Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Umowa Licencji na Oprogramowanie dla Urządzeń Kompatybilnych

1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI, UMOWA WIĄŻĄCA ORAZ DODATKOWE WARUNKI I UMOWY.

1.1 WYŁĄCZENIE GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, WRAZ Z WSZELKIMI USTERKAMI. ADOBE, JEJ DOSTAWCY ORAZ ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE MOGĄ GWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA, USŁUG ORGANÓW CERTYFIKACYJNYCH ANI INNYCH OFERT PODMIOTÓW TRZECICH. Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH GWARANCJI I RĘKOJMI, WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB POSTANOWIEŃ, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ANI OGRANICZONE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W JEGO JURYSDYKCJI, ADOBE, JEJ DOSTAWCY I ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI, WARUNKÓW ANI OŚWIADCZEŃ LUB POSTANOWIEŃ (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CZY TO NA PODSTAWIE PRAWA STANOWIONEGO, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRZYJĘTEJ PRAKTYKI, ZASTOSOWANIA CZY NA INNEJ PODSTAWIE) W ODNIESIENIU DO ŻADNEJ KWESTII, W TYM GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, CECH HANDLOWYCH, GWARANCJI DOTYCZĄCEJ INTEGRACJI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. POSTANOWIENIA PUNKTÓW 1.1 ORAZ 10 POZOSTAJĄ W MOCY PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA, CO JEDNAK NIE SKUTKUJE UDZIELENIEM ANI SUGERUJE UDZIELENIA PRAWA DO DALSZEGO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY.

1.2 UMOWA WIĄŻĄCA: Użycie, kopiowanie lub rozpowszechnianie przez użytkownika Oprogramowania Adobe w całości bądź w częściach oznacza zgodę na wszystkie warunki i postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące:

- Korzystania (pkt 3);
-
Przenoszenia praw (pkt 5);
-
Połączenia i prywatności (pkt 7), w tym:
-
Aktualizacji,
-
Przechowywania lokalnego,
-
Menedżera ustawień,
-
Technologii komunikacji wspomaganej siecią P2P<
-
Technologii ochrony treści oraz
-
Korzystania z Usług Elektronicznych Adobe;
-
Wyłączenia gwarancji (pkt 1.1) oraz;
-
Ograniczenia odpowiedzialności (pkt 10 i 17).

Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na postanowienia niniejszej umowy stają się one obowiązujące dla niego oraz podmiotu prawnego, który uzyskał Oprogramowanie lub w imieniu którego Oprogramowanie będzie używane. W przypadku niewyrażenia zgody na warunki niniejszej umowy należy zaprzestać korzystania z Oprogramowania.

1.3 DODATKOWE WARUNKI I UMOWY. Adobe udziela użytkownikowi zgody na Korzystanie z Oprogramowania wyłącznie na warunkach niniejszej umowy. Korzystanie z materiałów osób trzecich zawartych w Oprogramowaniu może podlegać innym warunkom typowym dla umów licencyjnych, zawartych w pliku „Read Me” dołączonym do takich materiałów lub w „Informacjach o Oprogramowaniu Osób Trzecich i/lub Dodatkowych Warunkach i Postanowieniach” dostępnych na stronie http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl. W wypadku kolidowania takich innych warunków z warunkami niniejszej umowy, te inne warunki zastępują warunki niniejszej umowy w całości lub częściowo.

2. Definicje.

„Adobe” oznacza Adobe Systems Incorporated, spółkę zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 - jeżeli zastosowanie ma pkt 12(a) niniejszej umowy; w przeciwnym wypadku „Adobe” oznacza Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, spółkę podlegającą prawu irlandzkiemu oraz podmiot powiązany i licencjobiorca Adobe Systems Incorporated.

„Dopuszczony System Operacyjny” oznacza wersję systemu operacyjnego wymienioną na stronie: (a) w przypadku Oprogramowania Adobe Reader: http://www.adobe.com/pl/products/reader/systemreqs, (b) w przypadku Oprogramowania Adobe AIR: http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_pl, (c) w przypadku Oprogramowania Flash Player: http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-pl.

„Urządzenie Kompatybilne” oznacza Urządzenie spełniające wymagania systemowe Oprogramowania, które zostały określone w Dokumentacji.

„Urządzenie” oznacza urządzenie przenośne, telefon komórkowy lub przenośny, urządzenie podręczne PDA bądź inne w istotnym zakresie podobne urządzenie internetowe lub podłączone do Internetu.

„Komputer Osobisty” lub „PC” oznacza produkt sprzętowy zaprojektowany i wprowadzony na rynek jako urządzenie, którego głównym celem jest umożliwienie korzystania z wielu różnych aplikacji programowych (biurowych, multimedialnych itd.) dostarczanych przez niezależnych dostawców oprogramowania, który działa w oparciu o w pełni funkcjonalny i w pełni wyposażony komputerowy system operacyjny typu (jednego z typów) będącego w chwili nabycia komputera w powszechnym użyciu z uniwersalnymi, opartymi na mikroprocesorach komputerami laptop, komputerami stacjonarnymi, serwerami i komputerami typu tablet o dużym formacie. Z powyższej definicji Komputera Osobistego wyklucza się produkty sprzętowe zaprojektowane i/lub wprowadzone na rynek przede wszystkim jako którekolwiek z poniższych urządzeń: telewizor, tuner telewizyjny, przenośny odtwarzacz multimedialny, odbiornik/amplituner audio/wideo, radio, słuchawki audio, głośniki audio, palmtop (osobisty asystent cyfrowy, PDA), telefon lub podobne urządzenie bazujące na telefonie, konsola do gier, nagrywarka wideo (PVR), odtwarzacz DVD lub innych nośników optycznych, kamera wideo, aparat fotograficzny, kamkorder, urządzenie do edycji i konwersji formatu wideo, projektor wideo oraz wszelkie podobne urządzenia amatorskie, profesjonalne lub przemysłowe.

„Oprogramowanie” oznacza (a) całość zawartości plików (dostarczonych drogą elektroniczną lub na nośniku materialnym), dysku (dysków) lub innych nośników, do których dołączona jest niniejsza umowa, w tym m.in. (i) informacje lub oprogramowanie komputerowe Adobe lub osób trzecich, w tym Adobe Reader® („Adobe Reader”), Adobe AIR® („Adobe AIR”) i Adobe Flash® Player (środowisko Adobe AIR i Flash Player nazywane są łącznie „Środowiskami Wykonawczymi Adobe”); ; (ii) odpowiednie pisemne materiały lub pliki objaśniające („Dokumentacja”); i (iii) kroje czcionki; oraz (b) uaktualnienia, wersje zmodyfikowane lub rozszerzone, dodatki oraz ich kopie, które firma Adobe udostępniła użytkownikowi (łącznie „Aktualizacje”).

„Korzystanie” oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie i odnoszenie innych korzyści z używania funkcjonalności Oprogramowania.

3. Licencja na oprogramowanie.

Jeśli użytkownik uzyskał Oprogramowanie od Adobe lub jednego z upoważnionych licencjobiorców tej spółki i przestrzega warunków niniejszej umowy, w tym ograniczeń zawartych w punkcie 4, Adobe udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na zainstalowanie i Korzystanie z niezmodyfikowanego Oprogramowania na Dopuszczonych Systemach Operacyjnych, w sposób i w celach opisanych w Dokumentacji.

3.1 Ogólne zastosowanie. Użytkownik może zainstalować jedną kopię Oprogramowania na Urządzeniu Kompatybilnym i z niej Korzystać. W punkcie 4 wskazano ważne ograniczenia dotyczące Korzystania z Oprogramowania.

3.2 Rozpowszechnianie. Niniejsza licencja nie uprawnia użytkownika do sublicencjonowania lub rozpowszechniania Oprogramowania. Informacje na temat uzyskiwania prawa do rozpowszechniania Oprogramowania na nośnikach materialnych, w sieci wewnętrznej lub razem z produktem bądź usługą użytkownika znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/products/reader/rdr_distribution1.html (informacje dotyczące programu Adobe Reader) oraz http://www.adobe.com/go/licensing_pl (informacje dotyczące Środowisk Wykonawczych Adobe).

3.3 Kopia zapasowa. Użytkownik może stworzyć jedną kopię zapasową Oprogramowania, pod warunkiem, że nie będzie ona zainstalowana ani użytkowana w celach innych niż archiwizacja. Użytkownik może przenieść prawa do kopii zapasowej, wyłącznie pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do Oprogramowania zgodnie z pkt 5.

4. Obowiązki i ograniczenia.

4.1 Ograniczenia w zakresie Środowisk Wykonawczych Adobe. Z wyjątkiem Korzystania ze Środowiska Wykonawczego Adobe na Urządzeniu Kompatybilnym z Dopuszczonym Systemem Operacyjnym, użytkownik nie jest uprawniony do Korzystania ze Środowisk Wykonawczych Adobe na żadnych innych urządzeniach niebędących Komputerami Osobistymi ani z wersjami systemów operacyjnych przeznaczonymi dla urządzeń osadzonych lub dedykowanymi dla konkretnych typów urządzeń. Dla uniknięcia wątpliwości i wyłącznie jako przykład, stwierdza się, że użytkownik nie może Korzystać ze Środowisk Wykonawczych Adobe na (a) przystawkach do telewizora (STB), konsolach do gier, odbiornikach telewizyjnych, odtwarzaczach DVD, urządzeniach typu media center (niepracujących w systemie Windows XP Media Center Edition oraz kolejnych edycjach), billboardach elektronicznych oraz innych tablicach świetlnych, urządzeniach internetowych i podłączanych do Internetu, urządzeniach medycznych, bankomatach, urządzeniach telematycznych, maszynach do gier, systemach automatycznego zarządzania instalacjami domowymi, kioskach, urządzeniach do zdalnego sterowania lub innych urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku, (b) obsługiwanych przez operatora systemach przenośnych, przewodowych, satelitarnych i telewizyjnych lub (c) innych urządzeniach pracujących w ramach zamkniętych systemów. W przypadku takich zabronionych zastosowań nie przyznaje się żadnych praw ani licencji na Korzystanie ze Środowisk Wykonawczych Adobe. Informacje na temat licencji na Środowiska Wykonawcze Adobe przeznaczone do dystrybucji w takich systemach są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/licensing_pl.

4.1.1 Ograniczenia dotyczące technologii wideo AVC. Oprogramowanie może zawierać elementy technologii wideo H.264/AVC. Jej użycie wymaga umieszczenia następującego oświadczenia spółki MPEG-LA, L.L.C.:

NA MOCY LICENCJI NA PAKIET PATENTÓW AVC NA NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE UDZIELANA JEST KONSUMENTOWI LICENCJA NA UŻYTKOWANIE DO CELÓW OSOBISTYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, OBEJMUJĄCA PRAWO DO (I) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC”) I/LUB (II) DEKODOWANIA WIDEO AVC ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH DZIAŁAŃ NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓREMU UDZIELONO LICENCJI NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD SPÓŁKI MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM http://www.mpegla.com.  

4.2 Ograniczenia dotyczące odtwarzacza Adobe Flash Player. Użytkownik nie może używać odtwarzacza Adobe Flash Player z żadną aplikacją lub urządzeniem, które omija technologiczne zabezpieczenia treści wideo, audio i/lub danych w tym dowolne z zabezpieczeń RTMP stosowanych przez spółkę Adobe. W przypadku takich zabronionych zastosowań nie przyznaje się żadnych praw ani licencji na korzystanie z odtwarzacza Adobe Flash Player.

4.3 Ograniczenia w zakresie oprogramowania Adobe Reader.

4.3.1 Ograniczenia konwersji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Dodatkowe Warunki Używania Witryny Acrobat.com lub inne warunki używania produktów lub usług Adobe użytkownik nie może integrować oprogramowania Adobe Reader ani z niego korzystać wraz z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, wtyczką programową (plug-in) lub udoskonaleniem, które korzysta z lub funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Adobe Reader, w celu konwersji plików PDF na inne formaty (np. na pliki w formatach TIFF, JPEG lub SVG) ani w celu konwersji plików w innych formatach (np. plików w formatach TIFF, JPEG lub SVG) na pliki PDF.

4.4 Informacja o prawach autorskich. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać żadnych tekstów ani informacji o prawach autorskich, ani innych zastrzeżeń własności zawartych w Oprogramowaniu.

4.5 Zakaz modyfikowania i odtwarzania kodu źródłowego. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć Oprogramowania ani tworzyć na jego podstawie tworów zależnych. Użytkownik nie może korzystać z technik odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, dezasemblacji ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy Oprogramowania. Jeżeli użytkownik przebywa na terenie Unii Europejskiej, powinien zapoznać się z dodatkowymi warunkami zapisanymi na końcu niniejszej umowy, w pkt 16, „Postanowienia dotyczące Unii Europejskiej”.

5. Przeniesienie praw.

Z wyjątkiem wypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej umowy, użytkownik nie ma prawa wypożyczać, udostępniać w ramach najmu lub sublicencji, dokonywać cesji ani przeniesienia praw do Oprogramowania, ani też zezwalać na kopiowanie Oprogramowania, w całości ani w części, do pamięci Urządzenia innego użytkownika. Użytkownik może jednak przenieść całość praw do Korzystania z Oprogramowania na inną osobę lub podmiot prawny, pod warunkiem że: (a) użytkownik dokonuje również przeniesienia na taką osobę lub podmiot prawny (i) niniejszej umowy oraz (ii) Oprogramowania i wszelkich innych programów lub sprzętu wchodzącego wraz z Oprogramowaniem w skład jednego pakietu bądź instalowanych wraz z Oprogramowaniem, w tym wszelkich ich kopii, Aktualizacji i wcześniejszych wersji (b) użytkownik nie zachowuje żadnych kopii, w tym kopii zapasowych i kopii przechowywanych w pamięci Komputera Osobistego lub Urządzenia oraz (c) osoba, na którą prawa są przenoszone, przyjmuje warunki niniejszej umowy oraz wszelkie inne warunki, na jakich użytkownik uzyskał zgodnie z prawem licencję na Oprogramowanie. Niezależnie od powyższych postanowień, użytkownik nie ma prawa przenosić praw do kopii udostępnianych w celach szkoleniowych, wersji zapoznawczych oraz kopii Oprogramowania nieprzeznaczonych do sprzedaży.

6. Własność intelektualna, zastrzeżenie praw.

Oprogramowanie oraz wszelkie wykonane przez użytkownika kopie Oprogramowania stanowią własność intelektualną firmy Adobe i jej dostawców. Struktura, organizacja oraz kod Oprogramowania stanowią wartościową własność intelektualną (np. tajemnice handlowe i informacje poufne) spółki Adobe i jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione na mocy przepisów prawa, w tym przepisów Stanów Zjednoczonych i innych krajów, dotyczących praw autorskich, oraz na mocy postanowień umów międzynarodowych. O ile niniejsza umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, nie służy jako podstawa przyznania użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Oprogramowania, a wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone drugiej stronie, pozostają własnością spółki Adobe i jej dostawców.

7. Połączenia i prywatność. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

7.1 Korzystanie z plików PDF. Wykorzystanie Oprogramowania do otwarcia pliku PDF, w którym włączona jest funkcja wyświetlania reklam, może spowodować połączenie Urządzenia użytkownika z witryną internetową prowadzoną przez Adobe, reklamodawcę lub inny podmiot trzeci. W takiej sytuacji wysyłany jest adres IP (Internet Protocol) („Adres IP”) Urządzenia użytkownika. Podmiot prowadzący witrynę może za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych wysyłać (lub „dostarczać”) reklamy lub inne treści elektroniczne, które pojawią się w otwartym pliku PDF lub obok niego. Operator witryny może też używać skryptów w języku JavaScript, sygnalizatorów internetowych (nazywanych także znacznikami akcji lub jednopikselowymi plikami GIF) lub innych technik do zwiększania i pomiaru skuteczności reklamy oraz do personalizacji treści reklam. Komunikacja użytkownika z witrynami internetowymi Adobe odbywa się na zasadach określonych w Zasadach Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy_pl („Adobe Online Privacy Policy”). Adobe nie zawsze ma dostęp do funkcji witryn prowadzonych przez podmioty trzecie lub kontrolę nad takimi funkcjami, a praktyki postępowania z informacjami w witrynach podmiotów trzecich nie podlegają Zasadom Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie.

7.2 Aktualizacja. Jeżeli Urządzenie użytkownika jest podłączone do Internetu, Oprogramowanie może spowodować, bez dodatkowego powiadomienia, sprawdzania dostępności Aktualizacji, w tym Aktualizacji zoptymalizowanych dla konkretnego Urządzenia, dostępnych do zautomatyzowanego pobrania do Urządzenia, i ich instalację na Urządzeniu użytkownika, oraz może informować Adobe o pomyślnym zainstalowaniu Oprogramowania. W takiej sytuacji do spółki Adobe przekazywane są wyłącznie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości, z zastrzeżeniem, że w niektórych jurysdykcjach za informacje umożliwiające identyfikację tożsamości uznawane są także Adresy IP. Korzystanie z takich informacji, w tym Adresu IP, przekazanych w procesie automatycznej aktualizacji odbywa się na zasadach określonych w Zasadach Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie.

7.3 Przechowywanie lokalne. Odtwarzacz Flash Player i środowisko Adobe AIR mogą zezwalać podmiotom trzecim na zapamiętywanie niektórych informacji na Urządzeniu użytkownika w lokalnym pliku danych, nazywanym lokalnym obiektem udostępnionym. Typ i ilość informacji żądanych przez aplikację podmiotu trzeciego do zapamiętania w lokalnym obiekcie udostępnionym może zależeć od aplikacji. Takie żądania są regulowane przez dany podmiot trzeci. Więcej informacji na temat lokalnych obiektów udostępnionych oraz sposobów ograniczania lub regulowania zapamiętywania lokalnych obiektów udostępnionych na Urządzeniu użytkownika można znaleźć pod adresem https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Menedżer ustawień. Odtwarzacz Flash Player i programy podmiotów trzecich korzystające ze środowiska Adobe AIR mogą powodować zapamiętanie niektórych ustawień użytkownika na Urządzeniu użytkownika w postaci lokalnego obiektu udostępnionego. Te ustawienia nie zawierają informacji umożliwiających zidentyfikowanie tożsamości użytkownika. Są one powiązane z konkretną instancją programu Flash Player lub programu podmiotu trzeciego korzystającego ze środowiska Adobe AIR na Urządzeniu i pozwalają na dostosowywanie funkcji środowiska wykonawczego. Menedżer ustawień programu Flash Player umożliwia użytkownikowi modyfikowanie takich ustawień, a w szczególności ograniczenie możliwości zapisywania lokalnych obiektów udostępnionych przez podmioty trzecie. Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień w danej wersji programu Flash Player, włącznie z instrukcją wyłączania opcji zapamiętywania lokalnych obiektów udostępnionych w Menedżerze ustawień programu Flash Player, można znaleźć pod adresem https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Analogiczne ustawienia dla programu podmiotu trzeciego korzystającego ze środowiska AIR można usunąć, odinstalowując program.

7.5 Technologia komunikacji wspomaganej siecią P2P. Program Adobe Flash Player i środowisko Adobe AIR mogą umożliwiać aplikacjom stworzonym przez podmioty trzecie nawiązywanie połączenia z Serwerem lub Usługą Adobe oraz bezpośrednią komunikację między dwoma klientami Środowiska Wykonawczego Adobe, bądź łączenie się z klientem Środowiska Wykonawczego Adobe jako elementem sieci równorzędnej lub rozproszonej i udostępnienie części zasobów użytkownika, takich jak przepustowość sieci, bezpośrednio innym uczestnikom sieci. Przed przyłączeniem się do takiej sieci równorzędnej lub rozproszonej użytkownik będzie miał możliwość potwierdzenia zgody na połączenie. Ustawienia komunikacji wspomaganej siecią P2P można zmieniać za pomocą Menedżera ustawień programu Flash Player. Więcej informacji na temat Menedżera ustawień można znaleźć pod adresem https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Więcej informacji o komunikacji wspomaganej siecią P2P można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/RTMFP_pl.

7.6 Technologia ochrony treści. W przypadku gdy ze Środowiska Wykonawczego Adobe Korzysta się w celu uzyskania dostępu do treści chronionych przez serwer Adobe Flash Media Rights Management Server lub oprogramowanie Flash Access („Ochrona Treści”), aby możliwe było odtworzenie zabezpieczonej treści, Oprogramowanie może automatycznie zażądać uprawnień do korzystania z multimediów oraz indywidualizacji od odpowiedniego serwera w Internecie, jak również może pobrać i zainstalować wymagane składniki Oprogramowania, włącznie z dowolnymi dostępnymi Aktualizacjami Ochrony Treści. Za pomocą Menedżera ustawień programu Flash Player można skasować informacje o licencji na treść. Informacje na temat korzystania z Menedżera ustawień można znaleźć pod adresem https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Więcej informacji na temat Ochrony Treści można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/protected_content_pl.  

7.7 Korzystanie z Usług Elektronicznych Adobe. W przypadku połączenia Urządzenia użytkownika z Internetem Oprogramowanie może, bez dodatkowego powiadomienia, okresowo lub regularnie zapewniać użytkownikowi dostęp do treści i usług udostępnianych w witrynach internetowych utrzymywanych przez spółkę Adobe lub jej podmioty stowarzyszone („Usługi Elektroniczne Adobe”). Do Usług Elektronicznych Adobe zalicza się między innymi: Acrobat.com. W niektórych przypadkach Usługa Elektroniczna Adobe może sprawiać wrażenie opcji lub rozszerzenia Oprogramowania, mimo że w rzeczywistości jest udostępniana z witryny internetowej. Niekiedy dostęp do Usługi Elektronicznej Adobe wymaga odrębnej subskrypcji lub wniesienia opłaty i/lub wyrażenia zgody na dodatkowe warunki używania. Usługi Elektroniczne Adobe mogą nie być dostępne we wszystkich językach i dla rezydentów wszystkich krajów, zaś Adobe może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności dowolnych Usług Elektronicznych Adobe lub zaprzestawać ich świadczenia. Adobe zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za dostęp lub używanie Usług Elektronicznych Adobe, które wcześniej były oferowane bezpłatnie. W przypadku połączenia Urządzenia użytkownika z Internetem Oprogramowanie może, bez dodatkowego powiadomienia, aktualizować materiały pobierane z tych Usług Elektronicznych Adobe w celu zapewnienia ich natychmiastowej dostępności także wówczas, gdy nie ma możliwości połączenia z Internetem. Gdy Oprogramowanie łączy się z Internetem, nie są wysyłane żadne informacje identyfikujące osobę, jednak z zastrzeżeniem, że w niektórych jurysdykcjach za informacje takie uznawane są także Adresy IP. Niezależnie od postanowień poprzedniego punktu, wprowadzone przez użytkownika na stronie Acrobat.com nazwa i hasło użytkownika mogą zostać wysłane na serwery Adobe i zapamiętane przez Adobe zgodnie z Dodatkowymi Warunkami Używania witryny Acrobat.com. W każdym przypadku nawiązania przez Oprogramowanie połączenia z Internetem i komunikacji z witryną internetową Adobe, automatycznie lub na wyraźne żądanie użytkownika, mają zastosowanie Zasady Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie. Ponadto, o ile w danym momencie użytkownikowi nie zostały przedstawione inne warunki użytkowania, obowiązują Warunki Użytkowania witryny Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_pl). Należy zauważyć, że Zasady Ochrony Prywatności Adobe dopuszczają rejestrowanie odwiedzin witryny i adresów. Odpowiednie postanowienia zawarte są w punkcie dotyczącym rejestrowania i wykorzystania plików cookie, ostrzeżeń internetowych i podobnych rozwiązań technicznych.

8. Oferty Podmiotów Trzecich. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

8.1 Oferty Podmiotów Trzecich. Oprogramowanie może umożliwiać dostęp do treści, aplikacji programowych i usług danych, w tym rozbudowanych aplikacji internetowych, prowadzonych bądź opracowanych przez podmioty trzecie oraz współdziałanie z takimi treściami, aplikacjami i usługami („Oferty Podmiotów Trzecich”). Dostęp i korzystanie przez użytkownika z Ofert Podmiotów Trzecich, w tym z towarów, usług lub informacji, odbywa się na warunkach i zgodnie z postanowieniami takich ofert i regulacji w zakresie praw autorskich obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Oferty Podmiotów Trzecich nie są własnością spółki Adobe i nie są przez nią udostępniane. Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystać z żadnej Oferty Podmiotu Trzeciego, która narusza prawa autorskie obowiązujące w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.Spółka Adobe lub podmiot trzeci może w każdym czasie i z dowolnego powodu zmienić zasady udostępniania Ofert Podmiotów Trzecich lub dostęp taki przerwać. Adobe nie ma wpływu na Oferty Podmiotów Trzecich, nie poleca takich usług ani nie przyjmuje za nie odpowiedzialności. Porozumienia pomiędzy użytkownikiem a podmiotem trzecim w przedmiocie Oferty Podmiotów Trzecich, w tym w przedmiocie zasad ochrony prywatności przez taki podmiot, wykorzystania danych osobowych, dostarczania towarów i usług oraz płatności za nie oraz w przedmiocie wszelkich innych zasad, warunków, zapewnień i oświadczeń związanych z takim porozumieniem, dotyczą wyłącznie użytkownika i takiego podmiotu trzeciego. Oferty Podmiotów Trzecich mogą nie być dostępne we wszystkich językach i dla rezydentów wszystkich krajów, zaś Adobe lub podmiot trzeci może w dowolnym czasie i z dowolnego powodu zmieniać zasady dostępności dowolnych Ofert Podmiotów Trzecich lub taki dostęp przerwać.

8.2 O ILE SPÓŁKA ADOBE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB PODMIOT TRZECI W SPOSÓB WYRAŹNY NIE POSTANOWIĄ TAK W ODRĘBNEJ UMOWIE, UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z OFERT PODMIOTÓW TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO, ZGODNIE Z OGRANICZENIAMI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYMI W PUNKTACH 1.1 I 10.

9. Certyfikaty cyfrowe. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na następujące postanowienia:

9.1 Korzystanie. W środowisku Adobe AIR mogą być stosowane certyfikaty cyfrowe ułatwiające identyfikację wydawcy aplikacji Adobe AIR utworzonych przez podmioty trzecie. Dodatkowo środowisko Adobe AIR korzysta z certyfikatów cyfrowych w celu ustalenia tożsamości serwerów, z którymi nawiązywane są połączenia za pośrednictwem protokołu TLS (Transport Layer Security), włącznie z dostępem przez protokół HTTPS. Podczas sprawdzania ważności certyfikatu cyfrowego Urządzenie użytkownika może nawiązać połączenie z Internetem w celu pobrania bieżącej listy odwołań certyfikatów (CRL) lub w celu aktualizacji listy certyfikatów. Taki dostęp może zostać zainicjowany zarówno przez Oprogramowanie, jak i przez aplikacje oparte na tym Oprogramowaniu. Certyfikaty cyfrowe są wystawiane przez niezależne organy certyfikacyjne oraz dostawców usług indywidualizacji wymienionych pod adresem http://www.adobe.com/go/protected_content_pl („Organy Certyfikacyjne”), lub mogą być certyfikatami samopodpisanymi.

9.2 Warunki umowy. Za nabywanie i wykorzystywanie certyfikatów cyfrowych oraz za uznawanie ich wiarygodności odpowiada użytkownik oraz Organ Certyfikacyjny. Przed uznaniem wiarygodności jakiegokolwiek certyfikowanego dokumentu, podpisu cyfrowego lub usługi Organu Certyfikacyjnego należy zapoznać się z warunkami, na jakich odpowiedni Organ Certyfikacyjny świadczy usługi, w tym na przykład z umowami subskrypcyjnymi, umowami z podmiotami polegającymi na certyfikatach, zasadami wydawania certyfikatów i oświadczeniami na temat praktyk postępowania. Informacje na temat dostawców Adobe CDS (Certified Document Services) znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/partners_cds_pl, a na temat dostawców Adobe AATL (Adobe Approved Trust List) pod adresem http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

9.3 Potwierdzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) certyfikat cyfrowy może zostać unieważniony zanim zostanie zweryfikowany, przez co podpis cyfrowy lub certyfikat zostanie uznany za ważny, mimo że jest nieważny; (b) możliwe jest naruszenie bezpieczeństwa lub integralności certyfikatu cyfrowego wskutek działania lub zaniechania podmiotu podpisującego dokument, odpowiedniego Organu Certyfikacyjnego lub innego podmiotu trzeciego; i (c) certyfikat może być certyfikatem samopodpisanym, niewystawionym przez żaden Organ Certyfikacyjny. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DECYZJĘ O UZNANIU WIARYGODNOŚCI CERTYFIKATU SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. O ILE ORGAN CERTYFIKACYJNY NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODRĘBNEJ PISEMNEJ GWARANCJI, UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z CERTYFIKATÓW CYFROWYCH NA WŁASNE WYŁĄCZNE RYZYKO.

