Accessibility

ADOBE
Licensavtal för persondatorprogramvara

1.FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL

1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN LEVERERAS TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL. VARKEN ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER ELLER CERTIFIKATUTFÄRDARE GARANTERAR PRESTANDA ELLER RESULTAT VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA, TJÄNSTER FRÅN CERTIFIKATUTFÄRDARE ELLER ANDRA ERBJUDANDEN FRÅN TREDJE PART. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER INTE LAGLIGEN KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS I ENLIGHET MED DEN LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I DIN JURISDIKTION LÄMNAR ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE INTE NÅGRA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA BASERADE PÅ LAGSTIFTNING, RÄTTSPRAXIS, KUTYM, HANDELSBRUK ELLER LIKNANDE) GÄLLANDE ALLA FRÅGOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM ATT VÅRA TJÄNSTER INTE GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, SAMVERKAN, ACCEPTABEL KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL. VILLKOREN I AVSNITT 1.1 OCH 10 SKALL GÄLLA ÄVEN EFTER UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL OAVSETT ANLEDNING, MEN DETTA VARKEN INNEBÄR ELLER MEDFÖR FORTSATT RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN EFTER ATT DETTA AVTAL SAGTS UPP

1.2 BINDANDE AVTAL : Genom att använda, kopiera eller distribuera hela eller delar av Programvaran från Adobe godkänner du avtalsvillkoren, inklusive, och i synnerhet, villkoren gällande följande:

Vid godkännandet är detta avtal verkställbart gentemot er och alla juridiska personer som har erhållit Programvaran och på vilkas uppdrag den används. Använd inte Programvaran om du inte godkänner dessa villkor.

1.3 YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. Adobe beviljar dig rätt att Använda Programvaran endast i enlighet med villkoren i detta avtal. Användning av visst material från tredje part som ingår i Programvaran kan vara underkastad andra villkor som vanligen meddelas i ett separat licensavtal, en "Viktigt!"-fil i anslutning till sådant material eller i "Meddelanden om tredjepartsprogramvara och/eller ytterligare villkor" på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se. Sådana villkor ersätter hela avtalet eller delar därav i händelse av konflikt med villkoren i detta avtal.

2. Definitioner.

Med "Adobe" avses Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag på adressen 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA, om underavsnitt 12 (a) i detta avtal är tillämpligt. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, ett företag registrerat enligt irländsk lag och som är ett dotterbolag och licenstagare till Adobe Systems Incorporated.

"Kompatibel dator" avser en Dator som uppfyller Programvarans systemkrav enligt specifikationerna i Dokumentationen.

"Dator" avser en virtuell maskin eller fysisk personlig elektronisk enhet som hanterar information i digital eller motsvarande form och bearbetar den för ett specifikt resultat baserat på en sekvens av instruktioner.

"Persondator" eller "PC" avser en hårdvaruprodukt som är utformad och marknadsförs i huvudsakligt syfte att hantera en mängd tillämpningsprogramvaror, t.ex. produktivitetsprogramvaror och underhållningsprogramvaror, som levereras av fristående försäljare av tredjepartsprogramvaror och som fungerar avhängigt av användningen av ett fullt fungerande datoroperativsystem med fullständig funktionsuppsättning av den typ eller de typer som är i allmänt bruk tillsammans med hårdvara för att driva generella datorer av typen bärbara datorer, bordsdatorer, serverdatorer och stora mikroprocessorbaserade tabletdatorer. Denna definition av Persondator skall inte omfatta hårdvaruprodukter som är utformade och/eller marknadsförs huvudsakligen för att fungera som något av följande: TV, TV-mottagare, bärbar mediespelare, ljud-/videomottagare, radio, hörlurar, högtalare, handdator (PDA), telefon eller liknande telefonbaserad enhet, spelkonsol, personlig videospelare (PVR), spelare för DVD eller andra optiska medier, videokamera, stillbildskamera, enhet för videoredigering och formatkonvertering eller projektionsapparat för videobilder, och skall vidare inte omfatta liknande typer av enheter för personligt, professionellt eller industriellt bruk.

"Programvara" avser (a) allt innehåll i filer (tillhandahållna elektroniskt eller på fysisk medier), på diskar eller på andra medier som tillhandahålls med detta avtal, vilket kan innefatta (i) information eller programvara från Adobe eller tredje part, inklusive Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player och Authorware® Player (Adobe AIR och Flash-, Shockwave- och Authorware-spelarna kallas gemensamt för "Adobe Runtimes"), (ii) tillhörande skriftligt material eller filer ("Dokumentation"), och (iii) teckensnitt, samt (b) uppgraderingar, ändrade versioner, uppdateringar, tillägg och exemplar av det föregående som när som helst tillhandahålls av Adobe (gemensamt "Uppdateringar").

