การเซ็นสัญญา: หลักการทำงานและวิธีดำเนินการเป็นอย่างไร

ทำความเข้าใจว่าการเซ็นชื่อลงบนเส้นประจะส่งผลอย่างไร ไม่ว่าคุณจะกำลังจ้างสมาชิกในทีมใหม่หรือกำลังขายรถยนต์

คนที่กำลังทำงานด้วยแล็ปท็อปอยู่ในห้องครัว

การเซ็นชื่อในสัญญาที่มีผลผูกพันหมายความว่าอย่างไร

 

สัญญาเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป โดยจะอธิบายถึงภาระผูกพันของผู้ที่ลงนาม (ผู้ที่เซ็นสัญญา) และยังระบุด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญา

       

กฎหมายสัญญาจะครอบคลุมเงื่อนไขของข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และมักจะให้การเยียวยาบางอย่างแก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งบ่อยครั้งจะหมายถึงความเสียหายทางการเงินที่ฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องจ่าย แต่ก็ไม่เสมอไป

       

คุณต้องจัดทำสัญญาสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจเกือบทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะจ้างงานเพียงตำแหน่งเดียวหรือเป็นนายหน้าซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญก็ตาม หากจำเป็น ให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าสัญญาหนึ่งๆ ให้ประโยชน์ต่อคุณหรือองค์กรของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่

       

สร้างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายด้วย Adobe

 

 

เพราะเหตุใดคุณจึงจำเป็นต้องใช้สัญญา


สัญญาและข้อตกลงด้วยวาจานั้นยากต่อการบังคับใช้ สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรทำให้สิทธิ์และภาระผูกพันของคุณ รวมถึงเงื่อนไขของข้อตกลงมีความชัดเจน หากคู่สัญญาไม่มีสำเนาของข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การระบุให้ได้ว่าเขาเคยละเมิดสัญญาหรือไม่นั้นจะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง แม้ว่าบางภูมิภาคอาจมีการบังคับใช้สัญญาที่ตกลงกันไว้ด้วยวาจา แต่การจดบันทึกข้อตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นย่อมส่งผลดีกว่า

ตัวอย่างการใช้ Acrobat Sign เพื่อเซ็นสัญญาแบบดิจิทัล

องค์ประกอบของสัญญาทางกฎหมายมีอะไรบ้าง

 

สัญญาต่างก็มีความยาว ความซับซ้อน และข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สัญญาทั้งหมดล้วนมีองค์ประกอบสำคัญ 6 อย่าง ดังนี้

 

 

ข้อเสนอ


สัญญาทุกฉบับล้วนเริ่มต้นด้วยความประสงค์หรือความต้องการจากฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย และความรับผิดชอบในการตอบสนองต่อความประสงค์หรือความต้องการดังกล่าวโดยอีกฝ่ายหนึ่ง คำแถลงเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งที่ฝ่ายต่างๆ ต้องการและสิ่งที่พวกเขาต้องมอบให้เรียกว่าข้อเสนอ

 

 

การยอมรับ


ในสัญญาบางฉบับ เมื่อมีการเสนอข้อเสนอ ฝ่ายหนึ่งสามารถตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอก็ได้ ทั้งนี้ การยอมรับนั้นอาจเป็นเงื่อนไขหรือขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ก็ได้
 

   

การรับรู้


ทุกฝ่ายในสัญญาต้องทราบเกี่ยวกับข้อตกลงที่พวกเขากำลังทำ ตามหลักการแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเลือกที่จะมีส่วนร่วมในสัญญาอย่างอิสระและปราศจากการบังคับ

 

 

ข้อพิจารณา


สัญญาต้องระบุถึงมูลค่าของสิ่งที่ตกลงกันไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน หรือบริการ อย่างไรก็ดี สัญญาไม่จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินที่ผูกอยู่กับสิ่งที่ตกลงกันไว้เสมอไป สิ่งสำคัญคือทุกฝ่ายต้องรับทราบว่าสิ่งของหรือบริการมีมูลค่าตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น

 

 

ความสามารถในการทำสัญญา


ผู้ทำสัญญาต้องเข้าใจถึงข้อตกลงของพวกเขาเมื่อเซ็นสัญญา ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ทำสัญญาไม่สามารถเซ็นชื่อเพื่อสละสิทธิ์ทางกฎหมายของตนได้ ผู้เซ็นชื่อทุกคนต้องเข้าใจถึงข้อกำหนดของข้อตกลง และมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเมื่อเซ็นสัญญา ฝ่ายที่ถูกบังคับให้เซ็นสัญญาโดยขัดต่อเจตจำนงของตน หรือไม่สามารถเข้าใจความหมายของสัญญาจะถือว่าไม่มีความสามารถที่จะเป็นผู้เซ็นชื่อได้

 

 

ความชอบด้วยกฎหมาย


สัญญาใช้งานได้เนื่องจากมีอำนาจตามกฎหมายสนับสนุนอยู่ สัญญาอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของเขตอำนาจศาลที่มีผลต่อสัญญา และข้อกำหนดของสัญญาต้องเป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและมลรัฐที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น การจัดทำสัญญาที่มีผลใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็นไปไม่ได้

 

ทำให้การเซ็นสัญญารวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์


แต่เดิมนั้น ทุกฝ่ายต้องเซ็นชื่อในสัญญาด้วยลายมือจริงของตนเอง แต่การทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอีกต่อไป ในปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ให้การยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะวิธีเซ็นชื่อในข้อตกลงที่มีผลใช้งานได้

       

ในสหรัฐอเมริกา ลายเซ็นดิจิทัลนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่กฎหมายของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐบัญญัติว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการค้าระดับประเทศและระดับโลก (ESIGN) และรัฐบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (UETA)

       

ในสหภาพยุโรป กฎหมายว่าด้วยลายเซ็นดิจิทัลจะถูกกำกับโดยระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการระบุตัวตน การรับรองความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือทางอิเล็กทรอนิกส์ (eIDAS) กฎหมายอื่นๆ ทั่วโลกมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อย แต่ Acrobat Sign ก็ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่สำคัญทั้งหมด

บุคคลกำลังดูเนื้อหาบนแท็บเล็ต

ลองดูเรื่องราวความสำเร็จเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเหล่านี้

 

การเปลี่ยนไปใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการเซ็นสัญญาจะทำให้การทำข้อตกลงสำเร็จอย่างรวดเร็วขึ้นและทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้น

 

ทำให้ผู้คนมีบ้านเร็วขึ้น


Platform Housing Group ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในสหราชอาณาจักรที่ให้ความสำคัญกับการหาบ้านให้ผู้คนอย่างรวดเร็ว สัญญาและการดำเนินงานเอกสารอาจเป็นปัญหาคอขวดที่สำคัญในกระบวนการซื้อบ้าน แต่ Platform ได้ใช้ Acrobat Sign เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้สามชั่วโมงต่อข้อตกลง ในเวลาเพียงหนึ่งปี องค์กรดังกล่าวก็สามารถประหยัดเงินได้มากถึง 86,000 ปอนด์
 

 

ก้าวสู่ดิจิทัลไปกับ CarMax


กว่า 25 ปีที่ผ่านมา CarMax ไม่ยอมเปลี่ยนจากการใช้กระดาษในการทำงานมาเป็นการใช้ระบบดิจิทัล แต่บริษัทต้องการลดความซับซ้อนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการซื้อรถ และทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าและพนักงานในร้านค้า ด้วยการนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ บริษัทก็สามารถส่งยานพาหนะตรงถึงบ้านและจัดเตรียมให้ลูกค้ารับหรือส่งยานพาหนะที่ริมทางได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังลดข้อผิดพลาดและระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการทำงานให้น้อยลงได้อีกด้วย

 

ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของคุณ


Acrobat Sign มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปิดข้อตกลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะเซ็นชื่อในข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญหรือในสัญญาการจ้างงานตามปกติก็ตาม การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นรวดเร็ว ถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐานใหม่ของการทำธุรกิจทั่วโลก หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดการกับเอกสารที่เป็นกระดาษ และจัดเตรียมข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกคนด้วย Acrobat Sign

       

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คุณยังอาจสนใจ...

คนสองคนกำลังดูแล็ปท็อปด้วยกัน

แบบฟอร์มภาษี W-9: การลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน

หาคำตอบว่า W-9 คืออะไร และทำไมบริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมจึงต้องเก็บรวบรวมเอกสารนี้ ดูวิธีการลดความซับซ้อนของกระบวนการด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

บิลการขาย

สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงสร้างบิลการขายเท่านั้น

ดูว่าเพราะเหตุใดคุณจึงต้องใช้บิลการขาย แล้วบิลการขายของคุณควรมีสิ่งใดบ้าง รวมถึงคุณจะสร้างเทมเพลตเพื่อใช้กับการทำธุรกรรมของคุณในอนาคตทั้งหมดได้อย่างไร

บุคคลสวมแว่นตาและจ้องมองไปที่กล้อง

ทำให้งานเอกสารง่ายขึ้นด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ดูว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและระบบการจัดเก็บไฟล์ได้อย่างไร ในขณะที่รับรองการเข้าถึงอย่างง่ายดายและปลอดภัยให้กับพาร์ทเนอร์ของคุณ

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud