Accessibility

Friskrivning från garantiansvar och programvarulicensavtal.

DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER GARANTIINFORMATION (DEL I) OCH ETT LICENSAVTAL SOM STYR ANVÄNDNINGEN AV ADOBE-PROGRAMMET (DEL II).

 

DEL I. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR.

PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN LEVERERAS TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH MED ALLA BRISTER. VARKEN ADOBE ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE GARANTERAR PRESTANDA ELLER RESULTAT VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA, TJÄNSTER FÖR UTFÄRDANDE AV CERTIFIKAT ELLER ANDRA ERBJUDANDEN FRÅN TREDJE PART. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER INTE LAGLIGEN KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS I ENLIGHET MED DEN LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I ER JURISDIKTION, LÄMNAR ADOBE OCH DESS LEVERANTÖRER INTE NÅGRA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I ENLIGHET MED LAG, PRAXIS, SEDVANA ELLER HANDELSBRUK ELLER LIKNANDE), VILKET INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM ATT VÅRA TJÄNSTER INTE GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, SAMVERKAN, TILLRÄCKLIG KVALITET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

DEL II. PROGRAMVARULICENSAVTAL.

GENOM ATT ANVÄNDA, KOPIERA ELLER DISTRIBUERA HELA ELLER DELAR AV PROGRAMVARAN FRÅN ADOBE GODKÄNNER NI VILLKOREN I AVTALET, INKLUSIVE, OCH I SYNNERHET, VILLKOREN GÄLLANDE: ANVÄNDNING I AVSNITT 2; ÖVERLÅTELSE I AVSNITT 4; ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH INTEGRITET I AVSNITT 6, GARANTI I AVSNITT 9 OCH ANSVAR I AVSNITT 10 OCH 16. NÄR AVTALET ACCEPTERAS ÄR DET VERKSTÄLLBART GENTEMOT ER OCH ALLA JURIDISKA PERSONER SOM HAR ERHÅLLIT PROGRAMVARAN OCH PÅ VILKENS UPPDRAG DET ANVÄNDS. ANVÄND INTE PROGRAMVARAN OM NI INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR. ADOBE TILLÅTER ENDAST ATT PROGRAMVARAN ANVÄNDS I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL. ANVÄNDNING AV VISST MATERIAL FRÅN TREDJE PART SOM INGÅR I PROGRAMVARAN KAN OMFATTAS AV ANDRA VILLKOR SOM VANLIGEN MEDDELAS I ETT SEPARAT LICENSAVTAL, EN "README"-FIL I ANSLUTNING TILL SÅDANT MATERIAL ELLER I "MEDDELANDEN OM TREDJEPARTSPROGRAMVARA OCH/ELLER YTTERLIGARE VILLKOR" PÅ http://www.adobe.com/go/thirdparty_se.

1. Definitioner.

Med "Adobe" avses Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag på adressen 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110, USA, om underavsnitt 12 (a) i detta avtal är tillämpligt. I annat fall avses Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irland, ett företag registrerat enligt irländsk lag och som är ett dotterbolag och licenstagare till Adobe Systems Incorporated. Med "Dator" avses en virtuell eller fysisk elektronisk enhet som hanterar information i digital eller motsvarande form och bearbetar den för ett specifikt resultat baserat på en sekvens av instruktioner. "Programvara" är (a) allt innehåll i filer (tillhandahållna elektroniskt eller på fysiskt media), på diskar eller andra media som tillhandahålles med detta Avtal, vilket kan inkludera (i) information eller programvara från Adobe eller tredje part, inklusive Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR™ ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player och Authorware® Player (AdobeAIR, Flash, Shockwave och Authorware-spelarna kallas gemensamt för "Adobe Runtimes"); (ii) tillhörande skriftligt material eller filer ("Dokumentation"); och (iii) teckensnitt samt (b) uppgraderingar, ändrade versioner, uppdateringar, tillägg och exemplar av det föregående, som när som helst tillhandahålles av Adobe (kallas gemensamt för "Uppdateringar"). "Användning" innebär åtkomst, installation, nedladdning, kopiering eller att på annat sätt dra nytta av funktionerna i Programvaran.

2. Programvarulicens.

Om Ni erhållit Programvaran från Adobe eller från en av dess auktoriserade licenstagare och under förutsättning att Ni följer villkoren i detta avtal, inklusive begränsningarna i avsnitt 3, beviljar Adobe Er en icke-exklusiv licens att använda programvaran på det sätt och för de ändamål som beskrivs i Dokumentationen enligt följande.

2.1 Allmän användning. Ni får installera och använda ett exemplar av Programvaran på en kompatibel Dator. Se avsnitt 3 för viktiga begränsningar i användningen av Programvaran.

2.2 Serveranvändning. Detta avtal tillåter inte att Programvaran installeras eller används på en datorfilserver. Information om användning av Programvaran på en datorfilserver finns på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_se om det gäller Adobe Reader; och http://www.adobe.com/go/licensing_se om det gäller Adobe Runtimes.

2.3 Distribution. Denna licens ger Er ingen rätt att underlicensiera eller distribuera programvaran. Information om erhållande av rätten att distribuera Programvaran på materiellt media eller via ett internt nätverk eller tillsammans med Er produkt eller tjänst finns på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_se om det gäller Adobe Reader; och http://www.adobe.com/go/licensing_se om det gäller Adobe Runtimes.

2.4 Säkerhetskopia. Ni får skapa en säkerhetskopia av Programvaran under förutsättning att säkerhetskopian inte installeras eller används. Ni får inte överlåta era rättigheter avseende en säkerhetskopia såvida Ni inte överlåter alla rättigheter till Programvaran enligt avsnitt 4.

3. Skyldigheter och begränsningar.

3.1 Begränsningar för Adobe Runtime. Ni får inte använda någon Adobe Runtime på en icke-PC-produkt eller med någon inbäddad eller enhetsversion av ett operativsystem. För att undanröja eventuella missförstånd och endast som exempel, får Ni inte använda någon Adobe Runtime på några (i) mobilenheter, set top box ljudenheter (STB), handhållna enheter, telefoner, trådlösa webbrädor, tabletter och pekdatorer (om de inte används med Windows XP Tablet PC Edition eller senare modeller), spelkonsoler, TV-apparater, DVD-spelare, mediacenter (om de inte används med Windows XP Media Center Edition och dess efterföljare), elektroniska anslagstavlor eller andra digitala anslag, Internetanordningar eller andra produkter som är anslutna till Internet, handdatorer (PDA:s), medicinska enheter, bankomater, telematikenheter, spelmaskiner, hemautomatiseringssystem, kiosker, fjärrkontroller, eller någon annan elektronisk konsumentprodukt, (b) operatörsbaserat mobilsystem, kabel-, satelliteller televisionssystem eller (c) andra stängda system. Information om licensiering av Adobe Runtimes för användning på denna typ av system finns på http://www.adobe.com/go/licensing_se.

3.2 Begränsningar i Adobe Reader. Adobe Reader är licensierat och distribueras av Adobe för visning, distribution och delning av PDF-filer.

3.2.1 Begränsningar vid konvertering. Ni får inte integrera eller använda Adobe Reader med någon annan programvara, plugin-program eller förbättring som använder eller är baserade på Adobe Reader när PDF-filer konverteras till ett annat filformat (t ex en PDF-fil till en TIFF-, JPEG- eller SVG-fil.)

3.2.2 Begränsningar för plugin-program. Ni får inte integrera eller använda Adobe Reader med något pluginprogram som inte utvecklats i enlighet med licensavtalet för Adobe Integration Key.

3.2.3 Inaktiverade funktioner. Adobe Reader kan innehålla gömda funktioner eller funktioner som ser inaktiverade ut eller är "nedtonade" (de "Inaktiverade funktionerna"). Dessa inaktiverade funktioner aktiveras endast när du öppnar vissa PDF-dokument som har skapats med aktiveringsteknik som endast är tillgänglig från Adobe. Ni får inte försöka komma åt några Inaktiverade funktioner på annat sätt än med aktiveringstekniker, och Ni får inte begära att Adobe Reader ska skapa en funktion som i största utsträckning påminner om någon Inaktiverad funktion eller på annat sätt kringgå den teknik som styr aktiveringen av en sådan funktion. Ytterligare information om inaktiverade funktioner finns på http://www.adobe.com/go/readerextensions_se.

3.3 Meddelanden. Om Ni gör kopior av Programvaran måste dessa märkas med samma copyright- och andra äganderättsliga meddelanden som finns på eller i Programvaran.

3.4 Ingen ändring eller baklängeskonstruktion. Ni får inte ändra, anpassa, översätta eller skapa härledda arbeten baserade på Programvaran. Ni får inte försöka avslöja källkoden till programvaran via baklängeskonstruktion, dekompilering, demontering, förutom om Ni uttryckligen ges tillstånd att baklängeskonstruera eller dekompilera Programvaran enligt tillämplig lag.

4. Överlåtelse.

Ni får inte hyra ut, leasa ut, licensiera, överföra eller överlåta era rättigheter till Programvaran, eller godkänna att hela eller delar av exemplar av Programvaran framställs på en annan användares Dator förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal. Ni får emellertid överlåta alla era rättigheter att använda programvaran till en annan privatperson eller juridisk person, under förutsättning att: (a) Ni även överlåter (i) detta avtal, samt (ii) Programvaran och all annan programvara eller hårdvara som levererats tillsammans med eller är förinstallerad med Programvaran, inklusive alla exemplar, uppdateringar och tidigare versioner till sådan person eller juridisk person; (b) Ni inte behåller några exemplar, inklusive säkerhetskopior eller exemplar lagrade på en Dator; och (c) den mottagande parten accepterar villkoren i avtalet och övriga villkor som gällde vid inköpet av en giltig licens för Programvaran. Oavsett ovanstående får Ni inte överlåta utbildningsexemplar, förhandsversioner eller exemplar av Programvaran som inte är avsedda för försäljning.

5. Immaterialrättsinnehav, förbehåll av rättigheter.

Programvaran och tillåtna kopior som Ni framställer, utgör immateriella rättigheter som tillhör Adobe Systems Incorporated och dess leverantörer. Programvarans struktur, organisation och kod utgör värdefulla företagshemligheter och konfidentiell information som tillhör Adobe Systems Incorporated och dess leverantörer. Programvaran är skyddad enligt lag, inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning i USA och andra länder samt internationella konventioner. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri, ger detta avtal Er inga immateriella rättigheter till Programvaran, och samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljats Er förbehålles Adobe och dess leverantörer.

6. Anslutningsbarhet och integritet.

6.1 Användning av PDF-filer. När du använder programvaran för att öppna en PDF-fil som har aktiverats för att visa annonser genom registrering i tjänsten Ads for Adobe PDF kan datorn ansluta till en webbplats som drivs av Adobe, en annonsör eller tredje part. När detta sker skickas Er IP-adress (Internet Protocol). Webbplatsens värd kan använda teknik för att skicka (eller "ta fram") annonser eller annat elektroniskt innehåll som visas i eller i närheten av den öppnade filen. Den som ansvarar för webbplatsen kan även använda JavaScript, webbsignaler (kallas även för åtgärdstaggar eller enpixelgif-filer), och andra tekniker för att öka och mäta annonsernas effektivitet och för att personligen anpassa annonsinnehållet. Kommunikationen med Adobes webbplatser styrs av Adobes Integritetspolicy online som finns på http://www.adobe.com/go/privacy_se. Adobe har eventuellt inte åtkomst till eller kontroll över funktioner som används av en tredje part, och informationspraxis för tredje parts webbplatser täcks inte av Adobes Integritetspolicy online.

6.2 Uppdatering. Ni accepterar och samtycker till att Programvaran kan göra att Datorn ansluts till Internet automatiskt för att kontrollera om det finns uppdateringar tillgängliga för automatisk nedladdning till Datorn och för att låta Adobe veta att Programvaran har installerats. Endast identifieringsinformation som inte är personlig överförs till Adobe när detta sker. Kommunikationen med Adobes webbplatser styrs av Adobes Integritetspolicy online som finns på http://www.adobe.com/go/privacy_se. Läs dokumentationen för information om ändring av de förvalda uppdateringsinställningarna.

6.3 Settings Manager. Flash Player kan göra att vissa användarinställningar lagras på datorn som ett lokalt delat objekt. Dessa inställningar associeras inte med Er, men kommer att tillåta att Ni kan konfigurera vissa inställningar i Flash Player. Mer information om lokalt delade objekt finns på http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_se och mer information om Settings Manager finns på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_se.

7. Erbjudanden från tredje part.

Programvaran kan tillåta att Ni kommer åt och använder webbplatser från en tredje part, programvara och datatjänster, inklusive interaktiva webbprogram (AIR) ("Erbjudanden från tredje part"). Åtkomsten till och användningen av erbjudanden från tredje part, inklusive varor, tjänster eller information, styrs av de villkor som hör samman med denna typ av erbjudanden. Erbjudanden från tredje part innehas eller tillhandahålles inte av Adobe.

8. Digitala certifikat.

8.1 Användning. Adobe AIR använder digitala certifikat som är användbara för att identifiera utgivaren av Adobe AIR-program som skapats av tredje part. Acrobat Reader använder digitala certifikat för att signera och verifiera signaturer i PDF-dokument och för att verifiera certifierade PDF-dokument. Datorn kan ansluta till Internet när det digitala certifikatet verifieras. Digitala certifikat utfärdas av tredje parts certifikatutfärdare, inklusive de leverantörer av Adobe Certified Document Services (CDS) som anges på http://www.adobe.com/go/partners_cds_se ("Certifikatutfärdare"), eller kan självsigneras.

8.2 Allmänna villkor. Ni och certifikatutfärdaren ansvarar för inköp, användning och tillit till digitala certifikat. Innan Ni litar på ett certifierat dokument, en digital signatur eller Certifikatutfärdare, bör Ni granska de villkor som Certifikatutfärdarens tjänster lyder under, inklusive, exempelvis, eventuella abonnemangsavtal, behäftade partsavtal, certifikatpolicys och bestämmelser om praxis. Se länkarna på http://www.adobe.com/go/partners_cds_se för information om Adobes CDS-leverantörer.

8.3 Bekräftelse. Ni samtycker till att (a) ett digitalt certifikat kan ha återkallats innan det verifierades, vilket gör att den digitala signaturen eller certifikatet verkar vara giltigt när det i själva verket inte är det, (b) ett digitalt certifikats säkerhet eller integritet kan komprometteras p.g.a. åtgärd eller försummelse av den som signerar dokumentet, gällande Certifikatutfärdare, eller annan tredje part och (c) ett certifikat kan vara ett självsignerat certifikat som inte tillhandahålles av en Certifikatutfärdare. NI BÄR ENSAM ANSVARET FÖR ATT AVGÖRA OM DET GÅR ATT LITA PÅ ETT CERTIFIKAT. OM INTE CERTIFIKATUTFÄRDAREN HAR GIVIT EN SEPARAT SKRIFTLIG GARANTI BÄR NI ENSAM ANSVARET FÖR ANVÄNDNINGEN AV DIGITALA CERTIFIKAT.

8.4 Tredje mans nyttjanderättshavare. Ni samtycker till att den Certifikatutfärdare Ni förlitar Er på är en tredje parts förmånstagare av detta avtal och ska ha rätt att upprätthålla detta avtal i sitt eget namn som om det vore Adobe.

8.5 Skadestånd. Ni accepterar att hålla Adobe och alla tillämpliga Certifikatutfärdare (förutom vad som uttryckligen anges i dess villkor) skadelösa från allt ansvar, förluster, åtgärder, skador eller anspråk (inklusive alla rimliga utgifter, kostnader och ombudskostnader) som härrör från eller relaterar till användningen av eller tilliten till tjänster från en sådan utfärdare, inklusive men inte begränsat till (a) tillit till ett utgånget eller tillbakadraget certifikat; (b) oriktig bekräftelse av ett certifikat; (c) användning av ett certifikat på annat sätt än vad som tillåts av tillämpliga villkor, detta avtal eller tillämplig lag; (d) försummelse att göra en rimlig bedömning av omständigheterna vid förlitan på utfärdarens tjänster eller certifikat; eller (e) försummelse att utföra de förpliktelser som erfordras i de villkor som gäller för dessa tjänster.

9. Ingen garanti.

Programvaran levereras till er "I BEFINTLIGT SKICK" och med ALLA BRISTER. VARKEN ADOBE ELLER DESS LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE GARANTERAR PRESTANDA ELLER RESULTAT VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA, TJÄNSTER FÖR UTFÄRDANDE AV CERTIFIKAT ELLER ANDRA ERBJUDANDEN FRÅN TREDJE PART. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER INTE LAGLIGEN KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS I ENLIGHET MED DEN LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I ER JURISDIKTION, LÄMNAR ADOBE OCH DESS LEVERANTÖRER INTE NÅGRA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I ENLIGHET MED LAG, PRAXIS, SEDVANA ELLER HANDELSBRUK ELLER LIKNANDE), VILKET INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM ATT VÅRA TJÄNSTER INTE GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, SAMVERKAN, TILLRÄCKLIG KVALITET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL. Villkoren i avsnitt 9 och 10 skall gälla även efter uppsägning av detta avtal, oavsett anledning, men detta innebär eller medför inte fortsatt rätt att använda programvaran när detta avtal sagts upp.

10. Ansvarsbegränsning.

ADOBE, DESS LEVERANTÖRER ELLER CERTIFIKATUTFÄRDARE SKALL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, KRAV, KOSTNADER, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, UTEBLIVEN VINST ELLER UTEBLIVEN BESPARING. DETTA SKALL GÄLLA ÄVEN OM FÖRETRÄDARE FÖR ADOBE HAR UNDERRÄTTATS OM ATT DET FINNS RISK FÖR FÖRLUST, SKADA ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING I ER JURISDIKTION TILLÅTER DETTA. DET TOTALA ANSVARET FÖR ADOBE, DESS LEVERANTÖRER OCH CERTIFIKATUTFÄRDARE UNDER OCH I SAMBAND MED DETTA AVTAL SKALL VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. Inget i detta avtal utesluter eller begränsar Adobes ansvar för dödsfall eller personskador med anledning av Adobes vårdslöshet eller ansvar för bedrägeri. Adobe företräder sina leverantörer och certifikatutfärdare avseende friskrivning och/eller begränsning av skyldigheter, garantier och ansvar i enlighet med detta avtal, dock inte i något annat avseende eller syfte. För ytterligare information läs den eventuella jurisdiktionsspecifika information som kan finnas i slutet av detta avtal, eller kontakta Adobes avdelning för kundstöd.

11. Exportregler.

Ni samtycker till att Programvaran inte kommer att fraktas, överföras eller exporteras till något annat land, eller användas på något sätt som förbjuds enligt "United States Export Administration Act", andra exportlagar, restriktioner eller författningar (gemensamt "Exportlagar"). Om programvaran identifieras som underkastad exportkontroll under exportlagarna utfäster och garanterar Ni att Ni inte är medborgare eller på annat sätt befinner Er inom ett land som är underkastat handelsembargo (vilket inkluderar Iran, Syrien, Sudan, Kuba och Nordkorea) och att Ni inte på annat sätt är förhindrad att erhålla programvaran under exportlagarna. Alla rättigheter att använda Programvaran ges med förbehållet att sådana rättigheter förverkas om Ni inte följer villkoren i detta avtal.

12. Tillämplig lag.

Detta avtal lyder under och skall tolkas i enlighet med gällande lagar i: (a) delstaten Kalifornien, om en licens av programvaran inköps när Ni befinner er i USA, Kanada eller Mexiko; eller (b) Japan, om en licens av programvaran inköps när Ni befinner er i Japan, Kina, Korea eller annat sydostasiatiskt land där det officiella språket skrivs med antingen ideografisk skrift (t.ex. hanzi, kanji eller hanja), och/eller annan skrift som är baserad på eller har motsvarande struktur som ideografisk skrift, t.ex. hangul eller kana; eller (c) England om en licens av programvaran införskaffas när Ni befinner er inom en jurisdiktion som inte omnämns ovan. Respektive domstolar i Santa Clara County, Kalifornien, vid tillämpning av kalifornisk lag, distriktsdomstolen i Tokyo, Japan, vid tillämpning av japansk lag och behöriga domstolar i London, England, vid tillämpning av engelsk lag, skall var och en ha ickeexklusiv jurisdiktion över tvister avseende detta avtal. Detta avtal skall inte underkastas lagvalsregler inom den internationella privaträtten eller Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning är uttryckligen undantagen.

13. Allmänna bestämmelser.

Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig och icke verkställbar, skall detta inte påverka avtalets giltighet i övrigt, vilket skall förbli giltigt och verkställbart i enlighet med dess villkor. Avtalet skall inte begränsa de lagliga rättigheter som tillkommer en part i dess egenskap av konsument. Detta avtal får endast ändras i ett skriftligt dokument som har skrivits under av en av Adobe auktoriserad ämbetsman. Uppdateringar kan licensieras till Er av Adobe med ytterligare eller andra villkor. Detta avtal utgör det enda avtalet mellan Adobe och Er såvitt avser programvaran och det ersätter alla tidigare utfästelser, diskussioner, åtaganden, meddelanden eller tillkännagivanden med anknytning till programvaran.

14. Meddelande till slutanvändare inom amerikansk förvaltning.

Avseende slutanvändare inom amerikansk förvaltning accepterar Adobe att följa alla tillämpliga lagar gällande lika rättigheter, inklusive, om så är tillämpligt, det som anges i Executive Order 11246, enligt tillägget i sektion 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act från 1974 (38 USC 4212) och sektion 503 i Rehabilitation Act från 1973, enligt tillägget och föreskrifterna i 41 CFR Parts 60-1 t.o.m. 60-60, 60-250 och 60-741. Processklausulen och föreskrifterna i föregående mening skall ingå i detta avtal via hänvisning.

15. Överensstämmelse med licenser.

Företag eller organisationer samtycker till att, efter förfrågan från Adobe eller Adobes behöriga ställföreträdare, inom trettio (30) dagar fullständigt dokumentera och intyga att användningen av all programvara från Adobe vid tidpunkten för förfrågan överensstämmer med giltiga licenser från Adobe.

16. Specifika bestämmelser och undantag.

16.1 Ansvarsbegränsning avseende användare bosatta i Tyskland och Österrike.

16.1.1 Om ni har förvärvat programvaran i Tyskland eller Österrike och har er huvudsakliga hemvist i ett av dessa länder, gäller inte avsnitt 10. Istället, avhängigt villkoren i avsnitt 16.1.2, begränsas Adobes skadeståndsansvar enligt följande: (i) Adobes ansvar omfattar endast ersättning för de skador som typiskt sett är förutsebara vid licensavtalets ingång med avseende på skador som uppstår till följd av ringa avtalsbrott av materiella kontraktsenliga förpliktelser, och (ii) Adobe skall inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av ringa kontraktsbrott av icke-materiella kontraktsenliga förpliktelser.

16.1.2 Ovan nämnda begränsning omfattar inte fall där tvingande lagstiftning är tillämplig, i synnerhet avseende ansvar enligt produktansvarslagar i Tyskland, ansvar för antagande av speciell garanti eller ansvar för personskador som uppstår till följd av vårdslöshet.

16.1.3 Ni är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att undvika och begränsa skador, i synnerhet genom att säkerhetskopiera programvaran och annan data som omfattas av villkoren i detta avtal.

Vid frågor angående detta avtal och för information från Adobe använder Ni den adress- och kontaktinformation som medföljde den här produkten eller informationen på www.adobe.com/se för att kontakta det Adobe-kontor som betjänar Er jurisdiktion.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader och Shockwave är antingen inregistrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller i andra länder.

Reader_Player_AIR_WWEULA-sv_SE-20080204_1313