"Användning" och att "Använda" avser att tillgå, installera, ladda ner, kopiera eller på annat sätt dra nytta av Programvarans funktionalitet.

3. Programvarulicens.

Om du erhållit Programvaran från Adobe eller från en av Adobes auktoriserade licenstagare och under förutsättning att du följer villkoren i detta avtal, inklusive begränsningarna i avsnitt 4, beviljar Adobe dig en enkel licens att Använda Programvaran på det sätt och för de ändamål som beskrivs i Dokumentationen enligt följande:

3.1 Allmän Användning. Du får installera och Använda ett exemplar av Programvaran på en Kompatibel dator. Se avsnitt 4 för viktiga begränsningar i Användningen av Programvaran.

3.2 Serveranvändning. Detta avtal tillåter inte att Programvaran installeras eller Används på en datorfilserver. Information om Användning av Programvaran på en datorfilserver finns på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_se om det gäller Adobe Reader och på http://www.adobe.com/go/licensing_se

3.3 Distribution. Denna licens ger dig ingen rätt att underlicensiera eller distribuera Programvaran. Information om hur du erhåller rätten att distribuera Programvaran på materiella medier eller via ett internt nätverk eller tillsammans med din produkt eller tjänst, finns på om det gäller Adobe Runtimes. http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_se om det gäller Adobe Reader och på http://www.adobe.com/go/licensing_se om det gäller Adobe Runtimes.

3.4 Säkerhetskopiering. Du får göra en säkerhetskopia av Programvaran under förutsättning att säkerhetskopian inte installeras eller används annat än i arkiveringssyfte. Du får inte överlåta dina rättigheter avseende en säkerhetskopia såvida du inte överlåter samtliga rättigheter till Programvaran enligt avsnitt 5.

4. Skyldigheter och begränsningar.

4.1 Begränsningar för Adobe Runtimes. Du får inte Använda Adobe Runtimes på en icke-PC-produkt eller med en inbäddad version eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd illustrerar vi med följande exempel: du får inte Använda Adobe Runtimes i (a) mobilenheter, set-top-box-enheter, handhållna enheter, telefoner, spelkonsoler, TV-apparater, DVD-spelare, mediecentra (om de inte används med Windows XP Media Center Edition och dess efterföljare), elektroniska anslagstavlor eller andra digitala anslag, internetenheter eller andra produkter som är anslutna till internet, handdatorer (PDA), medicinska enheter, bankomater, telematikenheter, spelmaskiner, hemautomatiseringssystem, kiosker, fjärrkontroller eller andra elektroniska konsumentprodukter, (b) operatörsbaserade mobilsystem eller kabel-, satellit- eller televisionssystem, eller (c) andra stängda systemenheter. Ingen rätt eller licens att Använda Adobe Runtimes utfärdas för sådan förbjuden användning. Information om licensvillkoren för Programvara för icke-PC-versioner av Adobe Runtimes finns på http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_se. Information om licensiering av Adobe Runtimes för distribution på denna typ av system finns på http://www.adobe.com/go/licensing_se.

4.1.1 AVC-videorestriktioner. Programvaran kan innehålla h.264/AVC-videoteknologi vars användning kräver inkludering av följande meddelande från MPEG-LA, L.L.C.:

DENNA PROGRAMVARA HAR LICENSIERATS ENLIGT AVC:S PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR ATT (I) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OCH/ELLER (II) AVKODA AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT SOM HAR VARIT INBLANDAD I EN PERSONLIG, ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM INFÖRSKAFFADES VIA EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS LÄMNAS ELLER SKALL VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS AV MPEG LA, L.L.C., SE http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Restriktioner för Adobe Flash Player. Du får inte använda Adobe Flash Player med ett program eller en enhet som kringgår teknologiska skyddsåtgärder för video-, ljud- och/eller datainnehåll, inklusive alla Adobes säkra RTMP-åtgärder. Ingen rätt eller licens att använda Adobe Flash Player utfärdas för sådan förbjuden användning.

4.3 Begränsningar för Adobe Reader.

4.3.1 Begränsningar vid konvertering. Du får inte integrera eller använda Adobe Reader med någon annan programvara, ett plugin-program eller en förbättring som använder eller är baserad på Adobe Reader när PDF-filer konverteras till ett annat filformat (t.ex. PDF-fil till TIFF-, JPEG- eller SVG-fil).

4.3.2 Begränsningar för plugin-program. Du får inte integrera eller använda Adobe Reader med något plugin-program som inte utvecklats i enlighet med Adobe Reader Integration Key Licence Agreement (RIKLA). Mer information finns på http://www.adobe.com/go/rikla_program_se.

4.3.3 Inaktiverade funktioner. Adobe Reader kan innehålla funktioner eller funktionaliteter som är gömda, ser inaktiverade ut eller är "nedtonade" ("Inaktiverade funktioner"). Dessa Inaktiverade funktioner aktiveras endast när du öppnar vissa PDF-dokument som har skapats med aktiveringsteknik som endast är tillgänglig från Adobe. Du får inte försöka komma åt några Inaktiverade funktioner på annat sätt än med sådana aktiveringstekniker, och du får inte begära att Adobe Reader ska skapa en funktion som i största utsträckning påminner om någon Inaktiverad funktion eller på annat sätt kringgå den teknik som styr aktiveringen av en sådan funktion. Ytterligare information om inaktiverade funktioner finns på http://www.adobe.com/go/readerextensions_se.

4.4 Meddelanden. Du får inte ändra eller avlägsna copyrightmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt som visas på eller i Programvaran.

4.5 Ingen ändring eller baklängeskonstruktion. Du får inte ändra, anpassa, översätta eller skapa härledda arbeten som är baserade på Programvaran. Du får inte baklängeskonstruera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka utvinna källkoden i Programvaran. Om du befinner dig inom Europeiska unionen hänvisar vi till ytterligare villkor i slutet av detta avtal under rubriken "Bestämmelser inom Europeiska unionen" i avsnitt 16.

5. Överlåtelse.

Du får inte hyra ut, leasa ut, underlicensiera, överföra eller överlåta dina rättigheter till Programvaran, eller godkänna att hela eller delar av Programvaran kopieras till en annan användares Dator förutom på det sätt som uttryckligen tillåts enligt detta avtal. Du får emellertid överlåta alla dina rättigheter att Använda Programvaran till en annan privatperson eller juridisk person, under förutsättning att: (a) du även överlåter (i) detta avtal, samt (ii) Programvaran och all annan programvara eller hårdvara som levererats tillsammans med eller är förinstallerad med Programvaran, inklusive alla exemplar, Uppdateringar och tidigare versioner, till sådan privatperson eller juridisk person; (b) du inte behåller några exemplar, inklusive säkerhetskopior eller exemplar lagrade på en Dator; och (c) den mottagande parten godkänner villkoren i avtalet och övriga villkor som gällde vid inköpet av en giltig licens för Programvaran. Oavsett ovanstående får du inte överlåta utbildningsexemplar, förhandsversioner eller exemplar av Programvaran som inte är avsedda för försäljning.

6. Immaterialrättsinnehav och förbehåll av rättigheter.

Programvaran och tillåtna exemplar som du framställer utgör immateriella rättigheter som tillhör Adobe och dess leverantörer. Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefull immateriell egendom (t.ex. affärshemligheter och konfidentiell information) som tillhör Adobe och dess leverantörer. Programvaran är skyddad enligt lag, inklusive, men ej begränsat till, upphovsrättslagstiftning i USA och andra länder samt internationella konventioner. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ger detta avtal dig inga immateriella rättigheter till Programvaran och samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig förbehålles Adobe och dess leverantörer.

7. Anslutningsbarhet och integritet. Du bekräftar och godkänner följande:

7.1 Användning av PDF-filer. När du Använder Programvaran för att öppna en PDF-fil som har aktiverats för att visa annonser kan Datorn ansluta till en webbplats som drivs av Adobe, en annonsör eller en tredje part. När detta sker skickas din "IP-adress" (Internet Protocol-adress). Webbplatsens värd kan använda teknik för att skicka (eller "ta fram") annonser eller annat elektroniskt innehåll som visas i eller i närheten av den öppnade PDF-filen. Den som ansvarar för webbplatsen kan även använda JavaScript, webbsignaler (kallas även för åtgärdstaggar eller enpixelgif-filer) och andra tekniker för att öka och mäta annonsernas effektivitet och för att personanpassa annonsinnehållet. Kommunikationen med Adobes webbplatser styrs av Adobes Integritetspolicy online som finns på http://www.adobe.com/go/privacy_se. Adobe har eventuellt inte åtkomst till eller kontroll över funktioner som används av en tredje part och informationspraxis för tredje parts webbplatser täcks inte av Adobes Integritetspolicy online.

7.2 Uppdatering. Om Datorn är ansluten till nternet kan Programvaran, utan föregående förvarning, kontrollera om Uppdateringar finns tillgängliga för automatisk nedladdning till och installation på Datorn samt låta Adobe veta att Programvaran är installerad. När det gäller Reader kan Uppdateringar laddas ned automatiskt men inte installeras utan föregående meddelande om du inte ändrar preferenserna så att automatisk installation är tillåten. Endast information som inte är personligt identifierbar överförs till Adobe när detta inträffar, förutom i den utsträckning i vilken IP-adresser eventuellt kan betraktas som personligt identifierbara inom vissa jurisdiktioner. Användningen av sådan information, inklusive din IP-adress, som erhålls via den automatiska uppdateringsprocessen styrs av Adobes Integritetspolicy online. Se Dokumentationen för information om hur du ändrar standardinställningarna för uppdatering eller besök http://www.adobe.com/go/settingsmanager_se för Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_se (eller efterföljande webbplats) för Reader och http://www.adobe.com/go/air_update_detail_se och http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air för Adobe AIR.

7.3 Lokal förvaring. Flash Player och Adobe AIR kan tillåta tredje part att lagra viss information på din Dator i en lokal datafil känd som ett lokalt delat objekt. Typen och mängden information som tredjepartsprogrammet önskar lagra i ett lokalt delat objekt kan variera mellan olika program och sådana önskemål regleras uteslutande av den tredje parten. Mer information om lokalt delade objekt finns på http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_se. Mer information om hur du begränsar eller reglerar lagringen av lokalt delade objekt på Datorn finns på http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_se.

7.4 Inställningshanterare. Flash Player och Abode AIR kan medföra att vissa användarinställningar lagras på Datorn som ett lokalt delat objekt. Dessa inställningar är associerade med exemplaret av Flash Player eller Adobe AIR på Datorn, men innehåller ingen personlig identifierbar information som är associerad med dig, och ger dig möjlighet att konfigurera vissa inställningar i Flash Player, däribland möjligheten att begränsa tredje parter från att lagra lokalt delade objekt. Mer information om hur du konfigurerar din version av Flash Player eller Adobe AIR, innefattande hur du avaktiverar lokalt delade objekt i Flash Players inställningshanterare finns på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_se, eller på http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air för Adobe AIR.

7.5 Icke-hierarkiskt nätverksarbete. Adobe Flash Player och Adobe AIR Runtimes gör det möjligt för program som byggts av tredje part att ansluta till en Adobe-server eller -tjänst och tillåter direktkommunikation mellan två Adobe Runtimes-klienter eller anslutning av en Adobe Runtimes-klient som en del av ett icke-hierarkiskt nät eller distribuerat nätverk som tillåter att en del av dina resurser, t.ex. nätverksbandbredd, är direkt tillgänglig för andra deltagare. Innan du går med i ett sådant icke-hierarkiskt nät eller distribuerat nätverk kommer du att ges möjlighet att godkänna sådan anslutningsbarhet. För att administrera inställningar för icke-hierarkiska nät, gå till inställningshanteraren på http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_se. Mer information om icke-hierarkiska nät finns på http://www.adobe.com/go/RTMFP_se.

7.6 Innehållsskyddsteknologi. Om du Använder Adobe Runtimes för att komma åt innehåll som har skyddats med Adobe Flash Media Rights Management Server- eller Flash Access-programvara ("Innehållsskydd") kan det hända att Programvaran automatiskt begär användarrättigheter för medier och individualiseringsrättigheter från en rättighetsserver på internet för att du ska kunna spela det skyddade innehållet. Programvaran kan vidare eventuellt komma att ladda ned och installera nödvändiga komponenter i Programvaran, inklusive eventuella tillgängliga Uppdateringar för Innehållsskydd. Mer information om Innehållsskydd finns på http://www.adobe.com/go/protected_content_se.

7.7 Använda Adobe-onlinetjänster. Om Datorn är ansluten till internet kan Programvaran, oregelbundet eller regelbundet utan vidare meddelande, underlätta din tillgång till innehåll och olika tjänster som finns på webbplatser underhållna av Adobe eller dess dotterbolag ("Adobe-onlinetjänster"). Exempel på sådana Adobeonlinetjänster kan vara, men begränsas inte till, Acrobat.com. I vissa fall kan en Adobeonlinetjänst uppträda som en funktion eller förlängning inom Programvaran trots att den ligger på en webbplats. I vissa fall kan tillgången till en Adobe-onlinetjänst kräva särskilt abonnemang eller annan avgift och/eller ditt godkännande av ytterligare användningsvillkor. Adobe-onlinetjänsterna är eventuellt inte tillgängliga på alla språk eller för personer i alla länder och Adobe äger rätt att när som helst och oavsett orsak modifiera eller ändra en Adobe-onlinetjänsts tillgänglighet. Adobe förbehåller sig även rätten att börja ta ut en avgift för tillgång till eller användning av en Adobe-onlinetjänst som tidigare tillhandahållits avgiftsfritt. Om Datorn är ansluten till internet kan Programvaran eventuellt också, utan föregående meddelande, uppdatera nedladdningsbart material från dessa Adobe-onlinetjänster för att göra Adobe-onlinetjänsterna omedelbart tillgängliga även när du inte är uppkopplad. När Programvaran ansluter till Internet genom en Adobeonlinetjänst kan din IP-adress, ditt användarnamn och ditt lösenord skickas till Adobes servrar och lagras av Adobe i enlighet med de ytterligare användningsvillkoren för eller hjälpmenyn i Programvaran. Informationen kan användas av Adobe för att skicka transaktionsmeddelanden för Adobeonlinetjänsten. Adobe kan visa produktspecifikt marknadsföringsmaterial för att ge information om Programvaran och andra produkter och tjänster från Adobe, däribland, men inte begränsat till, Adobeonlinetjänster, baserade på särskilda Programvaruspecifika funktioner, däribland, men inte begränsat till, Programvaruversion, däribland, utan begränsning, plattformsversion, Programvaruversion och språk. Mer information om produktspecifikt marknadsföringsmaterial finns i Programvarans hjälpmeny. När Programvaran ansluter till internet och kommunicerar med en Adobe-webbplats gäller Adobes Integritetspolicy online vare sig detta sker automatiskt eller på grund av en uttrycklig begäran från användaren. Om du inte försetts med separata användningsvillkor vid tidpunkten ifråga gäller dessutom användningsvillkoren för Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_se). Observera att Adobes Integritetspolicy medger spårning av webbplatsbesök och den omfattar i detalj ämnet spårning och användning av cookies, webbsignaler och liknande.

8. Erbjudanden från tredje part. Du bekräftar och godkänner följande:

8.1 Erbjudanden från tredje part. Programvaran kan göra det möjligt för dig att tillgå och använda innehåll, tillämpningsprogramvaror och datatjänster från en tredje part, inklusive RIA ("Erbjudanden från tredje part"). Åtkomsten till och användningen av Erbjudanden från tredje part, inklusive varor, tjänster eller information, styrs av de villkor som hör samman med denna typ av erbjudanden och copyrightlagar i USA och andra länder. Erbjudanden från tredje part varken innehas eller tillhandahålls av Adobe. Du samtycker till att du inte kommer att använda Erbjudanden från tredje part som strider mot copyrightlagar i USA eller andra länder. Adobe eller tredje part kan när som helst och oavsett orsak modifiera eller avbryta tillgängligheten av ett Erbjudande från tredje part. Adobe varken reglerar, stödjer eller påtar sig ansvar för Erbjudanden från tredje part. Alla mellanhavanden mellan dig och tredje part i samband med Erbjudanden från tredje part, innefattande sådan parts integritetspolicy, användning av din personliga information och leverans och betalning av varor och tjänster och andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser associerade med sådana mellanhavanden sker helt och hållet mellan dig och sådan tredje part. Erbjudanden från tredje part är eventuellt inte tillgängliga på alla språk eller för personer i alla länder och Adobe eller tredje part äger rätt att när som helst och oavsett orsak modifiera eller ändra tillgängligheten av Erbjudanden från tredje part.

8.2 FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES AV ADOBE, ADOBES DOTTERBOLAG ELLER AV TREDJE PART I ETT SEPARAT AVTAL, SKER DIN ANVÄNDNING AV ADOBE OCH ERBJUDANDEN FRÅN TREDJE PART PÅ EGEN RISK I ENLIGHET MED GARANTIN OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I AVSNITT 1.1 OCH 10.

