#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม

โครงการเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมจะมอบความช่วยเหลือทางเทคนิคและกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้คุณได้รับเงินช่วยเหลือที่จะให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และสถาบันวิจัย

สำรวจ Acrobat Sign

An image of a person standing at a desk and looking down at a laptop.

เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมคืออะไร

เงินช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือทางการเงินที่หน่วยงานรัฐบาลมอบให้เพื่อช่วยเป็นเงินทุนสำหรับไอเดียใหม่ๆ ส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โอกาสได้รับเงินช่วยเหลือมีเหตุผลหลายประการ เช่น การช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมในการฟื้นตัวจากวิกฤติอย่างการระบาดของโควิด-19 และการช่วยเหลือธุรกิจสตาร์ทอัปในการเริ่มต้นสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ

A photo of a florist in a flower shop working at a desk with a laptop, notebook, calculator, and smartphone.

ฉันจะขอรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างไร

เงินช่วยเหลือจากแต่ละโครงการจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการมอบเงินช่วยเหลือทั้งหมดนั้นมีขั้นตอนพื้นฐานสามช่วงดังนี้

1. ช่วงก่อนการมอบเงินช่วยเหลือ

ก่อนการมอบเงินช่วยเหลือใดๆ หน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือจะกำหนดงบประมาณ ประเภทองค์กรที่หน่วยงานต้องการสนับสนุนเงินทุน และวิธีสมัครขอรับเงินช่วยเหลือของผู้มีโอกาสรับเงินช่วยเหลือ หน่วยงานต่างๆ จะเผยแพร่ประกาศโอกาสในการรับเงินทุน (FOA) ตามขอบเขตทางกฎหมายและเงินช่วยเหลือที่เป็นไปได้ตามงบประมาณ โดยประกาศโอกาสในการรับเงินทุนจะระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและวิธีการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีคณะกรรมการอย่างน้อยสามคนเป็นผู้พิจารณาเอกสารสมัครขอรับเงินช่วยเหลือทั้งหมดโดยอิสระต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือประเภทใดหรือของหน่วยงานใดก็ตาม ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน กิจกรรม และการเงินของธุรกิจโดยละเอียดจึงจะผ่านการคัดกรอง

2. ช่วงมอบเงินช่วยเหลือ

หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารสมัครขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือจะส่งหนังสือแจ้งให้รับเงินช่วยเหลือ (NOA) ไปยังองค์กรหรือบุคคลที่ได้รับเลือก โดยหนังสือแจ้งให้รับเงินช่วยเหลือนั้นเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย การเซ็นชื่อและรับหนังสือแจ้งให้รับเงินช่วยเหลือจะถือว่าองค์กรหรือบุคคลที่รับเอกสารนั้นยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดของเงินช่วยเหลือดังกล่าว

3. ช่วงหลังการมอบเงินช่วยเหลือ

หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ธุรกิจจะต้องบันทึกและรายงานการใช้เงินดังกล่าว ในบางครั้ง สำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐบาล (Government Accountability Office: GAO) และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลางอาจดำเนินการตรวจสอบผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งจะคอยติดตามการใช้จ่าย นโยบาย เอกสารทางภาษี และกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจบางรูปแบบ โดยการรับเงินช่วยเหลือจะถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือ

หลังจากที่ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือได้รับและใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องส่งรายงานสรุปการใช้เงินช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปตรวจสอบ

ทำงานให้แล้วเสร็จ ได้ทุกที่

Adobe Acrobat Pro

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Acrobat logo

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

ฉันต้องชำระเงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดย่อมคืนหรือไม่
เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมของรัฐและรัฐบาลกลางนั้นไม่ใช่สินเชื่อจึงไม่จำเป็นต้องชำระคืน แต่อย่างไรก็ตาม เงินช่วยเหลือก็ไม่ใช่เงินให้เปล่า การรับเงินช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเช็คมาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เงินช่วยเหลือมาพร้อมกับข้อกำหนดบางอย่าง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือให้คุณอย่างโครงการวิจัยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Innovation Research Program: SBIRP)
ใครบ้างที่จะมีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม
เงินช่วยเหลือทุกประเภทมีจุดประสงค์ เป้าหมาย และข้อกำหนดด้านคุณสมบัติที่แตกต่างกัน รัฐบาลกลางมีโครงการมอบเงินช่วยเหลือที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการอยู่หลายร้อยโครงการซึ่งธุรกิจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่คุณหรือธุรกิจของคุณจะมีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือได้ อย่างไรก็ตาม การที่คุณมีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นๆ เสมอไป สถาบันที่มอบเงินช่วยเหลือมีเงินช่วยเหลืออยู่จำกัดและไม่สามารถมอบเงินช่วยเหลือให้กับทุกคนที่ขอรับเงินช่วยเหลือได้
ฉันจะหาเงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างไร

ประเภทของเงินช่วยเหลือนั้นมีมากพอๆ กับประเภทของธุรกิจขนาดย่อมเลยทีเดียว เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจที่มีคุณสมบัตินั้นมักจะมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตร (USDA) โดยเฉพาะองค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อมของสหรัฐฯ (SBA) ที่ทำงานเพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและองค์กรขนาดย่อมโดยร่วมมือกับธนาคาร สหกรณ์เครดิตยูเนียน และผู้ให้สินเชื่อรายอื่น

ธุรกิจต่างๆ ที่มีโอกาสในการรับเงินช่วยเหลือรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจต่อไปนี้

  • ธุรกิจที่มีกลุ่มคนเป็นเจ้าของ เช่น ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย หรือทหารผ่านศึก
  • องค์กรไม่แสวงผลกำไร
  • สถาบันวิจัย
  • ธุรกิจในพื้นที่ชนบทและชุมชนที่มีรายได้น้อย
  • ธุรกิจที่พัฒนาหรือทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
  • ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

มีโครงการเงินช่วยเหลือใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่เงินช่วยเหลือหลายๆ ประเภทอย่างสินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจ (EIDL) หรือสินเชื่อ PPP มักเป็นเงินช่วยเหลือแบบจำกัดเวลา ตรวจดูข่าวสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมของรัฐบาลกลางได้ที่ grants.gov และ sba.gov นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาโครงการมอบเงินช่วยเหลือของรัฐบาลท้องถิ่น เนื่องจากศูนย์พัฒนาธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนของคุณก็อาจเสนอเงินช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

จัดการเงินช่วยเหลือ งานเอกสาร และสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดย่อมให้เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Acrobat Sign

เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสมัครรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม กระบวนการสมัครรับเงินช่วยเหลืออาจมีกำหนดเวลาแบ่งเป็นหลายช่วง และอาจต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก จัดทำเอกสารให้เสร็จทันกำหนดเวลาอย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที่หน่วยงานต้องการด้วย Acrobat Sign

Acrobat Sign เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอตัวคุณและธุรกิจของคุณพร้อมกับไขว่คว้าโอกาสด้วยพลังของลายเซ็นดิจิทัล

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade