Aktualizujeme naše Podmínky použití s účinností od 16. dubna 2020. Pro zobrazení aktualizovaných podmínek klikněte zde.

 

Všeobecné podmínky používání společnosti Adobe

 

 

Poslední aktualizace 5. června 2018. Nahrazuje všechny předchozí verze.
 
Tyto Všeobecné podmínky použití („Všeobecné podmínky”), společně se všemi platnými Dodatečnými podmínkami (viz část 1.2 níže) a podmínkami týkajícími se předplatného a rušení (souhrnně označované jako „Podmínky”) určují vaše používání našich webových stránek, zákaznické podpory a služeb, jako je například Creative Cloud (souhrnně označovaných jako „Služby”) a softwaru, který vkládáme do těchto Služeb, a všech aplikací, Ukázkových souborů a Souborů obsahu (definice viz níže), skriptů, zdrojového kódu, sad instrukcí a související dokumentace (souhrnně označované jako „Software”). Pokud jste s námi uzavřeli jinou smlouvu týkající se konkrétních Služeb nebo Softwaru, v případě rozporu s těmito Podmínkami platí podmínky této smlouvy. Jak je podrobněji uvedeno v části 4 níže, jsou zachována všechna vaše práva a vlastnictví vašeho Obsahu (viz definice níže).
 
Chcete-li si registrovat vlastní Adobe ID, musíte dosáhnout minimálního věku 13 let. Školy, které se podílejí na nabídce pro konkrétní studenty základních a středních škol, mohou vydat dítěti mladšímu 13 let Adobe ID na úrovni podniku, ale pouze po výslovném souhlasu rodičů.
 
1. Vaše smlouva se společností Adobe.
 
1.1 Volba práva a smluvního subjektu. Působíte-li v Severní Americe (včetně Spojených států amerických, Kanady a Mexika), vstupujete do vztahu se společností Adobe Inc., společností registrovanou ve Spojených státech amerických, a tyto Podmínky se řídí zákony státu Kalifornie. Působíte-li mimo Severní Ameriku, vstupujete do vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a tyto Podmínky se řídí zákony Irska.V případě zákazníků v Austrálii vystupuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited jako oprávněný zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzavírá tuto smlouvu z titulu zástupce společnosti Adobe Systems Pty Ltd. V rámci místních zákonů můžete mít další práva. Tato práva neomezujeme v případech, kdy je to zakázáno zákonem.
 
1.2Dodatečné podmínky. Naše Služby a Software jsou vám poskytovány prostřednictví poskytnutí licence, nikoli prodávány a mohou se na ně vztahovat některé dodatečné podmínky uvedené níže („Dodatečné podmínky”). V případě jakéhokoli rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Dodatečnými podmínkami platí tyto Dodatečné podmínky vztahující se ke Službě nebo Softwaru. Tyto Dodatečné podmínky se mohou měnit.
 

 

2. Ochrana osobních údajů.
 
2.1 Ochrana osobních údajů.Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a jinak zpracováváme informace o vás, najdete v našich Zásadách soukromí na http://www.adobe.com/go/privacy_cz.
 
2.2 Informace o používání aplikací pro stolní počítače.Máte možnost s námi sdílet informace o tom, jak využíváte naše aplikace pro stolní počítače. Pokud to zákon povoluje, tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta a informace jsou přiřazeny k vašemu účtu Adobe. Tyto informace nám umožňují poskytovat vám lépe přizpůsobené prostředí a dále nám pomáhají zlepšovat funkce a kvalitu produktů. Na stránce pro správu účtu Adobe můžete vaše nastavení kdykoli změnit. Další informace o údajích o používání aplikací pro stolní počítače naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_cz.
 
2.3 Náš přístup k vašemu Obsahu. Pokud to zákon dovoluje, omezíme přístup, zobrazování nebo poslech vašeho Obsahu (definovaný v části 4.1 níže) na stanovené způsoby. Abychom mohli poskytovat Služby, můžeme například potřebovat přístup k vašemu Obsahu, zobrazit nebo poslechnout si váš Obsah (a) za účelem odpovědi na požadavky podpory, (b) za účelem zjištění, prevence nebo jiného řešení podvodů, zabezpečení, kriminálních nebo technických problémů a (c) za účelem vynucení těchto Podmínek. Naše automatizované systémy mohou váš Obsah analyzovat pomocí technik, mezi které patří například strojové učení. Tato analýza se může provádět při odesílání, přijímání nebo ukládání Obsahu. Na základě této analýzy jsme schopni Služby zlepšovat. Další informace o námi používaném strojovém učení naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/machine_learning_cz.
 
3. Užívání Služeb a Softwaru.
 
3.1 Licence. Ke Službám a Softwaru můžete přistupovat a používat je v souladu s těmito Podmínkami a zákonem.
 
3.2 Duševní vlastnictví společnosti Adobe.My (a naši poskytovatelé licencí) zůstáváme výhradním vlastníkem všech práv, nároků a zájmů týkajících se Služeb nebo Softwaru. Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, neposkytujeme vám žádná práva k patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím a ochranným známkám ani jiná práva ve vztahu k položkám obsaženým ve Službách nebo Softwaru. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou udělena na základě těchto Podmínek.
 
3.3 Úložiště.Pokud Služby poskytují úložiště, doporučujeme vám také pravidelné zálohování Obsahu v jiném umístění. Můžeme uplatnit přiměřená technická omezení, například omezení velikosti souboru, prostoru úložiště, kapacity zpracování a jiná technická omezení. Pokud překročíte limit spojený s vaším účtem, můžeme Službu pozastavit, dokud situaci nenapravíte. Na konci vašeho licenčního období vyvineme komerčně přiměřené úsilí, abychom umožnili přechod vašeho Obsahu ze Služeb. Přechod musí být dokončen do 30 dnů od data ukončení nebo uplynutí vašeho licenčního období. Na konci tohoto 30denního období pro přechod si vyhrazujeme právo váš Obsah smazat.
 
3.4 Obsah vytvořený uživatelem. Můžeme hostovat obsah, který vytvářejí naši uživatelé. Pokud máte přístup k našim Službám, můžete se setkat s obsahem generovaným uživateli, který považujete za urážlivý nebo znepokojující. Jediným řešením v takovém případě je přestat obsah zobrazovat. Pokud je k dispozici tlačítko „Nahlásit“, můžete na něj kliknout a daný uživatelem generovaný urážlivý obsah nám nahlásit.
 
3.5 Ukázkové soubory. „Ukázkové soubory” jsou soubory poskytované společností Adobe, například obrázky s nějakým obsahem, clipart, licencované obrázky nebo zvuky určené k použití ve výukových programech, demonstracích a k jiným zkušebním účelům, které mohou být označeny jako ukázkové soubory. Ukázkové soubory nelze použít k žádným jiným účelům, než pro které jsou poskytovány. Ukázkové soubory nesmíte distribuovat samostatně (tj. za okolností, při kterých Ukázkové soubory představují hlavní hodnotu distribuovaného produktu) a nemůžete ve vztahu k Ukázkovým souborům uplatňovat žádná práva.
 
3.6 Soubory obsahu.Soubory obsahu” označují datové zdroje společnosti Adobe poskytované jako součást Služeb a Softwaru. Není-li v dokumentaci nebo specifických licencích uvedeno jinak, udělujeme vám osobní, nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k vašemu koncovému užívání Souborů obsahu (tj. v rámci vámi vytvořené odvozené aplikace nebo produktu) nebo jejich odvozenin („koncové užívání”). Soubory obsahu můžete před jejich vložením do služeb nebo produktů v rámci koncového užívání upravit. Soubory obsahu můžete reprodukovat a distribuovat pouze v souvislosti s jejich koncovým použitím, avšak za žádných okolností nemůžete tyto soubory distribuovat samostatně, mimo jejich koncové použití.
 
3.7 Další typy licencí.
 
(a) Verze NFR. Služby nebo Software můžeme označit jako „zkušební”, „verze pro hodnocení” nebo „není určeno k prodeji” nebo jiným podobným označením ( „VERZE NFR”). Verzi NFR můžete instalovat a používat pouze během období a pro účely uvedené při poskytnutí verze NFR. Žádný materiál vytvořený pomocí verze NFR nesmíte používat pro žádné komerční účely.
 
(b) Předběžná verze. Služby či Software nebo funkci Služeb či Softwaru můžeme označit jako předběžnou verzi nebo beta verzi („Předběžná verze”). Předběžná verze nepředstavuje konečný produkt a může obsahovat chyby, které mohou vést k selhání systému nebo jinému selhání a následné ztrátě dat. Předběžná verze nemusí být určena k prodeji. Pokud vás požádáme, abyste přestali Předběžnou verzi používat a zničili všechny její kopie, je nutné tak neprodleně učinit. Předběžnou verzi je nutné přestat používat také v případě, že vydáme verzi určenou k prodeji. Tato ustanovení nahrazuje jakákoli samostatná smlouva, kterou uzavřeme a kterou se Předběžná verze bude řídit.
 
(c) Verze pro vzdělávací účely. Pokud jsou Služby nebo Software určeny k používání ve vzdělávacích institucích („Verze pro vzdělávací účely“), můžete tuto verzi používat pouze v případě, že splňujete kvalifikační požadavky uvedené na adrese http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_cz. Verzi pro vzdělávací účely můžete instalovat a používat pouze v zemi, ve které jste kvalifikováni jako uživatel z oblasti vzdělávání. Pokud sídlíte v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru, pojem „země“ v předchozí větě označuje Evropský hospodářský prostor.
 
4. Váš obsah.
 
4.1 ObsahObsah” označuje jakýkoli materiál, například zvukové soubory, video soubory, elektronické dokumenty nebo obrázky, které nahrajete a importujete do Služeb nebo Softwaru v souvislosti s používáním Služeb.
 
4.2 Vlastnictví. Veškerá vaše práva a vlastnictví Obsahu zůstávají nedotčeny. Nenárokujeme si žádná vlastnická práva na váš Obsah.
 
4.3 Licence k vašemu Obsahu pro účely provozování Služeb a Softwaru.Vyžadujeme od vás určité licence k vašemu Obsahu, abychom mohli provozovat a aktivovat Služby a Software. Když nahráváte Obsah do Služeb a Softwaru, udělujete nám tím nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci s možností dílčího licencování a převodu, která se vztahuje na používání, reprodukování, veřejné předvádění, distribuci, úpravy (například pro lepší vystavení vašeho Obsahu), veřejné provádění a překlad Obsahu podle toho, jak je to třeba v reakci na akce vyvolané uživatelem (například když se rozhodnete soukromě ukládat nebo sdílet svůj Obsah s ostatními). Tato licence platí pouze pro účely provozování a zdokonalování Služeb a Softwaru.
 
4.4 Sdílení vašeho Obsahu.
 
(a) Sdílení. Některé Služby a Software mohou poskytovat funkce, které vám umožní sdílet Obsah s ostatními uživateli nebo jej nastavit jako veřejný. „Sdílení“ označuje odeslání elektronickou poštou, publikování, přenesení, odeslání na server nebo jiný způsob zpřístupnění (nám nebo ostatním uživatelům) Obsahu v rámci používání Služeb a Softwaru. Váš Obsah mohou ostatní uživatelé mnoha způsoby používat, kopírovat, upravovat nebo opětovně sdílet. Sdílení nebo zveřejnění Obsahu důkladně zvažte, protože za něj odpovídáte.
 
(b) Úroveň přístupu. Nesledujeme ani nekontrolujeme, co s vaším Obsahem provádějí ostatní uživatelé. Vy sami odpovídáte za nastavení omezení pro váš Obsah i za nastavení příslušné úrovně přístupu k tomuto Obsahu. Pokud nezvolíte úroveň přístupu, která platí pro váš Obsah, systém může automaticky přejít na své nejliberálnější nastavení. Je vaší odpovědností informovat ostatní uživatele, jakým způsobem lze váš Obsah sdílet, a upravit nastavení související s přístupem nebo sdílením vašeho Obsahu.
 
(c) Komentáře.Služby a Software mohou umožňovat přidávat ke sdílenému Obsahu komentáře. Komentáře nejsou anonymní a ostatní uživatelé je mohou zobrazovat. Komentáře, které vložíte, můžete smazat vy sami, ostatní uživatelé nebo my.
 
4.5 Ukončení licence. Tuto licenci můžete kdykoli odvolat a ukončit naše práva tím, že svůj Obsah ze Služby odeberete. Některé kopie vašeho Obsahu však mohou být zachovány v rámci námi prováděného pravidelného zálohování.
 
4.6 Zpětná vazba. Nemáte povinnost poskytovat nám náměty, návrhy nebo nabídky (dále jako „Zpětná vazba“). Pokud nám však Zpětnou vazbu zašlete, udělujete nám tím nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci s možností sublicencování a převodu, který se vztahuje na provedení, používání, prodej, vytvoření, nabídku prodávat, import, reprodukci, veřejné vystavení, distribuci, změnu a veřejné uplatňování Zpětné vazby.
 
4.7 Prodej vašeho obsahu. Po odsouhlasení samostatných podmínek vám můžeme umožnit poskytnout licenci k vašemu Obsahu ostatním uživatelům prostřednictvím našich Služeb.
 
5. Informace o účtu.
 
Nesete odpovědnost za veškerou aktivitu na vašem účtu. Pokud se dozvíte o jakémkoli neautorizovaném použití vašeho účtu, neprodleně upozorněte oddělení podpory zákazníků. Není dovoleno (a) sdílet informace o vašem účtu (s výjimkou oprávněného správce účtu) nebo (b) používat účet jiného uživatele. Správce vašeho účtu může informace o vašem účtu využívat ke správě při využívání Služeb a Softwaru a přístupu k nim. V případě frameworku PhoneGap si vyhrazujeme právo sledovat a vynucovat limity a omezení plánů odběrů, včetně mimo jiné práva na účtování překročení limitů.
 
6. Chování uživatelů.
 
6.1 Odpovědné používání. Komunity společnosti Adobe se často skládají z uživatelů, kteří očekávají určitou míru slušnosti a profesionality. Služby a Software je nutno používat odpovědným způsobem.
 
6.2 Zneužití. Služby ani Software nesmíte zneužít. Není například dovoleno:
 
(a) kopírovat, měnit, hostovat, streamovat, sublicencovat nebo dále prodávat Služby nebo Software;
 
(b) umožnit nebo dovolit ostatním, aby používali Služby či Software na základě informací o vašem účtu;
 
(c) používat Software k vytvoření libovolné databáze;
 
(d) přistupovat nebo se pokoušet o přístup ke Službám nebo Softwaru jakýmikoli jinými prostředky než přes rozhraní, které poskytneme nebo schválíme;
 
(e) obcházet jakákoli omezení přístupu nebo použití, která se uplatňují v rámci prevence určitého použití Služeb nebo Softwaru;
 
(f) sdílet Obsah nebo se chovat způsobem, který porušuje číkoli práva duševního vlastnictví (" Práva duševního vlastnictví" zahrnují copyrighty, morální práva, ochranné známky, vizuální styl značky, patenty, obchodní tajemství, nekalou soutěž, právo na soukromí, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech a jakákoli další vlastnická práva);
 
(g) nahrávat jakýkoli Obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, pomlouvačný, vulgární, lascivní, sprostý, útočí na ochranu osobních údajů ostatních uživatelů nebo je nenávistný;
 
(h) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt či nepravdivě předstírat nebo jinak zkreslovat vaše spojení s určitou osobou nebo subjektem,
 
(i) pokoušet se deaktivovat, narušit nebo zničit Služby a Software;
 
(j) nahrávat, přenášet, ukládat nebo zpřístupňovat libovolný Obsah nebo kód, který obsahuje jakýkoli virus, škodlivý kód, škodlivý software nebo jakékoli součásti určené k poškození nebo omezení funkčnosti Služeb nebo Softwaru;
 
(k) rušit, zasahovat či bránit jinému uživateli v používání Služeb nebo Softwaru (například stalking, zastrašování nebo obtěžování ostatních uživatelů, podněcování ke spáchání trestného činu nebo jakékoli poškozování nezletilých);
 
(l) zapojovat se do řetězových dopisů, nevyžádaných e-mailů, pyramidových schémat, phishingu, spamů nebo jiných nevyžádaných zpráv;
 
(m) umísťovat do Služeb reklamu na jakékoli produkty nebo služby, aniž byste k tomu předem získali náš písemný souhlas;
 
(n) používat jakékoli dolování dat nebo podobné metody shromažďování a získávání dat v souvislosti se Službami nebo
 
(o) porušovat platné předpisy (včetně mimo jiné zákona COPPA).
 
7. Poplatky a platby.
 
7.1 Daně a poplatky třetím stranám. Vaší povinností je uhradit veškeré platné daně a jakékoli poplatky třetím stranám (včetně například telefonních poplatků, poplatků mobilním operátorům, poplatků poskytovatelům internetových služeb, datových tarifů, poplatků za platební karty, poplatků za směnu měn nebo poplatků za zahraniční transakce). Za tyto poplatky neodpovídáme. S dotazy na poplatky se obraťte na příslušnou finanční instituci. V případě poplatků, které dlužíte nám, můžeme podniknout kroky k jejich výběru. Nesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s výběrem poplatků. Pokud pobýváte v jiné zemi než příslušný subjekt Adobe, s nímž vstupujete do transakce (tj. Adobe Inc. pro zákazníky ze Severní Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pro zákazníky z jiných zemí), bude vaše platba převáděna zahraničnímu subjektu.
 
7.2 Informace o platební kartě. Pokud nás neupozorníte na aktualizace způsobu plateb, pak se můžeme za účelem nepřerušeného poskytování služby zapojit do programů podporovaných vaším poskytovatelem karty, kde se pokusíme získat vaše aktuální platební údaje. Udělujete nám oprávnění pokračovat ve strhávání poplatku z vašeho účtu na základě získaných aktualizovaných informací.
 
8. Vaše povinnosti v rámci záruky a odškodnění.
 
8.1Záruka.Nahráním vašeho Obsahu do Služeb nebo Softwaru vyjadřujete svůj souhlas, že vlastníte: (a) všechny nezbytné licence a oprávnění k používání a sdílení vašeho Obsahu a (b) práva nezbytná k udělení licencí na základě těchto Podmínek.
 
8.2Odškodnění. Odškodníte nás a naše pobočky, dceřiné společnosti, referenty, zástupce, zaměstnance, partnery a poskytovatele licencí v případě jakéhokoli nároku, požadavku, ztráty nebo poškození, včetně příslušných poplatků právním zástupcům, plynoucích nebo souvisejících s používáním vašeho Obsahu, vaším používáním Služeb nebo Softwaru, popř. při vašem porušení těchto Podmínek.
 
9. Zřeknutí se záruk.
 
9.1 Pokud v Dodatečných podmínkách není uvedeno jinak, Služba a Software jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“. Do maximální míry povolené zákonem se zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo mlčky předpokládaných, včetně předpokládaných záruk neporušenosti, obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Nebereme na sebe žádné závazky týkající se obsahu v rámci Služeb. Dále odmítáme poskytovat jakoukoli záruku, že (a) Služby nebo Software budou odpovídat vašim požadavkům nebo že budou stále k dispozici, bez přerušení, včas nebo bez chyb; že (b) výsledky, které vyplývají z používání Služeb nebo Softwaru, budou efektivní, přesné nebo spolehlivé; že (c) kvalita Služeb nebo Softwaru bude vyhovovat vašim očekáváním nebo že (d) jakékoli chyby nebo závady Služeb nebo Softwaru budou opraveny.
 
9.2 Konkrétně se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoli žaloby plynoucí z vašeho používání jakýchkoli Služeb nebo Softwaru. Služby a Software můžete používat a přistupovat k nim podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat plynoucí z používání jakýchkoli Služeb či Softwaru a přístupu k nim.
 
9.3 Pokud zveřejníte svůj obsah na našich serverech za účelem veřejného sdílení prostřednictvím služeb, neneseme odpovědnost za: (a) jakoukoli ztrátu nebo poškození vašeho obsahu, (b) smazání obsahu kýmkoli jiným než společností Adobe, nebo (c) začlenění vašeho obsahu třetími stranami do jiných webových stránek nebo jiných médií.
 
10. Omezení odpovědnosti.
 
10.1 Pokud není v Dodatečných podmínkách uvedeno jinak, neneseme vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za žádnou ztrátu používání, dat, dobrého jména nebo zisku a žádné zvláštní, náhodně, nepřímé, následné nebo trestně právní škody, bez ohledu na příčinu (a to i v případě, že jsme byli na možnost takových ztrát nebo škod upozorněni), včetně ztrát a škod () plynoucích ze ztráty použití, dat nebo zisku, ať již předvídatelných, či nikoli, (b) na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně porušení smlouvy nebo záruky, zanedbání nebo jiného protiprávního jednání nebo (c) plynoucích z jakéhokoli nároku vyplývajícího nebo souvisejícího s vaším používáním Služeb nebo Softwaru nebo přístupem k nim. Žádná část těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za hrubé zanedbání či záměrné profesní pochybení nás nebo našich zaměstnanců ani za úmrtí či zranění osob.
 
10.2 Naše celková odpovědnost v jakékoli záležitosti plynoucí z těchto Podmínek nebo s nimi související je omezena na částku 100 USD nebo celkovou částku, kterou jste zaplatili za používání Služeb a Softwaru během tříměsíčního období předcházejícího události, na základě které závazek vznikl, podle toho, která z těchto částek je vyšší. Toto omezení platí bez ohledu na formu nebo zdroj nároku či ztráty, ať byly nárok či ztráta předvídatelné, či nikoli, a ať byla, či nebyla příslušná smluvní strana o možnosti takového nároku nebo ztráty informována.
 
10.3 Omezení a vyloučení v tomto oddílu 10 platí do maximální možné míry povolené zákonem.
 
11. Ukončení.
 
11.1 Ukončení z vaší strany. Používání Služeb a Softwaru můžete kdykoli ukončit. Zrušením účtu se nezbavujete závazku uhradit jakékoli zbývající poplatky.
 
11.2 Ukončení z naší strany. Pokud tyto Podmínky nebo vaše používání Služeb ukončíme z jiných než příčinných důvodů, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili nejméně 30 dní před ukončením prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli. Uvedeme rovněž pokyny k získání vašeho Obsahu. Pokud není v žádných Dodatečných podmínkách uvedeno jinak, můžeme vaše právo k užívání a přístupu ke Službám nebo Softwaru kdykoli ukončit v následujících případech:
 
(a) porušíte jakékoli ustanovení těchto Podmínek (nebo jednáte-li způsobem, který nese jasné známky toho, že nemáte v úmyslu tyto Podmínky dodržovat nebo toho nejste schopni);
 
(b) nezaplatíte včas poplatky za Služby nebo Software, pokud nějaké vznikly;
 
(c) podstatným způsobem porušíte kterékoli ustanovení těchto Podmínek a (i) porušení nelze napravit; nebo (ii) Vás upozorňujeme na porušení a do 14 dnů od oznámení jej nedopravíte;
 
(d) fyzicky, verbálně nebo jiným způsobem zneužíváte, ohrožujete, zastrašujete nebo obtěžujete nás nebo naše zaměstnance (za těchto okolností můžeme případně pozastavit nebo omezit váš přístup ke Službám nebo Softwaru);
 
(e) opakovaně jste podali stížnosti ve špatné víře nebo bez rozumného základu a pokračujete v tom dále i poté, co jsme vás požádali o ukončení tohoto jednání (za takových okolností můžeme případně pozastavit nebo omezit váš přístup ke Službám nebo Softwaru);
 
(f) vyžaduje to od nás zákon (například je-li poskytování Služeb nebo Softwaru vaší straně nezákonné nebo se takovým stane);
 
(g) rozhodneme se ukončit provozování Služby nebo Softwaru jako celku nebo jeho části (například pokud se poskytování Služeb ve vaší oblasti stane kvůli změně zákona nepraktické); nebo
 
(h) váš bezplatný účet je po delší dobu neaktivní.
 
11.3 Ukončení ze strany Správce skupiny. Správci skupiny Služby, například služby „Creative Cloud pro týmy”, mohou kdykoli ukončit přístup uživatele ke Službě. Pokud správce skupiny ukončí váš přístup, ztratíte přístup k Obsahu, který jste vy sami nebo jiní uživatelé skupiny umístili do sdíleného pracovního prostoru v rámci takové Služby.
 
11.4 Zachování platnosti. Po uplynutí či ukončení těchto Podmínek mohou veškeré Služby a Software nebo jejich část bez dalšího předchozího oznámení přestat fungovat. Jakékoli trvalé licence, které máte, však budou i nadále plně účinné a platné. Vaše povinnost odškodnění, naše odmítnutí záruk nebo omezení odpovědnosti a ustanovení pro případ řešení sporů uvedená v Podmínkách zůstanou v platnosti.
 
12. Vyšetřování.
 
12.1 Prohledávání. Obsah odeslaný do Služeb nebo Softwaru nekontrolujeme, ale můžeme využívat dostupné technologie, poskytovatele nebo procesy na vyhledávání určitých typů nelegálního obsahu (například dětské pornografie) nebo jiného urážlivého obsahu či chování (například vzorce aktivity, které označují spam nebo phishing, případně klíčová slova označující, že byl obsah pro dospělé publikován mimo stěnu oddělující obsah pro dospělé).
 
12.2 Zveřejnění informací. K informacím o vás nebo vašem používání Služeb či Softwaru můžeme přistoupit nebo tyto informace zpřístupnit: (a) pokud to vyžaduje zákon (například když obdržíme platnou soudní obsílku nebo příkaz k domovní prohlídce), (b) v reakci na vaše žádosti o podporu zákaznických služeb nebo (c) když se domníváme, že je nezbytné chránit práva, majetek či osobní bezpečnost nás, našich uživatelů nebo veřejnosti.
 
13. Zákony o regulaci obchodu.
 
Služby nebo Software a vaše používání Služeb a Softwaru se řídí zákony platnými ve Spojených státech amerických a mezinárodními zákony, omezeními a nařízeními, která mohou upravovat dovoz, vývoz a používání Služeb a Softwaru. Souhlasíte, že budete dodržovat veškeré zákony, omezení a nařízení.
 
14. Australské spotřebitelské právo.
 
Žádné ustanovení v těchto Podmínkách nemá za cíl vyloučit, omezit nebo změnit jakákoli práva spotřebitele vyplývající ze zákona Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) (zákon o hospodářské soutěži a spotřebiteli z roku 2010) nebo jiné právní předpisy, které nelze vyloučit, omezit nebo změnit dohodou. Pokud ze zákona CCA nebo jakéhokoli jiného právního předpisu vyplývá v kontextu těchto Podmínek podmínka či záruka nebo jsou v kontextu těchto Podmínek poskytovány zákonné záruky s ohledem na dodávané zboží nebo služby (pokud existují), naše odpovědnost za porušení takové podmínky nebo záruky je uplatňována (dle našeho rozhodnutí) v rozsahu našich možností a omezuje se na následující: (a) v případě dodávky zboží na jeden či více následujících postupů: (i) výměnu zboží nebo dodání ekvivalentního zboží; (ii) opravu zboží; (iii) uhrazení nákladů na výměnu zboží nebo pořízení ekvivalentního zboží; a (iv) úhradu nákladů na opravu zboží; nebo (b) v případě dodávky služeb na některý z následujících postupů, případně oba postupy: (i) opětné dodání služeb; a (ii) úhradu nákladů na opětné dodání služeb.
 
