# Tilgjengelighet*

Retningslinjer for lov- og ordensmyndigheter som ønsker kundedata fra Adobe

Som alle andre tjenestetilbydere er Adobe juridisk forpliktet til å legge frem kundedata vi besitter når vi mottar en gyldig juridisk prosess fra en lov- og ordensmyndighet med domsmakt. Disse retningslinjene er ment å hjelpe myndighetene å forstå (a) hvordan de får kundedata fra Adobe og (b) våre generelle retningslinjer og praksis.
Disse retningslinjene gjelder for alle kundedata som Adobe innehar, enten det gjelder kjøp eller installasjon av programvare eller kundedata eller informasjon som oppbevares av en av Adobes mange nettbaserte tjenester.

Gyldig rettslig prosess kreves før fremlegging

Da det meste av Adobes kundedata oppbevares i USA, styres Adobes fremlegging av kundeinformasjon og innhold som regel av amerikansk lov, inkludert Federal Stored Communications Act («SCA»), 18 U.S.C. avsnitt 2701-2712, i tillegg til våre egne brukervilkår og vår personvernpolitikk.
Vi fremlegger normalt «grunnleggende abonnentinformasjon» (f.eks. navn, abonnementets varighet, faktureringsinformasjon, e-postadresse, IP-adresse ved registrering osv.) når det foreligger gyldig stevning utstedt i forbindelse med offisiell kriminell etterforskning. Vi vil derimot kreve å få fremlagt ransakingsordre på skjellig grunn i henhold til relevante nasjonale eller delstatslover før vi legger frem brukerinnhold lagret på våre servere, som for eksempel bilder, videoer, dokumenter, utfylte skjemaer eller e-postmeldinger.

Melding til brukere

I henhold til Adobes retningslinjer vil vi melde fra til våre kunder når noen søker tilgang til deres informasjon, unntatt i tilfeller der vi er juridisk forhindret fra å gjøre dette (f.eks. når vi mottar en Delayed Notice Order (ordre om tilbakeholdt melding) under 18 USC avsnitt 2705(b)).

Internasjonale forespørsler fra lov- og ordensmyndighet

Når det gjelder Adobes kundedata eller innhold som er lagret i USA, kan Adobe kun etterfølge anmodninger fra utenlandske lov- og ordensmyndigheter når disse er utstedt av en amerikansk rett, enten som gjensidig juridisk assistanseavtale eller en rettsanmodning. Internasjonale lov- og ordensmyndigheter kan kontakte sin lokale juridiske attaché for FBI for å få hjelp til prosessen.
Enkelte av Adobes tjenester (f.eks. Adobe Creative Cloud og Adobe Business Catalyst) kan lagre brukerinnhold utenfor USA. For eksempel lagrer Adobe Creative Cloud generelt filer for EU-kunder i Irland, mens filer for Adobe Creative Cloud sine kunder i Asia og Stillehavsregionen som regel lagres i Japan. Til sammenligning kan kunder for Adobe Business Catalyst velge å lagre filene i USA, Irland eller Australia – uavhengig av hvor kunden befinner seg.
Når kundedata fra Adobe ligger på en server utenfor USA, besvarer vi anmodninger fra lov- og ordensmyndigheter som er juridisk gyldig i rettsområdet der serveren med dataene lagret befinner seg.

Oppbevaringstid for data og forespørsler om oppbevaring

Hvor lenge Adobe oppbevarer ulike typer kundedata avhenger av den aktuelle tjenesten. Hvis du er representant for lov- og ordensmyndigheter og har spørsmål om hvilke typer data som kan være tilgjengelige for en bestemt Adobe-tjeneste, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.
Når vi mottar en forespørsel om oppbevaring fra et byrå som etterforsker et lovbrudd, lagrer Adobe eksisterende kundedata i 90 dager i påvente av mottak av en gyldig rettsprosess.

Nødforespørsler

Hvis lov- og ordensmyndigheter gir Adobe informasjon som gir oss rimelig grunn til å tro at det er fare for umiddelbar skade (f.eks. død eller alvorlig fysisk skade) på en person, og at vi er i besittelse av informasjon som kan bidra til å hindre denne skaden, kan vi velge å legge frem informasjonen vi har for å beskytte menneskeliv. Enkeltpersoner som mener vi har informasjon som kan forhindre umiddelbar personskade, bør kontakte sine lokale politimyndigheter.

Forebygging av overgrep mot barn

Vi rapporterer ethvert bilde som ser ut til å inneholde overgrep mot barn – uansett hvor disse er lagret – til National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Hvis du er en representant for politimyndighetene som rapporterer et overgrep mot barn eller et sikkerhetsanliggende som involverer barn, gi oss beskjed om dette ved å følge prosedyren for rapportering av overhengende fare (angitt nedenfor), slik at vi kan ta opp saken så raskt som mulig.

Vennligst oppgi spesifikk informasjon

Vi kan ikke hjelpe med for vage forespørsler. Som regel er det minste vi krever Adobe-ID til kunden hvis data du ønsker, navnet på den aktuelle tjenesten eller tjenestene og en spesifikk forklaring på hvilken type informasjon du ønsker.

Kostnadsrefusjon

Etter loven har vi rett til å få refundert kostnader vi påløper oss ved å besvare forespørsler om informasjon. Gebyrer belastes «pr. Adobe-ID» eller pr. konto. Hvis forespørselen din er uvanlig omfattende eller arbeidskrevende, kan det bli belastet ytterligere gebyrer. Våre retningslinjer tilsier at vi ikke krever gebyr for saker som gjelder overgrep mot barn eller umiddelbar fare.

Sivil stevning

Adobes retningslinjer tilsier at vi melder fra til våre kunder om eventuelle sivile stevninger der deres informasjon søkes, og kunden får da femten (15) dager til å stanse stevningen før vi besvarer den – uavhengig av stevningens angitte returdato. Dersom forespørselen ser ut til å bryte med kundens ytringsfrihet eller rett til å være anonym, kan Adobe, etter eget forgodtbefinnende, søke å stanse stevningen på vegne av kunden.

Forkynnelse av rettslig prosess

Anmodninger om oppbevaring av data, stevninger og ransakingsordre kan forkynnes ved, eller sendes til, vårt kontor i San Francisco (se adresse nedenfor), eller kan forkynnes på faks sendt til 415-723-7869. Sivile stevninger krever personlig forkynnelse, og mottas ikke via faks.

Kontaktinformasjon

På telefon

Kontakt Adobes Law Enforcement Response Hotline på 415-832-7614 og følg retningslinjene (f.eks. for sivil stevning, forespørsel fra politimyndigheter eller forespørsler i forbindelse med umiddelbar fare).

Via post

Adobe Systems Incorporated
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend St.
San Francisco, CA 94103 USA

På faks

415-723-7869