Accessibility

ADOBE
Umowa Licencji na Oprogramowanie dla Komputerów Osobistych

1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI, UMOWA WIĄŻĄCA ORAZ DODATKOWE WARUNKI I UMOWY.

1.1 WYŁĄCZENIE GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, WRAZ Z WSZELKIMI USTERKAMI. ADOBE, JEJ DOSTAWCY ORAZ ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE MOGĄ GWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA, USŁUG ORGANÓW CERTYFIKACYJNYCH ANI INNYCH OFERT PODMIOTÓW TRZECICH. Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH GWARANCJI I RĘKOJMI, WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB POSTANOWIEŃ, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ANI OGRANICZONE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W JEGO JURYSDYKCJI, ADOBE, JEJ DOSTAWCY I ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI, WARUNKÓW ANI OŚWIADCZEŃ LUB POSTANOWIEŃ (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CZY TO NA PODSTAWIE PRAWA STANOWIONEGO, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRZYJĘTEJ PRAKTYKI, ZASTOSOWANIA CZY NA INNEJ PODSTAWIE) W ODNIESIENIU DO ŻADNEJ KWESTII, W TYM GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, CECH HANDLOWYCH, GWARANCJI DOTYCZĄCEJ INTEGRACJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. POSTANOWIENIA PUNKTÓW 1.1 ORAZ 10 POZOSTAJĄ W MOCY PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA, CO JEDNAK NIE BĘDZIE SKUTKOWAĆ UDZIELENIEM ANI SUGEROWAĆ UDZIELENIA PRAWA DO DALSZEGO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY.

1.2 UMOWA WIĄŻĄCA: Użycie, kopiowanie lub rozpowszechnianie przez użytkownika Oprogramowania Adobe w całości bądź w częściach oznacza zgodę na wszystkie warunki i postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące:

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszej umowy stają się one obowiązujące dla niego oraz podmiotu prawnego, który uzyskał Oprogramowanie lub w imieniu którego Oprogramowanie będzie używane. W przypadku niewyrażenia zgody na warunki niniejszej umowy należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania.

1.3 DODATKOWE WARUNKI I UMOWY. Adobe udziela użytkownikowi zgody na Korzystanie z Oprogramowania wyłącznie na warunkach niniejszej Umowy. Korzystanie z materiałów osób trzecich zawartych w Oprogramowaniu może podlegać innym warunkom typowym dla umów licencyjnych, zawartych w pliku "Read Me" dołączonym do takich materiałów lub w "Informacjach o Oprogramowaniu Osób Trzecich i/lub Dodatkowych Warunkach i Postanowieniach" dostępnych na stronie http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl. W wypadku kolidowania takich innych warunków z warunkami niniejszej umowy, te inne warunki zastępują warunki niniejszej umowy w całości lub częściowo.

2. Definicje.

"Adobe" oznacza Adobe Systems Incorporated, spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 – jeżeli zastosowanie ma pkt 12(a) niniejszej umowy; w przeciwnym wypadku "Adobe" oznacza Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, spółkę podlegającą prawu irlandzkiemu oraz podmiot powiązany i licencjobiorca Adobe Systems Incorporated.

"Komputer Kompatybilny" oznacza Komputer spełniający wymagania systemowe Oprogramowania, które zostały określone w Dokumentacji.

"Komputer" oznacza maszynę wirtualną lub fizyczne osobiste urządzenie elektroniczne przyjmujące informacje w postaci cyfrowej lub podobnej do cyfrowej, a następnie przetwarzające takie informacje w określonym celu na podstawie sekwencji poleceń.

"Komputer Osobisty" lub "PC" oznacza produkt sprzętowy zaprojektowany i wprowadzony na rynek jako urządzenie, którego głównym celem jest umożliwienie korzystania z wielu różnych aplikacji programowych (biurowych, multimedialnych itd.) dostarczanych przez niezależnych dostawców oprogramowania, który działa w oparciu o w pełni funkcjonalny i w pełni wyposażony komputerowy system operacyjny typu (jednego z typów) będącego w chwili nabycia komputera w powszechnym użyciu z uniwersalnymi, opartymi na mikroprocesorach komputerami laptop, komputerami stacjonarnymi, serwerami i komputerami typu tablet o dużym formacie. Z powyższej definicji Komputera Osobistego wyklucza się produkty sprzętowe zaprojektowane i/lub wprowadzone na rynek przede wszystkim jako którekolwiek z poniższych urządzeń: telewizor, tuner telewizyjny, przenośny odtwarzacz multimedialny, odbiornik/amplituner audio/wideo, radio, słuchawki audio, głośniki audio, palmtop (osobisty asystent cyfrowy, PDA), telefon lub podobne urządzenie bazujące na telefonie, konsola do gier, nagrywarka wideo (PVR), odtwarzacz DVD lub innych nośników optycznych, kamera wideo, aparat fotograficzny, kamkorder, urządzenie do edycji i konwersji formatu wideo, projektor wideo oraz wszelkie podobne urządzenia amatorskie, profesjonalne lub przemysłowe.

"Oprogramowanie" oznacza (a) całość zawartości plików (dostarczonych drogą elektroniczną lub na nośniku materialnym), dysku (dysków) lub innych nośników, do których dołączona jest niniejsza umowa, w tym m.in. (i) informacje lub oprogramowanie komputerowe Adobe lub osób trzecich, w tym Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player i Authorware® Player (łącznie Adobe AIR oraz odtwarzacze Flash, Shockwave i Authorware zwane "Środowiska Wykonawcze Adobe"); (ii) odpowiednie pisemne materiały lub pliki objaśniające ("Dokumentacja"); i (iii) kroje czcionki; oraz (b) uaktualnienia, wersje zmodyfikowane lub rozszerzone, dodatki oraz ich kopie, które firma Adobe udostępniła użytkownikowi (łącznie "Aktualizacje").

"Korzystanie" oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie i odnoszenie innych korzyści z używania funkcjonalności Oprogramowania.

3. Licencja na Oprogramowanie.

Adobe udziela użytkownikowi poniższej niewyłącznej licencji na Korzystanie z Oprogramowania w sposób i w celach opisanych w Dokumentacji pod warunkiem uzyskania przez użytkownika Oprogramowania od Adobe lub jednego z upoważnionych licencjobiorców tej spółki oraz pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy, w tym ograniczeń zawartych w pkt. 4:

3.1 Ogólne zastosowanie. Użytkownik może zainstalować jedną kopię Oprogramowania na Komputerze Kompatybilnym i z niej Korzystać. W punkcie 4 wskazano ważne ograniczenia dotyczące Korzystania z Oprogramowania.

3.2 Zastosowanie serwerowe. Niniejsza umowa nie zezwala użytkownikowi na zainstalowanie lub Korzystanie z Oprogramowania na komputerowym serwerze plików. Informacje o Korzystaniu z Oprogramowania na komputerowym serwerze plików znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_pl (informacje dotyczące programu Adobe Reader) oraz http://www.adobe.com/go/licensing_pl (informacje dotyczące Środowisk Wykonawczych Adobe).

3.3 Rozpowszechnianie. Niniejsza licencja nie uprawnia użytkownika do sublicencjonowania lub rozpowszechniania Oprogramowania. Informacje na temat uzyskiwania prawa do rozpowszechniania Oprogramowania na nośnikach materialnych, w sieci wewnętrznej lub razem z produktem bądź usługą użytkownika znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_pl (informacje dotyczące programu Adobe Reader) oraz http://www.adobe.com/go/licensing_pl (informacje dotyczące Środowisk Wykonawczych Adobe).

3.4 Kopia zapasowa. Użytkownik może stworzyć jedną kopię zapasową Oprogramowania, pod warunkiem że nie będzie ona zainstalowana ani użytkowana w celach innych niż archiwizacja. Użytkownik może przenieść prawa do kopii zapasowej wyłącznie pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do Oprogramowania zgodnie z pkt. 5.

4. Obowiązki i ograniczenia.

4.1 Ograniczenia w zakresie Środowisk Wykonawczych Adobe. Użytkownikowi nie wolno Korzystać z jakiegokolwiek Środowiska Wykonawczego Adobe przy pomocy urządzeń niebędących komputerem PC oraz przy pomocy systemów operacyjnych wbudowanych bądź ich wersji służących do obsługi urządzeń. Dla uniknięcia wątpliwości i wyłącznie jako przykład, stwierdza się, że użytkownik nie może Korzystać ze Środowisk Wykonawczych Adobe przy pomocy (a) urządzeń przenośnych, przystawek do telewizora (STB), urządzeń podręcznych, telefonów, konsoli do gier, odbiorników telewizyjnych, odtwarzaczy DVD, urządzeń typu media center (niepracujących w systemie Windows XP Media Center Edition oraz kolejnych edycjach), billboardów elektronicznych oraz innych tablic świetlnych, urządzeń internetowych i podłączanych do Internetu, palmtopów, sprzętu medycznego, bankomatów, urządzeń telematycznych, maszyn do gier, systemów automatycznego zarządzania instalacjami domowymi, kiosków, urządzeń do zdalnego sterowania lub innego elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, (b) obsługiwanych przez operatora systemów przenośnych, przewodowych, satelitarnych i telewizyjnych lub (c) innych urządzeń pracujących w ramach zamkniętych systemów. W przypadku takich zabronionych zastosowań nie przyznaje się żadnych praw ani licencji na Korzystanie ze Środowisk Wykonawczych Adobe. Informacje na temat warunków licencji na Oprogramowanie dla wersji Środowisk Wykonawczych Adobe przeznaczonych dla urządzeń innych niż PC są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_pl. Informacje na temat licencji na Środowiska Wykonawcze Adobe przeznaczone do dystrybucji w takich systemach są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/licensing_pl.

4.1.1 Ograniczenia dotyczące technologii wideo AVC. Oprogramowanie może zawierać elementy technologii wideo h.264/AVC. Jej użycie wymaga umieszczenia następującego oświadczenia spółki MPEG-LA, L.L.C.:

NA MOCY LICENCJI NA PAKIET PATENTÓW AVC NA NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE UDZIELANA JEST KONSUMENTOWI LICENCJA NA UŻYTKOWANIE DO CELÓW OSOBISTYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, OBEJMUJĄCA PRAWO DO (I) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC ("WIDEO AVC") I/LUB (II) DEKODOWANIA WIDEO AVC ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH DZIAŁAŃ NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓREMU UDZIELONO LICENCJI NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD SPÓŁKI MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Ograniczenia dotyczące odtwarzacza Adobe Flash Player. Użytkownik nie może używać odtwarzacza Adobe Flash Player z żadną aplikacją lub urządzeniem, które omija technologiczne zabezpieczenia treści wideo, audio i/lub danych w tym dowolne z zabezpieczeń RTMP stosowanych przez spółkę Adobe. W przypadku takich zabronionych zastosowań nie przyznaje się żadnych praw ani licencji na korzystanie z odtwarzacza Adobe Flash Player.

4.3 Ograniczenia w zakresie oprogramowania Adobe Reader.

4.3.1 Ograniczenia konwersji. Użytkownik nie może integrować oprogramowania Adobe Reader ani z niego korzystać wraz z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, wtyczką programową (plug-in) lub udoskonaleniem, które korzysta z oprogramowania Adobe Reader, w celu konwersji lub przekształcaniu plików PDF na inne formaty (np. plik PDF na pliki w formacie TIFF, JPEG lub SVG).

4.3.2 Ograniczenia dotyczące wtyczek programowych. Użytkownik nie może integrować ani korzystać z oprogramowania Adobe Reader z jakąkolwiek wtyczką programową nieopracowaną zgodnie z Główną Umową Licencyjną Integracji Adobe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/rikla_program_pl.

4.3.3 Wyłączone Cechy. Aplikacja Adobe Reader może zawierać cechy lub funkcje ukryte lub widoczne jako wyłączone lub "wyszarzone" ("Wyłączone Cechy"). Wyłączone Cechy zostają uruchomione tylko w chwili otwarcia dokumentu w formacie PDF, który został sporządzony z wykorzystaniem uaktywniającej te cechy i funkcje technologii dostępnej wyłącznie w Adobe. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu ani próbował uzyskać dostępu do Wyłączonych Cech w sposób inny niż poprzez użycie technologii uaktywniających ani nie będzie używał programu Adobe Reader do utworzenia cechy w istotnym zakresie podobnej do jakiejkolwiek Wyłączonej Cechy, ani nie będzie w żaden inny sposób omijał technologii sterującej aktywacją takich cech. Więcej informacji na temat Wyłączonych Cech można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/readerextensions_pl.

4.4 Informacja o prawach autorskich. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać żadnych tekstów ani informacji o prawach autorskich, ani innych zastrzeżeń własności zawartych w Oprogramowaniu.

4.5 Zakaz modyfikowania i odtwarzania kodu źródłowego. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć Oprogramowania ani tworzyć na jego podstawie tworów zależnych. Użytkownik nie może korzystać z technik odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy Oprogramowania. Jeżeli użytkownik przebywa na terenie Unii Europejskiej, powinien zapoznać się z dodatkowymi warunkami zapisanymi na końcu niniejszej umowy, w pkt. 16, "Postanowienia dotyczące Unii Europejskiej".

5. Przeniesienie praw.

Z wyjątkiem wypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej umowy, użytkownik nie ma prawa wypożyczać, udostępniać w ramach najmu lub sublicencji, dokonywać cesji ani przeniesienia praw do Oprogramowania, ani też zezwalać na kopiowanie Oprogramowania, w całości ani w części, do pamięci Komputera innego użytkownika. Użytkownik może jednak przenieść całość praw do Korzystania z Oprogramowania na inną osobę lub podmiot prawny, pod warunkiem że: (a) użytkownik dokona również przeniesienia na taką osobę lub podmiot prawny (i) niniejszej umowy oraz (ii) Oprogramowania i wszelkich innych programów lub sprzętu wchodzącego wraz z Oprogramowaniem w skład jednego pakietu bądź instalowanych wraz z Oprogramowaniem, w tym wszelkich ich kopii, Aktualizacji i wcześniejszych wersji (b) użytkownik nie zachowa żadnych kopii, w tym kopii zapasowych i kopii przechowywanych w pamięci Komputera oraz (c) osoba, na którą prawa są przenoszone, przyjmie warunki niniejszej umowy oraz wszelkie inne warunki, na jakich użytkownik uzyskał zgodnie z prawem licencję na Oprogramowanie. Niezależnie od powyższych postanowień, użytkownik nie ma prawa przenosić praw do kopii udostępnianych w celach szkoleniowych, wersji zapoznawczych oraz kopii Oprogramowania nieprzeznaczonych do sprzedaży.

6. Własność intelektualna, zastrzeżenie praw.

Oprogramowanie oraz wszelkie wykonane przez użytkownika kopie Oprogramowania stanowią własność intelektualną firmy Adobe i jej dostawców. Struktura, organizacja oraz kod Oprogramowania stanowią wartościową własność intelektualną (np. tajemnice handlowe i informacje poufne) spółki Adobe i jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione na mocy przepisów prawa, w tym prze

pisów Stanów Zjednoczonych i innych krajów, dotyczących praw autorskich, oraz na mocy postanowień umów międzynarodowych. O ile niniejsza umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, nie będzie ona służyła jako podstawa przyznania użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Oprogramowania, a wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone drugiej stronie, pozostają własnością spółki Adobe i jej dostawców.

7. Połączenia i prywatność. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

7.1 Korzystanie z plików PDF. Użycie Oprogramowania do otwarcia pliku PDF, w którym włączona jest funkcja wyświetlania reklam, może spowodować połączenie Komputera użytkownika z witryną internetową prowadzoną przez Adobe, reklamodawcę lub inny podmiot trzeci. W takiej sytuacji wysyłany jest adres IP (Internet Protocol) ("Adres IP") Komputera użytkownika. Podmiot prowadzący witrynę może za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych wysyłać (lub "dostarczać") reklamy lub inne treści elektroniczne, które pojawią się w otwartym pliku PDF lub obok niego. Operator witryny może też używać skryptów w języku JavaScript, sygnalizatorów internetowych (nazywanych także znacznikami akcji lub jednopikselowymi plikami GIF) lub innych technik do zwiększania i pomiaru skuteczności reklamy oraz do personalizacji treści reklam. Komunikacja użytkownika z witrynami internetowymi Adobe odbywa się na zasadach określonych w Zasadach Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy_pl ("Adobe Online Privacy Policy"). Adobe nie zawsze ma dostęp do funkcji witryn prowadzonych przez podmioty trzecie lub kontrolę nad takimi funkcjami, a praktyki postępowania z informacjami w witrynach podmiotów trzecich nie podlegają Zasadom Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie.

7.2 Aktualizacja. Jeżeli Komputer użytkownika jest podłączony do Internetu, Oprogramowanie może spowodować, bez dodatkowego powiadomienia, sprawdzania dostępności Aktualizacji do zautomatyzowanego pobrania do Komputera i ich instalację na Komputerze użytkownika, oraz może informować Adobe o pomyślnym zainstalowaniu Oprogramowania. W przypadku programu Reader Aktualizacje mogą być automatycznie pobierane, ale nie instalowane bez dodatkowego powiadomienia, chyba że użytkownik zmieni preferencje i włączy opcję automatycznej instalacji. W takiej sytuacji do spółki Adobe przekazywane są wyłącznie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości, z zastrzeżeniem, że w niektórych jurysdykcjach za informacje umożliwiające identyfikację tożsamości uznawane są także Adresy IP. Korzystanie z takich informacji, w tym Adresu IP, przekazanych w procesie automatycznej aktualizacji odbywa się na zasadach określonych w Zasadach Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie. Informacje na temat zmiany domyślnych ustawień aktualizacji można znaleźć w Dokumentacji lub na stronie WWW pod adresem http://www.adobe.com/go/settingsmanager_pl (dla programu Flash Player), http://www.adobe.com/go/update_details_url_pl lub na stronie, która zastąpi stronę pod tym adresem (dla programu Reader) oraz http://www.adobe.com/go/air_update_details_pl i http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air (dla środowiska Adobe AIR).

7.3 Przechowywanie lokalne. Odtwarzacz Flash Player i środowisko Adobe AIR mogą zezwalać podmiotom trzecim na zapamiętywanie niektórych informacji na Komputerze użytkownika w lokalnym pliku danych, nazywanym lokalnym obiektem udostępnionym. Typ i ilość informacji żądanych przez aplikację podmiotu trzeciego do zapamiętania w lokalnym obiekcie udostępnionym może zależeć od aplikacji. Takie żądania są regulowane wyłącznie przez dany podmiot trzeci. Więcej informacji na temat lokalnych obiektów udostępnionych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_pl. Więcej informacji na temat sposobów ograniczania lub regulowania zapamiętywania lokalnych obiektów udostępnionych na Komputerze użytkownika można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_pl.

7.4 Menedżer ustawień. Odtwarzacz Flash Player i środowisko Adobe AIR mogą powodować zapamiętanie niektórych ustawień użytkownika na Komputerze użytkownika w postaci lokalnego obiektu udostępnionego. Te ustawienia są powiązane z instancją odtwarzacza Flash Player lub środowiska Adobe AIR na Komputerze użytkownika, ale nie zawierają informacji o użytkowniku, umożliwiających jego identyfikację oraz pozwalają użytkownikowi na konfigurację niektórych ustawień w obrębie odtwarzacza Flash Player włącznie z możliwością ograniczenia zapamiętywania lokalnych obiektów udostępnionych przez aplikacje podmiotów trzecich. Więcej informacji na temat konfigurowania aplikacji Flash Player lub środowiska Adobe AIR, włącznie z instrukcją wyłączania opcji zapamiętywania lokalnych obiektów udostępnionych w Menedżerze ustawień, można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/settingsmanager_pl (dla programu Flash Player) lub http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air (dla środowiska Adobe AIR).

7.5 Technologia komunikacji wspomaganej siecią P2P. Środowiska wykonawcze Adobe Flash Player i Adobe AIR mogą umożliwiać aplikacjom stworzonym przez podmioty trzecie nawiązywanie połączenia z Serwerem lub Usługą Adobe oraz bezpośrednią komunikację między dwoma klientami Środowiska Wykonawczego Adobe, bądź łączenie się z klientem Środowiska Wykonawczego Adobe jako elementem sieci równorzędnej lub rozproszonej i udostępnienie części zasobów użytkownika, takich jak przepustowość sieci, bezpośrednio innym uczestnikom sieci. Przed przyłączeniem się do takiej sieci równorzędnej lub rozproszonej użytkownik będzie miał możliwość potwierdzenia zgody na połączenie. Do zarządzania ustawieniami komunikacji wspomaganej siecią P2P służy Menedżer ustawień opisany pod adresem http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_pl. Więcej informacji o komunikacji wspomaganej siecią P2P można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/RTMFP_pl.

7.6 Technologia ochrony treści. W przypadku, gdy ze Środowiska Wykonawczego Adobe Korzysta się w celu uzyskania dostępu do treści chronionych przez serwer Adobe Flash Media Rights Management Server lub oprogramowanie Flash Access ("Ochrona Treści"), aby możliwe było odtworzenie zabezpieczonej treści Oprogramowanie może automatycznie zażądać uprawnień do korzystania z multimediów oraz uprawnień do indywidualizacji, od odpowiedniego serwera w Internecie, jak również może pobrać i zainstalować wymagane składniki Oprogramowania, włącznie z dowolnymi dostępnymi Aktualizacjami Ochrony Treści. Więcej informacji na temat Ochrony Treści można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/protected_content_pl.

7.7 Korzystanie z Usług Elektronicznych Adobe. W przypadku połączenia komputera użytkownika z Internetem, Oprogramowanie może, bez dodatkowego powiadomienia, okresowo lub regularnie zapewniać użytkownikowi dostęp do treści i usług udostępnianych w witrynach internetowych utrzymywanych przez spółkę Adobe lub jej podmioty stowarzyszone ("Usługi Elektroniczne Adobe"). Do Usług Elektronicznych Adobe zalicza się między innymi: Acrobat.com. W niektórych przypadkach Usługa Elektroniczna Adobe może sprawiać wrażenie opcji lub rozszerzenia Oprogramowania, mimo że w rzeczywistości jest udostępniana z witryny internetowej. Niekiedy dostęp do Usługi Elektronicznej Adobe wymaga odrębnej subskrypcji lub wniesienia opłaty i/lub wyrażenia zgody na dodatkowe warunki używania. Usługi Elektroniczne Adobe mogą nie być dostępne we wszystkich językach i dla rezydentów wszystkich krajów, zaś Adobe może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności dowolnych Usług Elektronicznych Adobe lub zaprzestawać ich świadczenia. Adobe zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za dostęp lub używanie Usług Elektronicznych Adobe, które wcześniej były oferowane bezpłatnie. W przypadku połączenia Komputera użytkownika z Internetem, Oprogramowanie może, bez dodatkowego powiadomienia, aktualizować materiały pobierane z tych Usług Elektronicznych Adobe w celu zapewnienia ich natychmiastowej dostępności także wówczas, gdy nie ma możliwości połączenia z Internetem. Gdy Oprogramowanie łączy się z Internetem nazwa użytkownika oraz hasło mogą być przesyłane do serwerów Adobe i przechowywane zgodnie z Dodatkowymi Warunkami i Postanowieniami lub warunkami określonymi w menu "pomoc" w Oprogramowaniu. Informacje te mogą być wykorzystywane przez Adobe do wysyłania do użytkownika komunikatów transakcyjnych umożliwiających realizację Usługi Elektronicznej Adobe. Adobe może wyświetlać w produktach informacje marketingowe o Oprogramowaniu oraz innych produktach i Usługach Adobe, w tym w szczególności Usługach Elektronicznych Adobe, uzależniając wyświetlanie takich informacji od niektórych cech Oprogramowania, w tym w szczególności wersji Oprogramowania, przez co rozumie się między innymi wersję platformy, wersję samego Oprogramowania oraz jego język. Więcej informacji na temat wyświetlania informacji marketingowych w produktach zawiera menu "pomoc" w Oprogramowaniu. W każdym przypadku nawiązania przez Oprogramowanie połączenia z Internetem i komunikacji z witryną internetową Adobe, automatycznie lub na wyraźne żądanie użytkownika, mają zastosowanie Zasady Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie. Ponadto, o ile w danym momencie użytkownikowi nie zostały przedstawione inne warunki użytkowania, obowiązują Warunki Użytkowania Witryny Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_pl). Należy zauważyć, że Zasady Ochrony Prywatności Adobe dopuszczają rejestrowanie odwiedzin witryny i adresów. Odpowiednie postanowienia zawarte są w punkcie dotyczącym rejestrowania i wykorzystania plików cookie, ostrzeżeń internetowych i podobnych rozwiązań technicznych.

8. Oferty Podmiotów Trzecich. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

8.1 Oferty Podmiotów Trzecich. Oprogramowanie może umożliwiać dostęp do treści, aplikacji programowych i usług danych, w tym rozbudowanych aplikacji internetowych, prowadzonych bądź opracowanych przez podmioty trzecie oraz współdziałanie z takimi treściami, aplikacjami i usługami ("Oferty Podmiotów Trzecich"). Dostęp i korzystanie przez użytkownika z Ofert Podmiotów Trzecich, w tym z towarów, usług lub informacji, odbywa się na warunkach i zgodnie z postanowieniami takich ofert i regulacji w zakresie praw autorskich obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Oferty Podmiotów Trzecich nie są własnością spółki Adobe i nie są przez nią udostępniane. Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystać z żadnej Oferty Podmiotu Trzeciego, która narusza prawa autorskie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Spółka Adobe lub podmiot trzeci może w każdym czasie i z dowolnego powodu zmienić zasady udostępniania Ofert Podmiotów Trzecich lub dostęp taki przerwać. Adobe nie ma wpływu na Oferty Podmiotów Trzecich, nie poleca takich usług ani nie przyjmuje za nie odpowiedzialności. Porozumienia pomiędzy użytkownikiem a podmiotem trzecim w przedmiocie Ofert Podmiotów Trzecich, w tym w przedmiocie zasad ochrony prywatności przez taki podmiot, wykorzystania danych osobowych, dostarczania towarów i usług oraz płatności za nie oraz w przedmiocie wszelkich innych zasad, warunków, zapewnień i oświadczeń związanych z takim porozumieniem, dotyczą wyłącznie użytkownika i takiego podmiotu trzeciego. Oferty Podmiotów Trzecich mogą nie być dostępne we wszystkich językach i dla rezydentów wszystkich krajów, zaś Adobe lub podmiot trzeci mogą w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności dowolnych Ofert Podmiotów Trzecich lub taki dostęp przerwać.

8.2 O ILE SPÓŁKA ADOBE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB PODMIOT TRZECI W SPOSÓB WYRAŹNY NIE POSTANOWIĄ TAK W ODRĘBNEJ UMOWIE, UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z OFERT PODMIOTÓW TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO, ZGODNIE Z OGRANICZENIAMI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYMI W PUNKTACH 1.1 I 10.

9. Certyfikaty cyfrowe. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

9.1 Korzystanie. W środowisku Adobe AIR stosowane są certyfikaty cyfrowe ułatwiające identyfikację wydawcy aplikacji Adobe AIR utworzonych przez podmioty trzecie. Dodatkowo środowisko Adobe AIR korzysta z certyfikatów cyfrowych w celu ustalenia tożsamości serwerów, z którymi nawiązywane są połączenia za pośrednictwem protokołu TLS (Transport Layer Security), włącznie z dostępem przez protokół HTTPS. W programie Adobe Reader stosowane są certyfikaty cyfrowe służące do podpisywania dokumentów PDF i sprawdzania ważności podpisów w takich dokumentach oraz do sprawdzania ważności certyfikowanych dokumentów PDF. Środowiska Wykonawcze Adobe używają certyfikatów cyfrowych w celu zabezpieczenia chronionych treści przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Podczas sprawdzania ważności certyfikatu cyfrowego Komputer użytkownika może nawiązać połączenie z Internetem w celu pobrania bieżącej listy odwołań certyfikatów (CRL) lub w celu aktualizacji listy certyfikatów. Taki dostęp może zostać zainicjowany zarówno przez Oprogramowanie, jak i przez aplikacje oparte na tym Oprogramowaniu. Certyfikaty cyfrowe są wystawiane przez niezależne Organy Certyfikacyjne, w tym dostawców Adobe Certified Document Services (CDS) wymienionych pod adresem http://www.adobe.com/go/partners_cds_pl, dostawców Adobe Approved Trust List (AATL) wymienionych pod adresem http://www.adobe.com/go/aatl_pl oraz dostawców usług indywidualizacji wymienionych pod adresem http://www.adobe.com/go/protected_content_pl (razem zwanych "Organami Certyfikacyjnymi") lub mogą być certyfikatami samopodpisanymi. 9.2 Warunki umowy. Za nabywanie i wykorzystywanie certyfikatów cyfrowych oraz za uznawanie ich wiarygodności odpowiada użytkownik oraz Organ Certyfikacyjny. Przed uznaniem wiarygodności jakiegokolwiek certyfikowanego dokumentu, podpisu cyfrowego lub usługi Organu Certyfikacyjnego należy zapoznać się z warunkami, na jakich odpowiedni Organ Certyfikacyjny świadczy usługi, w tym na przykład z umowami subskrypcyjnymi, umowami z podmiotami polegającymi na certyfikatach, zasadami wydawania certyfikatów i oświadczeniami na temat praktyk postępowania. Informacje na temat dostawców Adobe CDS znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/partners_cds_pl, a na temat dostawców Adobe AATL - pod adresem http://www.adobe.com/go/aatl_pl.

9.3 Potwierdzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) certyfikat cyfrowy może zostać unieważniony zanim zostanie zweryfikowany, przez co podpis cyfrowy lub certyfikat zostanie uznany za ważny, mimo że jest nieważny; (b) możliwe jest naruszenie bezpieczeństwa lub integralności certyfikatu cyfrowego wskutek działania lub zaniechania podmiotu podpisującego dokument, odpowiedniego Organu Certyfikacyjnego lub innego podmiotu trzeciego; i (c) certyfikat może być certyfikatem samopodpisanym, niewystawionym przez żaden Organ Certyfikacyjny. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DECYZJĘ O UZNANIU WIARYGODNOŚCI CERTYFIKATU SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. O ILE ORGAN CERTYFIKACYJNY NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODRĘBNEJ PISEMNEJ GWARANCJI, UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z CERTYFIKATÓW CYFROWYCH NA WŁASNE WYŁĄCZNE RYZYKO.

9.4 Beneficjenci będący osobami trzecimi. Użytkownik zgadza się na to, że Organy Certyfikacyjne, na których polega, będąc podmiotami trzecimi, są jednocześnie beneficjentami niniejszej umowy i mają prawo do jej egzekwowania we własnym imieniu tak samo, jak spółka Adobe.

9.5 Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Adobe i wszystkie właściwe Organy Certyfikacyjne (o ile warunki współpracy z nimi wyraźnie nie stanowią inaczej) z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powstania jakichkolwiek zobowiązań, strat, pozwów, szkód lub roszczeń (w tym wszystkich uzasadnionych wydatków, kosztów i honorariów dla prawników) w związku z korzystaniem przez użytkownika lub osobę otrzymującą od użytkownika dokument z certyfikatem cyfrowym z usług takich organów lub poleganiem na takich usługach, w tym (a) poleganiem na certyfikatach po upływie daty ich ważności lub na certyfikatach, które zostały unieważnione; (b) niewłaściwej weryfikacji certyfikatu; (c) korzystaniem z certyfikatu w sposób inny, niż dozwolony w dających się zastosować warunkach, niniejszej umowie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (d) niewłaściwym osądem co do wiarygodności usług lub certyfikatów wystawcy; lub (e) niewykonaniem zobowiązań wynikających z warunków świadczenia usług.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU ADOBE, JEJ DOSTAWCY ANI ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE BĘDĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY ANI TEŻ ZA ŻADNE WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB WYPADKOWE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŻELI PRZEDSTAWICIEL ADOBE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ DOZWOLONE PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU UŻYTKOWNIKA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADOBE, JEJ DOSTAWCÓW I ORGANÓW CERTYFIKACYJNYCH Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ JEST OGRANICZONA DO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. Postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają odpowiedzialności Adobe wobec użytkownika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego niedbalstwem Adobe lub z tytułu świadomego wprowadzenia w błąd (oszustwa). Adobe działa w imieniu swoich dostawców i Organów Certyfikacyjnych dla celów zastrzeżenia, wyłączenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności ustanowionych na mocy niniejszej umowy i nie występuje jako ich przedstawiciel dla jakichkolwiek innych celów lub w jakimkolwiek innym zakresie. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat, należy zapoznać się z ewentualnymi informacjami o poszczególnych jurysdykcjach zawartymi w ostatniej części niniejszej umowy lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Adobe.

11. Zasady dotyczące eksportu.

Użytkownik zgadza się, że Oprogramowanie nie będzie transportowane, przekazywane ani eksportowane do żadnego kraju objętego zakazem eksportu na mocy amerykańskiej ustawy o kontroli eksportowej (Export Administration Act) lub innych przepisów, ograniczeń czy regulacji dotyczących eksportu (łącznie zwanych "Przepisami Eksportowymi"), ani nie będzie wykorzystywane w żaden sposób zakazany na mocy przepisów eksportowych. Na wypadek gdyby Oprogramowanie zostało uznane za przedmiot kontroli eksportowej na mocy Przepisów Eksportowych, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem kraju objętego embargiem (w tym m. in. Iranu, Syrii, Sudanu, Kuby ani Korei Północnej) i nie jest mieszkańcem takiego kraju oraz nie ma siedziby w takim kraju, ani też nie jest z innego tytułu objęty na mocy przepisów eksportowych zakazem odbioru Oprogramowania. Wszelkie prawa do Korzystania z Oprogramowania zostają udzielone z zastrzeżeniem, że jeżeli użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy, prawa te przepadają.

12. Prawo właściwe.

Jeśli użytkownik jest konsumentem, który używa Oprogramowania wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, wówczas umowa niniejsza będzie podlegała prawom stanu lub kraju, w którym użytkownik zakupił licencję na używanie Oprogramowania. Jeśli użytkownik nie jest takim konsumentem, niniejsza umowa będzie podlegała i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa materialnego obowiązujacymi w: (a) stanie Kalifornia — jeśli licencję na Oprogramowanie uzyskuje użytkownik w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; lub (b) Japonii, jeśli licencję na Oprogramowanie uzyskuje użytkownik w Japonii; lub (c) w Singapurze, jeśli licencję na Oprogramowanie uzyskuje użytkownik w kraju członkowskim Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, w Chińskiej Republice Ludowej (włącznie ze specjalnymi regionami administracyjnymi Hongkong i Makau), Tajwanie lub Republice Korei; lub (d) w Anglii, jeśli licencję na Oprogramowanie uzyskuje użytkownik w jurysdykcji innej niż wymienione powyżej. Niewyłączną jurysdykcję w zakresie wszystkich sporów związanych z niniejszą umową będą miały następujące sądy: sądy właściwe z okręgu Santa Clara w Kalifornii, jeżeli prawem właściwym będzie prawo kalifornijskie, Sąd Okręgowy w Tokio w Japonii, jeżeli prawem właściwym będzie prawo japońskie, a jeżeli prawem właściwym będzie prawo angielskie — sądy właściwe w Londynie, w Anglii. Gdy do umowy ma zastosowanie prawo Singapuru, wszelkie spory wynikające z umowy lub z nią związane, w tym wszelkie spory co do faktu zawarcia, ważności i rozwiązania umowy, będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Singapurze, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie Regułami Arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Singapurze (Singapore International Arbitration Centre — "SIAC"), przy czym reguły te zostają niniejszym włączone do tego punktu umowy przez odwołanie. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego sędziego arbitrażowego wybranego wspólnie przez strony. Jeśli sędzia arbitrażowy nie zostanie wybrany w ciągu trzydziestu dni (30) od złożenia przez jedną ze stron pisemnego żądania przekazania sprawy do arbitrażu, decyzję podejmie Przewodniczący SIAC. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy Adobe lub użytkownik może zwrócić się do organów sądowych, administracyjnych lub innych o zastosowanie środków tymczasowych lub zabezpieczających, w tym o nakazanie określonego zachowania, zadośćuczynienia umownego lub innego godziwego zadośćuczynienia przed rozpoczęciem postępowania prawnego lub arbitrażowego bądź w trakcie takiego postępowania w celu ochrony praw i interesów własnych oraz wyegzekwowanie określonych warunków istotnych dla wdrożenia tymczasowych środków zaradczych. Do interpretacji niniejszej Umowy będzie służyła jej wersja

