Accessibility

ADOBE
הסכם רישיון תוכנה למחשב אישי

1. הגבלת אחריות, הסכם מחייב ותנאים והסכמים נוספים.

1.1 הגבלת אחריות. תוכנה זו ומידע נוסף נמסרים לידיכם "כמות שהם", על כל הפגמים העשויים להיות בהם. חברת ADOBE, ספקיה ורשויות האישורים אינם מספקים ואין ביכולתם לספק אחריות בכל הקשור לביצועים או לתוצאות שאתם עשויים להשיג כתוצאה משימוש בתוכנה, בשירותי הסמכות המאשרת או בהצעות מסחריות של צד שלישי אחר כלשהו. פרט לאחריות, תנאי, מצג או התניה שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק החל עליכם בתחום השיפוט שלכם, חברת ADOBE, ספקיה ורשויות האישורים אינם מספקים אחריות, תנאים, מצגות או התניות (במפורש או במשתמע, בין אם על פי חוק, על פי המשפט המקובל, על פי הנוהג, על פי השימוש או באופן אחר) ביחס לכל עניין, כולל אך ללא הגבלה, אי-הפרה של זכויות צד שלישי, סחירות, שילוב, איכות משביעת-רצון או התאמה למטרה מסוימת כלשהי. ההוראות הכלולות בסעיפים 1.1 ו-‏10 ישרדו גם לאחר סיום הסכם זה, יהא סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ואולם אין בכך כדי להקנות, במשתמע או בפועל, זכות כלשהי להמשך השימוש בתוכנה לאחר סיום הסכם זה.

1.2 הסכם מחייב: מעצם השימוש, ההעתקה או ההפצה של תוכנת ADOBE, כולה או חלקה, הנכם מקבלים על עצמכם את כל התנאים וההתניות האמורים בהסכם זה, ובכלל זה, ובפרט, את ההוראות הבאות בעניין:

עם קבלתו, הסכם זה יהיה אכיף לגביכם ולגבי כל ישות שהתוכנה תגיע לידיה ותופעל מטעמה ולמענה. אם אינכם מסכימים עם האמור לעיל, אל תשתמשו בתוכנה זו.

1.3 תנאים והסכמים נוספים. חברת Adobe מתירה לכם להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאי הסכם זה בלבד. השימוש בחומרים מסוימים של צד שלישי הכלולים בתוכנה, אפשר שיהיה כפוף לתנאים אחרים שבדרך כלל נמצאים בהסכם רישוי נפרד, קובץ "Read Me" הממוקם בסמוך לחומרים כאלה או בתוך "הודעות תוכנה של צד שלישי ו/או תנאים והתניות נוספים" הנמצאים ב-http://www.adobe.com/go/thirdparty_il. במקרה של התנגשות בין האמור בתנאים ובהגבלות האחרים לבין התנאים וההגבלות שבהסכם זה, התנאים וההגבלות האחרים יחליפו את ההסכם הנוכחי או חלקים ממנו.

2. הגדרות.

המונח "Adobe" פירושו חברת Adobe Systems Incorporated, חברה המאוגדת על פי חוקי מדינת דלאוור ואשר כתובתה היא 345‎ Park Avenue, San Jose, California 95110, במידה שחל תת-סעיף 12(א) של הסכם זה; בכל מקרה אחר, פירושו חברת Adobe Systems Software Ireland Limited, שכתובתה ‎4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, חברה המאוגדת תחת חוקי אירלנד וחברה מסונפת ומורשית של ומטעם Adobe Systems Incorporated. המונח "מחשב תואם" פירושו מחשב התואם את דרישות המערכת של התוכנה, כפי שהן מפורטות בתיעוד.

"מחשב" פירושו התקן אלקטרוני אישי - פיזי או וירטואלי - הקולט מידע במתכונת דיגיטלית או במתכונת דומה אחרת ומעבד מידע זה לתוצאה מסוימת בהתבסס על סדרה של הוראות.

"מחשב אישי" או "PC" פירושם מוצר חומרה שתוכנן ושווק כשמטרתו הראשית היא להפעיל מגוון רחב של תוכנות יישומיות, תוכנות בידור ויישומי תוכנה אחרים המסופקים בידי יצרני תוכנה חיצוניים ובלתי קשורים ואשר פעולתו תלויה בשימוש במערכת הפעלה בעלת פונקציות מלאות ומערך תכונות מלא מהסוג או הסוגים שהשימוש בהם נפוץ באותה עת עם פריטי חומרה, כדי לתפעל מערכות שרת ומחשבים שולחניים וניידים רב-תכליתיים ומחשבי לוח בפורמט גדול המבוססים על מיקרו-מעבדים. הגדרה זו של מחשב אישי אינה כוללת מוצרי חומרה שתוכננו ו/או שווקו כשמטרתם הראשית היא אחד (או יותר) מההתקנים הבאים: טלוויזיה, מקלט טלוויזיה, נגן מדיה נייד, מקלט שמע/וידאו, רדיו, אוזניות שמע, רמקול, ארגונית ממוחשבת (PDA), טלפון או התקן דומה מבוסס-טלפוניה, קונסולת משחקים, מקליט וידאו אישי (PVR), נגן לתקליטורי DVD או מדיה אופטית אחרת, מצלמת וידאו, מצלמת סטילס, התקן לעריכת וידאו והמרת פורמט, התקן להקרנת תמונות וידאו; כמו כן לא ייכלל בהגדרה שום סוג של התקן דומה לצרכן הפרטי ושום סוג של התקן דומה מקצועי או תעשייתי.

"תוכנה" פירושה (a) כל התוכן של הקבצים (המסופק בצורה אלקטרונית או על גבי מדיה פיסית), או דיסק(ים) או מדיה אחרת הנלווית להסכם זה, לרבות (i) מידע מחשב או תוכנה של Adobe או של צד שלישי כלשהו, כולל Adobe Reader®‎ (להלן "Adobe Reader")‏, Adobe® AIR®‎‎ (להלן "Adobe AIR")‏, Adobe Flash® Player‏, Shockwave® Player ו-Authorware® Player‏ (Adobe AIR ונגני Flash‏, Shockwave ו-Authorware מכונים להלן במאוחד בשם "Adobe Runtimes")‏; (ii) חומרי הסבר בכתב או קבצים קשורים (להלן "תיעוד"); וכן (iii) גופנים; ו-(b) שדרוגים, גרסאות מותאמות, עדכונים, תוספות ועותקים של התוכנות האמורות לעיל שסופקו לכם על ידי Adobe במועד כלשהו (להלן במקובץ "עדכונים").

"שימוש" פירושו קבלת גישה, התקנה, הורדה, העתקה או הפקת תועלת באופן אחר משימוש ברכיבים פונקציונליים של התוכנה.

3. רישיון תוכנה.

אם השגתם את התוכנה מחברת Adobe או מאחד הגופים המורשים שלה, ובכפוף לביצוע תנאי הסכם זה, כולל ההגבלות שבסעיף 4, חברת Adobe מעניקה לכם רישיון לא-בלעדי להפעיל את התוכנה באופן ולמטרות המתוארות בתיעוד, כדלקמן:

3.1 שימוש כללי. הנכם רשאים להתקין ולהשתמש בעותק אחד של התוכנה במחשב תואם שברשותכם. למידע על הגבלות חשובות החלות על השימוש בתוכנה, ראו סעיף 4.

3.2 שימוש בשרת. הסכם זה אינו מתיר לכם להתקין או להשתמש בתוכנה בשרת קובצי מחשב. למידע בדבר שימוש בתוכנה בשרת קובצי מחשב, עיינו במידע שבאתר http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_il לקבלת פרטים על Adobe Reader; או באתר http://www.adobe.com/go/licensing_il לקבלת פרטים על Adobe Runtimes.

3.3 הפצה. רישיון זה אינו מעניק לכם זכות להעניק רישיון-משנה לתוכנה או להפיץ את התוכנה. למידע בדבר השגת הזכות להפיץ את התוכנה על גבי מדיה פיזית או באמצעות רשת תקשורת פנימית או יחד עם המוצר או השירות שלכם, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_il לקבלת פרטים על Adobe Reader; או באתר http://www.adobe.com/go/licensing_il לקבלת פרטים על Adobe Runtimes.

3.4 עותק גיבוי. הנכם רשאים להכין עותק גיבוי אחד של התוכנה, ובלבד שאותו עותק גיבוי אינו מותקן ואינו מופעל בשום מחשב אחר, להוציא למטרות שמירה בארכיון. אינכם רשאים להעביר את הזכויות לעותק הגיבוי, אלא אם תעבירו את כל הזכויות בתוכנה, כפי שמתואר בסעיף 5.

4. התחייבויות והגבלות.

4.1 הגבלות Adobe Runtime. הנכם רשאים להשתמש בתוכנת Adobe Runtime אך ורק במחשבים אישיים; אינכם רשאים להשתמש בתוכנה זו בשום התקן משובץ ובשום גרסת התקן של מערכת הפעלה כלשהי. למען הסר ספק וכדוגמה בלבד, אינכם רשאים להשתמש ב-Adobe Runtime במקרים הבאים: (a) בהתקן נייד, ממיר טלוויזיה (STB), מחשב כף יד, מכשיר טלפון, קונסולת משחקים, טלוויזיה, נגן DVD, מרכז מדיה (למעט עם Windows XP Media Center Edition וגרסאות מאוחרות יותר שלו), שלט חוצות אלקטרוני או שילוט דיגיטלי אחר, מכשיר אינטרנט או התקן אחר המחובר לאינטרנט, ארגונית ממוחשבת (PDA), התקן רפואי, כספומט (ATM), התקן טלמאטי, מכונת משחקים, מערכת אוטומציה ביתית, קיוסק, שלט רחוק או כל מכשיר צריכה אלקטרוני אחר, (b) מערכות לתקשורת ניידת, כבלים, שידורי לוויין או טלוויזיה של ספקי שירותים, או (c) התקן אחר במעגל סגור. איננו מעניקים זכות או רישיון שימוש בתוכנת Adobe Runtime לשימושים אסורים מהסוג המתואר. לפרטים על התנאים של רישיונות תוכנה לגרסאות Adobe Runtimes שאינן מיועדות למחשבים אישיים, בקרו באתר http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_il. למידע בדבר השגת רישיון להפצת Adobe Runtimes במערכות מסוג זה, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/licensing_il.

4.1.1 הגבלות וידאו AVC - התוכנה עשויה להכיל רכיבים של טכנולוגיית הווידאו h.264/AVC, שהשימוש בה מחייב את ההודעה הבאה מאת MPEG-LA, L.L.C.‎: הרישיון למוצר זה ניתן על פי תנאי רישיון תיק הפטנטים של AVC לצורך שימוש אישי ולא-מסחרי על ידי צרכן, למטרות הבאות: (I) קידוד וידאו בהתאם לתקן AVC (להלן "AVC VIDEO") ו/או (II) פענוח AVC VIDEO שקודד על ידי צרכן שעוסק בפעילות אישית ולא-מסחרית ו/או התקבל מספק וידאו שהורשה לספק AVC VIDEO. לא מוענק רישיון ולא ישתמע מהוראה זו מתן רישיון לכל שימוש אחר. מידע נוסף ניתן לקבל מ-MPEG LA, L.L.C.‎, באתר http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Adobe Flash Player - הגבלות. אינכם מורשים להשתמש ב-Adobe Flash Player עם שום יישום או התקן לעקיפת האמצעים הטכנולוגיים המיועדים להגן על תוכן וידאו, שמע, ו/או נתונים, לרבות אמצעי האבטחה RTMP של Adobe. איננו מעניקים זכות או רישיון שימוש בתוכנת Adobe Flash Player לשימושים אסורים מהסוג המתואר.

4.3 הגבלות Adobe Reader.

4.3.1 הגבלות על המרה. אינכם רשאים לשלב או להשתמש ב-Adobe Reader עם תוכנה אחרת כלשהי, תוסף או שיפור המשתמש או מתבסס על Adobe Reader בעת המרה או שינוי של קובצי PDF לפורמט שונה (למשל, המרת קובץ PDF לקובץ TIFF,‏ JPEG או SVG).

4.3.2 הגבלות על תוספים (Plug-in). אינכם רשאים לשלב את תוכנת Adobe Reader או להשתמש בה עם שום תוכנת תוסף, אלא אם זו פותחה בהתאם להסכם Adobe Integration Key License Agreement; לרשותכם מידע נוסף בנושא זה באתר http://www.adobe.com/go/rikla_program_il.

4.3.3 מאפיינים לא זמינים. תוכנת Adobe Reader עשויה לכלול מאפיינים או רכיבים פונקציונליים מוסתרים או כאלה הנראים לא זמינים או מופיעים באפור (להלן: "מאפיינים לא זמינים"). מאפיינים לא זמינים אלו יפעלו אך ורק בעת פתיחת מסמך PDF שנוצר באמצעות טכנולוגיה מאפשרת תואמת, אותה ניתן להשיג אך ורק מחברת Adobe. אינכם רשאים לגשת או לנסות לגשת למאפיינים לא זמינים כלשהם, אלא באמצעות שימוש בטכנולוגיות מאפשרות כאמור, וכן אין להסתמך על תוכנת Adobe Reader ליצירת מאפיין שדומה באופן מהותי למאפיין לא זמין כלשהו, או לעקוף באופן אחר את הטכנולוגיה ששולטת על הפעלת מאפיין לא זמין כאמור. למידע נוסף על מאפיינים לא זמינים, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/readerextensions_il.

4.4 הודעות. אינכם רשאים לשנות או להסיר הודעות על זכויות יוצרים או כל הודעה קניינית אחרת המופיעה על גבי או בתוך התוכנה.

4.5 איסור על שינויים או הנדסה לאחור. אינכם רשאים לשנות, להתאים, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התוכנה. אינכם רשאים לבצע פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק או כל פעולה אחרת שתכליתה ניסיון לחשוף את קוד המקור של התוכנה. אם הנכם ממוקמים באיחוד האירופי עיינו בתנאים הנוספים שבסוף הסכם זה, המופיעים תחת הכותרת "הוראות החלות באיחוד האירופי", בסעיף 16.

5. העברה.

1אינכם רשאים להשכיר, להחכיר, להעניק רישיון-משנה, להמחות או להעביר את זכויותיכם בתוכנה, או לאשר את העתקתה של התוכנה - מקצתה או כולה - למחשב של משתמש אחר, למעט כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה. עם זאת, תוכלו להעביר את כל זכויותיכם לשימוש בתוכנה לאדם אחר או לישות משפטית אחרת בתנאי ש: (a) ההעברה לאותו אדם או גוף כאמור תכלול גם את (i) הסכם זה, וכן (ii) את התוכנה וכל פריטי התוכנה או החומרה האחרים המסופקים עמה או שהותקנו מראש יחד עם התוכנה, כולל כל העותקים, העדכונים, והגרסאות הקודמות, (b) לא תמשיכו להחזיק אצלכם שום עותק, כולל עותקי גיבוי ועותקים המאוחסנים במחשב, וכן (c) הצד המקבל יקבל על עצמו את התנאים וההגבלות של הסכם זה ואת כל התנאים וההגבלות האחרים שלפיהם רכשתם באופן חוקי רישיון לתוכנה. למרות הנ"ל, אינכם רשאים להעביר העתקים המיועדים למטרות חינוכיות, עותקי קדם-הפצה או עותקים של התוכנה שאינם מיועדים למכירה חוזרת.

6. בעלות על קניין רוחני, שמירת זכויות.

התוכנה וכל עותק מורשה שלה שתכינו הם קניינם הרוחני של חברת Adobe Systems Incorporated ושל ספקיה. המבנה, הארגון והקוד של התוכנה הם קניין רוחני רב-ערך (לדוגמה, סודות מסחריים ומידע סודי) של חברת Adobe Systems Incorporated ושל ספקיה. התוכנה מוגנת על פי חוק, כולל, ללא הגבלה, חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב ומדינות אחרות, ותנאי אמנות בינלאומיות. הסכם זה אינו מעניק לכם זכויות קניין רוחני בתוכנה, למעט כפי שצוין מפורשות כאן, וכל הזכויות אשר אינן מוענקות לכם באופן מפורש בהסכם זה שמורות בידי Adobe וספקיה.

7. קישוריות ושמירת פרטיות. הנכם מאשרים ומביעים בזה את הסכמתכם לדברים הבאים:

7.1 שימוש בקובצי PDF. בעת שימוש בתוכנה לצורך פתיחת קובץ PDF שהותאם להצגת מודעות, המחשב שברשותכם עשוי להתחבר לאתר אינטרנט שמופעל על ידי חברת Adobe, על ידי מפרסם או על ידי צד שלישי. במקרה כזה, תישלח כתובת ה-IP ("פרוטוקול האינטרנט") שלכם. הצד המארח את האתר עשוי להשתמש בטכנולוגיה שברשותו כדי לשלוח (או "להגיש") פרסומות או תוכן אלקטרוני אחר שמופיעים בתוך קובץ ה-PDF שנפתח או בקרבתו. מפעיל האתר עשוי גם להשתמש ב-JavaScript, במשואות אינטרנט (web beacons) (המכונות גם "תגיות פעולה" או gifs של פיקסל-יחיד) ובטכנולוגיות אחרות, כדי להגביר ולמדוד את מידת האפקטיביות של הפרסומות, וכן כדי לבצע התאמה אישית של התוכן הפרסומי. חילופי התקשורת שלכם עם אתרי האינטרנט של Adobe מתבצעים בכפוף למדיניות שמירת הפרטיות המקוונת של Adobe, המתפרסמת באתר http://www.adobe.com/go/privacy_il (להלן "מדיניות Adobe לשמירת פרטיות מקוונת"). אין לחברת Adobe יכולת גישה או בקרה על מאפיינים שבהם עשוי צד שלישי להשתמש, ומדיניות שמירת הפרטיות המקוונת של Adobe אינה חלה על נוהלי השימוש במידע של אתרי אינטרנט של צד שלישי כאמור.

7.2 עדכונים. אם המחשב שלכם מחובר לאינטרנט, עשויה התוכנה לבדוק (ללא הצגת הודעה נוספת) אם קיימים עדכונים הזמינים להורדה ולהתקנה אוטומטית במחשב ולהעביר לידי Adobe הודעה על כך שהתוכנה הותקנה בהצלחה. ב-Adobe Reader, אפשר שתתבצע הורדה אוטומטית של העדכונים אך התקנתם לא תתבצע ללא הצגת הודעה, אלא אם כן תשנו את העדפותיכם ותאשרו את ההתקנה האוטומטית. במקרה של הורדה והתקנה אוטומטיות, המידע המועבר לידי Adobe אינו כולל פרטים המאפשרים זיהוי אישי, אלא במידה שכתובות IP עשויות להיחשב לפרטים אישיים מזהים באזורי שיפוט מסוימים. השימוש במידע מסוג זה (לרבות כתובת ה-IP שלכם), כפי שהוא מועבר באמצעות תהליך העדכון האוטומטי, כפוף למדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. לפרטים על שינוי הגדרות ברירת המחדל של העדכון, עיינו בתיעוד, או בקרו באתרים הבאים: http://www.adobe.com/go/settingsmanager_il לפרטים על Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_il (או אתר אינטרנט מחליף) לגבי Reader וכן http://www.adobe.com/go/air_update_details_il ו-http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air לפרטים על Adobe AIR.

7.3 אחסון מקומי. תוכנות Flash Player ו-Adobe AIR עשויות לאפשר לצדדים שלישיים לאחסן מידע מסוים במחשב שלכם, בקובץ נתונים מקומי הקרוי גם 'אובייקט משותף מקומי'. סוג והיקף המידע שהיישומים של אותם צדדים שלישיים מבקשים לאחסן באובייקט משותף מקומי תלוי ביישום; השליטה באותן בקשות נתונה באופן בלעדי בידי הצד השלישי האמור. לרשותכם מידע נוסף על אובייקטים משותפים מקומיים באתר http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_il. לפרטים על ההגבלה או הבקרה על אחסון של אובייקטים משותפים מקומיים במחשב, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_il.

7.4 מנהל ההגדרות. תוכנות Flash Player ו-Adobe AIR עשויות לגרום לאחסון של הגדרות משתמש מסוימות במחשב, במתכונת של אובייקט משותף מקומי. הגדרות אלה משויכות למופעי Flash Player או Adobe AIR במחשב, אך אינן מכילות פרטים מזהים המשויכים אליכם. באפשרותכם לקבוע הגדרות תצורה מסוימות בתוך Flash Player, כולל היכולת להגביל את האחסון של מידע באובייקטים משותפים מקומיים על ידי צדדים שלישיים. לקבלת מידע נוסף על קביעת התצורה בגרסת Flash Player או Adobe AIR שברשותכם, לרבות נוהל הנטרול של אובייקטים משותפים מקומיים במנהל ההגדרות של Flash Player, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/settingsmanager_il או באתר http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air לגבי Adobe AIR.

7.5 טכנולוגיה לעבודה ברשת בעזרת עמיתים. תוכנת Adobe Flash Player ו-Adobe AIR runtimes מאפשרות ליישומים של צדדים שלישיים להתחבר לשרת או אל שירות של Adobe ולהתיר תקשורת ישירה בין שתי מערכות לקוח של Adobe Runtime, או לחבר לקוח Adobe Runtime לרשת עמיתים או לרשת מבוזרת, באופן שיאפשר העמדה של חלק מהמשאבים שלכם (כמו רוחב פס ברשת), ישירות לרשות משתתפים אחרים. לפני ההצטרפות לרשת עמיתים או לרשת מבוזרת כאמור, תינתן לכם ההזדמנות לאשר ולקבל קישוריות מסוג זה. כדי לנהל את ההגדרות של עבודה ברשת בעזרת עמיתים, עברו למנהל ההגדרות באתר http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_il. לרשותכם מידע נוסף על עבודה ברשת בעזרת עמיתים (Peer Assisted Networking) באתר http://www.adobe.com/go/RTMFP_il.

7.6 טכנולוגיה להגנת תוכן. אם תשתמשו ב-Adobe Runtimes כדי לקבל גישה לתכנים המוגנים באמצעות תוכנות כמו Adobe Flash Media Rights Management Server או Flash Access (להלן "הגנת תוכן"), כדי לאפשר לכם להפעיל את התוכן המוגן, עשויה התוכנה לבקש אוטומטית זכויות שימוש במדיה וזכויות אינדיווידואליזציה משרת זכויות באינטרנט; כמו כן, התוכנה עשויה להוריד ולהתקין רכיבים דרושים של התוכנה, לרבות עדכונים זמינים של התוכנה להגנת תוכן. לרשותכם מידע נוסף על הגנת תוכן באתר http://www.adobe.com/go/protected_content_il.

7.7 שימוש בשירותים המקוונים של Adobe. כאשר המחשב מחובר לאינטרנט, עשויה התוכנה (ללא הודעה נוספת ומדי פעם או על בסיס קבוע) להקל את הגישה שלכם לתוכן ולשירותים שמתארחים באתרי אינטרנט המנוהלים על ידי Adobe או גורמים המסונפים אליה (להלן "השירותים המקוונים של Adobe"). להלן מספר דוגמאות לשירותים מקוונים של Adobe, אם כי קיימים גם אחרים: Acrobat.com. במקרים מסוימים, שירות מקוון של Adobe עשוי להופיע כמאפיין או כהרחבה במסגרת התוכנה, אף על פי שמדובר בשירות המתארח באתר אינטרנט. במקרים מסוימים, הגישה לשירותים המקוונים של Adobe מותנית בהסדר מנוי נפרד או בתשלום נפרד אחר ו/או בהסכמתכם לתנאי שימוש נוספים. ייתכן שהשירותים המקוונים של Adobe לא יהיו זמינים בכל השפות או לתושבי כל המדינות וחברת Adobe רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות או להפסיק את הזמינות של כל שירות מהשירותים המקוונים של Adobe. כמו כן, שמורה ל-Adobe הזכות להתחיל לגבות תשלום בגין גישה לשירות מקוון של Adobe או בגין שימוש בו, גם אם בעבר הוצע שירות זה חינם. כאשר המחשב מחובר לאינטרנט, עשויה התוכנה לבצע ללא הודעה נוספת פעולות כמו עדכון של חומרים להורדה מאותם שירותים מקוונים של Adobe, כדי לספק זמינות מיידית של אותם שירותים גם בעת עבודה במתכונת לא מקוונת. כאשר התוכנה מתחברת לאינטרנט כתכונה של השירותים המקוונים של Adobe, ייתכן כתובת ה-IP, שם המשתמש והסיסמה שלך יישלחו לשרתים של Adobe ויאוחסנו על ידי Adobe בהתאם ל'תנאי השימוש הנוספים' בתפריט "Help" ("עזרה") בתוכנה. ייתכן ש-Adobe תשתמש בפרטים אלה כדי לשלוח לך הודעות אודות עסקאות כדי להקל על השימוש בשירותים המקוונים של Adobe. חברת Adobe עשויה להציג שיווק "בתוך המוצר" כדי לספק מידע אודות התוכנה ומוצרים ושירותים אחרים של Adobe, כולל בין היתר השירותים המקוונים של Adobe, על בסיס תכונות מסוימות הייחודיות לתוכנה, כולל בין היתר, גרסת התוכנה, כולל ללא הגבלה, גרסת הפלטפורמה, גרסת התוכנה ושפה. לפרטים נוספים אודות שיווק "בתוך המוצר", עיין בתפריט "Help" ("עזרה") בתוכנה. בכל מקרה שבו התוכנה תיצור חיבור לאינטרנט ותתקשר עם אתר אינטרנט של Adobe, בין שהדבר יתבצע אוטומטית ובין כתוצאה מבקשה מפורשת של המשתמש, יחולו התנאים של מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe. בנוסף, אם לא סופקו לכם תנאי שימוש נפרדים באותו מועד, יחולו תנאי השימוש של Adobe.com‏ (http://www.adobe.com/go/terms_il). לתשומת לבכם, מדיניות שמירת הפרטיות של Adobe מאפשרת מעקב אחר כניסות לאתרי אינטרנט ומתייחסת בפירוט לנושא המעקב והשימוש בקובצי cookie, במשואות אינטרנט ובכלים דומים.

8. הצעות מסחריות של צד שלישי. הנכם מאשרים ומביעים בזה את הסכמתכם לדברים הבאים:

8.1 הצעות מסחריות של צד שלישי. התוכנה עשויה לאפשר לכם לקבל גישה ולבצע פעולות באתרי אינטרנט, ביישומי תוכנה ובשירותי נתונים של צד שלישי, לרבות יישומי אינטרנט עשירים (להלן "הצעות מסחריות של צד שלישי"). הגישה שלכם להצעות מסחריות של צד שלישי, לרבות טובין, שירותים או מידע, והשימוש בהם, כפופים לתנאים ולהגבלות החלים על אותם מוצרים ועל חוקי זכויות היוצרים החלים בארצות הברית ובמדינות אחרות. הצעות מסחריות של צד שלישי אינן בבעלותה של חברת Adobe ולא מסופקות על ידה. הנכם מאשרים כי לא תשתמשו בשום הצעה מסחרית של צד שלישי באופן שיש בו משום הפרה של זכויות היוצרים החלות בארצות הברית ובמדינות אחרות. Adobe תהיה רשאית בכל עת ומכל סיבה לשנות או להפסיק את הזמינות של כל הצעה מסחרית של צד שלישי. Adobe אינה שולטת, ממליצה על, או מקבלת על עצמה אחריות בגין הצעות מסחריות של צד שלישי. כל עסקה או התקשרות ביניכם לבין צד שלישי כלשהו, בהקשר עם הצעות מסחריות של אותו צד שלישי, לרבות מדיניות שמירת הפרטיות של אותו צד שלישי ומדיניות השימוש במידע האישי שלכם, אספקה ותשלום תמורת סחורות ושירותים וכל תנאי, הגבלה, אחריות או ייצוג אחרים, הקשורים באותה התקשרות, יהיו אך ורק ביניכם לבין הצד השלישי האמור. ייתכן שההצעות המסחריות של צד שלישי לא יהיו זמינות בכל השפות או לתושבי כל המדינות וחברת Adobe רשאית בכל עת ומכל סיבה לשנות או להפסיק את הזמינות של כל הצעה מסחרית של צד שלישי.

8.2 אלא כפי שהוסכם במפורש על ידי Adobe או על ידי הגורמים המסונפים אליה, או על ידי צד שלישי בהסכם נפרד, השימוש שלכם בשירותים המקוונים של Adobe ובהצעות מסחריות של צד שלישי הוא על אחריותכם בלבד ובכפוף להגבלת החבות ולסייגים המפורטים בסעיפים 1.1 ו-‏10.

9. אישורים דיגיטליים. הנכם מאשרים ומביעים בזה את הסכמתכם לדברים הבאים:

9.1 שימוש. תוכנת Adobe AIR משתמשת באישורים דיגיטליים על מנת לסייע לכם לזהות את המוציא-לאור של יישומי Adobe AIR שנוצרו על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, Adobe AIR משתמשת באישורים דיגיטליים כדי לאמת את זהותם של שרתים שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות פרוטוקול TLS (אבטחת שכבת התעבורה), כולל גישה באמצעות HTTPS. תוכנת Adobe Reader משתמשת באישורים דיגיטליים כדי לסמן ולאמת חתימות בתוך מסמכי PDF וכן כדי לאמת מסמכי PDF מאושרים. תוכנות Adobe Runtimes משתמשות באישורים דיגיטליים כדי למנוע שימוש לא מורשה בתוכן מוגן. ייתכן שהמחשב יתחבר לאינטרנט בעת האימות של אישור דיגיטלי, כדי להוריד את רשימות ה-CRL (רשימות אישורים מבוטלים) העדכניות או כדי לעדכן את רשימת האישורים הדיגיטליים. גישה זו אפשר שתתבצע הן על ידי התוכנה והן על ידי היישומים המבוססים עליה. אישורים דיגיטליים מונפקים על ידי רשויות אישורים, וביניהם ספקי Adobe Certified Document Services‏ (CDS) המופיעים ברשימה שבאתר http://www.adobe.com/go/partners_cds_il וכן ספקי Adobe Approved Trust List (AATL) המופיעים ברשימה שבאתר http://www.adobe.com/go/aatl_il; ספקי אינדיווידואליזציה עומדים לרשותכם באתר http://www.adobe.com/go/protected_content_il (להלן, באופן כללי: "רשויות אישורים"). לחלופין, אישורים דיגיטליים יכולים להיות בחתימה עצמית.

9.2 תנאים והתניות. הרכישה, השימוש וההסתמכות על אישורים דיגיטליים הם באחריותכם ובאחריות רשות האישורים. לפני שתסתמכו על מסמך שאושר, על חתימה דיגיטלית או על שירותי רשות אישורים, מומלץ לעיין בתנאים ובהגבלות שלפיהם מספקת אותה רשות אישורים את שירותיה, לרבות (בין השאר), הסכמי מנוי, הסכמי צד מסתמך, מדיניות אישורים והצהרות על שיטות העבודה. לפרטים על ספקי ה-CDS של Adobe, עיינו בקישורים שבאתר http://www.adobe.com/go/partners_cds_il; לפרטים על ספקי AATL של Adobe, עיינו באתר http://www.adobe.com/go/aatl_il.

9.3 אישורים. הנכם מסכימים בזה כי (a) ייתכן שאישור דיגיטלי בוטל לפני מועד האימות, וכתוצאה מכך החתימה או האישור הדיגיטליים עשויים להיראות תקפים למרות שתוקפם נשלל, (b) אבטחתו או שלמותו של האישור הדיגיטלי עשויות להיפגע כתוצאה ממעשה או מחדל מצדו של החותם על המסמך, מצד רשות האישורים הרלוונטית, או מצדו של צד שלישי אחר כלשהו, וכן (c) אישור עשוי להתגלות כאישור בחתימה-עצמית שלא סופק על ידי רשות אישורים. הנכם נושאים באחריות בלעדית בכל הקשור להחלטה אם להסתמך על אישור או לא. אלא אם ניתנה לכם אחריות נפרדת בכתב על ידי רשות אישורים, האחריות לשימוש באישורים דיגיטליים חלה עליכם באופן בלעדי.

9.4 מוטבי צד שלישי. הנכם מסכימים בזה כי כל רשות אישורים שתסתמכו עליה היא בגדר מוטב צד שלישי של הסכם זה ותעמוד לה הזכות לאכוף הסכם זה בשמה היא, כאילו מדובר בחברת Adobe.

9.5 שיפוי. הנכם מסכימים לפטור את Adobe וכל סמכות מאשרת הנוגעת בדבר (למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים ובהוראות של המנפיק) מכל חבות, הפסד, תביעה, נזק או דרישה (לרבות כל ההוצאות, העלויות ושכר טרחת עורכי הדין, במידת הסבירות) אשר ינבעו או יהיו קשורים לכל שימוש או הסתמכות, שלך או של צד שלישי שמקבל מימך מסמך עם אישור דיגיטלי, על שירותי אישור מסמכים, לרבות מבלי להגביל את האמור (a) הסתמכות על אישור שפקע או בוטל; (b) אימות בלתי הולם של אישור; (c) שימוש באישור שלא בהתאם להרשאה מכוח תנאים או התניות שחלים, הסכם זה או או על פי חוק; (d) מחדל בהפעלת שיקול דעת סביר כמתחייב מהנסיבות בהסתמכות על שירותים או אישורים של מנפיק; או (e) מחדל בביצוען של התחייבויות כלשהן כפי שנדרש בתנאים ובהתניות הקשורים לשירותים.

10. הגבלת חבות.

