Accessibility

Zavrnitev jamstva in licenčna pogodba za programsko opremo.

V TA DOKUMENT SO VKLJUČENE INFORMACIJE O JAMSTVU (I. DEL) IN LICENČNA POGODBA, KI
UREJA UPORABO PROGRAMSKE OPREME DRUŽBE ADOBE (II. DEL).

 

I. DEL - ZAVRNITEV JAMSTVA.

PROGRAMSKA OPREMA IN DRUGE INFORMACIJE SO NA VOLJO V TAKI OBLIKI, »KOT SO«, IN Z VSEMI NAPAKAMI. DRUŽBA ADOBE IN NJENI DOBAVITELJI TER OVERITELJI POTRDIL NE ODGOVARJAJO IN NE MOREJO ODGOVARJATI ZA DELOVANJE ALI REZULTATE, KI JIH LAHKO DOBITE Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME, STORITEV OVERITELJA POTRDIL ALI DRUGIH PONUDB TRETJIH OSEB. RAZEN V OBSEGU, V KAKRŠNEM V OKVIRU ZAKONODAJE, KI VELJA ZA VAS V VAŠI PRISTOJNOSTI, NOBENO JAMSTVO, POGOJ, ZAGOTOVILO ALI DOLOČILO NE SME ALI NE MORE BITI IZKLJUČENO ALI OMEJENO, DRUŽBA ADOBE IN NJENI DOBAVITELJI TER OVERITELJI POTRDIL NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV, POGOJEV, ZAGOTOVIL ALI DOLOČIL (IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, BODISI NA PODLAGI ZAKONA, SODNE PRAKSE, OBČEGA PRAVA, OBIČAJEV, UZANC ALI DRUGIH PREDPISOV) GLEDE KAKRŠNIH KOLI ZADEV, VKLJUČNO Z - IN BREZ OMEJITVE NA - NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE TRETJIH OSEB, PRIMERNOST ZA PRODAJO, INTEGRACIJO, ZADOVOLJIVO KAKOVOST ALI PRIMERNOST ZA KATERI KOLI DOLOČEN NAMEN.

II. DEL - LICENČNA POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO.

Z UPORABO, KOPIRANJEM ALI DISTRIBUIRANJEM CELOTNE PROGRAMSKE OPREME DRUŽBE ADOBE ALI KATEREGA KOLI NJENEGA DELA, SPREJEMATE VSE POGOJE IN DOLOČILA TE POGODBE, VKLJUČNO IN ŠE POSEBEJ S PREDPISI GLEDE: UPORABE, OBRAVNAVANE V POGLAVJU 2, PRENOSLJIVOSTI, OBRAVNAVANE V POGLAVJU 4, POVEZLJIVOSTI IN ZASEBNOSTI, OBRAVNAVANIH V POGLAVJU 6, JAMSTVA, OBRAVNAVANEGA V POGLAVJU 9, IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI, OBRAVNAVANE V POGLAVJIH 10 IN 16. S SPREJEMANJEM TE POGODBE JE TA POGODBA IZVRŠLJIVA NASPROTI VAM IN VSAKI PRAVNI OSEBI, KI JE PRIDOBILA TO PROGRAMSKO OPREMO IN V IMENU KATERE SE UPORABLJA. ČE POGOJEV IN DOLOČIL NE SPREJEMATE, PROGRAMSKE OPREME NE UPORABLJAJTE.

DRUŽBA ADOBE DOVOLJUJE, DA TO PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE SAMO V SKLADU S POGOJI TE POGODBE. ZA UPORABO GRADIVA NEKATERIH TRETJIH OSEB, KI JE VKLJUČENO V PROGRAMSKO OPREMO, LAHKO VELJAJO DRUGI POGOJI IN DOLOČILA, KI SO OBIČAJNO NAVEDENI V LOČENI LICENČNI POGODBI, DATOTEKI »READ ME« (BERI ME), KI SE NAHAJA OB TEH GRADIVIH, ALI »OBVESTILIH GLEDE PROGRAMSKE OPREME TRETJIH OSEB IN/ALI DODATNIH POGOJIH IN DOLOČILIH«, KI SO NA VOLJO NA SPLETNEM MESTU http://www.adobe.com/go/thirdparty_si.

1. Definicije.

»Adobe« pomeni družbo Adobe Systems Incorporated, družbo iz zvezne države Delaware, ki ima sedež na naslovu 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, če velja podpoglavje 12 (a) te pogodbe; sicer pa pomeni družbo Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republika Irska, družbo, ki je organizirana po zakonih Irske in je lastniško povezano podjetje ter pridobitelj licence družbe Adobe Systems Incorporated. »Računalnik« pomeni navidezno ali fizično osebno elektronsko napravo, ki sprejema informacije v digitalni ali podobni obliki in jih obdela za doseganje določenega rezultata na podlagi zaporedja navodil. »Programska oprema« pomeni (a) celotno vsebino datotek (pridobljenih po elektronski poti ali na fizičnem nosilcu podatkov) ali disk(-e) ali druge nosilce podatkov, ki jim je ta pogodba priložena, med katere lahko sodijo (i) podatki o računalnikih ali programska oprema družbe Adobe ali tretje osebe, vključno s programi Adobe Reader® (»Adobe Reader«), Adobe® AIR™ (»Adobe AIR«), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player in Authorware® Player (Adobe AIR in predvajalniki Flash, Shockwave in Authorware se s skupnim imenom imenujejo »Adobe Runtimes«); (ii) sorodno pisno gradivo in datoteke s pojasnili (»dokumentacija«) in (iii) pisave ter (b) nadgradnje, spremenjene različice, posodobitve, dodatke za in kopije zgoraj omenjenih programov, ki vam jih kadar koli zagotovi družba Adobe (zbirno imenovane »posodobitve«). »Uporaba« pomeni dostopanje, nameščanje, prenašanje, kopiranje ali na drugačen način pridobivanje ugodnosti z uporabo funkcionalnosti programske opreme.

2. Licenca za programsko opremo.

Če ste to programsko opremo dobili od družbe Adobe ali enega od njenih pooblaščenih pridobiteljev licence in pod pogojem, da ravnate v skladu s pogoji te pogodbe, vključno z omejitvami v poglavju 3, vam družba Adobe podeljuje neizključno licenco za uporabo programske opreme na način in za namene, opisane v dokumentaciji, kot sledi:

2.1 Splošna uporaba. V svoj združljivi računalnik lahko namestite in v njem uporabljate en izvod programske opreme. Pomembne omejitve glede uporabe programske opreme so navedene v poglavju 3.

2.2 Uporaba v strežniku. Ta pogodba ne dovoljuje namestitve ali uporabe programske opreme v računalniškem datotečnem strežniku. Za informacije o uporabi programske opreme v računalniškem datotečnem strežniku obiščite spletno mesto http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_si, kjer so na voljo informacije o programu Adobe Reader, ali spletno mesto http://www.adobe.com/go/licensing_si, kjer so na voljo informacije o programih Adobe Runtimes.

2.3 Distribucija. Ta licenca ne podeljuje pravice za podlicenciranje ali distribucijo programske opreme. Za informacije o tem, kako pridobiti pravico za distribucijo programske opreme na fizičnem nosilcu podatkov, prek notranjega omrežja ali s svojim izdelkom ali storitvijo, obiščite spletno mesto http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_si, kjer so na voljo informacije o programu Adobe Reader, ali spletno mesto http://www.adobe.com/go/licensing_si, kjer so na voljo informacije o programih Adobe Runtimes.

2.4 Varnostna kopija. Izdelate lahko eno varnostno kopijo programske opreme, pod pogojem, da varnostne kopije ne namestite ali uporabljate. Pravice do varnostne kopije ne smete prenesti, razen če prenesete vse pravice na programski opremi, kot je to določeno v poglavju 4.

3. Obveznosti in omejitve.

3.1 Omejitve glede programov Adobe Runtime. Nobenega programa Adobe Runtime ne smete uporabljati v nobeni napravi, ki ni osebni računalnik, ali s katero koli vgrajeno napravo ali različico naprave katerega koli operacijskega sistema. V izogib dvomu in samo za ponazoritev, programa Adobe Runtime ne smete uporabljati v kateri koli (a) mobilni napravi, TV-komunikatorju, dlančniku, telefonu, spletni beležki, tabličnem računalniku in tabličnem osebnem računalniku (razen v tistih, v katerih je nameščen operacijski sistem Windows XP Tablet PC Edition in njegove novejše različice), igralni konzoli, TV-sprejemniku, predvajalniku DVD-jev, središču za predstavnost (razen v operacijskih sistemih Windows XP Media Center Edition in njegovih novejših različicah), na elektronskem plakatu ali v drugih digitalnih označbah, internetnem pripomočku ali drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z internetom, digitalnem osebnem pomočniku, medicinski napravi, bankomatu, telematski napravi, igralnem avtomatu, gospodinjskem avtomatskem sistemu, kiosku, napravi za daljinsko upravljanje ali v kateri koli drugi elektronski napravi za široko potrošnjo, (b) mobilnem, kabelskem, satelitskem ali televizijskem sistemu, ki temelji na operaterju, ali (c) drugih napravah zaprtega sistema. Za informacije o licenciranju programov Adobe Runtimes za uporabo v takih sistemih obiščite spletno mesto http://www.adobe.com/go/licensing_si.

3.2 Omejitve Adobe Reader. Družba Adobe licencira in distribuira program Adobe Reader za ogled, distribucijo in skupno rabo datotek PDF.

3.2.1 Omejitve glede pretvorbe. Programa Adobe Reader ne smete integrirati ali uporabljati s katero koli drugo programsko opremo, vtičnikom ali izboljšavo, ki pri pretvorbi ali preoblikovanju datotek PDF v druge oblike zapisa datotek (npr. datoteke PDF v datoteko TIFF, JPEG ali SVG) uporablja Adobe Reader ali je od njega odvisna.

3.2.2 Omejitve glede vtičnika. Programa Adobe Reader ne smete integrirati ali uporabljati z nobenim vtičnikom za programsko opremo, ki ni razvit v skladu z licenčno pogodbo družbe Adobe za ključ za integracijo.

3.2.3 Onemogočene funkcije. V program Adobe Reader so lahko vključene funkcije in funkcionalnosti, ki so skrite ali onemogočene oziroma »zatemnjene« (»onemogočene funkcije«). Onemogočene funkcije dokumenta bodo aktivirane le, kadar odprete dokument PDF, ki ste ga ustvarili s tehnologijo za omogočanje, ki je na voljo le pri družbi Adobe. Do onemogočenih funkcij ne smete dostopati ali poskušati dostopati drugače kot z uporabo takih tehnologij za omogočanje. Poleg tega s programom Adobe Reader ne smete ustvariti funkcije, ki je znatno podobna kateri koli onemogočeni funkciji, ali se drugače izogniti tehnologiji, ki nadzoruje aktiviranje katere koli take funkcije. Za več informacij o onemogočenih funkcijah, obiščite spletno mesto http://www.adobe.com/go/readerextensions_si.

3.3 Obvestila. Vse kopije te programske opreme, ki jih naredite, morajo vsebovati enaka obvestila o avtorskih in drugih lastninskih pravicah, ki so prikazana na ali v programski opremi.

3.4 Brez spreminjanja ali obratnega inženirstva. Programske opreme ne smete spremeniti, prilagoditi, prevesti ali ustvariti izpeljanih del na osnovi programske opreme. Na programski opremi ne smete izvajati obratnega inženirstva, povratnega prevajanja, obratnega zbiranja ali na drugačen način poskušati odkriti njene izvorne kode, razen v obsegu, kot je obratno inženirstvo ali povratno prevajanje programske opreme v okviru upoštevne zakonodaje izrecno dovoljeno.

4. Prenos.

Pravic za programsko opremo ne smete dati v najem ali zakup, jih podlicencirati, dodeliti ali prenesti ali odobriti kopiranja celotne programske opreme ali katerega koli njenega dela v računalnik drugega uporabnika, razen če je to v tej pogodbi morda izrecno dovoljeno. Prenesete lahko le svoje pravice do uporabe te programske opreme na drugo fizično ali pravno osebo, vendar le pod pogojem, da: (a) tej fizični ali pravni osebi prenesete tudi (i) to pogodbo in (ii) to programsko opremo in vso drugo programsko ali strojno opremo, združeno ali vnaprej nameščeno s to programsko opremo, vključno z vsemi kopijami, posodobitvami in prejšnjimi različicami; (b) sami ne obdržite nobenega izvoda, vključno z varnostnimi kopijami in kopijami, shranjenimi v računalniku; in (c) stranka, ki prejema pravice, sprejme pogoje in določila te pogodbe in vse druge pogoje in določila, na podlagi katerih ste pridobili veljavno licenco za programsko opremo. Ne glede na zgoraj navedeno pa ne smete prenesti kopij te programske opreme za izobraževanje, njenih predizdajnih kopij ali kopij, ki niso namenjene nadaljnji prodaji.

5. Lastništvo pravic intelektualne lastnine, pridržanje pravic.

Programska oprema in vse pooblaščene kopije, ki jih naredite, so intelektualna lastnina družbe Adobe Systems Incorporated in njenih dobaviteljev. Zgradba, organizacija in koda za to programsko opremo so dragocene trgovske skrivnosti in zaupne informacije družbe Adobe Systems Incorporated in njenih dobaviteljev. Programska oprema je zaščitena z zakoni, vključno z - in brez omejitve na - zakone o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in drugih držav, ter določili mednarodnih pogodb. Če ni izrecno drugače navedeno v tej pogodbi, vam ta pogodba ne podeljuje nobenih pravic intelektualne lastnine do te programske opreme. Družba Adobe in njeni dobavitelji si pridržujejo vse pravice, ki niso izrecno podeljene.

6. Povezljivost in zasebnost.

6.1 Uporaba datotek PDF. Kadar v programski opremi odprete datoteko PDF, v kateri je omogočeno prikazovanje oglasov prek registracije s storitvijo Ads for Adobe PDF, lahko vaš računalnik vzpostavi povezavo s spletnim mestom, ki ga upravlja družba Adobe, oglaševalec ali tretja oseba. Pri tem se pošlje naslov vašega internetnega protokola (naslov IP). Stranka, ki je gostitelj mesta, lahko s tehnologijo pošilja (ali »prikazuje«) oglaševalno ali drugo elektronsko vsebino, ki je prikazana v odprti datoteki ali ob njej. Upravitelj spletnega mesta lahko s skriptom JavaScript, spletnimi svetilniki (ki so znani tudi kot oznake za dejanja ali GIF-i z eno slikovno piko) in drugimi tehnologijami poveča ter izmeri učinkovitost oglasov in prilagodi oglaševalno vsebino. Vašo komunikacijo s spletnimi mesti družbe Adobe ureja Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu, ki je na voljo na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/privacy_si. Družba Adobe morda nima dostopa do funkcij, ki jih tretja oseba morda uporablja, ali jih nadzoruje, načela ravnanja s podatki na spletnih mestih tretjih oseb pa niso zajeta v Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu.

