Accessibility

Vylúčenie nárokov zo záruky a softvérová licenčná zmluva.

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE INFORMÁCIE O ZÁRUKE (ČASŤ I) A LICENČNÚ ZMLUVU, KTOROU
SA SPRAVUJE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ADOBE (ČASŤ II).

ČASŤ I. VYLÚČENIE NÁROKOV ZO ZÁRUKY.

TENTO SOFTVÉR A OSTATNÉ INFORMÁCIE SÚ VÁM DODANÉ TAK "AKO SÚ" SO VŠETKÝMI VADAMI. SPOLOČNOSŤ ADOBE, JEJ DODÁVATELIA A CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY NERUČIA A NEMÔŽU RUČIŤ ZA VÝKONNOSŤ ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ POUŽITÍM SOFTVÉRU, SLUŽIEB CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ALEBO PONUKAMI TRETÍCH OSÔB. S VÝNIMKOU ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ALEBO USTANOVENIA V ROZSAHU, V KTOROM HO NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PRÁVNEHO PORIADKU PLATNÉHO VO VAŠEJ KRAJINE, SPOLOČNOSŤ ADOBE, CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY A JEJ DODÁVATELIA VYLUČUJÚ VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ALEBO USTANOVENIA (VÝSLOVNE VYJADRENÉ ALEBO IMPLICTNE VYPLÝVAJÚCE) ČI UŽ ZO ZÁKONOV, COMMON LAW, OBYČAJOV ALEBO ZO ZVYKOVÉHO PRÁVA V AKEJKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, VO VZŤAHU K NEPORUŠOVANIU PRÁV TRETÍCH OSÔB, OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCII, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK ŠPECIFICKÝ ÚČEL.

ČASŤ II. SOFTVÉROVÁ LICENČNÁ ZMLUVA.

POUŽITÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO ŠÍRENÍM TOHTO SOFTVÉRU ADOBE ALEBO JEHO ČASTI SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NAJMÄ VRÁTANE S OBMEDZENIAMI POUŽITIA UVEDENÝMI V ČLÁNKU 2, PREVODITEĽNOSŤOU V ČLÁNKU 4, MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA A OCHRANOU SÚKROMIA V ČLÁNKU 6, ZÁRUKOU V ČLÁNKU 9 A ZODPOVEDNOSŤOU V ČLÁNKOCH 10 A 16. TÁTO ZMLUVA S VAŠIM SÚHLASOM JE VYNÚTITEĽNÁ VOČI VÁM A KAŽDEJ OSOBE, KTORÁ NADOBUDLA SOFTVÉR A V MENE KTOREJ JE POUŽÍVANÝ. AK S VYŠŠIE UVEDENÝM NESÚHLASÍTE, TAK SOFTVÉR NEPOUŽÍVAJTE.

ADOBE VÁM TÝMTO UDEĽUJE SÚHLAS NA POUŽÍVANIE SOFTVÉRU, AVŠAK IBA V SÚLADE S USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY. VYUŽITIE MATERIÁLOV PATRIACICH TRETÍM OSOBÁM, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU SOFTVÉRU, MÔŽE BYŤ PREDMETOM USTANOVENÍ A PODMIENOK, KTORÉ SÚ SPRAVIDLA SÚČASŤOU SAMOSTATNEJ LICENČNEJ ZMLUVY, "READ ME" ("PREČÍTAJ MA") SÚBORU UMIESTNENÉHO PRI TAKÝCHTO MATERIÁLOCH ALEBO V "UPOZORNENIACH K SOFTVÉRU TRETÍCH OSÔB A/ALEBO V DODATOČNÝCH USTANOVENIACH A PODMIENKACH" NACHÁDZAJÚCICH SA NA STRÁNKE http://www.adobe.com/go/thirdparty_sk.

