Accessibility

Garantii välistamine ja tarkvara litsentsileping.

KÄESOLEV DOKUMENT SISALDAB TEAVET GARANTII KOHTA (I OSA) JA ADOBE'I TARKVARA
KASUTAMIST REGULEERIVAT LITSENTSILEPINGUT (II OSA).

 

I OSA. GARANTII VÄLISTAMINE.

TARKVARA NING MUU INFORMATSIOON TARNITAKSE PÕHIMÕTTEL "NAGU ON" KOOS KÕIKIDE SELLES OLEVATE VIGADEGA. ADOBE JA TEMA TARNIJAD NING SERTIFITSEERIMISKESKUSED EI GARANTEERI EGA SAA GARANTEERIDA TOIMIVUST EGA TULEMUSI, MILLE VÕITE TARKVARA, SERTIFITSEERIMISKESKUSE TEENUSTE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT PAKUTAVA KASUTAMISEL SAADA. VÄLJA ARVATUD KÕIK GARANTIID, TINGIMUSED, KINNITUSED VÕI SÄTTED, MIDA EI SAA VÕI EI TOHI TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVA SEADUSE JÄRGI VÄLISTADA EGA PIIRATA, EI PAKU ADOBE, TEMA TARNIJAD EGA SERTIFITSEERIMISKESKUSED GARANTIISID, TINGIMUSI, KINNITUSI EGA SÄTTEID (OTSESEID EGA KAUDSEID EI SEADUSJÄRGSEID, TAVAÕIGUSE, TAVA EGA KASUTUSE KOHASEID EGA MUID) MINGISUGUSTES KÜSIMUSTES, SEALHULGAS KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE RIKKUMISE PUUDUMINE, TURUSTATAVUS, INTEGRATSIOON, RAHULDAV KVALITEET VÕI SOBIVUS MINGIKS KINDLAKS OTSTARBEKS.

II OSA. TARKVARA LITSENTSILEPING.

KUI KASUTATE, KOPEERITE VÕI LEVITATE KOGU ADOBE'I TARKVARA VÕI SELLE MIS TAHES OSA, NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU KÕIGI SÄTETE JA TINGIMUSTEGA, SEALHULGAS EELKÕIGE JÄRGMISTE SÄTETEGA: KASUTUSPIIRANGUD PUNKTIS 2, ÜLEANDMISPIIRANGUD PUNKTIS 4, ÜHENDUVUSE JA PRIVAATSUSPIIRANGUD PUNKTIS 6; GARANTIIPIIRANGUD PUNKTIS 9 JA VASTUTUSPIIRANGUD PUNKTIDES 10 JA 16. NÕUSTUMISE KORRAL ON KÄESOLEV LEPING JÕUSTATAV TEIE JA IGA JURIIDILISE ISIKU SUHTES, KES ON TARKVARA HANKINUD JA KELLE NIMEL SEDA KASUTATAKSE. KUI TE LEPINGUTINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, SIIS ÄRGE TARKVARA KASUTAGE.

ADOBE LUBAB TEIL TARKVARA KASUTADA ÜKSNES KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA KOOSKÕLAS. MÕNEDE TARKVARAS SISALDUVATE KOLMANDA ISIKU MATERJALIDE KASUTAMISE KOHTA VÕIVAD KEHTIDA MUUD TINGIMUSED JA SÄTTED, MIS TAVALISELT ON TOODUD ERALDI LITSENTSILEPINGUS, "LOE MIND"-FAILIS, MIS ASUB NIISUGUSTE MATERJALIDE LÄHEDUSES VÕI SÄTETES "THIRD PARTY SOFTWARE NOTICES AND/OR ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS", MILLE LEIATE AADRESSIL http://www.adobe.com/go/thirdparty_ee.

