Accessibility

Licenční smlouva k Programu pro Osobní počítače

1. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK, ZÁVAZNÁ SMLOUVA A DODATEČNÉ PODMÍNKY A DOHODY.

1.1 PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK. TENTO PROGRAM A OSTATNÍ ÚDAJE VÁM JSOU DODÁVÁNY "TAK JAK JSOU" A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEDÁVAJÍ ZÁRUKU A NEMOHOU RUČIT ZA FUNKČNOST NEBO ZA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMU, SLUŽEB CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ ČI JINÝCH NABÍDEK TŘETÍCH STRAN. S VÝJIMKOU LIBOVOLNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO VYJÁDŘENÍ V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM NEMOHOU BÝT VŮLÍ SMLUVNÍCH STRAN OMEZENY NEBO VYLOUČENY PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA PLATNÉHO VE VAŠÍ ZEMI, ADOBE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ NEBO USTANOVENÍ (VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ, AŤ UŽ ZÁKONEM, OBYČEJEM NEBO ZVYKOVÝM PRÁVEM NEBO JAKÝMKOLIV JINÝM ZPŮSOBEM), VE VZTAHU K LIBOVOLNÉ ZÁLEŽITOSTI VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍ STRANY, PRODEJNOSTI, INTEGROVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. PLATNOST ČLÁNKŮ 1.1 A 10 TRVÁ I PO UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY Z JAKÉKOLI PŘÍČINY, TÍM VŠAK NENÍ IMPLIKOVÁNO ANI TAK NEVZNIKÁ PRÁVO NA POKRAČUJÍCÍ VYUŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU PO UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY.

1.2 ZÁVAZNÁ SMLOUVA - : Používáním, kopírováním nebo distribuováním celého Programu Adobe nebo jeho částí přijímáte podmínky této smlouvy, zahrnující zejména ustanovení o:

V případě akceptace smlouvy je ve vztahu k vám a k jakémukoli subjektu, který Program získal a jehož jménem je využíván, tato smlouva vynutitelná. Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, nepoužívejte tento Program.

1.3 DODATEČNÉ PODMÍNKY A DOHODY. Adobe svoluje k Použití tohoto Programu pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Použití materiálů třetích stran, obsažených v tomto Programu, může být předmětem dalších podmínek zahrnutých obvykle v samostatných licenčních podmínkách, v souboru "Read Me", umístěném v blízkosti těchto materiálů, nebo v "Oznámeních k programům třetích stran a/nebo Dodatečných podmínkách", které naleznete na http://www.adobe.com/go/thirdparty_cz. Pokud by vznikl rozpor mezi takovými podmínkami a podmínkami této smlouvy, mají takové další podmínky vyšší platnost než celá tato smlouva či její části.

2. Definice.

"Adobe" znamená, platí-li článek 12(a) této smlouvy, Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státu Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110. V ostatních případech znamená Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko, společnost založenou dle zákonů Irska, která je přidruženou společností a nabyvatelem licencí Adobe Systems Incorporated. "Kompatibilní počítač" znamená Počítač, který odpovídá systémovým požadavkům Programu, jak jsou uvedeny v Dokumentaci. "Počítač" znamená virtuální stroj či fyzické osobní elektronické zařízení, které přijímá informace v digitální nebo podobné formě a nakládá s nimi s cílem dosáhnout určitého výsledku na základě souboru pokynů. "Osobní počítač" nebo "PC" znamená hardwarový výrobek, který je určen a uváděn na trh s primárním účelem provozování široké škály produktivních, zábavních a dalších programových aplikací, které poskytují dodavatelé programů jako nespřízněné třetí strany, který funguje v závislosti na využívání kompletního souboru funkcí a vlastností počítačového operačního systému, jenž typem odpovídá všeobecnému využití, spolu s hardwarem pro obsluhu počítačů na bázi mikroprocesorů ve formě notebooků, stolních počítačů, serverů a velkoformátových tabletů pro obecné použití. Tato definice Osobních počítačů vylučuje hardwarové výrobky, které jsou navrženy a/nebo uváděny na trh s tím, že jejich primárním účelem je fungovat jako jakékoli množství následujících zařízení: televizor, televizní přijímač, přenosný přehrávač médií, zvukový/obrazový přijímač, rádio, zvuková sluchátka, zvukový reproduktor, osobní digitální asistent ("PDA"), telefon či podobné zařízení na bázi telefonie, herní konzola, osobní videorekordér ("PVR"), přehrávač digitálních disků ("DVD") či jiných optických médií, videokamera, fotoaparát, camcorder, zařízení pro úpravu videa a konverze formátů, zařízení pro projekci videa a dále vylučuje veškeré obdobné typy spotřebitelských, profesionálních či průmyslových zařízení. "Program" znamená (a) veškerý obsah souborů (poskytnutý v elektronické podobě nebo na fyzickém nosiči), disků nebo jiných nosičů, se kterými je tato smlouva dodávána, zejména (i) počítačových informací nebo programů Adobe nebo třetích stran, zejména Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player a Authorware® Player (Adobe AIR a přehrávače Flash, Shockwave a Authorware, dále jen společně "Moduly Runtime Adobe"); (ii) souvisejícího vysvětlujícího tištěného materiálu a souborů (dále jen "Dokumentace"); a (iii) písem; a (b) upgrady, upravené verze, aktualizace a jejich kopie, které vám poskytuje společnost Adobe (společně dále jen "Aktualizace"). "Užití/Použití" nebo "Užívání/Používání" znamená přístup, instalaci, stažení, kopírování nebo jiné získávání užitku z používání funkcí Programu.