9. Digitala certifikat. Du bekräftar och godkänner följande:

9.1 Användning. Adobe AIR använder digitala certifikat som är användbara för att identifiera utgivaren av Adobe AIR-program som skapats av tredje part. Dessutom använder Adobe AIR digitala certifikat för att fastställa identiteten på servrar som nås via TLS-protokollet (Transport Layer Security), innefattande åtkomst via HTTPS. Acrobat Reader använder digitala certifikat för att signera och verifiera signaturer i PDF-dokument och för att verifiera certifierade PDF-dokument. Adobe Runtimes använder digitala certifikat för att säkra skyddat innehåll från obehörig användning. Din Dator kan ansluta sig till internet vid tidpunkten för validering av ett digitalt certifikat för att ladda ned gällande spärrlistor (CRL) eller för att uppdatera listan med digitala certifikat. Denna anslutning kan göras både av Programvaran och av program som är baserade på Programvaran. Digitala certifikat utfärdas av tredje parts certifikatutfärdare, inklusive de leverantörer av Adobes CDS (Certified Document Services) som anges på http://www.adobe.com/go/partners_cds_se, de leverantörer av Adobes AATL (Adobe Approved Trust List) som anges på http://www.adobe.com/go/aatl_se och de individualiseringsleverantörer som finns på http://www.adobe.com/go/protected_content_se (gemensamt "Certifikatutfärdare"), eller kan självsigneras.

9.2 Allmänna villkor. Du och Certifikatutfärdaren ansvarar för inköp, användning och tillit till digitala certifikat. Innan du litar på ett certifierat dokument, en digital signatur eller tjänster från Certifikatutfärdare, bör du granska de villkor som Certifikatutfärdarens tjänster lyder under, bland annat eventuella abonnemangsavtal, behäftade partsavtal, certifikatpolicys och bestämmelser om praxis. Se länkarna på http://www.adobe.com/go/partners_cds_se för information om Adobes CDS-leverantörer och http://www.adobe.com/go/aatl_se för information om Adobes AATL-leverantörer.

9.3 Bekräftelse. Du håller med om att (a) ett digitalt certifikat kan ha återkallats innan det verifierades, vilket innebär att den digitala signaturen eller certifikatet verkar vara giltigt när det i själva verket inte är det, (b) ett digitalt certifikats säkerhet eller integritet kan komprometteras p.g.a. åtgärd eller försummelse av den som signerar dokumentet, gällande Certifikatutfärdare eller annan tredje part, och (c) ett certifikat kan vara ett självsignerat certifikat som inte tillhandahålls av en Certifikatutfärdare. DU BÄR ENSAM ANSVARET FÖR ATT AVGÖRA OM DET GÅR ATT LITA PÅ ETT CERTIFIKAT. OM INTE CERTIFIKATUTFÄRDAREN HAR GIVIT EN SEPARAT SKRIFTLIG GARANTI BÄR DU ENSAM ANSVARET FÖR ANVÄNDNINGEN AV DIGITALA CERTIFIKAT.

9.4 Berättigad tredje part. Du godkänner att den Certifikatutfärdare du förlitar dig på är en berättigad tredje part av detta avtal och skall som sådan ha rätt att verkställa detta avtal i eget namn som om det vore Adobe.

9.5 Skadestånd. Du accepterar att hålla Adobe och alla tillämpliga Certifikatutfärdare (förutom vad som uttryckligen anges i dess villkor) skadelösa från allt ansvar och alla förluster, åtgärder, skadestånd eller anspråk (inklusive alla rimliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som härrör från eller relaterar till användningen av eller tilliten till tjänster från en sådan utfärdare, från dig eller tredje part som får ett dokument från dig med ett digitalt certifikat, inklusive men inte begränsat till (a) tillit till ett utgånget eller tillbakadraget certifikat; (b) oriktig bekräftelse av ett certifikat; (c) användning av ett certifikat på annat sätt än vad som tillåts av tillämpliga villkor, detta avtal eller tillämplig lag; (d) försummelse att göra en rimlig bedömning av omständigheterna vid förlitan på utfärdarens tjänster eller certifikat; eller (e) försummelse att utföra de förpliktelser som erfordras i de villkor som gäller för dessa tjänster.

10. Ansvarsbegränsning.

ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER ELLER CERTIFIKATUTFÄRDARE SKALL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, KRAV ELLER KOSTNADER, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, INDIREKTA OCH OFÖRUTSEDDA SKADOR SAMT UTEBLIVEN VINST ELLER UTEBLIVEN BESPARING. DETTA SKALL GÄLLA ÄVEN OM FÖRETRÄDARE FÖR ADOBE HAR UNDERRÄTTATS OM ATT DET FINNS RISK FÖR FÖRLUST, SKADA ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION TILLÅTER DETTA. DET TOTALA ANSVARET FÖR ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE UNDER OCH I SAMBAND MED DETTA AVTAL SKALL VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. Ingenting i detta avtal begränsar Adobes ansvar för dödsfall eller personskador med anledning av Adobes vårdslöshet eller ansvar för bedrägeri. Adobe företräder sina leverantörer och Certifikatutfärdare avseende friskrivning, undantag och/eller begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar i enlighet med detta avtal, dock inte i något annat avseende eller syfte. Mer information hittar du i den jurisdiktionsspecifika information som i tillämpliga fall finns i slutet av detta avtal. Det går även bra att kontakta Adobes avdelning för kundstöd.

11. Exportregler.

Du godkänner att Programvaran inte skall fraktas, överföras eller exporteras till något annat land eller användas på något sätt som förbjuds enligt "United States Export Administration Act" eller andra exportlagar, -restriktioner eller -författningar (gemensamt "Exportlagarna"). Om Programvaran identifieras som underkastad exportkontroll under Exportlagarna utfäster och garanterar du att du inte är medborgare i eller på annat sätt befinner dig inom ett land som är underkastat handelsembargo (vilket inkluderar , utan att begränsas till, Iran, Syrien, Sudan, Kuba och Nordkorea) och att du inte på annat sätt är förhindrad att erhålla Programvaran under Exportlagarna. Alla rättigheter att Använda Programvaran beviljas under förutsättning att sådana rättigheter förverkas om du inte följer villkoren i avtalet.

12. Tillämplig lag.

Om du är en kund som endast använder programvaran för personligt, icke affärsmässigt bruk, lyder detta avtal under lagreglerna i det land eller den region där du köpte programvarulicensen. Om du inte är en sådan kund, lyder detta avtal under och tolkas i enlighet med lagreglerna i: (a) delstaten Kalifornien, om licensen till Programvaran köps när du befinner dig i USA, Kanada eller Mexico; eller (b) Japan, om licensen till Programvaran köps när du befinner dig i Japan; eller (c) Singapore, om licensen till Programvaran köps när du befinner dig i ett medlemsland i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Kina (inklusive Hong King och Macao), Taiwan eller Sydkorea; eller (d) England, om licensen till Programvaran köps när du befinner dig inom en jurisdiktion som inte omnämns ovan. Respektive domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, vid tillämpning av kalifornisk lag, distriktsdomstolen i Tokyo, Japan, vid tillämpning av japansk lag, och behöriga domstolar i London, England, vid tillämpning av engelsk lag, ska var och en ha icke-exklusiv jurisdiktion över tvister avseende detta avtal. När jurisdiktionen i Singapore tillämpas ska alla tvister som uppstår genom eller i samband med det här avtalet, inklusive frågor om existerande, giltighet och uppsägning föreläggas och slutligen avgöras genom skiljedom i Singapore i enlighet med SIAC:s (Singapore International Arbitration Centre) skiljedomslagar som för tillfället gäller, och vars villkor ska infogas i det här avsnittet som referens. En skiljedomare ska utses av de två parterna tillsammans. Om en skiljedomare inte utses inom trettio (30) dagar från det skriftliga kravet från den part som kräver domstolsförfarande ska SIAC:s ordförande utse en skiljedomare. Domstolsförhandlingarna ska hållas på engelska. Oaktat alla villkor i det här avtalet kan Adobe eller du kräva att en juridisk, administrativ eller annan myndighet beslutar om en tillfällig eller långvarig åtgärd, däribland förbudsföreläggande yrkan, särskilt resultat eller annat motsvarande yrkande före domstols- eller skiljedomsstolsförhandlingarna eller under förhandlingarna så att rättigheter och intressen tillgodoses eller särskilda krav för provisoriska rättsmedel upprätthålls. Den engelska versionen av detta avtal ska vara den version som används vid tolkningen av detta avtal. Detta avtal skall inte lyda under lagvalsregler inom den internationella privaträtten eller Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning är uttryckligen undantagen.

