Accessibility

Отказ от отговорност по време на гаранция и Лицензионен договор за използване на софтуер.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ ВКЛЮЧВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА (ЧАСТ I) И
ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР, РЕГЛАМЕНТИРАЩ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА ADOBE (ЧАСТ
II).

 

ЧАСТ I. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИЯ

СОФТУЕРЪТ И ИНФОМАЦИЯТА СЕ ДОСТАВЯТ "В СЪСТЯНИЕТО, В КОЕТО СА" С ВСИЧКИТЕ ИМ НЕДОСТАТЪЦИ. ADOBE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ОРГАНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НЕ ГАРАНТИРАТ И НЕ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ РАБОТАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДРУГИ ФИРМИ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ СРОКОВЕ, ДОКОЛКОТО СЪЩИТЕ НЕ МОГАТ ИЛИ НЕ СЕ ДОПУСКА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ADOBE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ОРГАНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ УСЛОВИЯ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА, ОБЩОТО ПРАВО, ОБИЧАЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ВЪПРОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРОДАВАЕМОСТТА, ИНТЕГРАЦИЯТА, ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО ИЛИ ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ЧАСТ II. ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР

ИЗПОЛЗВАНЕТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СОФТУЕРА НА ADOBE ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ НЕГО, ОЗНАЧАВА ЧЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, КАТО СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ: ИЗПОЛЗВАНЕ СПОРЕД РАЗДЕЛ 2; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ В РАЗДЕЛ 4; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ В РАЗДЕЛ 6; ГАРАНЦИИ В РАЗДЕЛ 9 И ОТГОВОРНОСТ В РАЗДЕЛ 10 И 16. ПРИ ПРИЕМАНЕ, НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ВЛИЗА В СИЛА СПРЯМО ВАС И ВСИЧКИ ОБЩНОСТИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ СОФТУЕРА ИЛИ ОТ ЧИЕТО ИМЕ ТОЙ СЕ ИЗПОЛЗВА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА.

ADOBE РАЗРЕШАВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА САМО ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКОИ МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В СОФТУЕРА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ДРУГИ УСЛОВИЯ, ОБИЧАЙНО СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОТДЕЛЕН ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР, ПРИДРУЖАВАЩ МАТЕРИАЛИТЕ "READ ME" ФАЙЛ ИЛИ В "БЕЛЕЖКИТЕ ОТНОСНО СОФТУЕРА НА ТРЕТИ ЛИЦА И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ", КОИТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА АДРЕС http://www.adobe.com/go/thirdparty_bg.

1. Дефиниции.

"Adobe" означава Adobe Systems Incorporated, корпорация от Делауер, с адрес 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, в случай, че се прилага подраздел 12 (a) на този договор; в противен случай, понятието означава Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republic of Ireland, дружество, учредено съгласно законите на Ирландия и свързано с и притежател на лиценз от Adobe Systems Incorporated. "Компютър" означава компютърно устройство, което приема информация в цифрова или подобна форма и я обработва за конкретен резултат, въз основа на поредица от инструкции. "Софтуер" означава (a) цялото съдържание на файловете (предоставени или посредством електронно изтегляне, на физически носители, или чрез друг метод на разпространение), диска(овете), CDROM или други носители, с които се предоставя този Договор, включително, но не само (i) компютърна информация или софтуер на Adobe или трети лица, включително Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player и Authorware® Player (заедно, Flash, Shockwave и Authorware плейъри са наричани "Изпълними файлове на Adobe"); (ii) свързаните с тях разяснителни писмени материали или файлове ("Документация"); и (iii) шрифтове; както и (b) всички надграждания, модифицирани версии, актуализации, допълнения към и копия на Софтуера, ако съществуват такива, за които Ви е предоставен лиценз от Adobe (заедно, "Актуализации"). "Употреба" означава достъп, инсталиране, изтегляне, копиране или получаване на облаги по друг начин при използване на функциите на Софтуера.

2. Лиценз за Софтуер.

Ако сте получили Софтуера от Adobe или някой от упълномощените му лицензопритежатели и при условие, че спазвате условията на този договор, включително ограниченията в Раздел 3, Adobe Ви предоставя неизключителен лиценз за използване на Софтуера за целите, описани в Документацията, както следва: 2.1 Обща употреба. Можете да инсталирате и използвате едно копие на Софтуера на съвместим Компютър.

Вижте Раздел 3 за важни ограничения по отношение употребата на Софтуера.

2.2 Използване на сървър. Това споразумение не разрешава да инсталирате или използвате софтуера на компютърен файлов сървър. За информация относно използването на софтуера на компютърен файлов сървър вижте http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_bg за информация относно Adobe Reader; или http://www.adobe.com/go/licensing_bg относно информация за "Adobe Runtimes".

2.3 Описание. Настоящият лиценз не гарантира права за подлицензиране или разпространение на Софтуера. За информация относно получаването на права за разпространение на Софтуера върху материален носител или през вътрешна мрежа или с Вашите продукти или услуги, вижте

http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_bg за информация относно Adobe Reader; или http://www.adobe.com/go/licensing_bg за информация относно "Adobe Runtimes".

2.4 Резервно копие. Вие имате право да направите едно резервно копие на Софтуера, при условие, че Вашето резервно копие няма да бъде инсталирано или използвано на никакъв Компютър. Вие не можете да прехвърляте правото си на изработване на резервно копие, освен ако не прехвърлите всички права по отношение на Софтуера, както е предвидено в Раздел 4.

3. Задължения и ограничения.

3.1 Свързани с изпълнимите файлове на Adobe ограничения Вие нямате право да използвате Adobe Runtime на никакво устройство, което не е персонален компютър или с каквато и да било вградена или специфична за конкретното устройство версия, на която и да е операционна система. За избягване на съмнение и само като пример, Вие нямате право да използвате Adobe Runtime на никакви (a) мобилни устройства, телевизионни приставки ("set top boxes" (STB)), "handhelds", телефони, "web pad" устройства, таблети и таблетни персонални компютри (които не работят с Windows XP Tablet PC Edition и следващите го подобни програми), конзоли за игри, телевизори, DVD плейъри, медийни центрове (с изключение на Windows XP Media Center Edition и последващите го), електронни рекламни табла, интернет приспособления и други, свързани с Интернет устройства, PDA устройства, медицински устройства, банкомати, телематични устройства, игрални машини, системи за автоматизиране на дома, колонки, дистанционни устройства, или каквото и да било друго устройство на потребителската електроника, (b) базирани на оператора мобилни, кабелни, сателитни или телевизионни системи, или (c) други затворени системни устройства [closed system devices]. За информация относно лицензирането на Adobe Runtimes за използване от такива системи вижте http://www.adobe.com/go/licensing_bg.

3.2 Ограничения, свързани с Adobe Reader. Adobe Reader се лицензира и разпространява от Adobe за разглеждане, разпространяване и съвместно използване на PDF файлове.

3.2.1 Ограничения за конвертиране. Вие нямате право да интегрирате или използвате Adobe Reader с друг софтуер, plug-in или подобрение, които използват или зависят от Adobe Reader при конвертиране или преобразуване на PDF файлове в други файлови формати (напр., PDF-файл в TIFF, JPEG, или SVG файл).

3.2.2 Ограничения за Plug-in. Вие нямате право да интегрирате или използвате Adobe Reader с никакъв plugin софтуер, неразработен в съответствие с Лицензния договор за интеграционния ключ на Adobe [Adobe Integration Key License Agreement].

3.2.3 Деактивирани функции. Adobe Reader може да съдържа характеристики или функции, които са скрити или изглеждат деактивирани или "оцветени в сиво" ("Деактивирани функции"). Деактивираните функции се активират само при отваряне на PDF документ, създаден при използване на технологията за активиране, предоставяна единствено от Adobe. Не се разрешава достъпът или опита за достъп до какви да е деактивирани функции, освен при използване на споменатите технологии за активиране, нито можете да разчитате Adobe Reader да създаде функция, достатъчно подобна на деактивираните, или да избегнете по друг начин технологията, управляваща активирането на подобни функции. За повече информация относно деактивираните функции вижте http://www.adobe.com/go/readerextensions_bg.

3.3 Предупреждения. Всяко направено от Вас копие на Софтуера трябва да съдържа авторските права и забележки за собственост, които са обозначени върху или в Софтуера.

3.4 Забрана за изменения и обратен инженеринг. Вие нямате право да модифицирате, адаптирате, превеждате или създавате производни продукти въз основа на Софтуера. Нямате право на обратен инженеринг, декомпилиране, деасемблиране или други опити за разпознаване на изходния код на Софтуера, освен до степента, до която Ви е дадено изрично разрешение за обратен инженеринг или декомпилиране според приложимото законодателство.

4. Прехвърляне.

Вие нямате право да отдавате под наем, на лизинг, да сублицензирате или прехвърляте правата си по отношение на Софтуера, или да разрешавате целия Софтуер или част от него да бъдат копирани на Компютъра на друг потребител, освен ако това е изрично допуснато в настоящия Договор. Вие, обаче, имате право да прехвърлите всичките си права за използване на Софтуера на друго физическо или юридическо лице, при условие, че: (a) също така прехвърлите (i) този Договор, и (ii) Софтуера и целия останал софтуер или хардуер, предоставен в пакет или предварително инсталиран заедно със Софтуера, включително всички копия, актуализации и по-ранни версии, на такова физическо или юридическо лице, (b) не запазите никакви копия, включително резервни и копия, съхранявани на Компютър, и (c) приобретателят приеме условията на този Договор и всички останали условия, при които законно сте закупили лиценз за Софтуера. Независимо от предходното, Вие нямате право да прехвърляте копия с образователна цел, "pre-release" копия, или копия на Софтуера, предоставени не за препродажба.

5. Права върху интелектуалната собственост, защита на авторското право.

Софтуерът и всички разрешени копия, които правите, представляват интелектуална собственост и притежание на Adobe Systems Incorporated и неговите доставчици. Структурата, организацията и кодът на Софтуера представляват ценни търговски тайни и поверителна информация на Adobe Systems Incorporated и неговите доставчици. Софтуерът е защитен от закона, включително, но не само законите за авторското право на Съединените щати и други държави, както и от разпоредбите на международните споразумения. Освен доколкото изрично е посочено тук, този договор не Ви предоставя никакви права на интелектуална собственост по отношение на Софтуера, като всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Adobe и неговите доставчици.

6. Възможности за свързване и поверителност.

6.1 Използване на PDF файлове. При използване наСофтуера за отваряне на PDF файл, активиран за показване на реклами посредством регистрация за реклами в сървър на Adobe PDF, компютърът може да се свърже с управляван от Adobe уебсайт, рекламодател или друга фирма. При това се изпраща Вашият адрес за интернет протокол (IP). Хостващата сайта фирма може да използва технология за изпращане (или "обслужване") на рекламно или друго съдържание, което се показва в близост до отворения файл. Операторът на уебсайта може също да използва JavaScript, уеб маяци (известни още като действени тагове или еднопикселови gif), както и други технологии за увеличаване и измерване на ефективността на рекламата и персонализиране на рекламното съдържание. Комуникацията с уебсайтовете на Adobe се управлява от Правила за онлайн поверителност които се намират на http://www.adobe.com/go/privacy_bg. Възможно е Adobe да няма достъп или контрол над вероятно използваните от друга фирма функции, а информационните практики на уебсайтовете на другата фирма не се покриват от Правилата за онлайн поверителност на Adobe.

6.2 Актуализиране. С настоящото потвърждавате съгласието си, че Софтуерът може да предизвика автоматично свързване на Компютъра към Интернет за проверка за налични за автоматично изтегляне на Компютъра актуализации и разрешаване на Adobe да провери дали Софтуерът е инсталиран успешно. В такива случаи Adobe получава само несвързана с идентифициране на личността информация. Комуникацията с уебсайтовете на Adobe се управлява от Правила за онлайн поверителност на Adobe, които можете да видите на http://www.adobe.com/go/privacy_bg. Моля, разгледайте Документацията за информация относно смяна на подразбиращите се настройки за актуализиране. 6.3 Мениджър на настройките [Settings Manager]. Flash Player може да съхрани някои потребителски настройки на Компютъра като локално споделян обект. Тези настройки не са свързани с Вас, но Ви позволяват да конфигурирате определени настройки в рамките на Flash Player. Можете да намерите повече информация относно local shared objects посредством хипервръзката http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_bg и повече информация за Мениджъра на настройките [Settings Manager] на адресhttp://www.adobe.com/go/settingsmanager_bg.

7. Предложения на други фирми.

Софтуерът може да разреши достъп и взаимодействие с уебсайтове на други фирми, софтуерни приложения и услуги за данни, включително обогатени интернет приложения ("Предложения на други фирми"). Достъпът и използването на Приложения на други фирми, включително произволни стоки, услуги или информация, се управлява от условията на съответните предложения. Предложенията на други фирми не са собственост на и не са осигуряват от Adobe.

8. Цифрово сертифициране.

8.1 Употреба. Adobe AIR използва цифрово сертифициране, за да ви помогне да установите издателя на създадените от други фирми приложения на Adobe Air. Adobe Reader използва цифрови сертификати за подписване и потвърждаване на подписите в PDF документи за потвърждаване на сертифицирани PDF документи. Компютърът може да се свърже с Интернет по време на потвърждението на цифровия сертификат. Цифровите сертификати се издават от органи за сертифициране на други фирми, включително доставчиците на Adobe Certified Document Services (CDS), изброени на http://www.adobe.com/go/partners_cds_bg ("Органи за сертифициране") или могат да бъдат самоподписани.

8.2 Срокове и условия. Закупуването, използването и позоваването на цифрови сертификати е Ваша и на Органа за сертифициране отговорност. Преди да се позовете на произволен сертифициран документ, цифров подпис или услуги на Орган за сертифициране, е необходимо да прегледате приложимите срокове и условия, при които съответния Орган за сертифициране предлага услуги, включително, например договори за абонамент, договори за позоваване, правила на сертифициране и декларации от практиката. Вижте връзките на http://www.adobe.com/go/partners_cds_bg за информация относно доставчиците на CDS на Adobe.

8.3 Официална декларация. С настоящото потвърждавате съгласието си, че (а) цифровият сертификат може да бъде анулиран преди времето на потвърждаването, да изглежда валиден, но всъщност да не е, (б) защитата или целостта на цифровия сертификат може да бъде компрометирана поради пропуск на подписващия документа, съответния Орган за сертифициране или друга фирма и (в) сертификатът може да бъде самоподписан, а не издаден от Орган за сертифициране. ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ДАЛИ ДА СЕ ПОЗОВЕТЕ НА СЕРТИФИКАТА ИЛИ НЕ Е ВАША. ОСВЕН АКО НЕ БЪДЕ ИЗДАДЕНА ОТДЕЛНА ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ ОРГАНА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ, МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦИФРОВИЯ СЕРТИФИКАТ НА СВОЙ РИСК.

8.4 Трети ползващи се лица. С настоящото потвърждавате съгласието си, че Органът за сертифициране, на който се позовавате, представлява трето ползващо се лице от този договор и има права да предизвика действия по договора в своя полза, все едно че е Adobe.

8.5 Обезщетяване. Вие се съгласявате да обезщетите Adobe и съответния Орган за сертифициране (освен ако изрично е предвидено друго в неговите срокове и условия) за всякакви отговорности, загуби, искове, вреди или претенции (включително всички разумни разходи, разноски и адвокатски хонорари), възникващи от или отнасящи се до всяка употреба на или позоваване на всички услуги на подобен орган, включително, но не само (a) позоваване на изтекъл или оттеглен сертификат; (b) неправилно потвърждение на сертификат; (c) използване на сертификат по начин различен от допустимия съгласно приложими срокове и условия, този договор или приложимото законодателство; (d) неупражняване на разумна преценка при съответните обстоятелства при позоваване на услугите или сертификатите на издателя; или (e) неизпълнение на някое от задълженията, изисквани съгласно свързаните с услугите срокове и условия.

9. Без гаранция.

Софтуерът се предоставя "В състоянието, в което се намира" и с ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ. ADOBE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ОРГАНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НЕ ГАРАНТИРАТ И НЕ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ РАБОТАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДРУГИ ФИРМИ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ СРОКОВЕ, ДОКОЛКОТО СЪЩИТЕ НЕ МОГАТ ИЛИ НЕ СЕ ДОПУСКА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ADOBE И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ОРГАНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ УСЛОВИЯ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА, ОБЩОТО ПРАВО, ОБИЧАЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ВЪПРОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРОДАВАЕМОСТТА, ИНТЕГРАЦИЯТА, ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО ИЛИ ГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Разпоредбите на Раздели 9 и 10 остават в сила и след прекратяване на този Договор, независимо от начина, по който е било предизвикано, но от това няма да се създава или подразбира съществуването на продължаващо право на използване на Софтуера след прекратяването на този Договор.

10. Ограничаване на отговорността.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ADOBE ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, ИЛИ ОРГАНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ, ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ РАЗХОДИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ВРЕДИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ СПЕСТЯВАНИЯ, ДОРИ АКО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ADOBE Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ЗАГУБИ, ВРЕДИ ИЛИ ПРЕТЕНИИ. ПРЕДХОДНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ, ДОКОЛКОТО ТОВА СЕ ДОПУСКА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ. СЪВКУПНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ADOBE И ТАЗИ НА НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ ДОГОВОР СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА СОФТУЕРА, АКО ИМА ТАКАВА. Нищо, съдържащо се в този договор, не ограничава отговорността на Adobe към Вас в случай на смърт или телесна повреда, произтичащи от небрежност от страна на Adobe, или за непозволено увреждане произтичащо от измама. Adobe действа от името на своите доставчици и Органи за сертифициране с цел изключване и/или ограничаване на задължения, гаранции и отговорност, както е предвидено в този Договор, но не и в които и да е други отношения и за каквито и да е други цели. За допълнителна информация, моля вж. специфичната за юрисдикциите информация в края на този Договор, ако има такава, или се свържете с Отдела за работа с клиенти на Adobe.

11. Правила за износ.

Вие се съгласявате, че Софтуерът няма да се транспортира, пренася или изнася в никоя държава, нито ще се използва по начин, забранен от Закона на Съединените щати за администриране на износа или други закони, ограничения или нормативни разпоредби относно износа (заедно, "Експортното законодателство"). В допълнение, ако Софтуерът е идентифициран като обект на контролиран износ съгласно Експортното законодателство, Вие декларирате и гарантирате, че не сте гражданин на или не се намирате в страна, която е под ембарго (включително, но не само Иран, Сирия, Судан, Либия, Куба и Северна Корея) и че не Ви е забранено по друг начин съгласно Експортното законодателство да получите Софтуера. Всички права за използване на Софтуера се предоставят при условие, че тези права се прекратяват, ако не спазвате условията на този договор.

12. Приложимо право.

Към този Договор се прилага и той ще се тълкува в съответствие с материалното право, което е в сила: (a) в щата Калифорния, ако бъде закупен лиценз за Софтуера, докато се намирате в Съединените щати, Канада или Мексико; или (b) в Япония, ако бъде закупен лиценз за Софтуера, докато се намирате в Япония, Китай, Корея или друга държава в Югоизточна Азия, където всички официални езици се изписват или с идеографично писмо (напр., ханзи, канджи или ханджа), и/или друго писмо, базирано върху или подобно по структура на идеографично писмо, като например хангул или кана; или (c) Англия, ако бъде закупен лиценз за Софтуера, докато се намирате в юрисдикция, неописана по-горе. Съответните съдилища в Santa Clara County, California, когато се прилага калифорнийското право, Токийски окръжен съд в Япония, когато се прилага японското право, и компетентните съдилища в Англия, когато се прилага законодателството на Англия, имат неизключителна юрисдикция върху всички спорове, отнасящи се до този Договор. Към този договор не се прилагат стълкновителните разпоредби на която и да е юрисдикция или Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, чието приложение изрично се изключва.