15. Řešení sporů.
 
15.1 Proces. V případě jakýchkoli sporů nebo pochybností souhlasíte, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně a obrátíte se na nás. V případě, že nedojde k vyřešení sporu do 30 dní od předložení, jakékoli právní kroky z něj vyplývající musí být vyřešeny prostřednictvím konečné a závazné arbitráže, s výjimkou případů, kdy můžete vznést nároky u soudu k vyřešení drobných sporů, pokud je váš nárok oprávněný.
 
15.2 Pravidla. Pokud sídlíte v některém z amerických států, bude arbitráž spravovat asociace JAMS v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie v souladu s komplexními pravidly a postupy arbitráže. Pokud sídlíte v Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, kontinentální Číně, správní oblasti Hongkong, správní oblasti Macau, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, Indii, na Srí Lance, v Bangladéši, Nepálu nebo v některém členském státě Asociace jihovýchodních asijských národů (ASEAN), bude arbitráž řídit mezinárodní singapurské arbitrážní centrum (Singapore International Arbitration Centre – SIAC) v Singapuru v rámci svých pravidel arbitráže, která jsou odkazována v této části. V ostatních případech bude arbitráž řídit Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (London Court of International Arbitration – LCIA) v Londýně v souladu s pravidly arbitráže LCIA. Společnost Adobe společně s vámi vybere jednoho rozhodčího soudce. Jazykem arbitráže bude angličtina, ale jakýkoli svědek, který nemluví anglicky, může vypovídat ve svém rodném jazyce a jeho výpověď bude simultánně tlumočena do angličtiny (na náklady strany, která svědka nechala předvolat). Vynesený rozsudek může vstoupit v platnost a bude vymahatelný u jakéhokoli soudu oprávněné jurisdikce, která má jurisdikci nad vámi a námi.
 
15.3 Žádné žaloby v rámci skupiny. Spory s námi můžete řešit pouze na individuální bázi a nesmíte vznést nárok jako žalující strana nebo člen skupiny ve skupinové žalobě, společné žalobě nebo v žalobě v zastoupení.
 
15.4 Zdržovací žaloba. Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte, že v případě neoprávněného přístupu ke Službám nebo Softwaru v rozporu s těmito Podmínkami budeme mít nárok žádat opravné prostředky (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy) v jakékoli jurisdikci.
 
16. Práva na kontrolu.
 
Pokud jste společnost, firma nebo organizace, můžeme ne častěji než jednou za 12 měsíců po předchozím upozornění zaslaném sedm dní předem pověřit některého našeho pracovníka nebo nezávislého auditora, který má povinnost zachovat mlčenlivost, prověřením vašich záznamů, systémů a zařízení (včetně ruční kontroly, elektronických metod nebo obojího) s cílem ověřit, že vaše instalace a používání veškerých Služeb a Softwaru je v souladu s platnými licencemi, které jsme vám poskytli. Dále nám poskytnete všechny záznamy a informace, o které vás požádáme, za účelem ověření, že instalace a používání veškerých Služeb a Softwaru odpovídá platným licencím, které vám poskytneme, a to do 30 dnů od podání požadavku. Pokud bude ověřením zjištěn nedostatečný počet licencí na Služby nebo Software, obstaráte si okamžitě veškeré potřebné licence, předplatné a případnou údržbu a podporu. Pokud nedostatečné poplatky překročí 5 % hodnoty splatných licenčních poplatků, uhradíte také naše přiměřené náklady na ověření této skutečnosti.
 
17. Aktualizace a dostupnost.
 
17.1. Aktualizace Všeobecných podmínek a Dodatečných podmínek. Tyto Všeobecné podmínky, jakékoli Dodatečné podmínky nebo podmínky týkající se odběru a zrušení můžeme změnit tak, aby například odrážely změny zákona nebo změny našich Služeb či Softwaru. Podmínky byste si měli pravidelně procházet. Oznámení o změnách vložíme do těchto Všeobecných podmínek a Dodatečných podmínek na této stránce. Dalším používáním Služeb nebo Softwaru nebo přístupem k nim po provedení změn vyjadřujete svůj souhlas, že se na vás tyto změněné podmínky vztahují.
 
