עדכון אחרון: 1 באפריל 2017. מחליף את הגרסה הקודמת במלואה.
 
תנאים אלו חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט או בשירותים שלנו כגון Creative Cloud (ביחד "השירותים") והתוכנה הנכללת במסגרת השירותים, כולל כל יישום, קובצי תוכן (מוגדרים להלן), קובצי script, מערכי הוראות וכל תיעוד קשור (ביחד "התוכנה"). בעצם השימוש בשירותים או בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלו. אם עשית עמנו הסכם אחר בנוגע לשירותים או תוכנה ספציפיים, אזי הוראות ההסכם כאמור יחולו במקרה של סתירה לתנאים אלו. כפי שנידון ביתר הרחבה בסעיף 3 להלן, אתה שומר בידיך את כל הזכויות והבעלות על התוכן שלך, אותו אתה הופך לזמין באמצעות השירותים.
 
1. אופן פעולת הסכם זה.
 
.1.1 ברירת הדינים. אם אתה מתגורר בצפון אמריקה, יחסיך מתנהלים מול Adobe Systems Incorporated, חברה בארצות הברית, ועל השירותים והתוכנה יחולו חוקי קליפורניה, ארצות הברית. אם אתה מתגורר מחוץ לצפון אמריקה, יחסיך מתנהלים מול Adobe Systems Software Ireland Limited, ועל השירותים והתוכנה יחולו חוקי אירלנד.ללקוחות באוסטרליה, Adobe Systems Software Ireland Limited פועלת כסוכן מורשה של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏ ונכנסת לחוזה בתפקידה כסונת של Adobe Systems Pty Ltd.‎‏. ייתכן שיחולו זכויות נוספות במסגרת החוק. איננו מבקשים להגביל זכויות אלו במידה שדבר זה אסור על פי חוק.
 
1.2 זכאות. באפשרותך להשתמש בשירותים אם גילך הוא 13 שנים ומעלה.
 
1.3פרטיות. מדיניות הפרטיות בכתובת http://www.adobe.com/go/privacyחלה על כל מידע אישי שאתה מספק לנו. בעצם השימוש בשירותים או בתוכנה, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות.
 
1.4 נתוני שימוש ביישום לשולחן העבודהבאפשרותך לשתף מידע עם Adobe בנוגע לאופן שבו אתה משתמש ביישומים לשולחן העבודה. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. המידע משויך לחשבון Adobe שלך ומאפשר לנו לספק לך חוויה מותאמת אישית יותר וכן עוזרת לנו לשפר את איכות ותכונות המוצר. באפשרותך לשנות את העדפתך בכל עת דרך דף ניהול חשבון Adobe שלך. כדי ללמוד עוד על נתוני השימוש ביישום לשולחן העבודה, עבור אל http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
 
1.5 זמינות. הדפים המתארים את השירותים נגישים ברחבי העולם, אך אין פירוש הדבר שכל השירותים זמינים בארצך, או שתכנים שנוצרו על ידי משתמשים וזמינים באמצעות השירותים הם חוקיים בארצך. בארצות מסוימות, אנו עשויים לחסום את הגישה לשירותים מסוימים (או לתכונות או תכנים מסוימים של שירותים). אתה אחראי לוודא ששימושך בשירותים מבוצע בהתאם לחוק החל במקום השימוש. השירותים אינם זמינים בכל השפות.
 
1.6 תנאים נוספים. חלק מהשירותים או התוכנות כפופים גם לתנאים הנוספים שלהלן ("תנאים נוספים"). כל תוכן שאנו מספקים לך (כגון תוכנה, ערכת פיתוח תוכנה, דוגמאות וכדומה) ניתן לך ברישיון ואינו נמכר לך, ועשוי להיות כפוף לתנאים נוספים. תנאים נוספים חדשים עשויים להתווסף מעת לעת.
 
 

 

1.7 סדר ההופעה. במקרה של סתירה כלשהי בין תנאי הסכם זה והתנאים הנוספים, התנאים הנוספים יגברו בנוגע לשירות או התוכנה הרלוונטיים.
 
1.8 שינוי. אנו רשאים לשנות, לעדכן או להשבית את השירותים, התוכנה (לרבות כל חלק או תכונה שלהם) בכל עת ללא חבות כלפיך או כל גורם אחר. עם זאת, אנו ננקוט מאמץ סביר ליידע אותך לפני ביצוע השינוי. בנוסף, נעמיד לרשותך פרק זמין סביר להורדת התוכן שלך. אם נשבית שירות לחלוטין, נעניק לך החזר פרו-רטה עבור כל עמלות השירות ששילמת מראש ולא ניצלת.
 
2. שימוש בשירות.
 
2.1 רישיון. בכפוף לציותך לתנאים אלה ולחוק, אתה רשאי לגשת לשירותים להשתמש בהם.
 
2.2 הקניין הרוחני של Adobe.אנו (ונותני הרישיון שלנו) נשאר הבעלים הבלעדיים של כל הזכויות בשירותים ובתוכנה. אנו שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו על פי תנאים אלו.
 
2.3 אחסון.כאשר השירותים מספקים אחסון, אנו ממליצים שתמשיך לגבות את תכניך באופן קבוע. ייתכן שנטיל מגבלות טכניות סבירות על תכניך, כגון מגבלות על גודל הקובץ, שטח אחסון, יכולת עיבוד ומגבלות טכניות אחרות. אנו עשויים להשעות את השירותים, עד שתחזור למגבלת שטח האחסון של חשבונך.
 
2.4 תכנים שנוצרו על ידי המשתמש. אנו עשויים לאחסן תכנים שנוצרו על ידי המשתמשים שלנו. אם תיגש אל השירותים שלנו, ייתכן שתיתקל בתכנים שייראו לך פוגעניים או טורדניים. הסעד היחיד שיינתן לך הוא להפסיק לצפות בתכנים. במידת האפשר, אתה רשאי גם להקיש על לחצן "Report" (דיווח) על מנת למסור לנו דיווח אודות התוכן.
 
2.5 קובצי תוכן. המונח "קובצי תוכן" משמעו קובצי דוגמה שסופקו על ידי Adobe, כגון תמונות ממאגר או צלילים. אלא אם המסמכים או הרישיון הספציפי הקשורים לקובצי התוכן יציינו אחרת, אתה רשאי להשתמש, להציג, לשנות, לשכפל ולהפיץ כל אחד מקובצי התוכן. עם זאת, אינך רשאי להפיץ את קובצי התוכן לבדם (כלומר, בנסיבות שבהן קובצי התוכן מהווים את הערך העיקרי של המוצר המופץ), ואינך רשאי לתבוע כל זכות לסימן מסחרי בקובצי התוכן או ביצירות נגזרות של קובצי התוכן.
 
2.6 סוגי רישיונות אחרים.
 
(א) גרסת NFR. אנו רשאים לסווג את התוכנה או השירותים כגרסת "ניסיון", "הדגמה", "לא מיועד למכירה חוזרת" או סיווג דומה אחר (להלן, "גרסת NFR"). אתה רשאי להתקין את גרסת ה-NFR ולהשתמש בה אך ורק במהלך התקופה ואך ורק למטרות שצוינו על ידנו כאשר סיפקנו את גרסת ה-NFR. אינך רשאי להשתמש בחומרים כלשהם שתפיק מגרסת ה-NFR לכל צורך, פרט לצרכים שאינם מסחריים.
 
(ב) גרסת טרום השקה. אנו רשאים לסווג את התוכנה או השירותים, או תכונה של התוכנה או השירותים, כגרסת טרום השקה או גרסת בטא ("גרסת טרום השקה"). גרסת טרום השקה אינה מייצגת את המוצר הסופי ועשויה להכיל תקלות שעלולות לגרום כשל מערכתי או כשל אחר ואובדן נתונים. אנו רשאים לבחור שלא להשיק את גרסת טרום ההשקה באופן מסחרי. עליך להפסיק באופן מיידי להשתמש בגרסת טרום ההשקה ולהשמיד את כל עותקי גרסת טרום ההשקה אם נבקשך לעשות זאת, או אם נשיק גרסה מסחרית של גרסת טרום ההשקה. כל הסכם נפרד שנעשה עמך, החל על גרסת טרום ההשקה, יגבר על התנאים הנוגעים לגרסת טרום ההשקה האמורים בסעיף זה.
 