13. Общи разпоредби.

Ако някоя част от този Договор бъде счетена за недействителна и неподлежаща на изпълнение, това няма да се отрази на валидността на останалата част от Договора, която остава валидна и подлежаща на изпълнение съгласно условията му. Този Договор не преклудира законните права на никоя страна, сключваща го като потребител. Настоящият Договор може да бъде изменян само писмено, като е необходимо да бъде подписан от упълномощен от Adobe служител. Можете да получите лиценз за актуализациите от Adobe при допълнителни или различаващи се условия. Това е цялостният договор между Adobe и Вас по отношение на Софтуера и той замества всякакви предходни декларации, обсъждания, задължения, съобщения или реклами, отнасящи се до Софтуера.

14. Съобщение за Крайни потребители от Правителството на САЩ.

За крайни потребители от Правителството на САЩ, Adobe се съгласява да спазва всички приложими закони за осигуряване на равни възможности, включително, ако е уместно, разпоредбите на Указ на Президента на САЩ 11246, с измененията му, Раздел 402 на Закона за помощ за приспособяване на ветераните от виетнамската ера от 1974 г. (38 USC 4212), и Раздел 503 на Закона за реабилитацията от 1973 г., с измененията му, и разпоредбите на 41 CFR Части 60-1 до 60-60 вкл., 60-250, и 60-741. Клаузата за "насърчителни действия" и разпоредбите, съдържащи се в предходното изречение, се включват чрез препращане в настоящия Договор.

15. Съответствие с лицензи.

Ако представлявате фирма или организация, потвърждавате съгласието си, че при поискване от Adobe или техен упълномощен представител в рамките на тридесет (30) дни ще документирате изцяло и ще удостоверите, че използването на всеки Софтуер по времето на получаване на искането се извършва в съответствие с валидните Ви лицензи от Adobe.

16. Специфични разпоредби и изключения.

16.1 Ограничаване на отговорността за потребители, пребиваващи в Германия и Австрия.

16.1.1 Ако сте придобили Софтуера в Германия или Австрия и обичайно пребивавате в тази държава, то Раздел 10 не се прилага. Вместо това, при условията на разпоредбите на Раздел 16.1.2 законната отговорност на Adobe за вреди се ограничава, както следва: (i) Adobe отговаря само до размера на вредите, обичайно предвидими по времето на сключване на договора за лиценз, по отношение на вреди от неизпълнение на съществено договорно задължение поради обикновена небрежност и (ii) Adobe не отговаря за вреди от неизпълнение на несъществено договорно задължение поради обикновена небрежност.

16.1.2 Гореспоменатото ограничаване на отговорността не се прилага към задължителната законна отговорност, по-конкретно, към отговорността съгласно германския Закон за отговорност за вреди, причинени от продукти, отговорност за поемане на конкретна гаранция или отговорност за виновно причинени телесни повреди.

16.1.3 Вие сте длъжни да вземете всички разумни мерки за да избегнете настъпването и да намалите вредите, по-конкретно като направите резервни копия на Софтуера и данните на Вашия компютър, в съответствие с разпоредбите на този договор.

В случай, че имате въпроси относно този Договор или ако желаете да поискате информация от Adobe, моля използвайте информацията за адрес и контакт, включена с този продукт или отидете чрез Интернет на адрес http://www.adobe.com/bg, за да се свържете с офиса на Adobe, който обслужва Вашата юрисдикция.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader и Shockwave са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Reader_Player_WWEULA-bg_BG-20080204_1313