angielska. Niniejsza umowa nie podlega przepisom prawa kolizyjnego obowiązującym w jakiejkolwiek jurysdykcji ani przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie ulega niniejszym wyłączeniu.

13. Postanowienia ogólne.

Uznanie jakiejkolwiek części niniejszej umowy za nieważną lub niewykonalną nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z jej warunkami. Niniejsza umowa nie ogranicza ustawowych praw przysługujących jakiejkolwiek osobie występującej jako konsument. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionego pracownika Adobe. Licencje na Aktualizacje mogą być udzielane użytkownikowi przez Adobe na innych lub dodatkowych warunkach. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Adobe a użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, rozmowy, zobowiązania i informacje oraz materiały reklamowe dotyczące Oprogramowania.

14. Informacja dla użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych (U.S. Government End Users).

W odniesieniu do użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych Adobe zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących równych szans, w tym – jeżeli mają zastosowanie – przepisów Zarządzenia nr 11246 (Executive Order 11246), z późn. zm., Sekcji 402 ustawy z 1974 r. o rehabilitacji społecznej weteranów wojny w Wietnamie (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act, 38 USC 4212) i Sekcji 503 ustawy z 1973 r. o rehabilitacji (Rehabilitation Act 1973), z późn. zm., oraz Części 60-1 do 60-60, 60-250 oraz 60-741 regulacji 41 CFR. Klauzula o działaniach wspierających upośledzone warstwy społeczne (affirmative action clause) oraz regulacje wskazane w poprzednim zdaniu zostają włączone przez odniesienie do niniejszej umowy.

15. Przestrzeganie warunków licencji.

Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą oraz organizacje zgadzają się, że na prośbę skierowaną przez Adobe lub upoważnionego przedstawiciela Adobe, w ciągu trzydziestu (30) dni w pełni udokumentują i zaświadczą fakt, że w dniu wystosowania takiej prośby użytkowali Oprogramowanie zgodnie z obowiązującymi licencjami Adobe.

16. Postanowienia dotyczące Unii Europejskiej.

Żadne z postanowień niniejszej umowy (włącznie z pkt. 4.5) nie ogranicza żadnego niezbywalnego prawa do dekompilacji Oprogramowania, które wynika z obowiązujących przepisów prawa. Na przykład, jeżeli użytkownik przebywa na terenie Unii Europejskiej, może mieć prawo, pod pewnymi warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, do dekompilowania Oprogramowania, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia współpracy Oprogramowania z innymi programami komputerowymi, użytkownik zwrócił się do spółki Adobe z prośbą o przekazanie informacji koniecznych do zapewnienia takiej współpracy, a spółka Adobe takich informacji nie udostępniła. Ponadto taka dekompilacja może być przeprowadzona wyłącznie przez użytkownika lub osobę uprawnioną do korzystania z Oprogramowania w imieniu użytkownika. Adobe ma prawo ustalić zasadne warunki przed przekazaniem takich informacji. Wszelkie takie informacje przekazane przez Adobe oraz wszelkie informacje uzyskane przez użytkownika w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie i nie mogą być ujawniane żadnym podmiotom trzecim ani wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania zasadniczo podobnego do Oprogramowania, ani też wykorzystywane z żadnym innym celu, który stanowi naruszenie praw autorskich spółki Adobe lub jej licencjodawców.

17. Postanowienia szczególne i wyjątki.

17.1 Ograniczona odpowiedzialność w stosunku do użytkowników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Austrii.

17.1.1 Jeśli użytkownik uzyskał Oprogramowanie w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa w jednym z tych krajów, pkt 10 nie ma do niego zastosowania. Wówczas, z zastrzeżeniem pkt. 17.1.2, odpowiedzialność ustawowa Adobe za szkody będzie ograniczona w następujący sposób: (a) Adobe będzie ponosić odpowiedzialność jedynie do wysokości odszkodowania, które typowo można przewidzieć w chwili zawierania umowy licencyjnej, w zakresie szkód spowodowanych wynikającym z drobnego zaniedbania, naruszeniem istotnego zobowiązania umownego; oraz (b) Adobe nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane wynikającym z drobnego zaniedbania naruszeniem mało istotnego zobowiązania umownego.

17.1.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności wynikającej z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt, z przyjęcia na siebie określonego zobowiązania gwarancyjnego lub też odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszkodzenia ciała.

17.1.3 Użytkownik winien podejmować wszelkie zasadne środki w celu uniknięcia, a w przypadku ich wystąpienia, obniżenia szkód, w szczególności wykonywać kopie zapasowe Oprogramowania i danych komputerowych z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.