Accessibility

Tietokoneohjelmiston käyttöoikeussopimus

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET.

1.1 VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO JA MUUT TIEDOT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA KAIKKINE VIRHEINEEN. ADOBE, SEN TOIMITTAJAT JA SERTIFIOINTITAHOT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ VOI TAATA OHJELMISTON, SERTIFIOINTITAHON PALVELUJEN TAI MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN TARJONNAN TOIMINTAA TAI NIIDEN KÄYTTÄMISESTÄ MAHDOLLISESTI SAATAVIA TULOKSIA. ADOBE, SEN TOIMITTAJAT JA SERTIFIOINTITAHOT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN (NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA, SÄÄDÖSTEN, LAIN, YLEISEN TAVAN TAI KÄYTÄNNÖN MUKAISIA TAI MUUTOIN SOVELTUVIA) TAKUITA TAI EHTOJA MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS, TUOTTEEN SOVELTUVUUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄ LAATU TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN JOTAKIN TAKUUTA, EHTOA TAI ESITYSTÄ EI VOI KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEEN SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN POISSULKEA TAI RAJOITTAA. KOHTIEN 1.1 JA 10 EHDOT PYSYVÄT VOIMASSA TÄMÄN SOPIMUKSEN MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JOHTUNEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN, MUTTA TÄMÄ EI TARKOITA TAI MYÖNNÄ OIKEUTTA OHJELMISTON KÄYTÖN JATKAMISEEN TÄMÄN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

1.2 SITOVA SOPIMUS: Käyttämällä ja kopioimalla Adoben Ohjelmiston kokonaan tai osittain tai levittämällä sitä kokonaan tai osittain käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen kaikki ehdot mukaan lukien erityisesti seuraavat:

Kun tämä sopimus on hyväksytty, se voidaan panna täytäntöön käyttäjää tai mitä tahansa tahoa vastaan, joka on hankkinut Ohjelmiston ja jonka puolesta sitä käytetään. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä sopimusta, käyttäjä ei saa käyttää Ohjelmistoa.

1.3 LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. Adobe sallii Ohjelmiston käytön vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Joihinkin Ohjelmistoon sisältyviin muiden osapuolten materiaaleihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka tavallisesti löytyvät kyseisten materiaalien yhteydessä olevista erillisistä käyttöoikeussopimuksista, "Lue minut"-tiedostosta tai " Kolmansien osapuolten ohjelmistoilmoitukset ja/tai muut käyttöehdot"-sivustosta jotka löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/go/thirdparty_fi. Tällaiset lisäehdot ja -määräykset syrjäyttävät tämän sopimuksen joko kokonaan tai osittain, jos ne ovat ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen tai määräysten kanssa.

2. Määritelmät.

"Adobe" tarkoittaa Adobe Systems Incorporated -nimistä delawarelaista osakeyhtiötä (osoite: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110), mikäli tämän sopimuksen alakohta 12 (a) tulee sovellettavaksi; muussa tapauksessa se tarkoittaa Irlannin lainsäädännön alaista Adobe Systems Software Ireland

Limited -nimistä yhtiötä (osoite: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti), joka on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tytäryhtiö ja käyttöoikeudenhaltija.

"Yhteensopiva tietokone" tarkoittaa tietokonetta, joka on Dokumentaatiossa määritettyjen ohjelmistonjärjestelmävaatimusten mukainen.

"Tietokone" tarkoittaa virtuaalista tai fyysistä elektronista laitetta, joka hyväksyy tietoa digitaalisessa tai sitä vastaavassa muodossa ja käsittelee tätä tietoa sille annettujen ohjeiden mukaisesti tietyn tuloksen aikaansaamiseksi.

"Henkilökohtainen tietokone" tai "PC" tarkoittaa laitetta, joka on suunniteltu ja jota markkinoidaan ensisijaisesti erilaisten ulkopuolisten kolmansien osapuolten ohjelmistomyyjien toimittamien tuotanto- tai viihdeohjelmistojen ja muiden sovellusohjelmistojen käyttämiseen ja joka toimii tietokoneen käyttöjärjestelmän toiminnoista ja ominaisuuksista riippuen, jota käytetään yleisesti normaalissa käytössä käytettävissä kannettavissa tietokoneissa, pöytätietokoneissa, palvelimissa ja mikroprosessoripohjaisissa laajamuotoisissa tablet-tietokoneissa. Tämä henkilökohtaisen tietokoneen määritelmä ei kata laitteita, jotka on suunniteltu ja/tai joita markkinoidaan ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin: televisio, televisiovastaanotin, kannettava mediasoitin, audio-/videovastaanotin, radio, audiokuulokkeet, audiokaiutin, kämmentietokone ("PDA"), puhelin tai vastaava puhelinpohjainen laite, pelikonsoli, videotallennin ("PVR"), digitaalisten levyjen tai muun optisen median soitin ("DVD"), videokamera, still-kamera, videokamera, videon muokkaus- ja formaatinmuunnoslaite, videokuvaprojektori ja muut vastaavat kuluttaja-, ammatti- tai teollisuuslaitteet.

"Ohjelmisto" tarkoittaa (a) kaikkea tämän sopimuksen yhteydessä toimitettujen tiedostojen (joko sähköisesti ladattujen tai fyysisellä tallennusvälineellä toimitettujen), levykkeiden tai muiden tallennusvälineiden sisältöä, joihin saattaa kuulua (i) Adoben tai kolmannen osapuolen tietokoneisiin liittyvät tiedot tai ohjelmistot, mukaan lukien Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player ja Authorware® Player (Adobe AIR ja Flash, Shockwave sekä Authorware Player -ohjelmistot ovat yhdessä "Adobe Runtimes"), (ii) kirjalliset selittävät materiaalit tai tiedostot ("Dokumentaatio") ja (iii) fontit, sekä (b) parannukset, muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja kopiot, joita Adobe on toimittanut käyttäjälle milloin tahansa (yhdessä "Päivitykset").

"Käyttö" tarkoittaa Ohjelmiston käyttöönottoa, asentamista, lataamista, kopioimista tai Ohjelmiston toiminnoista muulla tavoin hyötymistä.

3. Ohjelmiston käyttöoikeus.

Mikäli käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Adobelta tai joltain sen valtuuttamalta käyttöoikeudenhaltijalta ja mikäli käyttäjä noudattaa tämän sopimuksen ehtoja, mukaan lukien kohdan 4 rajoitukset, Adobe myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Ohjelmistoa Dokumentaatiossa kuvatulla tavalla ja Dokumentaatiossa kuvattuihin tarkoituksiin seuraavassa todetuin tavoin:

3.1 Yleinen käyttö. Käyttäjä saa asentaa yhteensopivaan tietokoneeseensa Ohjelmiston yhden kopion ja käyttää sitä. Katso Ohjelmiston käyttöä koskevat tärkeät rajoitukset kohdasta 4.

3.2 Palvelinkäyttö. Tämä sopimus ei salli Ohjelmiston asentamista tiedostopalvelimelle, eikä Ohjelmiston käyttämistä tiedostopalvelimelta. Tietoa Ohjelmiston käytöstä tiedostopalvelimella löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_fi (Adobe Reader) tai http://www.adobe.com/go/licensing_fi (Adobe Runtimes).

3.3 Jakelu. Tämä käyttöoikeussopimus ei myönnä käyttäjälle oikeutta myöntää alilisenssejä tai levittää Ohjelmistoa. Tietoa Ohjelmiston jakelua fyysisellä välineellä, sisäisen verkon kautta tai käyttäjän tuotteen tai palvelun mukana koskevien oikeuksien hankkimisesta löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_fi (Adobe Reader) tai http://www.adobe.com/go/licensing_fi (Adobe Runtimes).

3.4 Varmuuskopiointi. Käyttäjä voi tehdä Ohjelmistosta yhden varmuuskopion, edellyttäen että tätä varmuuskopiota ei asenneta eikä käytetä muuhun kuin arkistointitarkoitukseen. Käyttäjä ei voi luovuttaa kenellekään oikeuksia varmuuskopioon, ellei hän luovuta Ohjelmiston kaikkia oikeuksia kohdassa 5 kuvatulla tavalla.

4. Velvoitteet ja rajoitukset.

4.1 Adobe Runtimea koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää mitään Adobe Runtimea missään muussa kuin PC-laitteessa, eikä minkään käyttöjärjestelmään sulautetun version tai laiteversion kanssa. Epäselvyyksien välttämiseksi käyttäjä ei voi käyttää Adobe Runtimea esimerkiksi (a) mobiililaitteissa, tv-sovittimissa (set top box, STB), kämmenlaitteissa, puhelimissa, pelikonsoleissa, televisioissa, DVD-soittimissa, mediakeskuksissa (muut kuin Windows XP Media Center Edition ja sen seuraajat), sähköisissä ilmoitustauluissa tai muissa digitaalisissa ilmoituslaitteissa, Internet appliance -laitteissa tai muissa Internetiin kytketyissä laitteissa, kämmenmikroissa, terveydenhuollon laitteissa, pankkiautomaateissa, telemaattisissa laitteissa, pelikoneissa, kotiautomaatiojärjestelmissä, kioskeissa, kaukosäädinlaitteissa tai missä tahansa muussa kuluttajaelektroniikkalaitteessa, (b) operaattoripohjaisissa mobiili-, kaapeli- satelliitti- tai televisiojärjestelmissä tai (c) muissa suljetun järjestelmän laitteissa. Mainituille kielletyille käytöille ei myönnetä minkään Adobe Runtimen käyttöä koskevaa oikeutta tai lisenssiä. Lisätietoa muiden kuin Adobe Runtimesien PC-versioiden Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdoista löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_fi. Lisätietoa Adobe Runtimesien käyttöoikeussopimuksesta mainituissa järjestelmissä jakelua varten löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/licensing_fi.

4.1.1 AVC-videota koskevat rajoitukset. Ohjelmisto saattaa sisältää h.264/AVC-videoteknologiaa, jonka käyttö edellyttää MPEG-LA.L.L.C:n seuraavaa ilmoitusta: TÄHÄN TUOTTEESEEN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS AVC PATENT PORTFOLIO -KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN, EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (I) VIDEON AVC-STANDARDIN MUKAISEEN KOODAAMISEEN ("AVC-VIDEO") JA/TAI (II) SELLAISEN AVC-VIDEON KOODIN PURKAMISEKSI, JONKA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISTA EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTANUT KULUTTAJA JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA OIKEUS TOIMITTAA AVC-VIDEOITA. MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIETOA ON SAATAVISSA MPEG LA L.L.C:LTÄ OSOITTEESSA http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Adobe Flash Playeria koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Flash Playeria minkään sovelluksen tai laitteen kanssa, joka kiertää videon, audion ja/tai tietosisällön suojaamiseen käytetyt teknologiset menetelmät, mukaan lukien Adoben RTMP-suojausmenetelmät. Mainituille kielletyille käytöille ei myönnetä minkään Adobe Flash Playerin käyttöoikeutta tai lisenssiä.

4.3 Adobe Readeria koskevat rajoitukset.

4.3.1 Muuntamista koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Adobe Readeria minkään sellaisen muun ohjelmiston, lisälaajennuksen (plug-in) tai lisäyksen kanssa, joka käyttää tai on riippuvainen Adobe Readerista silloin, kun PDF-tiedostoja käännetään tai muunnetaan toisenlaiseen tiedostoformaattiin (esimerkiksi PDF-tiedosto TIFF-, JPEG- tai SVG-tiedostoksi).

4.3.2 Lisälaajennuksia koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää Adobe Readeria minkään lisälaajennusohjelman kanssa, jota ei ole kehitetty Adobe Integration Key License Agreement -sopimuksen mukaisesti. Lisätietoa on saatavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/rikla_program_fi.

4.3.3 Lukitut ominaisuudet. Adobe Reader saattaa sisältää ominaisuuksia tai toimintoja, jotka on piilotettu tai jotka on lukittu tai "himmennetty" ("Lukitut ominaisuudet"). Lukitut ominaisuudet aktivoituvat ainoastaan avattaessa PDF-asiakirjoja, jotka on luotu käyttämällä vain Adoben tämän

mahdollistavaa teknologiaa. Käyttäjä ei saa käyttöönottaa tai yrittää käyttöönottaa mitään lukittua ominaisuutta muulla tavalla kuin sen mahdollistavan teknologian kautta. Käyttäjän ei pidä myöskään luottaa Adobe Readeriin vastaavanlaisen ominaisuuden luomiseksi tai muulla tavoin kiertää kyseisen ominaisuuden aktivointia valvovaa teknologiaa. Lisätietoja lukituista ominaisuuksista löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/readerextensions_fi.

4.4 Ilmoitukset. Käyttäjä ei saa muuttaa tai poistaa mitään Ohjelmistossa esiintyviä tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistajuutta koskevia ilmoituksia.

4.5 Muuttamis- ja purkamiskielto. Käyttäjä ei saa muuttaa, mukauttaa, kääntää tai luoda Ohjelmistoon perustuvia johdannaistöitä. Käyttäjä ei saa tutkia Ohjelmiston valmistustapaa perusteellisesti taikka hajottaa tai purkaa sitä osiin taikka muutoin pyrkiä selvittämään sen lähdekoodia. Euroopan unionin alueella sijaitsevat käyttäjät: katso lisäehdot tämän sopimuksen lopusta kohdasta 16, "Euroopan unionia koskevat ehdot".

5. Siirtäminen.

Käyttäjä ei saa vuokrata, liisata, myöntää alikäyttöoikeutta, luovuttaa tai siirtää Ohjelmistoon liittyviä oikeuksiaan tai antaa lupaa Ohjelmiston kopioimiseen kokonaan tai osittain toisen käyttäjän tietokoneeseen muutoin kuin tässä sopimuksessa mahdollisesti erityisesti sallitulla tavalla. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää kaikki oikeutensa Ohjelmiston käyttöön toiselle henkilölle tai oikeushenkilölle seuraavien ehtojen mukaisesti: (a) käyttäjä siirtää kyseiselle henkilölle tai taholle myös (i) tämän sopimuksen, (ii) Ohjelmiston ja kaikki Ohjelmistoon liitetyt tai sen mukana esiasennetut ohjelmistot ja laitteet, mukaan lukien kaikki kopiot, päivitykset ja aiemmat versiot, (b) käyttäjä ei säilytä itsellään mitään kopioita mukaan lukien varmuuskopiot ja tietokoneelle tallennetut kopiot, ja (c) Ohjelmiston oikeudet vastaanottava osapuoli hyväksyy tämän sopimuksen ehdot sekä mahdolliset muut ehdot, joiden alaisena käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen. Edellä todetusta huolimatta käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää oikeuksia Ohjelmiston koulutus-, ennakkojulkaisu- tai "ei jälleenmyyntiin"-kopioihin.

6. Immateriaalioikeudet, oikeuksien pidättäminen.

Ohjelmisto ja kaikki käyttäjän siitä valmistamat luvalliset kopiot ovat Adoben ja sen toimittajien immateriaaliomaisuutta. Ohjelmiston rakenne, järjestely ja koodi ovat Adoben ja sen toimittajien arvokasta immateriaaliomaisuutta (kuten liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietoa). Ohjelmisto on suojattu lailla, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain sekä muiden maiden tekijänoikeuslait, ja kansainvälisillä sopimusmääräyksillä. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti muuta todeta, tämä sopimus ei myönnä käyttäjälle mitään Ohjelmistoa koskevia immateriaalioikeuksia. Adobe ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty.

