#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

สัญญารักษาความลับ (NDA) คืออะไร

ใช้สัญญา NDA เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้ปลอดภัยโดยไม่ทำให้งานของคุณช้าลง

สำรวจ Acrobat Sign

A woman in a white shirt at a desk using a laptop to sign an NDA with Adobe Sign.

สัญญารักษาความลับ (NDA) คืออะไร

สัญญารักษาความลับ (NDA) คือเอกสารทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปซึ่งตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนใดๆ ระหว่างการทำธุรกิจร่วมกัน เช่นเดียวกับข้อตกลงความเป็นส่วนตัวที่ปกป้องความลับระหว่างหมอกับผู้ป่วย และระหว่างทนายความกับลูกค้า NDA จะมอบการปกป้องที่สำคัญให้กับเจ้าของธุรกิจที่แชร์ข้อมูลที่เป็นความลับกับพาร์ทเนอร์หรือนักลงทุน พนักงาน รวมถึงผู้ทำสัญญาในอนาคต

สัญญาทางกฎหมายอย่างสัญญารักษาความลับนั้นมีความสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดย่อมและสตาร์ทอัพทั้งในและนอกวงการเทคโนโลยี หากคุณมีไอเดียดีๆ หรือคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือสูตรที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะที่คุณต้องการขาย คุณอาจจำเป็นต้องแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อหาทุนสนับสนุน เริ่มการผลิต และนำผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาด แผนธุรกิจของคุณเองและรายชื่อลูกค้าที่มีความสำคัญนั้นก็อาจต้องการการป้องกันเช่นเดียวกัน เมื่อใช้ NDA คุณจะมีข้อตกลงทางกฎหมายที่สามารถช่วยปกป้องกลุ่มลูกค้าและไอเดียของคุณในขณะที่หาเงินและจ้างพนักงานหรือฟรีแลนซ์

เซ็น NDA แบบอิเล็กทรอนิกส์

Two men sitting on a window sill discussing confidential information.

เมื่อใดที่ควรใช้ NDA

พิจารณาใช้ NDA ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นความลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไปนี้

  • อภิปรายเกี่ยวกับการขายหรือการให้สิทธิ์การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใดๆ
  • ให้สิทธิ์แก่พนักงานหรือผู้ทำสัญญาในการเข้าถึงความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ
  • เสนอข้อเสนอแก่ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน คู่ค้า หรือผู้ซื้อในอนาคต

NDA 5 ประเภทที่พบได้ทั่วไป

ทั้งสองฝ่าย

แบบฟอร์ม NDA แบบทั้งสองฝ่ายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันกับทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ


ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้อตกลงเหล่านี้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่มีเพียงฝ่ายเดียว (ผู้เปิดเผย) แบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย (ผู้รับ) ผู้รับมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ


พหุภาคี

ข้อตกลง NDA แบบพหุภาคีครอบคลุมตั้งแต่สามฝ่ายขึ้นไปที่แชร์ข้อมูลกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และฝ่ายที่ได้รับทั้งหมดสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยเมื่อมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง NDA ประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดทำข้อตกลงแยกกันหลายฉบับ


มีวันสิ้นสุด

ข้อตกลงประเภทนี้เป็น NDA ที่มีวันหมดอายุ เมื่อระยะเวลาที่ตกลงกันสิ้นสุดลงแล้ว ฝ่ายเปิดเผยจะปลดเปลื้องฝ่ายรับออกจากข้อตกลง ข้อตกลงอาจกำหนดวันที่สิ้นสุดในวันที่ระบุหรือเมื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลง


ไม่มีวันสิ้นสุด

สัญญารักษาความลับเหล่านี้ไม่มีวันหมดอายุ และฝ่ายที่ได้รับข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันหรือจนกว่าข้อมูลจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ


Close-up of a woman's fingers with gold rings on them using a laptop to create an NDA.

