Adobe Sign, Acrobat và Creative Cloud bổ sung các khả năng mới mạnh mẽ cho Microsoft Teams

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Cộng tác là bộ khung tạo nên nơi làm việc hiện đại và Microsoft Teams là công cụ được chọn. Các tích hợp mới và cập nhật với giải pháp chữ ký điện tử, quy trình làm việc với tài liệu và các ứng dụng sáng tạo giúp tăng cường hiệu quả của Teams trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về Adobe và Microsoft Teams:

  • Hãy xem chúng tôi giới thiệu về các khả năng chính, trường hợp sử dụng và minh họa nhanh
  • Xem cách chữ ký điện tử cải thiện quy trình làm việc với tài liệu của bạn và trải nghiệm của khách hàng.
  • Tìm hiểu cách mà các thành viên trong nhóm của bạn có thể cộng tác với nhau khi xử lý tài liệu và nội dung sáng tạo
  • Xem trước khả năng Live Signing mới và tích hợp Adobe Acrobat

Các diễn giả

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Michael Point
Giám đốc tiếp thị sản phẩm kỹ thuật chính, Adobe Digital Media

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.