1. Määratlused.

"Adobe" tähendab Delaware'i äriühingut Adobe Systems Incorporated aadressiga 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, kui on kohaldatav käesoleva lepingu alapunkt 12 (a). Muul juhul tähendab see äriühingut Adobe Systems Software Ireland Limited aadressiga Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Iiri Vabariik, mis tegutseb Iiri seaduste kohaselt ning on Adobe Systems Incorporated'i sidusettevõtja ja litsentsisaaja. "Arvuti" tähendab virtuaalset või füüsilist personaalset elektroonikaseadet, mis võtab andmeid vastu digitaalsel või sellele sarnasel kujul ja töötleb neid eesmärgiga saada käskude jada alusel spetsiifiline tulemus. "Tarkvara" tähendab (a) kogu sisu failides (antakse kas elektrooniliselt või füüsilise meedia abil), kettal või ketastel või muudel andmekandjatel, millega koos käesolev leping antakse, mis võivad sisaldada (i) Adobe'i või kolmandate isikute arvutiandmeid või tarkvara, kaasa arvatud Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player ja Authorware® Player (Adobe AIR'i, Flashi, Shockwave'i ja Authorware'i mängija on kokku "Adobe Run-Time'id"); (ii) seotud selgitavaid kirjalikke materjale või faile ("Dokumentatsioon"); ja (iii) kirju; ning (b) Adobe'i poolt mis tahes ajahetkel teile antud täiendeid, modifitseeritud versioone, värskendusi, lisasid ja eelnimetatu koopiaid (kokku "Värskendused"). "Kasutus" tähendab Tarkvara poole pöördumist, selle installimist, allalaadimist, kopeerimist või muul viisil Tarkvara funktsioonidest kasu saamist.

2. Tarkvaralitsents.

Kui olete hankinud Tarkvara Adobe'ilt või ühelt tema volitatud litsentsisaajatest ning eeldusel, et täidate käesoleva lepingu tingimusi, sealhulgas punktis 3 toodud piiranguid, annab Adobe teile lihtlitsentsi Tarkvara kasutamiseks Dokumentatsioonis kirjeldatud viisil ja eesmärgil, nagu järgnevalt Dokumentatsioonis täpsemalt määratletud:

2.1 Üldkasutus. Te võite installida ühe Tarkvara koopia oma ühilduvasse Arvutisse ja seda seal kasutada. Lugege punkti 3 Tarkvara kasutamise oluliste piirangute kohta.

2.2 Serverikasutus. Käesolev leping ei luba teil installida Tarkvara arvuti failiserverisse ega kasutada seda seal. Teabe saamiseks Tarkvara kasutamise kohta arvuti failiserveris palume lugeda Adobe Reader'i kohta aadressilt http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ee või Adobe Run-Time'ide kohta aadressilt http://www.adobe.com/go/licensing_ee.

2.3 Levitamine. Käesolev litsents ei anna teile õigust Tarkvara all-litsentsida ega levitada. Teabe saamiseks selle kohta, kuidas levitada Tarkvara füüsilistel andmekandjatel või sisevõrgu kaudu või teie toodete või teenuste kaudu, lugege Adobe Reader'i kohta aadressilt http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ee või Adobe Run-Time'ide kohta aadressilt http://www.adobe.com/go/licensing_ee.

2.4 Varukoopia. Te võite teha Tarkvarast ühe varukoopia eeldusel, et teie varukoopiat ei installita ega kasutata. Te ei tohi anda üle varukoopiaga seonduvaid õigusi, kui te ei anna punkti 4 sätete kohaselt üle kõiki Tarkvaraga seotud õigusi.

3. Kohustused ja piirangud.

3.1 Adobe Run-Time'i puhul kehtivad kitsendused. Te ei kasuta ühtegi Adobe Run-Time'i üheski mittepersonaalarvuti tüüpi seadmes ega koos ühegi operatsioonisüsteemi manustatud versiooni või seadmeversiooniga. Kahtluse vältimiseks ja üksnes näitena: te ei tohi kasutada Adobe Run-Time'i üheski (a) mobiiliseadmes, digiboksis (STB), pihuarvutis, telefonis, veebiplokis, tahvlis ega tahvelarvutis (välja arvatud Windows XP tahvelarvuti redaktsiooni Tablet PC Edition või selle järglaste korral), mängukonsoolis, teleris, DVDmängijas, meediumikeskuses (välja arvatud Windows XP meediumikeskuse redaktsiooni Media Center Edition ja selle järglaste korral), elektroonilises kuulutustahvlis ega muus digitaaltähistuse seadmes, Interneti-seadmes ega muus Interneti-ühendusega seadmes, elektronmärkmikus, meditsiiniseadmes, rahaautomaadis, telemaatikaseadmes, mänguautomaadis, koduautomaatikasüsteemis, kioskis, kaugjuhtimisseadmes ega üheski muus tarbeelektroonikaseadmes; (b) operaatoripõhises mobiili-, kaabli-, satelliidi- ega televisioonisüsteemis ega (c) muus suletud süsteemiga seadmes. Teabe saamiseks Adobe Run-Time'ide litsentsimiseks sellistes süsteemides külastage aadressi http://www.adobe.com/go/licensing_ee.

3.2 Adobe Reader'i puhul kehtivad kitsendused. Adobe litsentsib ja levitab Adobe Reader'it PDF-failide vaatamise, levitamise ja ühiskasutuse jaoks.

3.2.1 Teisendamise puhul kehtivad piirangud. Teil ei ole õigust integreerida ega kasutada Adobe Reader'it ühegi muu tarkvara, lisandprogrammi või laiendusega, mis kasutab PDF-failide teistesse failivormingutesse (nt PDF-faili TIFF-, JPEG- või SVG-failiks) teisendamisel Adobe Reader'it või tugineb sellele.

3.2.2 Lisandtarkvara puhul kehtivad kitsendused. Teil ei ole õigust integreerida ega kasutada Adobe Reader'it ühegi lisandtarkvaraga, mis ei ole välja töötatud kooskõlas Adobe'i integratsioonivõtme litsentsilepinguga.

3.2.3 Blokeeritud funktsioonid. Adobe Reader võib sisaldada funktsioone, mis paistavad blokeerituna või hallina ("Blokeeritud funktsioonid"). Blokeeritud funktsioonid aktiveeruvad ainult sellise PDF-dokumendi avamisel, mis on loodud üksnes Adobe'i käest saadaoleva lubava tehnoloogia abil. Te ei tohi pöörduda ega proovi pöörduda Blokeeritud funktsioonide poole, välja arvatud sellise lubava tehnoloogia kasutamisel, ega tugine Adobe Reader'ile Blokeeritud funktsioonidega väga sarnase funktsiooni loomiseks ega hiili muul viisil mööda tehnoloogiast, mis reguleerib niisuguste funktsioonide aktiveerimist. Täpsema teabe saamiseks Blokeeritud funktsioonide kohta palume külastada aadressi http://www.adobe.com/go/readerextensions_ee.

3.3 Teated. Kõik teie tehtud koopiad Tarkvarast peavad sisaldama samu autori- ja omandiõigust käsitlevaid teateid, mis on olemas Tarkvara peal või sees.

3.4 Muutmiste ja pöördprojekteerimiste keeld. Te ei tohi Tarkvara muuta, kohandada, tõlkida ega luua Tarkvaral põhinevaid tuletistöid. Te ei pöördprojekteeri, pöördkompileeri ega pöördtransleeri ega proovi muul viisil Tarkvara lähtekoodi teada saada. Eelnev ei kehti ulatuses, mida lubab kohalduv seadus, mille kohaselt võib pöördkompileerimine või pöördtransleerimine olla selgesõnaliselt lubatud.

4. Üleandmine.

Te ei tohi oma õigusi Tarkvara suhtes rentida, liisida, all-litsentsida, loovutada ega võõrandada, samuti mitte lubada Tarkvara või selle suvalise osa kopeerimist teise kasutaja Arvutisse, välja arvatud käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud juhtudel. Te võite siiski anda oma Tarkvara kasutamise õigused püsivalt üle teisele füüsilisele või juriidilisele isikule järgmistel tingimustel: (a) te annate niisugusele füüsilisele või juriidilisele isikule üle ka (i) käesoleva lepingu, (ii) Tarkvara ja kogu muu tark- või riistvara, mis on Tarkvaraga komplektis või koos sellega eelinstallitud, sealhulgas kõik koopiad, värskendused ja varasemad versioonid; (b) te ei jäta endale koopiaid, kaasa arvatud varukoopiad ja Arvutis talletatavad koopiad; ja (c) vastuvõttev isik nõustub käesoleva lepingu sätete ja tingimustega ning kõigi muude sätete ja tingimustega, mille kohaselt te olete Tarkvara kehtiva litsentsi seaduslikult omandanud. Eeltoodule vaatamata ei tohi te üle anda Tarkvara haridusala ega väljalaskmiseelseid eksemplare ja samuti mitte eksemplare, mis ei ole edasimüügiks ette nähtud.

5. Intellektuaalse omandi õigus, õiguste säilitamine.

Tarkvara ja kõik teie tehtud lubatud koopiad on ettevõtte Adobe Systems Incorporated ja tema tarnijate intellektuaalomand. Tarkvara struktuur, korraldus ja kood on ettevõtte Adobe Systems Incorporated ja tema tarnijate väärtuslikud ärisaladused ning konfidentsiaalne teave. Tarkvara kaitseb seadus, sealhulgas Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide autoriõiguse seadused, ning rahvusvaheliste lepete sätted. Käesolev leping ei anna teile mingeid intellektuaalse omandi õigusi Tarkvara suhtes, välja arvatud siin selgesõnaliselt sätestatud juhtudel. Kõik õigused, mida pole selgesõnaliselt antud, jäävad Adobe'ile ja tema tarnijatele.

6. Ühenduvus ja privaatsus.

6.1 PDF-failide kasutamine. Kui kasutate tarkvara sellise PDF-faili avamiseks, millel on reklaamide kuvamine läbi "Ads for Adobe PDF" teenuse aktiveeritud, võib teie Arvuti luua ühenduse Adobe'i, reklaamipakkuja või kolmanda osapoole opereeritava veebisaidiga. Kui nii juhtub, saadetakse teie Internetiprotokolli (IP) aadress sinna. Veebisaiti hooldav osapool võib kasutada tehnoloogiat, mis saadab (või "serveerib") reklaame või muud elektroonilise sisuga infot, mis ilmub avatud failis või selle läheduses. Veebisaidi haldaja võib kasutada ka JavaScripti, veebimajakaid (samuti tuntud tegevussiltide või ühepiksliste graafikatena) ning muid tehnoloogiaid, mis parandavad ja mõõdavad reklaamide tõhusust ja isiklikustavad reklaami sisu. Teie ühendus Adobe'i veebisaitidega põhineb Adobe'i Onlineprivaatsuspõhimõtetel, mille leiate aadressilt: http://www.adobe.com/go/privacy_ee. Adobe ei pääse ligi ega oma kontrolli funktsioonide üle, mida kolmas osapool võib kasutada ning Adobe'i Online-privaatsuspõhimõtted ei hõlma kolmanda osapoole veebisaitide infotavasid.

6.2 Värskendamine. Te olete teadlik ja nõustute, et Tarkvara võib automaatselt luua Interneti-ühenduse teie Arvutis kontrollimaks värskendusi, mis on teie Arvutisse automaatseks allalaadimiseks kättesaadavad ning teavitamaks Adobe'i edukast installimisest. Sellisel juhul edastatakse Adobe'ile ainult mitteisiklik identifitseerimisteave. Teie ühendus Adobe'i veebisaitidega põhineb Adobe'i Online-privaatsuspõhimõtetel, mille leiate aadressilt: http://www.adobe.com/go/privacy_ee. Värskenduste vaikimisi seadistuste muutmiseks palume lugeda Dokumentatsiooni.

6.3 Seadehaldur. Flash Player'i kasutamine võimaldab salvestada teatud kasutajaseaded lokaalsete ühisobjektidena teie Arvutisse. Need seaded ei ole seotud teiega, aga need võimaldavad teil Flash Player'i sees teatud seadeid häälestada. Lisateavet lokaalsete ühisobjektide kohta võite leida aadressilt http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_ee ja lisateavet Seadehalduri kohta aadressilt http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ee.

