ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe

 

เผยแพร่ในวันที่ 16 มีนาคม 2020 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 เมษายน 2020 ข้อกำหนดเหล่านี้จะเข้าแทนที่และมีผลเหนือกว่าฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

 

ข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อ 14 (การระงับข้อพิพาท) ด้านล่างนี้จะมีผลใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาท โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ได้ตกลงตามข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือซอฟต์แวร์

 

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ ("ข้อกำหนดทั่วไป") พร้อมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับ (โปรดดูข้อ 1.2 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ด้านล่าง) (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") จะมีผลใช้บังคับกับการที่คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ การสนับสนุนลูกค้า กระดานสนทนา หรือพื้นที่หรือบริการแบบโต้ตอบอื่นๆ ของเรา และบริการต่างๆ เช่น Creative Cloud (เรียกรวมกันว่า "บริการ") และซอฟต์แวร์ที่เรารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ตลอดจนแอปพลิเคชันใดๆ รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ ไฟล์ตัวอย่าง และไฟล์เนื้อหา (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) สคริปต์ ชุดคำสั่ง และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "ซอฟต์แวร์") หากคุณได้ตกลงตามข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิก ข้อกำหนดดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้เช่นกัน หากคุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ผ่านโปรแกรม Value Incentive Plan ("VIP") ของ Adobe ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิกก็จะไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ แต่ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้และการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของคุณ หากคุณได้เข้าทำข้อตกลงอื่นกับเราเกี่ยวกับบริการหรือซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก็จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ข้อตกลงนั้นขัดกับข้อกำหนดเหล่านี้ 

 

คุณจะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถลงทะเบียน Adobe ID สำหรับบุคคลได้ โรงเรียนที่เข้าร่วมข้อเสนอของผู้ใช้ที่ระบุชื่อสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็อาจออก Adobe ID ระดับองค์กรให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

1. ข้อตกลงที่คุณมีกับ Adobe

 

1.1 การเลือกใช้กฎหมายและนิติบุคคลผู้ทำสัญญา หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ดินแดนและอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา และฐานทัพของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม) ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Adobe Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา และข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย หากคุณอาศัยอยู่นอกอเมริกาเหนือ ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Adobe Systems Software Ireland Limited และข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของไอร์แลนด์ สำหรับลูกค้าในออสเตรเลีย Adobe Systems Software Ireland Limited จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Adobe Systems Pty Ltd. และกำลังเข้าทำสัญญาฉบับนี้โดยมีความสามารถในฐานะตัวแทนของ Adobe Systems Pty Ltd. คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ เราจะไม่พยายามจำกัดสิทธิเหล่านั้นในกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการดังกล่าว

 

1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติม บริการและซอฟต์แวร์ของเราจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่คุณ ไม่ได้ขายให้กับคุณ และยังอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้านล่างนี้ ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") หากมีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดในข้อกำหนดทั่วไปกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมก็จะมีผลบังคับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่อธิบายไว้ในข้อ 1.6 (การปรับปรุงข้อกำหนด) ด้านล่าง

1.3 ผู้ใช้ทางธุรกิจ หากคุณได้รับ "การมีสิทธิ" (ซึ่งมีการให้คำจำกัดความว่าเป็นสิทธิในการใช้ เข้าถึง และบริโภคซอฟต์แวร์และบริการ) จากองค์กรหรือกลุ่ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจ หรือนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ หน่วยงานของรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือสถาบันการศึกษาอื่นใด (เรียกแต่ละองค์กรว่า "ธุรกิจ") ภายใต้แผนธุรกิจของ Adobe แผนใดแผนหนึ่ง (เช่น Creative Cloud สำหรับทีมงาน, Creative Cloud สำหรับองค์กร หรือ Document Cloud) ถ้าอย่างนั้นแล้ว (ก) คุณจะเป็น "ผู้ใช้ทางธุรกิจ" ของธุรกิจดังกล่าว (ข) โปรไฟล์ Adobe ของคุณที่เชื่อมโยงกับการมีสิทธิดังกล่าวจะเป็น "โปรไฟล์ธุรกิจ" และ (ค) การอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึงธุรกิจดังกล่าว หากคุณเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณก็ตกลงว่าเนื่องจากคุณได้รับการมีสิทธิจากธุรกิจดังกล่าว (1) Adobe อาจให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้าถึง ใช้ ลบ เก็บรักษา และควบคุมโปรไฟล์ธุรกิจของคุณและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในโปรไฟล์นั้น ไม่ว่าจะได้รับการอัปโหลดหรือนำเข้าก่อนหรือหลังวันที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด (2) การใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ธุรกิจดังกล่าวมีกับ Adobe และ (3) Adobe อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ธุรกิจดังกล่าว หากคุณเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจที่ได้รับการมีสิทธิจากธุรกิจหลายแห่ง คุณก็อาจมีโปรไฟล์ธุรกิจที่แยกต่างหากจากกันซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจแต่ละแห่ง ในฐานะผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณก็อาจมีข้อตกลงหรือภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันต่อธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อโปรไฟล์ธุรกิจของคุณหรือเนื้อหาของคุณ Adobe จะไม่รับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือภาระหน้าที่ดังกล่าวโดยคุณ หากคุณไม่ได้รับการมีสิทธิจากธุรกิจ (เช่น คุณได้ซื้อ Creative Cloud สำหรับแผนของบุคคลและได้รับการมีสิทธิผ่านทางแผนนี้) ถ้าอย่างนั้นแล้ว (ก) คุณจะเป็น "ผู้ใช้ส่วนบุคคล" (ข) โปรไฟล์ Adobe ของคุณจะเป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคล (ค) คุณจะมีการเข้าถึงและการควบคุมแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีส่วนบุคคลหรือโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ (เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว) และ (ง) การอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" ในข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้จะหมายถึงคุณในฐานะบุคคล หากคุณได้รับการมีสิทธิผ่านทางแผนส่วนบุคคลและจากธุรกิจ คุณก็จะเป็นทั้งผู้ใช้ส่วนบุคคลและผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณจะเป็นผู้ใช้ส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้การมีสิทธิที่คุณได้รับผ่านทางแผนส่วนบุคคลของคุณ และคุณจะเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจเมื่อคุณใช้การมีสิทธิของคุณที่ธุรกิจจัดหาให้

 

1.4 โดเมนอีเมลของธุรกิจ ในฐานะผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณจะสามารถสร้างบัญชี Adobe โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ธุรกิจจัดไว้หรือกำหนดให้กับคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการทำงานของคุณ) หากธุรกิจสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับเรา พวกเขาก็อาจต้องการเพิ่มบัญชีของคุณในความสัมพันธ์ดังกล่าว หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ธุรกิจก็อาจรวมบัญชีของคุณเข้าไว้ในบัญชีของธุรกิจโดยมีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าธุรกิจนั้นอาจ (ก) สามารถเข้าถึงบัญชีได้ (ข) มีอำนาจควบคุมบัญชีและเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบัญชีนั้น ไม่ว่าจะได้รับการจัดเก็บ อัปโหลด หรือนำเข้าก่อนหรือหลังวันที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด และ (ค) แนะนำให้มีการย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวไปยังบัญชีใหม่ซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ คุณในฐานะบุคคลหรือผู้ใช้ทางธุรกิจยังยอมรับว่า Adobe อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ธุรกิจดังกล่าว เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ธุรกิจเข้าถึง ใช้ ลบ เก็บรักษา หรือควบคุมบัญชีหรือโปรไฟล์ โปรดอย่าใช้ที่อยู่อีเมลของธุรกิจกับบัญชีนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะสามารถดูได้ที่นี่ 

 

1.5 ความเป็นเจ้าของ คุณ (ในฐานะธุรกิจหรือบุคคล แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของคุณ เราจะไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆ ในเนื้อหาของคุณ

 

1.6 การปรับปรุงข้อกำหนด เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ และหากเราทำเช่นนั้น เราก็จะแจ้งให้คุณทราบโดยการแก้ไขวันที่ที่ด้านบนสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ และในบางกรณี เราก็อาจบอกกล่าวให้คุณทราบเพิ่มเติม คุณควรตรวจดูข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้โดยทันที และการที่คุณยังคงใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเราต่อไปจะเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ได้ตกลงตามข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณจะต้องหยุดใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเรา 

 

2. ความเป็นส่วนตัว

 

2.1 ความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณใช้แอปและเว็บไซต์ของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณมีตัวเลือกในการจัดการการกำหนดลักษณะของข้อมูลที่นี่

 

2.2 การเข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยเรา ในกรณีที่กฎหมายให้อนุญาต เราจะเข้าถึง ดู หรือฟังเนื้อหาของคุณ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 4.1 (เนื้อหา) ด้านล่าง) เฉพาะในรูปแบบที่จำกัดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในการให้บริการ เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึง ดู หรือฟังเนื้อหาของคุณเพื่อ (ก) ตอบกลับคำติชมหรือคำขอการสนับสนุน (ข) ตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง ปัญหาด้านความปลอดภัย ปัญหาทางกฎหมาย หรือปัญหาทางเทคนิค และ (ค) บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ระบบอัตโนมัติของเราอาจวิเคราะห์เนื้อหาของคุณโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์ของเราและประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องที่เราทำ

 

2.3 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลลูกค้ามีข้อมูลส่วนบุคคลและในกรณีที่ถือว่าคุณเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" และ Adobe เป็น "ผู้ประมวลผลข้อมูล" ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) EU Regulation 2016/679 ("GDPR"), ข้อกำหนดของข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลของ Adobe (Data Processing Agreement หรือ "DPA") (ซึ่งมีอยู่ที่นี่) รวมถึงข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป แล้วแต่กรณี จะมีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง

 

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน คุณตกลงที่จะไม่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดๆ โดยใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่ส่ง เปิดเผย หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้กับ Adobe หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของ Adobe "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลทางการเงิน รสนิยมทางเพศ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสุขภาพใดๆ ข้อมูลชีวมิติ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะ) ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเด็กใดๆ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการให้คำจำกัดความไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กของสหรัฐอเมริกา (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ "COPPA")) และข้อมูลประเภทใดๆ เพิ่มเติมที่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดใดๆ ในทำนองเดียวกัน (เช่น "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ") ตามที่มีการใช้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ

 

2.5 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยการใช้แอปและเว็บไซต์ของเรา ก็เท่ากับคุณตกลงว่าคุณอนุญาตให้ Adobe ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดนประเทศไปยังประเทศอื่นๆ ที่ Adobe และคู่ค้าของ Adobe ดำเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้ในประเทศจีนจะมีการส่งออกไปนอกประเทศจีน

 

3. การใช้บริการและซอฟต์แวร์

 

3.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณจะสามารถเข้าถึงและใช้บริการและซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้ และเป็นบริการและซอฟต์แวร์ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเรา การอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณจะสิ้นอายุลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อของคุณ เวอร์ชันของบริการและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในวันที่ต่ออายุของคุณอาจแตกต่างไปจากเวอร์ชันที่มีให้ในเวลาที่คุณได้ซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณจาก Adobe เป็นครั้งแรก เวอร์ชันของบริการและซอฟต์แวร์ที่ Adobe รองรับนั้นจะสามารถดูได้ที่นี่ คุณตกลงว่าการตัดสินใจของคุณที่จะใช้หรือซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดให้มีฟังก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะในอนาคตใดๆ หรือขึ้นอยู่กับความคิดเห็นสาธารณะไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ที่เราได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะในอนาคต

 

3.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของ Adobe เรา (และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา) จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการและซอฟต์แวร์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เราไม่ได้ให้สิทธิใดๆ แก่คุณในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายการต่างๆ ในบริการหรือซอฟต์แวร์ เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้  

 

3.3 ที่เก็บข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณและแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ไว้ที่อื่นเป็นประจำหากบริการได้ให้ที่เก็บข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานนี้ได้รับการเปิดใช้งานโดยบริการที่เกี่ยวข้อง เราอาจกำหนดข้อจำกัดทางเทคนิคที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ พื้นที่เก็บข้อมูล ความสามารถในการประมวลผล และข้อจำกัดทางเทคนิคอื่นๆ เราอาจระงับบริการจนกว่าคุณจะอยู่ในขอบข่ายของขีดจำกัดสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อทำให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านเนื้อหาของคุณออกจากบริการได้ การเปลี่ยนผ่านจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการบอกเลิกหรือสิ้นอายุของเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน 30 วันที่ว่านี้ เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะลบเนื้อหาของคุณ คุณควรดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้จัดเก็บไว้ในบริการก่อนที่การอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณจะสิ้นสุดลง