בשום מקרה לא תחול על חברת ADOBE, ספקיה או רשויות האישור אחריות כלפיכם בגין נזקים, תביעות או עלויות מכל סוג ומין, לרבות נזקים תוצאתיים, עקיפים ונלווים, או אובדן כלשהו של רווחים או של חסכונות, וזאת אף אם נמסרה הודעה לנציג של ADOBE על אפשרות קיומם של הפסד, נזקים או תביעות כאמור. המגבלות הנ"ל והחריגים הנ"ל ישימים במידה שתותר על פי החוק הישים ברשות השיפוטית שלכם. האחריות המצרפית של ADOBE ושל ספקיה ורשויות האישורים על פי הסכם זה או בהקשר אליו, תוגבל לסכום ששולם עבור התוכנה, אם בכלל. אין באמור בהסכם כדי להגביל את האחריות של Adobe כלפיכם במקרה של מוות או נזק גוף כתוצאה מרשלנות של Adobe או בגין עוולה של תרמית (הונאה). חברת Adobe פועלת מטעם ספקיה ורשויות האישורים במטרה לסייג, להחריג ו/או להגביל את ההתחייבות, האחריות והחבות כפי שהוצגו בהסכם זה, אך לא בהקשרים אחרים ולא לשום מטרה אחרת. למידע נוסף, אנא עיינו במידע הספציפי לרשות השיפוטית בסוף הסכם זה (אם יש), או פנו אל מחלקת התמיכה בלקוחות של חברת Adobe.

11. כללי יצוא.

הנכם מסכימים בזה כי התוכנה לא תישלח, לא תועבר ולא תיוצא למדינה כלשהי, וכי לא ייעשה בה שום שימוש האסור על פי חוק רשות הייצוא של ארה"ב (United States Export Administration Act) או על פי חוקים, מגבלות או תקנות כלשהם, המתייחסים לייצוא (להלן, באופן כללי: "חוקי הייצוא"). בנוסף לכך, אם התוכנה מזוהה כפריט ייצוא מבוקר על פי חוקי היצוא, הנכם מצהירים ומתחייבים שאינכם אזרחים, ואף אינכם ממוקמים באופן אחר במדינה שהוטל עליה אמברגו (כולל, מבלי להגביל את האמור: אירן, סוריה, סודן, קובה וצפון קוריאה) וכי אין עליכם איסור אחר לקבל את התוכנה על פי חוקי היצוא. כל הזכויות לשימוש בתוכנה מוענקות בכפוף להתניה, שלפיה יחולטו ויבוטלו כל הזכויות הללו במקרה של אי ציות או התאמה להוראות הסכם זה.

12. החוק החל על ההסכם.

אם אתם צרכן שמשתמש בתוכנה אך ורק למטרות של שימוש אישי ולא עסקי, על הסכם זה יחולו החוקים של המדינה בה רכשת את רישיון השימוש בתוכנה. במידה ואינכם צרכן כזה, אזי הסכם זה יוסדר ויפורש בהתאם לחוקים המהותיים שיהיו בתוקף במקומות הבאים: (a) מדינת קליפורניה, אם הרישיון לתוכנה נרכש כאשר שהיתם בארצות הברית, קנדה או מקסיקו; או (b) יפן, אם הרישיון לתוכנה נרכש כאשר שהיתם ביפן; או (c) סינגפור, אם הרישיון לתוכנה נרכש כאשר שהיתם במדינה החברה בהתאחדות אומות דרום-מזרח אסיה, הרפובליקה העממית של סין (כולל הונג קונג, האזור המנהלי המיוחד של הרפובליקה העממית של סין ומקאו, האזור המנהלי המיוחד של הרפובליקה העממית של סין), טאיוואן או הרפובליקה של קוריאה; (d) אנגליה, אם הרישיון לתוכנה נרכש כאשר שהיתם בכל תחום שיפוט אשר אינו מתואר לעיל. בתי המשפט בהתאמה של מחוז סנטה קלרה, קליפורניה, כאשר חל הדין של קליפורניה, בית המשפט של מחוז טוקיו, יפן, כאשר חל הדין היפני, ובתי המשפט המוסמכים של לונדון, אנגליה, כאשר חל הדין האנגלי, יהיו, כל אחד מהם, בעלי סמכות שיפוט שאינה בלעדית, בכל סכסוך המתייחס להסכם זה. כאשר חל הדין של סינגפור, כל סכסוך שנוצר עקב או בהקשר של הסכם זה, כולל כל שאלה בנוגע לקיומו, תוקפו או סיומו, יופנה וייושב סופית באמצעות בוררות בסינגפור בהתאם לכללי הבוררות של מרכז הבוררות הבינלאומית של סינגפור ("SIAC") עבור הזמן שבתוקף, וכללים אלה ישולבו לפי ההערכה באמצעות הפניה בסעיף זה. הבורר יהיה אדם אחד שנבחר במשותף על-ידי הצדדים. אם הבורר לא נבחר בתוך שלושים (30) יום ממועד הדרישה בכתב על ידי הצד המבקש להגיש לבוררות, יו"ר ה-SIAC יבחר את הבורר. שפת הבוררות תהיה אנגלית. בלי לפגוע באף אחד מתנאי הסכם זה, ייתכן שאתה או Adobe תפנו לסמכות שיפוטית, מנהלתית או אחרת כדי להנפקת צו זמני או משמר, כולל צו מניעה, ביצוע בעין או סעד הוגן אחר, לפני הפתיחה בהליכים משפטיים או של בוררות, או במהלך ההליכים, לצורך שמירה על הזכויות או האינטרסים של הצד המבקש או כדי לאכוף תנאים מסוימים המתאימים לסעד ביניים. הנוסח האנגלי של הסכם זה הוא הנוסח אשר ישמש לצורך פרשנות ההסכם וקביעת משמעותו. על הסכם זה לא תחול ברירת הדין של תחום שיפוט כלשהו או אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי והחלתם על הסכם זה נשללת במפורש.

13. תנאים כלליים.