3. Licence k Programu.

Pokud jste získali Program od společnosti Adobe nebo jejích oprávněných držitelů licence a dokud budete plnit podmínky této smlouvy, včetně omezení uvedených v části 4, uděluje vám Adobe nevýhradní licenci k Užití tohoto Programu způsobem a pro účely popsané v Dokumentaci, a to takto:

3.1 Všeobecné podmínky použití. Na svém Kompatibilním počítači smíte instalovat a Používat jedinou kopii Programu. Důležitá omezení týkající se Použití Programu naleznete v části 4.

3.2 Užívání serverů. Tato smlouva vám nedovoluje instalovat ani Používat Program na počítači, který je souborovým serverem. Informace o Použití Programu v počítači, který je souborovým serverem, naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_cz (pro aplikaci Adobe Reader) nebo na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz (pro Moduly Runtime Adobe).

3.3 Distribuce. Tato licence vám neuděluje právo k sublicencování ani distribuci Programu. Informace ohledně získání práva k distribuci Programu na nosičích nebo prostřednictvím interní sítě, popřípadě společně s vaším produktem či službou, naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_cz (pro aplikaci Adobe Reader) nebo na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz (pro moduly Runtime Adobe).

3.4 Záložní kopie. Za předpokladu, že nebude nainstalována nebo používána pro jiné než archivní účely, si smíte vytvořit jednu záložní kopii Programu. Práva k záložní kopii se nesmí převádět, pokud současně nebudou převedena všechna práva k Programu, jak je stanoveno v článku 5.

4. Povinnosti a omezení.

4.1 Omezení pro moduly Adobe Runtime. Žádné moduly Runtime Adobe nesmíte Používat na zařízení jiném než Počítači ani s jakýmkoli včleněným operačním systémem nebo jeho verzí pro takovéto zařízení. Aby nedošlo k pochybnostem, nesmíte žádný modul Runtime Adobe Používat například v (a) mobilních zařízeních, set-top boxech (STB), kapesních počítačích, telefonech, herních konzolách, televizorech, přehrávačích DVD, mediálních centrech (kromě Windows XP Media Center Edition a jeho nástupců), elektronických billboardech či jiných digitálních vývěskách, internetových zařízeních či jiných zařízeních připojených na Internet, zařízeních PDA, zdravotnických zařízeních, bankomatech, telematických zařízeních, herních přístrojích, systémech domácí automatizace, kioscích, zařízeních dálkového ovládání či jakýchkoli jiných zařízeních spotřební elektroniky, (b) mobilních, kabelových, satelitních či televizních systémech provozovaných operátorem nebo (c) jiných zařízeních s uzavřeným systémem. K Použití jakéhokoli modulu Adobe Runtime takovým zakázaným způsobem se neposkytuje právo ani licence. Více informací o podmínkách licence k Programu pro verze modulů Adobe Runtime, jež nejsou určeny pro PC, naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_cz. Informace o licencování modulů Runtime Adobe pro distribuci v těchto systémech naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/licensing_cz.

4.1.1 Omezení pro AVC Video. Program může obsahovat obrazovou technologii h.264/AVC, jejíž použití vyžaduje uvedení následujícího oznámení společnosti MPEG-LA, L.L.C.: TENTO PROGRAM JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ LICENCE PORTFOLIA PATENTŮ AVC PRO OSOBNÍ NEKOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM KE (I) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC ("AVC V

IDEO") A/NEBO (II) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE S LICENCÍ K POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. ŽÁDNÁ LICENCE NENÍ POSKYTOVÁNA ANI URČENA K JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C NA ADRESE http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Omezení pro Adobe Flash Player. Nesmíte používat Adobe Flash Player s žádnou aplikací či zařízením, které obcházejí technologická opatření pro ochranu obrazového, zvukového a/nebo datového obsahu, včetně opatření zabezpečeného protokolu RTMP společnosti Adobe. K použití přehrávače Adobe Flash Player takovým zakázaným způsobem se neposkytuje právo ani licence.