1. Definície.

"Adobe" je Adobe Systems Incorporated, spoločnosť zriadená podľa práva štátu Delaware, so sídlom 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, ak sa aplikuje článok 12 (a) tejto zmluvy; inak sa týmto pojmom rozumie Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Írska republika, spoločnosť zriadená podľa práva Írskej republiky a dcérska spoločnosť a držiteľ licencie Adobe Systems Incorporated. "Počítačom" sa rozumie virtuálne alebo fyzické elektronické zariadenie, ktoré prijíma informácie v digitálnej alebo podobnej forme a spracúva ich za účelom dosiahnutia osobitného výsledku založeného na slede inštrukcií. "Softvérom" sa rozumie (a) úplný obsah súborov (dodaných elektronicky alebo na hmotnom médiu), disku(-ov), alebo iných médií, s ktorými bola táto zmluva poskytnutá, najmä (i) počítačové informácie a softvér Adobe, vrátane Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR ™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player a Authorware® Player (Adobe AIR a prehrávače Flash, Shockwave a Authorware sa ďalej spoločne označujú len ako "Adobe Runtimes"); (ii) súvisiace, vysvetľujúce, písomné materiály alebo súbory ("Dokumentácia"); a (iii) fonty; a (b) zlepšenia (upgrady), upravené verzie, aktualizácie, doplnky a kópie uvedeného, ktoré Vám boli poskytnuté spoločnosťou Adobe (spoločne ďalej označené len ako "Aktualizácie"). "Použitím" sa rozumie prístup, inštalácia, stiahnutie, kopírovanie alebo iné získanie úžitku z funkčných vlastností Softvéru.

2. Licencia k Softvéru.

Ak ste obdŕžali Softvér od spoločnosti Adobe alebo od jedného z oprávnených držiteľov jej licencie a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy vrátane obmedzení uvedených v článku 3, Adobe Vám udeľuje nevýhradnú licenciu na použitie Softvéru na účely uvedené v Dokumentácii tak, ako je uvedené ďalej:

2.1 Obvyklé použitie. Môžete nainštalovať a používať jednu kópiu Programu na Vašom kompatibilnom Počítači. Pozri dôležité obmedzenia používania Softvéru uvedené v článku 3.

2.2 Použitie na serveri. Táto zmluva Vám nepovoľuje nainštalovať alebo používať softvér na súborovom serveri. Informácie o použití softvéru na súborovom serveri nájdete na http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_sk, pokiaľ ide o Adobe Reader alebo na http://www.adobe.com/go/licensing_sk vo vzťahu k Adobe Runtimes.

2.3 Distribúcia. Táto licencia Vám neudeľuje právo poskytovať ďalšie licencie alebo rozširovať Softvér. Za účelom informovania sa o získaní práva na rozširovanie Softvéru na hmotných médiách alebo cez vnútornú sieť alebo s Vaším produktom alebo službou, prosím, navštívte http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_sk, pokiaľ ide o Adobe Reader alebo http://www.adobe.com/go/licensing_sk vo vzťahu k Adobe Runtimes.

2.4 Záložná kópia. Ste oprávnený vyrobiť jednu záložnú kópiu Softvéru za predpokladu, že Vaša záložná kópia nie je nainštalovaná alebo použitá. Nesmiete previesť práva k záložnej kópii bez toho, aby ste previedli všetky práva k Softvéru, tak ako je uvedené v Článku 4.

3. Povinnosti a obmedzenia.

3.1 Obmedzenia k Adobe Runtime. Nesmiete Používať Adobe Runtime na akomkoľvek zariadení, ktoré nie je PC, alebo na zariadení s "embedded" alebo "device" verziou akéhokoľvek operačného systému. Za účelom predchádzania pochybnostiam a iba ako príklad, Adome Runtime nesmiete použiť na žiadnom (a) mobilnom zariadení, zariadení na dekódovanie televízneho signálu (set top box, STB), handhelde, telefóne, web pade, tabletovom zariadení a tabletovom PC (ktoré nepoužíva Windows XP Tablet PC Edition a jeho nástupcov), hracej konzole, televízore, DVD prehrávači, počítači uspôsobenom primárne na prehrávanie médií, t.j. media center (s výnimkou Windows XP Media Center Edition a jeho nástupcov), elektronickom billboarde alebo inom digitálnom značení, internetovom spotrebiči alebo inom s internetom prepojenom zariadení, PDA, zdravotníckom spotrebiči, bankomate, telematickom zariadení, hracom zariadení, domácom automatizujúcom systéme, kiosku, diaľkovom ovládači alebo akomkoľvek inom spotrebiteľskom elektronickom zariadení, (b) na mobilných, káblových, satelitných alebo televíznych systémoch umiestnených u operátorov alebo (c) na iných uzavretých systémových zariadeniach. Pre informácie o získaní licencie k Adobe Runtimes na použitie v takýchto systémoch, prosím, navštívte http://www.adobe.com/go/licensing_sk.

3.2 Obmedzenia k Adobe Reader. Adobe Reader je predmetom licencie spoločnosti Adobe a je rozširovaný spoločnosťou Adobe za účelom prezerania, rozširovania a zdieľania PDF súborov.

3.2.1 Obmedzenia ku konverziám. Nebudete integrovať alebo používať Adobe Reader s akýmkoľvek iným softvérom, plug-inom alebo rozšírením, ktoré využíva alebo je založené na Adobe Reader pri konvertovaní alebo transformovaní PDF súborov do iných formátov (napr. PDF súbor do súboru TIFF, JPEG alebo SVG).

3.2.2 Obmedzenia k plug-in. Nebudete integrovať alebo používať Adobe Reader s iným plug-in softvérom, ktorý nebol vyvinutý v súlade s Základnou licenčnou zmluvou spoločnosti Adobe o integrácií ("Adobe Integration Key License Agreement").

3.2.3 Vypnuté funkcie. Adobe Reader môže obsahovať funkcie alebo funkčné vlastnosti, ktoré sú skryté alebo sa objavia ako vypnuté alebo sú vyznačené v šedej farbe ("Vypnuté funkcie"). Vypnuté funkcie sa aktivujú iba v prípade otvorenia PDF dokumentu, ktorý bol vytvorený pomocou odblokovávacej technológie, ktorá je dostupná iba od spoločnosti Adobe. Nebudete pristupovať alebo sa pokúšať pristupovať k žiadnym Vypnutým funkciám, inak ako prostredníctvom takýchto odblokovávacích technológií, a ani sa nebudete pokúšať vytvoriť prostredníctvom Adobe Reader funkciu výrazne podobnú niektorej Vypnutej funkcii alebo inak obísť technológiu, ktorá riadi aktiváciu takejto funkcie. Ďalšie informácie o vypnutých funkciách si prosím pozrite na http://www.adobe.com/go/readerextensions_sk.

3.3 Upozornenie. Každá kópia Softvéru, ktorú vyhotovíte, musí obsahovať rovnaké upozornenie o autorských právach a iné informácie o vlastníctve, tak ako sa objavia na alebo v Softvéri.

3.4 Zákaz zmien a reverzného inžinierstva. Nesmiete Softvér meniť, prispôsobovať, prekladať alebo vytvárať na jeho základe odvodené diela. Nesmiete používať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať o objavenie zdrojového kódu Softvéru s výnimkou reverzného inžinierstva a dekompilácie v rozsahu výslovne povolenom príslušným zákonom.

4. Prevod.

Nesmiete Softvér prenajímať, uzatvárať k nemu lízingové zmluvy, udeľovať sublicencie, postúpiť alebo previesť Vaše práva k nemu, alebo poskytnúť oprávnenie na kopírovanie celého Softvéru alebo ktorejkoľvek jeho časti do Počítača iného užívateľa s výnimkami výslovne uvedenými v tejto zmluve. Môžete však trvale previesť všetky Vaše práva týkajúce sa používania Softvéru na ďalšiu fyzickú alebo právnickú osobu za predpokladu, že (a) tiež prevediete na takúto fyzickú alebo právnickú osobu (i) túto zmluvu, (ii) Softvér a všetok ostatný softvér alebo hardvér zbalený alebo predinštalovaný so Softvérom, vrátane všetkých kópií, aktualizácií a predošlých verzií; (b) nebudete uchovávať žiadne kópie, vrátane záloh a kópií uložených v Počítači; a (c) nadobúdateľ pristúpi k ustanoveniam a podmienkam tejto zmluvy a akýmkoľvek iným ustanoveniam a podmienkam, na základe ktorých ste Vy nadobudli platnú licenciu k Softvéru. Napriek vyššie uvedenému, nesmiete previesť výučbové kópie Softvéru, kópie Softvéru vydané pred uvedením produktu na trh alebo kópie, ktoré nie sú určené na ďalší predaj.

5. Duševné vlastníctvo, výhrada práv.

Softvér a všetky oprávnené kópie, ktoré vytvoríte, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Adobe Systems Incorporated a jej dodávateľov. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru predstavujú hodnotné obchodné tajomstvo a utajované informácie spoločnosti Adobe Systems Incorporated a jej dodávateľov. Softvér je chránený zákonom, vrátane, avšak nie výlučne, zákonmi na ochranu autorského práva Spojených štátov a ďalších krajín a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, táto zmluva Vám neposkytuje žiadne práva duševného vlastníctva k tomuto Softvéru a všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, patria výhradne spoločnosti Adobe a jej dodávateľom.

6. Možnosti pripojenia a ochrana súkromia.

6.1 Používanie PDF súborov. Ak používate softvér na otváranie PDF súboru, ktorý umožňuje zobrazovanie reklám prostredníctvom registrácie v službe Ads for Adobe PDF (Reklamy pre Adobe PDF), váš počítač sa môže pripájať na webovú stránku obsluhovaná spoločnosťou Adobe, zadávateľom reklamy alebo treťou stranou. Pritom sa odosiela Vaša adresa internetového protokolu (IP). Subjekt hosťujúci na stránke môže využívať technológiu na posielanie (alebo doručovanie) reklamného alebo iného elektronického obsahu, ktorý sa zobrazí v otvorenom súbore alebo vedľa neho. Prevádzkovateľ webovej stránky môže tiež použiť JavaScript, webové majáky (web beacons) (tiež známe ako značky akcií (action tags) alebo obrázky obsahujúce jeden pixel (single pixel gifs)) a iné technológie na zvýšenie a meranie účinnosti reklamy a prispôsobenie reklamného obsahu. Vaša komunikácia s webovými stránkami Adobe sa riadi Politikou online ochrany súkromia spoločnosti Adobe uvedenou na stránke http://www.adobe.com/go/privacy_sk. Spoločnosť Adobe nemusí mať prístup alebo kontrolu nad funkciami, ktoré tretia osoba môže využívať a informačné postupy webových stránok tretích osôb nie sú predmetom Politiky online ochrany súkromia spoločnosti Adobe.

6.2 Aktualizácia. Uznávate a súhlasíte s tým, že Softvér môže automaticky pripojiť Váš Počítač na Internet, aby overil možnosti aktualizácií, ktoré sú k dispozícii na automatické stiahnutie do Vášho Počítača a oznámiť spoločnosti Adobe, že Softvér je úspešne nainštalovaný. Pritom sa spoločnosti Adobe prenášajú iba identifikačné informácie neosobného charakteru. Vaša komunikácia s webovými stránkami Adobe sa riadi Politikou online ochrany súkromia spoločnosti Adobe uvedenou na stránke http://www.adobe.com/go/privacy_sk. Prosím, hľadajte informácie o zmenách štandardného nastavenia aktualizácií v Dokumentácii.

6.3 Settings Manager. Prehrávač Flash Player umožní uložiť určité užívateľské nastavenia ako lokálne zdieľaný objekt na Vašom Počítači. Tieto nastavenia nie sú s Vami spojené, ale umožnia Vám konfigurovať niektoré nastavenia v rámci prehrávača Flash Player. Viac informácii o lokálne zdieľaných objektoch môžete nájsť na stránke http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_sk a viac informácii o Settings Manager na stránke http://www.adobe.com/go/settingsmanager_sk.

7. Ponuky tretích osôb.

Softvér Vám môže umožňovať prístup a prepojenie s webovým stránkami tretích osôb, softvérovými aplikáciami a dátovými službami vrátane internetových aplikácií ("Ponuky tretích osôb"). Váš prístup k Ponukám tretích osôb a ich využívanie, vrátane akýchkoľvek tovarov, služieb alebo informácii, sa spravuje ustanoveniami a podmienkami týkajúcimi sa týchto ponúk. Ponuky tretích osôb nevlastní ani neposkytuje spoločnosť Adobe.

8. Digitálne certifikáty.

8.1 Použitie. Softvér Adobe AIR používa digitálne certifikáty, aby Vám pomohol identifikovať vydavateľa aplikácií Adobe AIR vytvorených tretími osobami. Adobe Reader využíva digitálne certifikáty na podpisovanie a overovanie podpisov v dokumentoch PDF a overovanie certifikovaných dokumentov PDF. Váš Počítač sa môže počas overovania digitálneho certifikátu pripojiť na Internet. Digitálne certifikáty vydávajú tretie osoby ako certifikačné orgány, vrátane poskytovateľov služieb certifikovaných dokumentov Adobe (CDS - Adobe Certified Document Services) uvedených na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_sk ("Certifikačné orgány") alebo môžu byť podpísané vlastným podpisom.

8.2 Podmienky. Kúpa, použitie a spoľahlivosť digitálnych certifikátov je vzťahom medzi Vami a Certifikačným orgánom. Predtým než sa spoľahnete na certifikovaný dokument, digitálny podpis alebo služby Certifikačného orgánu, mali by ste sa oboznámiť s platnými podmienkami, podľa ktorých príslušný Certifikačný orgán poskytuje služby, vrátane napríklad predplatiteľských zmlúv, dohôd o používaní certifikátov, certifikačných politík a podmienok poskytovania. Pre informácie o poskytovateľoch CDS Adobe pozrite odkazy na http://www.adobe.com/go/partners_cds_sk.

8.3 Súhlas. Súhlasíte s tým, že (a) certifikát môže byť v čase overovania už odvolaný, čo spôsobí, že digitálny podpis alebo certifikát sa zdá byť platný, hoci v skutočnosti nie je, (b) bezpečnosť alebo celistvosť digitálneho certifikátu mohla byť narušená z dôvodu nejakého komisívneho alebo omisívneho konania osoby, ktorá dokument podpísala, príslušného Certifikačného orgánu alebo inej tretej osoby a (c) certifikát môže byť certifikátom s vlastným podpisom, ktorý neposkytol Certifikačný orgán. VY STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÝ ZA ROZHODNUTIE, ČI SA SPOLIEHAŤ NA CERTIFIKÁT ALEBO NIE. POKIAĽ VÁM CERTIFIKAČNÝ ORGÁN NEPOSKYTNE SAMOSTATNÚ PÍSOMNÚ ZÁRUKU, POUŽÍVATE DIGITÁLNE CERTIFIKÁTY VÝHRADNE NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO.

8.4 Oprávnená tretia osoba. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek Certifikačný orgán, na ktorý sa spoliehate, je oprávnenou treťou osobou a bude mať právo vynútiť si dodržanie tejto zmluvy vo svojom mene tak, ako keby bol spoločnosťou Adobe.

8.5 Náhrada škody. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe ani žiadny Certifikačný orgán (s výnimkou, ak je to výslovne uvedené v jeho podmienkach) nebudete viniť z akejkoľvek zodpovednosti, strát, konaní, škôd, alebo náhrad (vrátane akýchkoľvek rozumných výdavkov, nákladov a odmien advokátov), ktoré vznikli alebo súvisia s použitím alebo spoľahnutím sa na akékoľvek služby tohto orgánu, najmä za (a) spoľahlivosť prepadnutého alebo odvolaného certifikátu; (b) nesprávne overenie certifikátu, (c) použitie certifikátu inak, ako je dovolené príslušnými podmienkami, touto zmluvou alebo platnými zákonmi, (d) nesprávne posúdenie okolností, od ktorých závisí spoľahnutie sa na služby alebo certifikáty ich poskytovateľa alebo (e) nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú ukladajú príslušné podmienky vzťahujúce sa na služby.

9. ŽIADNA ZÁRUKA.

Tento softvér je Vám dodaný tak "AKO JE" a so VŠETKÝMI VADAMI. Spoločnosť Adobe, jej dodávatelia a certifikačné orgány neručia a nemôžu ručiť za výkonnosť alebo výsledky, ktoré môžete dosiahnuť použitím softvéru, služieb certifikačného orgánu alebo ponukami tretích osôb. S VÝNIMKOU ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ALEBO USTANOVENIA V ROZSAHU, V KTOROM HO NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PRÁVNEHO PORIADKU PLATNÉHO VO VAŠEJ KRAJINE, SPOLOČNOSŤ ADOBE, certifikačné orgány a JEJ DODÁVATELIA VYLUČUJÚ VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ALEBO USTANOVENIA (VÝSLOVNE VYJADRENÉ ALEBO IMPLICTNE VYPLÝVAJÚCE) ČI UŽ ZO ZÁKONOV, COMMON LAW, OBYČAJOV ALEBO ZO ZVYKOVÉHO PRÁVA V AKEJKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, VO VZŤAHU K NEPORUŠOVANIU PRÁV TRETÍCH OSÔB, OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCII, USPOKOJIVEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK ŠPECIFICKÝ ÚČEL. Ustanovenia článkov 9 a 10 zostanú v platnosti aj po ukončení doby platnosti tejto zmluvy bez ohľadu na to, z akého dôvodu zanikla, avšak z tohto ustanovenia nevyplýva, ani toto ustanovenie nevytvára žiadne trvalé právo používať Softvér po ukončení doby platnosti zmluvy.

10. Obmedzenie zodpovednosti.

SPOLOČNOSŤ ADOBE A JEJ DODÁVATELIA ALEBO CERTIFIKAČNÉ ORGÁNY V ŽIADNOM PRÍPADE NEZDOPOVEDAJÚ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, NÁROKY ALEBO VÝDAVKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD ALEBO AKÉHOKOĽVEK UŠLÉHO ZISKU ALEBO AKÝCHKOĽVEK STRÁT NA ÚSPORÁCH, AJ KEĎ ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI ADOBE BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKEJTO STRATY, ŠKODY ALEBO NÁROKOV. PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA A VÝNIMKY SA POUŽIJÚ V ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVNEHO PORIADKU VAŠEJ KRAJINY. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE, JEJ DODÁVATEĽOV A CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV PODĽA TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU, JE OBMEDZENÁ NA SUMU, ZAPLATENÚ ZA SOFTVÉR, AK VÔBEC JE. Nič, čo je uvedené v tejto zmluve, neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Adobe voči Vám pre prípad smrti alebo zranenia vyplývajúceho z nedbanlivosti spoločnosti Adobe alebo z deliktu podvodného konania (podvod). Spoločnosť Adobe koná v mene svojich dodávateľov a Certifikačných orgánov za účelom odopretia, vylúčenia a obmedzenia záväzkov, záruk a zodpovednosti, poskytnutých touto zmluvou, ale nekoná v ich mene v žiadnom inom ohľade ani za žiadnym iným účelom. Pre ďalšie informácie si, prosím, pozrite osobitné ustanovenia na konci tejto zmluvy týkajúce sa platných právnych poriadkov jednotlivých krajín, ak sa také v zmluve nachádzajú, alebo kontaktujte Oddelenie pre služby zákazníkom spoločnosti Adobe.

11. Pravidlá pre vývoz.

Súhlasíte s tým, že nebudete tento Softvér prepravovať, prenášať alebo vyvážať do žiadnej krajiny alebo používať spôsobom zakázaným v United States Export Administration Act alebo v iných zákonoch, obmedzeniach alebo predpisoch týkajúcich sa vývozu (spoločne len "Exportné zákony"). Navyše, ak je podľa Exportných zákonov tento Softvér identifikovaný ako druh tovaru kontrolovaný pri vývoze, týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že nie ste občanom alebo inak nesídlite v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo (zahrňujúc najmä, nie však výlučne, Irán, Sýriu, Sudán, Kubu a Severnú Kóreu), a že Vám Exportné zákony iným spôsobom nezakazujú tento Softvér prijať. Všetky práva Používať Softvér sú udelené za podmienky, že ak porušíte ustanovenia tejto zmluvy, ste týchto práv pozbavený.

12. Rozhodné právo.

Táto zmluva sa spravuje a vykladá v súlade s platným hmotným právom účinným: (a) v štáte Kalifornia, ak je licencia k tomuto Softvéru nadobudnutá na území Spojených štátov, Kanady alebo Mexika; alebo (b) v Japonsku, ak je licencia k tomuto Softvéru nadobudnutá na území Japonska, Číny, Kórey, alebo inej krajiny Juhovýchodnej Ázie, kde sú všetky úradné jazyky písané buď ideografickým písmom (napr. hanzi, kanji alebo hanja) a/alebo iným písmom, ktoré je založené na ideografickom písme alebo má podobnú štruktúru, ako je hangul alebo kana; alebo (c) v Anglicku, ak je licencia k tomuto Softvéru nadobudnutá na území, ktoré patrí pod akúkoľvek inú jurisdikciu ako uvedenú vyššie. Príslušné súdy v Santa Clara County v Kalifornii, ak sa aplikuje právo štátu Kalifornia, okresný súd (District Court) v Tokiu v Japonsku, ak sa aplikuje japonské právo a príslušné súdy v Londýne v Anglicku, ak sa aplikuje anglické právo, majú nevýlučnú súdnu právomoc k všetkým sporom súvisiacim s touto zmluvou. Táto zmluva sa nespravuje kolíznymi normami žiadnej jurisdikcie ani Viedenským dohovorom OSN o medzinárodnej kúpe tovaru, aplikácia ktorého je týmto výslovne vylúčená.

13. Všeobecné ustanovenia.

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostanú aj naďalej platné a budú vynútiteľné v súlade so svojimi podmienkami. Táto zmluva neobmedzuje zákonné práva akejkoľvek osoby v postavení spotrebiteľa. Táto zmluva sa môže meniť iba v písomnej forme podpísanej oprávneným zástupcom spoločnosti Adobe. Licenciu k aktualizáciám Vám spoločnosť Adobe môže poskytnúť podľa ďalších alebo iných podmienok. Toto je úplná dohoda medzi Vami a spoločnosťou Adobe vzťahujúca sa k Softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, prísľuby, prejavy a reklamu súvisiacu so Softvérom.

14. Upozornenie pre koncových užívateľov z vládnych inštitúcii USA.

Ak sa jedná o koncových užívateľov z vládnych inštitúcií USA, spoločnosť Adobe súhlasí s tým, že splní ustanovenia všetkých aplikovateľných zákonov o rovnosti príležitostí vrátane, ak je to odôvodnené, ustanovenia Executive Order 11246 v znení zmien, § 402 Zákona o podpore prispôsobenia pre veteránov z vietnamskej éry ("Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act") z roku 1974 (38 USC 4212) a § 503 Zákona o rehabilitácii ("Rehabilitation Act") z roku 1973 v znení zmien a úpravy uvedenej v 41 CFR časť 60-1 až 60-60, 60-250 a 60-741. Doložka o pozitívnej diskriminácií, ako aj úprava zahrnutá v predošlej vete bude zapracovaná vo forme odkazu v tejto zmluve.

15. Súlad s licenciou.

Ak ste podnikateľ alebo organizácia, súhlasíte s tým, že na požiadanie od spoločnosti Adobe alebo jej oprávneného zástupcu do tridsiatich (30) dní plne zdokumentujete a preukážete, že používanie Softvéru spoločnosti Adobe v okamihu žiadosti je v súlade s platnými licenciami udelenými spoločnosťou Adobe.

16. Osobitné ustanovenia a výnimky.

16.1 Obmedzenie zodpovednosti pre užívateľov sídliacich v Nemecku a v Rakúsku.

16.1.1 Ak ste Softvér nadobudli v Nemecku alebo Rakúsku a zvyčajne sídlite v niektorej z týchto krajín, potom sa neaplikuje článok 10. Namiesto toho v súlade s článkom 16.1.2 bude zákonná zodpovednosť za škodu spoločnosti Adobe obmedzená nasledovne: (i) spoločnosť Adobe zodpovedá za škody len do výšky škôd rozumne predvídateľnej v čase uzavretia kúpnej zmluvy vo vzťahu k škodám spôsobeným mierne nedbanlivostným porušením podstatných zmluvných povinností a (ii) spoločnosť Adobe nezodpovedá za škody spôsobené mierne nedbanlivostným porušením nepodstatných zmluvných povinností.

16.1.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti výrobcu za výrobok ("German Product Liability Act"), zodpovednosť za prevzatie osobitnej záruky alebo zodpovednosť za úmyselné poškodenie zdravia.

16.1.3 Ste povinný vykonať všetky rozumné opatrenia smerujúce k tomu, aby ste predišli vzniku škody a k ich prípadnému zníženiu najmä tým, že vytvoríte záložné kópie Softvéru a svojich počítačových dát v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tejto zmluvy alebo ak si želáte získať akékoľvek iné informácie od spoločnosti Adobe, prosím, kontaktuje pobočku Adobe pre Vašu krajinu pomocou adresy a kontaktných informácií uvedených v produkte alebo získaných cez webovú stránku www.adobe.com/sk.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader a Shockwave sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách.

Reader_Player_AIR_WWEULA-sk_SK-20080204_1313