7. Verkkoyhteys ja tietosuoja. Käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot:

7.1 PDF-tiedostojen käyttö. Kun Ohjelmistolla avataan PDF-tiedosto, jossa esitetään mainoksia, käyttäjän tietokone voi muodostaa yhteyden Adoben, mainostajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämään verkkosivustoon. Tämän tapahtuessa käyttäjän Internet Protocol -osoite ("IP-osoite") lähetetään. Sivustoa ylläpitävä osapuoli voi käyttää teknologiaa, joka lähettää (tai "palvelee") avattuun PDF-tiedostoon tai sen läheisyyteen mainoksia tai muuta elektronista sisältöä. Verkko-operaattori voi käyttää myös JavaScriptiä, jäljitteitä (tunnetaan myös nimillä action tag tai yksipikselinen gif-kuva) tai muuta teknologiaa mainosten tehokkuuden lisäämiseksi ja mittaamiseksi sekä mainosten sisällön personoimiseksi. Kommunikointiin Adoben verkkosivustojen kanssa sovelletaan Adoben onlinetietosuojalausuntoa, joka löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/go/privacy_fi ("Adoben onlinetietosuojalausunto"). Adobella ei ole välttämättä pääsyä tai hallintaa kolmannen osapuolen käyttämiin ominaisuuksiin, eikä Adoben online-tietosuojalausunto kata kolmannen osapuolen verkkosivustojen informaatiokäytäntöjä.

7.2 Päivitykset. Jos käyttäjän tietokone on kytketty Internetiin, Ohjelmisto voi ilman erillistä ilmoitusta tarkistaa saatavissa olevat tietokoneelle automaattisesti ladattavat ja asennettavat päivitykset ja ilmoittaa Adobelle Ohjelmiston onnistuneesta asennuksesta. Readerin päivitykset saatetaan ladata automaattisesti, mutta niitä ei välttämättä asenneta ilman erillistä ilmoitusta, ellei käyttäjä hyväksy automaattista asennusta käyttäjän asetuksissa. Tämän tapahtuessa Adobelle lähetetään ainoastaan ei-henkilökohtaisia tunnistustietoja; joillakin lainsäädäntöalueilla IP-osoitteita saatetaan kuitenkin pitää henkilötietoina. Mainittuihin automaattisen päivitysprosessin antamiin tietoihin, käyttäjän IP-osoite mukaan lukien, sovelletaan Adoben online-tietosuojalausuntoa. Lisätietoa päivityksen oletusasetusten muuttamisesta löytyy Dokumentaatiosta tai verkosta osoitteesta http://www.adobe.com/go/settingsmanager_fi (Flash Player), http://www.adobe.com/go/update_details_url_fi (tai sen jälkeinen verkkosivusto) (Reader) ja http://www.adobe.com/go/air_update_details_fi sekä http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air (Adobe AIR).

7.3 Paikallinen tallennus. Flash Player ja Adobe AIR saattavat sallia kolmansien osapuolten tallentaa tiettyjä tietoja käyttäjän tietokoneelle paikalliseen datatiedostoon, joka tunnetaan termillä paikallisesti jaettu kohde. Tietojen tyyppi ja määrä, joita kolmannen osapuolen sovellus pyytää tallennettavaksi paikallisesti jaettuun kohteeseen, saattaa vaihdella sovelluskohtaisesti, ja ainoastaan kolmas osapuoli hallitsee tällaisia pyyntöjä. Lisätietoa paikallisesti jaetuista kohteista löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_fi. Lisätietoa käyttäjän tietokoneelle tallennettavien paikallisesti jaettujen kohteiden rajoittamisesta ja hallinnasta on saatavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_fi.

7.4 Asetustenhallintaohjelma. Flash Player ja Adobe AIR saattavat aiheuttaa tiettyjen käyttäjäasetusten tallentumisen käyttäjän tietokoneelle paikallisesti jaettuna kohteena. Nämä asetukset liittyvät käyttäjän tietokoneella olevan Flash Playerin tai Adobe AIR:n ilmentymiin, mutta ne eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Näillä asetuksilla käyttäjä voi määrittää Flash Playerin tiettyjä asetuksia mukaan lukien mahdollisuus rajoittaa kolmansia osapuolia tallentamasta paikallisesti jaettuja kohteita. Lisätietoa käyttäjän Flash Player- tai Adobe AIR -version asetusten määrittämisestä ja siitä, kuinka paikallisesti jaetut kohteet voidaan ottaa pois käytöstä Flash Playerin asetustenhallintaohjelmassa, on saatavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/settingsmanager_fi tai http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air (Adobe AIR).

7.5 Vertaisavusteinen verkkoteknologia. Adobe Flash Playerin ja Adobe AIR:n runtimesien avulla kolmansien osapuolten sovellusohjelmat voivat muodostaa yhteyden Adoben palvelimelle tai palveluun ja sallia suoran kommunikoinnin kahden Adobe Runtime -asiakkaan välillä tai liittää Adobe Runtime -asiakkaan osaksi vertaisverkkoa tai jaettua verkkoa, joka sallii käyttäjän joidenkin resurssien - kuten verkon kaistanleveyden - käytön suoraan muille osallistujille. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus hyväksyä tällainen yhteys ennen tällaiseen vertaisverkkoon tai jaettuun verkkoon liittymistä. Vertaisavusteisten verkkojen asetukset hallitaan asetustenhallintaohjelmalla osoitteessa http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_fi. Lisätietoa vertaisavusteisista verkoista on saatavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/RTMFP_fi.

7.6 Sisältöä suojaava teknologia. Jos käyttäjä käyttää Adobe Runtimesia Adobe Flash Media Rights Management Server- tai Flash Access -ohjelmalla ("Sisällönsuojaus") suojatun sisällön käyttämiseen, ohjelma voi suojatun sisällön toistamista varten pyytää automaattisesti median käyttöoikeuksia ja yksilöintioikeuksia Internetissä olevalta oikeuspalvelimelta ja ladata ja asentaa ohjelman tarvittavat komponentit, mukaan lukien mahdollisesti saatavissa olevat sisällönsuojauksen päivitykset. Lisätietoa sisällönsuojauksesta löytyy osoitteessa http://www.adobe.com/go/protected_content_fi.