4.3 Omezení pro Adobe Reader.

4.3.1 Omezení při převádění. Nemáte oprávnění integrovat ani používat Adobe Reader s jiným programem, rozšiřujícím modulem plug-in nebo rozšířením, které používají či využívají Adobe Reader při konverzi nebo transformaci souborů PDF na jiné formáty (např. soubor PDF na soubor TIFF, JPEG nebo SVG).

4.3.2 Omezení pro rozšiřující moduly plug-in. Nesmíte integrovat ani používat Adobe Reader s jinými programy typu "plug-in", které nebyly vyvinuty v souladu s Licenční smlouvou pro integrační klíč Adobe. Více informací naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/rikla_program_cz.

4.3.3 Zakázané funkce. Aplikace Adobe Reader může obsahovat určité vlastnosti či funkce, které jsou skryté nebo jsou zobrazené jako zakázané či "šedé" (dále jen "Zakázané funkce"). Tyto Zakázané funkce se aktivují pouze při otevření PDF dokumentu vytvořeného technologií, jež takovou aktivaci umožňuje a která je k dispozici pouze od společnosti Adobe. Spouštění Zakázaných funkcí, popřípadě pokus o jejich spuštění, nesmíte provádět jiným způsobem než pomocí těchto technologií. Nesmíte se ani spoléhat na to, že aplikace Adobe Reader vytvoří funkci, která je v zásadě shodná se Zakázanou funkcí, nebo jinak obcházet technologii, která řídí aktivaci těchto funkcí. Více informací o Zakázaných funkcích naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/readerextensions_cz.

4.4 Oznámení. Nesmíte pozměnit ani odstranit oznámení o autorských právech či jiná chráněná oznámení zobrazená v Programu.

4.5 Zákaz úprav či zpětné analýzy. Nesmíte modifikovat, upravovat, překládat ani vytvářet odvozené práce na základě Programu. Nesmíte provádět zpětný překlad, zpětné dešifrování, rozklad ani jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu Programu. Pokud pobýváte v Evropské unii, projděte si doplňující podmínky uvedené na konci této smlouvy pod nadpisem "Ustanovení týkající se Evropské unie" v článku 16.

5. Převod.

Nesmíte pronajmout, prodat, poskytnout další licenci, postoupit nebo převést vaše práva k tomuto Programu nebo povolit zkopírování libovolné části tohoto Programu do Počítače jiného uživatel e, vyjma případů výslovně uvedených v této smlouvě. Veškerá práva k používání tohoto Programu však smíte převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že: (a) převedete také (i) tuto smlouvu, (ii) sériová čísla Programu a dalšího softwaru nebo hardwaru dodaného v jednom balení nebo předinstalovaného u tohoto Programu, včetně všech kopií, Aktualizací a předchozích verzí, (b) si neponecháte žádné kopie, včetně záložních kopií uložených v Počítači a (c) příjemce akceptuje všechny podmínky této smlouvy a všechny další podmínky, na základě kterých byla zakoupena platná licence k Programu. Bez ohledu na výše uvedené není dovoleno převádět výukové nebo zkušební verze nebo verze Programu, které nejsou určené k prodeji.

6. Duševní vlastnictví, vyhrazení práv.

Program a všechny povolené kopie, které vytvoříte, jsou duševním vlastnictvím společnosti Adobe a jejích dodavatelů. Struktura, organizace a zdrojový kód Programu představují cenné duševní vlastnictví (např. obchodní tajemství a utajované skutečnosti) společnosti Adobe a jejích dodavatelů. Program je chráněn zákony, zejména zákony Spojených států amerických a dalších zemí, na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních smluv. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, na základě této smlouvy vám nevznikají žádná práva duševního vlastnictví tohoto Programu a veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Adobe a její dodavatelé.

7. Připojení a ochrana osobních údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

7.1 Používání souborů PDF. Použijete-li Program k otevření souboru PDF, který umožňuje zobrazení reklam, může se váš Počítač připojit k webové stránce provozované společností Adobe, inzerentem nebo jinou třetí stranou. V takovém případě bude odeslána vaše adresa internetového protokolu ("adresa IP"). Strana hostující daný server může používat technologii pro odesílání (nebo "nabízení") reklamy či jiného elektronického obsahu, které se zobrazí v otevřeném souboru PDF, případně v jeho blízkosti. Správce webového serveru může dále používat skript JavaScript, funkční odkazy (nazývané též "action tags" či "single-pixel gifs") a další technologie pro zvýšení a měření efektivity reklamy a přizpůsobení reklamního obsahu. Vaše komunikace s webovými servery společnosti Adobe se řídí Zásadami ochrany soukromí Adobe On-line, které naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_cz ("Zásady ochrany soukromí Adobe On-line"). Společnost Adobe nemusí mít přístup ani kontrolu nad funkcemi, které může používat třetí strana, a na strategii ochrany informací na webových serverech této třetí strany se nevztahují Zásady ochrany soukromí Adobe On-line.

7.2 Aktualizace. Je-li váš Počítač připojen k Internetu, může Program bez dalšího oznamování kontrolovat Aktualizace, které jsou k dispozici k automatickému stažení a instalaci do vašeho počítače, a oznámení společnosti Adobe o úspěšné instalaci Programu. V případě programu Reader se mohou Aktualizace automaticky stahovat, nikoli však instalovat bez dalšího oznámení. Můžete ale také změnit nastavení a akceptovat automatické instalace. V takovém případě budou společnosti Adobe předány pouze informace neosobního charakteru, s tou výjimkou, že v některých jurisdikcích může být adresa IP považována za informaci umožňující osobní identifikaci. Použití takových informací, včetně Adresy IP, poskytovaných v rámci procesu automatických aktualizací se řídí Zásadami ochrany soukromí Adobe on-line. Informace o změně výchozích nastavení naleznete v Dokumentaci nebo On-line na adrese http://www.adobe.com/go/settingsmanager_cz pro Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_cz (nebo na stránkách, které je nahradí) pro Reader a http://www.adobe.com/go/air_update_details_cz a http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air pro Adobe AIR.

7.3 Místní ukládání. Programy Flash Player a Adobe AIR mohou umožnit třetím stranám, aby ukládaly určité informace na vašem Počítači v místním datovém souboru označovaném místní sdílený objekt. Typ a množství informací, které aplikace třetí strany požaduje uložit v místním sdíleném objektu, se může v různých aplikacích lišit a takové požadavky kontroluje výhradně dotyčná třetí strana. Více informací o místních sdílených objektech naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_cz. Více informací o tom, jak omezit či kontrolovat ukládání místních sdílených objektů na svém Počítači, naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_cz.

7.4 Manažer nastavení. Aplikace Flash Player a Adobe AIR může způsobit, že určitá uživatelská nastavení ve vašem Počítači budou uložena jako místní sdílený objekt. Tato nastavení jsou spojena s programem Flash Player nebo Adobe AIR na vašem Počítači, ale neobsahují osobně identifikovatelné informace spojené s vámi a umožňují konfigurovat určitá nastavení v programu Flash Player, včetně možnosti omezit třetím stranám ukládání místních sdílených objektů. Více informací o tom, jak konfigurovat vlastní verzi programu Flash Player nebo Adobe AIR, včetně informací, jak zakázat místní sdílené objekty, naleznete v Manažeru nastavení programu Flash Player na adrese http://www.adobe.com/go/settingsmanager_cz, nebo v případě programu Adobe AIR na adrese http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air.

7.5 Technologie vytváření sítí rovnocenných partnerů. Moduly Adobe Flash Player Runtime a Adobe AIR Runtime poskytují možnosti pro aplikace tvořené třetími stranami, které se připojují k Serveru Adobe nebo k Službám Adobe a umožňují přímou komunikaci mezi dvěma klienty Adobe Runtime nebo připojení klienta Adobe Runtime v rámci sítě rovnocenných partnerů nebo distribuované sítě, jež umožňuje, aby byla část vašich prostředků, například šířka pásma, přímo poskytována jiným účastníkům. Před připojením k takové síti rovnocenných partnerů nebo k distribuované síti budete mít možnost takové připojení schválit. Nastavení sítí rovnocenných partnerů se provádí v Manažeru nastavení na adrese http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_cz. Více informací o sítích rovnocenných partnerů naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/RTMFP_cz.

7.6 Technologie ochrany obsahu. Pokud Používáte moduly Adobe Runtime pro přístup k obsahu, který je chráněn pomocí technologie Adobe Flash Media Rights Management Server nebo programem Flash Access ("Ochrana obsahu") za účelem přehrání chráněného obsahu, může Program automaticky vyžadovat ověření práv pro použití médií a práv individualizace ze serveru s informacemi o právech z Internetu a může stahovat a instalovat požadované součásti Programu, včetně jakýchkoli dostupných Aktualizací ochrany obsahu. Více informací o Ochraně obsahu naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/protected_content_cz.

7.7 Použití On-line služeb Adobe. Je-li váš Počítač připojen k Internetu, může Program bez dalšího oznamování občasně nebo pravidelně usnadňovat přístup k obsahu a službám poskytovaným na webových serverech společnosti Adobe nebo přidružených společností ("On-line služby Adobe"). Mezi takové On-line služby Adobe patří mimo jiné: Acrobat.com. V některých případech se může On-line služba Adobe jevit jako vlastnost nebo rozšíření v rámci Programu, by je poskytována z webových stránek. V některých případech může přístup k On-line službám Adobe vyžadovat zaplacení samostatného předplatného či jiného poplatku a/nebo váš souhlas s rozšířenými podmínkami použití. On-line služby Adobe nemusejí být dostupné ve všech jazycích a pro obyvatele všech zemí. Adobe může kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit On-line služby Adobe nebo ukončit jejich dostupnost. Adobe si rovněž vyhrazuje právo zpoplatnit přístup k On-line službě Adobe či použití On-line služby Adobe, jež byla dříve nabízena bezplatně. Je-li váš Počítač připojen k Internetu, může Program bez dalšího oznamování aktualizovat materiály stahovatelné z těchto On -line služeb Adobe stahovat, abyste měli tyto služby k okamžité dispozici, i když právě nejste připojeni. Když se program v rámci funkce Online služby Adobe připojí k internetu, může dojít k odeslání vaší Adresy IP, uživatelského jména a hesla na servery společnosti Adobe a společnost Adobe může tyto údaje uložit v souladu s Dalšími podmínkami použití nebo nabídkou "nápověda" Programu. Tyto údaje může společnost Adobe používat nebo vám může odesílat transakční zprávy za účelem usnadnění On-line služby Adobe. Společnost Adobe může zobrazovat marketingová sdělení v rámci výrobku a poskytovat tak informace o Programu a dalších výrobcích a službách společnosti Adobe, včetně mimo jiné On-line služeb Adobe, a to na základě určitých funkcí specifických pro daný Program, včetně mimo jiné verze Programu, která zahrnuje verzi platformy, verzi Programu a jazyk. Další informace o marketingových sděleních v rámci výrobku naleznete v nabídce "nápověda" v Programu. Kdykoli Program uskuteční připojení k Internetu a komunikuje s internetovými stránkami Adobe, platí – a již automaticky nebo na základě výslovného požadavku uživatele – Zásady ochrany soukromí Adobe On-line. Dále, pokud v danou dobu neobdržíte samostatné podmínky použití, platí Podmínky použití webových stránek Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_cz). Pamatujte prosím, že Zásady ochrany soukromí Adobe umožňují sledovat vaše návštěvy na internetových stránkách a že se podrobněji zabývají problematikou sledování a používání "cookies", funkčních odkazů a podobných zařízení.

8. Nabídky třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

8.1 Nabídky třetích stran. Program vám může umožnit přístup a komunikaci s obsahem třetích stran, softwarovými aplikacemi a datovými službami včetně internetových aplikací (dále jen "Nabídky třetích stran"). Přístup a použití libovolné Nabídky třetí strany včetně veškerého zboží, služeb či informací se řídí podmínkami týkajícími se těchto nabídek a autorskými zákony platnými ve Spojených státech a v dalších zemích. Společnost Adobe nevlastní ani neposkytuje Nabídky třetích stran. Souhlasíte, že nebudete používat žádné takové Nabídky třetí strany v rozporu s autorskými zákony platnými ve Spojených státech a v dalších zemích. Adobe nebo třetí strana může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit dostupnost jakékoli Nabídky třetí strany. Společnost Adobe Nabídky třetích stran nekontroluje, nedoporučuje ani za ně nepřijímá odpovědnost. Jakákoli jednání mezi vámi a jakoukoli třetí stranou ve spojitosti s Nabídkami třetích stran, včetně zásad ochrany soukromí a použití osobních informací, doručování zboží a poskytování služeb a plateb za ně, a jakákoli další ujednání, podmínky, záruky nebo prohlášení spojená s takovými jednáními jsou vedena výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou. Nabídky třetích stran nemusejí být dostupné ve všech jazycích a pro obyvatele všech zemí. Adobe může kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit Nabídky třetích stran nebo ukončit jejich dostupnost.

8.2 S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÝCH ADOBE, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI NEBO TŘETÍ STRANOU V SAMOSTATNÉ SMLOUVĚ UŽÍVÁTE NABÍDKY SPOLEČNOSTI ADOBE I TŘETÍCH STRAN NA VLASTNÍ RIZIKO DLE USTANOVENÍ ČLÁNKŮ 1.1 A 10.

