#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

การเซ็นสัญญา: หลักการทำงานและวิธีดำเนินการเป็นอย่างไร

ทำความเข้าใจความหมายของการเซ็นชื่อลงบนเส้นประและวิธีดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างสมาชิกในทีมใหม่หรือกำลังขายรถยนต์

สำรวจ Acrobat Sign

A photo of a person sitting at a counter in a kitchen and working on a laptop computer.

เพราะเหตุใดคุณจึงต้องใช้สัญญา

สัญญาด้วยวาจานั้นยากต่อการบังคับใช้ สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรทำให้สิทธิ์และภาระผูกพันของคุณ รวมถึงเงื่อนไขของข้อตกลงมีความชัดเจน หากคู่สัญญาไม่มีสำเนาของข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การระบุว่ามีการละเมิดสัญญาหรือไม่นั้นจะเป็นเรื่องยาก แม้ว่าบางภูมิภาคอาจมีการบังคับใช้ข้อตกลงด้วยวาจา แต่การจดบันทึกข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นย่อมส่งผลดีกว่า

การเซ็นชื่อในสัญญาที่มีผลผูกพันหมายความว่าอย่างไร

สัญญาเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป โดยจะอธิบายถึงภาระผูกพันของผู้ที่ลงนาม (ผู้ที่เซ็นสัญญา) และยังระบุด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญา กฎหมายสัญญาจะครอบคลุมเงื่อนไขของข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และมักจะให้การเยียวยาบางอย่างแก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งบ่อยครั้งจะหมายถึงความเสียหายทางการเงินที่ฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องจ่าย แต่ก็ไม่เสมอไป

คุณต้องจัดทำสัญญาสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะจ้างงานเพียงตำแหน่งเดียวหรือเป็นนายหน้าซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญก็ตาม หากจำเป็น ให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าสัญญาหนึ่งๆ ให้ประโยชน์ต่อคุณหรือองค์กรของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่

An example of a contract document on a laptop. At the bottom of the contract is a space to sign electronically using Adobe Acrobat Sign. An example e-signature is shown.

เริ่มต้นเซ็นสัญญาอย่างรวดเร็วด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

แต่เดิมนั้น ทุกฝ่ายต้องเซ็นชื่อในสัญญาด้วยลายมือจริงของตนเอง แต่การทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอีกต่อไป ในปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ให้การยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะวิธีเซ็นชื่อในข้อตกลงที่มีผลใช้งานได้ ในสหรัฐอเมริกา ลายเซ็นดิจิทัลนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่กฎหมายของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐบัญญัติว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการค้าระดับประเทศและระดับโลก (ESIGN) และรัฐบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (UETA)

ในสหภาพยุโรป กฎหมายว่าด้วยลายเซ็นดิจิทัลจะถูกกำกับโดยระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการระบุตัวตน การรับรองความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือทางอิเล็กทรอนิกส์ (eIDAS) กฎหมายอื่นๆ ทั่วโลกมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อย แต่ Acrobat Sign ก็ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่สำคัญทั้งหมด

เซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้ Acrobat Sign

https://www.adobe.com/sign.htmlAcrobat Sign มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้สัญญาเป็นทางการด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะเซ็นชื่อในข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญหรือในสัญญาการจ้างงานตามปกติก็ตาม การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นรวดเร็ว ถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐานใหม่ของการทำธุรกิจทั่วโลก

ทำงานให้แล้วเสร็จ ได้ทุกที่

Adobe Acrobat Pro

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Acrobat logo

6 องค์ประกอบของกระบวนการเซ็นสัญญา

สัญญาแต่ละฉบับต่างก็มีความยาว ความซับซ้อน และข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 6 องค์ประกอบสำคัญของสัญญาที่คุณควรตรวจสอบอยู่เสมอมีดังนี้

1. ข้อเสนอ

สัญญาทุกฉบับล้วนเริ่มต้นด้วยความประสงค์หรือความต้องการจากฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย และความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความประสงค์หรือความต้องการดังกล่าวโดยอีกฝ่ายหนึ่ง คำแถลงเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ฝ่ายต่างๆ ต้องการและสิ่งที่ต้องมอบให้เรียกว่าข้อเสนอ

2. การยอมรับ

ในสัญญาบางฉบับ เมื่อมีการเสนอข้อเสนอ ฝ่ายหนึ่งสามารถตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอก็ได้ ทั้งนี้ การยอมรับนั้นอาจเป็นเงื่อนไขหรือขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ก็ได้

3. การรับรู้

ทุกฝ่ายในสัญญาต้องทราบเกี่ยวกับข้อตกลงที่ตนกำลังทำ ตามหลักการแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเลือกที่จะมีส่วนร่วมในสัญญาอย่างอิสระและปราศจากการบังคับ

4. ข้อพิจารณา

สัญญาต้องระบุถึงมูลค่าของสิ่งที่ตกลงกันไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรือบริการ อย่างไรก็ดี สัญญาไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินที่ผูกอยู่กับสิ่งที่ตกลงกันไว้เสมอไป สิ่งสำคัญคือทุกฝ่ายต้องรับทราบว่าสิ่งของหรือบริการมีมูลค่าตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น

5. ความสามารถในการทำสัญญา

ผู้ทำสัญญาต้องเข้าใจถึงข้อตกลงของพวกเขาเมื่อเซ็นสัญญา ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ทำสัญญาไม่สามารถเซ็นชื่อเพื่อสละสิทธิ์ทางกฎหมายของตนได้ ทุกคนที่เซ็นสัญญาต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขของข้อตกลงและมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเมื่อเซ็นสัญญา ฝ่ายที่ถูกบังคับให้เซ็นสัญญาโดยขัดต่อเจตจำนงของตน หรือไม่สามารถเข้าใจความหมายของสัญญาจะถือว่าไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้เซ็นชื่อได้

6. ความชอบด้วยกฎหมาย

สัญญาใช้งานได้เนื่องจากมีอำนาจตามกฎหมายสนับสนุนอยู่ สัญญาอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่มีผลต่อสัญญา และข้อกำหนดของสัญญาต้องเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น การจัดทำสัญญาที่มีผลใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็นไปไม่ได้

A photo of a person looking at something on a tablet they are holding in their hand.

ดูเรื่องราวความสำเร็จของการเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้

การเปลี่ยนไปใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการเซ็นสัญญาจะทำให้การทำข้อตกลงสำเร็จอย่างรวดเร็วขึ้นและทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้น

ทำให้ผู้คนมีบ้านเร็วขึ้น

Platform Housing Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสหราชอาณาจักรที่ให้ความสำคัญกับการหาบ้านให้ผู้คนอย่างรวดเร็ว สัญญาและการดำเนินงานเอกสารอาจเป็นปัญหาคอขวดที่สำคัญในกระบวนการซื้อบ้าน แต่ Platform ได้ใช้ Acrobat Sign เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้สามชั่วโมงต่อข้อตกลง ในเวลาเพียงหนึ่งปี องค์กรดังกล่าวก็สามารถประหยัดเงินได้มากถึง 86,000 ปอนด์

ก้าวสู่ดิจิทัลไปกับ CarMax

กว่า 25 ปีที่ผ่านมา CarMax ไม่ยอมเปลี่ยนจากการใช้กระดาษในการทำงานมาเป็นการใช้ระบบดิจิทัล แต่บริษัทต้องการลดความซับซ้อนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการซื้อรถ และทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าและพนักงานในร้านค้า ด้วยการนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ บริษัทก็สามารถส่งยานพาหนะตรงถึงบ้านและจัดเตรียมให้ลูกค้ารับหรือส่งยานพาหนะที่ริมทางได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการทำงานให้น้อยลงได้อีกด้วย

หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดการเอกสารที่เป็นกระดาษ และจัดเตรียมข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกคนด้วย Acrobat Sign

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade