Accessibility

Contracte de llicència de programari d'ordinador personal

1. EXEMPCIÓ DE GARANTIA, CONTRACTE VINCULANT I CLÀUSULES I ACORDS ADDICIONALS.

1.1 EXEMPCIÓ DE GARANTIA. EL PROGRAMARI I LA INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ES LLIUREN AL CLIENT «TAL COM SÓN» I AMB TOTS ELS SEUS DEFECTES. ADOBE, ELS SEUS PROVEÏDORS I LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ NO GARANTEIXEN NI PODEN GARANTIR EL FUNCIONAMENT O ELS RESULTATS QUE PUGUEU OBTENIR DE L'ÚS DEL PROGRAMARI, DELS SERVEIS DE LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ O DE QUALSEVOL ALTRA OFERTA DE TERCERS. EXCEPTE EN LA MESURA EN QUÈ UNA GARANTIA, CONDICIÓ, REPRESENTACIÓ O CLÀUSULA NO PUGUI O NO POGUÉS SER EXCLOSA O LIMITADA EN VIRTUT DE LA LEGISLACIÓ APLICABLE A LA VOSTRA JURISDICCIÓ, ADOBE, ELS SEUS PROVEÏDORS I LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ NO CONCEDEIXEN GARANTIES, CONDICIONS, REPRESENTACIONS NI CLÀUSULES (EXPRESSES O IMPLÍCITES TANT PER LLEI, JURISPRUDÈNCIA, COSTUM, ÚS O DE QUALSEVOL ALTRE TIPUS) EN RELACIÓ AMB CAP ALTRE ASPECTE, INCLOSES, ENTRE D'ALTRES, LA NO-INFRACCIÓ DELS DRETS DE TERCERS, LA COMERCIABILITAT, LA INTEGRACIÓ, LA QUALITAT SATISFACTÒRIA O L'ADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL FINALITAT ESPECÍFICA. LES DISPOSICIONS DE LES SECCIONS 1.1 i 10 ES MANTINDRAN DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ D'AQUEST CONTRACTE, AMB INDEPENDÈNCIA DE LA CAUSA, PERÒ NO IMPLICARAN O CREARAN UN DRET CONTINU D'ÚS DEL PROGRAMARI DESPRÉS DE LA SEVA FINALITZACIÓ.

CONTRACTE VINCULANT : Mitjançant l'ús, la còpia o la distribució total o parcial del programari d'Adobe, accepteu totes les clàusules i condicions d'aquest contracte, que inclou, en particular, disposicions sobre:

A partir del moment d'acceptació, aquest contracte us és exigible i també a qualsevol entitat que hagi obtingut el programari i en nom de la qual s'utilitzi. Si no hi esteu d'acord, no empreu el programari.

1.3 CLÀUSULES I ACORDS ADDICIONALS. Adobe us permet utilitzar el programari només de conformitat amb les clàusules d'aquest contracte. L'ús de material de tercers que s'inclou al programari pot quedar subjecte a altres clàusules i condicions, que solen trobar-se en un contracte de llicència independent, un arxiu «Llegiu-me» adjunt al material esmentat o els «Avisos de programari de tercers i/o clàusules i condicions addicionals» que es poden trobar a http://www.adobe.com/go/thirdparty_es. Aquestes altres clàusules i condicions substitueixen totes o algunes parts d'aquest contracte en cas de conflicte amb els termes i condicions del mateix.

2. Definicions.

«Adobe» vol dir Adobe Systems Incorporated, una societat de l'Estat de Delaware, amb domicili al núm. 345, Park Avenue, San Jose, Califòrnia 95110, EUA, en cas que sigui d'aplicació la clàusula 12 (a) d'aquest contracte; en cas contrari, «Adobe» vol dir Adobe Systems Software Ireland Limited, amb domicili social a 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublín 24, República d'Irlanda, una societat constituïda de conformitat amb la legislació d'Irlanda i una companyia filial i llicenciatària d'Adobe Systems Incorporated.

«Equip compatible» vol dir un equip que compleix amb els requisits del sistema de programari segons s'especifica a la documentació.

«Equip» vol dir qualsevol màquina virtual o dispositiu electrònic personal físic que accepta informació digital o de tipus semblant i que la processa per aconseguir un resultat específic basant-se en una seqüència d'instruccions. «Equip personal» o «PC» vol dir un producte de maquinari dissenyat i comercialitzat amb l'objectiu principal de funcionar amb una àmplia gamma de productivitat, d'entreteniment i altres aplicacions de programari subministrades per venedors de programari aliens, els quals funcionen segons l'ús d'una funció completa o un sistema operatiu en un equip plenament equipat d'aquest tipus, amb un ús general del programari per funcionar amb caràcter general com a ordinador portàtil, equip de taula, servidor o equip basat en un microprocessador amb taula de gran format. Aquesta definició d'equip personal exclou els productes de maquinari dissenyats i/o comercialitzats amb l'objectiu principal de qualsevol dels equips següents: televisió, receptor de televisió, reproductor multimèdia portàtil, receptor d'àudio/vídeo, ràdio, cascos, altaveus, assistent digital personal («PDA»), telèfon o dispositiu basat en telefonia, consola de jocs, enregistrador de vídeo personal («PVR»), reproductor de disc versàtil digital («DVD») o altres dispositius òptics, càmera de vídeo, càmera estàtica, càmera d'enregistrament, dispositiu d'edició de vídeo o conversió de format, dispositiu de projecció d'imatge de vídeo i també exclourà qualsevol tipus de dispositiu de consum, professional o industrial.

«Programari» vol dir (a) tot el contingut dels arxius (lliurats electrònicament o en un suport físic), o disc(s) o qualsevol altre suport amb el qual aquest contracte es proporcioni, que poden incloure (i) informació computacional o programari d'Adobe o de terceres, inclosos Adobe Reader® («Adobe Reader»), Adobe® AIR® («Adobe AIR»), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player i Authorware® Player (conjuntament, Adobe AIR i els reproductors Flash, Shockwave i Authorware són «Adobe Runtimes»); (ii) material escrit o arxius informatius relacionats («Documentació»); i (iii) fonts; i (b) millores, versions modificades, actualitzacions, addicions i còpies dels materials esmentats anteriorment, que Adobe us proporcioni en qualsevol moment (conjuntament, «Actualitzacions»).

«Ús» vol dir accedir, instal·lar, descarregar, copiar o obtenir qualsevol altre benefici derivat d'emprar les funcions del programari.

3. Llicència del programari.

Si heu obtingut el programari d'Adobe o d'un dels seus llicenciataris autoritzats i subjecte a la vostra conformitat amb les clàusules d'aquest contracte, amb les restriccions de la secció 4 incloses, Adobe us atorga una llicència no exclusiva per emprar el programari de la manera i amb les finalitats descrites a la documentació com s'indica a continuació:

3.1 Ús general. Podeu instal·lar i usar una còpia del programari al vostre equip compatible. Vegeu la secció 4 per a restriccions importants en l'ús del programari.

3.2 Ús en un servidor. Aquest contracte no us permet instal·lar ni usar el programari en un servidor de xarxa. Per obtenir informació sobre l'ús del programari en un servidor de xarxa, consulteu http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_es per obtenir informació sobre Adobe Reader; o http://www.adobe.com/go/licensing_es per obtenir informació sobre Adobe Runtimes.

3.3 Distribució. Aquesta llicència no us permet distribuir el programari ni subatorgar-ne llicències. Per obtenir informació sobre l'obtenció del dret de distribució del programari en suports tangibles o a través d'una xarxa interna o amb un producte o servei, consulteu el lloc web http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_es per obtenir informació sobre Adobe Reader; o http://www.adobe.com/go/licensing_es per obtenir informació sobre Adobe Runtimes.

3.4 Còpia de seguretat. Podeu fer una còpia de seguretat del programari sempre que la còpia de seguretat no s'instal·li o s'usi amb fins aliens als d'arxiu. No podeu transferir els drets a una còpia de seguretat llevat que transferiu tots els drets al programari de conformitat amb la secció 5.

4. Obligacions i restriccions.

4.1 Restriccions d'Adobe Runtime. No podeu emprar cap Adobe Runtime en cap aparell que no sigui un PC ni tampoc en cap versió integrada o de dispositiu de qualsevol sistema operatiu. Per evitar dubtes, i només a tall d'exemple, no podeu emprar un Adobe Runtime en cap (a) aparell mòbil, receptor de televisió digital (STB), ordinador de butxaca, telèfon, consola de jocs, televisor, reproductor de DVD, centre multimèdia (que no usi Windows XP Media Center Edition i les successives), tanca publicitària electrònica o qualsevol altra senyalització digital, aplicació d'Internet o altres aparells de connexió a Internet, PDA, aparell mèdic, ATM, aparell telemàtic, màquina de jocs, sistema domòtic, quiosc d'Internet, aparell de control remot, o qualsevol altre aparell electrònic de consum, (b) equips mòbils basats en operador, cable, satèl·lit, o sistema de televisió o (c) cap altre aparell de sistema tancat. No s'atorguen drets o llicències d'ús de cap Adobe Runtime per aquests usos prohibits. Per a més informació sobre les condicions de llicència del programari per a versions que no siguin PC d'Adobe Runtimes, visiteu http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_es. Per a més informació sobre llicències d'Adobe Runtimes per distribuir-les en aquests tipus de sistemes, consulteu la pàgina web http://www.adobe.com/go/licensing_es.

