Accessibility

Ansvarsfraskrivelse for garanti og programvarelisens.

DETTE DOKUMENTET OMFATTER GARANTIINFORMASJON (DEL I) OG EN LISENSAVTALE SOM GJELDER FOR BRUKEN AV ADOBES PROGRAMVARE (DEL II).

DEL I. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI.

PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG "UTEN FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER" OG MED ALLE MANGLER. ADOBE OG DETS LEVERANDØRER OG SERTIFIKATAUTORITETER VIL IKKE OG KAN IKKE GARANTERE PRESTASJONEN ELLER RESULTATER DU KAN OPPNÅ VED BRUK AV PROGRAMVAREN, TJENESTER FRA SERTIFIKATAUTORITETER ELLER ANDRE TREDJEPARTSTILBUD. UNNTATT TIL DEN UTSTREKNING EN GARANTI, TILSTAND, REPRESENTASJON ELLER TERM IKKE KAN ELLER IKKE VIL BLI UTELUKKET ELLER BEGRENSET AV LOVEN GJELDENDE TIL DEG I DIN JURISDIKSJON, FORETAR ADOBE OG DETS LEVERANDØRER OG SERTIFIKATAUTORITETER INGEN GARANTIER, TILSTANDER, REPRESENTASJONER ELLER TERMER (UTTRYKTE ELLER PÅSTÅTTE HVORVIDT VED VEDTEKT, VANLIG LOV, BRUK ELLER PÅ ANDRE MÅTER) NÅR DET GJELDER NOEN ANLIGGENDER INKLUDERT UTEN BEGRENSNING UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, SALGBARHET, INTEGRERING, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ELLER SKIKKETHET FOR EN SPESIELL HENSIKT.

DEL II. AVTALE OM PROGRAMVARELISENS.

VED Å BRUKE, KOPIERE ELLER DISTRIBUERE ALT ELLER DELER AV PROGRAMVAREN FRA ADOBE, AKSEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AVTALEN, SPESIELT INKLUDERT BESTEMMELSENE OM: BRUK, SOM FINNES I AVSNITT 2, OVERFØRBARHET I AVSNITT 4, TILKOBLINGSMULIGHETER OG PERSONVERN I AVSNITT 6, GARANTI I AVSNITT 9 OG ERSTATNINGSANSVAR I AVSNITTENE 10 OG 16. NÅR DU HAR AKSEPTERT AVTALEN, ER DEN TVANGSKRAFTIG OVERFOR DEG OG ENHVER JURIDISK PERSON SOM MOTTAR PROGRAMVAREN OG PÅ HVIS VEGNE DEN BRUKES. HVIS DU IKKE SIER DEG ENIG I ELLER ER INNFORSTÅTT MED DETTE, MÅ DU IKKE TA I BRUK ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN.

ADOBE GIR DEG BARE TILLATELSE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. BRUK AV MATERIALE FRA TREDJEPART SOM INNGÅR I PROGRAMVAREN, KAN VÆRE UNDERLAGT ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER SOM VANLIGVIS FINNES I EN SEPARAT LISENSAVTALE, I EN « READ ME » (LES MEG)-FIL I NÆRHETEN AV SLIKT MATERIALE ELLER I « TREDJEPARTS PROGRAMVAREUNDERRETTELSER OG/ELLER TILLEGGSBETINGELSER OG - VILKÅR » LOKALISERT PÅ http://www.adobe.com/go/thirdparty_no.

1. Definisjoner.

« Adobe » betyr Adobe Systems Incorporated, et Delaware-selskap, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, i de tilfeller hvor underdel 12(a) i denne avtalen gjelder. Ellers betyr det Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republic of Ireland, et selskap som er organisert i henhold til irsk lovgivning og er et affiliert selskap og lisensholder for Adobe Systems Incorporated. « Datamaskin » betyr datamaskinutstyr som kan bruke informasjon i digital form eller lignende og endrer den til et spesifikt resultat basert på en instruksjonssekvens. « Programvare » betyr (a) alt innholdet i filene (gjort tilgjengelig enten ved elektronisk nedlastning, på et fysisk medium eller ved en hvilken som helst annen form for distribusjon), disketten(e), CDROM- en(e) eller annet medium denne avtalen ble levert på, inkludert, men ikke begrenset til (i) datainformasjon eller programvare fra Adobe eller fra tredjepart, herunder Adobe Reader® ( « Adobe Reader »), Adobe® AIR™ ( « Adobe AIR »), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player og Authorware® Player (Flash, Shockwave og Authorware-spillerne omtales samlet som « Adobe Runtime »); (ii) relatert, forklarende skriftlig materiale eller filer ( « Dokumentasjon ») og (iii) skrifter eller fonter og (b) oppgraderinger, endrede versjoner, tillegg og oppdateringer for det som er nevnt ovenfor, som er stilt til rådighet av Adobe (samlet kalt « Oppdateringer »). « Bruk » betyr å få tilgang til, installere, laste ned, kopiere eller på annen måte dra nytte av Programvarens funksjonalitet.

2. Programvarelisens.

Hvis du mottok Programvaren fra Adobe eller en av deres autoriserte lisenstakere, og under forutsetning av at du opptrer i samsvar med vilkårene i denne avtalen, herunder begrensningene i avsnitt 3, gir Adobe deg en ikkeeksklusiv lisens til å bruke Programvaren til formål som beskrevet i Dokumentasjonen nedenfor:

2.1 Generell bruk. Du kan installere og bruke én kopi av Programvaren på en kompatibel datamaskin. Se avsnitt 3 for viktige begrensninger i bruken av Programvaren.

2.2 Server-bruk. Denne avtalen gir deg ikke tillatelse til å installere eller å bruke Programvaren på en datamaskin som fungerer som filserver. Hvis du vil ha opplysninger om bruk av programvaren på en filserver, finner du opplysninger om Adobe Reader på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_no, eller på http://www.adobe.com/go/licensing_no om Adobe Runtime.

2.3 Distribusjon. Denne lisensen gir deg ikke rett til å viderelisensiere eller distribuere Programvaren. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du kan få rett til å distribuere Programvaren på fysiske medier eller via et internt nettverk, eller sammen med produktet eller tjenestene dine, kan du finne opplysninger om Adobe Reader på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_no, eller på http://www.adobe.com/go/licensing_no om Adobe Runtime.

2.4 Sikkerhetskopi. Du kan ta én sikkerhetskopi av Programvaren, så sant sikkerhetskopien ikke er installert eller i bruk på noen annen datamaskin. Du kan ikke overføre rettighetene til en sikkerhetskopi, med mindre du overfører alle rettighetene i Programvaren som angitt i avsnitt 4.

3. Forpliktelser og begrensninger.

3.1 Begrensninger for Adobe Runtime. Du kan ikke bruke en Adobe Runtime på en ikke-PC-innretning eller med en skjult eller innlagt versjon ( « embedded or device version ») av noe som helst operativsystem. For å unngå tvil, og kun som eksempler, kan du ikke bruke en Web-spiller på en (a) mobil innretning, set top boxes (STB), håndholdte enheter, telefoner, « web pads », « tablet » og « Tablet-PC-er » som ikke benytter Windows XP Tablet PC Edition, spillkonsoller, TV-er, DVD-spillere, mediesentre (unntatt Windows XP Media Center Edition og dets etterfølgere), elektroniske oppslagstavler eller digital tegnangiver ( « digital signage »), Internett-hjelpemiddel ( « Internet appliances ») eller andre innretninger tilknyttet Internett, PDA-er, medisinske innretninger, minibanker, telematiske ( « telematic ») innretninger, spillmaskiner, hjemmeautomasjonssystemer, kiosker, fjernstyringsenheter eller andre elektroniske artikler rettet mot forbruker, (b) operatørbaserte mobil-, kabel-, satellitt- eller tv-systemer eller (c) andre innretninger for lukkede systemer. Hvis du vil ha opplysninger om lisensiering av Adobe Runtime for bruk i slike systemer, kan du se på http://www.adobe.com/go/licensing_no.

3.2 Begrensninger for Adobe Reader. Adobe Reader er lisensiert og distribuert av Adobe for visning, distribusjon og deling av PDF-filer.

3.2.1 Konverteringsbegrensninger. Du er ikke autorisert til å integrere eller bruke Adobe Reader med noen annen programvare, plug-in eller forbedring som bruker eller er avhengig av Adobe Reader ved konvertering eller endring av PDF-filer til et annet filformat (f.eks. en PDF-fil til TIFF-, JPEG- eller SVG-fil.)

3.2.2 Begrensning på plug-in. Du er ikke autorisert til å integrere eller bruke Adobe Reader sammen med noen slags plug-in-programvare som ikke er utviklet i samsvar med Adobe Integration Key Licencce Agreement.

3.2.3 Deaktiverte funksjoner. Adobe Reader kan inneholde funksjoner eller funksjonalitet som er skjult eller vises som deaktivert eller « grået ut » (de « deaktiverte funksjonene »). Disse deaktiverte funksjonene kan bare aktiveres ved åpning av et PDF-dokument som er blitt opprettet ved bruk av aktiveringsteknologi som bare er tilgjengelig fra Adobe. Du skal ikke ha tilgang til, eller prøve å få tilgang til noen som helst deaktiverte funksjoner annet enn ved bruk av slike aktiveringsteknologier, og du skal heller ikke stole på at Adobe Reader vil opprette en funksjon som i hovedtrekk er tilsvarende hvilken som helst deaktivert funksjon, eller på annen måte omgå teknologien som styrer aktivering av slike funksjoner. Hvis du vil ha flere opplysninger om deaktiverte funksjoner, kan du se på http://www.adobe.com/go/readerextensions_no.

3.3 Erklæringer. Alle kopier du lager av Programvaren må inneholde de samme erklæringene om opphavsrett og eierskap som finnes i den opprinnelige Programvaren.

3.4 Ingen endring eller « Reverse Engineering ». Du kan ikke modifisere, tilpasse, oversette eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du har ikke tillatelse til å ta fra hverandre ( « reverse engineer »), dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å finne kildekoden til Programvaren, unntatt i den utstrekning du måtte ha uttrykt tillatelse til å ta fra hverandre eller demontere koden under gjeldende lov.

4. Overføring.

Du kan ikke leie, lease, viderelisensiere, tildele eller overføre rettighetene dine til Programvaren, eller autorisere hele eller deler av Programvaren for kopiering til andre brukeres datamaskiner, med unntak av det som det er gitt uttrykkelig tillatelse til i denne Avtalen. Du kan imidlertid overføre alle rettighetene dine til å bruke Programvaren til en annen person eller juridisk enhet, under forutsetning av at: (a) du også overfører (i) denne Avtalen, og (ii) Programvaren og all annen programvare eller maskinvare som følger med, er « bundled » med, eller er forhåndsinstallert med Programvaren, herunder alle kopier, oppdateringer og tidligere versjoner, til slik person eller enhet, (b) du ikke beholder noen kopier, heller ikke sikkerhetskopier eller kopier lagret på en datamaskin, og (c) mottakeren godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen og alle andre vilkår og betingelser som gjaldt da du kjøpte en lisens til Programvaren. Uten hensyn til det foregående, kan du ikke overføre utdanningskopier, forhåndsversjoner, eller kopier av Programvaren som ikke er ment for videresalg.

5. Eierskap til åndsverk, forbeholdelse av rettigheter.

Programvaren og autoriserte kopier du lager, er en åndsverksrettighet som tilhører og er eid av Adobe Systems Incorporated og deres leverandører. Strukturen, organiseringen og koden til Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon som tilhører Adobe Systems Incorporated og deres leverandører. Programvaren er beskyttet ved lov, inkludert uten begrensninger opphavsretts- og copyrightlovgivningen i USA og andre land, og ved internasjonale traktater. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt ovenfor, gir ikke denne avtalen deg noen åndsverksrettigheter eller opphavsrett til Programvaren. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er overført til deg, er forbeholdt Adobe og deres leverandører.

6. Tilkoblingsmuligheter og personvern.

6.1 Bruk av PDF filer. Når du bruker programvaren for å åpne en PDF fil som har blitt aktivert for å vise annonser gjennom registrering med Ads for Adobe PDF service, kan din datamaskin koples til en webside drevet av Adobe, en annonsør, eller annen tredjepart. Din Internett protokoll (IP) adresse er sendt når dette skjer. Parten som er vert for siden kan bruke teknologi for å sende (eller "tjene") annonserings eller annet elektronisk innhold som vises i eller nære den åpnede filen. Websideoperatøren kan også bruke JavaScript, webmerker (også kjent som virkeetiketter eller enkel-piksel gif) og andre teknologier for å øke og måle effektiviteten av annonsene og for å personifisere annonseinnholdet. Your communication with Adobe websites is governed by the Adobe Online Privacy Policy found at http://www.adobe.com/go/privacy_no. Adobe kan muligens ikke ha tilgang til eller kontroll over egenskaper som en tredjepart bruker, og informasjonspraksisene av tredjeparts websider er ikke dekket av Adobe Online personvernpolise.

6.2 Oppdatering. Du erkjenner og samtykker i at Programvaren kan gjøre at datamaskinen din automatisk kobles til Internett for å sjekke om det finnes oppdateringer tilgjengelig for automatisk nedlasting til datamaskinen din, og å la Adobe få rapport om hvorvidt Programvaren er vellykket installert. Når dette skjer, overføres det bare opplysninger til Adobe som ikke kan identifisere deg personlig. Kommunikasjonen din med Adobe er underlagt Adobes online personvernpolicy, som kan finnes på http://www.adobe.com/go/privacy_no. Vi ber deg se i dokumentasjonen for opplysningene om hvordan du kan endre standard oppdateringsinnstillinger.

6.3 Innstillings-manager. Flash Player kan gjøre at visse brukerinnstillinger blir lagret på datamaskinen din som et lokalt, delt objekt. Disse innstillingene knyttes eller assosieres ikke til eller med deg, men gjør at du kan konfigurere visse innstillinger i Flash Player. Du kan finne flere opplysninger om lokalt delte objekter på: http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_no og mer informasjon om innstillings-manager på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_no.

7. Tilbud fra tredjepart

Programvaren kan gi deg tilgang og lov til å samhandle med tredjepartsnettsteder, programapplikasjoner og datatjenester, inkludert rike Internett-applikasjoner ( « tilbud fra tredjepart »). Tilgangen til, og bruken av ev. tredjepartstilbud, inkludert ev. varer, tjenester eller informasjon, er underlagt de vilkår og betingelser som gjelder for slike tilbud. Tredjepartstilbud eies eller ytes ikke av Adobe.

8. Digitale sertifikater.

8.1 Bruk. Adobe AIR bruker digitale sertifikater for å hjelpe deg å identifisere den som har publisert Adobe AIRapplikasjoner som er opprettet av tredjeparter. Adobe Reader bruker digitale sertifikater til å signere og validere signaturer i PDF-dokumenter, og til å validere sertifiserte PDF-dokumenter. Datamaskinen din kan kobles til Internett når et digitalt sertifikat skal valideres. Digitale sertifikater utstedes av tredjeparts sertifikatmyndigheter, inkludert Adobe Certified Document Services (CDS), leverandører som er oppført på http://www.adobe.com/go/partners_cds_no ( « sertifikatmyndigheter »), eller kan være egensignert.

8.2 Vilkår og betingelser. Ansvaret for kjøp, bruk og tillit til digitale sertifikater hviler på deg og sertifikatmyndigheten. Før du stoler på et sertifisert dokument, digital signatur eller tjenestene fra en sertifikatmyndighet, bør du gjennomgå de gjeldende vilkår og betingelser som den aktuelle sertifikatmyndigheten tilbyr tjenestene sine under, for eksempel ev. abonnentavtaler, partsavtaler de er avhengig av, sertifikatpolicyer og erklæringer om arbeidsmetoder. Se lenkene på http://www.adobe.com/go/partners_cds_no for opplysninger om Adobes CDS-leverandører.

8.3 Bekreftelse. Du sier deg enig i at (a) et digitalt sertifikat kan være tilbakekalt før eller når det verifiseres, noe som gjør at den digitale signaturen kan fremstå som gyldig når den faktisk ikke er det, (b) sikkerheten eller integriteten av et digitalt sertifikat kan være kompromittert på grunn av en handling eller utelatelse av den som signerer dokumentet, den gjeldende sertifikatmyndigheten eller hvilken som helst annen tredjepart, og (c) et sertifikat kan være et egensignert sertifikat som ikke er levert av en sertifikatmyndighet. DU ER SOM ENESTE PERSON ANSVARLIG FOR Å VURDERE OM DU VIL STOLE PÅ ET SERTIFIKAT. HVIS DET IKKE FORELIGGER EN SKRIFTLIG GARANTI TIL DEG FRA EN SERTIFIKATMYNDIGHET, BRUKER DU DIGITALE SERTIFIKATER FOR EGEN RISIKO.

8.4 Begunstigelse av tredjepart. Du sier deg enig i at en hvilken som helst sertifikatmyndighet du stoler på er en begunstiget tredjepart i denne avtalen, og skal ha rett til å håndheve avtalen i eget navn som om de var Adobe.

8.5 Skadesløshet. Du aksepterer å holde Adobe og eventuelle, aktuelle sertifikatmyndigheter (med unntak for det som er uttrykkelig angitt i deres vilkår og betingelser) fri for ethvert ansvar, tap, handlinger, skader eller krav (inkludert alle rimelige utgifter, kostnader og advokatsalærer) som oppstår pga eller er knyttet til eventuell bruk eller opptreden pga tillitt til en hvilken som helst tjeneste fra en sertifikatmyndighet, herunder, men ikke begrenset til (a) tillit til et utgått eller tilbaketrukket sertifikat; (b) ukorrekt verifisering av et sertifikat; (c) bruk av et sertifikat utover det som omfattes av gjeldende vilkår og betingelser, denne Avtalen eller gjeldende lov; (d) mangel på utøvelse av rimelig skjønn under omstendighetene ved tiltro til utstedertjenestene eller (e) unnlatelse av å oppfylle forpliktelsene som kreves i vilkår og betingelser for tjenestene.

9. Ingen garanti.

Programvaren er levert til deg «UTEN FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER » og med ALLE MANGLER. ADOBE OG DETS LEVERANDØRER OG SERTIFIKATAUTORITETER VIL IKKE OG KAN IKKE GARANTERE PRESTASJONEN ELLER RESULTATER DU KAN OPPNÅ VED BRUK AV PROGRAMVAREN, TJENESTER FRA SERTIFIKATAUTORITETER ELLER ANDRE TREDJEPARTSTILBUD. UNNTATT TIL DEN UTSTREKNING EN GARANTI, TILSTAND, REPRESENTASJON ELLER TERM IKKE KAN ELLER IKKE VIL BLI UTELUKKET ELLER BEGRENSET AV LOVEN GJELDENDE TIL DEG I DIN JURISDIKSJON, FORETAR ADOBE OG DETS LEVERANDØRER OG SERTIFIKATAUTORITETER INGEN GARANTIER, TILSTANDER, REPRESENTASJONER ELLER TERMER (UTTRYKTE ELLER PÅSTÅTTE HVORVIDT VED VEDTEKT, VANLIG LOV, BRUK ELLER PÅ ANDRE MÅTER) NÅR DET GJELDER NOEN ANLIGGENDER INKLUDERT UTEN BEGRENSNING UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, SALGBARHET, INTEGRERING, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ELLER SKIKKETHET FOR EN SPESIELL HENSIKT. Bestemmelsene av Avsnitt 9 og Avsnitt 10 skal overleve oppsigelsen av denne avtalen, hvorledes enn forårsaket, men dette skal ikke implisere eller skape noen fortsatt rettighet til å bruke programvaren etter oppsigelsen av denne avtalen.

10. Ansvarsbegrensning.

IKKE I NOE TILFELLE ELLER UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL ADOBE ELLER DERES TILKNYTTEDE LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP, KRAV ELLER KOSTNADER I NOEN SOM HELST FORM ELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAP, INDIREKTE TAP, AVLEDETE TAP, PØNALE KRAV, ELLER SPESIELLE SKADER, ELLER FOR TAPTE PROFITTER ELLER TAPTE KOSTNADSBESPARELSER, IKKE ENGANG I TILFELLE EN REPRESENTANT FOR ADOBE ELLER EN LEVERANDØR ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR ET SLIKT TAP ELLER EN SLIK SKADE, KRAV ELLER KOSTNADER. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGER OG EKSKLUSJONER GJELDER SÅ LANGT DET IKKE ER I STRID MED GJELDENDE INTERNASJONAL PRESEPTORISK LOV I DIN JURISDIKSJON. ADOBES SAMLEDE ANSVAR OG DERES LEVERANDØRERS OG SERTIFIKATMYNDIGHETERS ANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER BETALT FOR PROGRAMVAREN, OM NOE. Ingenting i denne Avtalen begrenser Adobes ansvar overfor deg ved død eller personlig skade som et resultat av Adobes uaktsomhet eller for skadegjørende handling forvoldt ved bedrageri (svindel). Adobe handler på vegne av deres leverandører når det gjelder fraskrivelse, utelukkelse og/eller begrensning av forpliktelser, garantier og ansvar som angitt i denne Avtalen, men ikke i andre tilfeller og ikke for noen andre formål. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du se den eventuelle jurisdiksjonsspesifikke informasjonen til slutt i denne Avtalen, eller kontakte Adobes kundestøtteavdeling.

11. Eksportregler.

Du sier deg enig i, og er innforstått med at Programvaren ikke vil bli sendt ut, overført eller eksportert til noe land eller brukt på noen måte som er forbudt i henhold til den amerikanske eksportadministrasjonsloven, « the United States Export Administration Act », eller noen andre eksportlover, begrensninger eller regler (samlet kalt « Eksportlovene »). Hvis Programvaren i tillegg finnes på listen over eksportkontrollerte varer i henhold til Eksportlovene, garanterer du, og er ansvarlig for at du ikke er statsborger, eller på andre måter befinner deg i, en nasjon det er sanksjoner mot (inkludert, uten begrensning Iran, Irak, Syria, Sudan, Libya, Cuba og Nord-Korea), og at du ikke på andre måter er forhindret fra å motta Programvaren i henhold til Eksportlovene. Alle rettigheter til å bruke Programvaren gis på betingelse av at slike rettigheter forspilles hvis du ikke oppfyller vilkårene i denne avtalen.

12. Gjeldende lov.

Denne Avtalen vil være underlagt og følge gjeldende lover i: (a) staten California, i de tilfeller hvor lisens til Programvaren ble kjøpt i USA, Canada eller Mexico, eller (b) Japan, i de tilfeller hvor lisens til Programvaren ble kjøpt i Japan, Kina, Korea eller i andre land i Sørøst-Asia der alle offisielle språk skrives enten med ideografiske tegn (f.eks. hanzi, kanji eller hanja), og/eller med andre tegn basert på eller lignende i struktur på ideografiske tegn, for eksempel hangul eller kana, eller (c) England, i de tilfeller hvor lisens til Programvaren ble kjøpt i andre jurisdiksjoner enn dem som er beskrevet ovenfor. De respektive domstoler i Santa Clara County, California når lovene i California gjelder, Tokyo District Court i Japan når lovene i Japan gjelder, og gjeldende domstoler i London, England, når lovene i England gjelder, skal hver for seg ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over alle disputter i forbindelse med denne Avtalen. Denne avtalen vil ikke være underlagt regler forbundet med konflikter ved lovvalg i noen jurisdiksjon eller De Forente Nasjoners konvensjon om internasjonalt salg av varer, hvis anvendelse er uttrykkelig unntatt.

13. Generelle bestemmelser.

Hvis noen del av denne Avtalen blir kjent ugyldig og ikke kan håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten av denne Avtalen for øvrig, og den skal fortsatt være gyldig og gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i den. Denne Avtalen skal ikke få virkning til skade eller forringelse i forhold til lovbestemte rettigheter en part har som handler som forbruker. Denne avtalen kan bare endres skriftlig med signatur fra en autorisert funksjonær hos Adobe. Oppdateringer kan lisensieres til deg av Adobe med tilleggsvilkår eller andre vilkår. Dette er den fullstendige avtalen mellom Adobe og deg i forbindelse med Programvaren, og den erstatter enhver tidligere ytring, utsagn, diskusjon, forpliktelse, kommunikasjon, markedsføring, eller reklamevirksomhet relatert til Programvaren.

14. Meddelelse til amerikanske myndigheter som sluttbrukere.

For amerikanske myndigheter som sluttbrukere sier Adobe seg enig i og innforstått med å følge alle gjeldende likestillingslover, inkludert, om anvendelig, bestemmelsene i Executive Order 11246, som endret, del 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act fra 1974 (38 USC 4212) og del 503 i Rehabilitation Act fra 1973, som endret, og bestemmelsene i 41 CFR del 60-1 til 60-60, 60-250 og 60-741. « The affirmative action clause » (Bekreftelseshandlingsregelen) og bestemmelsene inneholdt i foregående setning skal bygges inn ved referanse i denne Avtalen.

15. Overensstemmelse med lisenser.

Hvis du er en bedrift eller organisasjon, sier du deg enig i og innforstått med at du på forespørsel fra Adobe eller Adobes autoriserte representant innen tretti (30) dager fullstendig vil dokumentere og bekrefte at bruk av noen eller all Programvare ved forespørselens tidspunkt er i overensstemmelse med dine gyldige lisenser fra Adobe.

16. Spesifikke bestemmelser og unntak.

16.1 Ansvarsbegrensning for brukere som bor i Tyskland eller Østerrike.

16.1.1 Hvis du anskaffet Programvaren i Tyskland eller Østerrike, og du vanligvis bor i ett av disse landene, kommer ikke punkt 10 til anvendelse. I stedet, og underlagt bestemmelsene i punkt 16.1.2, skal Adobes lovbestemte ansvar for skader være begrenset som følger: (i) Adobe skal bare være ansvarlig opp til skadeomfanget som er påregnelig ved tidspunktet for inngåelse av kjøpsavtalen med hensyn til et begrenset brudd på kontraktsforpliktelsene og (ii) Adobe skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av et uaktsomt brudd på en ikkevesentlig kontraktsforpliktelse.

16.1.2 Begrensningen av ansvar nevnt ovenfor gjelder ikke preseptorisk lovpålagt ansvar, spesielt ansvar under German Product Liability Act og ansvar for å ha påtatt særlig spesifikk garanti eller skyldansvar ved personskader.

16.1.3 Du er pålagt å foreta alle rimelige forholdsregler for å unngå og redusere skader. Du er spesielt pålagt å sikkerhetskopiere Programvaren og dataene på datamaskinen din i henhold til bestemmelsene i denne avtalen.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne Avtalen, eller hvis du vil be om ytterligere informasjon fra Adobe, kan du bruke adressen og kontaktinformasjonen som fulgte med dette produktet eller via Internett på www.adobe.com/no, til å kontakte det Adobe-kontoret som dekker din jurisdiksjon.

Adobe, AIR, Authorwave, Flash, Reader og Shockwave er enten registrerte varemerker eller varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Reader_Player_AIR_WWEULA-nb_NO-20080204_1313