ควรระบุอะไรบ้างใน NDA

สัญญารักษาความลับอาจมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย ควรขอคำแนะนำทางกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าความหมายของ NDA ถูกต้อง หัวข้อทั่วไปที่สำคัญที่สุดบางส่วนที่ควรระบุในเทมเพลต NDA มีดังนี้

  • คำจำกัดความของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ ข้อตกลงครอบคลุมข้อมูลประเภทใดบ้าง สาเหตุของการเปิดเผยคืออะไร
  • การระบุตัวตนคู่สัญญาในข้อตกลง ใครเป็นผู้เปิดเผยและใครเป็นผู้รับข้อมูล
  • เงื่อนไขเฉพาะและการจำแนก ผู้รับต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นความลับหรือไม่ พวกเขาได้รับเพียงข้อมูลตามความจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ ข้อมูลเป็นแบบ “ห้ามใช้” หมายความว่าผู้รับไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลในลักษณะอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงหรือไม่
  • ข้อยกเว้น ข้อมูลใดที่ไม่ถือเป็นความลับ ข้อมูลใดบ้างที่ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ
  • ภาระผูกพันของผู้รับ ผู้รับต้องทำอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับ และทำอะไรไม่ได้
  • ช่วงเวลา ข้อตกลงมีกำหนดระยะเวลาหรือมีอายุตามระยะเวลาของโครงการหรือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือไม่
  • เงื่อนไขอื่นๆ ใครคือผู้ชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายให้กับสำนักงานกฎหมายและทนายความ ข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขอย่างไร หลังจากระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับสามารถจ้างพนักงานของผู้เปิดเผยได้หรือไม่ (แต่โปรดทราบว่าสัญญารักษาความลับต่างจากสัญญาห้ามทำการค้าแข่งกับนายจ้าง)
Signing NDA documents with Adobe Sign on a mobile device, tablet, and laptop.

ทำสัญญารักษาความลับอย่างรวดเร็วด้วย Adobe Acrobat Sign

สร้าง NDA ของคุณทันทีที่คุณตัดสินใจร่วมทุนหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ ยิ่งมีการเซ็นชื่อในข้อตกลงเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้เร็วเท่านั้น ด้วย Acrobat Sign คุณสามารถส่งข้อตกลงได้อย่างปลอดภัยเป็น PDF ในสี่ขั้นตอนที่รวดเร็ว จากนั้นติดตามความคืบหน้า พาร์ทเนอร์ นักลงทุน และพนักงานในอนาคตสามารถกรอกแบบฟอร์ม รวมถึงเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันจากทุกอุปกรณ์ และคุณสามารถเริ่มงานได้ทันที

เซ็น NDA ของคุณด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คำถามสั้นๆ เกี่ยวกับ NDA คำตอบมีดังนี้

ข้อตกลง MNDA คืออะไร

หนึ่งในประเภทสัญญารักษาความลับที่ใช้งานบ่อยที่สุดคือสัญญารักษาความลับแบบทั้งสองฝ่าย (MNDA) ใน NDA แบบฝ่ายเดียว ผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญา ใน NDA แบบทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกันและกัน ขณะที่ NDA แบบฝ่ายเดียวจะมีผลกับฝ่ายเดียว MNDA จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลระหว่างพาร์ทเนอร์อย่างเท่าเทียมกัน


NDA มีวันหมดอายุหรือไม่

สัญญารักษาความลับบางฉบับเรียกว่า NDA ที่มีวันสิ้นสุด ซึ่งกำหนดให้หมดอายุหลังจากระยะเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่นวันที่ที่ระบุ หรือเมื่อโปรเจกต์หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจสิ้นสุดลง ฝ่ายเปิดเผยจะปลดเปลื้องฝ่ายที่ได้รับข้อมูลออกจากข้อตกลง ในทางกลับกัน NDA ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันหมดอายุ ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันหรือจนกว่าข้อมูลจะเผยแพร่สู่สาธารณะ


ฉันจะหาเทมเพลต NDA ได้จากที่ใด

เทมเพลต NDA ฟรีมีให้ใช้งานอย่างแพร่หลายโดยมาจากแหล่งข้อมูลทางกฎหมายและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายทางออนไลน์ เมื่อคุณมีเทมเพลตที่ตรงตามความต้องการและได้ส่งให้ที่ปรึกษากฎหมายของคุณตรวจสอบแล้ว คุณก็สามารถส่งเป็น PDF ที่ปลอดภัยด้วย Adobe Acrobat Sign ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จากนั้น คุณสามารถติดตามกระบวนการขณะที่พาร์ทเนอร์ นักลงทุน พนักงาน หรือผู้ทำสัญญาในอนาคตกรอกแบบฟอร์มและเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพัน


https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade