Accessibility

PC-softwarelicensaftale

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AFTALE OG YDERLIGERE VILKÅR OG AFTALER.

1.1 ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN OG ANDRE INFORMATIONER LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES OG MED ALLE FEJL. ADOBE, SELSKABETS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE FOR FUNKTIONALITETEN ELLER DE RESULTATER, DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN, CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDERS TJENESTER ELLER ANDRE TREDJEPARTSTILBUD. BORTSET FRA, OG I DET OMFANG EN GARANTI, BETINGELSE, REPRÆSENTATION ELLER VILKÅR, SOM IKKE KAN ELLER IKKE MÅ FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE, FORPLIGTER ADOBE OGSELSKABS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER SIG IKKE TIL AT HONORERE NOGEN GARANTIER, BETINGELSER, REPRÆSENTATIONER ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM FØLGE AF LOV, SÆDVANERET, SÆDVANE, SKIK ELLER PÅ ANDEN VIS) I HENSEENDE TIL NOGET FORHOLD, HERUNDERUDEN BEGRÆNSNING VEDRØRENDE IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. BESTEMMELSERNE I AFSNIT 1.1 OG 10 VIL FORTSAT VÆRE GÆLDENDE EFTER AFTALENS OPHØR UANSET ÅRSAG. DET INDEBÆRER DOG IKKE EN FORTSAT RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN EFTER DENNE AFTALES OPHØR.

BINDENDE AFTALE : Ved at benytte, kopiere eller distribuere hele eller dele af Adobe Softwaren, accepterer du alle aftalens vilkår og betingelser, herunder i særdeleshed bestemmelserne om

Efter accept har denne aftale retskraft over for dig og enhver enhed, som har erhvervet Softwaren, og på hvis vegne den benyttes. Hvis du ikke er indforstået, må du ikke benytte Softwaren.

1.3 YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER. Adobe tillader dig udelukkende at bruge Softwaren i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Brug af visse materialer fra tredjepart, der følger med Softwaren, kan være underlagt andre vilkår og betingelser, der normalt findes i en særskilt licensaftale, en "Vigtigt"-fil i det pågældende materiale eller i "bemærkninger om og/eller yderligere betingelser og vilkår for tredjeparts software" på http://www.adobe.com/go/thirdparty_dk. Disse øvrige vilkår og betingelser erstatter nærværende aftale helt eller delvist i tilfælde af uoverensstemmelse med aftalens vilkår og betingelser.

2. Definitioner.

"Adobe" betyder Adobe Systems Incorporated, et selskab registreret i staten Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, såfremt denne aftale er reguleret af underafsnit 12 (a). I alle andre tilfælde betyder det Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, et selskab, der er oprettet i henhold til irsk ret og et affilieret selskab til og licenstager fra Adobe Systems Incorporated. "Kompatibel Computer" er en Computer, der opfylder Softwarens systemkrav i henhold til Dokumentationen.

"Computer" betyder en virtuel eller fysisk personlig elektronisk enhed, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form, og som kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner.

"Personal Computer" eller "PC" betyder et hardwareprodukt, som er designet og markedsføres med det primære formål at betjene en lange række produktivitets-, underholdnings- og øvrige softwareapplikationer fra andre tredjepartsleverandører, som anvendes afhængigt af brugen af hele funktionen af og hele computerens styresystem af den eller de typer, der er udbredt med hardwaren til at betjene laptop, desktop, server og storformat tablet-mikroprocessorcomputere. Denne definition af personlig computer udelukker hardware-produkter, som er designet og/eller markedsføres til et primært formål, der omfatter følgende: fjernsyn, fjernsynsmodtager, bærbar medieafspiller, lyd/video-modtager, radio, hovedtelefon, højttaler, PDA-enhed (personal digital assistant), telefon eller tilsvarende telefonienhed, spillekonsol, videooptager, DVD-afspiller eller anden optisk udstyr, videokamera, fotokamera, camcorder, videoredigerings- og formatkonverteringsenhed, videobilledprojekteringsudstyr og udelukker endvidere en tilsvarende slags enhed til privat, professionelt eller industriel brug.

"Software" betyder (a) det fulde indhold af filerne (som leveres enten via elektronisk overførsel eller på et fysisk medie) eller diskette(r) eller andre medier omfattet af denne aftale (i) computerinformation eller software fra Adobe eller tredieparter, herunder Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player og Authorware® Player (samlet benævnt, Adobe AIR og Flash, Shockwave og Authorware-afspillere er "Adobe Runtimes"); (ii) tilhørende beskrivende skriftligt materiale eller filer ("Dokumentation") samt (iii) skrifttyper og (b) opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af foranstående, leveret til dig af Adobe på et hvilket som helst tidspunkt (herefter samlet benævnt "Opdateringer").

"Brug" betyder at have adgang til, installere, downloade, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge funktionaliteten i Softwaren.

3. Softwarelicens.

Under forudsætning af, at du har erhvervet softwaren fra Adobe eller en af Adobes autoriserede licenshavere, og at du overholder betingelserne i denne aftale, herunder også begrænsningerne i afsnit 4, giver Adobe dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren til de formål, der er beskrevet i Dokumentationen som følger.

3.1 Generel brug. Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af Softwaren på din kompatible Computer. Se begrænsningerne i afsnit 4 vedrørende brugen af Softwaren.

3.2 Serverbrug. Denne aftale tillader dig ikke at installere eller bruge Softwaren på en filserver. For information om brug på en filserver, venligst se http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_dk for information om Adobe Reader; eller http://www.adobe.com/go/licensing_dk for information om Adobe Runtimes.

3.3 Distribution. Denne licens giver dig ikke ret til at viderelicensere eller distribuere Softwaren. For information om at erhverve retten til at distribuere Softwaren på et fysisk medie eller over et internt netværk eller sammen med dit produkt eller service se venligst http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_dk for information om Adobe Reader eller http://www.adobe.com/go/licensing_dk for information om Adobe Runtimes.

3.4 Sikkerhedskopi. Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af Softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes til andet end arkiveringsformål. Du er ikke berettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi, medmindre du overdrager alle rettigheder til Softwaren som beskrevet i afsnit 5.

4. Forpligtelser og begrænsninger.

4.1 Begrænsninger vedrørende Adobe Runtime. Du må ikke bruge en Adobe Runtime på en anden enhed end en personlig computer eller med en integreret eller enhedsversion af et operativsystem. Du må for eksempel ikke bruge en Adobe Runtime på en (a) mobil enhed, STB-boks (set top box), håndholdt enhed, telefon, spillekonsol, tv, dvd-afspiller, mediecenter (dog ikke Windows XP Media Center Edition og senere versioner), elektronisk opslagstavle eller andre former for digitale skilte, internetudstyr eller andet udstyr med internetadgang, PDA, medicinsk udstyr, pengeautomat, telematisk udstyr, spilmaskine, system til automatisering af hjemmet, kiosk, fjernbetjeningsenhed eller anden elektronisk forbrugerenhed, (b) operatørbaseret mobiltelefon, kabel, satellit eller tv-system eller (c) en anden enhed i et lukket system. Der gives ingen rettighed eller licens til at bruge Adobe Runtime til brug, der ikke tillades. For information om Software-licensvilkår til ikke-PC versioner af Adobe Runtimes henvises til http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_dk. For information om licens til Adobe Runtimes til distribution på disse systemer henvises til http://www.adobe.com/go/licensing_dk.

4.1.1 AVC Video-begrænsninger. Softwaren kan indeholde h.264/AVC-videoteknologi, hvis anvendelse kræver følgende meddelelse fra MPEG-LA, L.L.C.: DENNE SOFTWARE ER GIVET I LICENS TIL EN FORBRUGER UNDER AVC PATENT LICENS PORTEFØLJEN TIL PERSONLIG IKKE KOMMERCIEL BRUG TIL AT (I) INDKODE VIDE

O OVERHOLDENDE AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (II) AFKODE AVC-VIDEO SOM ER BLEVET INDKODET AF EN FORBRUGER UNDER UDØVELSE AF EN PRIVAT IKKE KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER BLEV ERHVERVET FRA EN VIDEO LEVERANDØR MED LICENS TIL AT UDBYDE AVC-VIDEO. DER GIVES ELLER ANTYDES INGEN LICENS FOR NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. SE http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Adobe Flash Player-begrænsninger. Du vil ikke anvende Adobe Flash Player med en applikation eller enhed, som omgår teknologiske foranstaltninger til at beskytte video, lyd og/eller dataindhold herunder enhver af Adobes sikre RTMP-foranstaltninger. Der gives ingen rettighed eller licens til at bruge Adobe Flash Player til brug, der ikke tillades.

4.3 Begrænsninger vedrørende Adobe Reader.

4.3.1 Konverteringsbegrænsninger. Du må ikke integrere Adobe Reader i eller bruge Adobe Reader sammen med anden software, plug-in eller forbedring, der bruger eller bygger på Adobe Reader, når pdf-filer konverteres eller omdannes til et andet filformat (f.eks. fra en pdf-fil til en tiff-, jpeg- eller svg-fil).

4.3.2 Plug-in-begræsninger. Du må ikke integrere Adobe Reader i eller bruge Adobe Reader sammen med plug-in-software, der ikke er udviklet i overensstemmelse med Adobe Integration Key License Agreement. Yderligere information kan findes på http://www.adobe.com/go/rikla_program_dk.

4.3.3 Deaktiverede funktioner. Adobe Reader kan indeholde faciliteter eller funktioner, som er skjult eller vises deaktiveret eller "nedtonet" (den "deaktiverede facilitet"). Deaktiverede faciliteter aktiveres kun ved åbning af et pdf-dokument, der er oprettet ved hjælp af aktiveringsteknologi, der kun fås fra Adobe. Du vil ikke tilgå eller forsøge at tilgå nogen deaktiveret facilitet på andre måder end ved brug af sådanne aktiveringsteknologier. Du vil heller ikke bruge Adobe Reader til at skabe en funktion, som udviser betydelig lighed med en deaktiveret facilitet, eller på anden måde omgå den teknologi, som styrer aktiveringen af sådanne funktioner. Mere information om deaktiverede funktioner findes på http://www.adobe.com/go/readerextensions_dk.

4.4 Oplysninger. Du må ikke ændre eller fjerne en meddelelse om ophavsret eller ejendomsret, der fremgår af eller i Softwaren.

4.5 Ingen ændring eller reverse engineering. Du må ikke ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte værker på baggrund af Softwaren. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at afsløre Softwarens kildekode. Hvis du er inden for EU, skal du læse de yderligere vilkår i slutningen af denne Aftale under overskriften "EU-bestemmelser," i afsnit 16.

5. Ingen Overdragelse.

Du er ikke berettiget til at udleje, lease, viderelicensere, tildele eller overdrage dine rettigheder til Softwaren eller bemyndige kopiering af hele eller dele af Softwaren til en anden brugers Computer undtagen i det omfang, det måtte være udtrykkeligt tilladt i denne Aftale. Du er dog berettiget til at overdrage alle dine rettigheder til Brug af Softwaren til en anden person eller juridisk enhed under forudsætning af, at: (a) du også overdrager (i) denne aftale og (ii) Softwaren og al anden software eller hardware bundlet eller præinstalleret med Softwaren, herunder alle kopier, opdateringer og tidligere versioner, til en sådan person eller enhed; (b) du ikke beholder kopier, herunder sikkerhedskopier og kopier lagret på en computer; og (c) modtageren accepterer denne aftales vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser, som var gældende for din lovformelige erhvervelse af en licens til Softwaren. Uanset det foranstående er du uberettiget til at overdrage uddannelseskopier, "pre-release"- og "not for resale"-kopier af Softwaren.

6. Ejendomsretten til immaterielle rettigheder, forbehold for rettigheder. Software og godkendte kopier, som du laver, er Adobes og dets leverandørers intellektuelle ejendom. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifuld intellektuel ejendom (f.eks. forretningshemmeligheder og fortrolig information), der ejes af Adobe og dets leverandører. Softwaren er beskyttet af gældende lov, herunder uden begrænsning den i USA og andre landes gældende lovgivning om ophavsret samt internationale konventionsbestemmelser. Medmindre det er udtrykkeligt angivet heri, giver denne aftale dig ingen intellektuelle rettigheder til Softwaren, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Adobe og dets leverandører.

7. Konnektivitet og privatliv. Du anerkender og accepterer følgende:

7.1 Brug af PDF-filer. Når du ved hjælp af Softwaren åbner et PDF-dokument, der er blevet aktiveret til at vise annoncer, så kan din computer oprette forbindelse til en hjemmeside drevet af Adobe, en annoncør eller anden tredjepart. Din IP-adresse sendes, når dette sker. Den part, som hoster siden, kan benytte teknologi til at sende (eller "serve") annoncering eller andet elektronisk indhold i eller i nærheden af den åbnede PDF-fil. De, der driver hjemmesiden, kan også benytte JavaScript, web beacons (også kendt som action tags eller single-pixel gifs) og andre teknologier for at fremme og måle effektiviteten af annoncer og for at målrette annonceindhold. Din kommunikation med Adobe-hjemmesider er underlagt Adobe Online fortrolighedserklæring, der findes på http://www.adobe.com/go/privacy_dk ("Adobe Online fortrolighedserklæring"). Adobe har muligvis ikke adgang til eller kontrol med de faciliteter, som tredjepart måtte bruge, og tredjeparts hjemmesiders praksis med henblik på informationsbrug er ikke omfattet af Adobe Online fortrolighedserklæring.

7.2 Opdatering. Hvis din computer tilsluttes internettet, kan Softwaren uden yderligere meddelelse søge efter opdateringer, som er klar til automatisk download og installation på din computer og give Adobe besked om, at Softwaren er installeret. Opdateringer til Reader kan downloades automatisk men ikke installeres uden yderligere meddelelse, med mindre du ændrer dine indstillinger til at acceptere automatisk installation. Kun ikke-personhenførbare oplysninger vil i disse tilfælde blive sendt til Adobe, bortset fra IP-adresser der i visse retsområder opfattes som personhenførbare. Brug af denne information, herunder din IP-adresse, som stammer fra den automatiske opdateringsproces, er underlagt Adobe Online fortrolighedserklæring. Du bedes læse Dokumentationen for at få information om at skifte standardindstillinger for opdatering eller online http://www.adobe.com/go/settingsmanager_dk for Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_dk (efter senere websted) for Reader, og http://www.adobe.com/go/air_update_details_dk og http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air for Adobe AIR.

7.3 Lokal opbevaring. Flash Player og Adobe AIR kan give tredjepart lov til at gemme visse oplysninger på din computer i en lokal datafil i form af et lokalt delt objekt. Typen og størrelsen af denne information, som tredjepartsapplikationen anmoder om at gemme i et lokalt delt objekt, kan være forskellig afhængigt af applikationen, og sådanne anmodninger styres udelukkende af tredjepart. Du kan læse mere om lokalt delte objekter på http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_dk. Få mere information om at begrænse eller styre lagring af lokalt delte objekter på din computer ved at besøge http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_dk.

7.4 Indstillingsmanager. Flash Player og Adobe AIR kan bevirke at visse brugerindstillinger gemmes som et lokalt delt objekt på din computer. Disse indstillinger er forbundet med instansen af Flash Player eller Adobe AIR på din computer, men indeholder ikke personhenførbar information om dig, og giver dig mulighed for at konfigurere visse indstillinger i Flash Player herunder muligheden for at begrænse tredjeparter i at lagre lokalt delte objekter. Du kan få mere information om at konfigurere din version af Flash Player eller Adobe AIR inklusive deaktivering af lokalt delte objekter i Indstillingsmanager for Flash Player på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_dk, eller http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air for Adobe AIR.

7.5 Peer-baseret netværksteknologi. Adobe Flash Player og Adobe AIR runtimes giver mulighed for, at applikationer, der udvikles af tredjeparter, kan oprette forbindelse til en Adobe Server eller Service og tillade direkte kommunikation mellem to Adobe Runtime-klienter eller oprette forbindelse til en Adobe Runtime-klient i form af et peer- eller distribueret netværk, hvorved en del af dine ressourcer, f.eks. båndbredden af netværket, gøres direkte tilgængelig for andre brugere. Inden du deltager i et peerbaseret eller distribueret netværk, får du mulighed for at acceptere forbindelsen. Du kan skifte indstillinger for peer-baseret netværk i Indstillingsmanager på http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_dk. Du kan få mere information om Peer-baseret netværk på http://www.adobe.com/go/RTMFP_dk.

7.6 Teknologi til indholdsbeskyttelse. Hvis du bruger Adobe Runtimes til at tilgå indhold, som beskyttes med Adobe Flash Media Rights Management Server- eller Flash Access-software ("indholdsbeskyttelse") for at kunne afspille beskyttet indhold, så kan Softwaren automatisk bede om rettigheder til mediebrug og individualisering fra en rettighedsserver på internettet, og kan downloade og installere de nødvendige komponenter til Softwaren herunder tilgængelige opdateringer af indholdsbeskyttelse. Du kan få yderligere information om indholdsbeskyttelse på http://www.adobe.com/go/protected_content_dk.

7.7 Brug af Adobes online-tjenester. Hvis din computer tilsluttes internettet, kan Softwaren uden yderligere meddelelse og med mellemrum eller regelmæssigt give dig adgang til indhold og tjenester, der hostes på websteder, der vedligeholdes af Adobe eller dets datterselskaber ("Adobe Online Services"). Eksempler på sådanne Adobe online-tjenester kan omfatte, men er ikke begrænset til: Acrobat.com. I nogle tilfælde kan en Adobe online-tjeneste fremkomme som en facilitet eller udvidelse i Softwaren, selvom den er anbragt på en hjemmeside. I nogle tilfælde kan adgang til en Adobe onlinetjeneste kræve et særskilt abonnement eller anden form for betaling for at få adgang, og/eller du skal samtykke til ekstra betingelser for brug. Adobe online-tjenester er eventuelt ikke tilgængelige på alle sprog eller for indbyggere i alle lande, og Adobe kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse, modificere eller afbryde adgangen til enhver Adobe online-tjeneste. Adobe forbeholder sig også ret til at begynde at kræve betaling for adgang til eller brug af en Adobe online-tjeneste, der tidligere var gratis. Hvis din computer tilsluttes internettet, kan Softwaren uden yderligere meddelelse opdatere materiale, der kan downloades, fra disse Adobe online-tjenester for at give øjeblikkelig adgang til disse Adobe online-tjenester, selvom du er offline. Når Softwaren opretter forbindelse til internettet i forbindelse med en Adobe online-tjeneste, sendes din IP-adresse, dit brugernavn og din adgangskode muligvis til Adobes servere, hvorefter Adobe gemmer disse oplysninger i overensstemmelse med de Yderligere brugsvilkår eller hjælpemenuen i Softwaren. Adobe kan bruge disse oplysninger til at sende dig transaktionsmeddelelser for at lette Adobe online-tjenesten. Adobe kan vise markedsføringsmateriale i selve produktet for at informere om Softwaren og andre Adobe produkter og tjenester, herunder men ikke begrænset til Adobe online-tjenester, baseret på visse funktioner i Softwaren, herunder men ikke begrænset til versionen af Softwaren, herunder uden begrænsning versionen af platformen og Softwaren samt sproget. Der er flere oplysninger om markedsføringsmateriale i selve produktet i hjælpemenuen i Softwaren. Når Softwaren kobler på internettet og kommunikerer med et Adobe-websted, uanset om det sker automatisk eller på brugerens anmodning, så er Adobe Online fortrolighedserklæring gældende. Desuden, medmindre du på det pågældende tidspunkt har fået leveret særskilte betingelser for brug, skal Vilkår for brug af Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_dk) være gældende. Bemærk, at Adobe fortrolighedsærklæring tillader sporing (tracking) af besøg på hjemmesider, og den giver udførlig information om emnerne sporing (tracking) og brug af cookies, web beacons og lignende.

8. Tredjepartstilbud. Du anerkender og accepterer følgende:

8.1 Tredjepartstilbud. Softwaren kan give dig adgang til tredjeparts websteder, software programmer og datatjenester herunder "rich Internet applications" ("tredjepartstilbud"). Din adgang til og mulighed for at anvende tredjepartstilbud, inkl. varer, tjenester eller information, er underlagt de vilkår og betingelser der gælder for sådanne tilbud og copyright-lovgivning i USA og andre lande. Tredjepartstilbud ejes ikke og leveres ikke af Adobe. Du accepterer at du ikke vil anvende sådanne tredjepartstilbud i strid med gældende copyright-lovgivning i USA eller andre lande. Adobe eller tredjepart kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse, modificere eller afbryde adgangen til tredjepartstilbud. Adobe kontrollerer ikke, indestår ikke for og accepterer ikke ansvar for tredjepartstilbud. Enhver transaktion mellem dig og tredjepart i tilknytning til en tredjepartstilbud, herunder sådan tredjeparts politik vedrørende privatliv (Privacy Policy) og brug af dine personlige oplysninger, levering af og betaling for varer og tjenesteydelser samt andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer associeret med sådanne transaktioner, er alene indgået mellem dig og sådan tredjepart. Tredjepartstilbud er eventuelt ikke tilgængelige på alle sprog eller for indbyggere i alle lande, og Adobe eller tredjepart kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse, modificere eller afbryde adgangen til enhver tredjepartstilbud.

8.2 BORTSET FRA HVOR DET ER UDTRYKKELIGT AFTALT MED ADOBE ELLER DETS ASSOCIEREDE ENHEDER ELLER MED TREDJEPART I EN SEPARAT AFTALE, SKER DIN BRUG AF ADOBE OG TREDJEPARTSTILBUD FOR DIN EGEN RISIKO OG UNDERGIVET DEN GARANTI OG DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER FREMGÅR AF AFSNIT 1.1 OG 10.

9. Digitale certifikater. Du anerkender og accepterer følgende:

9.1 Brug. Adobe AIR bruger digitale certifikater for at hjælpe dig med at identificere udgivere af Adobe AIR applikationer skabt af tredjeparter. Endvidere anvender Adobe AIR digitale certifikater til at fastlægge identiteten af servere, der tilgås via Transport Layer Security (TLS)-protokollen herunder HTTPS-adgang. Adobe Reader anvender digitale certifikater til at signere og validere signaturer i PDFdokumenter og til at validere certificerede PDF-dokumenter. Adobe Runtimes bruger digitale certifikater til at sikre beskyttet indhold mod uautoriseret brug. Din computer kan koble sig på internettet ved validering af et digitalt certifikat for at downloade aktuelle lister med tilbagekaldte certifikater (CRL) eller for at opdatere listen med digitale certifikater. Adgangen kan ske både via Softwaren og via applikationer baseret på Softwaren. Digitale certifikater udstedes af eksterne myndigheder samt leverandører af Adobe Certified Document Services (CDS), jf. listen på http://www.adobe.com/go/partners_cds_dk og leverandører af Adobe Approved Trust List (AATL), jf. listen på http://www.adobe.com/go/aatl_dk og individualiseringsleverandører, som fremgår af http://www.adobe.com/go/protected_content_dk (kaldes samlet for "certifikatudstedende myndigheder") eller kan være egensigneret.

9.2 Vilkår og betingelser. Ansvaret for køb af, brug af og tillid til digitale certifikater ligger hos dig og en certifikatudstedende myndighed. Inden du stoler på noget certificeret dokument, digital signatur eller certifikatudstedende myndighed bør du gennemgå alle gældende vilkår og betingelser under hvilken den relevante certifikatudstedende myndighed leverer tjenester, inklusive eksempelvis abonnementsaftaler, aftaler med den part, der skal have tillid, regler og praksis for certifikater. Se links på http://www.adobe.com/go/partners_cds_dk for information om Adobes CDS-leverandører og http://www.adobe.com/go/aatl_dk for information om Adobes AATL-leverandører.

9.3 Anerkendelse. Du er indforstået med, at (a) et digitalt certifikat muligvis kan være tilbagekaldt før verificeringstidspunktet, hvilket betyder, at en digital signatur eller et certifikat kan fremstå som gyldigt, selvom det i virkeligheden ikke er det, (b) en digitalt signaturs sikkerhed eller integritet muligvis kan være kompromitteret på grund af handlinger eller udeladelser fra den, der har signeret dokumentet, den pågældende certifikatudstedende myndighed eller anden tredjepart og (c) et certifikat kan være egensigneret og ikke udstedt af en certifikatudstedende myndighed. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT AFGØRE OM DU VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT ELLER EJ. MED MINDRE EN SÆRSKILT SKRIFTLIG GARANTI UDSTEDES TIL DIG AF EN CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHED, SÅ BRUGER DU DIGITALE CERTIFIKATER PÅ EGEN RISIKO.

9.4 Tredjepartbegunstigede. Du er indforstået med at enhver certifikatudstedende myndighed, som du stoler på, er en tredjepartbegunstiget i forhold til denne aftale, og vil være berettiget til at håndhæve denne aftale i eget navn som værende Adobe.

9.5 Skadesløsholdelse. Du er indforstået med at holde Adobe og enhver relevant certifikatudstedende myndighed (medmindre andet er udtrykkeligt angivet i vilkår og betingelser) skadesløs, hvad angår ethvert form for ansvar, tab, retshandlinger, erstatninger eller krav (herunder alle rimelige udgifter, omkostninger og advokatsalærer), som måtte opstå i forbindelse med din eller en tredjepart, som modtager et dokument fra dig med et digitalt certifikat, brug af eller tilliden til enhver service ydet af sådan myndighed, herunder, men ikke begrænset til (a) tillid til et udløbet eller tilbagekaldt certifikat, (b) urigtig verificering af et certifikat, (c) brug af et certifikat på måder, der ikke er tilladt under gældende vilkår og betingelser, denne Aftale eller gældende lov, (d) undladelse af at udvise rimelig dømmekraft i situationer, hvor der stoles på udstedende tjeneste eller certifikater eller (e) undladelse af at gennemføre nogen af forpligtelserne som er påkrævet i henhold til vilkår og betingelser for tjenesterne.

10. Ansvarsbegrænsning.

I INTET TILFÆLDE ER ADOBE, SELSKABETS LEVERANDØRER ELLER CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SKADER, KRAV, TAB ELLER OMKOSTNINGER UANSET DISSES ART HERUNDER FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, ELLER TABT FORTJENESTE ELLER OPSPARING, UANSET OM EN ADOBE-REPRÆSENTANT MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, SKADER ELLER KRAV. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE TILLADER DET. DEN SAMLEDE HÆFTELSE FOR ADOBE, DETS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER I MEDFØR AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR SOFTWAREN. Intet i denne aftale begrænser Adobes ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Adobes uagtsomhed eller svig. Adobe agerer på vegne af sine leverandører og certifikatudstedende myndigheder i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som anført i denne aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål. Yderligere oplysninger kan eventuelt findes i afsnittet med oplysninger om dit retsområde sidst i denne aftale eller kan fås ved henvendelse til Adobes Customer Support Department.

11. Eksportregler.

Du accepterer, at Softwaren ikke bliver sendt, overført eller eksporteret til noget land eller blive brugt på en måde, som er forbudt af United States Export Administration Act eller anden eksportlovgivning, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet "Eksportlovgivningen"). Såfremt Softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerede emner i medfør af eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud (herunder uden begrænsning Iran, Syrien, Sudan, Cuba og Nordkorea), og at det ikke er dig i medfør af gældende eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage Softwaren. Alle rettigheder til brug af Softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår.

12. Lovvalg.

Såfremt du er en forbruger, som kun anvender Softwaren til personlige, ikke-erhvervsmæssige formål, reguleres denne aftale af lovgivningen i det retsområde, hvor du har købt licensen til at anvende Softwaren. Hvis du ikke er en sådan forbruger, skal denne aftale reguleres af og fortolkes efter gældende ret i: (a) Staten Californien, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i USA, Canada eller Mexico, eller (b) Japan, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i Japan, eller (c) Singapore, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i et af medlemslandene i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, Folkerepublikken Kina (inklusive Hong Kong S.A.R. (Særlig Administrativ Region) og Macau (Særlig Administrativ Region)), Taiwan eller Sydorea, eller (d) England, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i et retsområde, der ikke er beskrevet ovenfor. Domstolene i henholdsvis Santa Clara County, Californien, hvor californisk ret er gældende, Tokyo District Court i Japan, hvor japansk ret er gældende, og kompetente domstole i London, England, hvor engelsk ret er gældende, skal hver have ikke-eksklusiv jurisdiktion i henseende til alle tvister vedrørende denne aftale. Når Singapores lovgivning gælder, henvises tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale, herunder alle spørgsmål om dens eksistens, gyldighed eller ophør, til Singapore, hvor de skal afgøres vha. voldgift i overensstemmelse med de gældende voldgiftsregler i Singapore International Arbitration Centre (SIAC) – disse regler skal anses for at indgå i denne aftale ifølge henvisningen i dette afsnit. Parterne skal sammen udpege en voldgiftsmand. Hvis voldgiftsmanden ikke udpeges inden for tredive (30) dage efter, en af parterne har sendt en skriftlig anmodning om at acceptere voldgiften, skal formanden for SIAC udpege voldgiftsmanden. Sproget for voldgiften skal være engelsk. Til trods for bestemmelserne i denne aftale kan Adobe eller du anmode en retsmæssig, administrativ eller anden myndighed om at beordre en foreløbig eller sikrende forholdsregel, herunder pålæggelse af foreløbige retsmidler, naturalopfyldelse eller andre bevillingsmæssige lempelser, inden eller under de retsmæssige eller voldgiftsmæssige processer, med henblik på at opretholde rettighederne og interesserne i den eller for at håndhæve visse betingelser, som er egnede til pålæggelse af foreløbige beføjelser. Den engelske version af denne aftale vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af denne aftale. Nærværende aftale er hverken underlagt lovvalgsregler for noget retsområde eller de Forenende Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG), hvis anvendelse udtrykkeligt er udelukket ved nærværende aftale.

