Adobe Sign Innovation Series:

การปรับตัวให้เข้ากับการทำงานทางไกล

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


สรุป

Adobe Sign Innovation Series ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่เป็นองค์กรของ Adobe Sign โดยเฉพาะจะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับการอัปเดตสินค้าที่สำคัญ การผสานการทำงานของพาร์ทเนอร์ และฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ที่คุณเข้าถึงได้อยู่แล้ว

ปี 2020 เป็นปีที่พวกเราทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ในการสัมมนาผ่านเว็บ Innovation Series นี้ เราจะมาดูวิธีที่การจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานและโปรโตคอลความปลอดภัยทางไกล Jess Walker ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มของ Adobe Document Cloud จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางประการที่ทีม Adobe Sign ได้ดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว และนอกจากนี้เขาจะพูดถึงวิธีทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นในปี 2021 ด้วย

วิทยากร

Jess Walker
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มจาก Adobe Document Cloud

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์