şi că nu vă aflaţi în vreun alt regim de prohibiţie pentru recepţionarea Software-ului, conform Legilor de export. Toate drepturile de Utilizare a Software-ului sunt acordate cu condiţia ca la aceste drepturi să se renunţe în cazul în care nu se respectă termenii prezentului Contract.

12. Lege Aplicabilă.

Prezentul contract se supune, în ce priveşte guvernarea şi interpretarea, legislaţiei fundamentale în vigoare: (a) în statul California, dacă licenţa de utilizare a Software-ului este obţinută când vă aflaţi în Statele Unite, Canada sau Mexic; sau (b) în Japonia, dacă licenţa de utilizare a Software-ului este obţinută când vă aflaţi în Japonia, China, Coreea sau alt stat din Asia de Sud-Est în care limba oficială este redată în scris ideografic (de ex., hanzi, kanji, sau hanja) şi/sau în orice altă scriere bazată pe sau de structură similară celei ideografice, precum hangul sau kana; sau (c) în Anglia, dacă licenţa de utilizare a Software-ului este achiziţionată când vă aflaţi într-o orice altă jurisdicţie care nu a fost menţionată mai sus. Respectivele tribunale din Santa Clara County, California, când se aplică legislaţia din California, Tribunalul districtual Tokyo din Japonia, când se aplică legislaţia din Japonia şi tribunalele competente din Anglia, când se aplică legislaţia din Anglia, vor avea competenţă juridică neexclusivă asupra litigiilor legate de prezentul contract. Prezentul Contract nu va fi guvernat de regulile privind conflictul de legi ale niciunei jurisdicţii sau de Convenţia Naţiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internaţională a Mărfurilor, a căror aplicare este exclusă în mod expres.

13. Prevederi Generale.

Dacă se constată că vreuna dintre părţile prezentului contract este nulă şi inaplicabilă, acest fapt nu va afecta validitatea restului prezentului contract, care va rămâne valid şi aplicabil conform termenilor săi. Prezentul contract nu va prejudicia drepturile prevăzute in statut ale niciunei părţi care reprezintă consumatorul. Acest contract poate fi modificat numai printr-un document scris semnat de un funcţionar autorizat al Adobe. Actualizările vă pot fi licenţiate de către Adobe cu termeni suplimentari sau diferiţi. Cele de faţă reprezintă întregul contract dintre Adobe şi Dvs. şi anulează orice declaraţii, discuţii, responsabilităţi, comunicări sau reclame legate de Software.

14. Înştiinţarea către Utilizatorii Finali din Guvernul S.U.A.

În cazul Utilizatorilor finali din Guvernul S.U.A., Adobe consimte să respecte toate legile aplicabile în privinţa egalităţii de şanse incluzând, dacă este cazul, prevederile Ordinului executiv 11246, amendat, Secţiunea 402 a Actului din 1974 pentru Ajutorarea readaptării veteranilor din perioada Vietnam (38 USC 4212) şi Secţiunea 503 a Actului de Reabilitare din 1973, amendat, şi regulamentele din 41 CFR Părţile 60-1 prin 60-60, 60-250 şi 60-741. Clauza de acţiune afirmativă şi regulamentele prevăzute în propoziţia precedentă vor fi incluse ca referinţe la prezentul Contract.

15. Respectarea Licenţelor.

Dacă reprezentaţi o organizaţie sau o afacere, sunteţi de acord ca la cererea Adobe sau a reprezentantului autorizat al Adobe, în termen de treizeci (30) de zile să demonstraţi şi să certificaţi în întregime că la momentul solicitării Software-ul este utilizat în totalitate sau parţial conform licenţelor valide din partea Adobe.

16. Prevederi şi Excepţii Specifice.

16.1 Garanţia Limitată Acordată Utilizatorilor Care Domiciliază în Germania sau Austria.

16.1.1 Dacă aţi obţinut Software-ul în Germania sau Austria şi sunteţi stabiliţi în ţara respectivă, Secţiunea 10 nu se aplică. În schimb, supusă prevederilor din Secţiunea 16.1.2, răspunderea statutară a Adobe pentru daune se va limita după cum urmează: (i) Adobe va fi răspunzător numai până la pragul sumei care se prevede la momentul constituirii contractului de achiziţionare în privinţa daunelor cauzate de o uşoară încălcare din neglijenţă a unei obligaţii contractuale de ordin material şi (ii) Adobe nu va fi responsabil pentru daunele cauzate de o încălcare superficială, din neglijenţă, a unei obligaţii contractuale care nu este de ordin material.

16.1.2 Mai sus menţionata limitare de răspundere nu se va aplica niciunei răspunderi obligatorii statutare, în particular, răspunderii conform Actului German privind Răspunderea asupra Produsului, răspunderea pentru asumarea unei garanţii specifice sau a unei răspunderi pentru daune personale cauzate din culpă.

16.1.3 Vi se cere să luaţi toate măsurile rezonabile pentru a evita şi reduce daunele, în special să realizaţi copii de rezervă ale Software-ului şi ale datelor computerului Dvs. supuse prevederilor prezentului contract.

Dacă aveţi întrebări în privinţa prezentului contract sau dacă doriţi să solicitaţi informaţii de la Adobe, utilizaţi adresa şi informaţiile de contact furnizate cu acest produs sau pe web la www.adobe.com/ro pentru a contacta biroul Adobe care deserveşte jurisdicţia dvs.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader şi Shockwave reprezintă mărci înregistrate sau mărci ale Adobe Systems Incorporated din Statele Unite şi / sau alte ţări.

Reader_Player_AIR_WWEULA-ro_RO-20080204_1313