7.7 Adoben online-palveluiden käyttäminen. Jos käyttäjän tietokone on yhdistetty Internetiin, saattaa Ohjelmisto ilman erillistä ilmoitusta ja joko ajoittain tai säännöllisesti helpottaa käyttäjän pääsyä Adoben ja sen tytäryritysten ("Adoben online-palvelut") ylläpitämillä verkkosivustoilla olevaan sisältöön ja palveluihin. Adoben online-palveluja ovat muun muassa: Acrobat.com. Adoben online-palvelu voi joissakin tapauksissa vaikuttaa Ohjelmiston toiminnolta tai laajennukselta, vaikka se sijaitseekin verkkosivustolla. Joissakin tapauksissa Adoben online-palvelu on tilattava erikseen tai siitä on maksettava erillinen maksu palvelun käyttämiseksi ja/tai käyttäjän on hyväksyttävä lisäkäyttöehdot. Adoben online-palveluja ei ole välttämättä saatavissa kaikilla kielillä ja kaikissa maissa ja Adobe voi milloin tahansa oman harkinnan mukaan muuttaa tai keskeyttää minkä tahansa Online-palvelun saatavuuden. Adobe pidättää itsellään myös oikeuden veloittaa tulevaisuudessa maksuja aiemmin ilmaiseksi tarjotuista Adoben online-palveluista. Jos käyttäjän tietokone on yhdistetty Internetiin, voi Ohjelmisto ilman erillistä ilmoitusta päivittää mainituissa Adoben online-palveluissa saatavilla olevat ladattavat materiaalit, jotta nämä Adoben online-palvelut ovat käyttäjän välittömästi käytettävissä myös offline-tilassa. Kun Ohjelmisto muodostaa Internet-yhteyden osana Adoben online-palvelua, saatetaan IP-osoitteesi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi lähettää Adoben palvelimille ja Adobe voi tallentaa ne Lisäkäyttöehtojen tai Ohjelmiston "Ohje"-valikon mukaisesti. Adobe voi käyttää näitä tietoja tapahtumaviestien lähettämiseksi Adoben online-palvelun helpottamiseksi. Adobe voi esittää tuotteen sisäisiä markkinointiviestejä jakaakseen tietoa Ohjelmistosta ja muista Adoben tuotteista ja palveluista, mukaan lukien Adoben online-palveluista, tiettyjen Ohjelmiston toimintojen perusteella, mukaan lukien Ohjelmiston versio, rajoituksetta käyttöjärjestelmän versio, ohjelmiston versio ja kieli. Lisätietoa tuotteen sisäisestä markkinoinnista on ohjelmiston Ohjevalikossa. Ohjelmiston muodostaessa yhteyden Internetiin ja kommunikoidessa Adoben verkkosivuston kanssa joko automaattisesti tai käyttäjän pyynnöstä noudatetaan Adoben online-tietosuojalausuntoa. Ellei käyttäjälle ole myönnetty erikseen yhteydenluontihetkellä erillisiä käyttöehtoja, yhteyteen sovelletaan Adobe.comin käyttöehtoja (http://www.adobe.com/go/terms_fi). Huomaa, että Adoben tietosuojalausunto mahdollistaa verkkosivustoilla käyntien seurannan sekä yksityiskohtaisen evästeiden, jäljitteiden ja vastaavien sovellusten seurannan ja käytön.

8. Kolmannen osapuolen tarjonnat. Käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot:

8.1 Kolmannen osapuolen tarjonnat. Ohjelmisto saattaa sallia käyttäjälle pääsyn kolmannen osapuolen sisältöön, ohjelmistosovelluksiin ja tietopalveluihin ja käyttää niitä, mukaan lukien rikkaat Internetsovellukset ("Kolmannen osapuolen tarjonnat"). Kolmannen osapuolen tarjontaan pääsyyn ja sen käyttämiseen, mukaan lukien hyödykkeet, palvelut tai tiedot, sovelletaan kyseistä tarjontaa koskevia ehtoja ja Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Adobe ei omista tai toimita kolmannen osapuolen tarjontaa. Käyttäjä hyväksyy, että hän ei käytä kyseistä kolmannen osapuolen tarjontaa siten, että se loukkaa Yhdysvaltojen tai muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Adobe tai kolmas osapuoli voi milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjontaa tai lopettaa sen saatavuuden. Adobe ei valvo tai tue kolmansien osapuolien tarjontaa eikä ota niistä vastuuta. Kaikki käyttäjän ja kolmannen osapuolen menettelyt, jotka liittyvät kolmannen osapuolen tarjontaan, mukaan lukien kyseisen osapuolen tietosuojalausunnot ja käyttäjän henkilötietojen käyttöä koskevat käytännöt, tavaroiden ja palvelujen toimittamista ja maksua koskevat sopimukset sekä kaikki muut tällaisiin menettelyihin liittyvät muut ehdot, takuut tai esitykset koskevat yksinomaan käyttäjää ja kyseistä kolmatta osapuolta. Kolmannen osapuolen tarjontaa ei välttämättä ole saatavana kaikilla kielillä ja kaikissa maissa ja Adobe tai kolmas osapuoli voi milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa kolmannen osapuolen tarjontaa tai lopettaa sen saatavuuden.