13. Allmänna bestämmelser.

Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig och icke verkställbar skall detta inte påverka avtalets giltighet i övrigt, vilket skall förbli giltigt och verkställbart i enlighet med dess villkor. Avtalet skall inte begränsa de lagliga rättigheter som tillkommer en part i dess egenskap av konsument. Ändringar i detta avtal får endast ske skriftligen och måste undertecknas av behörig ställföreträdare för Adobe. Vid licensiering av Uppdateringar till dig har Adobe rätt att ändra eller göra tillägg till avtalet. Detta avtal utgör det enda avtalet mellan Adobe och dig vad avser Programvaran och ersätter alla tidigare utfästelser, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller tillkännagivanden med anknytning till Programvaran.

14. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning.

Avseende slutanvändare inom amerikansk förvaltning går Adobe med på att följa alla tillämpliga lagar gällande lika rättigheter, inklusive, om så är tillämpligt, bestämmelserna i Executive Order 11246, enligt tillägget i avsnitt 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act från 1974 (38 USC 4212) och avsnitt 503 i Rehabilitation Act från 1973, enligt tillägget och föreskrifterna i 41 CFR del 60-1 t.o.m. 60-60, 60-250 och 60-741. Processklausulen och föreskrifterna i föregående mening skall ingå i detta avtal via hänvisning.

15. Överensstämmelse med licenser.

Företag eller organisationer samtycker till att, efter förfrågan från Adobe eller Adobes behöriga ställföreträdare, inom trettio (30) dagar fullständigt dokumentera och intyga att användningen av all programvara från Adobe vid tidpunkten för förfrågan överensstämmer med giltiga licenser från Adobe.

16. Bestämmelser inom Europeiska unionen.

Ingenting som ingår i detta avtal (inklusive avsnitt 4.5) skall begränsa eventuell icke-åsidosättbar rättighet att dekompilera Programvaran som du kan tänkas ha enligt tvingande rätt. Exempelvis kan du om du befinner dig inom EU eventuellt ha rätt till att under särskilda förhållanden som anges i gällande lag dekompilera Programvaran om det är nödvändigt för att få Programvaran att samverka med en annan programvara, under förutsättning att du först skriftligen bett Adobe tillhandahålla den information som krävs för att uppnå sådan samverkan och Adobe inte gjort sådan information tillgänglig. Dessutom får sådan dekompilering endast genomföras av dig eller annan person med rätt att använda exemplar av Programvaran å dina vägnar. Adobe har rätt att uppställa skäliga villkor innan sådan information tillhandahålls. All sådan information som tillhandahållits av Adobe eller sådan som erhållits genom sådan tillåten dekompilering får endast användas av dig i de syften som anges häri och får inte avslöjas för tredje part eller användas för att skapa en programvara som i väsentlig grad liknar Programvaran till uttrycket eller som används för annan handling som gör intrång i Adobes eller dennes licensgivares upphovsrätt.

17. Specifika bestämmelser och undantag.

17.1 Ansvarsbegränsning avseende användare bosatta i Tyskland och Österrike.

17.1.1 Avsnitt 10 gäller inte om Programvaran erhölls i Tyskland eller Österrike och detta är din normala hemvist. I stället begränsas Adobes skadeståndsansvar i enlighet med villkoren i avsnitt 17.1.2 enligt följande: (a) Adobes ansvar omfattar endast ersättning för de skador som vanligen är förutsägbara vid licensavtalets ingång med avseende på skador som uppstår till följd av ringa avtalsbrott av materiella kontraktsenliga förpliktelser; (b) Adobe skall inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av ringa kontraktsbrott av icke-materiella kontraktsenliga förpliktelser.

17.1.2 Ovan nämnda ansvarsbegränsning omfattar inte fall där tvingande lagstiftning är tillämplig, i synnerhet avseende ansvar enligt produktansvarslagar i Tyskland, ansvar för antagande av speciell garanti eller ansvar för personskador som uppstår till följd av vårdslöshet.

17.1.3 Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att undvika och begränsa skador, i synnerhet genom att säkerhetskopiera Programvaran och andra data som omfattas av villkoren i detta avtal.

Vid frågor angående detta avtal och för att begära information från Adobe använder du den adress- och kontaktinformation som medföljde den här produkten eller informationen på http://www.adobe.com/se för att kontakta det Adobekontor som betjänar din jurisdiktion.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader och Shockwave är inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

PlatformClients_PC_WWEULA-sv_SE-20100625_1419