Hozzáférhetőség*

ADOBE® EDGE WEB BETŰKÉSZLET-SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATI FELTÉTELEI

Utolsó frissítés: 2013. május 1.

1. Meghatározások.

A Szerződés nagy kezdőbetűs kifejezéseket tartalmaz, melyek alább, a 6. szakaszban kerülnek meghatározásra.

2. Szolgáltatások leírása.

A Szolgáltatás egy sor ingyenes és kereskedelmi betűkészletet kínál, melyek elérhetők az Ön számára az Ön Weboldalán való Használathoz. Az Adobe ezennel személyes, nem átruházható, nem kizárólagos, korlátozott jogot és licencet biztosít Önnek a Szolgáltatás Használatára az alábbi feltételekkel.

2.1 A Szolgáltatás vagy más, a Szolgáltatás adataihoz hozzáférő harmadik fél termék Ön általi Használata a jelen Kiegészítő felhasználási feltételek hatálya alá esik, és Ön a Szolgáltatás Használatával kifejezetten hozzájárul az alábbiakhoz:

2.1.1 Amennyiben Ön olyan Viszonteladói platform (meghatározását ld. a 6 szakaszban alább), mely a Szolgáltatást Használja, az Ön Használatáról előzetes írásbeli értesítést kell küldenie az Adobe számára e‑mailben, amely tartalmazza az Ön és a Viszonteladói platformja nevét, és amelynek tárgya: „Értesítés viszonteladói platformról”, a következő címre: support@typekit.com;

2.1.2 Ön elolvasta az alábbi 5.2 „Támogatás” szakaszt; valamint

2.1.3 Az alábbi 5.3 „Felmondás” szakaszt.

3. Alapvető feltételek.

3.1 Az Ön Kapcsolata a Szolgáltatással. A Szolgáltatást Ön a www.adobe.com/go/terms_hu oldalon található Használati feltételeket („Általános szerződéses feltételek”) kiegészítő jelen Kiegészítő felhasználási feltételek („Kiegészítő feltételek”) figyelembe vételével veheti igénybe. Az Általános szerződéses feltételek hivatkozással a jelen feltételek részét képezik. Amennyiben a jelen Kiegészítő feltételek és az Általános szerződéses feltételek között ellentmondás állna fenn, a jelen Kiegészítő feltételeket kell figyelembe venni a Szolgáltatás tekintetében. A Szolgáltatást és a jelen Kiegészítő feltételeket az Adobe időről időre módosíthatja. A jelen Kiegészítő feltételek aktuális verzióját mindig megtalálhatja a fent megjelölt URL-en.

4. Jogok és kötelezettségek; a Szolgáltatás Ön általi Használatára vonatkozó korlátozások és megszorítások.

4.1 A Szolgáltatások és Engedélyezett tartalmak Ön általi Használata. A jelen Kiegészítő feltételekben engedélyezetteknek megfelelően, valamint az alábbi feltételek mellett az Adobe ezúton nem kizárólagos, nem átengedhető és nem átruházható, korlátozott jogot és licencet ad Önnek a Szolgáltatás és az Engedélyezett tartalmak Használatára és hozzáférésére Nyilvános weboldalon, illetve annak fejlesztésével és tervezésével kapcsolatosan:

4.1.1 Beemelt nyílt forráskódú komponensek. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás vagy az Engedélyezett tartalom egyes részei nyílt forráskódú szoftverkomponenseket és szoftverprogramokat használnak vagy tartalmaznak. Az ilyen komponensek Ön általi Használatára emellett a Szolgáltatással vagy Engedélyezett tartalommal átadott, szerzői jogról szóló vagy licencről tájékoztató szöveges fájlban megnevezett bármely nyílt forráskódú licenc feltételei is vonatkozni fognak, melyek a Szolgáltatás weboldalán vagy azon keresztül közzétételre kerülnek, vagy egyébként elérhetők lesznek az egyes Engedélyezett betűkészleteknél betöltött kiegészítő CSS fájlokból.

4.1.2 Meglévő értesítések megőrzése. A Szolgáltatás foglalhat magában Engedélyezett tartalmat, melyhez bizonyos tulajdonjogi értesítők, ideértve a szabadalmi jog, szerzői jog és védjegy értesítései járnak. Az ilyen tulajdonjogi értesítéseket meg kell őriznie pontosan úgy, ahogy az Engedélyezett tartalom összes megengedett példányán átadásra kerültek.

4.2 A Szolgáltatás Kiadó általi használata, akinek a nevében Ön Nyilvános weboldalt hoz létre. Az olyan kiadók, akik nevében Ön Nyilvános weboldalt hoz vagy hozott létre, továbbra is hozzáférhetnek az Ön által a Nyilvános weboldalba tervezett Engedélyezett tartalmakhoz, és Használhatják őket, feltéve, hogy az Engedélyezett tartalom minden ilyen Kiadó általi Használata a jelen Kiegészítő feltételek hatálya alá esik. Ön beleegyezik, hogy a jelen Kiegészítő feltételek egy példányát (elérhető a www.adobe.com/go/terms_hu oldalon) azon Kiadó rendelkezésére bocsátja, akinek Ön létrehozza vagy létrehozta a Nyilvános weboldalt.

4.3 A Szolgáltatás viszonteladása. A Viszonteladói platformok a törvény előírásainak megfelelően kötelesek Használni a Szolgáltatást (ideértve minden Engedélyezett tartalmat), beleértve korlátozás nélkül az adatok vagy szoftver importálását és exportálását, a helyi törvényeket, valamint a személyes vagy személyes azonosítást lehetővé tevő információkra vonatkozó adatvédelmi törvényeket és szabályokat.

4.4 A Szolgáltatás tiltott használata. Hacsak a Szolgáltatás vagy azon keresztül terjesztett vagy abban foglalt, bizonyos nyílt forráskódú Engedélyezett tartalmakra vonatkozó bármilyen nyílt forráskód licencfeltételei meg nem engedik, Önnek kifejezetten tilos:

4.4.1 Az Engedélyezett tartalmat az Ön saját szerveréről vagy más önhosztoló lehetőség vagy szolgáltatás révén hosztolni;

4.4.2 Bármely Engedélyezett tartalmat beemelni, csomagolni, csatolni vagy más módon terjeszteni bármely szoftver fájlcsomag, digitális vagy elektronikus dokumentum, illetve mobil- vagy táblagép-alkalmazás részeként;

4.4.3 Bármilyen funkciót hozzáadni vagy más módon megváltoztatni, módosítani, adaptálni, fordítani, konvertálni, átdolgozni, Származtatott alkotásokat létrehozni vagy létrehozatni az Engedélyezett tartalom bármely részéből;

4.4.4 A Szolgáltatást vagy Engedélyezett tartalmat visszabontani, visszafejteni, visszafordítani, vagy a forráskódja másféle felfedését megkísérelni, illetve a szoftver védelmi mechanizmusait feltörni, kijátszani vagy más módon megkerülni (kivéve, amennyiben az Ön székhelye szerinti joghatóság kifejezetten megtiltja az ilyen korlátozásokat, azonban Ön ebben az esetben is köteles információt kérni az Adobe-tól, az Adobe ilyenkor saját belátása szerint vagy megadhatja Önnek a kért információkat, vagy ésszerű követelményeket támaszthat, beleértve ésszerű díjat a Szoftver vagy Engedélyezett tartalom használatára, hogy így biztosítsa az Adobe és vagy a Licencszolgáltatók szellemi tulajdonjogait a Szolgáltatás vagy más Engedélyezett tartalom kapcsán);

4.4.5 Hitelbiztosítékot alapítani, átruházni, vagy a Szolgáltatás Használatára vonatkozó jogai valamely részét más módon átruházni;

4.4.6 A Szolgáltatást vagy az Engedélyezett tartalmat a JavaScript Tag (vagy más, az Adobe által ilyen célokra rendelkezésre bocsátott programozói mechanizmusok) használatától eltérő módú Használatát vagy hozzáférését megkísérelni;

4.4.7 A Szolgáltatás vagy Engedélyezett tartalmak közös használata, vagy szolgáltatásként ajánlása; és

4.4.8 Bármely védjegyet, logót, szerzői jogot vagy más tulajdonjogi értesítést és feliratot, szimbólumot vagy címkét eltávolítani vagy megváltoztatni a Szolgáltatásban vagy az Engedélyezett tartalomban.

5. Az Adobe jogai és kötelezettségei.

5.1 Szolgáltatások nyújtása. Az Adobe megteszi az üzleti szempontból ésszerű erőfeszítéseket azért, hogy a Szolgáltatás és az Engedélyezett tartalom elérhető legyen. Mindazonáltal lesznek olyan alkalmak, mikor a Szolgáltatás és/vagy az Engedélyezett tartalom elérhetősége karbantartás, bővítés és javítás miatt megszakad, vagy olyan telekommunikációs csatlakozási és felszerelési hiba lép fel, amelyekre az Adobe-nak nincs befolyása. Az Adobe minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az ilyen zavarokat minimalizálja, amennyiben az Adobe hatással bír rájuk.

5.2 Támogatás. A Szolgáltatatással kapcsolatban Ön semmilyen karbantartásban, műszaki vagy más jellegű támogatásban nem részesül. Az Adobe nem köteles frissítéseket és bővítéseket nyújtani a Szolgáltatáshoz.

5.3 A szerződés felmondása.

5.3.1 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön bizonyos Engedélyezett tartalmak Használatára, valamint arra vonatkozó jogát és engedélyét, hogy az Engedélyezett tartalmakat egy Regisztrált weboldalba belefoglalja, allicencként kapta meg, amelyet az Adobe a különböző tartalmi licencszolgáltatók engedélyeseként biztosított Önnek, továbbá hogy az ilyen Engedélyezett tartalmakhoz való joga az Adobe és a tartalmi licencszolgáltatók közötti bármely megállapodás folyamatos érvényre juttathatóságától és alkalmazhatóságától függ. Amennyiben a vonatkozó megállapodás az Adobe és a Licencszolgáltatói között lejár vagy felmondásra kerül, Ön megérti, hogy többé nem áll jogában Használni a Licencszolgáltatók Engedélyezett tartalmait (beleértve az olyan Engedélyezett tartalmat is, melyet talán már felhasznált a Nyilvános weboldala tervezésénél).

5.3.2 Az Adobe fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül, bármilyen okból kifolyólag, ideiglenesen vagy állandó hatállyal módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), illetve az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, bármely Engedélyezett tartalomhoz vagy Szolgáltatási felülethez. Az Adobe nem tartozik felelősséggel Ön vagy más harmadik felek felé a Szolgáltatásnak, Engedélyezett tartalomnak vagy az Ön ezekhez való hozzáférésének korlátozásai, módosításai, felfüggesztése vagy megszüntetése miatt.

5.3.3 Az Adobe bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön jogát a Szolgáltatás és/vagy a Szolgáltatáson keresztül átadott Engedélyezett tartalom Használatára, amennyiben Ön megsérti a jelen Kiegészítő feltételeket.

5.3.4 Az Adobe saját belátása szerint időlegesen vagy tartósan felfüggesztheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatási felületekhez, ha az Adobe visszaélést, Szolgáltatásra benyújtott igények túlságos gyakoriságát vagy a Szolgáltatási felületen keresztüli más túlzott Használatot állapít meg.

5.3.5 A Szolgáltatás vagy Engedélyezett tartalom működésébe való minden beavatkozási kísérlet – bármi módon történjen is – büntetőjogi szankciókat vonhat maga után, és vizsgálat és büntetőeljárás hatálya alá eshet.

6. Meghatározások.

A nagykezdőbetűs kifejezések itt az alábbi jelentéssel bírnak. Az itt máshogy meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések az www.adobe.com/go/terms_hu. oldalon, az Általános szerződéses feltételekben található meghatározások szerint értelmezendők.

6.1 „Adobe” alatt, amennyiben e szerződést az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Mexikóban való tartózkodása során köti meg, az Adobe Systems Incorporated, Delaware államban bejegyzett társaság értendő, melynek címe: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110; más esetekben az Adobe Systems Software Ireland Limited társaságra vonatkozik, melynek címe: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország.

6.2 A „JavaScript Tag(s)” alatt az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül konfigurált JavaScript Tag(ek) értendő(k), melyek magukban foglalják az Ön előnyben részesített beállításait, Engedélyezett betűkészlet-választását, valamint formátumokat, stíluslapokat és más szoftverkódokat a Szolgáltatáson keresztül a stíluslapok és Engedélyezett betűkészletek letöltéséhez, illetve az Engedélyezett tartalom Nyilvános weboldallal kapcsolatos Használatának kezeléséhez és nyomon követéséhez átadott könnyűsúlyú JavaScripttel együtt.

6.3 „Licencszolgáltató(k)” alatt olyan harmadik fél/felek értendő(k), mely bármely olyan Engedélyezett tartalomhoz licencet adott az Adobe-nak, melyet az Adobe az Ön Használatára elérhetővé tesz.

6.4 „Engedélyezett tartalom” az Engedélyezett betűkészleteket, Engedélyezett szoftvereket és a Szolgáltatást, Szolgáltatás felületét/felületeit, valamint a Szolgáltatási felület vezérjeleit jelenti.

6.5 „Engedélyezett betűkészletek” alatt olyan betűkészletek és/vagy betűcsaládok értendők, melyeknek Szolgáltatáson keresztüli használatát az Adobe engedélyezte, vagy más módon átadta Önnek a jelen Szerződés értelmében.

6.6 „Engedélyezett szoftver” alatt a Szolgáltatás és minden olyan szoftver értendő, mellyel a jelen Szerződést átadták, ideértve korlátozás nélkül bármilyen, az Engedélyezett betűkészletet tartalmazó szoftverfájlt és bármely szkriptet, szkriptelési logikát vagy más kódot, melyet a Szolgáltatáson belül használnak, vagy melyet beágyaztak exportált fájlformátumokba (és az előbbiek bármely frissítése és bővítése vagy dokumentációja), melyet az Adobe elérhetővé tesz az Ön számára a Szolgáltatáson keresztül, hogy lehetővé tegye az Ön hozzáférését az Engedélyezett tartalomhoz, valamint annak fogadását.

6.7 „Kiadó” alatt az a személy vagy egyén értendő (Ön vagy az Ön ügyfele vagy vásárlója, akinek a nevében Ön eljárhat), aki a Nyilvános weboldalon megjelenő tartalmat irányítása alatt tartja.

6.8 „Nyilvános weboldal” alatt olyan weboldalak, weblap(ok) vagy azok tartalmai értendők külön-külön, melyeket Ön tervez, fejleszt vagy létrehoz, és mely kiadásra került, és a Szolgáltatást vagy Korlátozott tartalmat integrálja, Használja, nyilvánosan megjeleníti, illetve ahhoz hozzáfér.

6.9 „Viszonteladói platform” alatt értendő minden olyan szolgáltatás, mely lehetővé teszi a vásárlói vagy ügyfelei számára, hogy betűkészletet válasszanak a weboldaluk vagy más termékük számára, melyet nevükben szolgáltat (pl.: blogkészítő platformok, közösségi oldalak profiljai stb.).

6.10 „Szolgáltatás(ok)” alatt az online Adobe Edge Web Betűkészlet-szolgáltatás értendő, és minden más funkció vagy tartalom, melyet az Adobe Edge Web Betűkészlet-szolgáltatás weboldalán, arról vagy azon keresztül tettek elérhetővé.

6.11 „Szolgáltatási felület(ek)” alatt értendő bármely plugin vagy alkalmazási felület, melyet a Szolgáltatástól vagy azon keresztül kapott, és mely lehetővé teszi, hogy Ön elvben hozzáférjen a Szolgáltatás funkcionalitásához, valamint hogy megnézze az Engedélyezett tartalom nyomtatási képét, vagy más módon létrehozzon, konfiguráljon, módosítson vagy kiadjon JavaScript Tageket, és metaadatokat olvasson ki a betűkészletekből a Szolgáltatás betűkészlet-könyvtárában.

6.12 „Frissítések és Bővítések” alatt értendő bármely frissítés, átdolgozás, módosítás vagy kiegészítés, melyet az Adobe végezhet, és bármikor telepíthet vagy átadhat Önnek, hogy bővítse, fokozza, vagy kiemelje a Szolgáltatást, amennyiben ezt külön feltételek nem szabályozzák. Az Adobe nem lesz felelős Önnek semmilyen módon semmilyen ilyen Frissítésért és Bővítésért.

6.13 „Használ”, „Használás” vagy „Használat”, illetve ezek ragozott alakjai alatt értendő minden olyan alkalom, mikor Ön használja a Szolgáltatást az Engedélyezett tartalom Ön általi letöltésével, integrációjával, hozzáférésével, szinkronizálásával, használatával vagy megjelenítésével kapcsolatban.

6.14 Az „Ön” és „Öné”, illetve ezek ragozott alakjai alatt értendő bármely olyan személy vagy egyén, mely a Nyilvános weboldalakkal kapcsolatban, a saját, illetve az ügyfelei vagy vásárlói nevében Használja a Szolgáltatást, és ahhoz hozzáfér.

EWFS ATOU-hu_HU-20130501-1200

Kiegészítő feltételek

Acrobat.com
Adobe tartalomszerver 4
ADOBE FLASH PLATFORM SZOLGÁLTATÁSOK
ADOBE WAVE
ADOBE EDGE WEB FONTS
Business Catalyst
CS szolgáltatások
Digital Publishing Suite
Adobe Translator
Adobe Typekit
DOKUMENTUMKÖZPONT
PHOTOSHOP.COM
PhoneGap Build
Kiemelt Adobe-funkciók a Flash Playerhez

Jogi információk