Accessibility

Prohlášení o vyloučení záruk a licenční smlouva k počítačovému programu

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE INFORMACE O ZÁRUKÁCH (ČÁST I) A LICENČNÍ SMLOUVU UPRAVUJÍCÍ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU SPOLEČNOSTI ADOBE (ČÁST II).

ČÁST I. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK

TENTO PROGRAM A OSTATNÍ ÚDAJE VÁM JSOU DODÁVÁNY "TAK JAK JSOU" A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEDÁVAJÍ ZÁRUKU A NEMOHOU RUČIT ZA FUNKČNOST NEBO ZA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMU, SLUŽEB CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ ČI JINÝCH NABÍDEK TŘETÍCH STRAN. S VÝJIMKOU LIBOVOLNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO VYJÁDŘENÍ V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM NEMOHOU BÝT VŮLÍ SMLUVNÍCH STRAN OMEZENY NEBO VYLOUČENY PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA PLATNÉHO VE VAŠÍ ZEMI, ADOBE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ NEBO USTANOVENÍ (VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ, AŤ UŽ ZÁKONEM, OBYČEJEM NEBO ZVYKOVÝM PRÁVEM NEBO JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM), VE VZTAHU K LIBOVOLNÉ ZÁLEŽITOSTI VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍ STRANY, PRODEJNOSTI, INTEGROVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU.

ČÁST II. LICENČNÍ SMLOUVA K POČÍTAČOVÉMU PROGRAMU

POUŽÍVÁNÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO DISTRIBUOVÁNÍM CELÉHO NEBO ČÁSTI PROGRAMU ADOBE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY, ZAHRNUJÍCÍ ZEJMÉNA USTANOVENÍ O: POUŽITÍ OBSAŽENÉM V ČLÁNKU 2; PŘEVODITELNOSTI V ČLÁNKU 4; PŘIPOJENÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ČLÁNKU 6; ZÁRUCE V ČLÁNKU 9 A ODPOVĚDNOSTI V ČLÁNCÍCH 10 A 16. PO PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK LZE DODRŽOVÁNÍ TÉTO SMLOUVY NA VÁS I NA KAŽDÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ, KTERÁ TENTO PROGRAM ZÍSKÁ A JEJÍMŽ JMÉNEM JE POUŽIT, PRÁVNĚ VYMÁHAT. POKUD S VÝŠE UVEDENÝM NESOUHLASÍTE, TENTO PROGRAM NEPOUŽÍVEJTE.

ADOBE SVOLUJE K POUŽITÍ TOHOTO PROGRAMU POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POUŽITÍ MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN OBSAŽENÝCH V TOMTO PROGRAMU MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM DALŠÍCH PODMÍNEK OBSAŽENÝCH OBVYKLE V SAMOSTATNÝCH LICENČNÍCH PODMÍNKÁCH, V SOUBORU "READ ME" UMÍSTĚNÉM V BLÍZKOSTI TĚCHTO MATERIÁLŮ NEBO V "OZNÁMENÍCH K PROGRAMŮM TŘETÍCH STRAN A/NEBO DODATEČNÝCH PODMÍNKÁCH", KTERÉ NALEZNETE NA ADRESE http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz.

1. Definice.

"Adobe" znamená, platí-li článek 12 (a) této smlouvy, Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státu Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110. V ostatních případech znamená Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irsko, společnost založenou dle zákonů Irska, která je přidruženou společností a nabyvatelem licencí Adobe Systems Incorporated. "Počítač" znamená virtuální či fyzické osobní elektronické zařízení, které přijímá informace v digitální nebo podobné formě a nakládá s nimi s cílem dosáhnout určitého výsledku na základě souboru pokynů. "Program" znamená (a) veškerý obsah souborů (poskytnutý v elektronické podobě nebo na fyzickém nosiči), disků nebo jiných nosičů, se kterými je tato smlouva dodávána, zejména (i) počítačových informací nebo programů Adobe nebo třetích stran, zejména Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player a Authorware® Player (Adobe AIR a přehrávače Flash, Shockwave a Authorware, dále jen společně "Moduly Runtime Adobe"), (ii) souvisejícího vysvětlujícího tištěného materiálu a souborů (dále jen "Dokumentace") a (iii) písem a (b) upgradů, upravené verze, aktualizace a jejich kopie, které vám poskytuje společnost Adobe (společně dále jen "Aktualizace"). "Užití" nebo "Užívání" znamená přístup, instalaci, stažení, kopírování nebo jiné získávání užitku z používání funkcí Programu.

2. Licence k programu.

Pokud jste získali Program od společnosti Adobe nebo jejích oprávněných držitelů licence a dokud budete plnit podmínky této smlouvy včetně omezení uvedených v části 3, uděluje vám Adobe nevýhradní licenci k užití tohoto Programu způsobem a pro účely popsané v Dokumentaci následujícím způsobem.

2.1 Všeobecné podmínky použití. Na svém kompatibilním počítači smíte instalovat a používat jedinou kopii Programu. Důležitá omezení týkající se použití Programu naleznete v části 3.

2.2 Užívání serverů. Tato smlouva vám nedovoluje instalovat ani používat Program na počítači, který je souborovým serverem. Informace o použití Programu v počítači, který je souborovým serverem, naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_cz (pro aplikaci Adobe Reader) nebo na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz (pro Moduly Runtime Adobe).

2.3 Distribuce. Tato licence vám neuděluje právo k sublicencování ani distribuci Programu. Informace ohledně získání práva k distribuci Programu na nosičích nebo prostřednictvím interní sítě, popřípadě společně s vaším produktem či službou naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_cz (pro aplikaci Adobe Reader) nebo na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz (pro Moduly Runtime Adobe).

2.4 Záložní kopie. Za předpokladu, že nebude nainstalována nebo používána, si smíte vytvořit jednu záložní kopii Programu. Práva k záložní kopii se převádět nesmí, pokud současně nebudou nepřevedena všechna práva k Programu, jak je stanoveno v článku 4.

3. Povinnosti a omezení

3.1 Omezení pro Moduly Runtime Adobe. Žádné moduly Runtime Adobe nesmíte používat na zařízení jiném než počítači ani s jakýmkoli včleněným operačním systémem nebo jeho verzí pro takovéto zařízení. Aby nedošlo k pochybnostem, nesmíte žádný modul Runtime Adobe používat například v (a) mobilních zařízeních, set-top boxech (STB), kapesních počítačích, telefonech, web padech, tabletech a tabletových zařízeních (jiné než s Windows XP Media Center Edition a dalšími verzemi tohoto systému), herních konzolách, televizích, DVD přehrávačích, mediálních centrech (jiných než s Windows XP Media Center Edition a dalšími verzemi tohoto systému), elektronických billboardech či jiných digitálních vývěskách, internetových zařízeních či jiných zařízeních připojených na Internet, zařízeních PDA, zdravotnických zařízeních, bankomatech, telematických zařízeních, herních přístrojích, systémech domácí automatizace, kioscích, zařízeních dálkového ovládání či jakýchkoli jiných zařízeních spotřební elektroniky, (b) mobilních, kabelových, satelitních či televizních systémech provozovaných operátorem nebo (c) jiných zařízeních s uzavřeným systémem. Informace o licencování modulů Runtime Adobe pro použití v těchto systémech naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz.

3.2 Omezení pro Adobe Reader. Adobe Reader je licencován a distribuován společností Adobe pro potřeby zobrazování, šíření a sdílení souborů PDF.

3.2.1 Omezení při převádění. Nemáte oprávnění integrovat ani používat Adobe Reader s jiným programem, rozšiřujícím modulem plug-in nebo rozšířením, které používá či využívá Adobe Reader při konverzi nebo transformaci souborů PDF na jiné formáty (např. soubor PDF na soubor TIFF, JPEG nebo SVG).

3.2.2 Omezení pro rozšiřující moduly plug-in. Nemáte oprávnění integrovat ani používat Adobe Reader s jakýmkoli rozšiřujícím modulem plug-in, který nebyl vyvinut v souladu s Licenční smlouvou pro integrační klíč Adobe.

3.2.3 Zakázané funkce. Aplikace Adobe Reader může obsahovat určité vlastnosti či funkce, které jsou skryté nebo jsou zobrazeny jako zakázané či "šedé" (dále jen "Zakázané funkce"). Tyto Zakázané funkce se aktivují pouze při otevření PDF dokumentu vytvořeného technologií, jež takovou aktivaci umožňuje a která je k dispozici pouze od společnosti Adobe. Spouštění Zakázaných funkcí, popřípadě pokus o jejich spuštění, nesmíte provádět jiným způsobem než pomocí těchto technologií. Nesmíte se ani spoléhat na to, že aplikace Adobe Reader vytvoří funkci, která je v zásadě shodná se Zakázanou funkcí, nebo jinak obcházet technologii, která řídí aktivaci těchto funkcí. Více informací o Zakázaných funkcích naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/readerextensions_cz.

3.3 Oznámení. Všechny kopie Programu, které vytvoříte, musí obsahovat stejná upozornění na autorská práva a ostatní informace o vlastnictví, které jsou uvedeny v tomto Programu.

3.4 Zákaz úprav či zpětné analýzy. Nesmíte modifikovat, upravovat, překládat ani vytvářet odvozené práce na základě Programu. Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, rozkládat nebo se jinak snažit zjistit zdrojový kód programu s výjimkou případů, kdy máte podle platného práva výslovné povolení provést dekompilaci či zpětnou analýzu.

4. Převod.

Nesmíte pronajmout, prodat, poskytnout další licenci, postoupit nebo převést vaše práva k tomuto Programu nebo povolit zkopírování libovolné části tohoto Programu do Počítače jiného uživatele, vyjma případů výslovně uvedených v této smlouvě. Veškerá práva k používání tohoto Programu však smíte převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že: (a) převedete také (i) tuto smlouvu, (ii) sériová čísla Programu a dalšího softwaru nebo hardwaru dodaného v jednom balení nebo předinstalovaného u tohoto Programu, včetně všech kopií, aktualizací a předchozích verzí, (b) si neponecháte žádné kopie, včetně záložních kopií uložených v Počítači a (c) příjemce akceptuje všechny podmínky této smlouvy a všechny další podmínky, na základě kterých byla zakoupena platná licence k Programu. Bez ohledu na výše uvedené není dovoleno převádět výukové nebo zkušební verze nebo verze Programu, které nejsou určené k prodeji.

5. Duševní vlastnictví, vyhrazení práv.

Program a všechny povolené kopie, které vytvoříte, jsou duševním vlastnictvím společnosti Adobe Systems Incorporated a jejích dodavatelů. Struktura, organizace a zdrojový kód Programu představují cenné obchodní tajemství a utajované skutečnosti Adobe Systems Incorporated a jejích dodavatelů. Program je chráněn zákony, zejména zákony Spojených států amerických a dalších zemí na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních smluv. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, na základě této smlouvy vám nevznikají žádná práva duševního vlastnictví na tento Program a veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Adobe a její dodavatelé.

6. Připojení a ochrana osobních údajů.

6.1 Používání souborů PDF Použijete-li Program k otevření souboru PDF, který umožňuje zobrazení reklam prostřednictvím služby Reklamy pro Adobe PDF, může se váš počítač připojit k webové stránce provozované společností Adobe, inzerentem nebo jinou třetí stranou. V takovém případě bude odeslána vaše adresa IP. Strana hostující daný server může používat technologii pro odesílání (nebo "nabízení") reklamy či jiného elektronického obsahu, který se zobrazí v otevřeném souboru, případně v jeho blízkosti. Správce webového serveru může dále používat skript JavaScript, funkční odkazy (nazývané též action tags či single-pixel gif) a další technologie pro zvýšení a měření efektivity reklamy a přizpůsobení reklamního obsahu. Vaše komunikace s webovými servery společnosti Adobe se řídí Zásadami ochrany soukromí Adobe Online, které naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_cz. Společnost Adobe nemusí mít přístup ani kontrolu nad funkcemi, které může používat třetí strana, a na strategii ochrany informací na webových serverech této třetí strany se nevztahují Zásady ochrany soukromí Adobe Online.

