Accessibility

ADOBE
Programvarelisensavtale for datamaskin

1. GARANTIFRASIGELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG –AVTALER.

1.1 GARANTIFRASIGELSE.PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG « UTEN FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER» OG MED ALLE MANGLER. ADOBE OG DERES LEVERANDØRER OG SERTIFIKATMYNDIGHETER GARANTERER IKKE, OG KAN IKKE GARANTERE YTELSEN ELLER RESULTATENE DU MÅTTE OPPNÅ VED BRUK AV PROGRAMVAREN, TJENESTENE FRA SERTIFIKATMYNDIGHETENE ELLER ANDRE TILBUD FRA TREDJEPART. I DEN GRAD DET LAR SEG GJØRE UTEN Å KOMME I STRID MED INTERNASJONALT PRESEPTORISK LOVGIVNING ELLER BEGRENSNINGER I GJELDENDE LOVER I DIN JURISDIKSJON, FRASKRIVER ADOBE OG DERES LEVERANDØRER OG SERTIFIKATMYNDIGHETER SEG ENHVER FORPLIKTELSE OM AT PRODUKTET SKAL TILFREDSSTILLE NOEN KRAV, ENTEN DETTE ER BASERT PÅ GARANTIER, LØFTER, GITTE OPPLYSNINGER ELLER RETTSREGLER, (OG ENTEN DETTE ER GJORT UTTRYKKELIG ELLER STILLTIENDE/INNFORTOLKET, OG ENTEN DET BASERES PÅ LOVGIVNING, RETTSPRAKSIS, SEDVANE, KUTYME ELLER ANDRE RETTSKILDER) I ANDRE SAKER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRAVÆR AV INNGREP ELLER KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, SALGBARHET, INTEGRASJON, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ELLER SKIKKETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. BESTEMMELSENE I AVSNITT 1.1 OG 10 SKAL FORTSETTE ETTER AT DENNE AVTALEN OPPHØRER, UANSETT GRUNN, MEN DETTE SKAL IKKE IMPLISERE ELLER SKAPE NOEN VEDVARENDE RETT TIL BRUK AV PROGRAMVAREN ETTER AT DENNE AVTALEN OPPHØRER.

1.2.BINDENDE AVTALE: Ved å bruke, kopiere eller distribuere Programvaren fra Adobe, helt eller delvis, aksepterer du alle vilkår og betingelser i denne avtalen, spesielt inkludert bestemmelsene om:

Ved godkjennelse lar denne avtalen seg håndheve mot deg og enhver instans som har ervervet Programvaren og som denne benyttes på vegne av. Hvis du ikke sier deg enig i dette, må du ikke ta i bruk denne Programvaren.

1.3 TILLEGGSVILKÅR OG –AVTALER. Adobe tillater deg kun å Bruke Programvaren i samsvar med betingelsene i denne avtalen. Bruk av visse tredjepartsmaterialer som er inkludert i Programvaren kan være underlagt andre betingelser og vilkår som vanligvis finnes i en separat lisensavtale, en « Les meg»-fil plassert i nærheten av slikt materiale eller i « Notis for tredjeparts programvare og/eller Tilleggsvilkår og –avtaler» på http://www.adobe.com/go/thirdparty_no. Disse øvrige vilkårene og betingelsene erstatter hele eller deler av denne avtalen dersom det oppstår en konflikt med vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

2. Definisjoner.

« Adobe» betyr Adobe Systems Incorporated, et Delaware-selskap, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, i de tilfeller hvor underdel 12(a) i denne avtalen gjelder. Ellers betyr det Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, et selskap som er organisert i henhold til irsk lovgivning og er et affiliert selskap og lisensho

lder for Adobe Systems Incorporated.

« Kompatibel PC» betyr en Datamaskin som oppfyller Programvarens systemkrav som spesifisert i dokumentasjonen.

« Datamaskin» betyr en virtuell eller fysisk personlig enhet som tar imot informasjon i digital form eller lignende, og endrer den til et spesifikt resultat basert på en instruksjonssekvens.

« Datamaskin» eller « PC» skal innebære et maskinvareprodukt som er skapt og markedsført med hovedhensikt å drive produktivitets-, underholdnings- og annen programvare anskaffet av ikke-relaterte tredjeparts selgere av programvare, som drives avhengig av et fullt fungerende og fullt utstyrt operativsystem for datamaskiner av den/de typen(e) som er i utstrakt bruk i drift av bærbare PC-er, stasjonære PC-er, servere og PC-er med mikroprosessor. Denne definisjonen av Datamaskin skal utelukke maskinvareprodukter som er skapt og/eller markedsført i hovedsak for følgende: TV, TV-mottaker, bærbar mediaspiller, audio/video-mottaker, radio, hodetelefoner, høyttaler, personlig digital assistent (« PDA»), telefon eller lignende telefonibasert apparat, spillkonsoll, personlig videopptaker (« PVR»), DVD-spiller eller annen optisk media, videokamera, stativbasert kamera, camcorder, apparat for videoredigering og formatendring, videoframvisningsapparat, og skal også utelukke lignende forbruker-, profesjonelle- eller industriapparater.

« Programvare» betyr (a) alt innholdet i filene (levert ved elektronisk nedlastning eller på et fysisk medium), eller andre disker eller media denne avtalen følger med, som kan inkludere (i) Adobe eller tredjeparts datamaskininformasjon eller programvare, herunder Adobe Reader® (« Adobe Reader»), Adobe® AIR® (« Adobe AIR»), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player og Authorware® Player (Flash, Shockwave og Authorware-spillerne omtales samlet som « Adobe Runtime»); (ii) relatert, forklarende skriftlig materiale eller filer (« Dokumentasjon») og (iii) skrifter eller fonter og (b) oppgraderinger, endrede versjoner, tillegg og oppdateringer for det som er nevnt ovenfor, som er stilt til rådighet av Adobe (samlet kalt « Oppdateringer»).

« Bruk» betyr å få tilgang til, installere, laste ned, kopiere eller på annen måte dra nytte av Programvarens funksjonalitet.

3. Programvarelisens.

Hvis du mottok Programvaren fra Adobe eller en av deres autoriserte lisenstakere, og under forutsetning av at du opptrer i samsvar med vilkårene i denne avtalen, herunder begrensningene i avsnitt 4, gir Adobe deg en ikke-eksklusiv lisens til å Bruke Programvaren til formål som beskrevet i Dokumentasjonen nedenfor:

3.1 Generell bruk. Du kan installere og Bruke én kopi av Programvaren på en Kompatibel PC. Se avsnitt 4 for viktige begrensninger i Bruken av Programvaren.

3.2 Server-bruk. Denne avtalen gir deg ikke tillatelse til å installere eller å Bruke Programvaren på en datamaskin som fungerer som filserver. Hvis du vil ha opplysninger om Bruk av Programvaren på en filserver, finner du opplysninger om Adobe Reader på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_no, eller på http://www.adobe.com/go/licensing_no for opplysninger om Adobe Runtime.

3.3 Distribusjon. Denne lisensen gir deg ikke rett til å viderelisensiere eller distribuere Programvaren. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du kan få rett til å distribuere Programvaren på fysiske medier eller via et internt nettverk, eller sammen med produktet eller tjenestene dine, kan du finne opplysninger om Adobe Reader på http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_no, eller på http://www.adobe.com/go/licensing_no om Adobe Runtime.

3.4 Sikkerhetskopi. Du kan ta én sikkerhetskopi av Programvaren, så sant sikkerhetskopien ikke er installert eller i bruk på noen annen datamaskin. Du kan ikke overføre rettighetene til en sikkerhetskopi, med mindre du overfører alle rettighetene i Programvaren som angitt i avsnitt 5.

4. Forpliktelser og begrensninger.

4.1 Begrensninger for Adobe Runtime. Du kan ikke Bruke en Adobe Runtime på en ikke-PC-innretning eller med en innebygd- eller enhetsversjon av noe som helst operativsystem. For å unngå tvil, og kun som eksempler, kan du ikke bruke Adobe Runtime på en (a) mobil innretning, set top boxes (STB), håndholdte enheter, telefoner, spillkonsoller, TV-er, DVD-spillere, mediesentre (unntatt Windows XP Media Center Edition og dets etterfølgere), elektroniske oppslagstavler eller digital tegnangiver (« digital signage»), Internett-hjelpemiddel (« Internet appliances») eller andre innretninger tilknyttet Internett, PDA-er, medisinske innretninger, minibanker, telematiske (« telematic») innretninger, spillmaskiner, hjemmeautomasjonssystemer, kiosker, fjernstyringsenheter eller andre elektroniske artikler rettet mot forbruker, (b) operatørbaserte mobil-, kabel-, satellitt- eller tv-systemer eller (c) andre innretninger for lukkede systemer. Det gis ingen rett eller lisens til Bruk av Adobe Runtime til slik ulovlig bruk. Se http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_no for informasjon om Programvarevilkår for ikke-PC-versjoner av Adobe Runtime. Hvis du vil ha opplysninger om lisensiering av Adobe Runtime for bruk i slike systemer, kan du se http://www.adobe.com/go/licensing_no.

4.1.1 Restriksjoner for AVC-video. Denne Programvaren kan inneholde h.264/AVC-videoteknologi, slik bruk krever i så fall følgende notis fra MPEG-LA, L.L.C: PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER TIL Å (I) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STAND

ARDEN (« AVC VIDEO») OG/ELLER (II) DEKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER I SAMMENHENG MED PERSONLIG, IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE SKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LISENS TIL Å LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LISENSER GIS ELLER SKAL BRUKES TIL ANNEN BRUK. DU KAN FINNE FLERE OPPLYSNINGER FRA MPEG LA, L.L.C. SE http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Restriksjoner for Adobe Flash Player. Du skal ikke bruke Adobe Flash Player med andre apparater eller innretninger som omgår teknologiske forholdsregler for beskyttelse av video, audio og/eller datainnhold, inkludert Adobes sikre RTMP-forholdsregler. Det gis ingen rett eller lisens til bruk av Adobe Flash Player til slik ulovlig bruk.

4.3 Begrensninger for Adobe Reader.

4.3.1 Konverteringsbegrensninger. Du skal ikke integrere eller bruke Adobe Reader med noen annen programvare, plug-in eller forbedring som bruker eller er avhengig av Adobe Reader ved konvertering eller endring av PDF-filer til et annet filformat (f.eks. en PDF-fil til TIFF-, JPEG- eller SVG-fil.)

4.3.2 Begrensning på plug-in. Du skal ikke integrere eller bruke Adobe Reader med noen form for plug-in-programvare som ikke er utviklet i samsvar med Adobe Integration Key License Agreement. Du finner mer informasjon på http://www.adobe.com/go/rikla_program_no.

4.3.3 Deaktiverte funksjoner. Adobe Reader kan inneholde funksjoner eller funksjonaliteter som er skjult eller vises som deaktivert eller « grået ut» (de « Deaktiverte funksjonene»). Disse Deaktiverte funksjonene kan bare aktiveres ved åpning av et PDF-dokument som er blitt opprettet ved bruk av aktiveringsteknologi som bare er tilgjengelig fra Adobe. Du skal ikke ha tilgang til, eller prøve å få tilgang til noen som helst Deaktiverte funksjoner annet enn ved bruk av slike aktiveringsteknologier, og du skal heller ikke stole på at Adobe Reader vil opprette en funksjon som i hovedtrekk er tilsvarende hvilken som helst deaktivert funksjon, eller på annen måte omgå teknologien som styrer aktivering av slike funksjoner. Hvis du vil ha flere opplysninger om deaktiverte funksjoner, kan du se http://www.adobe.com/go/readerextensions_no.

4.4 Erklæringer. Du skal ikke endre eller fjerne noe opphavsrettbeskyttet materiale eller andre eierforhold på eller i Programvaren.

4.5 Ingen endring eller omvendt utvikling. Du skal ikke modifisere, tilpasse, oversette eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du skal ikke omvendt utvikle, dekompilere, demontere, eller på noen måte forsøke å avsløre kildekoden til Programvaren. Vennligst referer til tilleggsvilkårene på slutten av denne avtalen, i avsnitt 16, dersom du er bosatt innenfor EU-området.

5. Overføring.

Du kan ikke leie, lease, viderelisensiere, tildele eller overføre rettighetene dine til Programvaren, eller autorisere hele eller deler av Programvaren for kopiering til andre brukeres Datamaskiner, med unntak av det som det er gitt uttrykkelig tillatelse til i denne avtalen. Du kan imidlertid overføre alle dine rettigheter til å bruke Programvaren, til en annen person eller juridisk enhet, under forutsetning av at: (a) du også overfører (i) denne avtalen, og (ii) Programvaren og all annen programvare eller maskinvare som følger med, er « bundled» med, eller er forhåndsinstallert med Programvaren, herunder alle kopier, Oppdateringer og tidligere versjoner, til slik person eller enhet, (b) du ikke beholder noen kopier, heller ikke sikkerhetskopier eller kopier lagret på en Datamaskin, og (c) mottakeren godtar vilkårene og betingelsene i denne avtalen og alle andre vilkår og betingelser som gjaldt da du kjøpte en lisens til Programvaren. Uten hensyn til det foregående, kan du ikke overføre utdanningskopier, forhåndsversjoner, eller kopier av Programvaren som ikke er ment for videresalg.

6. Eierskap til åndsverk, forbeholdelse av rettigheter.

Programvaren og autoriserte kopier du lager, er en åndsverksrettighet som tilhører og er eid av Adobe og deres leverandører. Strukturen, organiseringen og koden til Programvaren er intellektuell eiendom (f.eks. forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon) tilhørende Adobe og dets leverandører. Programvaren er beskyttet gjennom lov, herunder uten begrensninger copyrightlovene i USA og andre land, og av internasjonale traktatbestemmelser. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt ovenfor, gir ikke denne avtalen deg noen åndsverksrettigheter eller opphavsrett til Programvaren. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er overført til deg, er forbeholdt Adobe og deres leverandører.

7. Tilkoblingsmuligheter og personvern. Du anerkjenner og samtykker i følgende:

7.1 Bruk av PDF-filer. Når du Bruker Programvaren for å åpne en PDF-fil som har blitt aktivert for å vise annonser, kan din Datamaskin kobles til en webside drevet av Adobe, en annonsør, eller annen tredjepart. Når dette skjer, blir IP-adressen din (Internett-protokoll) sendt. Parten som driver nettstedet kan bruke teknologi som sender (eller « serverer») reklame eller annet elektronisk innhold som vises i eller nær ved den åpne PDF-filen. Nettstedsoperatøren kan også bruke JavaScript, « web beacons» (også kjent som handlingsmerker eller énpiksel-GIF) eller annen teknologi for å øke og måle effektiviteten på reklamen, og å persontilpasse reklameinnholdet. Kommunikasjonen din med Adobe er underlagt Adobes online personvernpolicy, som kan finnes på http://www.adobe.com/go/privacy_no. Det kan være mulig at Adobe ikke har tilgang til eller styring over de funksjonene en tredjepart kan tenkes å bruke, og personvernpraksisen på tredjeparts nettsteder dekkes ikke av Adobes online personvern-policy.

7.2 Oppdatering. Dersom din Datamaskin er koblet til Internett, kan Programvaren, uten forvarsel, se etter Oppdateringer som er tilgjengelige for automatisk nedlasting og installasjon på din Datamaskin og opplyse Adobe om at Programvaren er installert på en vellykket måte. For Reader kan Oppdateringer lastes ned automatisk, men ikke bli installert uten varsel med mindre du endrer innstillingene for å godkjenne automatisk installasjon. Kun ikke-personlig identifiserbar informasjon blir videresendt til Adobe når dette skjer, bortsett fra i den grad IP-adresser kan ansees som personlig identifiserbare i enkelte jurisdiksjoner. Bruken av denne informasjonen, inkludert din IP-adresse, videresendt gjennom prosessen for automatisk oppdatering er styrt av Adobes online personvernpolicy. Se Dokumentasjonen for informasjon om å endre standardinnstillinger, eller online på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_no for Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_no (eller nyere webside) for Reader, og http://www.adobe.com/go/air_update_details_no og http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air for Adobe AIR.

7.3 Lokal lagring. Flash Player og Adobe AIR kan tillate at tredjeparter lagrer viss informasjon på din Datamaskin i en lokal datafil kjent som et lokalt delt objekt. Typen og mengden av informasjon som tredjepartsprogrammet ber om å lagre i et lokalt delt objekt kan variere etter programmet, og slike anmodninger blir kun kontrollert av tredjeparten. Du kan finne mer informasjon om lokalt delte objekter på http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_no. For mer informasjon om hvordan du begrenser eller kontrollerer lagringen av lokalt delte objekter på Datamaskinen din, se http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_no.

7.4 Innstillings-manager. Flash Player og Adobe AIR kan gjøre at visse brukerinnstillinger blir lagret på Datamaskinen din som et lokalt, delt objekt. Disse innstillingene er knyttet til Flash Player og Adobe AIR på Datamaskinen din, men inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon som kan knyttes til deg, og tillater deg å konfigurere visse innstillinger i Flash Player, deriblant muligheten til å forhindre at tredjeparter lagrer lokalt delte objekter. Du kan finne mer informasjon om hvordan du konfigurerer din versjon av Flash Player eller Adobe AIR, inkludert hvordan du deaktiverer lokalt delte objekter i Innstillings-manager for Flash Player på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_no, eller http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air for Adobe AIR.

7.5 Brukerassisterte nettverksteknologi. Adobe Flash Player og Adobe AIR runtimes tillater at programvarer bygget av tredjeparter kan koble seg til en Adobe-server eller –tjeneste og tillater direkte kommunikasjon mellom to Adobe Runtime-klienter eller for å koble til en Adobe Runtime-klient som en del av en brukergruppe eller et distribuert nettverk som tillater at en del av dine ressurser, f.eks. nettverksbåndbredde, kan være direkte tilgjengelig for andre deltakere. Før du blir med i en slik brukergruppe eller distribuert nettverk, får du muligheten til å godta en slik tilkobling. For å styre innstillinger for brukerassisterte nettverk, gå til Innstillings-manageren på http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_no. Du kan finne mer informasjon om Brukerassisterte nettverk på http://www.adobe.com/go/RTMFP_no.

7.6 Innholdsbeskyttet teknologi. Om du Bruker Adobe Runtimes for å få tilgang til innhold som er beskyttet med Adobe Flash Media Rights Management Server eller Flash Access-programvare (« Innholdsbeskyttelse»), for at du skal kunne spille av det beskyttede innholdet, kan det hende at Programvaren automatisk ber om rettigheter for mediabruk og individualisering fra en rettighetsserver på Internett, og kan laste ned og installere nødvendige komponenter av Programvaren, inkludert tilgjengelige oppdateringer for Innholdsbeskyttelse. Du finner mer informasjon om Innholdsbeskyttelse på http://www.adobe.com/go/protected_content_no.

