Dostopnost za ljudi s posebnimi potrebami

Dodatni pogoji uporabe za storitve CS

Dodatni pogoji uporabe za storitve CS

Zacetek veljavnosti: 7. maja 2012.

1. Sprejemanje dodatnih pogojev uporabe za storitve CS.

Zahvaljujemo se vam za uporabo storitve CS (»Storitev«). Vašo uporabo Storitve urejajo ti Dodatni pogoji uporabe, ki dopolnjujejo Pogoje uporabe družbe Adobe.com (»Splošni pogoji«) in so na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/terms_si ter so kot sklici vkljuceni v te Dodatne pogoje. Z veliko zacetnico zapisani izrazi, ki niso opredeljeni v teh Dodatnih pogojih uporabe, imajo enak pomen, kot je opredeljeno v Splošnih pogojih uporabe. V primeru odstopanj med temi Dodatnimi pogoji in Splošnimi pogoji v zvezi s Storitvijo prevladajo Dodatni pogoji.

2. Pogoji uporabe Storitve.

Dolocila v tem 2. poglavju veljajo samo za dolocene Storitve, kot je opisano spodaj. V primeru neskladij dolocil v tem 2. poglavju z vsemi drugimi dolocili in pogoji Splošnih pogojev ali teh Dodatnih pogojev prevladajo dolocila v tem Poglavju glede posamezne Storitve, vendar samo v okviru posameznega neskladja.

2.1 Dodatni pogoji uporabe Storitve Acrobat.com: Vašo uporabo spletnega mesta Acrobat.com urejajo ti Dodatni pogoji uporabe Acrobat.com, ki so na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/terms_si ter so kot sklici vkljuceni v te Dodatne pogoje. To vkljucuje vsako vašo uporabo dolocene storitve CS, kot je Buzzword.

2.2 Storitev Adobe CS Review: Vašo uporabo storitve CS Review urejajo tudi ti Dodatni pogoji uporabe, ki so na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/go/terms_si.

2.3 Storitve Adobe Resource Central in CS News and Resources: Ce uporabljate storitev Adobe Resource Central ali CS News and Resources, morate upoštevati naslednje pogoje:

(a) Opis Storitev in Opredelitve pojmov: Storitve vam omogocajo dostop do spletnih virov in/ali prenašanje datotek z vsebino prek plošc Adobe Resource Central in CS News and Resources v nekaterih izdelkih Adobe. »Spletni viri« pomenijo Gradiva družbe Adobe (kot je opredeljeno v Splošnih pogojih), kot so novice o izdelkih, podatki, navodila ali druga gradiva, do katerih je zagotovljen dostop prek Storitev ali v katere je vpogled mogoc prek spleta. »Prenosljiva vsebina« pomeni Gradiva Adobe (kot je opredeljeno v Splošnih pogojih), ki jih lahko prenesete v okviru Storitev in so ustvarjena za uporabo z izdelkom Adobe, s katerim je zagotovljen dostop do vsebinskih datotek. Primeri prenosljive vsebine vkljucujejo vsaj naslednje:

(i) zvocni ucinki in druge zvocne datoteke, do katerih je zagotovljen dostop prek plošce Adobe Resource Central v izdelku Adobe Audition;

(ii) zvocni ucinki in glasba Soundbooth, do katerih je zagotovljen dostop prek plošce Adobe Resource Central v izdelku Soundbooth (podrobno opredeljen v Poglavju 2.3(b)(ii) spodaj – v nadaljevanju »Zvocna vsebina Soundbooth«);

(iii) predloge in/ali druge vsebinske datoteke za programsko opremo Adobe Premiere Pro in Encore, do katerih je mogoc dostop prek plošce Adobe Resource Central v teh izdelkih; in

(iv) vsebinske datoteke, ce so na voljo, za izdelke zbirke Adobe Creative Suite, do katerih je mogoc dostop prek povezave do posebnega spletnega mesta na plošci CS News and Resources.

(b) Uporaba Prenosljive vsebine

(i) Prenosljiva vsebina: Vašo uporabo Prenosljive vsebine, razen Zvocne vsebine Soundbooth, urejajo spodnje licence:

Ce v datotekah »Preberi me« ali drugih licencah, povezanih s Prenosljivimi vsebinami, ki so prikazane na spletu ali med prenosi in lahko vkljucujejo posebne pravice in omejitve glede takšnih Prenosljivih vsebin, ni doloceno drugace, lahko Prenosljive vsebine uporabljate, prikazujete, spreminjate, razmnožujete in posredujete. Vendar pa datotek Prenosljivih vsebin ne smete distribuirati samostojno oz. svojim strankam ali drugim osebam omogocati neposrednega dostopa do njih (tj. v okolišcinah, v katerih Prenosljiva vsebina pomeni primarno vrednost distribuiranega izdelka). Poleg tega si ne smete prilašcati nobenih avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk ali Pravic intelektualne lastnine do Prenosljivih vsebin.

(ii) Zvocne vsebine Soundbooth: Vašo uporabo Zvocnih vsebin Soundbooth (kot so Zvocni ucinki in Glasba Soundbooth) ureja Licencna pogodba za zvocne vsebine Adobe, ki je na voljo na spletni strani http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. V primeru odstopanj med temi Dodatnimi pogoji in Licencno pogodbo veljajo dolocila Licencne pogodbe.

2.4 Storitev SiteCatalyst NetAverages: Ce uporabljate storitev SiteCatalyst NetAverages, morate upoštevati naslednja dolocila:

(a) Licenca za uporabo gradiva, pridobljenega prek storitve SiteCatalyst NetAverages: Ob dostopu do storitve SiteCatalyst NetAverages (»Storitev NetAverages«) in njeni uporabi lahko od tretjih oseb pridobite dostop do dolocenih anonimnih združenih licencnih podatkov družbe Adobe, vkljucno z vsaj statistikami tretjih oseb o prometu obiskovalcev spletne strani (skupaj imenovana »Gradiva NetAverages«). Glede na Gradiva NetAverages in skladno s spodnjimi pogoji vam družba Adobe daje neizkljucno, neprenosljivo in ukinljivo pravico za dostop do Gradiv NetAverages in njihovo uporabo, vse dokler tretje osebe družbi Adobe omogocajo dostop do takšnih Gradiv NetAverages.

(b) Pogoji vaše uporabe Gradiv NetAverages: Vašo uporabo Gradiv NetAverages ureja 5. poglavje Splošnih pogojev, vendar pa lahko do Gradiv NetAverages dostopate izkljucno za notranje poslovne namene.

(c) Zaupnost: Gradiva NetAverages, do katerih je zagotovljen dostop prek Storitve NetAverages, se štejejo za zaupne podatke družbe Adobe (»Zaupni podatki«). Zaupni podatki ne vkljucujejo podatkov, ki: (i) so ali bodo postali javni, vendar ne zaradi vašega ukrepa ali opustitve; (ii) so bili zakonito v vaši lasti že pred razkritjem in jih niste posredno ali neposredno prejeli od družbe Adobe; (iii) vam jih je zakonito razkrila tretja oseba, za katero ne veljajo omejitve o razkrivanju podatkov; ali (iv) ste jih vi sami samostojno razvili brez uporabe ali sklicevanja na Zaupne podatke družbe Adobe. Soglašate, da boste v komercialnem smislu dovolj pazljivi (vendar nikakor ne manj pazljivi kot pri varovanju lastnih Zaupnih podatkov), da boste preprecili razkrivanje Zaupnih podatkov tretjim osebam. Zaupne podatke lahko razkrivate v tolikšni meri, kot to predvideva zakonodaja ali veljaven odlok sodišca ali drugega državnega organa; pred tem pa morate družbo Adobe jasno in izrecno pisno obvestiti o prejemu sodnega naloga ali druge pisne zahteve za razkritje podatkov ter storiti vse v vaši moci, da bi pridobili nalog za zašcito Zaupnih podatkov, ki bi zagotovil, da bodo takšni podatki razkriti samo za namene izdanega odloka sodišca.

Dodatni pogoji

Acrobat.com
Adobe Content Server 4
STORITVE PLATFORME ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
Storitve CS
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
Adobe Typekit
Središče za dokumente
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Plačljive Adobejeve funkcije za Flash Player

Pravni pouk