 

3.4 เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เราอาจโฮสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจากผู้ใช้ของเรา หากคุณเข้าถึงบริการของเรา คุณก็อาจพบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งคุณเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือน่าหงุดหงิด การแก้ไขเยียวยาเพียงวิธีเดียวที่คุณมีก็คือการหยุดดูเนื้อหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่ม "รายงาน" หากมี เพื่อรายงานให้เราทราบถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเป็นการล่วงละเมิด

 

3.5 ไฟล์ตัวอย่าง "ไฟล์ตัวอย่าง" หมายถึง ไฟล์เสียง ภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ Adobe จัดไว้ให้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การสาธิต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้งานอื่นๆ ซึ่งอาจระบุไว้ว่าเป็นไฟล์ตัวอย่าง ไฟล์ตัวอย่างจะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่มีการให้ไฟล์ตัวอย่างไว้ คุณจะไม่สามารถแจกจ่ายไฟล์ตัวอย่างในลักษณะใดๆ ที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้ ดาวน์โหลด ดึง หรือเข้าถึงไฟล์ตัวอย่างในลักษณะของไฟล์แบบสแตนด์อโลน และคุณไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ ในไฟล์ตัวอย่างได้

 

3.6 ไฟล์เนื้อหา "ไฟล์เนื้อหา" หมายถึง ทรัพย์สินของ Adobe ที่จัดไว้ให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและซอฟต์แวร์ เว้นแต่เอกสารประกอบหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดเพิ่มเติม) จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราจะให้คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้ไฟล์เนื้อหาเพื่อสร้างการใช้งานปลายทางของคุณ (กล่าวคือ แอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากสิ่งอื่นหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นผู้เขียนโปรแกรม) ซึ่งไฟล์เนื้อหาหรือแหล่งที่มาของไฟล์นั้นมีการฝังไว้เพื่อการใช้งานของคุณ ("การใช้งานปลายทาง") คุณสามารถดัดแปลงแก้ไขไฟล์เนื้อหาก่อนที่จะนำไปฝังไว้ในการใช้งานปลายทางได้ คุณจะสามารถทำซ้ำและแจกจ่ายไฟล์เนื้อหาได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปลายทางของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ คุณจะไม่สามารถแจกจ่ายไฟล์เนื้อหาในแบบสแตนด์อโลนได้ โดยอยู่นอกขอบข่ายของการใช้งานปลายทาง

 

3.7 การเป็นสมาชิกฟรี ข้อเสนอ และการทดลองใช้งาน Adobe อาจเสนอการเป็นสมาชิกฟรี ข้อเสนอ และการเป็นสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว หากมีการมอบการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ให้กับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงฟรีหรือการทดลองใช้งาน การเข้าถึงดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าในเวลาใดก่อนหรือระหว่างระยะเวลาการเข้าถึงฟรีหรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งาน Adobe ก็อาจยุติการเข้าถึงฟรีหรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งานโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว เท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดสำหรับการเข้าถึงฟรีหรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งาน หลังจากที่ระยะเวลาการเข้าถึงฟรีหรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งานได้สิ้นสุดลง คุณจะสามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ต่อไปได้เฉพาะโดยการลงทะเบียนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น หากมี หรือตามที่ Adobe ให้อนุญาต ในระหว่างระยะเวลาการเข้าถึงฟรีหรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งาน ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ที่จะใช้บังคับกับบริการและซอฟต์แวร์ บริการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็น" พร้อมด้วยความชำรุดบกพร่องทั้งหมด และไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการสนับสนุนอื่นๆ รวมอยู่ด้วย

 

3.8 รุ่น NFR Adobe ยังอาจกำหนดให้บริการหรือซอฟต์แวร์เป็น "การทดลองใช้งาน" "การประเมินผล" "ไม่ได้มีไว้ขายต่อ" หรือการกำหนดอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ("รุ่น NFR") คุณจะสามารถติดตั้งและใช้รุ่น NFR ได้เฉพาะสำหรับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อเราจัดให้มีรุ่น NFR เท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณจัดทำขึ้นด้วยรุ่น NFR เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ 

 

3.9 Adobe Talent

(ก) คุณไม่สามารถลงประกาศงานต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงหรือโอกาสอื่นๆ ซึ่งมีการร้องของานสร้างสรรค์ที่จัดทำขึ้นเองและไม่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ ประกาศใดๆ ดังกล่าวอาจถูกลบได้โดยไม่มีการคืนเงินให้

(ข) เราเสนอคุณลักษณะ "Talent Search" ที่มีค่าบริการให้กับผู้สรรหาพนักงานใหม่และบริษัทที่ต้องการค้นหาและว่าจ้างผู้มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์ โดยการอัปโหลดโปรไฟล์สาธารณะหรือโครงการสาธารณะบนบริการ ก็เท่ากับคุณตกลงว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นอาจนำมารวมอยู่ในผลลัพธ์ของ Talent Search 

 

3.10 แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud

(ก) สำหรับแบบอักษรหรือไฟล์แบบอักษรใดๆ ที่คุณอัปโหลดหรือส่งไปยังบริการและซอฟต์แวร์ ("แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud") คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการอนุญาตให้เราใช้ ทำซ้ำ แสดง โฮสต์ และแจกจ่ายแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ผ่านบริการและซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของคุณ แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud จะไม่ถือว่าเป็นเนื้อหา ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ Adobe ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ใดๆ ดังกล่าวจะสามารถเข้ากันได้กับบริการหรือซอฟต์แวร์หรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับบริการหรือซอฟต์แวร์ 

(ข) ในกรณีที่เราได้รับแจ้งจากบุคคลภายนอกหรือทราบว่าคุณไม่ได้มีสิทธิที่คุณรับประกันไว้ในข้อ 3.10(ก) (แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud) หรือแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก เราก็อาจลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ออกจากบัญชีของคุณ จากบริการ หรือจากเนื้อหาที่ใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ดังกล่าว หากเราลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณออกจากบัญชีของคุณ บริการ หรือเนื้อหาที่ใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud การแสดงเนื้อหาของคุณก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเนื้อหาของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

(ค) คุณสามารถเพิกถอนการที่เราเข้าถึงแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณและบอกเลิกสิทธิของเราเมื่อใดก็ได้โดยการลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณออกจากบริการ 

(ง) เมื่อมีการยกเลิกหรือการปิดบัญชีของคุณ เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณ สำเนาบางชุดของแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณอาจได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองข้อมูลตามปกติของเรา

(จ) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud เช่น ชื่อของแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ที่คุณอัปโหลดและวิธีที่คุณใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud

 

3.11 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเภทอื่นๆ

(ก) รุ่นก่อนวางจำหน่ายหรือเบต้า เราอาจกำหนดบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือคุณลักษณะของบริการหรือซอฟต์แวร์ ให้เป็นรุ่นก่อนวางจำหน่ายหรือเบต้า ("รุ่นเบต้า") รุ่นเบต้าจะไม่ได้แสดงถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและอาจมีจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดความขัดข้องของระบบหรือความขัดข้องอื่นๆ และการสูญหายของข้อมูล เราอาจเลือกที่จะไม่วางจำหน่ายรุ่นเบต้าในเชิงพาณิชย์ คุณจะต้องหยุดใช้รุ่นเบต้าและทำลายสำเนาทั้งหมดของรุ่นเบต้าโดยทันทีหากเราขอให้คุณทำเช่นนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการใช้รุ่นเบต้าของคุณ คุณตกลงว่า Adobe อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รุ่นเบต้าของคุณเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและปรับประสบการณ์ของคุณตามความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่ว่าคุณได้เลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่เบต้าหรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามการใช้งานของคุณ คุณจะต้องยุติการใช้รุ่นเบต้าของคุณโดยถอนการติดตั้งรุ่นเบต้าดังกล่าวหรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่รุ่นเบต้า ข้อตกลงที่แยกต่างหากใดๆ ที่เราเข้าทำกับคุณซึ่งมีผลใช้บังคับกับรุ่นเบต้าจะเป็นข้อตกลงที่มีผลเหนือกว่าข้อกำหนดเหล่านี้

(ข) รุ่นการศึกษา หากเรากำหนดให้บริการหรือซอฟต์แวร์มีไว้เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ด้านการศึกษา ("รุ่นการศึกษา") คุณก็อาจใช้รุ่นการศึกษาได้เฉพาะในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการมีสิทธิที่ระบุไว้ที่นี่เท่านั้น คุณจะสามารถติดตั้งและใช้รุ่นการศึกษาได้เฉพาะในประเทศที่คุณมีคุณสมบัติเป็นผู้ใช้ด้านการศึกษาเท่านั้น หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คำว่า "ประเทศ" ในประโยคก่อนหน้านี้จะหมายถึงเขตเศรษฐกิจยุโรป

 

3.12 บริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก บริการและซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วยบริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก และคุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกใดๆ และทั้งหมดที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ มีข้อกำหนดของบุคคลภายนอกบางฉบับที่อาจมีผลใช้บังคับกับการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณ การเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกจะมีให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และ Adobe จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในบริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว 

 

4. เนื้อหาของคุณ

 

4.1 เนื้อหา "เนื้อหา" หมายถึง ข้อความ ข้อมูล หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปภาพ ซึ่งคุณอัปโหลดและนำเข้าไปยังหรือสร้างขึ้นด้วยบริการหรือซอฟต์แวร์โดยเกี่ยวข้องกับหรือผ่านการใช้บริการของคุณ คุณจะต้องไม่อัปโหลดเนื้อหาใดๆ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับได้ห้ามไว้ เราขอสงวนสิทธิที่จะลบเนื้อหาหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา บริการ และซอฟต์แวร์หากพบว่าเนื้อหาใดๆ ของคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เราไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังบริการหรือซอฟต์แวร์ แต่เราอาจใช้เทคโนโลยี ผู้ขาย หรือกระบวนการที่มีอยู่เพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบางประเภท (ตัวอย่างเช่น สื่อลามกอนาจารของเด็ก) หรือเนื้อหาหรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น รูปแบบของกิจกรรมที่บ่งชี้ถึงสแปมหรือฟิชชิง หรือคำหลักที่บ่งชี้ว่าเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ได้มีการโพสต์ภายนอกวอลล์สำหรับผู้ใหญ่)

 

4.2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของคุณเพื่อดำเนินงานบริการและซอฟต์แวร์ เมื่อคุณอัปโหลดเนื้อหาไปยังบริการหรือซอฟต์แวร์ ก็เท่ากับว่าคุณให้เราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว มีผลใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และสามารถถ่ายโอนได้ในการใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ดัดแปลงแก้ไข (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แสดงเนื้อหาของคุณได้ดียิ่งขึ้น) ดำเนินการต่อสาธารณะ และแปลเนื้อหา เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหรือปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์เท่านั้น 

 

4.3 การแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

(ก) การแบ่งปัน บริการและซอฟต์แวร์บางอย่างอาจจัดให้มีคุณลักษณะที่ทำให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ "แบ่งปัน" หมายถึง ส่งอีเมล โพสต์ ส่ง สตรีม อัปโหลด หรือจัดให้มี (ไม่ว่าสำหรับเราหรือผู้ใช้รายอื่น) ผ่านการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณ ผู้ใช้รายอื่นอาจใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข หรือแบ่งปันเนื้อหาของคุณต่อได้ในหลายวิธีด้วยกัน โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่คุณเลือกจะแบ่งปันหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากคุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่คุณแบ่งปัน

(ข) ระดับการเข้าถึง เราไม่ได้เฝ้าติดตามหรือควบคุมว่าผู้อื่นทำอะไรบ้างกับเนื้อหาของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อจำกัดที่มีไว้สำหรับเนื้อหาของคุณและการนำระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมมาใช้กับเนื้อหาของคุณ หากคุณไม่ได้เลือกระดับการเข้าถึงที่จะนำมาใช้กับเนื้อหาของคุณ ระบบก็อาจกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นการตั้งค่าที่อนุญาตให้เข้าถึงได้มากที่สุด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบว่าเนื้อหาของคุณอาจมีการแบ่งปันอย่างไร และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

(ค) ความคิดเห็น ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งผ่านบริการและซอฟต์แวร์จะไม่มีการเปิดเผยชื่อและผู้ใช้รายอื่นก็อาจดูได้ ความคิดเห็นของคุณอาจถูกลบได้โดยคุณ โดยผู้ใช้รายอื่น หรือโดยเรา

 

4.4 การบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ คุณอาจเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ในเนื้อหาของคุณและบอกเลิกสิทธิของเราเมื่อใดก็ได้โดยการลบเนื้อหาของคุณออกจากบริการ อย่างไรก็ตาม สำเนาบางชุดของเนื้อหาของคุณอาจได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองข้อมูลตามปกติของเรา 

 

4.5 คำติชม คุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องส่งแนวคิด ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ หรือรายงานจุดบกพร่องหรือข้อขัดข้อง ("คำติชม") ให้กับเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งคำติชมให้กับเรา ก็เท่ากับว่าคุณให้เราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดระยะเวลา มีผลใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ และสามารถถ่ายโอนได้เพื่อจัดทำ ใช้ ขาย ได้ทำ เสนอขาย นำเข้า ส่งออก ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย แก้ไข และดำเนินการต่อสาธารณะเกี่ยวกับคำติชม

 

5. บัญชีของคุณ

 

5.1 ข้อมูลบัญชี คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะไม่ได้กระทำโดยคุณหรือได้กระทำโดยที่คุณไม่ได้รู้หรือให้ความยินยอมก็ตาม โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยทันทีหากคุณทราบว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะไม่สามารถ (ก) แบ่งปันข้อมูลบัญชีของคุณ (ยกเว้นกับผู้ดูแลบัญชีที่ได้รับอนุญาต) ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม หรือ (ข) ใช้บัญชีของบุคคลอื่น ผู้ดูแลบัญชีของคุณอาจใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อจัดการกับการใช้และการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของคุณ สำหรับ PhoneGap เราขอสงวนสิทธิที่จะเฝ้าติดตามและบังคับใช้ขอบเขตและข้อจำกัดของแผนการสมัครสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้เกินขีดจำกัด

 

5.2 การไม่ใช้งานบัญชีฟรี คุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลบัญชีของคุณให้มีการใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นระยะๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักหรือการสูญเสียการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ หรือการยกเลิกบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะๆ เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะสันนิษฐานว่าบัญชีของคุณไม่มีการใช้งาน และคุณตกลงว่าเราอาจปิดบัญชีให้กับคุณ คุณเข้าใจดีว่าคุณจะสูญเสียการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีของคุณเมื่อมีการปิดบัญชี ก่อนการปิดบัญชีของคุณเนื่องจากไม่มีการใช้งาน เราจะพยายามส่งคำบอกกล่าวให้คุณทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อ 5.2 (การไม่ใช้งานบัญชี) นี้จะไม่มีผลใช้บังคับกับบัญชีที่มีค่าบริการและอยู่ในสถานะที่ดี 

 

6. พฤติกรรมของผู้ใช้

 

6.1 การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ ชุมชน Adobe มักประกอบด้วยผู้ใช้ที่คาดหวังถึงความสุภาพและความเป็นมืออาชีพในระดับหนึ่ง คุณจะต้องใช้บริการและซอฟต์แวร์อย่างมีความรับผิดชอบ

 

6.2 การใช้ในทางที่ผิด คุณจะต้องไม่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องไม่

(ก) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับ Adobe หรือโดยฝ่าฝืนการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงดังกล่าว

(ข) ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข โฮสต์ สตรีม อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือขายต่อบริการหรือซอฟต์แวร์

(ค) อนุญาตหรือทำให้ผู้อื่นสามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ

(ง) เสนอ ใช้ หรืออนุญาตให้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ในธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ บริการการจัดจ้างบุคคลภายนอก โดยมีการเป็นสมาชิกหรือการสมัครใช้งาน มีสำนักบริการ มีการแบ่งกันใช้เวลา โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีการโฮสต์ หรือในนามของบุคคลภายนอกใดๆ

(จ) ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลไม่ว่าในลักษณะใด

(ฉ) เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือไปจากอินเตอร์เฟสที่เราจัดไว้ให้หรือให้อนุญาต

(ช) หลบเลี่ยงข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือการใช้งานใดๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ในบางลักษณะ

(ซ) แบ่งปันเนื้อหาหรือแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud หรือมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดก็ตาม "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด

(ฌ) แบ่งปันเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการคุกคาม ลามก ใช้ความรุนแรง ข่มเหง ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้ายป้ายสี หยาบคาย หยาบโลน ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มุ่งร้าย หรือน่ารังเกียจ

(ญ) แบ่งปันเนื้อหาใดๆ ที่ทำให้ผู้เยาว์ตกเป็นวัตถุทางเพศหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์, ผู้ใช้ Adobe รายอื่น หรือสาธารณชน 

(ฎ) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือกล่าวเท็จหรือแถลงข้อความเท็จในเรื่องความเกี่ยวข้องที่คุณมีกับบุคคลหรือนิติบุคคล

(ฏ) พยายามปิดใช้งาน สร้างความเสียหาย หรือทำลายบริการหรือซอฟต์แวร์

(ฐ) อัปโหลด ส่ง จัดเก็บ หรือจัดให้มีเนื้อหา, แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud หรือโค้ดใดๆ ที่มีไวรัส โค้ดอันตราย มัลแวร์ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของบริการหรือซอฟต์แวร์ 

(ฑ) ขัดขวาง แทรกแซง หรือยับยั้งผู้ใช้อื่นใดจากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ (เช่น การสะกดรอยตาม การข่มขู่ การคุกคาม หรือการยุยงหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงหรือการทำร้ายตัวเอง)

(ฒ) เข้าร่วมในจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ ธุรกิจพีระมิด ฟิชชิง การทำสแปม กิจกรรมการฉ้อโกง หรือข้อความอื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ

(ณ) ลงโฆษณาของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในบริการนี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

(ด) ใช้การทำเหมืองข้อมูลหรือวิธีการรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายคลึงกันโดยเกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการดูดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

(ต) เข้าจัดการหรือขัดขวางบริการหรือซอฟต์แวร์แบบปลอมๆ (เช่น การเข้าจัดการความชื่นชมใน Behance หรือการผลักดันให้ผู้ใช้ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก)

(ถ) สร้างบัญชี Adobe เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือเพื่อหลบเลี่ยงการยกเลิกบัญชีหรือการดำเนินการในลักษณะอื่นๆ ที่กระทำโดย Adobe 

(ท) เข้าจัดการหรือแสดงบริการหรือซอฟต์แวร์โดยใช้การสร้างกรอบหรือเทคโนโลยีการนำทางที่คล้ายคลึงกัน หรือ

(ธ) ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

7. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

 

7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมของบุคคลภายนอก คุณจะต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมของบุคคลภายนอก (รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์, ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมือถือ, ค่าบริการ ISP, ค่าบริการแผนข้อมูล, ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต, ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ เป็นต้น) เราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเหล่านี้ โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณหากมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม เราอาจดำเนินการตามมาตรการเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คุณค้างชำระเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณอยู่ในประเทศอื่นที่ต่างไปจากนิติบุคคลของ Adobe นั้นๆ ซึ่งคุณทำธุรกรรมด้วย (กล่าวคือ Adobe Inc. สำหรับลูกค้าในอเมริกาเหนือ และ Adobe Systems Software Ireland Limited สำหรับลูกค้าในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด) การชำระเงินของคุณก็จะกระทำกับนิติบุคคลต่างประเทศ

 

7.2 ข้อมูลบัตรเครดิต คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและนำไปใช้โดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิกของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริการของคุณเกิดการหยุดชะงัก เราก็อาจเข้าร่วมโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการบัตรของคุณเพื่อพยายามอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณต่อไปโดยใช้ข้อมูลที่มีการอัปเดตที่เราได้รับ

 

8. หน้าที่ในการรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ

 

8.1 การรับประกัน โดยการอัปโหลดเนื้อหาของคุณไปยังบริการหรือซอฟต์แวร์ ก็เท่ากับคุณยอมรับว่าคุณมี (ก) การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในการใช้และแบ่งปันเนื้อหาของคุณ และ (ข) สิทธิที่จำเป็นในการให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อกำหนดเหล่านี้

 

8.2 การชดใช้ค่าเสียหาย คุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา รวมทั้งบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน คู่ค้า และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราจากการเรียกร้องสิทธิ ข้อเรียกร้อง การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ, แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud, การใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณ (แล้วแต่กรณี) หรือการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เรามีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้คดีจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินคดี หรือประเด็นใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ โดยใช้ทนายความที่เราเลือกเอง คุณจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดีจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินคดี หรือประเด็นใดๆ ดังกล่าว

 

9. การปฏิเสธการรับประกัน

 

9.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม บริการและซอฟต์แวร์จะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็น" เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิด ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เราไม่ได้ให้ข้อผูกพันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาภายในบริการ นอกจากนี้ เรายังขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ที่ระบุว่า (ก) บริการหรือซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ หรือจะพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก ตรงตามกำหนดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์จะมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง หรือเชื่อถือได้ (ค) คุณภาพของบริการหรือซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือ (ง) ข้อผิดพลาดหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ ในบริการหรือซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

 

9.2 เราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ของคุณ คุณสามารถใช้และเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ได้ตามดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้และการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ

 

9.3 หากคุณโพสต์เนื้อหาของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านทางบริการ เราจะไม่รับผิดชอบใน (ก) การสูญเสีย การเสื่อมค่า หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของคุณ (ข) การลบเนื้อหาโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Adobe หรือ (ค) การรวมเนื้อหาของคุณไว้บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือในสื่ออื่นๆ โดยบุคคลภายนอก

 

10. ข้อจำกัดความรับผิด

 

10.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม เราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดจากค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายทางศีลธรรม ค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงการสูญเสียและค่าเสียหาย (ก) ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล ชื่อเสียง รายได้ หรือผลกำไร (ข) ตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ รวมถึงการผิดสัญญาหรือการฝ่าฝืนการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่ละเมิดอื่นๆ หรือ (ค) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง, การจงใจประพฤติผิดโดย Adobe หรือพนักงานของ Adobe, การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ

 

10.2 ความรับผิดทั้งหมดของเราในเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่ (ก) 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ (ข) จำนวนเงินรวมที่คุณได้ชำระสำหรับการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ในช่วงระยะเวลาสามเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรับผิด ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน 

 

10.3 ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้ในข้อ 10 (ข้อจำกัดความรับผิด) นี้จะมีผลใช้บังคับเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด แม้ว่า (ก) การแก้ไขเยียวยาจะไม่ได้ชดเชยให้คุณอย่างครบถ้วนสำหรับการสูญเสียใดๆ หรือไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือ (ข) เราได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหาย

 

10.4 ข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุความรับผิดทั้งหมดของ Adobe และบริษัทในเครือของ Adobe รวมทั้งการแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่มีให้คุณเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการและซอฟต์แวร์

 

11. การบอกเลิก

 

11.1 การบอกเลิกโดยคุณ คุณสามารถหยุดใช้บริการและซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้ การยกเลิกบัญชีของคุณจะไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคุณจากหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ค้างชำระ

 

11.2 การบอกเลิกโดยเรา หากเราบอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ หรือยุติการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การมีเหตุให้บอกเลิก เราก็จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการบอกเลิกผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา พร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนเนื้อหาของคุณ โปรดทราบว่าคุณอาจสูญเสียการเข้าถึงเนื้อหาของคุณเมื่อมีการบอกเลิก ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 4.4 (การบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ) เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ เราอาจบอกเลิกหรือระงับสิทธิของคุณในการใช้และเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้ในกรณีที่

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือดำเนินการในลักษณะที่แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้)

(ข) คุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์อย่างตรงตามกำหนดเวลา หากมี

(ค) คุณกระทำทารุณ ข่มขู่ ข่มเหงรังแก หรือคุกคามเราหรือบุคลากรของเราทางร่างกาย ทางวาจา หรือผ่านวิธีการอื่นๆ (ในพฤติการณ์ดังกล่าว เราอาจมีทางเลือกที่จะระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณ)

(ง) คุณได้ทำการร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สุจริตหรือไม่มีเหตุผลสมควร และยังคงทำเช่นนั้นต่อไปหลังจากที่เราได้ขอให้คุณหยุด (ในพฤติการณ์ดังกล่าว เราอาจมีทางเลือกที่จะระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณ) 

(จ) กฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้น (ตัวอย่างเช่น กรณีที่การให้บริการหรือซอฟต์แวร์แก่คุณนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย)

(ฉ) เราเลือกที่จะยุติบริการหรือซอฟต์แวร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น กรณีที่เราไม่สามารถเสนอบริการในภูมิภาคของคุณต่อไปได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย) หรือ

(ช) ไม่มีการใช้งานในบัญชีฟรีของคุณเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

 

11.3 ข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นอายุลงหรือถูกบอกเลิก บริการและซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมดก็อาจหยุดดำเนินงานโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า หน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเรา และข้อกำหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

12. การคว่ำบาตรทางการค้าและการปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออก บริการและซอฟต์แวร์ และการใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อจำกัด และระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ ซึ่ง (ก) มีผลใช้บังคับกับการนำเข้า การส่งออก และการใช้บริการและซอฟต์แวร์ และ (ข) อาจห้ามมิให้เราให้บริการและซอฟต์แวร์แก่คุณโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบ โดยการใช้บริการและซอฟต์แวร์ ก็เท่ากับว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด และระเบียบข้อบังคับดังกล่าวทั้งหมด และคุณรับประกันว่าคุณไม่ได้ถูกห้ามมิให้รับบริการและซอฟต์แวร์ตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ 

 

13. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีจุดมุ่งหมายในการยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิของผู้บริโภคใดๆ ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค (Competition and Consumer Act) ค.ศ. 2010 (Cth) (CCA) หรือกฎหมายอื่นใดที่ไม่สามารถถูกยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้โดยข้อตกลง หาก CCA หรือกฎหมายอื่นใดแสดงนัยถึงเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือให้การรับรองตามกฎหมายโดยเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่จัดหาให้ (หากมี) ความรับผิดของเราจากการฝ่าฝืนเงื่อนไข การรับประกัน ข้อกำหนดอื่นๆ หรือการรับรองดังกล่าวก็จะถูกจำกัด (โดยเราเป็นผู้เลือก) เท่าที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้ กล่าวคือ (ก) ในกรณีของการจัดหาสินค้า เราจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่ากัน (2) การซ่อมแซมสินค้า (3) การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาซึ่งสินค้าที่เทียบเท่ากัน และ (4) การชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า หรือ (ข) ในกรณีของการให้บริการ เราจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้ (1) การให้บริการอีกครั้ง และ (2) การชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง

 

14. การระงับข้อพิพาท

 

14.1 ขั้นตอน หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อพิพาทใดๆ คุณก็ตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการเป็นลำดับแรกโดยการติดต่อเรา หากไม่มีการระงับข้อพิพาทภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับข้อพิพาท การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เป็นผลตามมาจะต้องได้รับการพิจารณาตัดสินผ่านการอนุญาโตตุลาการที่ถึงที่สุดและมีผลผูกพัน รวมถึงคำถามที่ว่ามีความจำเป็นต้องใช้อนุญาโตตุลาการหรือไม่ เว้นแต่คุณจะสามารถกล่าวอ้างการเรียกร้องสิทธิในศาลคดีมโนสาเร่ได้หากการเรียกร้องสิทธิของคุณเข้าข่ายตามนั้น การเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ บริการ หรือซอฟต์แวร์จะถูกสั่งห้ามเป็นการถาวรหากไม่ได้มีการดำเนินการภายในเวลาหนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธินี้  

 

14.2 กฎข้อบังคับ หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกา JAMS จะดูแลจัดการการอนุญาโตตุลาการในซานตาคลาราเคาน์ตี้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามข้อบังคับและกระบวนพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการที่ครอบคลุม (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) ของ JAMS หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีนแผ่นดินใหญ่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีน ภูมิภาคไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล หรือประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ถ้าอย่างนั้นแล้ว ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre หรือ SIAC) ก็จะดูแลจัดการการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ (Rules of Arbitration) ของ SIAC ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ถือว่าผนวกรวมเข้าไว้ในหัวข้อนี้โดยการอ้างอิง มิฉะนั้นแล้ว ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของลอนดอน (London Court of International Arbitration หรือ LCIA) ก็จะดูแลจัดการการอนุญาโตตุลาการในลอนดอนภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Rules) ของ LCIA โดยจะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่คุณและ Adobe ร่วมกันเลือก กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ แต่พยานคนใดที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็สามารถให้การในภาษาแม่ของพยานได้ โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน (โดยให้คู่ความที่นำเสนอพยานนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย) การตัดสินตามคำชี้ขาดจะสามารถนำเข้าสู่และบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจใดๆ ซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือคุณและเรา

 

14.3 ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณจะสามารถระงับข้อพิพาทกับเราเป็นรายบุคคลเท่านั้น และคุณไม่สามารถยื่นคำร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การรวมคดีพิจารณา หรือการฟ้องคดีโดยผู้แทน

 

14.4 คำสั่งคุ้มครอง​ชั่วคราว แม้ว่าจะมีสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ในกรณีที่คุณหรือผู้อื่นเข้าถึงหรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงว่าเรามีสิทธิที่จะยื่นคำขอให้มีการเยียวยาชั่วคราว (หรือการบรรเทาความเสียหายทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนในประเภทที่เทียบเท่ากัน) ในเขตอำนาจศาลใดๆ

 

15. สิทธิในการตรวจสอบ หากคุณเป็นธุรกิจ เราก็อาจแต่งตั้งบุคลากรของเราหรือผู้ตรวจสอบอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับเพื่อให้มาตรวจสอบ (รวมถึงการตรวจสอบด้วยตนเอง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งสองอย่าง) บันทึก ระบบ และสถานประกอบการของคุณ เพื่อยืนยันว่าการติดตั้งและการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ และทั้งหมดของคุณนั้นได้สอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องจากเรา โดยการตรวจสอบนี้จะดำเนินการไม่เกินหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือนและมีการบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน นอกจากนี้ คุณจะให้เราได้รับบันทึกและข้อมูลทั้งหมดที่เราร้องขอภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เราร้องขอ เพื่อให้เราตรวจสอบยืนยันว่าการติดตั้งและการใช้บริการและซอฟต์แวร์ใดๆ และทั้งหมดนั้นได้สอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องของคุณ หากการตรวจสอบยืนยันเผยให้เห็นถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ขาดไปสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ คุณก็จะขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำเป็น การสมัครสมาชิก รวมทั้งการบำรุงรักษาและการสนับสนุนย้อนหลังที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากค่าธรรมเนียมที่ชำระขาดไปนั้นมีจำนวนเกิน 5% ของมูลค่าค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ต้องชำระ คุณก็จะชำระค่าใช้จ่ายของเราตามสมควรในการดำเนินการตรวจสอบยืนยันด้วยเช่นกัน

 

16. การอัปเดตบริการและซอฟต์แวร์และความพร้อมให้บริการ

 

16.1 การอัปเดตบริการและซอฟต์แวร์ เราอาจดัดแปลงแก้ไข อัปเดต หรือยุติบริการหรือซอฟต์แวร์ (รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือคุณลักษณะใดๆ) เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่มีการชำระเงิน เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการดัดแปลงแก้ไข การอัปเดต หรือการยุติที่ว่านั้น หากเรายุติบริการหรือซอฟต์แวร์โดยทั้งหมด เราก็จะใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรเพื่อทำให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านเนื้อหาของคุณได้ และเราก็อาจคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับคุณตามสัดส่วนสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่คุณได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

 

16.2 ความพร้อมให้บริการ หน้าเว็บที่อธิบายถึงบริการจะสามารถเข้าถึงได้รอบโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริการหรือคุณลักษณะของบริการทั้งหมดจะพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งมีให้ผ่านทางบริการนั้นจะถูกกฎหมายหรือพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ การเข้าถึงบริการบางอย่าง (หรือคุณลักษณะของบริการ ไฟล์ตัวอย่าง หรือไฟล์เนื้อหาบางอย่าง) ในบางประเทศก็อาจถูกบล็อคโดยเราหรือรัฐบาลต่างประเทศ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้บริการของคุณเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือมีพร้อมให้บริการในสถานที่ที่คุณใช้บริการนั้น บริการจะไม่ได้จัดไว้ให้ในทุกภาษา

 

17. ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข การทำวิศวกรรมย้อนกลับ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถ (ก) ดัดแปลงแก้ไข เคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือ (ข) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเฝ้าสังเกตหรือการติดตามตัวป้อนและผลผลิตที่ไหลผ่านระบบหรือแอปพลิเคชันเพื่อสร้างระบบนั้นขึ้นมาใหม่) ดีคอมไพล์ แยกส่วนประกอบ หรือพยายามค้นหาภายในบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อให้พบรหัสต้นทาง การนำเสนอข้อมูล หรืออัลกอริทึมที่เป็นรากฐาน กระบวนการ วิธีการ และส่วนอื่นใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณให้สิทธิแก่คุณในการดีคอมไพล์บริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการหรือซอฟต์แวร์ในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้ คุณจะต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากเราเป็นลำดับแรก ตามดุลพินิจของเรา เราอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณหรือกำหนดเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล รวมถึงค่าธรรมเนียมตามสมควร ในการที่คุณดีคอมไพล์บริการหรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและซัพพลายเออร์ของเราในบริการและซอฟต์แวร์จะได้รับการคุ้มครอง

 

18. ข้อกำหนดทั่วไป

 

18.1 ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นฉบับที่นำมาใช้ในการทำความเข้าใจหรือตีความข้อกำหนดเหล่านี้

 

18.2 คำบอกกล่าวถึง Adobe คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวถึงเราได้ตามที่อยู่ที่ Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA ถึง: General Counsel

 

18.3 คำบอกกล่าวถึงคุณ เราอาจมีการแจ้งคุณทางอีเมล ไปรษณีย์ การประกาศภายในบริการ หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือน 

 

18.4 ไม่มีการโอนสิทธิ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ หรือถ่ายโอนข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิและหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และความพยายามใดๆ ดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ เราสามารถถ่ายโอนสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลภายนอกได้

 

18.5 ข้อกำหนดของรัฐบาล หากคุณเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือหากข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง (Federal Acquisition Regulations หรือ FAR) บริการและซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะเป็น "สินค้าเชิงพาณิชย์" ตามที่มีการให้คำจำกัดความคำดังกล่าวไว้ที่ 48 C.F.R. §2.101 ซึ่งประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคำดังกล่าวจะนำไปใช้ใน 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง §227.7202-4 แล้วแต่กรณี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์จะมีการให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา (ก) เฉพาะในลักษณะสินค้าเชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (ข) โดยมีเฉพาะสิทธิเหล่านั้นตามที่ให้ไว้กับผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ ทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิที่ไม่ได้เผยแพร่จะมีการสงวนไว้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา - Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA

 

18.6 หัวเรื่อง หัวเรื่องที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่นำมาใช้ในการตีความความหมายหรือเจตนา

 

18.7 การเป็นโมฆะบางส่วน หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการตัดสินว่าไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลและสามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

 

18.8 ไม่มีการสละสิทธิ์ การที่เราไม่ได้บังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว

 

18.9 เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาจะไม่รับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากความล่าช้าหรือความขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ (ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ในการชำระเงินที่คุณมีต่อ Adobe) ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หากความล่าช้าหรือความขัดข้องดังกล่าวมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้และอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญา เช่น การนัดหยุดงาน การปิดล้อม สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล ภัยธรรมชาติ การปฏิเสธการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ตราบเท่าที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ขัดขวางหรือทำให้เกิดความล่าช้าแก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และคู่สัญญาดังกล่าวไม่สามารถป้องกันหรือขจัดเหตุสุดวิสัยนั้นได้ด้วยค่าใช้จ่ายตามสมควร

 

19. DMCA เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราก็คาดหวังให้ผู้ใช้ของเราทำแบบเดียวกัน เราจะตอบรับหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ "DMCA") คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลบเนื้อหาที่ละเมิด IP ของ Adobe ได้ที่นี่

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

Adobe_General_Terms_of_Use-th_TH-20200416