Accessibility

Afwijzing van garantie en overeenkomst van de softwarelicentie.

DIT DOCUMENT BEVAT GARANTIEGEGEVENS (DEEL I) EN EEN LICENTIEOVEREENKOMST
WAARIN HET GEBRUIK VAN ADOBE SOFTWARE IS VASTGELEGD (DEEL II).

 

DEEL I. AFWIJZING VAN GARANTIE.

DE SOFTWARE EN DE OVERIGE INFORMATIE WORDEN AAN U VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN ("AS IS") EN MET ALLE FOUTEN. ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES KUNNEN EN ZULLEN NIET DE PRESTATIES OF RESULTATEN GARANDEREN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR DE SOFTWARE, DIENSTEN VAN CERTIFICERENDE INSTANTIES OF AANBIEDINGEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER GARANTIES, BEPALINGEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, VERLENEN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDE, VERKLARING OF BEPALING (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS), DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.

DEEL II. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SOFTWARE.

DOOR DE SOFTWARE OF EEN DEEL VAN DE ADOBE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, TE KOPIËREN OF TE DISTRIBUEREN, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DAARONDER MET NAME INBEGREPEN DE BEPALINGEN INZAKE: GEBRUIK ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 2; OVERDRAAGBAARHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 4; CONNECTIVITEIT EN PRIVACY ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 6; GARANTIE ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 9 EN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 10 EN 16. NADAT U DE OVEREENKOMST HEBT GEACCEPTEERD, IS DEZE AFDWINGBAAR JEGENS U EN ELKE RECHTSPERSOON DIE DE SOFTWARE HEEFT VERKREGEN EN TEN BEHOEVE WAARVAN DEZE WORDT GEBRUIKT. INDIEN U NIET HIERMEE INSTEMT, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN.

ADOBE STAAT U SLECHTS TOE DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN MATERIALEN VAN DERDEN DIE ONDERDEEL VORMEN VAN DE SOFTWARE KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJN, DIE U OVER HET ALGEMEEN KUNT VINDEN IN EEN AFZONDERLIJKE LICENTIEOVEREENKOMST, EEN "READ-ME"-BESTAND ("LEESMIJ") DAT ZICH BIJ DE BETREFFENDE MATERIALEN BEVINDT OF IN DE "SOFTWARE KENNISGEVINGEN VAN DERDEN" ("THIRD PARTY SOFTWARE NOTICES") EN/OF DE "AANVULLENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN" ("ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS") TE VINDEN OP http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl.

1. Definities.

"Adobe" betekent Adobe Systems Incorporated, een naar het recht van Delaware, V.S. gevestigde vennootschap, kantoorhoudende te 345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110, indien lid 12(a) van deze overeenkomst van toepassing is; zo niet, betekent het Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republiek Ierland, een naar het recht van Ierland gevestigde vennootschap en een nevenvestiging en licentiehouder van Adobe Systems Incorporated. "Computer" betekent een virtueel of fysiek persoonlijk elektronisch apparaat dat informatie in digitale of gelijksoortige vorm leest en manipuleert teneinde een specifiek resultaat te behalen, gebaseerd op een reeks instructies. "Software" betekent (a) alle inhoud van de bestanden (elektronisch of op fysieke media geleverd), of een of meer schijven of andere media waarop deze overeenkomst wordt verstrekt en die het volgende kunnen bevatten: (i) computerinformatie of software van Adobe of derden, zoals Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player en Authorware® Player (gezamenlijk zijn Adobe AIR en de Flash-, Shockwave- en Authorware-spelers de "Adobe Runtimes"); (ii) bijbehorende schriftelijke materialen of bestanden ter uitleg ("Documentatie"); en (iii) fonts; en (b) upgrades, gewijzigde versies, updates, aanvullingen en exemplaren van het voorgaande, die aan u op enig moment door Adobe zijn geleverd (gezamenlijk "Updates"). "Gebruik" betekent het openen, installeren, downloaden, kopiëren of op enigerlei andere wijze benutten van de functionaliteit van de Software overeenkomstig de Documentatie.

2. Softwarelicentie.

Als u de Software van Adobe of een van haar licentienemers heeft verkregen en onder de voorwaarde dat u zich houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst voor software, inclusief de beperkingen van artikel 3, verleent Adobe u een niet-exclusieve licentie om de Software als volgt te gebruiken voor de doeleinden beschreven in de Documentatie:

2.1 Algemeen Gebruik. U mag één exemplaar van de Software op uw compatibele Computer installeren en gebruiken. Zie artikel 3 voor belangrijke beperkingen betreffende het gebruik van de Software.

2.2 Servergebruik. Volgens deze overeenkomst mag u de software niet installeren of gebruiken op een bestandsserver. Als u meer wilt weten over het gebruik van software op een bestandsserver, gaat u naar http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_nl voor meer informatie over Adobe Reader of naar http://www.adobe.com/go/licensing_nl voor meer informatie over de Adobe Runtimes.

2.3 Distributie. Deze licentie verleent u niet het recht om de Software in sublicentie te verstrekken of te distribueren. Als u wilt weten hoe u het recht verkrijgt om de Software te distribueren op tastbare media of via een intern netwerk of met uw product of dienst, gaat u naar http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_nl voor meer informatie over Adobe Reader of http://www.adobe.com/go/licensing_nl voor meer informatie over de Adobe Runtimes.

2.4 Back-upexemplaar. U mag één kopie van de Software maken voor back-updoeleinden, mits uw backupexemplaar niet wordt geïnstalleerd of gebruikt. Het is u niet toegestaan de rechten over te dragen ten aanzien van een back-upexemplaar, tenzij u alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de Software overdraagt zoals aangegeven in artikel 4.

3. Verplichtingen en beperkingen.

3.1 Beperkingen voor Adobe Runtime. U mag Adobe Runtime niet gebruiken op een apparaat dat geen PC is, of met enige ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en slechts ter illustratie mag u geen Adobe Runtime gebruiken op (a) mobiele apparaten, set-top boxen (STB), draagbaren ("handhelds"), telefoons, web pads, tablets en tablet PC's (behalve Windows XP Tablet PC Edition en diens opvolgers), game consoles, tv's, DVD-spelers, media centers (behalve Windows XP Media Center Edition en diens opvolgers), elektronische billboards of andere digitale borden, internet toepassingen of andere aan internet verbonden apparatuur, PDA's, medische apparatuur, pinautomaten, telematische apparatuur, gokautomaten, home automation systemen, kiosken, afstandsbedieningen en elke andere elektronische apparatuur voor consumenten, (b) extern bediende mobiele, kabel, satelliet of televisie systemen of (c) andere apparatuur met een gesloten systeem. Als u wilt weten hoe u licenties verkrijgt voor het gebruik van Adobe Runtimes op deze systemen, gaat u naar http://www.adobe.com/go/licensing_nl.

3.2 Beperkingen voor Adobe Reader. Adobe Reader wordt gelicentieerd en gedistribueerd door Adobe voor het bekijken, distribueren en delen van PDF-bestanden.

3.2.1 Beperkingen voor conversies. U mag de Software niet integreren of gebruiken met andere software, plug-in of verbetering die gebruikmaakt van of afhankelijk is van de Software bij het converteren of het transformeren van PDF-bestanden naar andere indelingen (bijvoorbeeld een PDF-bestand naar een TIFF-, JPEG- of SVG-bestand).

3.2.2 Beperkingen voor plug-ins. U mag de Software niet integreren of gebruiken met enige plug-in software die niet conform de Adobe Integration Key License Agreement is ontwikkeld.

3.2.3 Uitgeschakelde Opties. Adobe Reader kan opties of functies bevatten die zijn verborgen of die uitgeschakeld of grijs worden weergegeven (de "Uitgeschakelde Opties"). Uitgeschakelde Opties worden alleen geactiveerd wanneer een PDF-document wordt geopend dat is gemaakt met gebruikmaking van ondersteunende technologie die uitsluitend verkrijgbaar is bij Adobe. U mag Uitgeschakelde Opties alleen gebruiken of proberen te gebruiken via deze ondersteunende technologieën en u mag geen gebruik maken van Adobe Reader om een optie te maken die wezenlijk lijkt op een Uitschakelde Optie of anderszins de technologie te omzeilen waarmee de activering van een dergelijke optie wordt geregeld. Voor meer informatie over Uitgeschakelde Opties gaat u naar http://www.adobe.com/go/readerextensions_nl.

3.3 Kennisgevingen. Alle kopieën die u maakt, dienen dezelfde kennisgevingen met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten te bevatten als zijn aangebracht op of in de Software.

3.4 Wijzigingen of terugwerkend ontwikkelen is niet toegestaan. U mag de Software niet wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken gebaseerd op de Software vervaardigen. U mag de Software niet aan terugwerkend ontwikkelen onderwerpen, decompileren, deassembleren of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behoudens voor zover decompileren uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijke regelgeving.

4. Overdracht.

Het is u niet toegestaan de Software of enig deel daarvan te verhuren, in lease of in sublicentie te geven, op de Computer van een derde persoon te laten kopiëren, of uw rechten op de Software toe te wijzen of over te dragen, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze overeenkomst. U bent daarentegen wel bevoegd al uw rechten op het gebruik van de Software aan een derde natuurlijke of rechtspersoon over te dragen onder de voorwaarde dat: (a) u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts)persoon in kwestie van (i) deze overeenkomst en (ii) de Software en alle overige software of hardware die met de Software is gebundeld of standaard wordt geïnstalleerd, inclusief alle kopieën, updates en eerdere versies, (b) u geen kopieën achterhoudt, daaronder begrepen back-ups en kopieën die op een Computer zijn opgeslagen en (c) de ontvangende partij instemt met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en alle andere voorwaarden en bepalingen waaronder u een licentie voor de Software hebt verkregen. Niettegenstaande het voorgaande mag u geen kopieën van de Software overdragen, die zijn bestemd voor educatie, op proef zijn verkregen of anderszins niet voor de handel zijn bestemd.

5. Intellectuele eigendom, voorbehouden rechten.

De Software en alle geautoriseerde kopieën die u daarvan maakt, zijn de intellectuele eigendom van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De structuur, organisatie en code van de Software behoren tot de handelsgeheimen (trade secrets) en de vertrouwelijke informatie van Adobe Systems Incorporated en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, onder meer door de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen en door internationale verdragsbepalingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, worden u onder deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten inzake de Software verleend, en zijn alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend voorbehouden door Adobe en haar leveranciers.

6. Connectiviteit en privacy.

6.1 Gebruik van PDF-bestanden. Wanneer u met de Software een PDF-document opent waarin de weergave van advertenties via registratie bij de service Ads for Adobe PDF is ingeschakeld, maakt uw computer mogelijk verbinding met een website die door Adobe, een adverteerder of derden wordt beheerd. Uw IP-adres (Internet Protocol) wordt verzonden wanneer dit gebeurt. De partij die de site host, kan technologie gebruiken voor het verzenden (of "leveren") van reclame of andere elektronische inhoud die in of in de buurt van het geopende bestand wordt weergegeven. De websitebeheerder kan ook JavaScript, webbeacons (ook actietags of single-pixel GIF's genoemd) en andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van reclame te verbeteren en meten en reclameinhoud te personaliseren. Uw communicatie met Adobe-websites is vastgelegd in het privacybeleid van Adobe Online Privacy, dat u kunt nalezen op http://www.adobe.com/go/privacy_nl. Adobe heeft mogelijk geen toegang tot of zeggenschap over de functies die derden mogelijk gebruiken en de informatiepraktijken van andere websites vallen niet onder het privacybeleid van Adobe Online.

6.2 Updates. U erkent en accepteert dat de Software automatisch vanaf uw Computer verbinding kan maken met het internet om te controleren of er updates beschikbaar zijn die automatisch naar uw Computer kunnen worden gedownload en om Adobe te laten weten dat de Software met succes is geïnstalleerd. Wanneer dit gebeurt, worden naar Adobe alleen gegevens verzonden die niet tot personen kunnen worden herleid. Uw communicatie met Adobewebsites is vastgelegd in het privacybeleid van Adobe Online Privacy, dat u kunt nalezen op http://www.adobe.com/go/privacy_nl. Zie de Documentatie voor informatie over het wijzigen van standaardinstellingen voor updates.

6.3 Instellingenbeheer. Flash Player kan ervoor zorgen dat bepaalde gebruikersinstellingen op uw Computer moeten worden opgeslagen als lokaal gedeeld object. Deze instellingen zijn niet verbonden met u, maar stellen u in staat om bepaalde instellingen te configureren binnen de Flash Player. U kunt meer informatie vinden over de lokaal gedeelde objecten ("local shared objects") op http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_nl en meer informatie over het Instellingenbeheer op http://www.adobe.com/go/settingsmanager_nl.

7. Aanbiedingen van derden.

Met de Software kunt u mogelijk websites, softwareapplicaties en gegevensdiensten van derden openen en gebruiken, waaronder geavanceerde webapplicaties ("Aanbiedingen van Derden"). Uw toegang tot en gebruik van een Aanbieding van Derden, waaronder goederen, diensten of informatie, vallen onder de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot dergelijke aanbiedingen. Aanbiedingen van Derden zijn geen eigendom van Adobe en worden niet verstrekt door Adobe.

8. Digitale certificaten.

8.1 Gebruik. Adobe AIR gebruikt digitale certificaten om u te helpen bij het identificeren van Adobe AIRapplicaties die door derden zijn gemaakt. In Adobe Reader worden digitale certificaten gebruikt om PDFdocumenten te ondertekenen alsmede dergelijke handtekeningen en gecertificeerde PDF-documenten te valideren. Uw Computer maakt mogelijk verbinding met het internet op het moment dat een digitaal certificaat wordt gevalideerd. Digitale certificaten worden door derde certificerende instanties gebruikt, zoals Adobe CDSleveranciers (Certified Document Services) die zijn vermeld op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl ("Certificerende Instanties") of kunnen zelfondertekend zijn.

8.2 Voorwaarden en bepalingen. Als u digitale certificaten aanschaft, gebruikt en erop vertrouwt, bent uzelf en een Certificerende Instantie hiervoor verantwoordelijk. Voordat u een gecertificeerd document, een digitale handtekening of de diensten van een Certificerende Instantie vertrouwt, dient u na te gaan onder welke voorwaarden en bepalingen de betreffende Certificerende Instantie diensten aanbiedt, zoals overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, verklaringen omtrent beleid en praktijk ten aanzien van certificaten. Klik op de koppelingen op http://www.adobe.com/go/partners_cds_nl voor meer informatie over CDS-leveranciers van Adobe.

8.3 Verklaring. U gaat ermee akkoord dat (a) een digitaal certificaat kan zijn ingetrokken voorafgaand aan de verificatie, waardoor de digitale handtekening of het digitale certificaat ongeldig lijkt terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is, (b) de veiligheid of integriteit van een digitaal certificaat in opspraak kan raken doordat de ondertekenaar van het document, de betreffende Certificerende Instantie of een derde partij iets heeft gedaan of nagelaten en (c) een certificaat kan een zelfondertekend certificaat zijn dat niet door een Certificerende Instantie is verstrekt. U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF U AL DAN NIET VERTROUWT OP EEN CERTIFICAAT. TENZIJ EEN AFZONDERLIJKE, SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN U IS VERSTREKT DOOR EEN CERTIFICERENDE INSTANTIE, GEBRUIKT U DIGITALE CERTIFICATEN OP EIGEN RISICO.

8.4 Begunstigde derde partijen. U gaat ermee akkoord dat iedere Certificerende Instantie waarop u vertrouwt, een begunstigde derde partij van deze overeenkomst is en het recht heeft om deze overeenkomst op eigen initiatief af te dwingen alsof de Certificerende Instantie Adobe is.

8.5 Schadeloosstelling. U verbindt zich ertoe Adobe en elke van toepassing zijnde Certificerende Instantie (tenzij uitdrukkelijk anderszins is vermeld in de betreffende voorwaarden en bepalingen) te vrijwaren van aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (daaronder mede begrepen redelijke onkosten en advocaatkosten) die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van, of het vertrouwen op, een dienst van een Certificerende Instantie, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot (a) het vertrouwen op een verlopen of ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste verificatie van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een andere manier dan is toegestaan door van toepassing zijnde bepalingen, deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de diensten van de uitgever of certificaten of (e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de bepalingen in verband met de diensten.

9. Geen garantie.

De software wordt aan u verstrekt in de staat waarin deze zich bevindt ("AS IS") en met ALLE FOUTEN. ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES KUNNEN EN ZULLEN NIET DE PRESTATIES OF RESULTATEN GARANDEREN DIE U MOGELIJK VERKRIJGT DOOR DE SOFTWARE, DIENSTEN VAN CERTIFICERENDE INSTANTIES OF AANBIEDINGEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER GARANTIES, BEPALINGEN, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET OP U VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT IN HET RECHTSGEBIED WAAR U BENT GEVESTIGD, VERLENEN ADOBE EN HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDE, VERKLARING OF BEPALING (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BIJ OF KRACHTENS DE WET, GEWOONTE OF ANDERSZINS), DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, INTEGRATIE, KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. De bepalingen van artikel 9 en artikel 10 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, wat de oorzaak van deze beëindiging ook is, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen tot verder gebruik van de Software na beëindiging van deze overeenkomst.

10. Beperking van aansprakelijkheid.

ADOBE, HAAR LEVERANCIERS OF CERTIFICERENDE INSTANTIES ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, ZELFS WANNEER EEN VERTEGENWOORDIGER VAN ADOBE TEVOREN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE VERLIEZEN, SCHADE OF VORDERINGEN. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN SLECHTS GELDIG VOOR ZOVER ZIJ TOEGESTAAN ZIJN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT IN UW JURISDICTIE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE, HAAR LEVERANCIERS EN CERTIFICERENDE INSTANTIES OP GROND VAN OF IN SAMENHANG MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING. Niets in deze overeenkomst dient te worden opgevat als een beperking van Adobe's aansprakelijkheid jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel tengevolge van Adobe's nalatigheid of bedrog (fraude). Adobe treedt op namens haar leveranciers en certificerende instanties waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, zoals bepaald in deze overeenkomst, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. Voor verdere informatie kunt u de informatie omtrent specifieke jurisdicties aan het eind van deze overeenkomst raadplegen, indien aanwezig, of contact opnemen met de afdeling Customer Support van Adobe.

11. Exportbepalingen.

U verbindt zich ertoe de Software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op de exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving (de "Export Laws"). Bovendien, indien de Software wordt geïdentificeerd als exportartikel vallend onder de Export Laws, garandeert u dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent van een natie onder embargo (daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot Iran, Syrië, Soedan, Cuba en Noord-Korea) en dat u niet op enige andere wijze volgens de Export Laws bent uitgesloten van het ontvangen van de Software. Alle rechten tot gebruik van de Software zijn verleend onder de voorwaarde dat die rechten vervallen indien u verzuimt de bepalingen van deze overeenkomst na te leven.

12. Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd overeenkomstig het van kracht zijnde recht: (a) in de staat Californië, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in de Verenigde Staten, Canada of Mexico verblijft, of (b) in Japan, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in Japan, China, Korea, of ander Zuidoost-Aziatisch land verblijft waar alle officiële talen worden geschreven in ideografisch schrift (zoals Hanzi, Kanji of Hanja) en/of in ander schrift dat is gebaseerd op een gelijksoortige structuur als ideografisch schrift, zoals Hangul of Kana; of (c) in Engeland, indien een licentie voor de Software wordt verkregen als u in enige andere staat of rechtsgebied verblijft dan hierboven is beschreven. De rechtbanken respectievelijk in Santa Clara County, Californië, indien Californisch recht van toepassing is, de Tokyo District Court in Japan, indien Japans recht van toepassing is, en de bevoegde rechtbanken in Londen, Engeland, indien Engels recht van toepassing is, hebben nietexclusieve rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen betreffende of gerelateerd aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan conflictregels van welke staat of rechtsgebied dan ook of aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing dan ook expliciet is uitgesloten.

13. Algemene bepalingen.

Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest van deze overeenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van toepassing zijnde bepalingen. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten van partijen die handelen als consument. Deze overeenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden gewijzigd dat is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adobe. De licentie die Adobe u verleent voor Updates kan additionele of afwijkende bepalingen bevatten. Dit is de gehele overeenkomst tussen Adobe en u met betrekking tot de Software en deze overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, mededelingen of reclame met betrekking tot de Software.

14. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika.

Met betrekking tot eindgebruikers binnen de overheid van de Verenigde Staten van Amerika zal Adobe voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gelijke rechten, waaronder mede begrepen, indien van toepassing, de bepalingen van "Executive Order 11246", zoals geamendeerd, "Section 402" van de "Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act" van 1974 (38 USC 4212) en "Section 503" van de "Rehabilitation Act" van 1973, zoals geamendeerd, en de voorschriften van 41 CFR Parts 60-1 t/m 60-60, 60-250 en 60-741. De clausule en voorschriften met betrekking tot positieve discriminatie van minderheden ingesloten in voorgaande zin worden geacht met deze verwijzing te zijn opgenomen in deze overeenkomst.

15. Naleving van licenties.

Indien u een bedrijf of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van Adobe of de bevoegde vertegenwoordiger van Adobe binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw gebruik van alle Software op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van Adobe.

16. Specifieke uitzonderingen.

16.1 Beperking van aansprakelijkheid voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk.

16.1.1 Als u de Software hebt verkregen in Duitsland of Oostenrijk en u normaal gesproken uw verblijfplaats in één van die landen hebt, is artikel 10 niet van toepassing. In plaats hiervan is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.2.2, de wettelijke aansprakelijkheid van Adobe als volgt beperkt: (i) de aansprakelijkheid van Adobe is beperkt tot het schadebedrag dat normaliter voorzienbaar is op het moment dat de aankoopovereenkomst wordt afgesloten voor wat betreft schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting en (ii) Adobe is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een enigszins nalatige inbreuk op een niet-wezenlijke contractuele verplichting.

16.1.2 De hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor verplichte wettelijke aansprakelijkheden, in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de German Product Liability Act, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.

16.1.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder door back-upexemplaren te maken van de Software en van uw computergegevens in overeenstemming met de bepalingen in deze overeenkomst.

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst of indien u informatie van Adobe wilt aanvragen, kunt u gebruikmaken van de bij het product gevoegde adres- en contactinformatie of via het web op www.adobe.com/nl om contact op te nemen met de vestiging van Adobe in uw land.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader en Shockwave zijn hetzij gedeponeerde merken dan wel merken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Reader_Player_AIR_WWEULA-nl_NL-20080204_1313