Biểu tượng Adobe Firefly

Adobe Firefly

So sánh các gói có bao gồm AI tạo sinh.

Tải ứng dụng web Firefly miễn phí, tham gia gói Firefly Premium hoặc truy cập Firefly có trong gói trả phí Tất cả ứng dụng Creative Cloud hoặc gói trả phí Ứng dụng đơn hiện hành. Bạn cũng có thể tìm thấy các tính năng được Firefly hỗ trợ trong các ứng dụng sáng tạo của Adobe như Photoshop, Illustrator và Adobe Express.

Gói Firefly miễn phí

US$0.00/tháng

Sử dụng ngôn ngữ đời thường để tạo ra kết quả phi thường với AI tạo sinh.

 

Gói Firefly Premium

   

Nhận thêm tín dụng tạo sinh hàng tháng và tải xuống hình ảnh không có hình mờ.

 

Ứng dụng đơn

Chỉ từ

  

Nhận tới 500 tín dụng tạo sinh hàng tháng và có thể tải xuống hình ảnh Firefly không có hình mờ khi bạn trở thành thành viên.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

    
   

Nhận hơn 20 ứng dụng Creative Cloud bao gồm Firefly và Adobe Express Premium.

 

Ứng dụng

Firefly

Firefly

Chọn một ứng dụng

Xem tất cả ứng dụng riêng lẻ

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

25 mỗi tháng

100 mỗi tháng

Lên đến 500 mỗi tháng

1.000 mỗi tháng

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng…

Đợi cho đến khi tín dụng được đặt lại hoặc tham gia gói trả phí để tiếp tục tạo nội dung với Firefly.

Tạo hai lần một ngày cho đến khi tín dụng được đặt lại. Việc thực thi tín dụng bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2024.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

dấu kiểm
dấu kiểm
dấu kiểm

Gói Firefly miễn phí

US$0.00/tháng

Sử dụng ngôn ngữ đời thường để tạo ra kết quả phi thường với AI tạo sinh.


Gói Firefly Premium

  

Nhận tới 500 tín dụng tạo sinh hàng tháng và có thể tải xuống hình ảnh Firefly không có hình mờ khi bạn trở thành thành viên.


Ứng dụng đơn

Chỉ từ

   

Nhận tín dụng tạo sinh hàng tháng và tải xuống hình ảnh không có hình mờ trong hầu hết các gói Ứng dụng đơn.


Tất cả ứng dụng Creative Cloud

     

Nhận hơn 20 ứng dụng Creative Cloud bao gồm Firefly và Adobe Express Premium.


Gói Firefly miễn phí

Gói Firefly Premium

Ứng dụng đơn

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

Ứng dụng

Firefly

Firefly

Chọn một ứng dụng

Xem tất cả ứng dụng riêng lẻ

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

25 mỗi tháng

100 mỗi tháng

Lên đến 500 mỗi tháng

1.000 mỗi tháng

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng…

Đợi cho đến khi tín dụng được đặt lại hoặc tham gia gói trả phí để tiếp tục tạo nội dung với Firefly.

Tạo hai lần một ngày cho đến khi tín dụng được đặt lại. Việc thực thi tín dụng bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2024.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

dấu kiểm
dấu kiểm
dấu kiểm

Gói Firefly miễn phí

Gói Firefly Premium

Ứng dụng đơn

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

Ứng dụng

Firefly

Firefly

Chọn một ứng dụng

Xem tất cả ứng dụng riêng lẻ

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

25 mỗi tháng

100 mỗi tháng

Lên đến 500 mỗi tháng

1.000 mỗi tháng

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng…

Đợi cho đến khi tín dụng được đặt lại hoặc tham gia gói trả phí để tiếp tục tạo nội dung với Firefly.

Tạo hai lần một ngày cho đến khi tín dụng được đặt lại. Việc thực thi tín dụng bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 năm 2024.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

dấu kiểm
dấu kiểm
dấu kiểm

Tiết kiệm hơn 60%

Gói Tất cả ứng dụng Creative Cloud cho học sinh, sinh viên và giáo viên

      

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo cùng với Adobe Express Premium.

Xem các điều khoản | Xem bạn có đủ điều kiện không

dấu kiểm

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động
Xem tất cả ứng dụng trong gói

dấu kiểm

1.000 tín dụng tạo sinh mỗi tháng

dấu kiểm

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng, hãy tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

dấu kiểm

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo cùng với các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp như thư viện nhóm, quản lý giấy phép dễ dàng và hỗ trợ nâng cao 24x7.

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Gọi tới số +65 3157 2191

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo cùng với biện pháp bảo mật cấp độ doanh nghiệp, các thành phần tích hợp cho doanh nghiệp và những tính năng khác được thiết kế cho các tổ chức lớn.

Các ứng dụng có trong gói

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

1.000 tín dụng tạo sinh hàng tháng cho mỗi giấy phép

1.200 tín dụng tạo sinh hàng tháng cho mỗi giấy phép

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng…

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

dấu kiểm
dấu kiểm

Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm, dễ tiếp cận từ Admin Console

dấu kiểm
dấu kiểm

Các tùy chọn mua linh hoạt

dấu kiểm

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo cùng với các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp như thư viện nhóm, quản lý giấy phép dễ dàng và hỗ trợ nâng cao 24x7.


Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Gọi số +65 3157 2191

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo cùng với biện pháp bảo mật cấp độ doanh nghiệp, các thành phần tích hợp cho doanh nghiệp và những tính năng khác được thiết kế cho các tổ chức lớn.


Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Các ứng dụng có trong gói

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

1.000 tín dụng tạo sinh hàng tháng cho mỗi giấy phép

1.200 tín dụng tạo sinh hàng tháng cho mỗi giấy phép

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng…

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

dấu kiểm
dấu kiểm

Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm, dễ tiếp cận từ Admin Console

dấu kiểm
dấu kiểm

Các tùy chọn mua linh hoạt

dấu kiểm

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động

Xem tất cả ứng dụng trong gói

1.000 mỗi tháng

1.200 mỗi tháng

Sau khi bạn đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng…

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Tạo ở tốc độ chậm hơn cho đến khi tín dụng được đặt lại.

Phông chữ, hướng dẫn và nội dung Adobe Stock miễn phí

dấu kiểm
dấu kiểm

Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm, dễ tiếp cận từ Admin Console

dấu kiểm
dấu kiểm

Các tùy chọn mua linh hoạt

dấu kiểm

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi có thể giải đáp.

Tín dụng tạo sinh cho phép bạn sử dụng các tính năng AI tạo sinh được Firefly hỗ trợ trong ứng dụng web và các ứng dụng Adobe khác. Tìm hiểu thêm về tín dụng tạo sinh.

Số lượng tín dụng tạo sinh được đặt lại mỗi tháng. Nếu người dùng đạt đến giới hạn tín dụng cụ thể cho gói trong tháng, cho đến khi đặt lại tín dụng:

  • Người dùng trả phí của gói Tất cả ứng dụng Creative Cloud và gói Ứng dụng đơn có thể tiếp tục tương tác với các tính năng AI tạo sinh, nhưng quá trình sử dụng có thể diễn ra chậm hơn.
  • Người dùng trả phí của Adobe Firefly và Adobe Express có thể thực hiện hai hành động AI tạo sinh để tạo đồ họa véc-tơ hoặc hình ảnh có độ phân giải tiêu chuẩn* mỗi ngày.
  • Người dùng Creative Cloud, Adobe Firefly và Adobe Express miễn phí có thể đăng ký gói trả phí mới  để tiếp tục tạo nội dung với Firefly.

* Hình ảnh có độ phân giải tiêu chuẩn lên đến 2000 x 2000 pixel. Tỷ lệ sử dụng có thể khác nhau. Các gói có thể thay đổi.

Người dùng Creative Cloud, Adobe Firefly và Adobe Express miễn phí có thể đăng ký gói trả phí mới  để tiếp tục tạo các nội dung được Firefly hỗ trợ.

Người dùng có thể mua thêm tín dụng tạo sinh bằng cách đăng ký Gói bổ trợ tín dụng tạo sinh sau khi họ đạt đến giới hạn tín dụng hàng tháng.

Sử dụng thương mại đề cập đến tất cả phương thức sử dụng tạo ra hoạt động thương mại cho bạn, thương hiệu hoặc doanh nghiệp của bạn, ví dụ: bán, sử dụng tài liệu quảng cáo in và kỹ thuật số hoặc bán sản phẩm và nội dung.