Accessibility

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
Programvarulicensavtal för kompatibla enheter

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH ÖVRIG INFORMATION LEVERERAS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA FEL. VARKEN ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER ELLER CERTIFIKATUTFÄRDARE GARANTERAR PRESTANDA ELLER RESULTAT VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA, TJÄNSTER FRÅN CERTIFIKATUTFÄRDARE ELLER ANDRA ERBJUDANDEN FRÅN TREDJE PART. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER INTE LAGLIGEN KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS I ENLIGHET MED DEN LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I DIN JURISDIKTION LÄMNAR ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE INGA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA BASERADE PÅ LAGSTIFTNING, RÄTTSPRAXIS, KUTYM, HANDELSBRUK ELLER LIKNANDE) GÄLLANDE ALLA FRÅGOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM ATT VÅRA TJÄNSTER INTE GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, INTEGRATION, ACCEPTABEL KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL. VILLKOREN I AVSNITT 1.1 OCH 10 SKA GÄLLA ÄVEN EFTER UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL OAVSETT ANLEDNING, MEN DETTA VARKEN INNEBÄR ELLER MEDFÖR FORTSATT RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN EFTER ATT DETTA AVTAL HAR SAGTS UPP.

1.2 BINDANDE AVTAL: Genom att använda, kopiera eller distribuera hela eller delar av Programvaran från Adobe godkänner du avtalsvillkoren, inklusive, och i synnerhet, villkoren gällande följande:

- Användning (avsnitt 3)
-
Överlåtelse (avsnitt 5)
-
Anslutningsbarhet och sekretess (avsnitt 7)
-
Uppdatering
-
Lokal förvaring
-
Inställningshanterare
-
Icke-hierarkiskt nätverksarbete
-
Innehållsskyddsteknologi
-
Användning av Adobe-onlinetjänster
-
Friskrivning från garantiansvar (avsnitt 1.1)
-
Ansvarsbegränsning (avsnitt 10 och 17)

Vid godkännandet är detta avtal verkställbart gentemot dig och alla juridiska personer som har erhållit Programvaran och på vilkas uppdrag den används. Använd inte Programvaran om du inte godkänner dessa villkor.

1.3 YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. Adobe beviljar dig rätten att använda Programvaran endast i enlighet med villkoren i detta avtal. Användning av visst material från tredje part som ingår i Programvaran kan vara underkastad andra villkor som vanligen meddelas i ett separat licensavtal, en “Viktigt!”-fil i anslutning till sådant material eller i “Meddelanden om tredjepartsprogramvara och/eller ytterligare villkor” på http://www.adobe.com/go/thirdparty_se. Sådana villkor ersätter hela avtalet eller delar därav i händelse av konflikt med villkoren i detta avtal.

2. Definitioner.

Med “Adobe” avses Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag på adressen 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110, USA, om underavsnitt 12 (a) i detta avtal är tillämpligt. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, ett företag registrerat enligt irländsk lag, och som är ett dotterbolag och licenstagare till Adobe Systems Incorporated.

“Auktoriserat operativsystem” avser en operativsystemsversion som anges på: (a) vad gäller programvaran Adobe Reader, http://www.adobe.com/se/products/reader/systemreqs, (b) vad gäller AIR, http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_se och (c) vad gäller Flash Player, http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-se.

“Kompatibel enhet” avser en Enhet som uppfyller Programvarans systemkrav enligt specifikationerna i Dokumentationen.

“Enhet” avser en mobil enhet, handhållen telefon, handdator (PDA) eller andra liknande internetenheter eller andra produkter som är anslutna till internet.

“Persondator” eller “PC” avser en hårdvaruprodukt som är utformad och marknadsförs i huvudsakligt syfte att hantera en mängd tillämpningsprogramvaror, t.ex. produktivitetsprogramvaror och underhållningsprogramvaror, som levereras av fristående försäljare av tredjepartsprogramvaror och som fungerar avhängigt av användningen av ett fullt fungerande datoroperativsystem med fullständig funktionsuppsättning av den typ eller de typer som är i allmänt bruk tillsammans med hårdvara för att driva datorer för allmänt bruk, av typen bärbara datorer, stationära datorer, serverdatorer och stora mikroprocessorbaserade tabletdatorer. Denna definition av persondator ska inte omfatta hårdvaruprodukter som är utformade och/eller marknadsförs huvudsakligen för att fungera som något av följande: TV, TV-mottagare, bärbar mediespelare, ljud-/videomottagare, radio, ljudhörlurar, ljudhögtalare, handdator (PDA), telefon eller liknande telefonbaserad enhet, spelkonsol, personlig videospelare (PVR), DVD-spelare eller spelare för andra optiska medier, videokamera, stillbildskamera, enhet för videoredigering och formatkonvertering eller projektionsapparat för videobilder, och ska vidare inte omfatta liknande typer av enheter för personligt, professionellt eller industriellt bruk.

“Programvara” avser (a) allt innehåll i filer (tillhandahållna elektroniskt eller på fysiska medier), på diskar eller på andra medier som tillhandahålls med detta avtal, vilket kan innefatta (i) information eller programvara från Adobe eller tredje part, inklusive Adobe Reader® (“Adobe Reader”), Adobe AIR® (“Adobe AIR”) och Adobe Flash® Player (Adobe AIR och Flash Player kallas gemensamt för “Adobe Runtimes”), (ii) tillhörande skriftligt material eller filer (“Dokumentation”), och (iii) teckensnitt samt (b) uppgraderingar, ändrade versioner, uppdateringar, tillägg och exemplar av det föregående som när som helst tillhandahålls av Adobe (gemensamt “Uppdateringar”).

“Användning” och att “Använda” avser att tillgå, installera, hämta, kopiera eller på annat sätt dra nytta av Programvarans funktionalitet.

3. Programvarulicens.

Om du har erhållit Programvaran från Adobe eller från en av Adobes auktoriserade licenstagare och under förutsättning att du följer villkoren i detta avtal, inklusive begränsningarna i avsnitt 4, beviljar Adobe dig en enkel licens att Använda Programvaran, endast för installation och användning av programvaran utan ändringar på Auktoriserade operativsystem, på det sätt och för de ändamål som beskrivs i Dokumentationen enligt följande:

3.1 Allmän användning. Du får installera och Använda ett exemplar av Programvaran på en Kompatibel enhet. Se avsnitt 4 för viktiga begränsningar i Användningen av programvaran.

3.2 Distribution. Denna licens ger dig ingen rätt att underlicensera eller distribuera Programvaran. Information om erhållande av rätten att distribuera Programvaran på materiella medier eller via ett internt nätverk eller tillsammans med en produkt eller tjänst finns på http://www.adobe.com/se/products/reader/rdr_distribution1.html om det gäller Adobe Reader och http://www.adobe.com/go/licensing_se om det gäller Adobe Runtimes.

3.3 Säkerhetskopiering. Du får göra en säkerhetskopia av Programvaran under förutsättning att säkerhetskopian inte installeras eller används annat än i arkiveringssyfte. Du får inte överlåta dina rättigheter avseende en säkerhetskopia såvida du inte överlåter samtliga rättigheter till Programvaran enligt avsnitt 5.

4. Skyldigheter och begränsningar.

4.1 Begränsningar för Adobe Runtimes. Förutom användningen av Adobe Runtimes på en Kompatibel enhet med ett Auktoriserat operativsystem, får du inte Använda Adobe Runtimes på en icke-PC-produkt eller med en inbäddad version eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd illustrerar vi med följande exempel: du får inte Använda Adobe Runtimes i (a) set-top-box-enheter, spelkonsoler, TV-apparater, DVD-spelare, mediecenter-enheter (om de inte används med Windows XP Media Center Edition och efterföljare), elektroniska anslagstavlor eller andra digitala anslag, internetenheter eller andra produkter som är anslutna till internet, medicinska enheter, bankomater, telematikenheter, spelmaskiner, hemautomatiseringssystem, kiosker, fjärrkontroller eller andra elektroniska konsumentprodukter, (b) operatörsbaserade mobilsystem eller kabel-, satellit- eller televisionssystem eller (c) andra enheter med slutna system. Ingen rätt eller licens för att Använda Adobe Runtimes utfärdas för sådan förbjuden användning. Information om licensering av Adobe Runtimes för distribution på denna typ av system finns på http://www.adobe.com/go/licensing_se.

4.1.1 AVC-videobegränsningar. Programvaran får innehålla H.264/AVC-videoteknik, vars användning kräver inkludering av följande meddelande från MPEG-LA, L.L.C.:

DENNA PROGRAMVARA HAR LICENSERATS ENLIGT AVC:S PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR ATT (I) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN (“AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (II) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV KONSUMENT SOM HAR VARIT INBLANDAD I EN PERSONLIG, ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM INFÖRSKAFFADES VIA VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. LICENS BEVILJAS INTE, OCH ANSES INTE HELLER VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION INHÄMTAS FRÅN MPEG LA, L.L.C., SE http://www.mpegla.com.

4.2 Begränsningar gällande Adobe Flash Player. Du får inte använda Adobe Flash Player med ett program eller en enhet som kringgår teknologiska skyddsåtgärder för video-, ljud- och/eller datainnehåll, inklusive alla Adobes säkra RTMP-åtgärder. Ingen rätt eller licens för att använda Adobe Flash Player utfärdas för sådan förbjuden användning.

4.3 Begränsningar gällande Adobe Reader.

4.3.1 Begränsningar vid konvertering. Förutom vad som uttryckligen tillåts i Acrobat.com Ytterligare användningsvillkor eller andra produkt- eller tjänstevillkor för Adobe, är det inte tillåtet att integrera eller använda Adobe Reader med annan programvara, plugin-program eller förbättring som använder eller är baserade på Adobe Reader för att konvertera PDF-filer till annat filformat (t.ex. till TIFF-, JPEG- eller SVG-format) eller för att konvertera andra filformat (t.ex. TIFF-, JPEG- eller SVG-format) till PDF-format.

4.4 Meddelanden. Du får inte ändra eller avlägsna upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt som visas på eller i Programvaran. 

4.5 Ingen ändring eller baklängeskonstruktion. Du får inte ändra, anpassa, översätta eller skapa härledda arbeten som är baserade på Programvaran. Du får inte baklängeskonstruera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka utvinna källkoden i Programvaran. Om du befinner dig inom Europeiska unionen hänvisar vi till ytterligare villkor i slutet av detta avtal under rubriken “Bestämmelser inom Europeiska unionen” i avsnitt 16.

5. Överlåtelse.

Du får inte hyra ut, leasa ut, underlicensera, överföra eller överlåta dina rättigheter till Programvaran, eller godkänna att hela eller delar av Programvaran kopieras till en annan användares Enhet förutom på det sätt som uttryckligen tillåts enligt detta avtal. Du får emellertid överlåta alla dina rättigheter att Använda Programvaran till en annan privatperson eller juridisk person, under förutsättning att: (a) du även överlåter (i) detta avtal samt (ii) Programvaran och all annan programvara eller hårdvara som har levererats tillsammans med eller är förinstallerad med Programvaran, inklusive alla exemplar, Uppdateringar och tidigare versioner, till sådan privatperson eller juridisk person; (b) du inte behåller några exemplar, inklusive säkerhetskopior eller exemplar lagrade på en Dator eller Enhet; och (c) den mottagande parten godkänner villkoren i avtalet och övriga villkor som gällde vid inköpet av en giltig licens för Programvaran. Oavsett ovanstående får du inte överlåta utbildningsexemplar, förhandsversioner eller exemplar av Programvaran som inte är avsedda för försäljning.

6. Immaterialrättsinnehav och förbehåll av rättigheter.

Programvaran och tillåtna exemplar som du framställer utgör immateriella rättigheter som tillhör Adobe och dess leverantörer. Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefull immateriell egendom (t.ex. affärshemligheter och konfidentiell information) som tillhör Adobe och dess leverantörer. Programvaran är skyddad enligt lag, inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftningen i USA och andra länder samt internationella konventioner. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ger detta avtal dig inga immateriella rättigheter till Programvaran och samtliga rättigheter som inte uttryckligen har beviljats dig förbehålles Adobe och dess leverantörer.

7. Anslutningsbarhet och integritet. Du bekräftar och godkänner följande:

7.1 Användning av PDF-filer. När du Använder Programvaran för att öppna en PDF-fil som har aktiverats för att visa annonser kan Enheten ansluta till en webbplats som drivs av Adobe, en annonsör eller en tredje part. När detta sker skickas din Internet Protocol-adress (“IP-adress”). Webbplatsens värd kan använda teknik för att skicka (eller “ta fram”) annonser eller annat elektroniskt innehåll som visas i eller i närheten av den öppnade PDF-filen. Den som ansvarar för webbplatsen kan även använda JavaScript, webbsignaler (kallas även för åtgärdstaggar eller enpixelgif-filer) och andra tekniker för att öka och mäta annonsernas effektivitet och för att personanpassa annonsinnehållet. Kommunikationen med Adobes webbplatser styrs av Adobes Integritetspolicy online som finns på http://www.adobe.com/go/privacy_se (“Adobes Integritetspolicy online”). Adobe har eventuellt inte åtkomst till eller kontroll över funktioner som används av en tredje part och informationspraxis för tredje parts webbplatser täcks inte av Adobes Integritetspolicy online.

7.2 Uppdatering. Om Enheten är ansluten till internet kan Programvaran, utan föregående förvarning, kontrollera om Uppdateringar, däribland optimerade Uppdateringar för en särskild Enhet, finns tillgängliga för automatisk hämtning och installation på Enheten samt informera Adobe om att Programvaran är installerad. Endast information som inte är personligt identifierbar överförs till Adobe när detta inträffar, förutom i den utsträckning i vilken IP-adresser eventuellt kan betraktas som personligt identifierbara inom vissa jurisdiktioner. Användningen av sådan information, inklusive din IP-adress, som erhålls via den automatiska uppdateringsprocessen styrs av Adobes Integritetspolicy online.

7.3 Lokal förvaring. Flash Player och Adobe AIR kan tillåta tredje part att lagra viss information på din Enhet i en lokal datafil känd som ett lokalt delat objekt. Typen och mängden information som tredjepartsprogrammet önskar lagra i ett lokalt delat objekt kan variera mellan olika program; sådana önskemål regleras av tredje part. Mer information om lokalt delade objekt och om hur du begränsar eller reglerar lagringen av sådana på din enhet hittar du på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile.

7.4 Inställningshanteraren. Flash Player och tredjepartsprogram som använder Adobe AIR kan spara vissa användarinställningar genom att lagra dem på din enhet som ett lokalt delat objekt. Dessa inställningar innehåller inga personligt identifierbara uppgifter som kan associeras med dig. De är i stället associerade med den instans av Flash Player eller tredjepartsprogrammet som använder Adobe AIR på din enhet, och ger dig möjlighet att anpassa körningsfunktioner. Inställningshanteraren i Flash Player låter dig ändra denna typ av inställningar, t.ex. möjligheten att begränsa tredje parters lagring av lokalt delade objekt. Mer information om hur du konfigurerar inställningar i din version av Flash Player, bl.a. information om hur du avaktiverar lokalt delade objekt via Inställningshanteraren, finns på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Du kan ta bort motsvarande inställningar för tredjepartsprogram som använder Adobe AIR genom att avinstallera det aktuella tredjepartsprogrammet.

7.5 Icke-hierarkiskt nätverksarbete. Adobe Flash Player och Adobe AIR gör det möjligt för program som har byggts av tredje part att ansluta till en Adobe-server eller -tjänst och tillåter direktkommunikation mellan två Adobe Runtimes-klienter eller anslutning av en Adobe Runtimes-klient som del av ett icke-hierarkiskt nätverk eller distribuerat nätverk som tillåter att en del av dina resurser, t.ex. nätverksbandbredd, är direkt tillgänglig för andra deltagare. Innan du går med i ett sådant icke-hierarkiskt nätverk eller distribuerat nätverk kommer du att ges möjlighet att godkänna sådan anslutningsbarhet. Du kan hantera inställningarna för icke-hierarkiska nätverk med hjälp av Inställningshanteraren i Flash Player. Läs mer om hur du använder Inställningshanteraren på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Mer information om icke-hierarkiska nätverk finns på http://www.adobe.com/go/RTMFP_se.

7.6 Innehållsskyddsteknik. Om du Använder Adobe Runtimes för att komma åt innehåll som har skyddats med Adobe Flash Media Rights Management Server- eller Flash Access-programvara (”innehållsskydd”) kan det hända att programvaran automatiskt begär användarrättigheter för medier och individualisering från en server på Internet för att du ska kunna spela det skyddade innehållet. Vidare kan programvaran eventuellt komma att hämta och installera nödvändiga komponenter i programvaran, inklusive eventuella tillgängliga uppdateringar för innehållsskydd. Du kan rensa informationen om innehållslicens med Inställningshanteraren i Flash Player. Läs mer om hur du använder Inställningshanteraren på https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile. Mer information om innehållsskydd finns på http://www.adobe.com/go/protected_content_se.

7.7 Använda Adobe-onlinetjänster. Om Enheten är ansluten till internet kan Programvaran, oregelbundet eller regelbundet utan vidare meddelande, underlätta din tillgång till innehåll och olika tjänster som finns på webbplatser underhållna av Adobe eller dess dotterbolag (“Adobe-onlinetjänster”). Exempel på sådana Adobe-onlinetjänster kan vara, men begränsas inte till, Acrobat.com. I vissa fall kan en Adobe-onlinetjänst uppträda som en funktion eller förlängning inom Programvaran trots att den ligger på en webbplats. I vissa fall kan tillgången till en Adobe-onlinetjänst kräva särskilt abonnemang eller annan avgift och/eller ditt godkännande av ytterligare användningsvillkor. Adobe-onlinetjänsterna är eventuellt inte tillgängliga på alla språk eller för personer i alla länder och Adobe äger rätt att när som helst och oavsett orsak modifiera eller ändra tillgängligheten av en Adobe-onlinetjänst. Adobe förbehåller sig även rätten att börja ta ut en avgift för tillgång till eller användning av en Adobe-onlinetjänst som tidigare har tillhandahållits avgiftsfritt. Om Enheten är ansluten till internet kan Programvaran eventuellt också, utan föregående meddelande, uppdatera hämtningsbart material från dessa Adobe-onlinetjänster för att göra Adobe-onlinetjänsterna omedelbart tillgängliga även när du inte är uppkopplad. När Programvaran ansluter till internet skickas ingen personlig identifierbar information förutom i den utsträckning i vilken IP-adresser eventuellt kan betraktas som personligen identifierbara inom vissa jurisdiktioner. Oaktat föregående kan ditt användarnamn och lösenord om du loggar in på Acrobat.com skickas till Adobes servrar och lagras av Adobe i enlighet med Acrobat.com Additional Terms of Use. När Programvaran ansluter till internet och kommunicerar med en Adobe-webbplats gäller Adobes Integritetspolicy online vare sig detta sker automatiskt eller på grund av en uttrycklig begäran från användaren. Om du inte har försetts med separata användningsvillkor vid tidpunkten ifråga gäller dessutom användningsvillkoren för Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_se). Observera att Adobes Integritetspolicy medger spårning av webbplatsbesök; den omfattar i detalj ämnet spårning och användning av cookies, webbsignaler och liknande.

8. Erbjudanden från tredje part. Du bekräftar och godkänner följande:

8.1 Erbjudanden från tredje part. Programvaran kan göra det möjligt för dig att tillgå och använda innehåll, tillämpningsprogramvaror och datatjänster från en tredje part, inklusive RIA (“Erbjudanden från tredje part”). Åtkomsten till och användningen av Erbjudanden från tredje part, inklusive varor, tjänster eller information, styrs av de villkor som hör samman med denna typ av erbjudanden och upphovsrättslagar i USA och andra länder. Erbjudanden från tredje part varken innehas eller tillhandahålls av Adobe. Du samtycker till att du inte kommer att använda Erbjudanden från tredje part som strider mot upphovsrättslagar i USA eller andra länder.Adobe eller tredje part kan när som helst och oavsett orsak modifiera eller avbryta tillgängligheten av ett Erbjudande från tredje part. Adobe varken reglerar, stödjer eller påtar sig ansvar för Erbjudanden från tredje part. Alla mellanhavanden mellan dig och tredje part i samband med Erbjudande från tredje part, innefattande sådan parts integritetspolicy, användning av din personliga information och leverans och betalning av varor och tjänster och andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser associerade med sådana mellanhavanden sker helt och hållet mellan dig och tredje part. Erbjudanden från tredje part är eventuellt inte tillgängliga på alla språk eller för personer i alla länder och Adobe eller tredje part äger rätt att när som helst och oavsett orsak modifiera eller ändra tillgängligheten av Erbjudanden från tredje part. 

8.2 FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES AV ADOBE, ADOBES DOTTERBOLAG ELLER AV TREDJE PART I ETT SEPARAT AVTAL, SKER DIN ANVÄNDNING AV ADOBE OCH ERBJUDANDEN FRÅN TREDJE PART PÅ EGEN RISK I ENLIGHET MED GARANTIN OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA I AVSNITT 1.1 OCH 10.

9. Digitala certifikat. Du bekräftar och godkänner följande:

9.1 Användning. Adobe AIR kan använda digitala certifikat som är användbara för att identifiera utgivaren av Adobe AIR-program som har skapats av tredje part. Dessutom använder Adobe AIR digitala certifikat för att fastställa identiteten på servrar som nås via TLS-protokollet (Transport Layer Security), innefattande åtkomst via HTTPS. Din Enhet kan ansluta till internet vid tidpunkten för validering av ett digitalt certifikat för att hämta gällande spärrlistor (CRL), eller för att uppdatera listan med digitala certifikat. Denna anslutning kan göras både av Programvaran och av program som är baserade på Programvaran. Digitala certifikat utfärdas av tredje parts certifikatutfärdare och de individualiseringsleverantörer som finns på http://www.adobe.com/go/protected_content_se (gemensamt “Certifikatutfärdare”), eller kan självsigneras.

9.2 Allmänna villkor. Du och Certifikatutfärdaren ansvarar för inköp, användning och tillit till digitala certifikat. Innan du litar på ett certifierat dokument, en digital signatur eller tjänster från Certifikatutfärdare bör du granska de villkor som Certifikatutfärdarens tjänster lyder under, däribland eventuella abonnemangsavtal, behäftade partsavtal, certifikatpolicys och bestämmelser om praxis. Se länkarna på http://www.adobe.com/go/partners_cds_se för information om Adobes CDS-leverantörer (Certified Document Services) och http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html för information om Adobes AATL-leverantörer (Adobe Approved Trust List).

9.3 Bekräftelse. Du accepterar att (a) ett digitalt certifikat kan ha återkallats innan det verifierades, vilket innebär att den digitala signaturen eller certifikatet verkar vara giltigt när det i själva verket inte är det, (b) ett digitalt certifikats säkerhet eller integritet kan komprometteras p.g.a. åtgärd eller försummelse av den som signerar dokumentet, gällande Certifikatutfärdare eller annan tredje part, och (c) ett certifikat kan vara ett självsignerat certifikat som inte tillhandahålls av en Certifikatutfärdare. DU BÄR ENSAM ANSVARET FÖR ATT AVGÖRA OM DET GÅR ATT LITA PÅ ETT CERTIFIKAT. OM INTE CERTIFIKATUTFÄRDAREN HAR GIVIT EN SEPARAT SKRIFTLIG GARANTI BÄR DU ENSAM ANSVARET FÖR ANVÄNDNINGEN AV DIGITALA CERTIFIKAT.

9.4 Berättigad tredje part. Du godkänner att den Certifikatutfärdare du förlitar dig på är en berättigad tredje part av detta avtal och ska som sådan ha rätt att verkställa detta avtal i eget namn som om det vore Adobe.

9.5 Skadestånd. Du accepterar att hålla Adobe och alla tillämpliga Certifikatutfärdare (förutom vad som uttryckligen anges i dess villkor) skadelösa från allt ansvar och alla förluster, åtgärder, skadestånd eller anspråk (inklusive alla rimliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som härrör från eller relaterar till användningen av eller tilliten till tjänster från en sådan utfärdare, inklusive men inte begränsat till (a) tillit till ett utgånget eller tillbakadraget certifikat; (b) oriktig bekräftelse av ett certifikat; (c) användning av ett certifikat på annat sätt än vad som tillåts av tillämpliga villkor, detta avtal eller tillämplig lag; (d) försummelse att göra en rimlig bedömning av omständigheterna vid förlitan på utfärdarens tjänster eller certifikat; eller (e) försummelse att utföra de förpliktelser som erfordras i de villkor som gäller för dessa tjänster.

10. Ansvarsbegränsning.

ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER ELLER CERTIFIKATUTFÄRDARE ÄR ALDRIG ANSVARIGA FÖR SKADESTÅND, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, INDIREKTA OCH OFÖRUTSEDDA SKADESTÅND ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER BESPARING. DETTA GÄLLER ÄVEN OM FÖRETRÄDARE FÖR ADOBE HAR UNDERRÄTTATS OM ATT DET FINNS RISK FÖR FÖRLUST, SKADESTÅND ELLER ANSPRÅK. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING I DIN JURISDIKTION TILLÅTER DETTA. TOTALA ANSVARET FÖR ADOBE, ADOBES LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE UNDER OCH I SAMBAND MED DETTA AVTAL ÄR BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALTS FÖR PROGRAMVARAN. Ingenting i detta avtal begränsar Adobes ansvar för dödsfall eller personskador med anledning av Adobes vårdslöshet eller ansvar för bedrägeri. Adobe företräder sina leverantörer och Certifikatutfärdare avseende friskrivning, undantag och/eller begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar i enlighet med detta avtal, dock inte i annat avseende eller syfte. Mer information hittar du i den jurisdiktionsspecifika information som i tillämpliga fall finns i slutet av detta avtal. Det går även bra att kontakta Adobes avdelning för kundstöd.

11. Exportregler.

Du godkänner att Programvaran inte transporteras, överförs eller exporteras till annat land eller används på sätt som förbjuds enligt “United States Export Administration Act” eller andra exportlagar, -begränsningar eller -bestämmelser (gemensamt “Exportlagarna”). Om Programvaran identifieras som underkastad exportkontroll under Exportlagarna utfäster och garanterar du att du inte är medborgare i eller på annat sätt befinner dig i ett land som är underkastat handelsembargo (vilket inkluderar utan begränsning Iran, Syrien, Sudan, Kuba och Nordkorea) och att du inte på annat sätt är förhindrad att erhålla Programvaran under Exportlagarna. Alla rättigheter att Använda Programvaran beviljas under förutsättning att sådana rättigheter förverkas om du inte följer villkoren i avtalet.

12. Tillämplig lag.

Detta avtal lyder under och ska tolkas i enlighet med materiell rätt i: (a) delstaten Kalifornien, om en licens för Programvaran inköps när du befinner dig i USA, Kanada eller Mexiko; eller (b) Japan, om en licens för Programvaran inköps när du befinner dig i Japan, Kina, Korea eller annat sydostasiatiskt land där det officiella språket skrivs med ideografisk skrift (t.ex. hanzi, kanji eller hanja) och/eller annan skrift som är baserad på eller har motsvarande struktur som ideografisk skrift, t.ex. hangul eller kana; eller (c) England, om en licens för Programvaran införskaffas när du befinner dig inom en jurisdiktion som inte omnämns ovan. Respektive domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, vid tillämpning av kalifornisk lag, distriktsdomstolen i Tokyo, Japan, vid tillämpning av japansk lag och behöriga domstolar i England, vid tillämpning av engelsk lag, ska var och en ha icke-exklusiv jurisdiktion över tvister avseende detta avtal. Detta avtal underkastas inte lagvalsregler inom den internationella privaträtten eller Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning är uttryckligen undantagen.

13. Allmänna bestämmelser.

Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig och icke verkställbar, ska detta inte påverka avtalets giltighet i övrigt, vilket ska förbli giltigt och verkställbart i enlighet med dess villkor. Avtalet ska inte begränsa de lagliga rättigheter som tillkommer en part i dess egenskap av konsument. Ändringar i detta avtal får endast ske skriftligen och måste undertecknas av behörig ställföreträdare för Adobe. Vid licensering av Uppdateringar till dig har Adobe rätt att ändra eller göra tillägg till avtalet. Detta avtal utgör enda avtalet mellan Adobe och dig vad avser Programvaran och ersätter alla tidigare utfästelser, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller marknadsföring med anknytning till Programvaran.

14. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning.

Avseende slutanvändare inom amerikansk förvaltning går Adobe med på att följa alla tillämpliga lagar gällande lika rättigheter, inklusive, om så är tillämpligt, bestämmelserna i Executive Order 11246, enligt tillägget i paragraf 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act från 1974 (38 USC 4212) och paragraf 503 i Rehabilitation Act från 1973, enligt tillägget och föreskrifterna i 41 CFR del 60-1 t.o.m. 60-60, 60-250 och 60-741. Processklausulen och föreskrifterna i föregående mening ska ingå i detta avtal via hänvisning.

15. Överensstämmelse med licenser.

Företag eller organisationer samtycker till att, efter förfrågan från Adobe eller Adobes behöriga ställföreträdare, inom trettio (30) dagar fullständigt dokumentera och intyga att användningen av all programvara från Adobe vid tidpunkten för förfrågan överensstämmer med giltiga licenser från Adobe.

16. Bestämmelser för Europeiska unionen.

Ingenting som ingår i detta avtal (inklusive avsnitt 4.5) ska begränsa eventuell icke-åsidosättbar rättighet att dekompilera Programvaran som du kan tänkas ha enligt tvingande rätt. Exempelvis kan du om du befinner dig inom EU eventuellt ha rätt till att under särskilda förhållanden som anges i gällande lag dekompilera programvaran om det är nödvändigt för att få programvaran att samverka med en annan programvara, under förutsättning att du först skriftligen har bett Adobe att tillhandahålla den information som krävs för att uppnå sådan samverkan och Adobe inte har gjort sådan information tillgänglig. Dessutom får sådan dekompilering endast genomföras av dig eller annan person med rätt att använda ett exemplar av programvaran å dina vägnar. Adobe har rätt att uppställa skäliga villkor innan sådan information tillhandahålls. All sådan information som har tillhandahållits av Adobe eller sådan som har erhållits genom sådan tillåten dekompilering får endast användas av dig i de syften som anges häri och får inte avslöjas för tredje part eller användas för att skapa programvara som i väsentlig grad liknar programvaran till uttrycket, eller som används för handling som gör intrång i Adobes eller dennes licensgivares upphovsrätt.

17. Specifika bestämmelser och undantag.

17.1 Ansvarsbegränsning avseende användare bosatta i Tyskland och Österrike.

17.1.1 Avsnitt 10 gäller inte om Programvaran erhölls i Tyskland eller Österrike och detta är din normala hemvist. I stället begränsas Adobes skadeståndsansvar i enlighet med villkoren i avsnitt 17.1.2 enligt följande: (a) Adobes ansvar omfattar endast ersättning för skadestånd som typiskt sett är förutsebara vid licensavtalets ingång med avseende på skadestånd som uppstår till följd av ringa avtalsbrott av materiella kontraktsenliga förpliktelser; (b) Adobe ska inte hållas ansvarigt för skadestånd som uppstår till följd av ringa kontraktsbrott av icke-materiella kontraktsenliga förpliktelser. 

17.1.2 Ovan nämnda begränsning omfattar inte fall där tvingande lagstiftning är tillämplig, i synnerhet avseende ansvar enligt produktansvarslagar i Tyskland, ansvar för antagande av särskild garanti eller ansvar för personskador som uppstår till följd av vårdslöshet.

17.1.3 Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att undvika och begränsa skadestånd, i synnerhet genom att säkerhetskopiera Programvaran och andra data som omfattas av villkoren i detta avtal.

Om du har frågor om detta avtal eller vill begära information från Adobe använder du den adress- och kontaktinformation som medföljde den här produkten eller informationen på http://www.adobe.com/se för att kontakta Adobe-kontor inom din jurisdiktion.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash och Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

PlatformClients_Device_WWEULA-sv_SE-20110809_1400