Creative Cloud + Slack

Cộng tác trong thời gian thực giúp bạn dễ dàng làm việc sáng tạo với nhóm của mình.
Và mọi người đều nhận được sự hài lòng ngay lập tức.

Tích hợp Creative Cloud + Slack

Chia sẻ những nội dung tốt nhất của bạn.

Chia sẻ ngay lập tức các tệp Creative Cloud trong các kênh Slack của bạn hoặc trực tiếp với thành viên trong nhóm.

Luôn cập nhật thông tin.

Nhận phản hồi thông qua tính năng trao đổi nhận xét của Slack và bạn sẽ được thông báo mỗi khi cộng tác viên để lại nhận xét, trả lời một nhận xét hoặc gửi một tệp mới.


Creative Cloud + Slack

Làm việc tốt hơn cùng nhau.