Accessibility

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE® EDGE WEB SKRIFTTYPE-TJENESTER

Sidst opdateret: 1. maj 2013.

1. Definitioner.

Aftalen indeholder termer med stort begyndelsesbogstav, der er defineret i afsnit 6 herunder.

2. Beskrivelse af Tjeneste.

Tjenesten tilbyder en række gratis og kommercielle skrifttyper, der er tilgængelige for dig til brug på din hjemmeside. Adobe giver dig hermed en personlig, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, begrænset ret og licens til at bruge Tjenesten underlagt følgende vilkår og betingelser.

2.1 Din brug af Tjenesten eller ethvert produkt fra tredjepart, som anvender Tjenestens data, er underlagt disse Yderligere vilkår for brug, og ved at anvende Tjenesten erklærer du dig udtrykkeligt enig i følgende:

2.1.1 Hvis du er en Forhandlerplatform (defineret i afsnit 6 herunder), der bruger Tjenesten, skal du meddele dette på forhånd til Adobe i form af en e-mail med dit navn og navnet på din forhandlerplatform med emnelinjen „Meddelelse om forhandler-platform“ til: support@typekit.com;

2.1.2 Du har læst afsnit 5.2 „Support“ herunder; og

2.1.3 Du har læst afsnit 5.3 „Ophør“ herunder.

3. Grundlæggende vilkår.

3.1 Dit forhold til Tjenesten. Din brug af Tjenesten er underlagt disse Yderligere vilkår for brug („Yderligere vilkår“), som supplerer vilkårene for brug af Adobe.com („Generelle vilkår“), der findes på www.adobe.com/go/terms_dk, og som er medtaget i disse Yderligere vilkår som reference. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Yderligere vilkår og de Generelle vilkår, er disse Yderligere vilkår gældende med hensyn til Tjenesten. Tjenesten og disse Yderligere vilkår kan ændres af Adobe til enhver tid. Du kan altid finde den seneste version af disse Yderligere vilkår på URL-adressen angivet ovenfor.

4. Rettigheder og forpligtelser. Begrænsninger og restriktioner for din anvendelse af Tjenesten.

4.1 Din brug af Tjenesten og Autoriseret indhold. Adobe giver dig hermed ikke-eksklusive, ikke-overdragelige, ikke-overførbare begrænsede rettigheder og licens til adgang til, og til at bruge, Tjenesten og det Autoriserede indhold på, og i forbindelse med, design og udvikling af Udgivne hjemmesider som tilladt i henhold til disse Yderligere vilkår underlagt følgende:

4.1.1 Medfølgende komponenter fra åbne kilder. Dele af Tjenesten eller det Autoriserede indhold kan anvende eller indeholde softwarekomponenter og softwareprogrammer fra åbne kilder. Din brug af sådanne komponenter reguleres desuden af vilkårene for enhver licens til åbne kilder som anført i tekstfilen med copyright- og licensbemærkninger, der leveres sammen med Tjenesten eller det Autoriserede indhold, som udgives på eller gennem Tjenestens hjemmeside, eller på anden vis er tilgængelig via den medfølgende CSS-fil, som indlæses for hver autoriserede skrifttype.

4.1.2 Bevar eksisterende meddelelser. Tjenesten kan indeholde Autoriseret indhold, der har tilknyttet visse meddelelser om ejendomsret, herunder meddelelser om patent, copyright og varemærker. Du skal bevare alle sådanne meddelelser om ejendomsret nøjagtig, som de findes på alle de tilladte kopier af det Autoriserede indhold.

4.2 Brug af Tjenesten af Udgivere, på hvis vegne du opretter Udgivne hjemmesider. Udgivere, på hvis vegne du opretter eller har oprettet den Udgivne hjemmeside, har fortsat adgang til og ret til at bruge det Autoriserede indhold, som du har designet til den Udgivne hjemmeside, der er angivet, dog således at enhver Udgivers brug af det Autoriserede indhold reguleres af disse Yderligere vilkår. Du accepterer at give en kopi af disse Yderligere vilkår (tilgængelig på www.adobe.com/go/terms_dk) til de Udgivere, på hvis vegne du opretter eller har oprettet Udgivne hjemmesider.

4.3 Videresalg af Tjenesten. Forhandlerplatforme skal bruge Tjenesten (inklusive alt Autoriseret indhold) som tilladt af loven, inklusive, men ikke begrænset til, import eller eksport af data eller software, lokale love og love vedrørende databeskyttelse og privatliv samt regler, som gælder for personlige eller personligt identificerbare oplysninger.