7.7 Bruk av Adobes online-tjenester. Dersom Datamaskinen din er koblet til Internett, kan Programvaren uten forvarsel og på periodesvis eller regelmessig basis gi deg tilgang til innhold og tjenester som finnes på websider som blir vedlikeholdt av Adobe eller dets datterselskaper (« Adobe Online Services»). Eksempler på nevnte Adobe online-tjenester kan omfatte, men ikke være begrenset til: Acrobat.com. I noen tilfeller kan en av Adobes online-tjenester fremkomme som en egenskap eller utvidelse i Programvaren, selv om den finnes på et nettsted. I noen tilfeller kan tilgang til en av Adobes online-tjenester kreve et eget abonnement eller andre gebyrer for å få tilgang til dem, og/eller du må samtykke til tilleggsbetingelser for bruk. Adobes online-tjenester er ikke tilgjengelige på alle språk eller for innbyggere i alle land, og Adobe kan, når som helst og av hvilken som helst grunn, endre eller stoppe tilgjengeligheten av en online-tjeneste fra Adobe. Adobe forbeholder seg også retten til å begynne å avkreve et gebyr for tilgang til eller bruk av en online-tjeneste fra Adobe som tidligere var gratis. Dersom Datamaskinen din er koblet til Internett, kan Programvaren uten varsel oppdatere nedlastbart materiale fra disse Adobe online-tjenestene for å gjøre disse Adobe online-tjenestene tilgjengelige også når du arbeider i frakoblet modus. Når Programvaren kobler på Internett som en del av Adobes online-tjenester, kan IP-adressen din, brukernavnet ditt og passordet ditt bli sendt til Adobes servere og lagret av Adobe i samsvar med Tilleggsvilkårene for bruk eller «Hjelp»-menyen i Programvaren. Denne informasjonen kan bli brukt av Adobe for å sende deg transaksjonsmeldinger for å forenkle Adobes online-tjenester. Adobe kan markedsføre produkter for å gi informasjon om Programvaren og andre varer og tjenester fra Adobe, som kan omfatte, men ikke være begrenset til Adobes online-tjenester, basert på enkelte spesifikke egenskaper hos Programvaren som kan omfatte, men ikke være begrenset til Programvareversjonen, inkludert, uten begrensninger, plattformversjon, Programvareversjon og språk. For mer informasjon om slik markedsføring av Adobes produkter, se «Hjelp»-menyen i Programvaren. Når Programvaren kobler på Internett og kommuniserer med en Adobe-webside, enten automatisk eller brukerstyrt, skal Adobes online personvernpolicy gjelde. Videre skal Betingelser for bruk på Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_no) legges til grunn, med mindre du har særskilte betingelser for bruk på det aktuelle tidspunktet. Vær oppmerksom på at Adobes personvernpolicy tillater sporing av besøk på nettsteder, og den beskriver i detalj emnet vedrørende sporing og bruk av informasjonskapsler, « web beacons» (handlingsmerker) og lignende enheter.

8. Tilbud fra tredjepart. Du anerkjenner og samtykker i følgende:

8.1 Tilbud fra tredjepart. Programvaren kan gi deg tilgang og lov til å samhandle med tredjepartsnettsteder, programapplikasjoner og datatjenester, inkludert rike Internett-applikasjoner (« Tilbud fra tredjepart»). Tilgangen til, og bruken av ev. Tilbud fra tredjepart, inkludert ev. varer, tjenester eller informasjon, er underlagt de vilkår og betingelser som gjelder for slike tilbud, samt lov om opphavsrett i USA og andre land. Tilbud fra tredjepart eies eller ytes ikke av Adobe. Du samtykker i at du ikke vil bruke slike Tilbud fra tredjepart i brudd med lover om opphavsrett i USA eller andre land. Adobe kan til enhver tid og av hvilken som helst årsak modifisere eller innstille tilgjengeligheten av enhver Tilbud fra tredjepart. Adobe kontrollerer ikke, bifaller ikke, og aksepterer ikke ansvar for Tilbud fra tredjepart. Enhver omgang mellom deg selv og hvilken som helst tredjepart i forbindelse med et Tilbud fra tredjepart, inkludert slik parts personvernpolicy og bruk av personopplysninger, levering av og betaling for varer og tjenester og alle vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slik omgang, skjer utelukkende mellom deg og en slik tredjepart. Tilbud fra tredjepart er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller for innbyggere i alle land, og Adobe kan, når som helst og av hvilken som helst grunn, endre eller stoppe tilgjengeligheten av hvilke som helst Tilbud fra tredjepart. 8.2 MED UNNTAK AV DET SOM ER UTTRYKKELIG AKSEPTERT AV ADOBE ELLER DERES DATTERSELSKAPER ELLER EN TREDJEPART I EN SEPARAT AVTALE, ER DIN BRUK AV ADOBES TILBUD OG TILBUD FRA TREDJEPART PÅ DIN EGEN RISIKO, UNDERLAGT BEGRENSNINGER I GARANTIER OG ANSVAR I AVSNITT 1.1 OG 10.

9. Digitale sertifikater. Du anerkjenner og samtykker i følgende:

9.1 Bruk. Adobe AIR bruker digitale sertifikater for å hjelpe deg å identifisere den som har publisert Adobe AIR-applikasjoner som er opprettet av tredjeparter. I tillegg bruker Adobe AIR digitale sertifikater for å etablere identiteten til servere med tilgang via Transport Layer Securtiy-protokollen (TLS), deriblant tilgang via HTTPS. Adobe Reader bruker digitale sertifikater til å signere og validere signaturer i PDF-dokumenter, og til å validere sertifiserte PDF-dokumenter. Adobe Runtimes benytter digitale sertifikater for å sikre beskyttet innhold fra ikke-autorisert bruk. Din Datamaskin kan kobles til Internett når et digitalt sertifikat skal verifiseres, for å laste ned en oppdatert liste over tilbakekalte sertifikater (CRL) eller for å oppdatere listen over digitale sertifikater. Denne tilgangen kan gjøres både av Programvaren og av programmer som er basert på Programvaren. Digitale sertifikater utstedes av tredjeparts sertifikatmyndigheter, deriblant Adobe Certified Document Services-selgere (CDS) som er listet opp på http://www.adobe.com/go/partners_cds_no og Adobe Approved Trust List-selgere (AATL) som er listet opp på http://www.adobe.com/go/aatl_no, og individualiseringsselgere som finnes på http://www.adobe.com/go/protected_content_no (sammen kjent som « Sertifiseringsmyndigheter»), eller kan signeres av brukeren.

9.2 Vilkår og betingelser. Ansvaret for kjøp, bruk og tillit til digitale sertifikater hviler på deg og sertifikatmyndigheten. Før du stoler på et sertifisert dokument, digital signatur eller tjenestene fra en sertifikatmyndighet, bør du gjennomgå de gjeldende vilkår og betingelser som den aktuelle sertifikatmyndigheten tilbyr tjenestene sine under, for eksempel ev. abonnentavtaler eller partsavtaler de er avhengig av, sertifikat-policyer og erklæringer om arbeidsmetoder. Se lenkene på http://www.adobe.com/go/partners_cds_no for informasjon om Adobes CDS-selgere og http://www.adobe.com/go/aatl_no for informasjon om Adobes AATL-selgere.

9.3 Bekreftelse. Du sier deg enig i at (a) et digitalt sertifikat kan være tilbakekalt før det verifiseres, noe som gjør at den digitale signaturen kan fremstå som gyldig når den faktisk ikke er det, (b) sikkerheten eller integriteten av et digitalt sertifikat kan være kompromittert på grunn av en handling eller utelatelse av den som signerer dokumentet, den gjeldende sertifikatmyndigheten eller hvilken som helst annen tredjepart, og (c) et sertifikat kan være et egensignert sertifikat som ikke er levert av en sertifikatmyndighet. DU ER SOM ENESTE PERSON ANSVARLIG FOR Å VURDERE OM DU VIL STOLE PÅ ET SERTIFIKAT. HVIS DET IKKE FORELIGGER EN SEPARAT SKRIFTLIG GARANTI TIL DEG FRA EN SERTIFIKATMYNDIGHET, BRUKER DU DIGITALE SERTIFIKATER FOR EGEN RISIKO.

9.4 Begunstigelse av tredjepart. Du sier deg enig i at en hvilken som helst sertifikatmyndighet du stoler på er en begunstiget tredjepart i denne avtalen, og skal ha rett til å håndheve avtalen i eget navn som om de var Adobe.

9.5 Skadesløshet. Du aksepterer å holde Adobe og eventuelle aktuelle sertifikatmyndigheter (med unntak for det som er uttrykkelig angitt i deres vilkår og betingelser) fri for ethvert ansvar, tap, handlinger, skadeerstatning eller krav (inkludert alle rimelige utgifter, kostnader og advokatsalærer) som oppstår pga. eller er knyttet til bruk eller opptreden pga. tillit til, av deg eller tredjeperson som mottar et dokument fra deg med et digitalt sertifikat, en hvilken som helst tjeneste fra en sertifikatmyndighet, herunder, men ikke begrenset til (a) tillit til et utgått eller tilbaketrukket sertifikat; (b) ukorrekt verifisering av et sertifikat; (c) bruk av et sertifikat utover det som omfattes av gjeldende vilkår og betingelser, denne avtalen eller gjeldende lov; (d) mangel på utøvelse av rimelig skjønn under omstendighetene ved tiltro til utstedertjenestene; eller (e) unnlatelse av å oppfylle forpliktelsene som kreves i vilkår og betingelser for tjenestene.

