Accessibility

Wyłączenie Gwarancji i Umowa Licencji na Oprogramowanie.

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI (CZĘŚĆ I) ORAZ UMOWĘ
LICENCJI OKREŚLAJĄCĄ WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA ADOBE (CZĘŚĆ II).

CZĘŚĆ I. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.

OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, WRAZ ZE WSZELKIMI USTERKAMI. ADOBE I JEJ DOSTAWCY ORAZ ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE MOGĄ GWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA, USŁUG ORGANÓW CERTYFIKACYJNYCH ANI INNYCH OFERT PODMIOTÓW TRZECICH. Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH GWARANCJI I RĘKOJMI, WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ANI OGRANICZONE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W JEGO JURYSDYKCJI, ADOBE, JEJ DOSTAWCY I ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI, WARUNKÓW ANI OŚWIADCZEŃ (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CZY TO NA PODSTAWIE PRAWA STANOWIONEGO, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRZYJĘTEJ PRAKTYKI, ZASTOSOWANIA CZY NA INNEJ PODSTAWIE) W ODNIESIENIU DO ŻADNEJ KWESTII, W TYM GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, CECH HANDLOWYCH, GWARANCJI DOTYCZĄCEJ INTEGRACJI, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CZĘŚĆ II. UMOWA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE.

UŻYCIE, KOPIOWANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA ADOBE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCIACH OZNACZA ZGODĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI I POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE: KORZYSTANIA - ZAWARTE W PUNKCIE 2; PRZENOSZENIA PRAW - W PUNKCIE 4; POŁĄCZEŃ I PRYWATNOŚCI - W PUNKCIE 6; GWARANCJI - W PUNKCIE 9; ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI - W PUNKTACH 10 I 16. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY MOGĄ BYĆ DOCHODZONE WOBEC UŻYTKOWNIKA I JAKIEJKOLWIEK OSOBY PRAWNEJ, KTÓRA UZYSKAŁA OPROGRAMOWANIE i, W IMIENIU KTÓREJ JEST ONO UŻYWANE. W PRZYPADKU NIEPRZYJĘCIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

Adobe udziela użytkownikowi zgody na Korzystanie z Oprogramowania wyłącznie na warunkach niniejszej Umowy. Korzystanie z materiałów osób trzecich zawartych w Oprogramowaniu może podlegać innym warunkom typowym dla umów licencyjnych, zawartym w pliku "Read Me" dołączonym do takich materiałów lub w "Informacjach o Oprogramowaniu Osób Trzecich i/lub Dodatkowych Warunkach i Postanowieniach" dostępnych na stronie http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl.

1. Definicje.

"Adobe" oznacza Adobe Systems Incorporated, spółkę stanu Delaware, z siedzibą pod adresem 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 - jeżeli zastosowanie ma pkt 12(a) niniejszej umowy; w przeciwnym wypadku "Adobe" oznacza Adobe Systems Software Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irlandia, spółkę prawa irlandzkiego oraz podmiot powiązany i licencjobiorca Adobe Systems Incorporated "Komputer" oznacza wirtualne lub fizyczne osobiste urządzenie elektroniczne przyjmujące informacje w postaci cyfrowej lub podobnej do cyfrowej, a następnie przetwarzające takie informacje w określonym celu na podstawie sekwencji poleceń. "Oprogramowanie" oznacza (a) całość zawartości plików (dostarczonych drogą elektroniczną lub na nośniku materialnym), dysku (dysków) lub innych nośników, do których dołączona jest niniejsza umowa, w tym m.in. (i) informacje lub oprogramowanie komputerowe Adobe lub osób trzecich, w tym Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player i Authorware® Player (łącznie Adobe AIR oraz odtwarzacze Flash, Shockwave i Authorware jako "moduły wykonawcze Adobe"); (ii) odnośne pisemne materiały lub pliki objaśniające ("dokumentacja"); i (iii) kroje czcionki; oraz (b) uaktualnienia, wersje zmodyfikowane lub rozszerzone, dodatki oraz ich kopie, które Adobe udostępniła Użytkownikowi (łącznie "aktualizacje"). "Korzystanie" oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie i odnoszenie innych korzyści z używania funkcjonalności oprogramowania.

2. Licencja na oprogramowanie.

Pod warunkiem uzyskania przez użytkownika oprogramowania od Adobe lub jednego z upoważnionych licencjobiorców tej spółki oraz pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy, w tym zastrzeżeń zawartych w pkt 3, Adobe udziela użytkownikowi poniższej niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania w sposób i w celach opisanych w dokumentacji:

2.1 Zastosowanie do celów ogólnych. Użytkownik może zainstalować jedną kopię oprogramowania na kompatybilnym komputerze i z niej korzystać. W punkcie 3 wskazano ważne ograniczenia w korzystaniu z oprogramowania.

2.2 Zastosowanie serwera. Niniejsza umowa nie zezwala użytkownikowi na zainstalowanie lub używanie oprogramowania na komputerowym serwerze plików. Informacje o korzystaniu z programu Adobe Reader na komputerowym serwerze plików znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_pl; informacje o korzystaniu z modułów wykonawczych Adobe na serwerze plików znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/licensing_pl.

2.3 Rozpowszechnianie. Niniejsza licencja nie uprawnia użytkownika do sublicencjonowania lub rozpowszechniania oprogramowania. Informacje na temat uzyskiwania prawa do rozpowszechniania oprogramowania na nośnikach materialnych, w sieci wewnętrznej lub razem z produktem bądź usługą użytkownika znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_pl (informacje dotyczące programu Adobe Reader) oraz http://www.adobe.com/go/licensing_pl (informacje dotyczące modułów wykonawczych Adobe).

2.4 Kopia zapasowa. Użytkownik może stworzyć jedną kopię zapasową oprogramowania, pod warunkiem, że nie będzie ona zainstalowana ani użytkowana. Użytkownik może przenieść prawa do kopii zapasowej wyłącznie pod warunkiem przeniesienia wszelkich praw do oprogramowania zgodnie z pkt 4.

3. Obowiązki i ograniczenia.

3.1 Zastrzeżenia w zakresie modułów wykonawczych Adobe. Użytkownikowi nie wolno korzystać z jakiegokolwiek modułu wykonawczego Adobe przy pomocy urządzeń niebędących komputerem PC oraz przy pomocy systemów operacyjnych wbudowanych bądź ich wersji służących do obsługi urządzeń. Dla uniknięcia wątpliwości i wyłącznie jako przykład, stwierdza się, że użytkownik nie może korzystać z modułów wykonawczych Adobe przy pomocy (a) urządzeń przenośnych, przystawek do telewizora (STB), urządzeń podręcznych, aparatów telefonicznych, urządzeń typu web pad, rysownic oraz komputerów typu Tablet PC (niepracujących w systemie Windows XP Tablet PC Edition oraz kolejnych edycjach), konsoli do gier, odbiorników telewizyjnych, odtwarzaczy DVD, urządzeń typu media center (z wyłączeniem Windows XP Media Center Edition oraz kolejnych edycji), billboardów elektronicznych oraz innych tablic świetlnych, urządzeń internetowych i podłączanych do Internetu, palmtopów, sprzętu medycznego, bankomatów, urządzeń telematycznych, maszyn do gry, systemów automatycznego zarządzania instalacjami domowymi, kiosków, urządzeń do zdalnego sterowania lub innego elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, (b) obsługiwanych przez operatora systemów przenośnych, przewodowych, satelitarnych i telewizyjnych lub (c) innych urządzeń pracujących w ramach zamkniętych systemów. Informacje na temat modułów wykonawczych Adobe przeznaczonych do użytku w takich systemach są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/licensing_pl.

3.2 Zastrzeżenia w zakresie oprogramowania Adobe Reader. Adobe udziela licencji na oprogramowanie Adobe Reader i udostępnia je w celu przeglądania, dystrybucji i wspólnego korzystania z plików PDF.

3.2.1 Ograniczenia konwersji. Użytkownik nie może integrować oprogramowania Adobe Reader ani z niego korzystać wraz z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, wtyczką programową (plug-in) lub udoskonaleniem, które korzysta z oprogramowania Adobe Reader, w celu konwersji lub przekształcaniu plików PDF na inne formaty (np. plik PDF na pliki w formacie TIFF, JPEG lub SVG).

3.2.2 Ograniczenia dotyczące wtyczek programowych. Użytkownik nie może integrować ani korzystać z oprogramowania Adobe Reader z jakąkolwiek wtyczką programową nie opracowaną zgodnie z Główną Umową Licencyjną Integracji Adobe.

3.2.3 Wyłączone cechy. Aplikacja Adobe Reader może zawierać cechy lub funkcje ukryte lub widoczne jako wyłączone lub "wyszarzone" ("wyłączone cechy"). Wyłączone cechy zostają uruchomione tylko w chwili otwarcia dokumentu w formacie PDF, który został sporządzony z wykorzystaniem uaktywniającej te cechy i funkcje technologii dostępnej wyłącznie w Adobe. Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu ani próbował uzyskać dostępu do wyłączonych cech w sposób inny niż poprzez użycie technologii uaktywniających, ani nie będzie używał programu Adobe Reader do utworzenia cechy w istotnym zakresie podobnej do jakiejkolwiek wyłączonej cechy, ani nie będzie w żaden inny sposób omijał technologii sterującej aktywacją takich cech. Więcej informacji na temat wyłączonych cech można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/readerextensions_pl.

3.3 Informacja o prawach autorskich. Każda kopia sporządzona przez użytkownika oprogramowania musi zawierać te same informacje o prawach autorskich i inne zastrzeżenia umieszczone na lub w oprogramowaniu.

3.4 Zakaz modyfikowania i inżynierii wstecznej. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć oprogramowania ani tworzyć na jego podstawie utworów zależnych. Zabrania się przeprowadzania procesów z zakresu inżynierii wstecznej, dekompilacji, deasemblacji lub stosowania innych metod odkrywania kodu źródłowego oprogramowania, z wyjątkiem dekompilacji lub inżynierii wstecznej dozwolonej obowiązującymi przepisami prawa.

4. Przeniesienie praw.

Z wyjątkiem wypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej umowy, użytkownik nie ma prawa wypożyczać, udostępniać w ramach najmu lub sublicencji, dokonywać cesji ani przeniesienia praw do oprogramowania, ani też zezwalać na kopiowanie oprogramowania, w całości ani w części, do pamięci komputera innego użytkownika. Użytkownik może jednak przenieść całość praw do korzystania z oprogramowania na inną osobę lub podmiot prawny, pod warunkiem, że: (a) użytkownik dokona również przeniesienia na taką osobę lub podmiot prawny (i) niniejszej umowy oraz (ii) oprogramowania i wszelkich innych programów lub sprzętu wchodzącego wraz z oprogramowaniem w skład jednego pakietu bądź instalowanych wraz z oprogramowaniem, w tym wszelkich ich kopii, aktualizacji i wcześniejszych wersji (b) użytkownik nie zachowa żadnych kopii, w tym kopii zapasowych i kopii przechowywanych w pamięci komputera oraz (c) osoba, na którą prawa są przenoszone, przyjmie warunki niniejszej umowy oraz wszelkie inne warunki, na jakich użytkownik uzyskał zgodnie z prawem licencję na oprogramowanie. Niezależnie od powyższych postanowień, użytkownik nie ma prawa przenosić praw do kopii udostępnianych w celach szkoleniowych, wersji zapoznawczych oraz kopii oprogramowania nieprzeznaczonych do sprzedaży.

5. Własność intelektualna, zastrzeżenie praw.

Ochrona praw autorskich. oprogramowanie oraz wszelkie wykonane przez użytkownika kopie oprogramowania stanowią własność intelektualną Adobe Systems Incorporated i jej dostawców. Struktura, organizacja oraz kod oprogramowania stanowią wartościową tajemnicę handlową i informacje poufne Adobe Systems Incorporated i jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione na mocy przepisów prawa, w tym przepisów Stanów Zjednoczonych i innych krajów, dotyczących praw autorskich, oraz na mocy postanowień międzynarodowych umów. O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, nie będzie ona służyła jako podstawa przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do oprogramowania, a wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone drugiej stronie, pozostają własnością spółki Adobe i jej dostawców.

6. Połączenia i prywatność.

6.1 Korzystanie z plików PDF. Użycie oprogramowania do otwarcia pliku PDF, w którym poprzez stosowną rejestrację włączona jest funkcja wyświetlania reklam za pośrednictwem usługi Ads for Adobe PDF, może spowodować połączenie komputera użytkownika z witryną internetową prowadzoną przez Adobe, reklamodawcę lub inny podmiot trzeci. W takiej sytuacji wysyłany jest adres IP (Internet Protocol) komputera użytkownika. Podmiot prowadzący witrynę może za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych wysyłać (lub "serwować") reklamy lub inne treści elektroniczne, które pojawią się w otwartym pliku lub obok niego. Operator witryny może też używać skryptów w języku JavaScript, sygnalizatorów internetowych (nazywanych także znacznikami akcji lub jednopikselowymi plikami GIF) lub innych technik do zwiększania i pomiaru skuteczności reklamy oraz do personalizacji treści reklam. Komunikacja użytkownika z witrynami internetowymi Adobe odbywa się na zasadach określonych w Zasadach Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy_pl. Adobe nie zawsze ma dostęp do funkcji witryn prowadzonych przez podmioty trzecie lub kontrolę nad takimi funkcjami, a praktyki postępowania z informacjami w witrynach podmiotów trzecich nie podlegają Zasadom Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie.

6.2 Aktualizacja. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że oprogramowanie może spowodować automatyczne nawiązywanie przez komputer użytkownika połączenia z Internetem w celu sprawdzania dostępności aktualizacji do zautomatyzowanego pobrania do komputera oraz że może informować Adobe o pomyślnym zainstalowaniu oprogramowania. Użytkownik niniejszym wyraża na to zgodę. W sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie do spółki Adobe przesyłane są wyłącznie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości. Komunikacja użytkownika z witrynami internetowymi Adobe odbywa się na zasadach określonych w Zasadach Adobe w Zakresie Ochrony Prywatności w Internecie dostępnych pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy_pl. Dokumentacja zawiera informacje na temat zmiany domyślnych ustawień aktualizacji.

6.3 Menedżer ustawień. Odtwarzacz Flash Player może powodować zapamiętanie niektórych ustawień użytkownika na komputerze użytkownika w postaci lokalnego obiektu udostępnionego. Ustawienia te nie są związane bezpośrednio z użytkownikiem, ale umożliwiają użytkownikowi konfigurowanie pewnych ustawień w ramach odtwarzacza Flash. Bliższe informacje na temat lokalnych obiektów dzielonych są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_pl, natomiast o menedżerze ustawień można przeczytać więcej pod adresem http://www.adobe.com/go/settingsmanager_pl.

7. Oferty podmiotów trzecich.

Oprogramowanie może umożliwiać dostęp do witryn internetowych, aplikacji programowych i usług danych, w tym rozbudowanych aplikacji internetowych, prowadzonych bądź opracowanych przez podmioty trzecie oraz współdziałanie z takimi witrynami, aplikacjami i usługami ("oferty podmiotów trzecich"). Dostęp i korzystanie przez użytkownika z ofert podmiotów trzecich, w tym z towarów, usług lub informacji, odbywa się na warunkach i zgodnie z postanowieniami takich ofert. Oferty podmiotów trzecich nie są własnością Adobe i nie są przez nią udostępniane.

8. Certyfikaty cyfrowe.

8.1 Korzystanie. W Adobe AIR stosowane są certyfikaty cyfrowe ułatwiające identyfikację wydawcy aplikacji Adobe AIR utworzonych przez podmioty trzecie. W programie Adobe Reader stosowane są certyfikaty cyfrowe służące do podpisywania dokumentów PDF i sprawdzania ważności podpisów w takich dokumentach oraz do sprawdzania ważności certyfikowanych dokumentów PDF. Podczas sprawdzania ważności certyfikatu cyfrowego komputer użytkownika może nawiązać połączenie z Internetem. Certyfikaty cyfrowe są wystawiane przez niezależne organy certyfikacyjne, w tym dostawców Adobe Certified Document Services (CDS) wymienionych pod adresem http://www.adobe.com/go/partners_cds_pl ("organy certyfikacyjne"), lub mogą być certyfikatami samopodpisanymi.

8.2 Warunki i postanowienia. Za nabywanie i wykorzystywanie certyfikatów cyfrowych oraz za uznawanie ich wiarygodności odpowiada użytkownik oraz organ certyfikacyjny. Przed uznaniem wiarygodności jakiegokolwiek certyfikowanego dokumentu, podpisu cyfrowego lub usługi organu c należy zapoznać się z warunkami, na jakich odpowiedni organ certyfikacyjny świadczy usługi, w tym na przykład z umowami subskrypcyjnymi, umowami z podmiotami polegającymi na certyfikatach, zasadami wydawania certyfikatów i oświadczeniami na temat praktyk postępowania. Informacje na temat dostawców Adobe CDS znajdują się pod adresem http://www.adobe.com/go/partners_cds_pl.

8.3 Potwierdzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) certyfikat cyfrowy może zostać unieważniony zanim zostanie zweryfikowany, przez co podpis cyfrowy lub certyfikat zostanie uznany za ważny, mimo że jest nieważny; (b) możliwe jest naruszenie bezpieczeństwa lub integralności certyfikatu cyfrowego wskutek działania lub zaniechania podmiotu podpisującego dokument, odpowiedniego organu c lub innego podmiotu trzeciego; i (c) certyfikat może być certyfikatem samopodpisanym, niewystawionym przez żaden organ certyfikacyjny. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DECYZJĘ O UZNANIU WIARYGODNOŚCI CERTYFIKATU SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. O ILE ORGAN CERTYFIKACYJNY NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODRĘBNEJ PISEMNEJ GWARANCJI, UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z CERTYFIKATÓW CYFROWYCH NA WŁASNE WYŁĄCZNE RYZYKO.

8.4 Beneficjenci będący osobami trzecimi. Użytkownik zgadza się na to, że organy certyfikacyjne, na których polega, będąc podmiotami trzecimi, są jednocześnie beneficjantami niniejszej umowy i mają prawo do jej egzekwowania we własnym imieniu tak samo, jak spółka Adobe.

8.5 Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Adobe i wszystkie właściwe organy certyfikacyjne (o ile warunki współpracy z nimi nie stanowi inaczej) z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powstania jakichkolwiek zobowiązań, strat, pozwów, szkód lub roszczeń (w tym wszystkich uzasadnionych wydatków kosztów i honorariów dla prawników) w związku z korzystaniem z usług takich organów lub poleganiem na takich usługach, w tym (a) poleganiem na certyfikatach po upływie daty ich ważności lub na certyfikatach, które zostały unieważnione; (b) niewłaściwej weryfikacji certyfikatu; (c) korzystaniem z certyfikatu w sposób zabroniony w odpowiednich warunkach współpracy, niniejszej umowie lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa; (d) niewłaściwym osądem co do wiarygodności usług lub certyfikatów wystawcy; lub (e) niewykonaniem zobowiązań wynikających z warunków świadczenia usług.

9. Brak gwarancji.

Oprogramowanie jest dostarczane użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje, ze WSZELKIMI USTERKAMI. ADOBE I JEJ DOSTAWCY ORAZ ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE MOGĄ GWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW UZYSKIWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA, USŁUG ORGANÓW CERTYFIKACYJNYCH ANI INNYCH OFERT PODMIOTÓW TRZECICH. Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH GWARANCJI I RĘKOJMI, WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ANI OGRANICZONE NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA W JEGO JURYSDYKCJI, ADOBE, JEJ DOSTAWCY I ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI, WARUNKÓW ANI OŚWIADCZEŃ (WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, CZY TO NA PODSTAWIE PRAWA STANOWIONEGO, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRZYJĘTEJ PRAKTYKI, ZASTOSOWANIA CZY NA INNEJ PODSTAWIE) W ODNIESIENIU DO ŻADNEJ KWESTII, W TYM GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, CECH HANDLOWYCH, GWARANCJI DOTYCZĄCEJ INTEGRACJI, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Postanowienia pkt. 9 i 10 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od jego przyczyny, co jednak nie będzie skutkować udzieleniem, ani sugerować udzielenia prawa do dalszego korzystania z oprogramowania po rozwiązaniu niniejszej umowy.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

W ŻADNYM WYPADKU ADOBE, JEJ DOSTAWCY ANI ORGANY CERTYFIKACYJNE NIE BĘDĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, ROSZCZENIA LUB KOSZTY, ANI TEŻ ZA ŻADNE WYNIKOWE, POŚREDNIE LUB WYPADKOWE SZKODY, UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZĘDNOŚCI, NAWET JEŻELI PRZEDSTAWICIEL ADOBE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ DOZWOLONE PRZEPISAMI PRAWA OBOWIĄZUJĄCYMI W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADOBE, JEJ DOSTAWCÓW I ORGANY CERTYFIKACYJNE Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ JEST OGRANICZONA DO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. Postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają odpowiedzialności Adobe wobec użytkownika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego niedbalstwem Adobe, w przypadku czynu niedozwolonego lub oszustwa. Adobe działa w imieniu swoich dostawców i organów certyfikacyjnych dla celów wyłączenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności ustanowionych na mocy niniejszej umowy, i nie występuje jako ich przedstawiciel dla jakichkolwiek innych celów lub w jakimkolwiek innym zakresie. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat, należy zapoznać się z ewentualnymi informacjami o poszczególnych jurysdykcjach zawartymi w ostatniej części niniejszej umowy lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Adobe.

11. Zasady dotyczące eksportu.

Użytkownik zobowiązuje się, że oprogramowanie nie będzie transportowane, przekazywane ani eksportowane do żadnego kraju objętego zakazem eksportu na mocy amerykańskiej ustawy o kontroli eksportowej (Export Administration Act) lub innych dotyczących eksportu przepisów, ograniczeń czy regulacji (łącznie zwanych "przepisami eksportowymi"), ani nie będzie wykorzystywane w żaden sposób zakazany na mocy przepisów eksportowych. Na wypadek gdyby oprogramowanie zostało uznane za przedmiot kontroli eksportowej na mocy przepisów eksportowych, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem kraju objętego embargiem (w tym m. in. Iranu, Syrii, Sudanu, Kuby ani Korei Północnej) i nie jest mieszkańcem oraz nie ma siedziby w takim kraju, ani też nie jest z innego tytułu objęty na mocy przepisów eksportowych zakazem odbioru oprogramowania. Wszelkie prawa do korzystania z oprogramowania są przyznawane z zastrzeżeniem, że prawa te ulegną przepadkowi, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegał warunków niniejszej umowy.

12. Prawo właściwe.

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa materialnego obowiązującym w wymienionych poniżej stanach/krajach i zgodnie z nimi będzie interpretowana: (a) w stanie Kalifornia - jeżeli licencję na oprogramowanie uzyskuje użytkownik w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Meksyku; lub (b) w Japonii - jeżeli licencję na oprogramowanie uzyskuje użytkownik w Japonii, Chinach, Korei lub innym kraju w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wszystkie urzędowe języki posługują się znakami ideograficznymi (np. Hanzi, Kanji lub Hanja) i/lub innym kodem opartym na strukturze podobnej do kodu ideograficznego, takim jak Hangul lub Kana; lub (c) w Anglii - jeżeli licencję na oprogramowanie uzyskuje użytkownik w innej jurysdykcji niż wskazane powyżej. Niewyłączną jurysdykcję na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy mają odpowiednie sądy w Santa Clara County (Kalifornia) - w wypadku, gdy zastosowanie ma prawo stanu Kalifornia, Sąd Okręgowy Tokio w Japonii - w wypadku, gdy zastosowanie ma prawo japońskie, oraz właściwe sądy w Londynie - w wypadku, gdy zastosowanie ma prawo angielskie. Niniejsza umowa nie podlega przepisom prawa kolizyjnego obowiązującym w jakiejkolwiek jurysdykcji ani przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie niniejszym ulega wyłączeniu.

13. Postanowienia ogólne.

Uznanie jakiejkolwiek części niniejszej umowy za nieważną lub niewykonalną nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z jej warunkami. Niniejsza umowa nie ogranicza ustawowych praw przysługujących jakiejkolwiek osobie występującej jako konsument. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisu upoważnionego pracownika Adobe. Licencje na aktualizacje mogą być udzielane użytkownikowi przez Adobe na innych lub dodatkowych warunkach. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Adobe a użytkownikiem w odniesieniu do oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia, rozmowy, zobowiązania i informacje oraz materiały reklamowe dotyczące oprogramowania.

14. Informacja dla użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych (U.S. Government End Users).

W odniesieniu do użytkowników końcowych podlegających rządowi Stanów Zjednoczonych Adobe zobowiązuje się przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów prawa dotyczących równych szans, w tym - jeżeli mają zastosowanie - przepisów Zarządzenia nr 11246 (Executive Order 11246), z późn. zm., Sekcji 402 ustawy z 1974 r. o rehabilitacji społecznej weteranów wojny w Wietnamie (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act, 38 USC 4212) i Sekcji 503 ustawy z 1973 r. o rehabilitacji (Rehabilitation Act 1973), z późn. zm., oraz Części 60-1 do 60-60, 60-250 oraz 60-741 regulacji 41 CFR. Klauzula o działaniach wspierających upośledzone warstwy społeczne (affirmative action clause) oraz regulacje wskazane w poprzednim zdaniu zostają włączone przez odniesienie do niniejszej umowy.

15. Przestrzeganie warunków licencji.

Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą oraz organizacje zgadzają się, że na prośbę skierowaną przez Adobe lub upoważnionego przedstawiciela Adobe, w ciągu trzydziestu (30) dni w pełni udokumentują i zaświadczą fakt, że w dniu daty wystosowania takiej prośby użytkowali oprogramowanie zgodnie z obowiązującymi licencjami Adobe.

16. Postanowienia szczególne i wyjątki.

16.1 Ograniczona odpowiedzialność w stosunku do użytkowników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Niemczech lub w Austrii.

16.1.1 W stosunku do użytkowników, którzy uzyskali oprogramowanie w Niemczech lub w Austrii i którzy zazwyczaj mają swą siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych krajach, pkt 10 nie ma zastosowania, natomiast, z zastrzeżeniem postanowień pkt 16.1.2, ustawowa odpowiedzialność odszkodowawcza Adobe jest ograniczona w następujący sposób: (i) Adobe będzie ponosić odpowiedzialność jedynie do wysokości odszkodowania, które typowo można przewidzieć w chwili zawierania umowy licencyjnej, w zakresie szkód spowodowanych wynikającym z drobnego zaniedbania naruszeniem istotnego zobowiązania umownego; oraz (ii) Adobe nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane wynikającym z drobnego zaniedbania naruszeniem mało istotnego zobowiązania umownego.

16.1.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności wynikającej z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt, z przyjęcia na siebie określonego zobowiązania gwarancyjnego lub też odpowiedzialności za zawinione spowodowanie uszkodzenia ciała.

16.1.3 Użytkownik winien podejmować wszelkie zasadne środki w celu uniknięcia, a w przypadku ich wystąpienie, obniżenia szkód, w szczególności wykonywać kopie zapasowe oprogramowania i danych komputerowych z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

Wszelkie pytania związane z niniejszą umową lub prośby o dodatkowe informacje należy kierować na adres www.adobe.com/pl i zgodnie z informacjami kontaktowymi załączonymi do niniejszego produktu, odsyłającymi użytkownika do placówki Adobe obsługującej dany region lub elektronicznie za pośrednictwem witryny.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader oraz Shockwave to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Reader_Player_AIR_WWEULA-pl_PL-20080204_1313