8.2 KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ ADOBEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TARJONTAA KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA KOHTIEN 1.1 JA 10 TAKUUN JA VASTUUVAPAUSRAJOITUSTEN MUKAISESTI, ELLEI SIITÄ OLE NIMENOMAISESTI SOVITTU TOISIN ADOBEN, ADOBEN TYTÄRYRITYSTEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KANSSA ERILLISELLÄ SOPIMUKSELLA.

9. Digitaaliset sertifikaatit. Käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot:

9.1 Käyttö. Adobe AIR käyttää digitaalisia sertifikaatteja kolmannen osapuolen luomien Adobe AIR - sovellusten julkaisijan tunnistamisen helpottamiseksi. Adobe AIR käyttää digitaalisia sertifikaatteja myös tunnistamaan palvelimia, joille siirrytään Transport Layer Security (TLS) -protokollan kautta, HTTPSprotokolla mukaan lukien. Adobe Reader käyttää digitaalisia sertifikaatteja PDF-asiakirjojen allekirjoittamiseen ja niiden sisältämien allekirjoitusten varmentamiseen sekä sertifioitujen PDFasiakirjojen varmentamiseen. Adobe Runtimes käyttää digitaalisia sertifikaatteja suojatun sisällön suojaamiseen luvattomalta käytöltä. Käyttäjän tietokone voi muodostaa yhteyden Internetiin digitaalisen sertifikaatin varmennuksen aikana viimeisimmän sertifikaattien peruutuslistan (CRL) lataamiseksi tai digitaalisten sertifikaattien luettelon päivittämiseksi. Tämän yhteyden voivat muodostaa sekä Ohjelmisto että Ohjelmistoon perustuvat sovellukset. Digitaalisia sertifikaatteja myöntävät kolmannen osapuolen sertifiointitahot, mukaan lukien Adobe Certified Document Services (CDS) -myyjät, jotka on lueteltu osoitteessa http://www.adobe.com/go/partners_cds_fi ja Adobe Approved Trust List (AATL) -myyjät, jotka on lueteltu osoitteessa http://www.adobe.com/go/aatl_fi sekä yksilöllistetyt myyjät, jotka on lueteltu osoitteessa http://www.adobe.com/go/protected_content_fi (yhteisesti "Sertifiointitahot") tai se voidaan allekirjoittaa itse.

9.2 Ehdot. Käyttäjä ja sertifiointitaho ovat vastuussa digitaalisten sertifikaattien hankinnasta, käytöstä ja niihin luottamisesta. Ennen kuin käyttäjä luottaa mihinkään sertifioituun dokumenttiin, digitaaliseen allekirjoitukseen tai sertifiointitahon palveluun, käyttäjän on luettava sertifiointitahon palveluihin sovellettavat toimitusehdot, mukaan lukien esimerkiksi tilaajan sopimukset, luotettujen osapuolten sopimukset, sertifikaattikäytännöt ja ilmoitukset. Tietoa Adoben CDS-myyjistä on saatavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/partners_cds_fi olevien linkkien kautta sekä Adoben AATLmyyjistä osoitteessa http://www.adobe.com/go/aatl_fi.

9.3 Hyväksyminen. Käyttäjä hyväksyy, että (a) digitaalinen sertifikaatti on saatettu peruuttaa ennen sen varmennusta, jolloin digitaalinen allekirjoitus tai sertifikaatti näyttää olevan voimassa, vaikka todellisuudessa näin ei ole, (b) digitaalisen sertifikaatin turvallisuus tai eheys voi vaarantua dokumentin allekirjoittajan, vastaavan sertifiointitahon tai muun kolmannen osapuolen toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, ja (c) sertifikaatti voi olla itse allekirjoitettu, jota sertifiointitaho ei ole toimittanut. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA SERTIFIKAATTIIN LUOTTAMISESTA. ELLEI SERTIFIOINTITAHO OLE ANTANUT KÄYTTÄJÄLLE ERILLISTÄ KIRJALLISTA TAKUUTA, DIGITAALISEN SERTIFIKAATIN KÄYTTÖ ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA.

9.4 Kolmannen osapuolen oikeudet. Käyttäjä hyväksyy, että mikä tahansa sertifiointitaho, johon käyttäjä luottaa, on kolmantena osapuolena tässä sopimuksessa, ja että sillä on oikeus omissa nimissään vaatia ehtojen täytäntöönpanoa samoin kuin Adobe.

9.5 Vahingonkorvaus. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei Adobe tai asianomainen sertifiointitaho (ellei sen ehdoissa nimenomaisesti muuta todeta) vastaa mistään vahingoista, menetyksistä, toimista, tappioista tai vaatimuksista (mukaan lukien kaikki kohtuulliset kustannukset, kulut ja oikeudenkäyntikulut sekä palkkiot), jotka aiheutuvat tai liittyvät asianomaisen sertifiointitahon palvelujen käyttöön tai siihen luottamiseen käyttäjän tai tiedoston ja sen digitaalisen sertifikaatin saaneen kolmannen osapuolen edustajan toimesta mukaan lukien rajoituksetta (a) luottaminen päättyneeseen tai peruutettuun sertifikaattiin; (b) riittämätön sertifikaatin varmentaminen; (c) muun kuin soveltuvien ehtojen, tämän sopimuksen tai soveltuvan lainsäädännön mukaisen sertifikaatin käyttäminen; (d) kohtuullisen harkinnan laiminlyöminen julkaisijan palveluihin tai sertifikaatteihin luotettaessa; tai (e) palveluita koskevissa ehdoissa määritettyjen ehtojen laiminlyöminen.

10. Vastuunrajoitus.

ADOBE, SEN TOIMITTAJAT TAI SERTIFIOINTITAHOT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA KÄYTTÄJÄLLE MISTÄÄN VAHINGOISTA, VAATEISTA TAI KUSTANNUKSISTA MUKAAN LUKIEN SEURAAMUKSELLISET, SUORAT TAI TAHATTOMAT, VAHINGOT TAI TUOTTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSET. NÄIN SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ ADOBEN EDUSTAJALLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN, VAHINKOJEN TAI VAATEIDEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET OVAT VOIMASSA KÄYTTÄJÄN LAINKÄYTTÖALUEELLA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. ADOBEN, SEN TOIMITTAJIEN JA SERTIFIOINTITAHOJEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TAI SIIHEN LIITTYVÄ KOKONAISVASTUU RAJOITTUU OHJELMISTOSTA MAHDOLLISESTI MAKSETTUUN SUMMAAN. Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita Adoben vastuuta käyttäjää kohtaan Adoben tuottamuksesta tai vilpillisyydestä (petos) aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta. Adobe toimii toimittajiensa ja sertifiointitahojen puolesta kiistääkseen, sulkeakseen pois ja/tai rajoittaakseen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita, takuita ja vastuita, mutta ei muussa suhteessa tai tarkoituksessa. Lisätietoja löytyy tämän sopimuksen lopussa olevista lainkäyttöaluekohtaisista alakohdista tai ottamalla yhteyttä Adoben asiakastukiosastoon.

11. Vientisäännökset.

Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmistoa ei saa toimittaa, siirtää tai viedä sellaiseen maahan tai käyttää sellaisella tavalla, jonka Yhdysvaltain vientirajoituslaki (United States Export Administration Act) ja muut vientiä koskevat lait, rajoitukset tai säännökset ("Vientisäännökset") kieltävät. Lisäksi, mikäli Ohjelmisto on vientisäännöksissä yksilöity vientivalvonnan alaiseksi, käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole kauppasaarron alaisen maan kansalainen tai muutoin oleskele tällaisessa maassa (mukaan lukien rajoituksetta Iran, Syyria, Sudan, Kuuba ja Pohjois-Korea) ja että vientisäännökset eivät muutoin kiellä käyttäjää vastaanottamasta Ohjelmistoa. Kaikki Ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään sillä ehdolla, että myönnetyt oikeudet menetetään, mikäli käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja.

12. Sovellettava laki.

Jos käyttäjä on kuluttaja, joka käyttää Ohjelmistoa ainoastaan henkilökohtaisiin, ei liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, tähän sopimukseen sovelletaan sen lainsäädäntöalueen, josta Ohjelman käyttöoikeus on hankittu, lakeja. Jos käyttäjä ei ole sanottu kuluttaja, tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan seuraavien maiden voimassaolevia lakeja: (a) Kalifornian osavaltio, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa, (b) Japani, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu Japanissa, tai (c) Singapore, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu Kaakkois-Aasian maiden järjestön jäsenvaltiossa, Kiinan kansantasavallassa (mukaan lukien Hongkong S.A.R. ja Makao S.A.R.), Taiwanissa tai Korean tasavallassa, tai (d) Englanti, jos Ohjelmiston käyttöoikeus on saatu muulla kuin edellä mainitulla lainkäyttöalueella. Vastaavasti kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä kiistoissa ei-yksinomainen tuomiovalta Kalifornian lakia sovellettaessa on Santa Claran piirikunnan tuomioistuimella, Japanin lakia sovellettaessa Tokion aluetuomioistuimella ja Englannin lakia sovellettaessa Lontoon toimivaltaisilla tuomioistuimilla. Kun Singaporen lakia sovelletaan, kaikki tähän sopimukseen liittyvät riidat, mukaan lukien kaikki kysymykset sen olemassaolosta, voimassaoloajasta ja päättymisestä, käsitellään ja lopulta ratkaistaan Singaporessa voimassa olevien Singapore International Arbitration Centren ("SIAC") sovittelumääräysten mukaisesti, ja näiden määräysten katsotaan olevan osa tätä sopimuskohtaa. Olemassa on yksi välimies, joka on osapuolten yhdessä valitsema. Jos välimiestä ei ole valittu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa osapuolen kirjallisesta sovitteluvaatimuksesta, SIAC:n puheenjohtaja tekee valinnan. Sovittelussa käytetty kieli on englanti. Huolimatta tämän sopimuksen ehdoista, Adobe tai käyttäjä voi vaatia laillista, hallinnollista tai muuta päätösvaltaa ehdollisten tai konservatoristen toimien määräämiseksi, mukaan lukien kieltotoimet, tietty suorituskyky tai muut vastaavat toimet, ennen tuomioistuimen tai sovittelutoimien alkamista, tai käsittelyn aikana, sen oikeuksien ja osuuksien säilyttämiseksi tai tiettyjen ehtojen noudattamiseksi, jotka sopivat väliaikaisratkaisuksi. Tämän sopimuksen tulkinnassa käytetään sopimuksen englanninkielistä versiota. Tähän sopimukseen ei sovelleta minkään lainkäyttöalueen lainvalintaa koskevia säännöksiä tai yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki), jonka soveltaminen erityisesti suljetaan pois.

13. Yleiset määräykset.

Mikäli ilmenee, että jokin osa tästä sopimuksesta on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, tämä seikka ei vaikuta sopimuksen jäljelle jäävien osien pätevyyteen, vaan sopimus säilyy muilta osin sitovana ja täytäntöönpanokelpoisena ehtojensa mukaisesti. Tämä sopimus ei rajoita kuluttajana olevan osapuolen lakiin perustuvia oikeuksia. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti, edellyttäen että Adoben siihen oikeutettu toimihenkilö allekirjoittaa muutoksen. Adobe saattaa myöntää päivitysten käyttöoikeudet lisäehdoilla tai muilla ehdoilla. Tämä sopimus muodostaa Adoben ja käyttäjän välisen k

oko Ohjelmistoa koskevan sopimuksen, ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Ohjelmistoa koskevat esitykset, keskustelut, sitoumukset, yhteydenpidot ja mainonnan.

14. Tiedotus Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa oleville loppukäyttäjille.

Yhdysvaltain valtionhallinnon palveluksessa olevien loppukäyttäjien osalta Adobe noudattaa sovellettavissa olevia tasavertaisten mahdollisuuksien takaamiseksi säädettyjä lakeja, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan toimeenpanomääräystä (Executive Order) 11246 muutoksineen, Vietnamin sodan veteraanien sopeuttamisen avustamisesta vuonna 1974 annetun lain (38 USC 4212) kohdan 402 ja vuonna 1973 annetun kuntoutuslain kohdan 503 muutoksineen sekä säännöksen 41 CFR osia 60-1, 60-60, 60-250 ja 60-741. Viittauksella sisällytetään tasavertaisuuslaki (Affirmative Action Clause) ja edeltävän lauseen sisältämät säännökset tähän sopimukseen.

15. Käyttöoikeuksien noudattaminen.

Jos käyttäjänä on liikeyritys tai organisaatio, käyttäjä hyväksyy, että Adoben tai Adoben valtuuttaman edustajan niin pyytäessä käyttäjä osoittaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisesti, että Ohjelmistojen käyttö pyynnön esittämisajankohtana on Adoben myöntämien käyttöoikeuslisenssien mukaista.

16. Euroopan unionia koskevat ehdot.

Mikään tässä sopimuksessa (kohta 4.5 mukaan lukien) ei rajoita pakollisen lain käyttäjälle myöntämiä oikeuksia - joiden oikeutusta ei voida kieltää - Ohjelmiston purkamiseen. Jos käyttäjä sijaitsee Euroopan unionin (EU) alueella, hänellä voi olla esimerkiksi sovellettavassa laissa määritettyjen tiettyjen ehtojen mukainen oikeus purkaa Ohjelmisto, jos se on välttämätöntä Ohjelmiston käyttämiseksi toisen sovellusohjelman kanssa ja jos käyttäjä on ensin pyytänyt Adobelta tällaisen käytettävyyden saavuttamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti ja Adobe on toimittanut tällaiset tiedot. Mainittu purkaminen on sallittu lisäksi vain käyttäjälle tai Ohjelmiston kopiota käyttäjän puolesta luvallisesti käyttävälle henkilölle. Adobella on oikeus määrätä kohtuullisia ehtoja ennen mainittujen tietojen toimittamista. Kaikkea Adoben toimittamaa tai käyttäjän hankkimaa, tässä sallittua tietoa saa käyttää vain käyttäjän toimesta tässä kuvattuun tarkoitukseen, eikä sitä saa paljastaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää Ohjelmistoa oleellisesti vastaavan ohjelmiston luomiseen tai muuhun, joka loukkaa Adoben ja sen lisensoijien tekijänoikeuksia.

17. Erityiset ehdot ja poikkeukset.

17.1 Vastuunrajoitus Saksassa ja Itävallassa asuville käyttäjille.

17.1.1 Mikäli käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Saksasta tai Itävallasta kyseisen maan ollessa hänen tavanmukainen asuinpaikkansa, tämän sopimuksen kohta 10 ei tule sovellettavaksi. Sen sijaan kohdan 17.1.2 määräysten mukaisesti Adoben lakisääteinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu seuraavaan: (a) Adobe on vastuussa vahingoista enintään käyttöoikeussopimuksen solmimisaikana normaalisti ennakoitavaan määrään asti ottaen huomioon vahingot, jotka ovat aiheutuneet lievästä tuottamuksesta johtuvasta sopimukseen sisältyvän velvoitteen rikkomisesta ja (b) Adobe ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet lievästä tuottamuksesta aiheutuneesta epäolennaisesta sopimukseen sisältyvän velvoitteen rikkomisesta.

17.1.2 Edellä mainitut rajoitukset eivät kuitenkaan koske pakollisia lakisääteisiä vastuita, erityisesti Saksan voimassa olevan tuotevastuulain vaatimia korvausvastuita tai erityisen takuun vastattavaksi ottamista, eivätkä vastuita, jotka aiheutuvat tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista.

17.1.3 Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin välttääkseen ja vähentääkseen vahinkojen syntymistä, erityisesti ottamalla Ohjelmistosta sekä tietokoneen tiedoista varmuuskopiot tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on tätä sopimusta koskevaa kysyttävää tai mikäli käyttäjä haluaa Adobelta lisätietoja, käyttäjä voi ottaa yhteyttä paikalliseen Adoben toimistoon, jonka yhteystiedot sisältyvät tähän tuotteeseen. Tiedot ovat saatavissa myös verkossa osoitteessa http://www.adobe.com/fi. Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader ja Shockwave ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

PlatformClients_PC_WWEULA-fi_FI-20100625_1419