4.4 Forbudt brug af Tjenesten. Medmindre andet er tilladt i henhold til licensvilkår for åbne kilder gældende for specifikt Autoriseret indhold fra åbne kilder, der kan være inkluderet i, eller distribueres med eller gennem Tjenesten, er der udtrykkeligt forbud mod:

4.4.1 At hoste Autoriseret indhold på egen server eller anden egen-hostende funktion eller tjeneste;

4.4.2 Inkludering, bundtning, vedlægning, indlejring eller distribution på anden måde af Autoriseret indhold som en del af en softwarefilpakke, et digitalt eller elektronisk dokument eller en mobil- eller tabletapplikation;

4.4.3 Tilføjelse af funktionalitet til eller anden ændring, tilpasning, oversættelse, konvertering, modificering, oprettelse eller udfærdigelse af Afledte værker af nogen del af det Autoriserede indhold;

4.4.4 Disassemblering, dekompilering, reverse engineering eller på anden måde at gøre forsøg på at afsløre Tjenestens eller det Autoriserede indholds kildekode eller ubrugeliggørelse omgåelse på anden måde af softwarebeskyttelsesmekanismer i Tjenesten eller det Autoriserede indhold (bortset fra i det omfang, at gældende lov i dit retsområde specifikt forbyder sådanne restriktioner, dog forudsat at du først anmoder om disse oplysninger fra Adobe, kan Adobe, efter eget skøn, enten give dig disse oplysninger eller fastsætte rimelige betingelser, herunder rimelige gebyrer, for brug af Softwaren eller det Autoriserede indhold for at sikre, at Adobes og/eller dennes Licenshavers immaterielle rettigheder til Tjenesten eller det Autoriserede indhold beskyttes);

4.4.5 Viderelicensering, at stille en sikkerhedsinteresse til rådighed eller på anden måde overføre dine rettigheder til brug af Tjenesten;

4.4.6 Forsøg på at få adgang til eller bruge Tjenesten eller det Autoriserede indhold på anden måde end via brug af JavaScript-tagget (eller andre programmekanismer fra Adobe til sådanne formål);

4.4.7 Brug af Tjenesten eller det Autoriserede indhold i en timeshare- eller servicebureauordning; og

4.4.8 Fjernelse eller ændring af varemærker, logoer, copyrights eller andre meddelelser om ejendomsret samt billedtekster, symboler eller etiketter i Tjenesten eller det Autoriserede indhold.

5. Adobes rettigheder og forpligtelser.

5.1 Levering af Tjeneste. Adobe gør en kommercielt rimelig indsats for at gøre Tjenesten og adgang til det Autoriserede indhold tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten og/eller adgang til det Autoriserede indhold vil blive afbrudt pga. vedligeholdelse, opgradering eller reparation eller som følge af problemer med telekommunikationslink og udstyr, der er uden for Adobes kontrol. Adobe vil gøre sig alle rimelige bestræbelser for at minimere omfanget af sådanne forstyrrelser.

5.2 Support. Der tilbydes ingen support til vedligeholdelse, tekniske problemer eller anden support i forbindelse med Tjenesten. Adobe er ikke forpligtet til at levere Opdateringer eller Opgraderinger til eller for Tjenesten.

5.3 Ophør.

5.3.1 Du anerkender og erklærer dig enig i, at din ret og licens til at bruge specifikt Autoriseret indhold og til at bruge Autoriseret indhold på en Udgivne hjemmesider, er viderelicenseringer, der gives til dig af Adobe som en bevillingshaver af flere licensindehavere, og yderligere, at dine rettigheder til sådant Autoriseret indhold afhænger af den fortsatte fuldbyrdelse og anvendelighed af alle aftaler mellem Adobe og dennes indholdslicensindehavere. Hvis de relevante aftaler mellem Adobe og dennes Licensindehavere udløber eller opsiges, forstår du, at du ikke længere har ret til at bruge sådanne Licensindehaveres Autoriserede indhold (herunder Autoriseret indhold, du allerede måtte have anvendt på en Udgivet hjemmeside).

5.3.2 Adobe forbeholder sig retten til enhver tid, med eller uden varsel og af en hvilken som helst årsag, til midlertidigt eller permanent at begrænse, ændre, stoppe eller afbryde Tjenesten (eller en del heraf), din adgang til Tjenesten, Autoriseret indhold eller Tjenestens brugergrænseflader. Adobe kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver sådan begrænsning, ændring, standsning eller afbrydelse af Tjenesten, Autoriseret indhold eller din adgang til disse.

5.3.3 Adobe kan opsige eller ophæve retten til at bruge Tjenesten og/eller Autoriseret indhold, der leveres gennem Tjenesten, hvis du på noget tidspunkt overtræder disse Yderligere vilkår.

5.3.4 Adobe kan efter eget skøn, midlertidigt eller permanent, afbryde din adgang til Tjenestens brugergrænseflader, hvis Adobe finder tilfælde af misbrug, for hyppige anmodninger til Tjenesten eller anden overdreven brug via en af Tjenestens brugergrænseflader.

5.3.5 Ethvert forsøg på at blande sig i funktionen af Tjenesten eller det Autoriserede indhold kan medføre strafferetlige sanktioner og blive underkastet undersøgelse og retsforfølgelse.

6.Definitioner.

Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav heri har den betydning, der defineres nedenfor. Termer med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret her, har den samme betydning som defineret i de Generelle vilkår, der findes på www.adobe.com/go/terms_dk.

6.1 „Adobe“ betyder Adobe Systems Incorporated, et selskab, som er registreret i staten Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Californien 95110, USA, såfremt denne Aftale er indgået under ophold i USA, Canada eller Mexico. I alle andre tilfælde betyder det Adobe Systems Software Ireland Limited, 4‑6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

6.2 „JavaScript-tag(s)“ betyder det JavaScript-tag, der er konfigureret af dig gennem Tjenesten, bestående af dine foretrukne indstillinger, valg og formater for Autoriserede skrifttyper, typografiark og anden softwarekode samt den letvægtsudgave af JavaScript, der leveres gennem Tjenesten, til at indlæse typografiark og Autoriserede skrifttyper samt til at administrere og spore brugen af Autoriseret indhold i forbindelse med en Udgivet hjemmeside.

6.3 „Licenshaver(e)“ betyder den tredjepart, der har givet Adobe licens til det Autoriserede indhold, som Adobe gør tilgængeligt til din brug.

6.4 „Autoriseret indhold“ betyder de Autoriserede skrifttyper, den Autoriserede software samt Tjenesten, Tjenestens brugergrænseflade(r) og Tjenestens brugergrænseflade-tokens.

6.5 „Autoriserede skrifttyper“ betyder de skrifttyper og/eller skrifttypefamilier, som Adobe giver dig licens til eller leverer til dig via Tjenesten med henblik på din brug i henhold til denne Aftale.


6.6 „Autoriseret software“ betyder Tjenesten og al software, der er omfattet af denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, softwarefiler, der indeholder Autoriserede skrifttyper og scripts, scriptlogik eller anden kode, der bruges i Tjenesten eller er indlejret i eksporterede filformater (og eventuelle Opdateringer og Opgraderinger eller Dokumentation i forbindelse med noget af det ovennævnte), som Adobe gør tilgængelige for dig gennem Tjenesten for at gøre dig i stand til at få adgang til og modtage det Autoriserede indhold.

6.7 „Udgiver“ betyder den person eller kollektive enhed (dig eller din klient eller din kunde, på hvis vegne du handler), der kontrollerer det indhold, der vises på eller i den Udgivne hjemmeside.


6.8 „Udgivet hjemmeside“ betyder henholdsvis hjemmeside(r), webside(r) eller hjemmesideindhold, som du har designet, udviklet eller skabt, og som udgives og integrerer, har adgang til, bruger og offentligt viser Tjenesten eller det Autoriserede indhold.


6.9 „Forhandlerplatform“ er en enhver tjeneste, som tillader sine kunder eller klienter at vælge kilder til hjemmesider eller andre produkter, som stilles til rådighed på deres vegne (f.eks. bloggingplatforme, sociale netværksprofiler osv.).


6.10 „Tjeneste(r)“ betyder Adobe Edge Web Font-onlinetjenesten og alle andre funktioner eller indhold, der er gjort tilgængeligt fra eller i, eller som er tilgængelige gennem hjemmesiden for Adobe Edge Web Font-tjenesten.


6.11 „Tjenestens brugergrænseflade(r)“ betyder enhver plug-in eller programbrugergrænseflade, der leveres af eller gennem Tjenesten, som giver dig programadgang til funktionerne i Tjenesten og tillader dig at få vist det Autoriserede indhold eller på anden måde oprette, konfigurere, ændre og udgive JavaScript-tags og hente metadata om skrifttyperne i Tjenestens skrifttypebibliotek.


6.12 „Opdateringer og opgraderinger“ betyder opdateringer, revisioner, ændringer eller tilføjelser, der kan foretages og deployeres eller leveres af Adobe til dig til enhver tid for at opgradere, øge eller forbedre Tjenesten i det omfang, at dette ikke leveres i henhold til en separat aftale. Adobe er ikke på nogen måde ansvarlig over for dig med hensyn til sådanne Opdateringer og Opgraderinger.


6.13 „Brug“ eller „Bruge“ betyder enhver brug, du gør af Tjenesten i forbindelse med download, integration, adgang, synkronisering, anvendelse eller visning af det Autoriserede indhold.


6.14 „Du“, „Dig“ og „dit/din(e)“ betyder enhver person eller kollektiv enhed, der har adgang til og bruger Tjenesterne på egne vegne eller på vegne af klienter eller kunder i forbindelse med Udgivne hjemmesider.

 

EWFS ATOU-da_DK-20130501-1200

Yderligere vilkår

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
ADOBE EDGE WEB SKRIFTTYPE-TJENESTER
ADOBE SEND
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adobe Premium funktioner til Flash Player

Juridiske oplysninger