9.4 Beneficjenci będący osobami trzecimi. Użytkownik zgadza się na to, że Organy Certyfikacyjne, na których polega, będąc podmiotami trzecimi, są jednocześnie beneficjentami niniejszej umowy i mają prawo do jej egzekwowania we własnym imieniu tak samo, jak spółka Adobe.

9.5 Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Adobe i wszystkie właściwe Organy Certyfikacyjne (o ile warunki współpracy z nimi nie stanowią inaczej) z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powstania jakichkolwiek zobowiązań, strat, pozwów, szkód lub roszczeń (w tym wszystkich uzasadnionych wydatków, kosztów i honorariów dla prawników) w związku z korzystaniem z usług takich organów lub poleganiem na takich usługach, w tym (a) poleganiem na certyfikatach po upływie daty ich ważności lub na certyfikatach, które zostały unieważnione; (b) niewłaściwej weryfikacji certyfikatu; (c) korzystaniem z certyfikatu w sposób inny, niż dozwolony w dających się zastosować warunkach, niniejszej umowie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (d) niewłaściwym osądem co do wiarygodności usług lub certyfikatów wystawcy; lub (e) niewykonaniem zobowiązań wynikających z warunków świadczenia usług.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU ADOBE, JEJ DOSTAWCY ANI ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE BĘDĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY, ANI TEŻ ZA ŻADNE WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB WYPADKOWE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŻELI PRZEDSTAWICIEL ADOBE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ DOZWOLONE PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU UŻYTKOWNIKA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADOBE, JEJ DOSTAWCÓW I ORGANÓW CERTYFIKACYJNYCH Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ JEST OGRANICZONA DO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. Postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają odpowiedzialności Adobe wobec użytkownika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego niedbalstwem Adobe lub z tytułu świadomego wprowadzenia w błąd (oszustwa). Adobe działa w imieniu swoich dostawców i Organów Certyfikacyjnych dla celów zastrzeżenia, wyłączenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności ustanowionych na mocy niniejszej umowy i nie występuje jako ich przedstawiciel dla jakichkolwiek innych celów lub w jakimkolwiek innym zakresie. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat, należy zapoznać się z ewentualnymi informacjami o poszczególnych jurysdykcjach zawartymi w ostatniej części niniejszej umowy lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Adobe.

11. Zasady dotyczące eksportu.

Użytkownik zgadza się, że Oprogramowanie nie będzie transportowane, przekazywane ani eksportowane do żadnego kraju objętego zakazem eksportu na mocy amerykańskiej ustawy o kontroli eksportowej (Export Administration Act) lub innych przepisów, ograniczeń czy regulacji dotyczących eksportu (łącznie zwanych „Przepisami Eksportowymi”), ani nie będzie wykorzystywane w żaden sposób zakazany na mocy przepisów eksportowych. Na wypadek gdyby Oprogramowanie zostało uznane za przedmiot kontroli eksportowej na mocy Przepisów Eksportowych, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem kraju objętego embargiem (w tym m. in. Iranu, Syrii, Sudanu, Kuby ani Korei Północnej) i nie jest mieszkańcem takiego kraju oraz nie ma siedziby w takim kraju, ani też nie jest z innego tytułu objęty, na mocy przepisów eksportowych, zakazem odbioru Oprogramowania. Wszelkie prawa do Korzystania z Oprogramowania zostają udzielone z zastrzeżeniem, że jeżeli użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy, prawa te przepadają.

12. Prawo właściwe.

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa materialnego obowiązującym w wymienionych poniżej stanach/krajach i zgodnie z nimi będzie interpretowana: (a) w stanie Kalifornia - jeżeli licencję na Oprogramowanie uzyskuje użytkownik w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; lub (b) w Japonii - jeżeli licencję na oprogramowanie uzyskuje użytkownik w Japonii, Chinach, Korei lub innym kraju w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wszystkie urzędowe języki posługują się znakami ideograficznymi (np. Hanzi, Kanji lub Hanja) i/lub innym kodem opartym na strukturze podobnej do kodu ideograficznego, takim jak Hangul lub Kana; lub (c) w Anglii - jeżeli licencję na Oprogramowanie uzyskuje użytkownik w innej jurysdykcji niż wskazane powyżej. Niewyłączną jurysdykcję na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy mają odpowiednie sądy w Hrabstwie Santa Clara (Kalifornia) - w wypadku, gdy zastosowanie ma prawo stanu Kalifornia, Sąd Okręgowy Tokio w Japonii - w wypadku, gdy zastosowanie ma prawo japońskie, oraz właściwe sądy w Anglii - w wypadku, gdy zastosowanie ma prawo angielskie. Niniejsza umowa nie podlega przepisom o kolizji praw obowiązującym w jakiejkolwiek jurysdykcji ani przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie ulega niniejszym wyłączeniu.

13. Postanowienia ogólne.

Uznanie jakiejkolwiek części niniejszej umowy za nieważną lub niewykonalną nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z jej warunkami. Niniejsza umowa nie ogranicza ustawowych praw przysługujących jakiejkolwiek osobie występującej jako konsument. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionego pracownika Adobe. Licencje na Aktualizacje mogą być udzielane użytkownikowi przez Adobe na innych lub dodatkowych warunkach. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Adobe a użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, rozmowy, zobowiązania i informacje oraz materiały reklamowe dotyczące Oprogramowania.

14. Informacja dla użytkowników końcowych, podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych (U.S. Government End Users).

W odniesieniu do użytkowników końcowych, podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych Adobe zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, dotyczących równych szans, w tym - jeżeli mają zastosowanie - przepisów Zarządzenia nr 11246 (Executive Order 11246), z późn. zm., Sekcji 402 ustawy z 1974 r. o rehabilitacji społecznej weteranów wojny w Wietnamie (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act, 38 USC 4212) i Sekcji 503 ustawy z 1973 r. o rehabilitacji (Rehabilitation Act 1973), z późn. zm., oraz Części 60-1 do 60-60, 60-250 oraz 60-741 regulacji 41 CFR. Klauzula o działaniach wspierających upośledzone warstwy społeczne (affirmative action clause) oraz regulacje wskazane w poprzednim zdaniu zostają włączone przez odniesienie do niniejszej umowy.

15. Przestrzeganie warunków licencji.

Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą oraz organizacje zgadzają się, że na prośbę skierowaną przez Adobe lub upoważnionego przedstawiciela Adobe, w ciągu trzydziestu (30) dni w pełni udokumentują i zaświadczą fakt, że w dniu daty wystosowania takiej prośby Korzystali z Oprogramowania zgodnie z obowiązującymi licencjami Adobe.

16. Postanowienia dotyczące Unii Europejskiej.

Żadne z postanowień niniejszej umowy (włącznie z pkt 4.5) nie ogranicza żadnego niezbywalnego prawa do dekompilacji Oprogramowania, które wynika z obowiązujących przepisów prawa. Na przykład, jeżeli użytkownik przebywa na terenie Unii Europejskiej, może mieć prawo, pod pewnymi warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, do dekompilowania Oprogramowania, jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia współpracy Oprogramowania z innymi programami komputerowymi, użytkownik zwrócił się do spółki Adobe z pisemną prośbą o przekazanie informacji koniecznych do zapewnienia takiej współpracy, a spółka Adobe takich informacji nie udostępniła. Ponadto taka dekompilacja może być przeprowadzona wyłącznie przez użytkownika lub osobę uprawnioną do korzystania z Oprogramowania w imieniu użytkownika. Adobe ma prawo ustalić zasadne warunki przed przekazaniem takich informacji. Wszelkie takie informacje przekazane przez Adobe oraz wszelkie informacje uzyskane przez użytkownika w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie do celów określonych w niniejszej umowie i nie mogą być ujawniane żadnym podmiotom trzecim, ani wykorzystywane do tworzenia jakiegokolwiek oprogramowania zasadniczo podobnego do Oprogramowania ani też wykorzystywane w żadnym innym celu, który stanowi naruszenie praw autorskich spółki Adobe lub jej licencjodawców.

17. Postanowienia szczególne i wyjątki.

17.1 Ograniczona odpowiedzialność w stosunku do użytkowników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Austrii.

17.1.1 Jeśli użytkownik uzyskał Oprogramowanie w Niemczech lub Austrii i zazwyczaj przebywa w jednym z tych krajów, pkt 10 nie ma do niego zastosowania. Wówczas, z zastrzeżeniem pkt 17.1.2, odpowiedzialność ustawowa Adobe za szkody będzie ograniczona w następujący sposób: (a) Adobe ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości odszkodowania, które typowo można przewidzieć w chwili zawierania umowy licencyjnej, w zakresie szkód spowodowanych wynikającym z drobnego zaniedbania naruszeniem istotnego zobowiązania umownego; oraz (b) Adobe nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wynikającym z drobnego zaniedbania naruszeniem mało istotnego zobowiązania umownego.

17.1.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności wynikającej z niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt, z przyjęcia na siebie określonego zobowiązania gwarancyjnego lub też odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszkodzenia ciała.

17.1.3 Użytkownik winien podejmować wszelkie zasadne środki w celu uniknięcia, a w przypadku ich wystąpienie, obniżenia szkód, w szczególności wykonywać kopie zapasowe Oprogramowania i danych komputerowych z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

Wszelkie pytania związane z niniejszą umową lub prośby o dodatkowe informacje należy zgłaszać na adresy podane w informacjach kontaktowych załączonych do niniejszego produktu bądź za pośrednictwem strony http://www.adobe.com/pl, kierując je do placówki Adobe obsługującej dany region.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash i Reader to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

PlatformClients_Device_WWEULA-pl_PL-20110809_1400