6.2 Aktualizace. Souhlasíte s tím, že prostřednictvím Programu může dojít k automatickému připojení vašeho počítače k Internetu za účelem kontroly aktualizací, které jsou k dispozici k automatickému stažení do vašeho počítače, a oznámení společnosti Adobe o úspěšné instalaci Programu. V takovém případě budou společnosti Adobe předány pouze informace neosobního charakteru. Vaše komunikace s webovými servery společnosti Adobe se řídí Zásadami ochrany soukromí Adobe Online, které naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_cz. Informace o změně výchozích nastavení pro aktualizaci naleznete v Dokumentaci.

6.3 Manažer nastavení. Aplikace Flash Player může způsobit, že určitá uživatelská nastavení ve vašem Počítači budou uložena jako místní sdílený objekt. Tato nastavení se netýkají vás, ale umožňují vám konfigurovat některá nastavení v rámci Flash Player. Více informací o místních sdílených objektech najdete na http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_cz a více informací o Manažeru nastavení na http://www.adobe.com/go/settingsmanager_cz.

7. Nabídky třetích stran.

Program vám může umožnit přístup a komunikaci s webovými servery třetích stran, softwarovými aplikacemi a datovými službami včetně internetových aplikací (dále jen "Nabídky třetích stran"). Přístup a použití libovolné Nabídky třetí strany včetně veškerého zboží, služeb či informací se řídí podmínkami týkajícími se těchto nabídek. Společnost Adobe nevlastní ani neposkytuje Nabídky třetích stran.

8. Digitální certifikáty.

8.1 Použití. Adobe AIR používá digitální certifikáty pro usnadnění identifikace vydavatele aplikací Adobe AIR vytvořených třetími stranami. Aplikace Adobe Reader používá digitální certifikáty za účelem podpisu a jeho ověření v dokumentech PDF a k ověření certifikovaných dokumentů PDF. V průběhu ověřování digitálního certifikátu může dojít k připojení vašeho Počítače k Internetu. Digitální certifikáty jsou vydávány certifikačními úřady třetích stran, včetně prodejců služeb CDS (Certified Document Services) společnosti Adobe uvedených na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_cz (dále jen "certifikační úřady"), nebo mohou být podepsány sebou samými.

8.2 Podmínky. Za nákup, používání a spoléhání se na digitální certifikáty nesete odpovědnost vy a příslušný certifikační úřad. Dříve než se spolehnete na jakýkoli certifikovaný dokument, digitální podpis nebo služby certifikačních úřadů, pročtěte si platné podmínky, na jejich základě příslušný certifikační úřad poskytuje své služby, včetně například ujednání o předplatném, souhlas smluvních stran, prohlášení o zásadách certifikace a bezpečnosti. Informace o prodejcích služeb CDS společnosti Adobe naleznete v odkazech na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_cz.

8.3 Potvrzení. Souhlasíte s tím, že (a) digitální certifikát může být před ověřením odvolán, což způsobí, že digitální podpis nebo certifikát se jeví jako platný, i když ve skutečnosti není, (b) k narušení bezpečnosti a integrity digitálního certifikátu může dojít z důvodu nějaké činnosti či opomenutí podepsané osoby tohoto certifikátu, příslušného certifikačního úřadu nebo jiné třetí strany a (c) certifikát může být certifikátem podepsatelným sebou samým, který neposkytuje certifikační úřad. ZA ROZHODOVÁNÍ O SPOLEHLIVOSTI ČI NESPOLEHLIVOSTI DANÉHO CERTIFIKÁTU NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VY. POKUD VÁM DANÝ CERTIFIKAČNÍ ÚŘAD NEPOSKYTNE SAMOSTATNOU PÍSEMNOU ZÁRUKU, POUŽÍVÁTE DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁTY

NA VLASTNÍ RIZIKO.

8.4 Oprávněné třetí strany. Souhlasíte s tím, že všechny certifikační úřady, na něž se spoléháte, jsou třetí oprávněnou stranou této dohody a mají právo uplatnit nároky z této dohody svým jménem tak, jako by šlo o společnost Adobe.

8.5 Odškodnění. Zavazujete se, že odškodníte Adobe a všechny příslušné certifikační úřady (s výjimkou případů výslovně uvedených v jeho podmínkách) za veškeré závazky, ztráty, úkony, škody, případně nároky (včetně důvodných výdajů, nákladů a poplatků právního zastoupení) vyplývající nebo se vztahující na jakékoliv případy využívání (či spolehnutí se) služby tohoto úřadu, zejména (a) spolehnutí se na certifikát, jehož platnost uplynula, případně byla zrušena, (b) nesprávné ověření certifikátu, (c) použití certifikátu, který není povolen příslušnými podmínkami, touto smlouvou nebo příslušným zákonem, (d) nesprávné posouzení okolností při využívání služeb či certifikátů vydavatele nebo (e) nesplnění závazků požadovaných příslušnými podmínkami, které se vztahují k této službě.

9. Žádná záruka.

Tento Program je dodáván "TAK JAK JE" a se VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEDÁVAJÍ ZÁRUKU A NEMOHOU RUČIT ZA FUNKČNOST NEBO ZA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMU, SLUŽEB CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ ČI JINÝCH NABÍDEK TŘETÍCH STRAN. S VÝJIMKOU LIBOVOLNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO VYJÁDŘENÍ V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM NEMOHOU BÝT VŮLÍ SMLUVNÍCH STRAN OMEZENY NEBO VYLOUČENY PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA PLATNÉHO VE VAŠÍ ZEMI, ADOBE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ NEBO USTANOVENÍ (VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ, AŤ UŽ ZÁKONEM, OBYČEJEM NEBO ZVYKOVÝM PRÁVEM NEBO JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM), VE VZTAHU K LIBOVOLNÉ ZÁLEŽITOSTI VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍ STRANY, PRODEJNOSTI, INTEGROVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Ustanovení článku 9 a článku 10 zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy, bez ohledu na důvody, za kterých k němu dojde, avšak nezakládají ani nevytvářejí právo na další použití Programu po ukončení této Smlouvy.

10. Omezení odpovědnosti.

ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY, NÁKLADY, ANI ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA UŠLÝ ZISK NEBO ZTRÁTY ÚSPOR, A TO ANI TEHDY, POKUD BYL ZÁSTUPCE ADOBE NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ZTRÁT, ŠKOD NEBO NÁROKŮ UPOZORNĚN. PŘEDCHÁZEJÍCÍ OMEZENÍ A VÝJIMKY PLATÍ V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA VE VAŠÍ ZEMI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE, JEJÍCH DODAVATELŮ A CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA TENTO PROGRAM. Žádné ustanovení obsažené v této smlouvě neomezuje odpovědnost společnosti Adobe, ve vztahu k vám, v případě smrti nebo úrazu v důsledku opomenutí Adobe nebo záměrného uvedení v omyl (podvodu). Adobe jedná jménem svých přidružených společností, dodavatelů a certifikačních úřadů za účelem popření, vyloučení a omezení závazků, záruk a odpovědností dle této smlouvy, avšak v žádném dalším ohledu ani za žádným dalším účelem. Další informace jsou k dispozici v rámci specifických zákonných informací na konci této smlouvy, případně je možno se obrátit na oddělení péče o zákazníky Adobe.

11. Pravidla pro vývoz.

Souhlasíte s tím, že nebudete tento Program přepravovat, přenášet nebo vyvážet do žádné země nebo používat způsobem zakázaným zákony USA o kontrole vývozu nebo jinými zákony, omezeními či předpisy regulujícími podmínky vývozu (společně jen "Exportní zákony"). Navíc, pokud je podle Exportních zákonů tento Program identifikován jako kontrolovaná položka, prohlašujete tímto a zaručujete se, že nejste občanem nebo nesídlíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo nebo jiná omezení (včetně, bez nároku na úplnost, Íránu, Sýrie, Súdánu, Kuby a Severní Koreje), a že v souvislosti s Exportními zákony nemáte zakázáno tento Program přijmout. Všechna práva na používání Programu jsou vám zaručena s tím, že pokud porušíte podmínky této smlouvy, můžete těchto práv pozbýt.

12. Rozhodné právo.

Tato smlouva se řídí a byla sestavena v souladu s platným právem: (a) státu Kalifornie, pokud je licence k tomuto Programu získána na území Spojených států, Kanady nebo Mexika nebo (b) Japonska, pokud je licence k tomuto Programu získána na území Japonska, Číny, Koreje, nebo jiné země Jihovýchodní Asie, kde jsou všechny úřední jazyky zapisovány ideografickým písmem (např. hanzi, kanji nebo hanja) a/nebo jiným písmem, které vychází nebo má podobnou strukturu jako ideografické písmo, např. hangul nebo kana nebo (c) Anglie, pokud je licence k tomuto Programu pořízena na území, které patří pod libovolnou jinou jurisdikci, než je uvedeno výše. Příslušné soudy v regionu Santa Clara v Kalifornii, aplikuje-li se právo státu Kalifornie, okresní soud v Tokiu v Japonsku, aplikuje-li se japonské právo, a příslušné soudy v Londýně v Anglii, aplikuje-li se anglické právo, mají nevýlučnou soudní pravomoc ke všem sporům týkajícím se této smlouvy. Tato smlouva se neřídí kolizními normami žádné jurisdikce ani Vídeňskou úmluvou OSN o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.

13. Všeobecná ustanovení.

Pokud bude kterýkoliv článek této smlouvy shledán bezobsažným a nevynutitelným, platnost zbylých článků smlouvy nebude nijak dotčena a tyto články zůstanou i nadále v platnosti a budou vynutitelné v souladu se svými podmínkami. Zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele nejsou touto smlouvou dotčena. Tato smlouva může být změněna pouze písemně a musí být podepsána oprávněným zástupcem Adobe. Licence na aktualizace mohou být společností Adobe poskytovány za dalších nebo odlišných podmínek. Toto je úplné ujednání mezi vámi a Adobe týkající se Programu a nahrazuje všechna předchozí vyjádření, jednání, opatření a reklamní prohlášení týkající se tohoto Programu.

14. Poznámka pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA.

Pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA, Adobe prohlašuje, že dodržuje všechny platné zákony včetně opatření Prováděcího příkazu 11246, v platném znění, oddíl 402 zákona na podporu veteránů vietnamské války z roku 1974 (38 USC 4212) a oddíl 503 zákona proti diskriminaci z roku 1973, v platném znění, a vyhlášky 41 CFR oddíl 60-1 až 60-60, 60-250 a 60-741. Opatření a články týkající se afirmativní akce uvedené v předchozí větě jsou v této smlouvě uvedeny odkazem.

15. Shoda s licencemi.

Pokud jste firma, společnost nebo organizace, souhlasíte s tím, že na základě žádosti Adobe nebo jejího oprávněného zástupce předložíte do třiceti (30) dní úplnou dokumentaci a prokážete, že v okamžiku žádosti používáte všechny programy Adobe ve shodě s platnými licencemi Adobe.

16.1 Omezení odpovědnosti pro uživatele sídlící v Německu a Rakousku.

16.1.1 Pokud jste program získali v Německu nebo v Rakousku, kde také převážně přebýváte, neplatí ustanovení článku 10. Namísto toho, podle ustanovení článku 16.1.2, bude zákonná odpovědnost Adobe a jeho přidružených společností omezena následujícím způsobem: (i) Adobe a jeho přidružené společnosti odpovídají za škody pouze do výše rozumně předvídatelné v čase uzavření licenční smlouvy vzhledem ke škodám způsobeným mírným porušením podstatných smluvních povinnosti z nedbalosti a (ii) Adobe a jeho přidružené společnosti neodpovídají za škody způsobené mírným nedbalostním porušením nepodstatných smluvních povinností.

16.1.2 Výše uvedené omezení záruky se nevztahuje na žádnou zákonnou statutární odpovědnost, jako je zejména odpovědnost z německého zákona o záruce na zboží, odpovědnost k zajištění zvláštní záruky nebo odpovědnost za zaviněné škody na zdraví.

16.1.3 Jste povinni přijmout všechna důvodná opatření za účelem zabránění a omezení škod, zvláště pak vytvoření záložní kopie Programu a svých počítačových dat, jež jsou předmětem této smlouvy.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud se chcete dozvědět cokoliv jiného, použijte prosím adresu a kontaktní informace obsažené v tomto produktu nebo na internetové adrese www.adobe.com/cz pro kontaktování kanceláře Adobe, která má na starosti vaší zemi.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader a Shockwave jsou zapsané ochranné známky nebo chráněné známky Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Reader_Player_AIR_WWEULA-cs_CZ-20080204_1313