10. Ansvarsbegrensning.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL ADOBE, DERES LEVERANDØRER ELLER SERTIFIKATMYNDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SKADER, KRAV ELLER KOSTNADER I NOEN SOM HELST FORM ELLER FOR EVENTUELLE FØLGETAP, INDIREKTE TAP, AVLEDETE TAP, ELLER FOR TAPTE PROFITTER ELLER TAPTE KOSTNADSBESPARELSER, IKKE ENGANG I TILFELLE EN REPRESENTANT FOR ADOBE ELLER EN LEVERANDØR ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR ET SLIKT TAP ELLER EN SLIK SKADE, KRAV ELLER KOSTNADER. DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGER OG EKSKLUSJONER GJELDER SÅ LANGT DET IKKE ER I STRID MED GJELDENDE INTERNASJONAL PRESEPTORISK LOV I DIN JURISDIKSJON. ADOBES SAMLEDE ANSVAR OG DERES LEVERANDØRERS OG SERTIFIKATMYNDIGHETERS ANSVAR UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SKAL VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER BETALT FOR PROGRAMVAREN, OM NOE. Ingenting i denne avtalen begrenser Adobes ansvar overfor deg ved død eller personlig skade som et resultat av Adobes uaktsomhet eller for skadegjørende handling forvoldt ved bedrageri (svindel). Adobe handler på vegne av deres leverandører og sertifikatmyndigheter når det gjelder fraskrivelse, utelukkelse og/eller begrensning av forpliktelser, garantier og ansvar som angitt i denne avtalen, men ikke i andre tilfeller og ikke for noen andre formål. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du se den eventuelle jurisdiksjonsspesifikke informasjonen til slutt i denne Avtalen, eller kontakte Adobes kundestøtteavdeling.

11. Eksportregler.

Du sier deg enig i at Programvaren ikke vil bli sendt ut, overført eller eksportert til noe land eller brukt på noen måte som er forbudt i henhold til den amerikanske eksportadministrasjonsloven, « the United States Export Administration Act», eller noen andre eksportlover, begrensninger eller regler (samlet kalt « Eksportlovene»). Hvis Programvaren i tillegg finnes på listen over eksportkontrollerte varer i henhold til Eksportlovene, garanterer du, og er ansvarlig for at du ikke er statsborger, eller på andre måter befinner deg i, en nasjon det er sanksjoner mot (inkludert, uten begrensning Iran, Irak, Syria, Sudan, Libya, Cuba og Nord-Korea), og at du ikke på andre måter er forhindret fra å motta Programvaren i henhold til Eksportlovene. Alle rettigheter til å bruke Programvaren gis på betingelse av at slike rettigheter forspilles hvis du ikke oppfyller vilkårene i denne avtalen.

12. Gjeldende lov.

Hvis du er en forbruker som bare benytter Programvaren til personlig og ikke-forretningsmessig bruk, vil denne avtalen styres av lovene i det landet der du kjøpte lisensen for å bruke Programvaren. Hvis du ikke er en slik forbruker, vil denne avtalen være underlagt og bli tolket i henhold til de vesentlige lovene som gjelder i: (a) staten California, hvis en Programvarelisens er kjøpt mens du er i USA, Canada eller Mexico; eller (b) Japan, hvis en Programvarelisens er kjøpt mens du er i Japan; eller (c) Singapore, hvis en Programvarelisens er kjøpt mens du er i et av landene i den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen ASEAN, Folkerepublikken Kina (inkludert Hong Kong SAR og Macau SAR), Taiwan eller Sør-Korea; eller (d) England, hvis en Programvarelisens er kjøpt mens du er i en jurisdiksjon ikke nevnt over. De respektive domstolene i Santa Clara County i California når lovene i California gjelder, Tokyo District Court i Japan når lovene i Japan gjelder, og de kompetente domstolene i London når lovene i England gjelder, skal hver for seg ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister i forbindelse med denne avtalen. Når lovene i Singapore gjelder, skal tvister som oppstår ut fra eller i forbindelse med denne avtalen, inkludert spørsmål angående dens eksistens, gyldighet eller oppsigelse, refereres til og endelig løses ved voldgift i Singapore i samsvar med voldgiftsreglene til Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") som for tiden er i kraft. Disse reglene skal anses å være innlemmet ved henvisning i dette avsnittet. Det skal være én voldgiftsmann, valgt av partene i fellesskap. Hvis voldgiftsmannen ikke er valgt innen tretti (30) dager av det skriftlige kravet fra en part om å underkaste seg voldgift, skal formannen av SIAC (Chairman of the SIAC) velge. Språket brukt under voldgiften skal være engelsk. Uavhengig av bestemmelsene i denne avtalen, kan Adobe eller du be hvilken som helst rettslig, administrativ eller annen autoritet om å beordre midlertidig eller bevarende tiltak, inkludert rettslig bistand, naturaloppfyllelse eller annen upartisk unnsetning, før iverksettelse av rettssak eller voldgift eller under forhandlingene, for å bevare rettighetene og interessene eller for å opprettholde bestemte vilkår som er hensiktsmessige som midlertidig rettsmiddel. Den engelske versjonen av denne avtalen skal brukes når avtalen skal tolkes eller analyseres. Denne avtalen vil ikke være underlagt regler forbundet med konflikter ved lovvalg i noen jurisdiksjon eller De Forente Nasjoners konvensjon om internasjonalt salg av varer, hvis anvendelse er uttrykkelig unntatt.