17.2. Aktualizace Služeb a Softwaru. Služby nebo Software (včetně kterýchkoli jejich části nebo funkcí) můžeme kdykoli změnit, aktualizovat nebo ukončit, aniž by nám vznikla jakákoli povinnost vůči vám nebo komukoli jinému. Avšak v případě změn placených služeb vyvineme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jejich změnách, aktualizacích nebo ukončení. Ukončíme-li kompletní Služby nebo Software, poskytneme vám také odpovídající čas na stažení vašeho Obsahu a můžeme vám poskytnout náhradu poměrné části nevyužitých poplatků uhrazených za tyto Služby nebo Software, které jste si předplatili.
 
17.3. Dostupnost. Webové stránky popisující Služby jsou přístupné celosvětově, ale neznamená to, že všechny Služby nebo funkce služeb jsou ve vaší zemi dostupné ani že je obsah generovaný uživatelem a zpřístupněný prostřednictvím těchto Služeb ve vaší zemi v souladu se zákonem nebo dostupný. Přístup k určitým Službám (nebo určitým funkcím Služeb, Ukázkovým souborům nebo Souborům obsahu) může být v určitých zemích blokován, ať již námi, nebo vládami příslušných zemí. Odpovídáte za to, že vámi používané Služby jsou v místě jejich používání v souladu se zákonem a dostupné. Služby nejsou dostupné ve všech jazycích.
 
18. Zákaz změn a zpětného inženýrství.
 
Není-li to výslovně povoleno v těchto Podmínkách, nesmíte (a) měnit, převádět, přizpůsobovat ani překládat žádnou část Služeb ani Softwaru; ani (b) provádět reverzní inženýrství, dekompilaci, rozklad nebo se jinak pokoušet o získání zdrojového kódu nebo jakékoli části kterékoli Služby nebo Softwaru. Pokud vám zákony ve vaší jurisdikci udělují právo na dekompilaci Softwaru pro získání informací nezbytných k funkčnímu propojení licencovaných částí Služeb nebo Softwaru s jiným softwarem, musíte si tyto informace nejprve vyžádat od nás. Jsme oprávněni dle našeho vlastního uvážení vám buďto poskytnout tyto informace, nebo stanovit příslušné podmínky, včetně přiměřených poplatků, pro dekompilaci těchto Služeb nebo Softwaru za účelem zajištění ochrany našich vlastnických práv a vlastnických práv našich dodavatelů v rámci Služeb a Softwaru.
 
19. Různé.
 
19.1 Znění v anglickém jazyce. Při interpretaci nebo výkladu těchto Podmínek bude použita jejich anglická verze.
 
19.2 Oznámení pro společnost Adobe. Případné informace nám můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Oznámení pro vás. Můžeme vás informovat prostřednictvím e-mailu, standardní pošty, zpráv v rámci Služeb nebo jinými způsoby, které jsou v souladu se zákonem.
 
19.4 Zákaz postoupení. Tyto Podmínky nebo vaše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nesmíte žádným způsobem postoupit ani převádět, ať vcelku, nebo po částech, bez našeho písemného svolení a jakýkoli takový pokus bude neplatný. Jsme oprávněni převádět naše práva vyplývající z těchto Podmínek na třetí stranu.
 
19.5 Nadpisy. Nadpisy používané v těchto Všeobecných podmínkách nebo Dodatečných podmínkách jsou poskytovány pouze jako doplněk a nebudou používány při výkladu významu nebo záměru.
 
19.6 Oddělitelnost ustanovení. Stane-li se kterékoli z ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo kterýchkoli Dodatečných podmínek neplatným nebo nevymahatelným bez ohledu na důvod, Všeobecné podmínky a všechny Dodatečné podmínky zůstávají i nadále v plné platnosti a účinnosti.
 
19.7 Nemožnost zřeknutí se odpovědnosti. Nevymahatelnost nebo nemožnost uplatnění kteréhokoli z ustanovení těchto Podmínek z naší strany neznamená zřeknutí se tohoto ustanovení.
 
20. Zákon DMCA.
 
Respektujeme práva na duševní vlastnictví jiných osob a totéž očekáváme od svých uživatelů. Na jasná oznámení porušení autorských práv budeme reagovat v souladu se zákonem DMCA („Digital Millennium Copyright Act“). Další informace o zásadách a postupech odstranění duševního vlastnictví společnosti Adobe si můžete přečíst zde: http://www.adobe.com/cz/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-cs_CZ-20180605_2200