7. Kolmandate isikute poolt pakutav.

Tarkvara võib võimaldada teie ligipääsu kolmandate isikute veebisaitidele, tarkvararakendustele ja andmeteenustele, sealhulgas külluslikele Interneti rakendustele ("Kolmandate isikute poolt pakutav"), ning hõlbustada nende kasutamist. Kõige kolmandate isikute poolt pakutava, sealhulgas kaupade, teenuste ja teabe, teiepoolse ligipääsu ja kasutamise suhtes kohaldatakse selliseid pakkumisi pooldavaid sätteid ja tingimusi. Kolmandate isikute poolt pakutavat ei oma ega paku Adobe.

8. Digitaalsed sertifikaadid.

8.1 Kasutamine. Adobe AIR kasutab digitaalseid sertifikaate, mis aitavad teil identifitseerida kolmandate isikute poolt loodud Adobe AIR rakenduste väljaandja. Adobe Reader kasutab digitaalseid sertifikaate PDF-dokumentide allkirjastamiseks ja allkirjade kinnitamiseks ning Sertifitseeritud PDF-dokumentide kinnitamiseks. Digitaalse sertifikaadi kinnitamise ajal võib teie Arvuti luua ühenduse Internetiga. Digitaalseid sertifikaate väljastavad kolmandatest osapooltest sertifitseerimiskeskused, sealhulgas Adobe'i Sertifitseeritud dokumentide teenuste (SDT) pakkujad, kelle nimekiri on toodud aadressil http://www.adobe.com/go/partners_cds_ee ("Sertifitseerimiskeskused"), või sertifikaate võib iseseisvalt allkirjastada.

8.2 Sätted ja tingimused. Digitaalse sertifikaadi ostmine, kasutamine ja selle usaldamine on teie ja Sertifitseerimiskeskuse kohustus. Enne ühegi sertifitseeritud dokumendi, digitaalallkirja või Sertifitseerimiskeskuse usaldamist peaksite esmalt läbi vaatama kohaldatavad sätted ja tingimused, mille kohaselt asjaomane Sertifitseerimiskeskus teenuseid pakub, sealhulgas näiteks tellijalepingud, huvitatud isiku lepingud, sertifikaadipoliisid ja protseduuriselgitused. Adobe'i SDT pakkujate kohta teabe saamiseks vaadake aadressil http://www.adobe.com/go/partners_cds_ee toodud linke.

8.3 Kinnitus. Te nõustute, et (a) digitaalne sertifikaat võis olla tühistatud enne kinnitamisaega, mille järgi digitaalallkiri või digitaalne sertifikaat näib kehtivana, kuid tegelikult ei ole seda, (b) digitaalse sertifikaadi turvalisus või terviklikkus võib olla rikutud dokumendi allkirjastaja, asjaomase Sertifitseerimiskeskuse või mis tahes muu kolmanda osapoole poolse tegevuse või tegematajätmise tõttu ning (c) sertifikaat võib olla sertifikaat, mille võib iseseisvalt allkirjastada ja mida ei ole väljastanud Sertifitseerimiskeskus. TE VASTUTE AINUISIKULISELT OTSUSE EEST, KAS SERTIFIKAATI VÕIB USALDADA VÕI MITTE. JUHUL, KUI SERTIFITSEERIMISKESKUS EI OLE TEILE VÄLJASTANUD KIRJALIKKU ERALDI GARANTIID, KASUTATE DIGITAALSET SERTIFIKAATI OMA RIISIKOL.

8.4 Kolmandast isikust kasusaaja. Te nõustute, et teie usaldatav Sertifitseerimiskeskus on käesoleva lepingu kolmandast isikust kasusaaja ning omab õigust jõustada käesolevat lepingut enda nimel nii, nagu ta oleks Adobe. 8.5 Kahju hüvitamine. Te nõustute hüvitama Adobe'ile ja kõigile asjakohastele Sertifitseerimiskeskustele (välja arvatud nende sätetes ja tingimustes selgesõnaliselt sätestatud juhtudel) kõik kohustused, kahjumid, hagid, kahjud või nõuded (sealhulgas kõik mõistlikud väljaminekud, kulud ja advokaaditasud), mis tulenevad mis tahes sellise Sertifitseerimiskeskuse teenuse kasutamisest või on sellega seotud või selle usaldamisest, muu hulgas, kuid mitte ainult, (a) aegunud või tühistatud sertifikaadi usaldamisest; (b) sertifikaadi õigsuse ebaõigest kontrollimisest; (c) sertifikaadi kasutamisest muul viisil peale kohalduvates sätetes ja tingimustes, käesolevas lepingus või kohalduvas seaduses lubatu; (d) väljastaja teenuste või sertifikaatide usaldamisel teatud olukorras mõistliku otsustusvõime rakendamata jätmisest; või (e) igasuguste kohustuste täitmata jätmisest teenustega seotud kohalduvate sätete ja tingimuste nõuete kohaselt.

9. Garantii puudumine.

Tarkvara tarnitake põhimõttel "NAGU ON" koos KÕIKIDE VIGADEGA. ADOBE JA TEMA TARNIJAD NING SERTIFITSEERIMISKESKUSED EI GARANTEERI EGA SAA GARANTEERIDA TOIMIVUST EGA TULEMUSI, MILLE VÕITE TARKVARA, SERTIFITSEERIMISKESKUSE TEENUSTE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT PAKUTAVA KASUTAMISEL SAADA. VÄLJA ARVATUD KÕIK GARANTIID, TINGIMUSED, KINNITUSED VÕI SÄTTED, MIDA EI SAA VÕI EI TOHI TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVA SEADUSE JÄRGI VÄLISTADA EGA PIIRATA, EI PAKU ADOBE, TEMA TARNIJAD EGA SERTIFITSEERIMISKESKUSED GARANTIISID, TINGIMUSI, KINNITUSI EGA SÄTTEID (OTSESEID EGA KAUDSEID EI SEADUSJÄRGSEID, TAVAÕIGUSE, TAVA EGA KASUTUSE KOHASEID EGA MUID) MINGISUGUSTES KÜSIMUSTES, SEALHULGAS KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE RIKKUMISE PUUDUMINE, TURUSTATAVUS, INTEGRATSIOON, RAHULDAV KVALITEET VÕI SOBIVUS MINGIKS KINDLAKS OTSTARBEKS. Punktide 9 ja 10 sätted jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist, olenemata lepingu lõppemise põhjusest, kuid see ei tähenda ega tekita mingisugust jätkuvat õigust kasutada Tarkvara pärast käesoleva lepingu lõppemist.

9. Garantii puudumine.

Tarkvara tarnitake põhimõttel "NAGU ON" koos KÕIKIDE VIGADEGA. ADOBE JA TEMA TARNIJAD NING SERTIFITSEERIMISKESKUSED EI GARANTEERI EGA SAA GARANTEERIDA TOIMIVUST EGA TULEMUSI, MILLE VÕITE TARKVARA, SERTIFITSEERIMISKESKUSE TEENUSTE VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT PAKUTAVA KASUTAMISEL SAADA. VÄLJA ARVATUD KÕIK GARANTIID, TINGIMUSED, KINNITUSED VÕI SÄTTED, MIDA EI SAA VÕI EI TOHI TEIE JURISDIKTSIOONIS KEHTIVA SEADUSE JÄRGI VÄLISTADA EGA PIIRATA, EI PAKU ADOBE, TEMA TARNIJAD EGA SERTIFITSEERIMISKESKUSED GARANTIISID, TINGIMUSI, KINNITUSI EGA SÄTTEID (OTSESEID EGA KAUDSEID EI SEADUSJÄRGSEID, TAVAÕIGUSE, TAVA EGA KASUTUSE KOHASEID EGA MUID) MINGISUGUSTES KÜSIMUSTES, SEALHULGAS KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE RIKKUMISE PUUDUMINE, TURUSTATAVUS, INTEGRATSIOON, RAHULDAV KVALITEET VÕI SOBIVUS MINGIKS KINDLAKS OTSTARBEKS. Punktide 9 ja 10 sätted jäävad kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist, olenemata lepingu lõppemise põhjusest, kuid see ei tähenda ega tekita mingisugust jätkuvat õigust kasutada Tarkvara pärast käesoleva lepingu lõppemist.

10. Vastutuse piiramine.

ADOBE, TEMA TARNIJAD EGA SERTIFITSEERIMISKESKUSED EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL TEIE EES MINGISUGUSTE KAHJUDE, NÕUETE VÕI KULUDE EEST, SAMUTI MITTE MINGITE KAASNEVATE, KAUDSETE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE EGA MINGI SAAMATA JÄÄNUD KASUMI VÕI KOKKUHOIU EEST. SEE KEHTIB ISEGI JUHUL, KUI ADOBE'I ESINDAJAT ON NIISUGUSE KAHJUMI, KAHJUDE, NÕUETE VÕIMALUSEST TEAVITATUD. EELTOODUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED KEHTIVAD TEIE JURISDIKTSIOONIS KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES. ADOBE'I NING TEMA TARNIJATE JA SERTIFITSEERIMISKESKUSTE KÄESOLEVA LEPINGU JÄRGNE VÕI SELLEGA SEOTUD KOGUVASTUTUS PIIRNEB TARKVARA EEST TASUTUD SUMMAGA, KUI SEE ON KOHALDATAV. Mitte miski käesolevas lepingus sisalduvast ei piira Adobe'i vastutust teie ees surmajuhtumi või tervisekahjustuse korral, mille põhjuseks on Adobe'i hooletus, ega lepinguvälise pettusliku rikkumise (pettuse) eest. Adobe tegutseb oma tarnijate ja Sertifitseerimiskeskuste nimel, et käesoleva lepingu sätete kohaselt kohustustest, garantiidest ja vastutusest loobuda, neid välistada ja/või piirata, aga mitte muudel eesmärkidel. Lisateabe saamiseks vaadake palun käesoleva lepingu lõpus toodud jurisdiktsiooni suhtes spetsiifilist teavet, kui seda on, või võtke ühendust Adobe'i klienditoeosakonnaga.

11. Ekspordireeglid.

Te nõustute, et Tarkvara ei tarnita, anta üle ega ekspordita ühtegi riiki ega kasutata ühelgi viisil, mis on keelatud Ameerika Ühendriikide ekspordiseaduse või mõne muu ekspordiseaduse, piirangu või õigusaktiga (kokku "Ekspordiseadused"). Lisaks, kui Tarkvara on Ekspordiseadustes nimetatud ekspordikontrolli alla kuuluvaks, kinnitate ja garanteerite, et te ei asu riigis, millele on rakendatud embargot või muid piiranguid (muu hulgas Iraan, Süüria, Sudaan, Kuuba ja Põhja-Korea), ega ole niisuguse riigi kodanik ning et Ekspordiseadused ei keela muul viisil teil Tarkvara saada. Kõik Tarkvara kasutamise õigused antakse tingimusel, et käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmisel jäädakse nendest õigustest ilma.

12. Kohaldatav seadus.

Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse ja selle tõlgendamisel rakendatakse materiaalõigust, mis kehtib (a) California osariigis, kui Tarkvara litsents hangitakse Ameerika Ühendriikides, Kanadas või Mehhikos viibimise ajal; või (b) Jaapanis, kui Tarkvara litsents hangitakse, viibides Jaapanis, Hiinas, Koreas või muus Kagu-Aasia riigis, kus kõigi ametlike keelte puhul kasutatakse kirjutamiseks kas ideograafilist kirja (nt hanzi, kanji või hanja) ja/või muud ideograafilisele kirjale tuginevat või ülesehituselt sarnast kirja, näiteks hangul või kana; või (c) Inglismaal, kui Tarkvara litsents hangitakse eespool kirjeldamata jurisdiktsioonis viibimise ajal. Kõik käesoleva lepinguga seotud vaidlused kuuluvad California õiguse kohaldamisel California Santa Clara vastavate kohtute, Jaapani õiguse kohaldamisel Jaapanis asuva Tokio ringkonnakohtu ning Inglismaa õiguse kohaldamisel Inglismaa pädevate kohtute mitteainuõigusliku jurisdiktsiooni alla. Käesoleva lepingu suhtes ei kohaldata ühegi jurisdiktsiooni kollisiooninormi ega ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, mille kohaldamine selgesõnaliselt välistatakse.

13. Üldsätted.

Kui mõni käesoleva lepingu osa leitakse olevat õigustühine ja jõustamatu, ei mõjuta see käesoleva lepingu tasakaalu kehtivust, mis jääb oma tingimuste järgi kehtivaks ja jõustatavaks. Käesolev leping ei riiva ühegi tarbijana tegutseva lepinguosalise seadusjärgseid õigusi. Käesolevat lepingut tohib muuta üksnes Adobe'i juhtkonna vastavate volitustega liige ning need muudatused peavad olema kirjalikult allkirjastatud. Värskendused võib Adobe litsentsida teile täiendavatel või erinevatel tingimustel. See on kogu Adobe'i ja teie vaheline Tarkvaraga seotud leping ning see tühistab kõik varasemad Tarkvaraga seotud kinnitused, arutelud, kohustused, kokkulepped ja reklaami.

14. Teade USA valitsuse lõppkasutajatele.

USA valitsuse lõppkasutajate puhul nõustub Adobe täitma kõiki kohaldatavaid võrdsete võimaluste seadusi, kaasa arvatud (kui need on asjakohased) rakenduskorraldust 11246 (Executive Order 11246) koos parandustega, 1974. aasta Vietnami veteranide taaskohandumisele kaasaaitamise seaduse (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act) (38 USC 4212) punkti 402 ja 1973. aasta rehabilitatsiooniseaduse (Rehabilitation Act) punkti 503 koos parandustega ning 41 CFR-i osades 60-1 kuni 60-60, 60-250 ja 60-741 sisalduvaid õigusakte. Eelmises lauses sisalduv positiivse diskrimineerimise klausel ja õigusaktid lisatakse käesolevale lepingule viite vormis.

15. Litsentsivastavus.

Kui olete ettevõte või organisatsioon, nõustute Adobe'i või Adobe'i volitatud esindaja nõudel kolmekümne (30) päeva jooksul täielikult dokumenteerima ja tõendama, et nõude esitamise ajal vastab igasuguse ja kogu Tarkvara kasutamine kehtivatele litsentsidele, mille te Adobe'ilt olete saanud.

16. Spetsiifilised sätted ja erandid.

16.1 Vastutuse piiramine Saksamaal ja Austrias elavate kasutajate puhul.

16.1.1 Kui olete hankinud Tarkvara Saksamaal või Austrias ja elate tavaliselt eelmainitud riigis, siis lepingu punkt 10 ei kehti. Selle asemel piiratakse Adobe'i seadusjärgset vastutust kahjude eest lepingu punkti 16.1.2 sätete kohaselt järgmiselt: (i) Adobe vastutab kahjude eest ainult sellise summa ulatuses, nagu on litsentsilepingu sõlmimise ajal tüüpiliselt prognoositav kahjude puhul, mis on tingitud olulise lepingulise kohustuse rikkumisest kerge hooletuse tõttu, ja (ii) Adobe ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebaolulise lepingulise kohustuse rikkumisest kerge hooletuse tõttu.

16.1.2 Eespool nimetatud vastutuse piiramine ei kehti ühegi kohustusliku seadusjärgse vastutuse kohta, eriti Saksa tootevastutusseaduse (German Product Liability Act) järgse vastutuse kohta, vastutuse kohta spetsiifilise garantii eeldamise puhul ega süüdlasena põhjustatud tervisekahjustuste puhul.

16.1.3 Teilt nõutakse kõigi mõistlike meetmete rakendamist, et kahju ära hoida ja vähendada, eelkõige Tarkvarast ja oma arvuti andmetest varukoopiate tegemist käesoleva lepingu sätete kohaselt.

Kui teil on seoses käesoleva lepinguga küsimusi või kui soovite saada Adobe'ilt mingit teavet, siis kasutage käesoleva tootega kaasas olevat aadressi ja kontaktandmeid või tehke seda veebi kaudu aadressil www.adobe.com/ee, et võtta ühendust teie jurisdiktsiooni teenindava Adobe'i kontoriga.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader ja Shockwave on kas ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Reader_Player_AIR_WWEULA-et_EE-20080204_1313