13. Generelle bestemmelser.

Hvis noen del av denne avtalen blir kjent ugyldig og ikke kan håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten av denne avtalen for øvrig, og den skal fortsatt være gyldig og gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i den. Denne avtalen skal ikke få virkning til skade eller forringelse i forhold til lovbestemte rettigheter en part har som handler som forbruker. Denne avtalen kan bare endres skriftlig og ved signering av en autorisert person i ledende stilling hos Adobe. Oppdateringer kan lisensieres til deg av Adobe med tilføyde eller endrede vilkår. Dette er den fullstendige avtalen mellom Adobe og deg i forbindelse med Programvaren, og den erstatter enhver tidligere ytring, utsagn, diskusjon, forpliktelse, kommunikasjon, markedsføring, eller reklamevirksomhet relatert til Programvaren.

14. Meddelelse til amerikanske myndigheter som sluttbrukere.

For amerikanske myndigheter som sluttbrukere sier Adobe seg enig i og innforstått med å følge alle gjeldende likestillingslover, inkludert, om anvendelig, bestemmelsene i Executive Order 11246, som endret, del 402 i Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act fra 1974 (38 USC 4212) og del 503 i Rehabilitation Act fra 1973, som endret, og bestemmelsene i 41 CFR del 60-1 til og med 60-60, 60-250 og 60-741. « The affirmative action clause» (Bekreftelseshandlingsregelen) og bestemmelsene inneholdt i foregående setning skal bygges inn ved referanse i denne avtalen.

15. Overensstemmelse med lisenser.

Hvis du er en bedrift eller organisasjon, sier du deg enig i og innforstått med at du på forespørsel fra Adobe eller Adobes autoriserte representant innen tretti (30) dager fullstendig vil dokumentere og bekrefte at bruk av noen eller all Programvare ved forespørselens tidspunkt er i overensstemmelse med dine gyldige lisenser fra Adobe.

16. EU-forskrifter.

Ingenting i denne avtalen (inkludert avsnitt 4.5) skal begrense enhver ikke-fraskrivelig rett til å dekompilere Programvaren i henhold til din lovpålagte rett. Om du f. eks. bor i EU-området, kan du ha visse lovpålagte rettigheter til å dekompilere Programvaren dersom dette er nødvendig for å oppnå samspillsevne med annen programvare, og dersom du først har bedt Adobe skriftlig om å bidra med nødvendig informasjon for å oppnå en slik samspillsevne, og Adobe ikke har gjort denne informasjonen tilgjengelig. I tillegg kan slik dekompilering kun utføres av deg eller andre som har rett til å bruke en kopi av Programvaren på vegne av deg. Adobe har rett til å pålegge akseptable betingelser før slik informasjon oppgis. Enhver informasjon gitt av Adobe eller anskaffet av deg, med godkjennelse beskrevet nedenfor, kan bare brukes av deg til den hensikt som beskrives her, og kan ikke videreføres til en tredjepart eller brukt til å skape programvare som i stor grad har et uttrykk som ligner Programvaren eller brukes til noen handling som bryter med Adobes eller lisensgivernes opphavsrett.

17. Spesifikke bestemmelser og unntak.

17.1 Ansvarsbegrensning for brukere som bor i Tyskland eller Østerrike.

17.1.1 Hvis du anskaffet lisens til Programvaren i Tyskland eller Østerrike, og du vanligvis bor i ett av disse landene, kommer ikke avsnitt 10 til anvendelse. I stedet, og underlagt bestemmelsene i punkt 17.1.2, vil Adobes lovbestemte ansvar for skader være begrenset som følger: (a) Adobe skal bare være ansvarlig opp til skadeomfanget som er påregnelig ved tidspunktet for inngåelse av kjøpsavtalen med hensyn til et begrenset brudd på kontraktsforpliktelsene og (b) Adobe skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket av et uaktsomt brudd på en ikke-vesentlig kontraktsforpliktelse.

17.1.2 Begrensningen av ansvar nevnt ovenfor gjelder ikke preseptorisk lovpålagt ansvar, spesielt ansvar under German Product Liability Act og ansvar for å ha påtatt særlig spesifikk garanti eller skyldansvar ved personskader.

17.1.3 Du er pålagt å foreta alle rimelige forholdsregler for å unngå og redusere skader. Du er spesielt pålagt å ta sikkerhetskopier av Programvaren og dataene på datamaskinen din i henhold til bestemmelsene i denne avtalen.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne avtalen, eller hvis du vil be om ytterligere informasjon fra Adobe, kan du bruke adressen og kontaktinformasjonen som fulgte med dette produktet eller via Internett på http://www.adobe.com/no til å kontakte det Adobe-kontoret som dekker din jurisdiksjon.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader og Shockwave er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

PlatformClients_PC_WWEULA-nb_NO-20100625_1419