6.2 Posodabljanje. Soglašate in potrjujete, da računalnik lahko zaradi programske opreme samodejno vzpostavi povezavo z internetom in preveri, ali so na voljo posodobitve za samodejni prenos v računalnik in da družbo Adobe obvesti o uspešni namestitvi programske opreme. V tem primeru so družbi Adobe poslani samo podatki, ki ne omogočajo identifikacije posameznika. Vašo komunikacijo s spletnimi mesti družbe Adobe ureja Pravilnik družbe Adobe glede zasebnosti v spletu, ki je na voljo na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/privacy_si. Informacije o spreminjanju privzetih nastavitev za posodabljanje poiščite v dokumentaciji.

6.3 Upravitelj nastavitev. Flash Player lahko povzroči, da bodo nekatere uporabniške nastavitve shranjene v računalniku kot lokalni predmet v skupni rabi. Te nastavitve niso povezane z vami, vendar vam omogočijo, da oblikujete določene nastavitve v okviru programa Flash Player. Več informacij o predmetih v skupni rabi najdete na http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_si in več informacij glede upravitelja nastavitev na http://www.adobe.com/go/settingsmanager_si.

7. Ponudbe tretjih oseb.

Programska oprema morda omogoča dostop do spletnih mest, programov in podatkovnih storitev tretjih oseb, vključno z zmogljivimi internetnimi programi (»ponudbe tretjih oseb«), in vzajemno delovanje z njimi. Vaš dostop do in uporabo katere koli ponudbe tretje osebe, vključno z vsemi izdelki, storitvami ali informacijami, urejajo pogoji in določila, ki veljajo za take ponudbe. Ponudbe tretjih oseb niso v lasti družbe Adobe in jih družba Adobe ne zagotavlja.

8. Digitalna potrdila.

8.1 Uporaba. Adobe AIR uporablja digitalna potrdila, s katerimi lahko prepoznate založnika programov Adobe AIR, ki so jih ustvarile tretje osebe. Adobe Reader z digitalnimi potrdili podpisuje in preverja veljavnost podpisov v dokumentih PDF ter preverja veljavnost overjenih dokumentov PDF. V času preverjanja veljavnosti digitalnega potrdila lahko vaš računalnik vzpostavi povezavo z internetom. Digitalna potrdila izdajajo overitelji potrdil tretjih oseb, vključno z dobavitelji storitev CDS (Adobe Certified Document Services), ki so navedeni na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/partners_cds_si (»overitelji potrdil«), potrdila pa so lahko tudi samopodpisana.

8.2 Pogoji in določila. Nakup in uporaba digitalnih potrdil ter zanašanje na njih je vaša odgovornost in odgovornost overitelja potrdil. Preden zaupate kateremu koli overjenemu dokumentu, digitalnemu podpisu ali storitvam overitelja potrdil, preglejte upoštevne pogoje in določila, v okviru katerih ustrezni overitelj potrdil ponuja storitve, vključno z na primer vsemi morebitnimi naročniškimi pogodbami, pogodbami, na katere se sklicuje oseba, pravilniki glede potrdil in izjavami o praksi. Za informacije o dobaviteljih storitev CDS družbe Adobe glejte povezave na spletnem mestu http://www.adobe.com/go/partners_cds_si.

8.3 Soglasje. Soglašate, da je (a) bilo morda digitalno potrdilo ukinjeno, preden je bila preverjena njegova veljavnost, pri čemer je digitalni podpis ali potrdilo videti veljavno, čeprav dejansko ni; (b) varnost ali celovitost digitalnega potrdila lahko ogrožena zaradi dejanja ali opustitve dejanja podpisnika dokumenta, upoštevnega overitelja potrdil ali katere koli druge osebe in (c) potrdilo lahko samopodpisano potrdilo, ki ga ne zagotavlja overitelj potrdil. ZA ODLOČANJE O TEM, ALI ŽELITE POTRDILU ZAUPATI ALI NE, STE ODGOVORNI SAMI. ČE OVERITELJ POTRDIL NE ZAGOTOVI LOČENEGA PISNEGA JAMSTVA, UPORABLJATE POTRDILA NA LASTNO ODGOVORNOST.

8.4 Tretji upravičenci. Soglašate, da je kateri koli overitelj potrdil, ki mu zaupate, tretji upravičenec te pogodbe in da ima pravice za uveljavljanje te pogodbe v svojem imenu, kot če bi bil družba Adobe.

8.5 Odškodnina. Soglašate, da boste družbo Adobe in vse upoštevne overitelje potrdil (razen kot je izrecno navedeno v njihovih pogojih in določilih) odvezali od kakršnih koli in vseh obveznosti, izgub, tožb, odškodninskih in drugih zahtevkov (vključno z vsemi razumnimi izdatki, stroški in odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz ali so povezani s kakršno koli uporabo ali zanašanjem na katero koli storitev takega overitelja, vključno z - in brez omejitve na - (a) zanašanje na poteklo ali ukinjeno potrdilo; (b) nepravilno preverjanje veljavnosti potrdila; (c) uporabo drugega potrdila in ne tistega, ki ga dovoljujejo kateri koli upoštevni pogoji in določila, ta pogodba ali upoštevna zakonodaja; (d) nerazumno presojo pri zanašanju na storitve ali potrdila izdajatelja glede na dejanske okoliščine; ali (e) opustitev katere koli od obveznosti, ki so določene v pogojih in določilih, povezanih s storitvami.

9. Brez jamstva.

Programska oprema je na voljo v taki obliki, »KOT JE«, in z VSEMI NAPAKAMI. DRUŽBA ADOBE IN NJENI DOBAVITELJI TER OVERITELJI POTRDIL NE ODGOVARJAJO IN NE MOREJO ODGOVARJATI ZA DELOVANJE ALI REZULTATE, KI JIH LAHKO DOBITE Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME, STORITEV OVERITELJA POTRDIL ALI DRUGIH PONUDB TRETJIH OSEB. RAZEN V OBSEGU, V KAKRŠNEM V OKVIRU ZAKONODAJE, KI VELJA ZA VAS V VAŠI PRISTOJNOSTI, NOBENO JAMSTVO, POGOJ, ZAGOTOVILO ALI DOLOČILO NE SME ALI NE MORE BITI IZKLJUČENO ALI OMEJENO, DRUŽBA ADOBE IN NJENI DOBAVITELJI TER OVERITELJI POTRDIL NE DAJEJO NOBENIH JAMSTEV, POGOJEV, ZAGOTOVIL ALI DOLOČIL (IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, BODISI NA PODLAGI ZAKONA, SODNE PRAKSE, OBČEGA PRAVA, OBIČAJEV, UZANC ALI DRUGIH PREDPISOV) GLEDE KAKRŠNIH KOLI ZADEV, VKLJUČNO Z - IN BREZ OMEJITVE NA - NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE TRETJIH OSEB, PRIMERNOST ZA PRODAJO, INTEGRACIJO, ZADOVOLJIVO KAKOVOST ALI PRIMERNOST ZA KATERI KOLI DOLOČEN NAMEN. Določila poglavij 9 in 10 veljajo tudi po preklicu ali prenehanju te pogodbe, ne glede na vzrok za to, vendar to ne ustvarja (posredno ali neposredno) nobene nadaljnje pravice do uporabe te programske opreme po preklicu ali prenehanju te pogodbe.

10. Omejitev odgovornosti.

V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ADOBE, NJENI DOBAVITELJI ALI OVERITELJI POTRDIL NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, ZAHTEVKE ALI STROŠKE KAKRŠNE KOLI VRSTE, VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI POSLEDIČNO, POSREDNO ALI DOSOJENO ODŠKODNINO ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHRANKOV, TUDI ČE JE BIL ZASTOPNIK DRUŽBE ADOBE OPOZORJEN NA MOŽNOST NASTANKA TAKŠNE IZGUBE, ODŠKODNINE ALI ZAHTEVKOV. TE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO V TOLIKŠNI MERI, KOT TO DOVOLJUJE UPOŠTEVNO PRAVO V VAŠI JURISDIKCIJI. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE ADOBE IN NJENIH DOBAVITELJEV TER OVERITELJEV POTRDIL PO TEJ POGODBI ALI V ZVEZI S TO POGODBO JE OMEJENA LE NA MOREBITNI ZNESEK, KI JE BIL PLAČAN ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. Nobeno od določil iz te pogodbe ne omejuje odgovornosti družbe Adobe do vas v primeru smrti ali osebne poškodbe, ki nastane kot posledica malomarnosti družbe Adobe ali zaradi kaznivega dejanja goljufije oziroma zaradi prevare. Družba Adobe nastopa v imenu svojih dobaviteljev in overiteljev potrdil za namen zavrnitve, izključitve in omejitve obveznosti, garancij in odgovornosti, vendar v nobenem drugem smislu in za noben drug namen. Za dodatne informacije si preberite morebitne specifične podatke za posamezno jurisdikcijo, ki so navedeni na koncu te pogodbe, ali pa se obrnite na oddelek za pomoč strankam družbe Adobe.

11. Izvozna pravila.

Soglašate, da se ta programska oprema ne bo poslala, prenesla ali izvozila v nobeno državo ali uporabljena na kakršen koli način, ki ga prepovedujejo izvozni zakon Združenih držav Amerike (United States Export Administration Act) ali kateri koli drugi izvozni zakoni, omejitve ali predpisi (zbirno imenovani »izvozni zakoni«). Poleg tega nam v primeru, da je ta programska oprema po izvoznih zakonih opredeljena kot artikel, ki je podvržen kontroli izvoza, jamčite in garantirate, da niste državljan države oz. da se tudi sicer ne nahajate v državi embarga (vključno z - in brez omejitev - Iranom, Sirijo, Sudanom, Kubo in Severno Korejo) in da za vas ne velja prepoved prejema te programske opreme po izvoznih zakonih. Vse pravice do uporabe te programske opreme so vam podeljene le pod pogojem, da spoštujete določila te pogodbe - v nasprotnem primeru boste te pravice izgubili.

12. Veljavno pravo.

Ta pogodba je sestavljena in se tolmači v skladu z veljavnim materialnim pravom naslednjih držav: (a) Kalifornije, če dobite licenco za to programsko opremo, ko se nahajate v Združenih državah Amerike, Kanadi ali Mehiki; ali (b) Japonske, če dobite licenco za to programsko opremo, ko se nahajate na Japonskem , Kitajskem, v Koreji ali v kateri drugi državi jugovzhodne Azije, v kateri se vsi uradni jeziki pišejo bodisi v obliki idiogramov (npr. hanzi, kanji ali hanja) in/ali v obliki druge pisave, ki temelji na idiogramih ali je po zgradbi podobna idiogramom, npr. hangul ali kana; ali (c) Anglije, če kupite licenco za to programsko opremo, ko se nahajate v kateri koli drugi jurisdikciji, ki ni navedena zgoraj. Pristojna sodišča v Okrožju Santa Clara, Kalifornija, v primeru veljavnosti kalifornijskega prava, Okrožno sodišče v Tokiju na Japonskem v primeru veljavnosti japonskega prava in pristojna sodišča v Angliji, v primeru veljavnosti angleškega prava, imajo neizključno jurisdikcijo za vse spore v zvezi s to pogodbo. Za to pogodbo ne veljajo kolizijska pravila katere koli jurisdikcije ali Konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, katerih veljavnost je izrecno izključena.

13. Splošna določila.

Če se kateri koli del te pogodbe izkaže za ničnega oz. neveljavnega ali neizvršljivega, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela te pogodbe, ki ostane v veljavi in izvršljiv v skladu z njegovimi določili. Ta pogodba ne prejudicira zakonskih pravic katere koli stranke, ki je potrošnik. Ta pogodba se lahko spremeni le v obliki pisnega dokumenta, ki ga podpiše pooblaščeni zastopnik družbe Adobe. Za nadgradnje vam lahko družba Adobe izda podlicenco z dodatnimi ali drugačnimi določili. Ta pogodba predstavlja celoten sporazum med družbo Adobe in vami v zvezi s to programsko opremo in nadomešča vsa morebitna predhodna zagotovila, dogovore, zaveze, sporočila ali oglaševanje v zvezi s to programsko opremo.

14. Opozorilo za končne uporabnike v vladi Združenih držav Amerike.

Za končne uporabnike v vladi Združenih držav Amerike družba Adobe soglaša, da bo ravnala v skladu z vsemi veljavnimi zakoni enakih možnosti, vključno (glede na primer) z določili Izvršnega odloka 11246 z dopolnitvami, poglavje 402 Zakona o pomoči veteranom vietnamske vojne pri ponovni vključitvi v družbo iz leta 1974 (38 USC 4212) in poglavje 503 Zakona o rehabilitaciji iz leta 1973 z dopolnitvami ter predpis 41 CFR, deli od 60-1 do 60-60, 60-250 in 60-741. Klavzula pozitivne akcije (»affirmative action clause«) in predpisi, našteti v prejšnjem stavku, so vključeni v to pogodbo prek reference.

15. Upoštevanje licenc.

Če ste družba, podjetje ali organizacija, soglašate, da boste na zahtevo družbe Adobe ali njenega pooblaščenega zastopnika v roku tridesetih (30) dni v celoti dokumentirali in potrdili, da je uporaba katere koli oz. vse programske opreme družbe Adobe v času zahteve v skladu z vašimi veljavnimi licencami, prejetimi od družbe Adobe.

16. Specifična določila in izjeme.

16.1 Omejitev odgovornosti za uporabnike s prebivališčem v Nemčiji ali Avstriji.

16.1.1 Če ste to programsko opremo pridobili v Nemčiji ali Avstriji in običajno živite v kateri od obeh držav, potem za vas ne velja poglavje 10. Namesto tega je v skladu z določili poglavja 16.1.2 zakonska odškodninska odgovornost družbe Adobe za škodo omejena kot sledi: (i) družba Adobe odgovarja le do zneska odškodnine, ki jo je običajno mogoče predvideti ob sklenitvi licenčne pogodbe v zvezi s škodo, ki nastane zaradi kršitve bistvene pogodbene obveznosti zaradi majhne malomarnosti in (ii) družba Adobe ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi kršitve nebistvene pogodbene obveznosti zaradi majhne malomarnosti.

16.1.2 Omenjena omejitev odškodninske odgovornosti ne velja za nobeno obvezno zakonsko obveznost oz. odgovornost, še posebej ne za odgovornost po nemškem zakonu o odškodninski odgovornosti za izdelke, odgovornost za prevzemanje določene garancije ali krivdno odgovornost za povzročene osebne poškodbe.

16.1.3 Izvesti morate vse razumne in smiselne ukrepe, da preprečite in zmanjšate škodo, predvsem tako, da si - na način in v obsegu, kot to določila v tej pogodbi dovoljujejo - izdelate varnostne kopije te programske opreme in podatkov v svojem računalniku.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi s to pogodbo ali če želite od družbe Adobe zahtevati kakršno koli informacijo , se obrnite na poslovalnico Adobe v okviru vaše jurisdikcije tako, da uporabite naslov in kontaktne informacije, podane v tem izdelku, ali preko spleta na http://www.adobe.com/si.

Adobe, Authorware, Flash, Reader in Shockwave so bodisi registrirane blagovne znamke ali pa blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Reader_Player_AIR_WWEULA-sl_SI-20080204_1313