אם חלק כלשהו של הסכם זה יתברר כמבוטל או כבלתי ניתן לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להשפיע על התוקף של יתרת ההסכם הנוכחי, שיישאר בתוקף ובר-אכיפה בהתאם לתנאיו. הסכם זה לא יגרע מהזכויות הסטטוטוריות של צד כלשהו הפועל כצרכן. אפשר יהיה לשנות הסכם זה רק במסמך בכתב אשר ייחתם על ידי נושא משרה מורשה של Adobe. אפשר ש-Adobe תעניק לכם רישיון לעדכונים בתנאים נוספים או שונים. הסכם זה הוא ההסכם המלא והשלם בין Adobe לביניכם בהקשר עם התוכנה והוא מחליף ומבטל כל הצהרה, דיון, התחייבות, תקשורת או פרסום קודמים בהקשר עם התוכנה.

14. הודעה למשתמשי קצה הנמנים על ממשלת ארצות הברית.

Adobe מסכימה, ככל שהדבר נוגע למשתמשי קצה הנמנים על ממשלת ארצות הברית, לקיים את כל החוקים העוסקים בשוויון הזדמנויות לרבות, ככל שהדבר רלוונטי, להוראות צו נשיאותי מספר 11246, נוסח מתוקן, סעיף 402 של חוק ההתאמות לסיוע לחיילים משוחררים מתקופת מלחמת וייטנאם משנת 1974 (‎38 USC 4212) וסעיף 503 של חוק השיקום משנת 1973, נוסח מתוקן, והתקנות בחלקים 60-1 ועד 60-60, 60-250 וכן 60-741 של 41 CFR. סעיף הפליה מתקנת והתקנות שפורטו לעיל יכללו בהסכם זה מתוקף האזכור.

15. ציות לרישיונות.

אם הנכם בית עסק או ארגון, הנכם נותנים את הסכמתכם לכך שלפי דרישה מחברת Adobe או מנציג מוסמך של Adobe, תתעדו ותאשרו באופן מלא, בתוך שלושים (30) יום, שהשימוש בכל פריטי התוכנה, נכון למועד הדרישה, עולה בקנה אחד עם הרישיונות התקפים שהוענקו לכם על ידי Adobe.

16. הוראות החלות באיחוד האירופי.

אין באמור בהסכם זה (לרבות האמור בסעיף 4.5) כדי להגביל זכות שאין אפשרות לסייגה, להפוך את ההידור של התוכנה, אשר אפשר כי היא מוקנית לכם על פי החוק המחייב. לדוגמה, אם אתם ממוקמים באיחוד האירופי (EU), אפשר שמוקנית לכם, בכפוף לתנאים מסוימים הכלולים בחוק הרלוונטי, הזכות לבצע הידור לאחור (דה-קומפילציה) של התוכנה אם יש צורך בכך כדי להגיע ליכולת פעולה הדדית (אינטראופרביליות) של התוכנה עם תוכנה אחרת, ולאחר שביקשתם תחילה מ-Adobe בכתב לספק את המידע הדרוש כדי להגיע לאותה יכולת פעולה הדדית ו-Adobe לא העמידה לרשותכם את המידע האמור. בנוסף, רק אתם או גורם אחר הזכאי להשתמש בעותק של התוכנה מטעמכם מורשים לבצע את ההידור לאחור. ל-Adobe מוקנית הזכות להטיל התניות סבירות לפני שהיא מספקת את המידע האמור. כל מידע כזה שתספק Adobe וכל מידע שתשיגו על פי האמור במסמך זה, ישמש בידכם אך ורק למטרה שתוארה כאן ואין לגלותו לשום צד שלישי, או להשתמש בו כדי ליצור תוכנה הדומה באופן מהותי לביטויי התוכנה, או לכל פעולה אחרת שיש בה כדי להפר את זכויות היוצרים של Adobe או של הגורמים המעניקים לה רישיונות.

17. תנאים וחריגים מיוחדים.

17.1 הגבלת החבות לגבי משתמשים המתגוררים בגרמניה ובאוסטריה.

17.1.1 אם רכשתם את התוכנה בגרמניה או באוסטריה ואם הנכם מתגוררים באחת מהמדינות הללו דרך קבע, אזי סעיף 10 אינו חל עליכם. במקום זאת, בכפוף להוראות סעיף 17.1.2, החבות הסטטוטורית של Adobe לגבי נזקים תוגבל כמפורט להלן: (a) Adobe תישא באחריות אך ורק עד לסכום של פיצויים אופייניים שהיה אפשר לחזותם במועד החתימה על ההסכם הרישיון, בהקשר עם נזקים שנגרמו כתוצאה מהפרה של התחייבות מהותית על פי ההסכם שיסודה ברשלנות קלה; וכן (b) לא תחול על Adobe אחריות לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהפרה של התחייבות לא מהותית על פי ההסכם, שיסודה ברשלנות קלה.

17.1.2 הגבלת החבות האמורה לא תחול על חבות סטטוטורית מחייבת כלשהי, ובייחוד חבות על פי חוק חבות המוצר של גרמניה (Product Liability Act), חבות בגין קבלת אחריות ספציפית או חבות בגין נזקי גוף שנגרמו באופן בו ניתן לראות בעליל את האשם.

17.1.3 הנכם נדרשים לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע ולהקטין את הנזקים ובפרט להכין עותקי גיבוי של התוכנה ושל הנתונים המאוחסנים במחשב שלכם בכפוף להוראות הסכם זה. כדי להפנות שאלות הקשורות בהסכם זה או לבקש מידע מ-Adobe, השתמשו בכתובת ובמידע הכלולים במוצר זה, או היעזרו באתר http://www.adobe.com/il כדי ליצור קשר עם סניף Adobe המשרת את אזורכם. Adobe‏, Adobe AIR‏, AIR‏, Authorware‏, Flash‏, Reader וכן Shockwave הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

PlatformClients_PC_WWEULA-he_IL-20100625_1419