13. Generelle bestemmelser.

Hvis nogen del af denne aftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af denne aftales andre dele, som forbliver gyldige og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af Adobe dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få opdateringer givet i licens fra Adobe med yderligere eller andre vilkår. Denne aftale udgør den samlede aftale mellem Adobe og dig i henseende til Softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende Softwaren.

14. Bemærkninger til slutbrugere i den amerikanske forvaltning.

For så vidt angår slutbrugere i den amerikanske forvaltning forpligter Adobe sig til at overholde alle love om ligebehandling, herunder bestemmelserne i Executive Order 11246, med senere ændringer, paragraf 402 i loven "Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act" fra 1974 (38 USC 4212) og paragraf 503 i loven "Rehabilitation Act" fra 1973, med senere ændringer, samt reglerne i 41 CFR Parts 60-1 til og med 60-60, 60-250 og 60-741. Reglen om positiv særbehandling og bestemmelserne i foregående afsnit skal ved henvisning dertil udgøre en del af denne aftale.

15. Overholdelse af licensvilkår.

Hvis du er en virksomhed eller en organisation, accepterer du hermed, at du på anmodning fra Adobe eller fra en af Adobe bemyndiget repræsentant inden for tredive (30) dage vil dokumentere og bekræfte, at brugen af alt Software på tidspunktet for henvendelsen er i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra Adobe.

16. EU-bestemmelser.

Der er intet i nærværende aftale (herunder afsnit 4.5), som begrænser en ret, der ikke kan tilsidesættes, til at dekompilere Softwaren, som du måtte have i henhold til gældende lov. Hvis du befinder dig i EU, kan du f.eks. have visse rettigheder ang. visse betingelser i henhold til gældende lov til at dekompilere Softwaren, hvis det er nødvendigt for, at Softwaren kan virke med et andet softwareprogram, og du forinden skriftligt har spurgt Adobe om de nødvendige oplysninger til at opnå denne funktion og Adobe ikke har givet dig disse oplysninger. Endvidere må denne dekompilering kun udføres af dig eller en person, som har ret til at bruge en kopi af Softwaren på dine vegne. Adobe har ret til at stille rimelige betingelser, før sådanne oplysninger gives. Alle oplysninger, som gives af Adobe eller som du modtager, som tilladt herunder, må alene anvendes af dig til det heri beskrevne formål, og må ikke bringes til tredjeparts kendskab eller anvendes til at fremstille software, som i al væsentlighed svarer til den oprindelige Software eller anvendes til et andet formål, som er i strid med Adobes eller licenshaveres rettigheder.

17. Specifikke bestemmelser og undtagelser.

17.1 Ansvarsbegrænsning for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig.

17.1.1 Hvis du har anskaffet Softwaren i Tyskland eller Østrig, og du normalt er bosiddende i disse lande, gælder afsnit 10 ikke for dig. Under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 17.1.2 er Adobes og dets lovmæssige erstatningsansvar i stedet begrænset, som følger: (a) For så vidt angår erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en væsentlig kontraktforpligtelse er Adobe udelukkende ansvarlig over for dig op til det erstatningsbeløb, der typisk kan forudsiges på tidspunktet for licensaftalens indgåelse, og (b) Adobe er ikke ansvarlig for erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en ikke-væsentlig kontraktforpligtelse.

17.1.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke obligatoriske, lovbestemte ansvar, herunder særligt ikke ansvar under tysk lov om produktansvar, ansvar i forbindelse med indeståelsen for en specifik garanti eller ansvar for uagtsomme påførte personskader.

17.1.3 Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse skader. Særligt skal du sørge for at foretage sikkerhedskopiering af Softwaren og data på din computer, der er genstand for bestemmelserne i denne aftale.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne aftale, eller du ønsker yderligere oplysninger fra Adobe, beder vi dig bruge den adresse og de kontaktoplysninger, der følger med dette produkt, når du kontakter det Adobe-kontor, der betjener dit retsområde. Du kan også kontakte Adobe via internettet på http://www.adobe.com/dk.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader og Shockwave er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

PlatformClients_PC_WWEULA-da_DK-20100625_1419