(ג) גרסת מערכת החינוך. אם נסווג את התוכנה או השירות לשימוש על ידי משתמשי מערכת החינוך (להלן, "גרסת מערכת החינוך"), אזי אתה רשאי להשתמש בגרסת מערכת החינוך אך ורק אם אתה עומד בדרישות הזכאות המפורטות בכתובת http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_il_he. אתה רשאי להתקין את גרסת מערכת החינוך ולהשתמש בה אך ורק במדינה שבה אתה זכאי לעשות זאת כמשתמש מערכת החינוך. אם אתה מתגורר באזור הכלכלי האירופי, אזי המלה "מדינה" במשפט הקודם לזה משמעה האזור הכלכלי האירופי.
 
3. התוכן שלך.
 
3.1. בעלות. אתה שומר בידיך את כל הזכויות והבעלות על התוכן שלך. איננו טוענים לכל זכויות של בעלות על התוכן שלך.
 
3.2 רישיונות לתוכן שלך, לצורך תפעול השירותים.כתנאי לתפעול השירותים והפיכתם לזמינים, אנו דורשים ממך להעניק לנו רישיונות מסוימים לתוכן שלך. כאשר אתה מעלה תוכן לשירותים, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, ללא תמלוגים, ניתן לרישוי משנה וניתן להעברה להשתמש, לשעתק, להציג בפומבי, להפיץ, לשנות (לדוגמה, במטרה להציג טוב יותר את התוכן שלך), לבצע בפומבי ולתרגם את התוכן בהתאם לצורך, בתגובה לפעולות המשתמש (לדוגמה, כאשר אתה בוחר לאחסן את התוכן שלך באופן פרטי או לשתפו עם אחרים). רישיון זה מיועד לתפעול השירותים או לשיפורם בלבד.
 
3.3 הגישה שלנו. אנחנו ניגש, נציג או נאזין לתוכן שלך בדרכים מוגבלות בלבד. לדוגמה, על מנת לבצע את השירותים, ייתכן שנצטרך לגשת, להציג או להאזין לתוכן שלך על מנת (א) להגיב לבקשות התמיכה שלך; (ב) לזהות, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת בבעיות הונאה, אבטחה, תוכן לא חוקי או בעיה טכנית ו(ג) לאכוף את התנאים הללו. המערכות האוטומטיות שלנו עשויות לנתח את התוכן שלך באמצעות טכניקות כגון למידה חישובית. ניתוח זה עשוי לקרות בזמן שהתוכן נשלח, מתקבל או כאשר הוא מאוחסן. אנחנו יכולים לשפר את השירותים שלנו מניתוח זה. כדי ללמוד עוד על הלמידה החישובית שאנו מבצעים, עבור אל http://www.adobe.com/go/machine_learning.
 
3.4 שיתוף התוכן שלך.
 
(א) שיתוף. חלק מהשירותים עשויים לספק תכונות המאפשרות לך לשתף את התוכן שלך עם משתמשים אחרים או להפוך אותו לציבורי. “שיתוף" פירושו שליחה בדואר אלקטרוני, פרסום, שידור, העלאה או הפיכה לזמין בדרך אחרת (לנו או למשתמשים אחרים) באמצעות השימוש שלך בשירותים. משתמשים אחרים רשאים להשתמש, להעתיק, לשנות או לשתף את התוכן שלך בדרכים רבות. אתה נושא באחריות הבלעדית לתוכן שאתה משתף, לכן עליך לנקוט משנה זהירות בבחירת התוכן שאתה בוחר לשתף או להפוך לציבורי.
 
(ב) רמת הגישה. איננו מנטרים או שולטים בפעולות שאחרים מבצעים עם התוכן שלך. אתה אחראי לקביעת ההגבלות שיחולו על התוכן שלך וליישום רמת הגישה המתאימה אל התוכן שלך. אם לא תבחר את רמת הגישה שתחול על התוכן שלך, ייתכן שהמערכת תבחר את ההגדרה המקלה ביותר כברירת מחדל. אתה אחראי ליידע משתמשים אחרים כיצד ניתן לשתף את התוכן שלך, ולהתאים את ההגדרה הקשורה לגישה אל התוכן שלך או לשיתופו.
 
(ג) הערות.ייתכן שהשירותים יאפשרו לך להגיב על תוכן. ההערות אינן בעילום שם, ומשתמשים אחרים יכולים לצפות בהן. אתה, משתמשים אחרים או אנחנו יכולים למחוק את ההערות שלך.
 
3.5 סיום הרישיון. תוכל לבטל רישיון זה לתוכן שלך ולסיים את זכויותינו בכל עת על ידי הסרת התוכן שלך מהשירות. עם זאת, ייתכן שמספר עותקים של התוכן שלך יישמרו במסגרת הגיבויים שאנו מבצעים באופן שגרתי.
 
3.6 משוב. אינך מחויב לספק לנו רעיונות או הצעות (להלן, "משוב"). יחד עם זאת, אם תשלח אלינו משוב, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, כלל עולמי ונטול תמלוגים, הניתן לרישוי משנה והעברה, ליצור, להשתמש, להורות לגורם אחר ליצור, להציע למכירה, לייבא, לשעתק, להציג בציבור, להפיץ, לשנות ולבצע בציבור את המשוב.
 
3.7 מכירת התוכן שלך. אנו עשויים לאפשר לך להעניק את התוכן שלך ברישיון למשתמשים אחרים באמצעות השירותים שלנו. אם אפשרות זו זמינה, תוכל לבחור להעניק את התוכן שלך ברישיון דרכנו בכפוף להסכם נפרד, או ישירות למשתמשים אחרים בכפוף להסכם בינך לבין הקונה.
 
4. פרטי חשבון.
 
אתה אחראי לכל הפעילות המתבצעת באמצעות חשבונך. עליך ליידע את תמיכת הלקוחות באופן מיידי אם יובא לידיעתך כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. אינך רשאי (א) לשתף את פרטי חשבונך (מלבד עם מנהל חשבון מורשה) או (ב) להשתמש בחשבון של אדם אחר. מנהל החשבון שלך רשאי להשתמש בפרטי חשבונך לניהול הגישה שלך אל השירותים ושימושך בהם.
 
5. התנהגות המשתמש.
 
5.1 שימוש אחראי.קהילות Adobe מורכבות לעתים קרובות ממשתמשים שמצפים למידה מסוימת של אדיבות ומקצוענות. עליך להשתמש בשירות באופן אחראי.
 
5.2 שימוש לרעה. עליך להימנע משימוש לרעה בשירותים, בתוכנה או בתוכן שאנו מעמידים לרשותך במסגרת השירותים. לדוגמה, אינך רשאי:
 
(א) להעתיק, לשנות, לארח, להזרים, להעניק ברישיון משנה או לשווק את השירותים, התוכנה או התוכן;
 
(ב) לאפשר או להתיר לאחרים להשתמש בשירות, בתוכנה או בתוכן באמצעות פרטי חשבונך;
 
(ג) להשתמש בתוכן או בתוכנה הנכללים בשירותים ליצירת מסד נתונים מכל סוג;
 
(ד) לגשת או לנסות לגשת לשירותים בכל אמצעי מלבד הממשק שאנו סיפקנו ואישרנו;
 
(ה) לעקוף כל מגבלה על הגישה או השימוש שהוצבה במטרה למנוע שימושים מסוימים בשירותים;
 
(ו) לשתף תוכן או לעסוק בפעילות המהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני של גורם כלשהו ("זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימנים מסחריים, חוזי המוצר, פטנטים, סודות מסחריים, תחרות לא הוגנת, זכויות לפרטיות, זכויות לפרסום וכל זכות קניינית אחרת.);
 
(ז) להעלות או לשתף כל תוכן שהנו בלתי חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, שיש בו משום עיוות, השמצה, הוצאת דיבה, זימה, תועבה, חדירה לפרטיותו של אחר או הפצת שנאה;
 
(ח) להתחזות לכל אדם או ישות, או לספק הצהרה כוזבת או מצג שווא בדבר הקשר שלך לאדם או ישות כלשהם;
 
(ט) לנסות להשבית, לפגוע או להרוס את השירותים, התוכנה או החומרה;
 
(י) לשבש, להפריע או להגביל את שימושם של משתמשים אחרים בשירותים (למשל באמצעות מעקב, הפחדה או הטרדה, עידוד אחרים לפעול באלימות, או פגיעה בקטינים בכל דרך);
 
(יא) לשלוח מכתבי שרשרת, דואר זבל, תוכניות פירמידה והודעות אחרות ללא הזמנה;
 
(יב) להעלות פרסומים של מוצרים או שירותים כלשהם בשירותים, אלא אם כן קיבלת מאיתנו אישור מראש בכתב;
 
(יג) להשתמש בכל שיטה של כרייה, איסוף וחילוץ נתונים בהקשר לשירותים; או
 
(יד) להפר את החוק החל.
 
6. עמלות ותשלומים.
 
6.1 מסים ועמלות צד שלישי. עליך לשלם את כל המסים ועמלות צד שלישי החלים (לרבות, לדוגמה, תשלומי טלפון, דמי מפעיל סלולרי, חיובי ספק אינטרנט, תשלומי תוכנית נתונים, עמלות כרטיס אשראי או עמלות המרת מט''ח, עמלות על פעולה במט"ח). איננו אחראים לתשלומים אלו. פנה למוסד הפיננסי שלך אם יש לך שאלות בנוגע לעמלות. אנו עשויים לנקוט פעולות לגביית התשלומים שאתה חב לנו. אתה תישא בכל הוצאות הגבייה הקשורות. אם אתה ממוקם במדינה שאינה המדינה שבה יושבת הישות החוקית של Adobe שאליה אתה מעביר כספים (למשל, Adobe Systems Incorporated עבור לקוחות מצפון אמריקה ו-Adobe Systems Software Ireland Limited ללקוחות בשאר המדינות), התשלומים שלך יבוצעו לישות זרה
 
6.2 פרטי כרטיס אשראי. אם לא תיידע אותנו בדבר עדכונים לשיטת התשלום שלך, כדי למנוע שיבושים באספקת השירות, ייתכן שנשתתף בתוכניות הנתמכות על ידי ספק הכרטיס שלך במטרה לנסות לעדכן את פרטי התשלום שלך, ואתה מעניק לנו אישור להמשיך לחייב את חשבונך באמצעות הפרטים המעודכנים שנשיג בדרך זו.
 
7. אחריות ופיצוי מצדך.
 
7.1אחריות.על ידי העלאת התוכן שלך לשירותים, אתה מסכים שיש ברשותך: (א) את כל הרישיונות וההרשאות הנחוצים לשימוש ושיתוף התוכן שלך ו(ב) את הזכויות הנחוצות להענקת רישיונות בתנאים אלה.
 
7.2 פיצוי. אתה תפצה אותנו ואת החברות הבנות, הנציגים, הסוכנים, העובדים, השותפים ונותני הרישיונות שלנו בגין כל תביעה, דרישה, הפסד או נזק, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר, הנובעים או הנוגעים לשימושך בשירותים או בתוכנה, או להפרה של תנאים אלה על ידך.
 
8. התנערות מאחריות.
 
8.1 אלא אם מצוין אחרת בתנאים הנוספים, השירותים ותוכנה מסופקים "כמות שהם". במידה המרבית המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל אחריות מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת בנוגע לאי הפרה, סחירות והתאמה לשימוש מסוים. איננו מספקים כל אחריות בדבר התוכן הנכלל בשירותים. כמו כן, אנו מתנערים מכל אחריות כי (א) השירותים או התוכנה יענו על דרישותיך או יהיו זמינים בכל עת, נטולי שיבושים, נטולי עיכובים, מאובטחים או נטולי שגיאות; (ב) התוצאות שתתקבלנה מהשימוש בשירותים או בתוכנה תהיינה יעילות, מדויקות או מהימנות; (ג) איכות השירותים או התוכנה תעמוד בציפיותיך; או כי (ד) כל שגיאה או ליקוי בתוכנה יתוקנו.
 
8.2 אנו מתנערים במפורש מכל חבות בגין פעולות הנובעות משימושך בכל אחד מהשירותים או התוכנות. שימושך בשירותים ובתוכנה וגישתך אליהם יהיו בכפוף לשיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק למערכת המחשב או לאובדן נתונים כתוצאה מהשימוש והגישה לשירות או תוכנה כלשהם.
 
9. הגבלת חבות.
 
9.1 אלא אם מצוין בתנאים הנוספים, איננו אחראים כלפיך או כלפי אדם אחר בגין: א) כל אובדן שימוש, נתונים, מוניטין או רווחים, בין אם ניתנים לחיזוי ובין אם לאו, וכן (ב) כל נזק מיוחד, נלווה, עקיף, תוצאתי או עונשי מכל סוג (אף אם נודע לנו אודות אפשרות קרות הנזקים הללו), לרבות נזקים (1) הנובעים מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם ניתנים לחיזוי ובין אם לאו, (2) המבוססים על כל תיאוריית חבות, לרבות הפרת הסכם או התחייבות, רשלנות או עילת תביעה נזיקית אחרת, או (3) הנובעים מכל תביעה אחרת הנובעת או הנוגעת משימושך או מגישתך לשירותים או לתוכנה. דבר בתנאים אלו לא יגביל או יחריג את אחריותנו בגין רשלנות רבתי, בגין התנהלות בלתי הולמת בכוונה תחילה מצדנו (או מצד עובדינו), או בגין מוות או נזק גופני.
 
9.2 חבותנו הכוללת בכל עניין הנובע מתנאים אלו או הקשור להם מוגבלת ל-$100 דולר אמריקאי או לסכום המצטבר ששילמת לצורך גישה אל השירות או התוכנה במהלך תקופת שלושת החודשים שלפני האירוע המקים את החבות, הגבוה מביניהם. הגבלה זו תחול אף אם נודע לנו אודות האפשרות שהאחריות תעלה על הסכום האמור וחרף כל אי קיום המטרה המהותית של כל סעד מוגבל.
 
9.3ההגבלות והחריגים בסעיף 9 זה יחולו במידה המרבית המותרת על פי חוק.
 
10. סיום.
 
10.1 סיום מצדך. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. סגירת חשבונך אינה משחררת אותך מכל התחייבות לשלם עמלות שטרם שולמו.
 
10.2 סיום מצידנו. אם נסיים תנאים אלו מטעמים שאינם מהווים עילה, אנו נעשה מאמץ סביר להודיע לך לפחות 30 יום לפני הסיום באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שתמסור לנו בצירוף הוראות כיצד לאחזר את תכניך. אלא אם מצוין בתנאים הנוספים, ייתכן שאנחנו, בכל עת נפסיק את הזכות שלך לשימוש בשירותים או בתוכנה ואת הגישה אליהם אם:
 
(א) תפר הוראה כלשהי בתנאים אלו (או תפעל באופן המצביע בבירור על כך שאינך מתכוון, או שאינך מסוגל, לציית לתנאים אלו);
 
(ב) לא תעביר בזמן את התשלומים עבור התוכנה או השירותים, אם ישנם; או
 
(ג) נידרש לעשות זאת על פי חוק (לדוגמה, כאשר אספקת השירותים או התוכנה לך היא בלתי חוקית או הופכת בלתי חוקית);
 
(ד) נבחר להפסיק את אספקת השירותים או התוכנה, במלואם או בחלקם (למשל אם אספקת השירותים באזורך תהפוך לבלתי מעשית מבחינתנו כתוצאה משינוי של חוק); או
 
(ה) לא בוצעה כל פעילות במשך פרק זמן ממושך בחשבונך שניתן ללא תשלום.
 
10.3 Tסיום מצד מנהל קבוצה. מנהל קבוצה עבור שירות, כגון Creative Cloud for team, רשאי להפסיק את הגישה של משתמש לשירות בכל עת. אם מנהל הקבוצה שלך יפסיק את גישתך, לא תוכל עוד לגשת לתוכן שאתה או משתמשים אחרים בקבוצה שיתפתם בסביבת עבודה בשירות זה.
 
10.4 המשך תחולה. במועד פקיעת או סיום תנאים אלו, רישיונות קבועים כלשהם שהוענקו על ידך, התחייבויות הפיצוי שלך, התנערות מאחריות או הגבלת אחריות מצדנו והוראות יישוב המחלוקות הנזכרות בתנאים אלו ימשיכו לחול. עם הפקיעה או הסיום של השירותים, התוכנה, במלואה או בחלקה, יכולה להפסיק לפעול ללא הודעה מוקדמת.
 
11. בדיקות.
 
11.1 סינון. איננו בודקים את כל התכנים המועלים אל השירותים, אך אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות או בתהליכים זמינים לביצוע סינון המיועד לזהות סוגים מסוימים של תוכן בלתי חוקי (כגון פורנוגרפיית ילדים) או תוכן או התנהגות פוגעניים אחרים (כגון דפוסי התנהגות המעידים על דואר זבל או דיוג, או מילות מפתח המעידות כי תוכן למבוגרים פורסם מחוץ לקיר המיועד למבוגרים).
 
11.2 חשיפה. אנו עשויים לגשת או למסור מידע אודותיך, או אודות שימושך בשירותים (א) כאשר הדבר נדרש על פי חוק (למשל אם נקבל זימון או צו חיפוש תקף); (ב) במטרה להגיב לבקשות תמיכה שלך במסגרת שירות לקוחות; או (ג) כאשר אנו, בכפוף לשיקול דעתנו, סבורים שהדבר הכרחי למען הגנת הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו, משתמשינו או הציבור.
 
12. חוקי פיקוח על ייצוא.
 
התוכנה, השירותים, התוכן ושימושך בתוכנה, בשירותים ובתוכן כפופים לחוקים, למגבלות ולתקנות של ארצות הברית ושל מדינות אחרות, החלים על ייבוא, ייצוא ושימוש בתוכנה, בשירותים ובתוכן. אתה מסכים לציית לכל החוקים, המגבלות והתקנות.
 
13. יישוב מחלוקות.
 
13.1 תהליך.בנוגע לכל בעיה או מחלוקת, אתה מסכים לנסות תחילה ליישב את העניין באופן לא רשמי על-ידי יצירת קשר עמנו. אם מחלוקת לא תיושב תוך 30 יום מתאריך הגשתה, אתה או Adobe חייבים ליישב כל תביעה הנוגעת לתנאים, שירותים או תוכנה אלה באמצעות הליך בוררות סופי ומחייב, מלבד העובדה שאתה רשאי להגיש תביעה בבית דין לתביעות קטנות, במידה ותביעתך עומדת בדרישות.
 
13.2 כללים. אם אתה מתגורר באמריקה, הליך הבוררות ייערך על ידי ארגון JAMS במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בכפוף לכללי והליכי הבוררות המקיפים שלו. אם אתה מתגורר באוסטרליה, ניו זילנד, יפן, סין, הונג קונג, מקאו, טאיוואן, דרום קוריאה, הודו, סרי לנקה, בנגלדש, נפאל או מדינה החברה בארגון מדינות דרום-מזרח אסיה (ASEAN), מרכז הבוררות הבינלאומי של סינגפור (Singapore International Arbitration Centre - SIAC) ינהל את הליך הבוררות בסינגפור, בכפוף לכללי הבוררות שלו, הנכללים בסעיף זה מכוח אזכורם. אחרת, בית הדין להליכי בוררות בינלאומיים של לונדון (London Court of International Arbitration - LCIA) ינהל את הליך הבוררות בלונדון, בכפוף לכללי הבוררות של LCIA‏. הבורר יהיה אדם אחד שנבחר במשותף על ידך ועל ידי Adobe‏. הליך הבוררות יתקיים בשפה האנגלית, אך כל עד ששפת אמו אינה אנגלית יורשה להעיד בשפתו, עם תרגום סימולטני לאנגלית (הצד המציג את העד יישא בעלות התרגום). השיפוט בנוגע לתוצאות ההליך יהיה בר אכיפה בכל בית דין בעל סמכות שיפוטית החלה על הצדדים.
 
13.3 ללא פעולות ייצוגיות. אתה רשאי ליישב מחלוקות עמנו על בסיס אישי בלבד, ואינך רשאי להשתתף בתביעה ייצוגית.
 
13.4 סעד מניעתי. על אף האמור לעיל, במקרה של גישה בלתי מורשית על ידך או על ידי אחרים לשירותים או לתוכן, או שימוש בהם, תוך הפרה של תנאים אלו, אתה מסכים שנהיה רשאים לבקש צווי מניעה (או סוג דומה של סעד חירום משפטי) בכל סמכות שיפוט.
 
14. ציות לרישיונות.
 
אם אתה עסק, חברה או ארגון, אנו נהיה רשאים, לכל היותר אחת לכל 12 חודשים, בהתראה של 7 ימים מראש, למנות את עובדינו או רואה חשבון/מבקר בלתי תלוי המהווה צד שלישי המחויב לשמור על סודיות, לבדוק (לרבות בדיקה ידנית, שיטות אלקטרוניות, או שתיהן) את רשומותיך, מערכותיך ומתקניך, על מנת לוודא שההתקנה והשימוש שלך בכל התוכנות או השירותים עולה בקנה אחד עם הרישיונות התקפים מאיתנו. בנוסף, אתה תספק לנו את כל הרשומות והמידע שנבקש כדי לוודא שההתקנה והשימוש בחלק או בכל התוכנות והשירותים תואם לרישיונות התקפים שהוענקו על ידנו, וכל זאת תוך 30 יום ממועד בקשתנו. אם הבדיקה תגלה ליקויים ברישיונות עבור התוכנה או השירותים, יהיה עליך לרכוש מידית כל רישיון ומינוי נדרש וכן שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם. אם סך התשלומים שלא שולמו יעלה על 5% מערך דמי הרישיון לתשלום, אזי יהיה עליך לשלם עבור הוצאות ניהול הבדיקה שנגרמו לנו.
 
15. שינוי.
 
אנו עשויים לשנות תנאים אלה או כל תנאי נוסף החל על שירות או תוכנה במטרה, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים או בתוכנה שלנו. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. אנו נפרסם בדף זה הודעות בנוגע לשינויים בתנאים אלה. אנו נפרסם בשירות או בתוכנה הרלוונטיים הודעות בנוגע לשינויים בתנאים הנוספים. בעצם המשך השימוש או הגישה שלך אל השירותים או התוכנה לאחר כניסת השינויים לתוקף, אתה מסכים לציית לתנאים שלאחר השינוי.
 
16. שונות.
 
16.1 הגרסה באנגלית. הנוסח האנגלי של הסכם זה הוא הנוסח אשר ישמש לצורך פרשנות ההסכם וקביעת משמעותו.
 
16.2 הודעה ל-Adobe. באפשרותך לשלוח הודעות אלינו לכתובת הבאה: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
 
16.3 הודעה לך. אנו עשויים לשלוח אליך הודעות בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, פרסום בשירותים או כל אמצעי אחר המקובל מבחינה חוקית.
 
16.4 הסכם כולל. תנאים אלו מהווים את מלוא ההסכם בינך ובינינו בנוגע לשימוש שלך בשירותים ובתוכנה, והם גוברים על כל הסכם קודם בינך לבינינו בנוגע לשירותים.
 
16.5 איסור המחאה. אינך רשאי להמחות או להעביר באופן אחר תנאים אלו או את זכויותיך או התחייבויותיך על פי תנאים אלו, במלואם או בחלקם, ללא הסכמתנו בכתב, וכל ניסיון שכזה יהא בטל ומבוטל. אנו רשאים להעביר את זכויותינו על פי תנאים אלו לצד שלישי.
 
16.6 עצמאות ההוראות. אם לא ניתן לאכוף תנאי מסוים, אזי אי יכולת אכיפתו של תנאי זה לא תשפיע על כל תנאי אחר.
 
16.7 אי ויתור.אי אכיפה או אי מימוש מצדנו של תנאי כלשהי בתנאים אלו לא יהווה ויתור על אותו סעיף.
 
17. DMCA.
 
אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ואנו מצפים ממשתמשינו לפעול באופן זהה. אנו נגיב להודעות ברורות בדבר הפרות בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים Digital Millennium Copyright Act (DMCA). לקבלת מידע נוסף על המדיניות והנהלים של Adobe להשבתה של כתובות IP, בקר בכתובת: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200