9. Digitální certifikáty. Berete na vědomí a souhlasíte s následujícím:

9.1 Použití. Adobe AIR používá digitální certifikáty pro usnadnění identifikace vydavatel e aplikací Adobe AIR vytvořených třetími stranami. Program Adobe AIR navíc využívá digitální certifikáty pro ověření totožnosti serverů, k nimž přistupuje prostřednictvím protokolu Transport Layer Security (TLS), včetně přístupu prostřednictvím protokolu HTTPS. Aplikace Adobe Reader používá digitální certifikáty za účelem podpisu a jeho ověření v dokumentech PDF a k ověření certifikovaných dokumentů PDF. Moduly Adobe Runtime využívají digitální certifikáty pro zajištění chráněného obsahu před neoprávněným použitím. Váš Počítač se může připojovat k Internetu v okamžiku ověřování digitálního certifikátu, aby stáhl aktuální seznamy zrušených certifikátů (CRL) nebo aktualizoval seznam digitálních certifikátů. Tento přístup může provádět jak Program, tak aplikace z Programu vycházející. Digitální certifikáty jsou vydávány certifikačními úřady – třetími stranami, včetně prodejců služeb CDS (Certified Document Services) společnosti Adobe uvedených na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_cz a prodejců uvedených na seznamu důvěryhodných prodejců schválených společností Adobe (AATL) na adrese http://www.adobe.com/go/aatl_cz a prodejců individualizačních řešení uvedených na adrese http://www.adobe.com/go/protected_content_cz (dále jen "Certifikační úřady"), nebo mohou být podepsány sebou samými.

9.2 Podmínky. Za nákup digitálních certifikátů, jejich používání a spoléhání se na ně nesete odpovědnost vy a příslušný Certifikační úřad. Dříve než se spolehnete na jakýkoli certifikovaný dokument, digitální podpis nebo služby Certifikačních úřadů, pročtěte si platné podmínky, na jejichž základě příslušný Certifikační úřad poskytuje své služby, včetně například ujednání o předplatném, souhlasů smluvních stran, prohlášení o zásadách certifikace a bezpečnosti. Více informací o prodejcích služeb CDS společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/partners_cds_cz; o prodejcích zařazených na seznam AATL společnosti Adobe na adrese http://www.adobe.com/go/aatl_cz.

9.3 Potvrzení. Souhlasíte s tím, že (a) digitální certifikát může být před ověřením odvolán, což způsobí, že digitální podpis nebo certifikát se jeví jako platný, i když ve skutečnosti není, (b) k narušení bezpečnosti a integrity digitálního certifikátu může dojít z důvodu nějaké činnosti či opomenutí podepsané osoby tohoto certifikátu, příslušného Certifikačního úřadu nebo jiné třetí strany a (c) certifikát může být certifikátem podepsatelným sebou samým, který neposkytuje Certifikační úřad. ZA ROZHODOVÁNÍ O SPOLEHLIVOSTI ČI NESPOLEHLIVOSTI DANÉHO CERTIFIKÁTU NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VY SAMI. POKUD VÁM DANÝ CERTIFIKAČNÍ ÚŘAD NEPOSKYTNE SAMOSTATNOU PÍSEMNOU ZÁRUKU, POUŽÍVÁTE DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁTY NA VLASTNÍ RIZIKO.

9.4 Oprávněné třetí strany. Souhlasíte s tím, že všechny Certifikační úřady, na něž se spoléháte, jsou třetí oprávněnou stranou této dohody a mají právo uplatnit nároky z této dohody svým jménem tak, jako by šlo o společnost Adobe.

9.5 Odškodnění. Zavazujete se, že odškodníte Adobe a všechny příslušné Certifikační úřady (s výjimkou případů výslovně uvedených v jeho podmínkách) za veškeré závazky, ztráty, úkony, škody, případně nároky (včetně důvodných výdajů, nákladů a poplatků právního zastoupení) vyplývající nebo se vztahující na jakékoliv případy využívání (či spolehnutí se) služby tohoto úřadu, zejména (a) spolehnutí se na certifikát, jehož platnost uplynula, případně byla zrušena, (b) nesprávné ověření certifikátu, (c) použití certifikátu, který není povolen příslušnými podmínkami, touto smlouvou nebo příslušným zákonem, (d) nesprávné posouzení okolností při využívání služeb či certifikátů vydavatele nebo (e) nesplnění závazků požadovaných příslušnými podmínkami, které se vztahují k této službě, a to jak vámi, tak jakoukoli třetí stranou, která od vás obdrží dokument s digitálním certifikátem.

