Přístupnost*

DODATEČNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽEB ADOBE® EDGE WEB FONT

Poslední aktualizace: 1. května 2013

1. Definice.

Ve Smlouvě se používají výrazy psané s velkými počátečními písmeny. Výrazy jsou definovány v článku 6 níže.

2. Popis Služeb.

Služby nabízejí celou řadu bezplatných i komerčních typů písma, které jsou Vám k dispozici k Použití na Vašich webových stránkách. Společnost Adobe Vám tímto poskytuje osobní, nepřenosné, nevýhradní, omezené právo a licenci k užívání Služeb, a to s výhradou níže uvedených podmínek.

2.1 Vaše Užívání Služeb či jakýchkoli produktů třetích osob, které mají přístup k datům Služeb, se řídí těmito Dodatečnými podmínkami použití a svým Užíváním Služeb výslovně vyjadřujete souhlas s následujícím:

2.1.1 Jste-li Prodejní platformou (dle vymezení v článku 6 níže), která používá Služby, je třeba, abyste společnosti Adobe předem písemně zaslali elektronickou poštou informaci o Vašem Užívání s uvedením Vašeho jména a názvu Vaší Prodejní platformy a do předmětu uvedli „Oznámení o Prodejní platformě“, přičemž použijete tuto adresu: support@typekit.com;

2.1.2 Seznámili jste se s níže uvedeným článkem 5.2 „Podpora“; a

2.1.3 Seznámili jste se s níže uvedeným článkem 5.3 „Ukončení“.

3. Základní podmínky.

3.1 Váš vztah vůči Službám. Při Užívání Služeb jste vázáni těmito Dodatečnými podmínkami užívání (dále „Dodatečné podmínky“), které doplňují Podmínky užívání Adobe.com (dále „Všeobecné podmínky“), jež jsou dostupné na adrese www.adobe.com/go/terms_cz a tímto odkazem se začleňují do těchto Dodatečných podmínek. V případě rozporu mezi těmito Dodatečnými podmínkami a Všeobecnými podmínkami platí pro Služby tyto Dodatečné podmínky. Adobe může čas od času Služby i tyto Dodatečné podmínky měnit. Nejaktuálnější verzi těchto Dodatečných podmínek můžete vždy nalézt na výše uvedené adrese.

4. Vaše práva a povinnosti; omezení a restrikce Vašeho Užívání Služeb.

4.1 Užívání Služeb a Licencovaného obsahu z Vaší strany. Adobe Vám tímto uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, nepřenosné a omezené právo a licenci k přístupu ke Službám a Licencovanému obsahu a k Užívání Služeb a Licencovaného obsahu ve spojitosti s navrhováním a vývojem Zveřejněných webových stránek, jak to dovolují tyto Dodatečné podmínky, s výhradou následujícího:

4.1.1 Začleněné komponenty s otevřeným zdrojem. Části Služeb či Licencovaného obsahu mohou využívat nebo obsahovat softwarové komponenty a programy s otevřeným zdrojem. Vaše Užívání takových komponent se bude dále řídit podmínkami příslušné licence ke komponentám či programům s otevřeným zdrojem, uvedenými v textovém souboru obsahujícím oznámení o autorských právech a licenci, který byl dodán spolu se Službami či Licencovaným obsahem, zveřejněn na webových stránkách Služby nebo jejich prostřednictvím nebo je jinak přístupný z příslušného souboru CSS načteného pro každý Licencovaný typ písma.

4.1.2 Zachování stávajících oznámení. Služby mohou zahrnovat Licencovaný obsah poskytovaný s určitými oznámeními o vlastnictví, včetně oznámení o patentech, autorských právech či ochranné známce. Veškerá taková oznámení o vlastnictví musíte zachovat přesně v poskytnuté podobě ve všech povolených kopiích Licencovaného obsahu.

4.2 Užívání Služeb Vydavateli, jejichž jménem vytváříte Zveřejněné webové stránky. Vydavatelé, jejichž jménem vytváříte nebo jste vytvořili Zveřejněné webové stránky, mohou pokračovat v přístupu a Užívání Licencovaného obsahu začleněného do Zveřejněných webových stránek, ovšem za podmínky, že takové Užívání Licencovaného obsahu Vydavateli se bude řídit těmito Dodatečnými podmínkami. Souhlasíte, že Vydavatelům, jejichž jménem vytváříte nebo jste vytvořili Zveřejněné webové stránky, poskytnete kopii těchto Dodatečných podmínek (lze je nalézt na adrese www.adobe.com/go/terms_cz).

4.3 Další prodej Služeb. Prodejní platformy budou Užívat Služby (včetně veškerého Licencovaného obsahu) v souladu se zákonem, a to včetně místních zákonů o omezení dovozu či vývozu dat či softwaru, jakož i zákonů o ochraně soukromí a předpisů platných pro osobní či osobně identifikovatelné údaje.

4.4 Zakázané Užívání Služeb. S výjimkou případů povolených na základě licenčních podmínek týkajících se určitého Licencovaného obsahu s otevřeným zdrojem, který může být zahrnut ve Službách nebo se Službami či prostřednictvím Služeb distribuován, se Vám výslovně zakazuje:

4.4.1 Hostování Licencovaného obsahu na Vašem vlastním serveru nebo v rámci jiné varianty či služby vlastního hostingu;

4.4.2 Zahrnování, sdružování, přikládání, začleňování či jiná forma distribuce Licencovaného obsahu v rámci jakéhokoli softwarového balíčku souborů, digitálního či elektronického dokumentu nebo aplikace pro mobilní telefony či tablety;

4.4.3 Přidávání jakýchkoli funkcí k Licencovanému obsahu či jakékoli jiné pozměňování, upravování, adaptování, překládání, konvertování, modifikování, vytváření či pořizování jakýchkoli Odvozených děl z jakékoli části Licencovaného obsahu;

4.4.4 Demontáž, dekompilace, reverzní inženýrství či jiné pokusy o zjištění zdrojového kódu Služeb či Licencovaného obsahu, případně překonávání, obcházení či jiné formy obejití jakýchkoli softwarových ochranných mechanismů ve Službách či v Licencovaném obsahu (s výjimkou případů, kdy zákony platné ve Vaší jurisdikci aplikaci takových omezení výslovně zakazují, ovšem za podmínky, že musíte nejprve požádat o příslušné informace společnost Adobe, přičemž Adobe Vám může na základě vlastního úsudku buď poskytnout takové informace, nebo stanovit rozumné podmínky, včetně přiměřeného poplatku, ohledně Užívání Programu či Licencovaného obsahu, aby byla zajištěna ochrana práv k duševnímu vlastnictví společnosti Adobe a/nebo jejího Poskytovatele licence ve vztahu ke Službám);

4.4.5 Postoupení práv k Užívání Služeb, udělení zástavního nároku ve vztahu k těmto právům nebo jiná forma převodu jakýchkoli práv k Užívání Služeb;

4.4.6 Snaha o přístup či Užívání Služeb nebo Licencovaného obsahu jinak než s využitím Tagu JavaScriptu (nebo jiného programatického mechanismu poskytnutého pro takové účely společností Adobe);

4.4.7 Užívání Služeb či Licencovaného obsahu ve společném režimu nebo prostřednictvím obslužného střediska;

4.4.8 Odstraňování či měnění jakékoli ochranné známky, logotypu, oznámení o autorských právech či jiného vlastnického oznámení a popisků, symbolů či štítků ve vztahu ke Službám či Licencovanému obsahu.

5. Práva a povinnosti Společnosti Adobe.

5.1 Dodání Služeb. Společnost Adobe vynakládá z obchodního hlediska přiměřené úsilí na zpřístupnění Služeb a přístupu k Licencovanému obsahu. Bude ovšem docházet k přerušení Služeb a/nebo přístupu k Licencovanému obsahu za účelem údržby, instalace vyšší verze a oprav nebo v důsledku výpadků telekomunikačního spojení a zařízení, které nemůže Společnost Adobe ovlivnit. Je-li to v jejích přiměřených možnostech, podnikne Společnost Adobe dostupné kroky k tomu, aby tyto výpadky minimalizovala.

5.2 Podpora. Ve spojitosti se Službami nebudete mít k dispozici podporu údržby, technickou podporu ani jinou podporu. Adobe nemusí poskytovat Aktualizace ani Upgrady Služeb.

5.3 Ukončení.

5.3.1 Potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vaše právo a Vaše licence k užívání určitého Licencovaného obsahu a k začlenění Licencovaného obsahu do Zveřejněných webových stránek představují sublicence, které Vám jako nabyvatel licence různých poskytovatelů licence k obsahu poskytla Společnost Adobe, a dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že Vaše práva k takovému Licencovanému obsahu závisí na trvání vymahatelnosti a platnosti smluv mezi Společností Adobe a jejími poskytovateli licence k obsahu. Pokud by příslušné smlouvy uzavřené mezi Společností Adobe a jejími Poskytovateli licencí vypršely nebo ztratily platnost, jste srozuměni, že nemáte dále právo na Užívání Licencovaného obsahu takových Poskytovatelů licencí (včetně takového Licencovaného obsahu, který již mohl být začleněn do Zveřejněných webových stránek).

5.3.2 Adobe si vyhrazuje právo kdykoli, na základě oznámení i bez něj, a z jakéhokoli důvodu dočasně či natrvalo omezit, upravit, pozastavit či přerušit poskytování Služeb (nebo jejich části), Vašeho přístupu ke Službám, jakéhokoli Licencovaného obsahu či Rozhraní služeb. Adobe vůči Vám ani žádné třetí osobě neponese odpovědnost za žádné takové omezení, takovou úpravu, pozastavení či přerušení poskytování Služeb, Licencovaného obsahu či Vašeho přístupu k nim.

5.3.3 Adobe může pozastavit či ukončit Vaše právo Užívat Služby a/nebo Licencovaný obsah distribuovaný prostřednictvím Služeb, pokud se kdykoli dopustíte porušení těchto Dodatečných podmínek.

5.3.4 Na základě svého výhradního uvážení je Společnost Adobe oprávněna dočasně či trvale přerušit Váš přístup k Rozhraní služeb, pokud zjistí, že přes Rozhraní služeb došlo ke zneužití, k nadměrně častým požadavkům na Služby nebo k jinému nadměrnému užívání.

5.3.5 Pokus o manipulaci s provozem Služeb nebo Licencovaného obsahu s sebou může nést trestněprávní postih a může se stát předmětem vyšetřování a stíhání.

6. Definice.

Výrazy, které se v těchto podmínkách používají s velkým počátečním písmenem, mají níže uvedený význam. Výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou jinak vymezeny v těchto Dodatečných podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách, které můžete nalézt na adrese www.adobe.com/go/terms_cz.

6.1 „Adobe“ označuje Adobe Systems Incorporated, společnost zaregistrovanou ve státě Delaware, 345 Park Avenue, San José, Kalifornie 95110, jestliže se při uzavírání této smlouvy nacházíte ve Spojených státech, Kanadě nebo Mexiku; v ostatních případech označuje Adobe Systems Software Ireland Limited, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika.

6.2 „Tagem/Tagy JavaScriptu“ se rozumí Tag JavaScriptu, který si konfigurujete prostřednictvím Služeb a který obsahuje Vaše předvolené nastavení, výběr a formáty Licencovaných typů písma, seznamy stylů a další softwarový kód spolu se zjednodušenou verzí JavaScriptu, jenž je dodáván prostřednictvím Služeb za účelem načítání seznamů stylů a Licencovaných typů písma a dále pro účely správy a sledování Užívání Licencovaného obsahu ve spojitosti se Zveřejněnými webovými stránkami.

6.3 „Poskytovatelem/Poskytovateli licence“ se rozumí třetí osoba, která poskytla společnosti Adobe licenci na jakýkoli Licencovaný obsah, který Adobe zpřístupňuje pro účely Vašeho Užívání.

6.4 „Licencovaným obsahem“ se rozumí Licencované typy písma, Licencovaný software a dále Služby, Rozhraní služby a Token rozhraní služby.

6.5 „Licencovanými typy písma“ se rozumí typy písma a/nebo skupiny typů písma, které Vám Adobe poskytuje na základě licence či jinak k Vašemu Užívání dle této Smlouvy.

6.6 „Licencovaným programem“ se rozumí Služby a jakékoli Programy, k nimž se tato Smlouva poskytuje, včetně, mimo jiné, jakýchkoli programových souborů obsahujících Licencované typy písma a jakýchkoli skriptů, logiky skriptů či jiného kódu použitého v rámci Služeb či začleněného do formátů exportovaných souborů (a jakékoli aktualizace a upgradů či dokumentace týkající se čehokoli z výše uvedeného), které Vám Adobe poskytuje prostřednictvím Služeb za účelem umožnění Vašeho přístupu k Licencovanému obsahu a jeho příjmu.

6.7 „Vydavatelem“ se rozumí jakákoli osoba či jakýkoli subjekt (Vy, Váš klient či zákazník, jehož jménem můžete jednat) mající pod kontrolou obsah zobrazovaný na Zveřejněných webových stránkách.

6.8 „Zveřejněnými webovými stránkami“ se rozumí příslušné zveřejněné webové stránky, web či weby nebo obsah webu, který Vy navrhnete, vyvinete či vytvoříte, jež integrují, využívají a veřejně zobrazují Službu či Licencovaný obsah nebo k nim přistupují.

6.9 „Prodejní platformou“ se rozumí služba, která svým zákazníkům či klientům umožňuje výběr typu písma pro webové stránky nebo jiné produkty, jež pro ně poskytuje (např. platformy pro psaní blogů, profily sociálních sítí apod.).

6.10 „Službami“ se rozumí on-line služby Adobe Edge Web Font Service a všechny ostatní prvky či obsah dostupný nebo přístupný prostřednictvím webu Adobe Edge Web Font Service.

6.11 „Rozhraním(i) služby“ se rozumí jakékoli zásuvné moduly či aplikační rozhraní poskytované Službou či prostřednictvím Služby, jež Vám umožňují programatický přístup k funkcím Služby a umožňují Vám prohlížet Licencovaný obsah nebo jinak vytvářet, konfigurovat, upravovat a zveřejňovat Tagy JavaScriptu a získávat metadata o typech písma v knihovně typů písma Služby.

6.12 „Aktualizacemi a Upgrady“ se rozumí jakékoli aktualizace, revize, úpravy či doplňky, které může Adobe kdykoli provést a aplikovat či poskytnout Vám za účelem upgradování, doplnění či vylepšení Služeb, ovšem za podmínky, že se tak neděje na základě samostatně určených podmínek. Adobe vůči Vám nemá žádnou odpovědnost za takové Aktualizace a Upgrady.

6.13 „Užívání“, „Použití“ či „Používání“ znamená jakékoli Vaše použití Služby ve spojitosti s Vámi prováděným stahováním, integrací, přístupem, synchronizací, použitím či zobrazováním Licencovaného obsahu.

6.14 „Vy“ a „Váš“ znamená jakoukoli osobu či jakýkoli subjekt, který přistupuje a Používá Služby svým jménem nebo jménem svých klientů nebo zákazníků ve spojitosti se Zveřejněnými webovými stránkami.


EWFS ATOU-cs_CZ-20130501-1200

Další podmínky

Acrobat.com
Acrobat Connect
Adobe Content Server 4
Adobe Edge Web Fonts
SLUŽBY PLATFORMY ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
CS Services
DOCUMENT CENTER
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
ADOBE TYPEKIT
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Prvotřídní funkce produktů Adobe v přehrávači Flash Player

Právní informace