4.1.1 Restriccions de vídeo AVC. El programari pot contenir vídeo de tecnologia h.264/AVC, l'ús de la qual requereix la següent informació de MPEG-LA, L.L.C.: AQUEST PROGRAMARI ES LLICENCIA EN VIRTUT D'UNA LLICÈNCIA DE CARTERA PATENTADA AVC PER A UN ÚS NO COMERCIAL D'UN CONSUMIDOR PER (I) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMI

TAT AMB L'ESTÀNDARD AVC («VÍDEO AVC») I/O (II) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAGI CODIFICAT UN CONSUMIDOR PARTÍCIP EN UNA ACTIVITAT PERSONAL I NO COMERCIAL I/O QUE L'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER PROPORCIONAR UN VÍDEO AVC. NO S'ATORGA NI S'HA DE PRESUMIR L'ATORGAMENT D'UNA LLICÈNCIA PER QUALSEVOL ALTRE ÚS. ES POT OBTENIR INFORMACIÓ ADDICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. A http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Restriccions d'Adobe Flash Player. No podeu emprar Adobe Flash Player amb qualsevol aplicació o dispositiu amb l'objectiu de saltar-se mesures tecnològiques de protecció de vídeo, àudio i/o contingut de dades, incloent-hi qualsevol mesura RTMP de seguretat d'Adobe. No s'atorguen drets o llicències d'ús de cap Adobe Flash Player per aquests usos prohibits.

4.3 Restriccions d'Adobe Reader.

4.3.1 Restriccions de conversió. No integrareu ni utilitzareu Adobe Reader amb cap altre programari, connector o millora que utilitzi o depengui d'Adobe Reader a l'hora de convertir o transformar els arxius PDF en un format diferent (per exemple, un arxiu PDF en un arxiu TIFF, JPEG o SVG).

4.3.2 Restriccions de connexió. No integrareu ni utilitzareu Adobe Reader amb cap programari de connexió que no s'hagi creat de conformitat amb el Contracte de Llicència Clau d'Integració d'Adobe. Podeu obtenir-ne més informació a http://www.adobe.com/go/rikla_program_es.

4.3.3 Funcions desactivades. Adobe Reader pot contenir funcions o funcionalitats ocultes o que apareixen desactivades o «en gris» («funcions desactivades»). Les funcions desactivades només s'activen quan s'obre un document PDF que s'ha creat emprant la tecnologia d'activació que només proporciona Adobe. No accedireu ni provareu d'accedir a cap funció desactivada llevat que empri aquesta tecnologia d'activació, ni disposareu d'Adobe Reader per crear una funció essencialment semblant a cap funció desactivada, ni tampoc provareu d'eludir de cap altra manera la tecnologia que controla l'activació d'aquestes funcions. Per a més informació sobre funcions desactivades, consulteu la pàgina http://www.adobe.com/go/readerextensions_es.

4.4 Avisos. No podeu modificar ni suprimir els avisos de drets d'autor o altres drets de propietat que apareixen al programari.

4.5 Prohibició de modificació i d'enginyeria inversa. No podeu modificar, adaptar, traduir ni crear treballs derivats basats en el programari. No podeu fer enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o intentar descobrir de qualsevol altra forma el codi font del programari. Si us trobeu a la Unió Europea, consulteu les clàusules addicionals al final d'aquest contracte que porten per títol «Clàusules de la Unió Europea», a la secció 16.

5. Transferència.

No podeu llogar, arrendar, subatorgar-ne una llicència, assignar ni transferir els vostres drets sobre el programari, ni tampoc autoritzar la còpia total o parcial del programari en un equip d'un altre usuari llevat que aquest contracte ho permeti expressament. No obstant això, podeu transferir tots els vostres drets per emprar el programari a una altra persona física o legal sempre que: (a) transferiu també (i) aquest contracte, i (ii) el programari i tots els altres programes o maquinari empaquetats o preinstal·lats amb el programari, amb totes les còpies, actualitzacions i versions anteriors incloses, a aquesta persona física o legal, (b) no en tingueu cap còpia; això inclou les còpies de seguretat i les còpies desades en un equip, i (c) la part que ho rebi accepti els termes i condicions d'aquest contracte i qualssevols altres clàusules i condicions d'acord amb les quals vau adquirir una llicència vàlida per al programari. No obstant tot això, no podeu transferir còpies educatives, de prellançament o de franc del programari.

6. Drets de propietat intel·lectual, reserva de drets.

El programari i totes les còpies autoritzades que en feu són propietat intel·lectual d'Adobe i dels seus proveïdors. L'estructura, l'organització i el codi del programari són propietat intel·lectual valuosa (p. ex. secrets comercials i informació confidencial) d'Adobe i dels seus proveïdors. El programari està protegit per la llei, i això inclou, sense limitacions, les lleis de drets d'autor dels Estats Units i altres països, i per les disposicions de tractats internacionals. Llevat que no s'estableixi expressament en aquest document, aquest contracte no us atorga cap dret de propietat intel·lectual sobre el programari. Adobe i els seus proveïdors es reserven tots els drets no atorgats expressament.

7. Connectivitat i privacitat. Coneixeu i accepteu les clàusules següents:

7.1 Ús dels arxius PDF. Quan empreu el programari per obrir un arxiu PDF que ha estat activat per mostrar publicitat, pot ser que el vostre equip es connecti a un lloc web operat per Adobe, un anunciant o un tercer. Quan passa això, s'envia la vostra adreça de Protocol d'Internet («Adreça IP»). La part que ofereix el lloc web pot emprar tecnologia per enviar (o «servir») publicitat o altres continguts electrònics que apareixen dins l'arxiu PDF obert o al voltant seu. L'operador del lloc web també pot emprar JavaScript, «web beacons» (també conegudes com etiquetes d'acció o gifs d'un únic píxel), i altres tecnologies per augmentar i mesurar l'eficàcia dels anuncis i per personalitzar els continguts publicitaris. La vostra comunicació amb els llocs web d'Adobe es regeix per la Política de privacitat en línia que es pot trobar a http://www.adobe.com/go/privacy_es («Política de privacitat en línia d'Adobe»). Adobe pot no tenir accés ni control sobre característiques que tercers puguin emprar, i les pràctiques informatives dels llocs web de tercers no estan cobertes per la Política de privacitat en línia d'Adobe.

7.2 Actualitzacions. Si teniu l'equip connectat a Internet, el programari, sense notificació addicional, pot comprovar actualitzacions disponibles per descarregar-se i instal·lar-se automàticament al vostre equip i permetre a Adobe conèixer si el programari s'ha instal·lat correctament. Per a Reader, les actualitzacions es poden descarregar automàticament, però no s'instal·len sense una notificació addicional, llevat que canvieu les preferències per acceptar una instal·lació automàtica. Quan succeeix això, només es transmet a Adobe informació que no pot identificar-vos personalment, llevat dels casos en què l'adreça IP pot contenir informació personal identificable a algunes jurisdiccions. L'ús d'aquesta informació, inclosa la vostra adreça IP, proporcionada pel procés automàtic d'actualització es regeix per la Política de privacitat en línia d'Adobe. Consulteu la documentació per obtenir informació sobre el canvi dels ajustos d'actualització per defecte, o en línia http://www.adobe.com/go/settingsmanager_es per Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_es (o les webs successives) per Reader i http://www.adobe.com/go/air_update_details_es i http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air per Adobe AIR.

7.3 Emmagatzemament local. Flash Player i Adobe AIR poden permetre a tercers emmagatzemar determinada informació al vostre equip en un arxiu d'informació local conegut com objecte local compartit. El tipus i la quantitat d'informació que sol·liciten terceres parts per emmagatzemar en un objecte local compartit pot variar a cada aplicació i aquestes sol·licituds les controlen exclusivament els tercers. Podeu trobar més informació sobre els objectes locals compartits a http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_es. Per obtenir més informació sobre com limitar o controlar l'emmagatzemament d'objectes locals compartits al vostre equip, visiteu http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_es.

7.4 Gestor de configuracions. Flash Player i Adobe AIR poden fer que determinades configuracions d'usuari es desin al vostre equip com a objectes locals compartits. Aquestes configuracions es troben associades a Flash Player o Adobe AIR al vostre equip, però no contenen informació personal identificable vinculada amb vós, i us permeten configurar determinats ajustos al Flash Player incloent-hi la possibilitat de limitar a tercers l'emmagatzemament d'objectes locals compartits. Podeu trobar més informació sobre com configurar la vostra versió de Flash Player o Adobe AIR, i sobre com deshabilitar els objectes locals compartits al gestor de configuracions de Flash Player, a http://www.adobe.com/go/settingsmanager_es o http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air

7.5 Tecnologia de xarxa assistida per a iguals. Adobe Flash Player i Adobe AIR runtimes proporcionen la possibilitat que aplicacions produïdes per tercers es puguin connectar a Adobe Server o Service i permetre la comunicació directa entre dos clients d'Adobe Runtime o connectar un client d'Adobe Runtime com a part d'una xarxa de distribució o d'iguals que permeti que una part dels recursos, com ara una xarxa de banda ampla, es pugui posar directament a disposició dels altres participants. Abans d'incorporar-vos a la xarxa distribuïda o d'iguals, tindreu l'oportunitat d'acceptar la connectivitat. Per gestionar les configuracions de la xarxa assistida per a iguals, adreceu-vos al gestor de configuracions a per Adobe AIR. http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_es. Podeu trobar més informació sobre la xarxa assistida per a iguals a http://www.adobe.com/go/RTMFP_es.

7.6 Tecnologia de protecció de contingut. Si empreu Adobe Runtimes per accedir a contingut que ha estat protegit amb Adobe Flash Media Rights Management Server o un programari de Flash Access («Protecció de contingut»), per tal que pugueu reproduir el contingut protegit, el programari us pot sol·licitar automàticament drets d'ús dels mitjans i drets d'individualització d'un servidor de drets a Internet i potser heu de descarregar i instal·lar els components necessaris del programari, incloent-hi qualsevol actualització de protecció de contingut. Podeu trobar més informació sobre protecció de continguts a http://www.adobe.com/go/protected_content_es.

7.7 Ús de serveis en xarxa d'Adobe. Si el vostre equip es connecta a Internet, el programari, sense notificació addicional i de forma intermitent o regular, pot facilitar-vos accés a contingut i serveis allotjats a llocs web mantinguts per Adobe o les seves filials («Serveis en línia d'Adobe»). Els serveis en línia d'Adobe poden ser, entre d'altres: Acrobat.com. En alguns casos un servei en línia d'Adobe pot aparèixer com a característica o extensió dins el programari, encara que estigui allotjat en un lloc web. En alguns casos, l'accés a un servei en línia d'Adobe pot requerir una subscripció independent o una altra tarifa per accedir-hi, i/o el vostre consentiment addicional als termes d'ús. Els serveis en línia d'Adobe poden no estar disponibles en totes les llengües o per a tots els residents de tots els països i Adobe, en qualsevol moment i per qualsevol causa, pot modificar o discontinuar la disponibilitat de qualsevol dels serveis en línia d'Adobe. Adobe també es reserva el dret de començar a cobrar per accedir o emprar un servei en línia d'Adobe que anteriorment s'oferia gratuïtament. Si el vostre equip es troba connectat a Internet, el programari, sense notificació addicional, pot actualitzar els materials que es poden descarregar des dels serveis en línia d'Adobe per oferir immediatament aquests serveis disponibles, fins i tot quan esteu sense connexió. Quan el programari es connecta a Internet com a funció d'un servei en línia d'Adobe, la vostra adreça IP, el vostre nom i la vostra contrasenya es poden enviar als servidors d'Adobe i aquest emmagatzemar-los de conformitat amb les clàusules addicionals d'us o el menú «Ajuda» del programari. Adobe pot emprar aquesta informació per enviar-vos missatges transaccionals per facilitar-vos el servei en línia d'Adobe. Adobe pot mostrar màrqueting dins el producte per proporcionar-vos informació sobre el programari i altres productes i serveis d'Adobe, incloent-hi, entre d'altres, el serveis en línia d'Adobe, basats en determinades característiques específiques del programari que poden incloure, per exemple, la versió del programari, incloent-hi, entre d'altres, la versió de la plataforma, del programari i la llengua. Si voleu més informació sobre el màrqueting dins el producte, adreceu-vos al menú «Ajuda» del programari. Quan el programari es connecti a Internet i es comuniqui amb un lloc web d'Adobe, ja sigui de forma automàtica o amb el consentiment explícit de l'usuari, s'aplica la Política de privacitat en línia d'Adobe. A més s'apliquen, llevat que hàgiu acceptat unes condicions d'ús separades en aquell moment, les condicions d'ús d'Adobe (http://www.adobe.com/go/terms_es). Tingueu en compte que la política de privacitat d'Adobe permet fer un seguiment dels llocs web visitats i les seves adreces amb detall, seguir els temes i l'ús de les galetes, web beacons i dispositius semblants.

8. Ofertes de tercers. Coneixeu i accepteu les clàusules següents:

8.1 Ofertes de tercers. El programari us pot permetre accedir i interactuar amb continguts, aplicacions de programari i serveis de dades de tercers, entre els quals s'inclouen aplicacions enriquides d'Internet («Ofertes de tercers»). L'accés i l'ús de qualsevol oferta de tercers, inclosos qualsevol bé, servei o informació, es regeix per les clàusules i condicions referides a aquestes ofertes i la legislació de drets d'autor dels Estats Units d'Amèrica i altres països. Les ofertes de tercers no són propietat ni les proporciona Adobe. Accepteu que no utilitzareu cap d'aquestes ofertes de tercers incomplint les lleis de drets d'autor dels Estats Units d'Amèrica o altres països. Adobe o els tercers, en qualsevol moment i per qualsevol causa, poden modificar o discontinuar la disponibilitat de qualsevol de les ofertes de tercers. Adobe no controla, aprova o accepta cap responsabilitat per les ofertes de tercers. Qualsevol transacció entre vós i tercers en relació amb les ofertes de tercers, incloses les polítiques de privacitat de tercers i l'ús de la vostra informació personal, el subministrament o el pagament de béns i serveis, i qualssevols altres termes, condicions, garanties o reclamacions vinculades amb aquestes transaccions són exclusivament entre vós i els tercers. Les ofertes de tercers poden no estar disponibles en totes les llengües o per a tots els residents de tots els països i Adobe o tercers, en qualsevol moment i per qualsevol causa, poden modificar o discontinuar la disponibilitat de qualsevol dels serveis en línia d'Adobe.

8.2 LLEVAT D'ACORD EN CONTRARI PER ADOBE O LES SEVES FILIALS O TERCERS EN UN CONTRACTE SEPARAT, L'ÚS D'ADOBE I LES OFERTES DE TERCERS CORREN AL VOSTRE RISC EN VIRTUT DE LES LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT I GARANTIA DE LES SECCIONS 1.1 I 10.

9. Certificats digitals. Coneixeu i accepteu les clàusules següents:

9.1 Ús. Adobe AIR empra certificats digitals per ajudar-vos a identificar l'editor de les aplicacions d'Adobe AIR creades per tercers. A més, Adobe AIR utilitza certificats digitals per establir la identitat dels servidors als quals s'ha accedit a través del protocol de Transport Layer Security (TLS), incloent-hi l'accés a través d'HTTPS. Adobe Reader empra certificats digitals per signar i validar les signatures dins els documents PDF, i per validar documents PDF certificats. Adobe Runtimes utilitza certificats digitals per garantir que no es fa un ús no autoritzat del contingut protegit. Haureu de connectar-vos a Internet en el moment de validació d'un certificat digital per descarregar les llistes de revocació de certificats vigent (CRL) o per actualitzar la llista de certificats digitals. Aquest accés es pot fer per part del programari o per part d'aplicacions basades en el programari. Els certificats digitals els emeten autoritats certificadores alienes, incloent-hi els comercials d'Adobe Certified Document Services (CDS) inclosos a http://www.adobe.com/go/partners_cds_es, els comercials d'Adobe Approved Trust List (AATL) inclosos a http://www.adobe.com/go/aatl_es i els comercials individualitzats que es troben a http://www.adobe.com/go/protected_content_es (tots ells, «Autoritats certificadores») o es poden autosignar.

9.2 Clàusules i condicions. L'adquisició, l'ús i la confiança en els certificats digitals és responsabilitat vostra i d'una Autoritat de certificació. Abans que confieu en la validesa de qualsevol document certificat, signatura digital o serveis d'una autoritat de certificació, heu de revisar les clàusules i condicions aplicables segons les quals l'autoritat de certificació esmentada ofereix els serveis, entre els quals, per exemple, pot haver-hi qualsevol contracte de subscriptor, contractes de dependència recíproca entre les parts, polítiques de certificació i declaracions de pràctiques. Vegeu els enllaços a http://www.adobe.com/go/partners_cds_es per a més informació sobre els comercials CDS d'Adobe i http://www.adobe.com/go/aatl_es per a informació sobre els comercials AATL d'Adobe. 9.3 Acceptació. Accepteu que (a) es pot haver revocat un certificat digital abans del moment de verificar-lo, cosa que faria que la signatura o el certificat digital semblés vàlid quan en realitat no ho seria, (b) la seguretat o integritat d'un certificat digital es pot veure compromesa a causa d'un acte o omissió per part del signant del document, l'autoritat de certificació pertinent, o tercers i (c) un certificat pot ser un certificat autosignat no proporcionat per una autoritat de certificació. SOU L'ÚNIC RESPONSABLE DE DECIDIR SI CONFIEU O NO EN LA VALIDESA DEL CERTIFICAT. LLEVAT QUE UNA AUTORITAT DE CERTIFICACIÓ US PROPORCIONI UNA GARANTIA PER ESCRIT INDEPENDENT, HAUREU D'EMPRAR ELS CERTIFICATS DIGITALS A COMPTE I RISC ÚNICAMENT VOSTRE.

9.4 Tercers beneficiaris. Accepteu que qualsevol autoritat de certificació en la qual confieu és un tercer beneficiari d'aquest contracte i tindrà el dret de fer complir aquest contracte en nom seu com si fos Adobe.

9.5 Indemnització. Accepteu alliberar Adobe i qualsevol Autoritat de certificació pertinent (llevat que s'especifiqui expressament a les seves clàusules i condicions) de totes i cadascuna de les responsabilitats, pèrdues, judicis, danys o reclamacions (entre les quals s'inclouen totes les despeses, costos i honoraris d'advocacia raonables) derivats o relacionats amb qualsevol ús de, o dependència sobre qualsevol servei d'aquesta autoritat, per vós o per tercers que reben un document vostre amb un certificat digital, qualsevol servei d'aquesta autoritat inclosos, entre d'altres, (a) la confiança sobre un certificat revocat o vençut, (b) la verificació incorrecta d'un certificat, (c) l'ús d'un certificat que no sigui el permès pels termes i condicions pertinents, aquest contracte o la legislació aplicable; (d) la possibilitat que no s'exerceixi un judici raonable en les circumstàncies a l'hora de confiar en els serveis o certificats de l'emissor o (e) la possibilitat que no es compleixin totes les obligacions que s'estableixen en els termes i condicions relacionats amb els serveis.

10. Limitació de responsabilitat.

EN CAP CAS ADOBE, ELS SEUS PROVEÏDORS O LES AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ NO SERAN RESPONSABLES DAVANT VOSTRE DE CAP DANY, RECLAMACIÓ NI COSTS DE CAP TIPUS, ENTRE ELS QUALS S'INCLOUEN ELS DANYS CONSEQÜENTS, INDIRECTES I INCIDENTALS, NI DE LA PÈRDUA DE BENEFICIS O ESTALVIS, FINS I TOT EN EL CAS QUE UN REPRESENTANT D'ADOBE HAGUÉS ESTAT AVISAT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTES PÈRDUES, DANYS O RECLAMACIONS. LES LIMITACIONS I EXCLUSIONS ESMENTADES S'APLICARAN EN LA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE EN LA VOSTRA JURISDICCIÓ. LA RESPONSABILITAT TOTAL D'ADOBE I DELS SEUS PROVEÏDORS I AUTORITATS DE CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT O EN RELACIÓ AMB AQUEST CONTRACTE ES LIMITARÀ A LA QUANTITAT PAGADA PEL PROGRAMARI, SI S'ESCAU. Cap dels continguts d'aquest contracte no limita la responsabilitat d'Adobe davant vostre en cas de mort o de danys personals resultat de la negligència d'Adobe o per perjudicis causats per engany (frau). Adobe actua en nom dels seus proveïdors i autoritats de certificació amb la finalitat d'eximir, excloure i/o limitar obligacions, garanties i responsabilitat tal com es preveu en aquest contracte, però en cap altre aspecte i per cap altra causa. Per a més informació, consulteu la informació específica de cada jurisdicció al final d'aquest contracte, si s'escau, o poseu-vos en contacte amb el Departament d'Atenció al Client d'Adobe.

11. Regles d'exportació.

Accepteu que el programari no podrà ser enviat, transferit, ni exportat a cap altre país, ni es podrà emprar de cap manera que prohibeixi la Llei d'administració d'exportacions dels Estats Units d'Amèrica o qualsevol altra llei, restricció o reglaments d'exportació (conjuntament, «lleis d'exportació»). Així mateix, si el programari s'identifica com a element controlat d'exportació segons les lleis d'exportació, declarareu i garantireu que no sou ciutadà, i que no us trobeu en cap altra situació dins un país sota embargament (inclosos, sense limitació, Iran, Síria, Sudan, Cuba, i Corea del Nord) i que les lleis d'exportació no us prohibeixen de cap altra manera rebre el programari. Tots els drets d'ús del programari s'atorguen amb la condició que es perdran si no compliu els termes d'aquest contracte.

12. Llei aplicable.

Si sou un consumidor que utilitza el programari només a títol personal i no amb finalitats lucratives, aquest contracte es regeix per les lleis de l'estat on vau comprar la llicència d'ús del programari. Si no sou un consumidor, aquest contracte es regeix i s'ha d'interpretar de conformitat amb les lleis substantives en vigor: (a) a l'estat de Califòrnia, si la llicència de programari es va obtenir quan us trobàveu als Estats Units, Canadà o Mèxic; o (b) al Japó, si la llicència de programari es va obtenir quan us trobàveu al Japó; o (c) a Singapur, si la llicència de programari es va obtenir quan us trobàveu en un estat membre de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, la República Popular Xinesa (incloent-hi Hong Kong S.A.R. i Macau S.A.R.), Taiwan, o la República de Corea; o (d) a Anglaterra, si la llicència de programari es va obtenir quan us trobàveu a qualsevol jurisdicció no descrita anteriorment. Els tribunals respectius del comtat de Santa Clara, a Califòrnia, als EUA, quan s'apliqui la legislació de Califòrnia; el tribunal del districte de Tòquio al Japó, quan s'apliqui la legislació japonesa , i els tribunals de Londres, Anglaterra, quan s'apliqui la legislació anglesa, tindran, cadascun, jurisdicció no exclusiva sobre totes les controvèrsies relacionades amb aquest contracte. Quan sigui d'aplicació la legislació de Singapur, qualsevol controvèrsia relacionada amb aquest contracte, incloent-hi qualsevol qüestió respecte l'existència, validesa o finalització, s'ha de portar i resoldre davant el tribunal arbitral a Singapur de conformitat amb la normativa d'arbitratge del Centre Internacional d'Arbitratge de Singapur («SIAC») mentre sigui vigent, la normativa del qual es presumeix incorporada per referència a aquesta secció. Haurà d'haver-hi un àrbitre, seleccionat conjuntament per les parts. Si l'àrbitre no se selecciona en un termini de trenta (30) dies des de la demanda escrita d'una part per iniciar l'arbitratge, el president del SIAC en farà la selecció. La llengua de l'arbitratge serà l'anglès. Sens perjudici de qualsevol altra disposició a aquest contracte, Adobe o vós podeu sol·licitar a qualsevol autoritat judicial, administrativa o d'altra mena que ordeni qualsevol mesura provisional o de conservació, incloent-hi mesures cautelars, execució forçosa o qualsevol altre remei equitatiu, abans de l'inici del procediment legal o arbitral, o durant el procediment, per a la conservació dels drets i interessos o per fer complir determinades clàusules que són adequades per a remeis provisionals. A l'hora d'interpretar aquest contracte, s'utilitzarà la versió anglesa. Aquest contracte no es regirà per la norma de conflicte de cap jurisdicció ni per la Convenció de les Nacions Unides sobre contractes de compravenda internacional de béns, l'aplicació de la qual s'exclou expressament.

13. Disposicions generals.

Si alguna part d'aquest contracte és nul·la i no es pot fer complir, no afectarà la validesa de la resta del contracte, que es mantindrà vàlid i amb efecte de conformitat amb els seus termes. Aquest contracte no perjudicarà els drets legals de cap part que hi actuï com a consumidora. Aquest contracte només es pot modificar per escrit firmat per un agent autoritzat d'Adobe. Adobe pot llicenciar-vos les actualitzacions amb clàusules addicionals o diferents. Aquest contracte representa l'acord sencer entre Adobe i vós pel que fa al programari i substitueix qualsevol representació, discussió, compromís, comunicació o publicitat anteriors relacionats amb el programari.

14. Avís als usuaris finals del Govern dels EUA.

Per als usuaris finals del Govern dels EUA, Adobe accepta complir totes les lleis d'igualtat d'oportunitats aplicables, entre les quals s'inclouen, si escau, les disposicions de l'Ordre executiva 11246, amb les esmenes corresponents; la Secció 402 de la Llei de readaptació dels veterans del Vietnam de 1974 (38 USC 4212), i la Secció 503 de la Llei de rehabilitació de 1973, amb les esmenes corresponents, i les disposicions del 41 CFR, parts 60-1 fins a 60-60, 60-250, i 60-741. La clàusula i les regulacions de discriminació positiva que conté la frase anterior s'incorporaran per referència en aquest contracte.

15. Compliment de llicències.

Si representeu un negoci o una organització, accepteu que en el cas que Adobe o un representant autoritzat d'Adobe us ho sol·liciti, documentareu i certificareu per complet, en un termini de trenta (30) dies, que l'ús de tot el programari en el moment de la petició disposa de les llicències vàlides d'Adobe.

16. Clàusules de la Unió Europea.

Cap de les disposicions contingudes en aquest contracte (inclosa la secció 4.5) pot limitar qualsevol dret no renunciable per descompilar el programari del qual pugueu gaudir en virtut de la legislació imperativa. Per exemple, si us trobeu a la Unió Europea (UE), podeu tenir el dret, amb certes condicions especificades a la legislació aplicable, de descompilar el programari si és necessari fer-ho per tal d'aconseguir la interoperabilitat del programari amb un altre programa, si heu demanat primer a Adobe per escrit que us proporcioni la informació necessària per tal d'assolir-la i Adobe no ha posat aquesta informació a la vostra disposició. A més, aquesta descompilació només podeu fer-la vós o una persona autoritzada per emprar una còpia del programari en nom vostre. Adobe té el dret d'imposar condicions raonables abans de proporcionar-vos aquesta informació. Qualsevol informació que us proporcioni Adobe o que obtingueu, conforme a les dades especificades anteriorment, només podeu utilitzar-la als efectes descrits en aquest document i no podeu difondre-la a tercers o utilitzar-la per crear qualsevol programari substancialment similar a l'expressió del programari o utilitzar-la amb qualsevol altra finalitat que vulneri els drets d'autor d'Adobe o dels seus llicenciataris.

17. Disposicions específiques i excepcions.

17.1 Limitació de responsabilitat per als usuaris residents a Alemanya i Àustria.

17.1.1 Si heu obtingut el programari a Alemanya o Àustria i hi residiu habitualment, la secció 10 no s'aplica. En el seu lloc, de conformitat amb les disposicions de la secció 17.1.2, la responsabilitat legal d'Adobe pels danys i perjudicis té les limitacions següents: (a) Adobe només serà responsable de la quantitat de danys habitualment previsibles en el moment de signar el contracte de llicència pel que fa a danys causats per una negligència lleu d'una obligació contractual material i (b) Adobe no serà responsable dels danys causats per una negligència lleu d'una obligació contractual no material.

17.1.2 La limitació de responsabilitat esmentada no s'aplicarà a cap responsabilitat legal obligatòria, especialment, a la responsabilitat segons la Llei de responsabilitat sobre els productes alemanys, una responsabilitat que implica assumir una garantia específica o responsabilitat per danys personals causats de manera culpable.

17.1.3 Teniu l'obligació de prendre totes les mesures raonables per evitar i reduir danys, en particular, de fer còpies de seguretat del programari i de les vostres dades informàtiques subjectes a les disposicions d'aquest contracte.

Si teniu cap pregunta pel que fa a aquest contracte o si voleu sol·licitar qualsevol tipus d'informació a Adobe, feu servir l'adreça i la informació de contacte incloses en el producte o a través del web a http://www.adobe.com/es per posar-vos en contacte amb l'oficina d'Adobe que cobreix la vostra jurisdicció. Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader i Shockwave són marques registrades o comercials d'Adobe Systems Incorporated als Estats Units d'Amèrica i/o a altres països.

PlatformClients_PC_WWEULA-ca_ES-20100625_1419