10. Omezení odpovědnosti.

ADOBE, JEJÍ DODAVATELÉ ANI CERTIFIKAČNÍ ÚŘADY NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY, NÁKLADY ANI ZA ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA UŠLÝ ZISK NEBO ZTRÁTY ÚSPOR, A TO ANI TEHDY, POKUD BYL ZÁSTUPCE ADOBE NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ZTRÁT, ŠKOD NEBO NÁROKŮ UPOZORNĚN. PŘEDCHÁZEJÍCÍ OMEZENÍ A VÝJIMKY PLATÍ V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÉHO PRÁVA VE VAŠÍ ZEMI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE, JEJÍCH DODAVATELŮ A CERTIFIKAČNÍCH ÚŘADŮ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA TENTO PROGRAM. Žádné ustanovení obsažené v této smlouvě neomezuje odpovědnost společnosti Adobe ve vztahu k vám v případě smrti nebo úrazu v důsledku opomenutí Adobe nebo záměrného uvedení v omyl (podvodu). Adobe jedná jménem svých přidružených společností, dodavatelů a Certifikačních úřadů za účelem popření, vyloučení a omezení závazků, záruk a odpovědností dle této smlouvy, avšak v žádném dalším ohledu ani za žádným dalším účelem. Další informace jsou k dispozici v rámci specifických zákonných informací na konci této smlouvy, případně je možno se obrátit na oddělení péče o zákazníky Adobe.

11. Pravidla pro vývoz.

Souhlasíte s tím, že nebudete tento Program přepravovat, přenášet nebo vyvážet do žádné země nebo používat způsobem zakázaným zákony USA o kontrole vývozu nebo jinými zákony, omezeními či předpisy regulujícími podmínky vývozu (společně jen "Exportní zákony"). Navíc, pokud je podle Exportních zákonů tento Program identifikován jako kontrolovaná položka, prohlašujete tímto a zaručujete se, že nejste občanem země nebo nesídlíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo nebo jiná omezení (včetně, bez nároku na úplnost, Íránu, Sýrie, Súdánu, Kuby a Severní Koreje) a že v souvislosti s Exportními zákony nemáte zakázáno tento Program přijmout. Všechna práva na Používání Programu jsou vám zaručena s tím, že pokud porušíte podmínky této smlouvy, můžete těchto práv pozbýt.

12. Rozhodné právo.

Pokud Program používáte jako spotřebitel pouze pro osobní nekomerční účely, pak se tato smlouva řídí zákony státu, v němž jste licenci k používání Programu zakoupili. Pokud nejste takový spotřebitel, smlouva se řídí platným právem (a byla sestavena v souladu s ním): (a) státu Kalifornie, pokud se v okamžiku získání licence k Programu nacházíte ve Spojených státech, v Kanadě či v Mexiku; nebo (b) Japonska, pokud se v okamžiku získání licence k Programu nacházíte v Japonsku; nebo (c) Singapuru, pokud se v okamžiku získání licence k Programu nacházíte v členském státu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Čínské lidové republice (včetně zvláštních správních regionů Hongkong a Macao), Tchaj-wanu nebo v Korejské republice; nebo (d) Anglie, pokud se v okamžiku získání licence k Programu nacházíte v jakékoli jiné jurisdikci, než se uvádí výše. Příslušné soudy v obvodu Santa Clara v Kalifornii, platí-li právo státu Kalifornie, okresní soud v Tokiu v Japonsku, platí-li japonské právo, a příslušné soudy v Londýně v Anglii, platí-li anglické právo, mají nevýlučnou soudní pravomoc v souvislosti se všemi spory týkajícími se této smlouvy. Pokud platí singapurské právo, bude jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s ní, včetně jakýchkoli otázek ohledně její existence, platnosti či ukončení platnosti, řešen a s konečnou platností rozhodnut rozhodčím řízením v Singapuru, v souladu s pravidly pro vedení rozhodčích řízení Singapurského mezinárodního rozhodčího střediska (Singapore International Arbitration Centre, "SIAC"), jak budou v danou dobu v platnosti, přičemž taková pravidla se považují za odkazem včleněná do tohoto oddílu. Rozhodovat bude jeden rozhodce, kterého vyberou strany společně. Nebude-li rozhodce vybrán do třiceti (30) dnů, poté co jedna strana předloží písemný požadavek na postoupení sporu do rozhodčího řízení, provede výběr předseda SIAC. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Bez ohledu na jakákoli ustanovení této smlouvy může společnost Adobe či můžete vy požádat jakýkoli soudní, správní či jiný orgán, aby nařídil jakékoli dočasné či ochranné opatření, včetně soudního příkazu, konkrétního plnění či jiného spravedlivého opatření, jak před zahájením soudního či arbitrážního řízení, tak během něj, a to za účelem ochrany práv a zájmů či za účelem vynucení specifických podmínek, které jsou vhodné pro dočasné opatření. Při výkladu této smlouvy je rozhodující verzí verze anglická. Tato smlouva se neřídí kolizními normami žádné jurisdikce ani Vídeňskou úmluvou OSN o mezinárodní koupi zboží, jejíž uplatnění se tímto výslovně vylučuje.

13. Všeobecná ustanovení.

Pokud bude kterýkoliv článek této smlouvy shledán bezobsažným a nevynutitelným, platnost zbylých článků smlouvy nebude nijak dotčena a tyto články zůstanou i nadále v platnosti a budou vynutitelné v souladu se svými podmínkami. Zákonná ustanovení o ochraně spotřebitele nejsou touto smlouvou dotčena. Tato smlouva může být změněna pouze písemně a musí být podepsána oprávněným zástupcem společnosti Adobe. Za dalších nebo odlišných podmínek Adobe může poskytnout Upgrade a aktualizace. Toto je úplné ujednání mezi vámi a Adobe, týkající se Programu, a nahrazuje všechna předchozí vyjádření, jednání, opatření a reklamní prohlášení týkající se tohoto Programu.

14. Poznámka pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA.

Pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA Adobe prohlašuje, že dodržuje všechny platné zákony včetně opatření Prováděcího příkazu 11246 v platném znění, oddíl 402 zákona na podporu veteránů vietnamské války z roku 1974 (38 USC 4212) a oddíl 503 zákona proti diskriminaci z roku 1973 v platném znění a vyhlášky 41 CFR, oddíl 60–1 až 60–60, 60–250 a 60–741. Opatření a články týkající se afirmativní akce uvedené v předchozí větě jsou v této smlouvě uvedeny odkazem.

15. Shoda s licencemi.

Pokud jste firma, společnost nebo organizace, souhlasíte s tím, že na základě žádosti Adobe nebo jejího oprávněného zástupce předložíte do třiceti (30) dní úplnou dokumentaci a prokážete, že v okamžiku žádosti používáte všechny programy Adobe ve shodě s platnými licencemi Adobe.

16. Ustanovení týkající se Evropské unie.

Nic, co tato smlouva obsahuje (včetně odstavce 4.5), nemůže omezit žádná práva na dekompilování Programu, jichž se nelze vzdát a jež vám mohou náležet na základě všeobecně závazného zákona. Pokud například pobýváte v Evropské unii (EU), můžete mít právo za určitých podmínek specifikovaných v platných zákonech dekompilovat Program, pokud je to nezbytné za účelem dosažení interoperability Programu s jiným softwarovým programem a pokud jste nejprve požádali Adobe o poskytnutí informací nezbytných pro dosažení takové interoperability, avšak společnost Adobe takové informace neposkytla. Navíc takovou dekompilaci můžete provádět pouze vy nebo někdo jiný, kdo je oprávněn používat kopii Programu vaším jménem. Adobe má právo před poskytnutím takových informací stanovit přiměřené podmínky. Jakékoli informace dodané společností Adobe nebo vámi získané způsobem zde uváděným můžete používat pouze vy a pro účely zde popsané a nesmí být sděleny žádné třetí straně ani použity pro vytvoření programu, který je v zásadě podobný formě Programu, ani nesmí být použity pro žádné jiné činy, které porušují autorská práva společnosti Adobe a jejích poskytovatelů licencí.

17. Specifická ustanovení a výjimky.

17.1 Omezení odpovědnosti pro uživatele sídlící v Německu a Rakousku

17.1.1 Pokud jste Program získali v Německu nebo Rakousku, kde také sídlíte, neplatí ustanovení článku 10. Namísto toho, podle ustanovení článku 17.1.2, bude zákonná odpovědnost společnosti Adobe omezena následujícím způsobem: (a) Adobe a jeho přidružené společnosti odpovídají za škody pouze do výše rozumně předvídatelné v čase uzavření licenční smlouvy vzhledem ke škodám způsobeným mírným porušením podstatných smluvních povinnosti z nedbalosti a (b) Adobe a jeho přidružené společnosti neodpovídají za škody způsobené mírným nedbalostním porušením nepodstatných smluvních povinností.

17.1.2 Výše uvedené omezení záruky se nevztahuje na žádnou zákonnou statutární odpovědnost, jako je zejména odpovědnost z německého zákona o záruce na zboží, odpovědnost za zajištění zvláštní záruky nebo odpovědnost za zaviněné škody na zdraví.

17.1.3 Jste povinni přijmout všechna důvodná opatření za účelem zabránění a omezení škod, zvláště pak vytvoření záložní kopie Programu a svých počítačových dat, jež jsou předmětem této smlouvy. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud se chcete od Adobe dozvědět cokoliv jiného, použijte prosím adresu a kontaktní informace obsažené v tomto produktu nebo na interne

tové adrese http://www.adobe.com/cz pro kontaktování kanceláře Adobe, která má na starosti vaši zemi.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader a Shockwave jsou zapsané ochranné známky nebo chráněné známky Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

PlatformClients_PC_WWEULA-cs_CZ-20100625_1419