„Adobe“ bendrosios naudojimo sąlygos

 

Įsigalioja 2022 m. rugsėjo 19 d. Šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis pakeičiamos visos ankstesnės versijos.

 

PRIVALOMO ARBITRAŽO NUOSTATA IR GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS 14 SKYRIUJE (GINČŲ SPRENDIMAS, GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS, SUSITARIMAS DĖL ARBITRAŽO) ŽEMIAU TAIKOMI GINČŲ SPRENDIMUI. ATIDŽIAI JUOS PERSKAITYKITE. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS (KAIP APIBRĖŽTA ŽEMIAU), ĮSKAITANT PRIVALOMĄ ARBITRAŽO NUOSTATĄ (JEI NEATSISAKĖTE, KAIP LEISTA ČIA) IR GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMĄ, NENAUDOKITE PASLAUGŲ ARBA PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

 

Šios bendrosios naudojimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) ir visos taikytinos Papildomos sąlygos (žr. 1.2 skyrių (Papildomos sąlygos) žemiau) (kartu – Sąlygos) reglamentuoja prieigą ir naudojimąsi mūsų interneto svetainėmis, programomis ir produktais žiniatinklyje, klientų aptarnavimo paslaugomis, diskusijų forumais ar kitomis interaktyviomis sritimis ar paslaugomis, kitomis paslaugomis, pvz., „Creative Cloud“ (kartu – Paslaugos), naudojimąsi programine įranga, kurią įtraukiame kaip Paslaugų dalį, ir jos įdiegimą, įskaitant, bet neapsiribojant, programas mobiliesiems ir darbalaukiui, Pavyzdiniais failais ir Turinio failais (apibrėžti žemiau), scenarijais, instrukcijų rinkiniais ir susijusia dokumentacija (bendrai – Programinė įranga). Jei sutikote su Prenumeratos ir atšaukimo sąlygomis, tada šios sąlygos taip pat laikomos Sąlygų dalimi. Jei Paslaugomis ir Programine įranga naudojatės ir prie jų prieinate naudodamiesi „Adobe“ programa „Value Incentive Plan“ (VIP), tada Prenumeratos ir atšaukimo sąlygos jums netaikomos, tačiau jums naudojantis Paslaugomis bei Programine įranga ir prie jų prieinant taikoma likusi Sąlygų dalis. Jeigu sudarėme kitą sutartį dėl konkrečių Paslaugų ir Programinės įrangos, tokios sutarties sąlygos viršesnės tais atvejais, kai jos prieštarauja šioms Sąlygoms. 

 

NAUDODAMI PASLAUGAS ARBA PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS PATVIRTINATE, KAD ESATE TEISĖTAI TINKAMO AMŽIAUS SUTIKTI SU SĄLYGOMIS, ARBA, JEI NESATE, KAD GAVOTE TĖVŲ AR GLOBĖJŲ SUTIKIMĄ SUTIKTI SU SĄLYGOMIS.

 

Turite būti 13 metų ar vyresnis, kad galėtumėte užsiregistruoti ir gauti asmeninį „Adobe ID“. Mokyklos, dalyvaujančios pradinio ir vidurinio švietimo įstaigų naudotojams skirto pasiūlymo programose, gali vaikui iki 13 metų amžiaus išduoti įmonės lygio „Adobe ID“, laikydamosi K-12 (pradinio ir vidurinio) ir aukštojo mokslo papildomų sąlygų Studentų duomenims.

 

1. Jūsų Sutartis su „Adobe“.

 

1.1 Įstatymų pasirinkimas ir sutartį sudarantis fizinis asmuo. Jei gyvenate Šiaurės Amerikoje (įskaitant Jungtines Valstijas, Kanadą, Meksiką, Jungtinių Valstijų teritorijas bei valdomas teritorijas ir Jungtinių Valstijų karines bazes, neatsižvelgiant į jų vietą), sutartį sudarote su Jungtinių Valstijų įmone „Adobe Inc.“, o Sąlygos reglamentuojamos, suprantamos ir aiškinamos pagal JAV Kalifornijos valstijos įstatymus, nebent tai neleidžiama pagal JAV federalinius įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos taisykles. Jei gyvenate ne Šiaurės Amerikoje, jūsų santykiai yra su „Adobe Systems Software Ireland Limited“, o Sąlygoms taikomi Airijos įstatymai, jos suprantamos ir aiškinamos pagal juos, nebent kitaip reikalauja vietiniai įstatymai. Australijoje gyvenantiems klientams įmonės „Adobe Systems Pty Ltd.“ įgaliotojo atstovo funkcijas vykdo įmonė „Adobe Systems Software Ireland Limited“. Ji sudaro šią sutartį kaip įmonės „Adobe Systems Pty Ltd.“ atstovė. Pagal savo vietos įstatymus galite turėti papildomų teisių. Nesiekiame šių teisių apriboti, kai tai draudžia įstatymai. Sąlygų tikslais Adobe, mus, mes ir mūsų reiškia „Adobe Inc.“, „Adobe Systems Software Ireland Limited“ arba „Adobe Systems Pty Ltd.“, kaip taikoma.

 

1.2 Papildomos sąlygos. Mūsų Paslaugos ir Programinė įranga yra licencijuojamos, neparduodamos jums; gali būti taikomos viena ar kelios papildomos sąlygos, nurodytos žemiau (toliau – Papildomos sąlygos). Jeigu kyla prieštaravimų tarp Pagrindinių ir Papildomų sąlygų, viršenybę turi Papildomos sąlygos, susijusios su tomis Paslaugomis ar Programine įranga. Papildomos sąlygos gali būti keičiamos 1.5 skyriuje (Sąlygų atnaujinimai) nustatyta tvarka.

1.3 Verslo naudotojai.Jei gavote Teisę (kuri apibrėžiama kaip teisė naudoti, gauti prieigą ir vartoti Paslaugas ir Programinę įrangą) iš organizacijos ar grupės, įskaitant, bet neapsiribojant, verslą ar bet kokį kitą komercinį subjektą, vyriausybės subjektą, ne pelno organizaciją arba švietimo įstaigą (kiekvienas atskirai – Verslas) pagal vieną iš „Adobe“ verslo planų (pvz., „Creative Cloud“ komandoms, „Creative Cloud“ įmonėms arba „Document Cloud“), tada A) jūs esate tokio verslo Verslo naudotojas; B) jūsų „Adobe“ profilis, susietas su tokia Teise yra Verslo profilis; ir C) visos nuorodos jūs Sąlygose reikš tokį verslą ir jo verslo naudotojus, kaip taikoma. Jei esate Verslo naudotojas, sutinkate, kad dėl to, jog gavote Teises iš tokio Verslo: 1) „Adobe“ gali suteikti tokiam Verslui galimybę pasiekti, naudoti, pašalinti, saugoti ir valdyti jūsų Verslo profilį ir visą jame esantį Turinį, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo įkeltas ar importuotas iki šių Sąlygų paskutinio atnaujinimo dienos ar po to; 2) jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir Programine įranga reglamentuoja tokio Verslo sutartis su „Adobe“; 3) „Adobe“ tokiam Verslui gali teikti jūsų asmeninę informaciją. Jei esate Verslo naudotojas, turintis kelių Verslų suteiktas Teises, galite turėti atskirus Verslo profilius, susietus su kiekvienu Verslu. Kaip Verslo naudotojas galite būti sudarę skirtingas sutartis su Verslu ar turėti jam skirtingų įsipareigojimų, o tai gali turėti įtakos jūsų Verslo profiliui ar Turiniui. „Adobe“ neatsako už jokį jūsų padarytą tokių sutarčių ar įsipareigojimų pažeidimą. Jei iš Verslo Teisių negavote (pvz., jūs užsiprenumeravote planą „Creative Cloud“ asmenims ir gavote Teises per šį planą), tada: a) esate Asmeninis naudotojas; b) jūsų „Adobe“ profilis yra asmeninis profilis; c) tik jūs turite prieigą prie viso savo asmeninėje paskyroje ar asmeniniame profilyje esančio Turinio ir galite jį valdyti (išskyrus atvejus, kai Privatumo politikoje nustatyta kitaip); d) Sąlygose visos nuorodos jūs reiškia jus kaip asmenį. Jei Teises gaunate pagal asmeninį planą ir iš Verslo, tuomet esate ir Asmeninis naudotojas, ir Verslo naudotojas. Esate Asmeninis naudotojas, kai naudojatės Teisėmis, kurias gavote pagal savo asmeninį planą; esate Verslo naudotojas, kai naudojatės savo Teisėmis, kurias suteikė Verslas.

 

1.4 Verslo el. pašto domenai. Kaip Asmeninis naudotojas ar Verslo naudotojas galite susikurti „Adobe“ paskyrą naudodami el. pašto adresą, kurį jums suteikė arba priskyrė Verslas (pvz., savo darbo el. pašto adresą). Jei Verslas su mumis sudaro tiesioginę sutartį, jis gali norėti prie tokios sutarties pridėti jūsų paskyrą. Jei taip atsitiks, Verslas gali, jei pateikiamas išankstinis pranešimas iš Verslo arba mūsų, perkelti jūsų paskyrą į Verslo paskyrą. Tai reiškia, kad Verslas galės: A) prieiti prie jūsų paskyros; B) perimti paskyros ir bet kokio joje esančio Turinio, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo saugomas, įkeltas ar importuotas iki paskutinio Sąlygų atnaujinimo dienos ar po to, valdymą; C) rekomenduoti bet kokį su tokia paskyra susietą ne Verslo turinį perkelti į naują paskyrą, kurioje naudojamas su tokiu Verslu nesusietas el. pašto adresas. Jūs, kaip Asmeninis naudotojas su Verslui priskirta „Adobe“ paskyra arba Verslo naudotojas, taip pat pripažįstate, kad „Adobe“ tokiam Verslui gali pateikti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant, kad būtų aišku, informacijos bendrinimą su jūsų Verslo administratoriumi), pvz., jūsų vardą, el. pašto adresą ir Teisės informaciją. Jei nenorite, kad Verslas galėtų pasiekti, naudoti, pašalinti, saugoti ar valdyti paskyrą arba profilį, tada toje paskyroje nenaudokite Verslo el. pašto adreso. Informaciją apie Turinio laikymą ir prieigą ir tai, kaip galite pakeisti su savo paskyra susietą el. pašto adresą, galite rasti čia: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_lt. „Adobe“ gali bendrinti informaciją apie Verslą, pvz., administratoriaus vardą, pavardę ir el. pašto adresą, su Verslo naudotoju.

 

1.5 Sąlygų atnaujinimai. Kartais Sąlygas galime keisti, o jei tai padarysime, pranešime jums pakeisdami Sąlygų viršuje nurodytą datą, o kai kuriais atvejais galime jums pateikti papildomą pranešimą. Bet kokie tokie pakeitimai nebus taikomi jokiems ginčams tarp jūsų ir „Adobe“, kilusiems iki datos, kurią paskelbėme peržiūrėtas Sąlygas, kuriose yra tokie pakeitimai, arba kai Sąlygos kitaip įsigalioja. Turite reguliariai peržiūrėti Sąlygas. Jei nenurodyta kitaip, pakeistos Sąlygos įsigalios nedelsiant, o tolesnis naudojimasis mūsų Paslaugomis ir Programine įranga reikš, kad su pakeitimais sutinkate. Jei su pakeistomis Sąlygomis nesutinkate, privalote nustoti naudotis mūsų Paslaugomis ir Programine įranga ir, jei taikoma, atšaukti savo prenumeratą.

 

2. Privatumas.

 

2.1 Privatumas. Informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame, bendriname ar kitaip tvarkome informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis ir Programine įranga, žr. mūsų Privatumo politikoje: http://www.adobe.com/go/privacy_lt. Galite valdyti informacijos nuostatas čia: https://www.adobe.com/lt/privacy/opt-out.html.

 

2.2 Prieiga prie jūsų Turinio. Jūsų Turinį (apibrėžtą 4.1 skyriuje (Turinys) žemiau) galėsime pasiekti, peržiūrėti arba jo klausytis tik ribotais būdais ir tik kaip leidžiama pagal įstatymą. Pavyzdžiui, kad galėtume teikti Paslaugas ir Programinę įrangą, mums gali reikėti pasiekti jūsų Turinį, jį peržiūrėti ar išklausyti, kad galėtume: A) atsakyti į Atsiliepimus ar pagalbos užklausas; B) aptikti sukčiavimo atvejus, saugumo, teisines ar technines problemas, užkirsti jiems kelią ar kitaip į juos reaguoti; C) užtikrinti šių Sąlygų laikymąsi. Mūsų automatinės sistemos gali analizuoti jūsų Turinį ir „Creative Cloud“ klientų šriftus (apibrėžtus 3.10 skyriuje („Creative Cloud“ klientų šriftai) žemiau) naudodamos tokius metodus kaip mašininis mokymasis, siekiant pagerinti mūsų Paslaugas ir Programinę įrangą bei naudotojų patirtį. Informaciją apie tai, kaip „Adobe“ naudoja mašininį mokymąsi, rasite čia: http://www.adobe.com/go/machine_learning_lt.

 

2.3 Duomenų apsaugos sutartys. Kai kuriose šalyse įstatymai reikalauja, kad su jumis sudarytume duomenų apsaugos sutartį, jei tvarkome jūsų Asmens duomenis (kaip apibrėžta taikomoje sutartyje) kaip savo Paslaugų ir Programinės įrangos dalį. Šios sutartys yra ES duomenų tvarkymo sutartis arba Duomenų apsaugos sąlygos, kurias rasite šiose vietose:

(A) Europos Sąjungos (toliau – ES) duomenų tvarkymo sutartis (arba DPA). DPA sąlygos taikomos, kai pateikiate asmens duomenis (kaip apibrėžta DPA), surinktus iš asmenų iš Europos ekonominės erdvės (EEE) ir JK šalių ir kuriose esate Valdytojas ir „Adobe“ yra Tvarkytoja pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (BDAR) arba bet koks įpėdinis pagal BDAR, susijęs su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš ES. DPA sąlygos pateiktos www.adobe.com/go/tou-dpa_lt.

(B) Duomenų apsaugos sąlygos. Duomenų apsaugos sąlygos taikomos, kai pateikiate Asmens duomenis (kaip apibrėžta Duomenų apsaugos sąlygose), surinktus iš asmenų, esančių už EEE ir JK ribų, ir kai „Adobe“ tvarko šiuos duomenis (kaip apibrėžta Duomenų apsaugos sąlygose) pagal jūsų nurodymą ir jūsų vardu. Duomenų apsaugos sąlygas rasite adresu: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_lt.

 

2.4 Slapta asmeninė informacija. Jūs sutinkate nerinkti, neapdoroti ir nesaugoti jokios Slaptos asmeninės informacijos (kaip apibrėžta žemiau) naudodamiesi Paslaugomis ir Programine įranga, išskyrus atvejus, kai A) tiesiogiai įgaliojus „Adobe“, B) kai numatyta Paslaugose ir Programinėje įrangoje, arba C) reglamentuojama pagal Papildomas sąlygas, jei taikoma. Sutinkate „Adobe“ ar „Adobe“ trečiųjų šalių teikėjams neperduoti, neatskleisti Slaptos asmeninės informacijos ir nesuteikti prieigos prie jos. Slapta asmeninė informacija – tai asmens finansinė informacija, duomenys, susiję su asmens seksualiniu elgesiu arba seksualine orientacija, medicininė ar sveikatos informacija, saugoma pagal bet kokius sveikatos duomenų apsaugos įstatymus, biometriniai duomenys (skirti nustatyti asmens tapatybę), vaikų asmeninė informacija, saugoma pagal bet kokius vaikų duomenų apsaugos įstatymus (pavyzdžiui, asmeninė informacija, apibrėžta JAV vaikų internetinio privatumo apsaugos įstatyme (COPPA)) ir bet kokia kita papildoma informacija, patenkanti į šios sąvokos ar bet kokios panašios sąvokos (pavyzdžiui, slapti asmens duomenys arba specialios asmeninės informacijos kategorijos), vartojamos taikomuose duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose, taikymo sritį. Jei esate Verslas, taip pat sutinkate užtikrinti, kad Verslo naudotojai laikytųsi šio 2.4 skyriaus (Slapta asmens informacija).

 

2.5 Asmeninės informacijos perdavimas. Informaciją tvarkome ir saugome JAV ir kitose šalyse. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis ir Programine įranga leidžiate „Adobe“ perduoti jūsų asmeninę informaciją per nacionalines sienas ir į kitas šalis, kuriose veikia „Adobe“ ir jos partneriai.

 

3. Paslaugų ir programinės įrangos naudojimas.

 

3.1 Licencija. Atsižvelgdami į tai, kad laikotės Sąlygų ir taikomų įstatymų, suteikiame jums neišskirtinę, ribotą, atšaukiamą teisę įdiegti, gauti prieigą ir naudoti Paslaugas bei Programinę įrangą, kurias jums suteikiame ir kurią licencijuojate iš mūsų. Kiekvieną licenciją gali naudoti tik vienas (1) asmuo ir ji negali būti bendrinama. Pasibaigus licencijos galiojimo laikui, jūsų licencija (-os) nustos galioti, kaip nurodyta jūsų užsakymo dokumente (-uose) arba Prenumeratos ir atšaukimo sąlygose. Paslaugų ir Programinės įrangos versija (-os), prieinama (-os) atnaujinimo dieną, gali skirtis nuo versijos (-ų), prieinamų pirmą kartą licencijavus iš „Adobe“. „Adobe“ palaikomas Paslaugų ir Programinės įrangos versijas galite rasti čia. Jūs sutinkate, kad jūsų sprendimas naudoti, gauti prieigą arba licencijuoti Paslaugas ir Programinę įrangą nepriklauso nuo to, ar bus pristatytos kokios nors būsimos funkcijos ar ypatybės ir nepriklauso nuo mūsų žodžiu ar raštu pateiktų viešų komentarų dėl būsimų funkcijų ar ypatybių.

 

3.2 Intelektualioji „Adobe“ nuosavybė. Mes (ir mūsų licencijų išdavėjai, kaip taikoma) esame vieninteliai visų teisių, nuosavybės teisių ir turtinių teisių į Paslaugas ir Programinę įrangą savininkai. Išskyrus tai, kas nurodyta Sąlygose, jums nesuteikiame jokių teisių į patentus, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus ar kokių nors kitų teisių, susijusių su Paslaugų ar Programinės įrangos elementais. Tai reiškia, kad negalite naudoti mūsų prekybos pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų ar logotipų su jokiu ne mūsų produktu ar paslauga, arba bet kokiu būdu, kuris gali sukelti painiavą. Pasiliekame visas teises, nesuteiktas pagal Sąlygas.  

 

3.3 Saugojimas. Rekomenduojame reguliariai kitoje vietoje kurti atsargines Turinio ir „Creative Cloud“ kliento šriftų kopijas, net jei Paslaugose teikiama saugykla ir taikomose Paslaugose ši funkcija įjungta. Galime nustatyti pagrįstus techninius apribojimus, kaip failo dydžio, saugojimo vietos, apdorojimo pajėgumo ir kitų atributų apribojimus. Galime laikinai neleisti naudotis Paslaugomis tol, kol saugojimo vietą sumažinsite iki nustatytos ribos, taikomos jūsų paskyrai. Pasibaigus jūsų licencijos galiojimo laikui, dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad galėtumėte perkelti savo Turinį iš Paslaugų. Perkėlimas turi būti užbaigtas per trisdešimt (30) dienų nuo nutraukimo dienos arba licencijos termino galiojimo pabaigos. Pasiliekame teisę šio 30 dienų laikotarpio pabaigoje ištrinti jūsų Turinį. Prieš pasibaigiant licencijai turėtumėte atsisiųsti visą Turinį, kurį įrašėte Paslaugose.

 

3.4 Naudotojų sukurtas turinys. Galime talpinti mūsų naudotojų sukurtą turinį serveryje. Jeigu naudojatės mūsų Paslaugomis, galite rasti naudotojų sukurto turinio, kuris, jūsų nuomone, yra įžeidžiantis ar trikdantis. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokį naudotojų sukurtą turinį ir jūsų vienintelė apsaugos priemonė yra nustoti žiūrėti turinį. Taip pat galite paspausti mygtuką „Pranešti“, jei jis yra, ir pranešti mums apie įžeidžiantį naudotojų sukurtą turinį.

 

3.5 Pavyzdiniai failai.Pavyzdiniai failai – tai „Adobe“ pateikti garso, vaizdiniai, vaizdo įrašų ar kiti turinio failai, skirti naudoti mokymo priemonėse, demonstracijose ir kitokiais bandymo tikslais, kurie gali būti identifikuoti kaip pavyzdiniai failai. Pavyzdiniai failai negali būti naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus tikslą, kuriuo jie buvo pateikti. Pavyzdinius failus draudžiama platinti bet kokiu būdu, dėl kurio trečioji šalis Pavyzdinius failus galėtų naudoti, atsisiųsti, išskleisti ar pasiekti kaip atskirą failą, ir negalite reikalauti jokių teisių į Pavyzdinius failus.

 

3.6 Turinio failai.Turinio failai – tai „Adobe“ ištekliai, suteikti kaip Paslaugų ir Programinės įrangos dalis. Jei dokumentacijoje arba konkrečiose licencijose (įskaitant Papildomas sąlygas, bet jomis neapsiribojant) nenurodyta kitaip, suteikiame jums asmeninę, neišimtinę, nesublicencijuojamą (išskyrus jei esate Verslas, tada sublicencijuojama tik jūsų Verslo naudotojams) ir neperduodamą licenciją naudotis Turinio failais, kad galėtumėte sukurti savo galutinio naudojimo produktą (t. y. išvestinę programą ar autorinį produktą), į kurį Turinio failai arba jų vediniai yra įterpti jums naudoti (toliau – Galutinis naudojimas). Prieš įterpdami Turinio failų į Galutinio naudojimo produktą, failus galite keisti. Turinio failus galite atkurti ir platinti tik tuo atveju, jei tai susiję su jūsų Galutiniu naudojimu, tačiau jokiomis aplinkybėmis negalite platinti Turinio failų atskirai, kai tai nesusiję su Galutiniu naudojimu.

 

3.7 Nemokamos narystės, pasiūlymai ir bandomosios versijos. „Adobe“ savo nuožiūra gali teikti nemokamas narystes, pasiūlymus ir bandomąsias prenumeratas. Jei prieiga prie Paslaugų ir Programinės įrangos jums suteikiama nemokamai arba bandymo tikslais, tokią prieigą reglamentuoja Sąlygos. Bet kada iki nemokamo ar bandomojo laikotarpio pradžios arba jo metu „Adobe“ gali savo nuožiūra nutraukti nemokamą ar bandomąją prieigą be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdama jokios atsakomybės prieš jus, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, dėl bet kokių priežasčių, įskaitant siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui nemokama ar bandomąja prieiga. Pasibaigus nemokamos ar bandomosios prieigos laikotarpiui, toliau naudotis Paslaugomis ar Programine įranga galite tik užsisakę mokamą prenumeratą, jei ji galima, arba kitais „Adobe“ leidžiamais būdais. Nemokamo ar bandomojo laikotarpio metu Paslaugoms ir Programinei įrangai netaikomos jokios aiškios ar numanomos garantijos; visos Paslaugos ir Programinė įranga yra teikiamos tokios, kaip yra, su visais trūkumais, ir neteikiama jokia techninė ar kitokia pagalba.

 

3.8 NFR versija. „Adobe“ Paslaugas ir Programinę įrangą taip pat gali apibrėžti kaip bandomąsias, sukurtas įvertinimo tikslais, neskirtas perparduoti arba kitaip panaudoti (toliau – NFR versija). NFR versiją galite įdiegti ir naudoti tik tam laikotarpiui ir tais tikslais, kai pateikiame NFR versiją. Medžiagos, kurią sukūrėte naudodami NFR versiją, negalite naudoti jokiems komerciniams tikslams. 

 

3.9 „Adobe Talent“.

A) Negalite skelbti darbų, kuriuose nurodomi konkretūs darbo konkursai ar kitos galimybės, kuriomis prašoma kuriančių profesionalų pritaikytų ir neapmokamų kūrybinių darbų. Visi tokie skelbimai gali būti pašalinti be grąžinamosios išmokos.

B) Siūlome mokamą funkciją „Talent Search“, skirtą darbdaviams ir įmonėms, norintiems atrasti kuriančių žmonių ir juos pasamdyti. Įkeldami viešą profilį ar viešą projektą Paslaugose sutinkate, kad vieša informacija gali būti įtraukta į „Talent Search“ rezultatus.

 

3.10 „Creative Cloud“ kliento šriftai.

A) Dėl bet kokio šrifto ar šrifto failo, kurį įkeliate ar pateikiate į Paslaugas ir Programinę įrangą (toliau – „Creative Cloud“ kliento šriftai), patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas būtinas teises, kad „Creative Cloud“ kliento šriftus galėtume naudoti, atkurti, rodyti, talpinti serveryje ir platinti per Paslaugas ir Programinę įrangą, kad galėtumėte juos naudoti. „Creative Cloud“ kliento šriftai nelaikomi Turiniu, kaip apibrėžta Sąlygose. Jūs pasiliekate visas teises į nepakeistus „Creative Cloud“ kliento šriftus. Jūs pripažįstate, kad norint įgalinti bet kurio „Creative Cloud“ kliento šrifto rodymą kartu su Paslaugomis ir Programine įranga gali reikėti naudoti „Adobe“ technologiją, įskaitant mūsų patentuotą šriftų optimizavimo technologiją, ir kad mes pasiliekame visas teises į tokią „Adobe“ technologiją. „Adobe“ technologija reiškia technologiją, kuri mums priklauso arba kurią mums licencijavo trečioji šalis (įskaitant Paslaugas ir Programinę įrangą bei visas susijusias intelektualiosios nuosavybės teises visame pasaulyje), bet kokį mums pateiktą Atsiliepimą, kuris yra įtrauktas į bet kurį iš anksčiau paminėtų dalykų, ir bet kurias iš bet kurių iš pirmiau paminėtų dalykų modifikacijas ar plėtinius, kad ir kada ir kur jie buvo sukurti. „Adobe“ neatsako ir negarantuoja, kad visi tokie „Creative Cloud“ kliento šriftai bus suderinami su Paslaugomis ar Programine įranga arba bus tinkami su jomis naudoti.

B) (B) Jei trečioji šalis, pvz., kūrėja, mus informuos arba sužinosime, kad neturite teisių, kurias garantuojate 3.10 A skyriuje („Creative Cloud“ kliento šriftai), arba kad jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftai pažeidžia trečiosios šalies intelektualiosios nuosavybės teises, „Creative Cloud“ kliento šriftus galime pašalinti iš jūsų paskyros, Paslaugų arba Turinio, kuriame naudojami tokie „Creative Cloud“ kliento šriftai. Jūs pripažįstate, kad jei pašalinsime jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftus iš jūsų paskyros, Paslaugų ar Turinio, kuriame naudojami „Creative Cloud“ kliento šriftai, arba jūsų Turinys gali būti rodomas kitaip, mes neprisiimame su pašalinimu susijusios atsakomybės. Informaciją apie tai, kaip gali keistis jūsų turinys, rasite čia: www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_lt.

C) Galite atšaukti mūsų prieigą prie „Creative Cloud“ kliento šriftų ir bet kuriuo metu panaikinti mūsų teises, pašalindami „Creative Cloud“ kliento šriftus iš Paslaugos.

(D) Nutraukus naudojimąsi jūsų Paskyra arba ją uždarius pasiliekame teisę panaikinti jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftus. Kai kurios jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftų kopijos gali išlikti kaip reguliariai kuriamų atsarginių kopijų dalis.

E) Galime rinkti informaciją, susijusią su jūsų „Creative Cloud“ kliento šriftų naudojimu, pvz., jūsų įkeltų „Creative Cloud“ kliento šriftų pavadinimus ir informaciją apie tai, kaip naudojate „Creative Cloud“ kliento šriftus.

 

3.11 Kitų tipų licencijos.

(A) Išankstinė arba Beta versija. Galime nurodyti, kad Paslaugos ir Programinė įranga arba Paslaugų ir Programinės įrangos funkcija yra išankstinės arba beta versijos (Beta versija). Beta versija nėra galutinės Paslaugos ir Programinė įranga ir joje gali būti klaidų, dėl kurių gali sutrikti sistemos veikimas, atsirasti kitų trikčių ir gali būti prarasti duomenys. Galime nuspręsti neišleisti Beta versijos komercinės versijos. Turite nedelsdami nutraukti Beta versijos naudojimą ir sunaikinti visas Beta versijos kopijas, jei paprašysime tai padaryti. Mainais už tai, kad naudojate Beta versiją, sutinkate, kad „Adobe“ gali rinkti duomenis, įskaitant gedimų duomenis, apie tai, kaip naudojatės „Beta“ versija ir analizuoti jūsų Turinį, įskaitant rankinę peržiūrą, kad galėtume tobulinti savo Paslaugas ir Programinę įrangą ir suasmeninti jūsų patirtį, nepriklausomai nuo to, ar atsisakėte ne Beta versijų duomenų rinkimo. Jei nenorite, kad jūsų naudojimas būtų stebimas arba Turinys analizuojamas, turite nutraukti Beta versijos naudojimą, pašalindami tokią Beta versiją arba naudodami ne Beta Paslaugų ir Programinės įrangos versiją. Bet kokia atskira sutartis, kurią su jumis sudarome dėl Beta versijos, pakeičia šias nuostatas.

B) Švietimo įstaigoms skirta versija. Jei Paslaugas ir Programinę įrangą apibrėžiame kaip skirtą naudoti švietimo įstaigų naudotojams (Švietimo įstaigoms skirta versija), Švietimo įstaigoms skirtą versiją galite naudoti tik tuo atveju, jei atitinkate reikalavimus, nurodytus http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_lt. Švietimo įstaigoms skirtą versiją galite įdiegti ir ja naudotis tik toje šalyje, kurioje atitinkate reikalavimus, taikomus švietimo įstaigų naudotojams. Jeigu gyvenate EEE, ankstesniame sakinyje pavartotas žodis „šalis“ reiškia EEE.

 

3.12 Trečiųjų šalių paslaugos ir programinė įranga.„Adobe“ gali suteikti jums trečiųjų šalių programinę įrangą ir paslaugas (įskaitant papildinius ir plėtinius) naudodama Paslaugas ir Programinę įrangą, kad būtų patogiau. Trečiųjų šalių programinė įranga ir paslaugos nėra Paslaugos ir Programinė įranga, kaip apibrėžta Sąlygose, o tokios trečiosios šalies programinės įrangos ir paslaugų įsigijimas ir naudojimas yra tik jūsų ir trečiosios šalies reikalas. Kai kurios trečiųjų šalių sąlygos, kurios gali būti taikomos jums naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga, pateikiamos čia: (www.adobe.com/go/thirdparty_lt ir https://www.adobe.com/lt/legal/permissions/image-notice.html). Jūs esate atsakingi už visų taikomų trečiųjų šalių sąlygų laikymąsi. 

 

4. Jūsų turinys.

 

4.1 Turinys. Turinys – tai bet koks tekstas, informacija, komunikacija ar medžiaga, pvz., garso failai, vaizdo failai, elektroniniai dokumentai ar vaizdai,​​ kuriuos įkeliate ir importuojate, įdedate naudoti arba sukuriate naudodamiesi Paslaugomis ir Programine įranga. Pasiliekame teisę (bet neįsipareigojame) pašalinti Turinį arba apriboti prieigą prie Turinio, Paslaugų ir Programinės įrangos, jei nustatoma, kad kuris nors jūsų Turinys pažeidžia Sąlygas. Neperžiūrime viso į Paslaugas ir Programinę įrangą įkeliamo Turinio, tačiau pasitelkdami turimas technologijas, tiekėjus ar procesus galime atlikti atrankinę patikrą dėl konkrečių neteisėto turinio tipų (pavyzdžiui, vaikų pornografijos), kitokio įžeidžiančio pobūdžio turinio ar elgesio (pavyzdžiui, veiklos modelių, turinčių pašto šiukšlių platinimo, duomenų vagystės požymių, ar raktinių žodžių, nurodančių suaugusiesiems skirtą turinį, paskelbtą apeinant apsaugos nuo tokio turinio priemones).

 

4.2 Su jūsų turiniu susijusios licencijos. Tik Paslaugų ir Programinės įrangos eksploatavimo ar tobulinimo tikslais jūs suteikiate mums neišskirtinę, visame pasaulyje galiojančią nemokamą sublicencijuojamą licenciją naudoti, atkurti, viešai rodyti, platinti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, pagrįstus Turiniu, viešai demonstruoti ir versti Turinį. Pavyzdžiui, mes galime sublicencijuoti savo teises į Turinį mūsų paslaugų teikėjams arba kitiems naudotojams, kad Paslaugos ir Programinė įranga veiktų taip, kaip numatyta, pavyzdžiui, kad galėtumėte dalytis nuotraukomis su kitais. Atskirai 4.5 dalis (Atsiliepimai) žemiau apima visus Atsiliepimus, kuriuos mums pateikiate. 

 

4.3 Nuosavybė. Tarp jūsų ir „Adobe“ jūs (kaip Verslo naudotojas arba Asmeninis naudotojas, jei taikoma) išlaikote visas teises ir nuosavybės teises į savo Turinį (arba, kai taikoma, turite užtikrinti, kad jūs arba Verslas (jei taikoma) turite (-i) galiojančią Turinio licenciją). Nereiškiame pretenzijų į jūsų Turinio nuosavybės teises.

 

4.4 Jūsų turinio bendrinimas.

(A) Dalijimasis. Kai kuriose Paslaugose ir Programinėje įrangoje gali būti funkcijų, leidžiančių bendrinti savo Turinį su kitais naudotojais arba skelbti jį viešai. Bendrinti – siųsti el. paštu, įprastu paštu, perduoti, transliuoti, įkelti arba kitaip leisti pasiekti (mums ar kitiems naudotojams) Turinį naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga. Kiti vartotojai gali naudoti, kopijuoti, keisti arba dar kartą įvairiais būdais bendrinti jūsų Turinį. Atidžiai apsvarstykite, ką Bendrinate arba viešai skelbiate, nes atsakote už Turinį, kurį Bendrinate.

B) Prieigos lygis. Nestebime ir nekontroliuojame, ką kiti daro su jūsų Turiniu. Privalote nustatyti savo Turiniui taikomus apribojimus ir atitinkamą prieigos prie savo Turinio lygį. Jei nepasirinksite prieigos prie savo Turinio lygio, pagal numatytąsias nuostatas bus taikomas mažiausias apribojimas. Privalote informuoti kitus naudotojus, kaip galima bendrinti jūsų Turinį ir keisti nuostatas, susijusias su prieiga prie jūsų Turinio ir jo bendrinimu.

C) Komentarai. Bet kokie komentarai, kuriuos pateikiate naudodamiesi Paslaugomis ir Programine įranga, nėra anonimiški ir gali būti peržiūrėti kitų naudotojų. Kai kurių Paslaugų ir Programinės įrangos atveju galite panaikinti savo komentarus, taip pat juos gali panaikinti kiti naudotojai arba mes.

(D) Jūsų turinio pašalinimas Jei iš Paslaugų ir Programinės įrangos panaikinsite turinį (išskyrus Atsiliepimus), per pagrįstą laikotarpį nustosime viešai skelbti tą Turinį. Kai kurios jūsų Turinio kopijos gali būti saugomos kaip dalis mūsų įprastų atsarginių kopijų, todėl nesame atsakingi už bet kokį Turinio, kurį bendrinote arba paskelbėte viešai, naudojimą.

(E) Bendradarbiavimas.Prieš bendrindami bet kokį Turinį per Paslaugas, peržiūrėkite „Adobe“ bendradarbiavimo erdvės Papildomas sąlygas, nurodytas 1.2 skyriuje (Papildomos sąlygos) aukščiau, nes jos taikomos jums ir Turiniui, kurį bendrinate „Adobe“ bendradarbiavimo aplinkose.

 

4.5 Atsiliepimai.Savo nuožiūra galite pasirinkti teikti mums idėjas, pasiūlymus arba gedimų ataskaitas, susijusias su Paslaugomis ir Programine įranga (Atsiliepimas). Tokiu atveju sutinkate, kad mes esame tokių Atsiliepimų savininkai ir galime juos laisvai naudoti savo verslo tikslais, įskaitant įtraukimą į Paslaugas ir Programinę įrangą be jokio apmokėjimo, priskyrimo ar kitokio įsipareigojimo jums.

 

5. Jūsų paskyra.

 

5.1 Paskyros informacija. Jūs, kaip Asmeninis naudotojas arba Verslo naudotojas esate atsakingi už visą veiklą, vykdomą per jūsų paskyrą, net jei tą veiklą vykdote ne jūs arba ji vykdoma be jūsų žinios ar sutikimo. Negalite A) tyčia arba netyčia bendrinti savo paskyros informacijos (išskyrus įgaliotąjį paskyros administratorių); B) naudotis kito asmens paskyra. Jūsų paskyros administratorius gali naudoti jūsų paskyros informaciją, kad tvarkytų naudojimo ir prieigos prie Paslaugų ir Programinės įrangos funkcijas. Pasiliekame teisę stebėti ir „PhoneGap“ prenumeratos plano limitus ir apribojimus bei reikalauti jų laikytis, įskaitant teisę apmokestinti pereikvojimą, bet tuo neapsiribojant.

 

5.2 Paskyra ir sauga. Jūs esate atsakingi už pagrįstų veiksmų atlikimą, kad išlaikytumėte savo „Adobe“ paskyros saugą ir kontrolę. „Adobe“ gali reikalauti, kad įjungtumėte kelių veiksnių autentifikavimą ir pateiktumėte telefono numerį arba alternatyvų el. pašto adresą saugumo sumetimais. „Adobe“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl sugadintų jūsų paskyros prisijungimo kredencialų arba dėl to, kad nesiėmėte priemonių dėl pranešimų ar įspėjimų, kuriuos galime išsiųsti jūsų el. pašto adresu arba telefono numeriu. Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris būtų atnaujinami, kad gautumėte bet kokius pranešimus ar įspėjimus, kuriuos galime jums siųsti, taip pat esate atsakingi už kruopštų visų pranešimų, tariamai iš „Adobe“, peržiūrą, kad įsitikintumėte, jog jie yra teisėti. Mes neprisiimame atsakomybės, jei negalite gauti savo „Adobe“ paskyros prieigos, nes negalite pateikti atitinkamų prisijungimo duomenų, pvz., slaptažodžio, el. pašto adreso ar telefono numerio. Jei įtariate, kad jūsų „Adobe“ paskyra arba bet kuri jūsų saugos informacija buvo pažeista, susisiekite su paskyros administratoriumi arba „Adobe“ klientų aptarnavimo skyriumi (https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_lt).

 

5.3 Nesinaudojimas nemokama paskyra.Esate atsakingi už tai, kad jūsų paskyra išliktų aktyvi, o tai reiškia, kad turite periodiškai prisijungti, kad išvengtumėte bet kokių Paslaugų ir Programinės įrangos sutrikimų ar prieigos prie jų praradimo arba jūsų paskyros išjungimo. Jei periodiškai neprisijungiate prie savo paskyros, pasiliekame teisę manyti, kad jūsų paskyra neaktyvi, o jūs sutinkate, kad galime uždaryti jūsų paskyrą. Suprantate, kad uždarę paskyrą prarasite prieigą prie bet kokio joje saugomo Turinio. Prieš uždarydami jūsų paskyrą dėl nenaudojimo bandysime pranešti jums. Siekiant išvengti abejonių šis 5.3 skyrius (Nesinaudojimas nemokama paskyra) netaikomas geros būklės mokamoms paskyroms. 

 

6. Naudotojų elgesys. Paslaugas ir Programinę įrangą privalote naudoti atsakingai ir nepiktnaudžiauti Paslaugomis bei Programine įranga. Pavyzdžiui, negalite:

6.1 naudoti Paslaugų ar Programinės įrangos neturėdami rašytinės licencijos ar sutarties su „Adobe“ arba jas pažeisdami;

6.2 kopijuoti, keisti, talpinti, transliuoti, sublicencijuoti ar perparduoti Paslaugų ir Programinės įrangos;

6.3 leisti kitiems naudotis Paslaugomis ir Programine įranga naudojant jūsų paskyros informaciją;

6.4 siūlyti, naudoti arba leisti naudoti arba gauti Paslaugų ir Programinės įrangos prieigą kompiuterinių paslaugų versle, trečiųjų šalių paslaugų užsakomosioms paslaugoms, narystės ar prenumeratos pagrindu, paslaugų biuro pagrindu, laiko dalijimosi pagrindu, kaip tarnybos dalį arba bet kokios trečiosios šalies vardu;

6.5 sukurti duomenų bazę arba duomenų rinkinį, naudojant, įtraukiant arba sudarytą iš Turinio failų;

6.6. 6.6 prisijungti ar bandyti prisijungti prie Paslaugų ir Programinės įrangos bet kokiomis kitomis priemonėmis, nei mūsų suteikta ar patvirtinta sąsaja;

6.7 nepaisyti prieigos ar naudojimo apribojimų, kurie neleidžia tam tikru būdu naudotis Paslaugomis ir Programine įranga;

6.8 bendrinti Turinio, įskaitant „Creative Cloud“ kliento šriftų arba elgtis taip, kad būtų pažeistos asmenų intelektualiosios nuosavybės teisės. Intelektualiosios nuosavybės teisės – autorių teisės, moralinės teisės, prekių ženklų, prekių dizaino, patentų, komercinės paslapties, apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos, teisės į privatumą, teisės į viešumą ir kitos nuosavybės teisės;

6.9 bendrinti bet kokio Turinio arba įsitraukti į elgesį, kuris yra neteisėtas, žalingas, nepadorus, smurtinis, grasinamojo, įžeidžiamojo ar deliktinio pobūdžio, šmeižikiškas, pažeidžiantis garbę ir orumą, vulgarus, gašlus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžiantis kito asmens privatumą, skatinantis neapykantą ar kitaip prieštaringas;

6.10 bendrinti bet kokio Turinio, kuriame seksualiai vaizduojami nepilnamečiai arba kuris skirtas palengvinti netinkamą bendravimą su nepilnamečiais, kitais „Adobe“ naudotojais ar visuomene;

6.11 apsimetinėti kokiu nors asmeniu ar subjektu arba klaidingai teigti ar kitaip klaidingai pateikti savo ryšį su asmeniu ar subjektu, įskaitant taikomų rėmimo ar pritarimo santykių neatskleidimą, kai paliekate apžvalgą;

6.12 siekti išjungti, pažeisti ar sunaikinti Paslaugas ar Programinę įrangą;

6.13 nusiųsti, perduoti, saugoti ar pateikti bet kokio Turinio, įskaitant „Creative Cloud“ kliento šriftus ar kodus, kuriuose yra virusų, kenkėjiškų kodų ar programų arba bet kokių komponentų, sukurtų siekiant pakenkti Paslaugų ir Programinės įrangos funkcionalumui arba jį apriboti;

6.14 kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam naudotojui naudotis Paslaugomis ir Programine įranga (pavyzdžiui, persekioti, bauginti arba priekabiauti, skatinti smurtą arba savęs žalojimą);

6.15 siųsti grandininių laiškų, pašto šiukšlių, piramidinių sistemų, vogti duomenų, siųsti brukalų ar kitų nepageidaujamų pranešimų;

6.16 užsiimti nesąžininga veikla, pavyzdžiui, sukčiavimu mokėjimų ir pinigų grąžinimo atvejais;

6.17 6.17 talpinti bet kokių produktų ar paslaugų reklamų Paslaugose be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo;

6.18 kartu su Paslaugomis ir Programine įranga naudoti bet kokių duomenų gavimo ar panašių duomenų rinkimo ir išrinkimo metodų, įskaitant duomenų rinkimą mašininio mokymosi ar kitais tikslais;

6.19 dirbtinai manipuliuoti Paslaugomis ir Programine įranga (pvz., manipuliuoti vertinimais „Behance“ ar nukreipti naudotojus į trečiųjų šalių svetaines) arba jas trikdyti;

6.20 kurti „Adobe“ paskyras siekiant pažeisti šias Sąlygas arba mūsų politiką (ar kitų tipų veiksmus, kurių imasi „Adobe“), įskaitant, bet neapsiribojat, suklastotų paskyrų kūrimą arba paskyros naudojimo nutraukimo nepaisymą;

6.21 manipuliuoti Paslaugomis ir Programine įranga arba kitaip jas rodyti naudojantis kadravimo ar panašiomis naršymo technologijomis; arba

6.22 pažeisti taikomų įstatymų.

 

7. Mokesčiai.

 

7.1 Mokesčiai ir trečiųjų šalių rinkliavos. Privalote mokėti taikomus valstybinius mokesčius bei trečiųjų šalių mokesčius (įskaitant, pavyzdžiui, mokesčius už telefono, mobiliojo ryšio, interneto paslaugas, duomenų planus, kredito kortelių, PVM, užsienio valiutos keitimo bei operacijų, atliktų užsienio valiutomis, mokesčius). Neatsakome už šiuos mokesčius. Jei turite klausimų apie mokesčius, kreipkitės į savo finansinę instituciją. Galime imtis veiksmų surinkti mokesčius, kurių mums nesumokėjote. Jūs atsakote už su mokesčių surinkimu susijusias išlaidas. Jei gyvenate ne toje šalyje, kurioje veikia atitinkamas „Adobe“ juridinis subjektas, su kuriuo susijusios jūsų operacijos (t. y. Šiaurės Amerikos klientams „Adobe Inc.“, o klientams visose kitose šalyse „Adobe Systems Software Ireland Limited“), mokėsite užsienyje įsikūrusiam juridiniam asmeniui.

 

7.2 Kredito kortelės informacija. Leidžiate mums arba mūsų įgaliotam (-iems) pardavėjui (-ams) saugoti jūsų apmokėjimo būdą ir naudoti jį jums naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga, kaip aprašyta jūsų Prenumeratos ir atšaukimo sąlygose. Norėdami išvengti paslaugos pertraukimo, galime dalyvauti jūsų kortelės teikėjo palaikomose programose, kad pabandytume atnaujinti jūsų apmokėjimo informaciją. Įgaliojate mus arba mūsų įgaliotą (-us) pardavėją (-us) tęsti apmokestinimą ir apmokestinti jūsų sąskaitą sumomis, kurias turime gauti, naudojant turimą informaciją.

 

8. Jūsų garantija ir įsipareigojimai atlyginti žalą.

 

8.1 Garantija. Turite turėti: A) visas būtinas licencijas ir leidimus naudoti ir Bendrinti savo Turinį bei B) būtinas teises suteikti licencijas, reikalaujamas pagal šias Sąlygas.

 

8.2 Žalos atlyginimas. Jūs apsaugosite mus ir mūsų dukterines įmones, filialus, pareigūnus, agentus, darbuotojus, partnerius ir licencijų davėjus nuo bet kokios pretenzijos (-ų), reikalavimo (-ų), nuostolio (-ių) arba žalos, įskaitant tinkamus mokesčius teisiniam atstovui, kylančius iš arba susijusius su jūsų Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant „Creative Cloud“ Kliento šriftus, jūsų Paslaugų ir Programinės įrangos naudojimą (kaip taikoma), jūsų sąveiką su bet kuriais kitais naudotojais (įskaitant Trečiosios šalies Teisių turėtojus), arba jūsų padaryto Sąlygų pažeidimo (Dalykas). Turime teisę su savo pasirinktu gynėju kontroliuoti gynimąsi nuo bet kokio Dalyko, susijusio su apsaugos garantija. Jūs visapusiškai bendradarbiausite su mumis ginantis nuo bet kokio Dalyko.

 

9. GARANTIJŲ ATSISAKYMAI.

 

9.1 Jei Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, Paslaugos ir Programinė įranga teikiamos tokios, kokios yra. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „Adobe“, jos filialai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai („Apimamos šalys“) atsisako visų garantijų, išreikštų ar numanomų, įskaitant numanomas garantijas dėl pažeidimo nebuvimo, tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Apimamos šalys neprisiima įsipareigojimų dėl turinio Paslaugose. Apimamos šalys taip pat neteikia jokių garantijų, kad: A) Paslaugos ir Programinė įranga atitiks jūsų reikalavimus ar bus nuolat, nenutrūkstamai ir laiku prieinamos, veiks saugiai ir be klaidų; B) rezultatai, kuriuos galite gauti naudodami Paslaugas ir Programinę įrangą, bus tikri, tikslūs ar patikimi; C) Paslaugų ar Programinės įrangos kokybė atitiks jūsų lūkesčius; D) bus ištaisytos visos Paslaugų ir Programinės įrangos klaidos ar pašalinti jų trūkumai.

 

9.2 Apimamos šalys aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius veiksmus, atsirandančius dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ir Programine įranga. Galite naudotis Paslaugomis ir Programine įranga bei jas pasiekti savo nuožiūra ir prisiimdami riziką; tik jūs atsakote už bet kokį savo kompiuterinės sistemos pažeidimą arba duomenų praradimą naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga.

 

9.3 Jei savo turinį mūsų serveriuose skelbiate norėdami jį viešai Bendrinti naudodamiesi Paslaugomis, Apimamos šalys neatsako dėl: A) jūsų Turinio praradimo, sugadinimo ar pažeidimo; B) Turinio ištrynimo, jei tai atlieka kiti asmenys, nesusiję su „Adobe“; arba C) jūsų Turinio skelbimo kitose interneto svetainėse ar kitose žiniasklaidos priemonėse, vykdomo trečiųjų šalių.

 

10. ATSAKOMYBËS APRIBOJIMAS.

 

10.1 10.1 Jei Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, jokiu atveju Apimamos šalys neprivalo jums ar kam nors kitam atlyginti jokios specialios, atsitiktinės, netiesioginės, dėl pasekmių atsiradusios, moralinės žalos arba priteistų baudinių nuostolių, nepaisant jokių priežasčių: A) patirtus dėl negalėjimo naudotis, duomenų, reputacijos, pajamų ar pelno praradimo; B) pagrįstus bet kokia atsakomybės teorija, įskaitant sutarties ar garantijos pažeidimą, neapdairumą ar kitus deliktinius veiksmus; C) patirtus dėl bet kokio kito naudojimosi Paslaugomis ir Programine įranga, prieigos prie jų arba su tuo susijusius. Jokios Sąlygų nuostatos neapriboja mūsų atsakomybės jums ir nuo jos neatleidžia, jei ji kyla dėl „Adobe“ arba jos darbuotojų didelio aplaidumo, tyčinio nusižengimo arba veiksmų, sukėlusių mirtį ar kūno sužalojimą.

 

10.2 Bet kuriuo atveju, iškilusiu dėl Sąlygų ar su jomis susijusiu, visa mūsų atsakomybė ribojama (atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė): A) 100 JAV dolerių suma; B) bendra suma, kurią sumokėjote už prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos per tris mėnesius iki įvykio, dėl kurio atsirado atsakomybė. Mūsų tiekėjai neprisiima jokios atsakomybės jokiais klausimais, kylančiais iš Sąlygų arba su jomis susijusiais.

 

10.3 Šie 10 skyriuje (Atsakomybės apribojimas) nustatyti apribojimai ir išimtys taikomi tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, net jei: A) teisių gynimo priemonė nevisiškai kompensuoja jums bet kokius nuostolius arba neatitinka savo pagrindinio tikslo; B) Apimamos šalys žinojo ar turėjo žinoti apie žalos galimybę.

 

10.4 Sąlygose nustatyta visa Apimamų šalių atsakomybė, taip pat jūsų išimtinės teisių gynimo priemonės, susijusios su prieiga prie Paslaugų ir Programinės įrangos bei jų naudojimu.

 

11. Nutraukimas.

 

11.1 Nutraukimas iš jūsų pusės. Galite bet kada atšaukti prenumeratą ir nutraukti naudojimąsi Paslaugomis ir Programine įranga. Paskyros atšaukimas arba naudojimo nutraukimas neatleidžia jūsų nuo įsipareigojimo sumokėti visus nesumokėtus mokesčius, susijusius su jūsų prenumerata, įskaitant išankstinio atšaukimo mokesčius, bet tuo neapsiribojant.

 

11.2. Nutraukimas iš mūsų pusės. Išskyrus atvejus, kai tai nurodyta Papildomose sąlygose, mes galime bet kuriuo metu nedelsdami nutraukti arba sustabdyti jūsų teisę naudotis Paslaugomis ir Programinė įranga ir gauti jų prieigą, negrąžindami jokių iš anksto sumokėtų mokesčių, jei „Adobe“ nuomone:

A) jums pažeidus bet kurią Sąlygų nuostatą (arba jei jūsų elgesys aiškiai rodo, jog neketinate arba negalite laikytis Sąlygų);

(B) laiku nemokėjote mokesčių už Paslaugas ir Programinę įrangą, jeigu tokių yra;

C) jei fiziškai, žodžiu ar kitais būdais smurtaujate, grasinate, tyčiojatės arba priekabiaujate prie mūsų ar mūsų personalo (tokiomis aplinkybėmis galime sustabdyti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ir Programinės įrangos);

(D) pakartotinai teikėte nesąžiningus skundus arba skundus, neturinčius racionalaus pagrindo, ir toliau tai darote, nors prašėme nustoti (tokiomis aplinkybėmis galime sustabdyti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos);

(E) toliau teikiant jums Programinę įrangą ar Paslaugas, būtų pažeisti bet kokie taikomi įstatymai;

(F) nusprendžiame nutraukti visų Paslaugų ir Programinės įrangos arba jų dalies teikimą (pavyzdžiui, jei dėl teisės aktų pakeitimų ar kitos priežasties teikti Paslaugas jūsų regione tampa nepraktiška); arba

(G) jūsų nemokama paskyra ilgą laiką nenaudojama.

Jeigu nutraukiame Sąlygų galiojimą arba Paslaugų ir Programinės įrangos naudojimą dėl aukščiau išvardytų priežasčių, pasistengsime apie tai informuoti ne vėliau kaip likus trisdešimt (30) dienų iki nutraukimo el. paštu, kurio adresą mums pateikėte kartu su nurodymais, kaip gauti jūsų Turinį. Nutraukus mums, galite netekti prieigos prie savo Turinio.

Jei manote, kad jūsų „Adobe“ paskyra buvo pasyvinta per klaidą, galite pateikti apeliaciją pagal procesą, aprašytą bandant prisijungti prie paskyros. Jei turite bet kokių susijusių klausimų, susisiekite su „Adobe“ klientų aptarnavimo skyriumi čia.

 

11.3 Išlikimas. Pasibaigus Sąlygų galiojimo laikotarpiui arba jį nutraukus, kai kurios arba visos Paslaugos ir Programinė įranga gali nustoti veikti apie tai iš anksto neįspėjus. Sąlygose numatyti jūsų žalos atlyginimo įsipareigojimai, mūsų garantijų ir atsakomybės apribojimai bei ginčų sprendimo nuostatos galios ir toliau.

 

12. Prekybos sankcijos ir eksporto kontrolės laikymasis. Paslaugoms ir Programinei įrangai bei jūsų naudojimuisi Paslaugomis ir Programine įranga taikomi Jungtinių Valstijų ir kitų jurisdikcijų įstatymai, apribojimai ir taisyklės, kurie: A) reglamentuoja Paslaugų ir Programinės įrangos importą, eksportą ir naudojimą; B) „Adobe“ požiūriu gali mums drausti teikti jums Paslaugas ir Programinę įrangą apie tai pranešus arba nepranešus, tokiu atveju nebus teikiama kompensacija už jokius iš anksto sumokėtus mokesčius. Naudodamiesi Paslaugomis ir Programine įranga, sutinkate laikytis visų tokių įstatymų, apribojimų ir taisyklių bei garantuojate, kad jums nėra draudžiama gauti Paslaugų ir Programinės įrangos pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus. Be to, sutinkate nenusiųsti ir neperduoti per jokias Paslaugas ar Programinę įrangą jokio turinio, kurio eksportas iš Jungtinių Valstijų kontroliuojamas (įskaitant techninius duomenis, kontroliuojamus pagal JAV tarptautinės prekybos ginklais taisykles ir technologijas, kontroliuojamas pagal JAV eksporto administravimo taisykles) be išankstinio raštiško „Adobe“ sutikimo. 

 

13. Australijos vartotojų įstatymas.Sąlygose niekaip nesiekiama išskirti, apriboti ar keisti vartotojų teisių pagal 2010 m. Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymą (Cth) (CCA) ar bet kokių kitų teisės aktų, kurie negali būti išskirti, apriboti ar pakeisti susitarimu. Jei pagal CCA ar bet kokį kitą teisės aktą į Sąlygas turi būti įtraukta sąlyga, garantija ar nuostata arba suteiktos teisinės garantijos, susijusios su Sąlygomis, tiekiamų prekių ar paslaugų atžvilgiu (jei yra), mūsų atsakomybė už tokios sąlygos, garantijos, kitos nuostatos pažeidimą yra ribota (mūsų pasirinkimu) tiek, kiek tai yra įmanoma: A) jei tiekiame prekes, mes atliekame vieną ar kelis iš šių veiksmų: 1) pakeičiame arba suteikiame lygiavertes prekes; 2) prekes pataisome; 3) sumokame už prekių pakeitimą ar lygiaverčių prekių gavimą; 4) apmokame prekių remonto išlaidas; B) jei teikiame paslaugas atliekame vieną arba abu iš šių veiksmų: 1) teikiame paslaugas iš naujo; 2) sumokame už paslaugų teikimą iš naujo.

 

14. Ginčų sprendimas, grupinio ieškinio atsisakymas, susitarimas dėl arbitražo.

„Adobe“ klientų aptarnavimo skyrius gali išspręsti daugumą problemų, kurios jums gali kilti dėl „Adobe“ Paslaugų ir Programinės įrangos. Susisiekite su „Adobe“ klientų aptarnavimo skyriumi čia: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_lt.

 

14.1 Pranešimas apie pretenziją ir reikalinga informacija Ginčų sprendimo procesui. Jei turite kokių nors rūpesčių ar ginčų, kurių „Adobe“ klientų aptarnavimo skyrius negali išspręsti („Pretenzija“), sutinkate pirmiausia pabandyti išspręsti ginčą neformaliai ir sąžiningai susisiekę su mumis ir pateikdami rašytinį pranešimą apie pretenziją adresu, nurodytu 18.2 skyriuje (Pranešimas „Adobe“). Pranešime apie pretenziją „Adobe“ turi būti teisingai pranešta apie jūsų tapatybę, jūsų Pretenzijos pobūdį ir pagrindą bei prašomą kompensaciją, įskaitant konkrečią bet kokios jūsų prašomos piniginės kompensacijos sumą, ir jis negali būti derinamas su Pranešimu apie pretenziją kitiems asmenims. Nepavykus su jūsų Pretenzija susijusio ginčo išspręsti per 60 dienų nuo gavimo, sprendimą dėl bet kokių susijusių teisinių veiksmų turi pateikti smulkių pretenzijų teismas arba galutinis ir privalomas arbitražas, įskaitant bet kokį ginčą dėl to, ar dėl ginčo reikalingas arbitražas, išskyrus žemiau pateiktas išimtis. Nė viena šalis nepradeda teisinių veiksmų nepraėjus 60 dienų nuo Pranešimo apie pretenziją gavimo. Šis susitarimas dėl arbitražo be apribojimų taikomas visoms pretenzijoms, kurios iškilo arba buvo pareikštos iki Sąlygų įsigaliojimo datos. Arbitras, o ne joks federalinis, valstijos ar vietinis teismas ar agentūra, turi išimtinius įgaliojimus spręsti bet kokį ginčą, susijusį su Sąlygų aiškinimu, taikymu ar vykdymo užtikrinimu arba Sąlygų formavimu, įskaitant tai, ar tarp mūsų kilusiam ginčui taikomas arbitražas (t. y. arbitras priims sprendimą dėl bet kokio ginčo arbitražo) ir ar visos ar bet kuri šių Sąlygų dalis yra negaliojanti ar ginčijama. Pretenzijos, susijusios su Sąlygomis, Paslaugomis ar Programine įranga, visam laikui atmetamos, jei jos nepareiškiamos per vienus metus nuo įvykio, dėl kurio kilo Pretenzija.  

 

14.2 Jokių grupinių veiksmų. Ginčus galite spręsti tik individualiai, negalite reikšti jokių pretenzijų kaip ieškovas ar grupės narys, taip pat negalite atlikti jokių grupinių, konsoliduotų arba atstovaujamųjų veiksmų. Nepaisant to, jei kuri nors šio grupinio ieškinio atsisakymo dalis yra laikoma neįgyvendinama arba negaliojančia tam tikros teisinės gynybos priemonės atžvilgiu, ta teisinės gynybos priemonė (ir tik ta teisinės gynybos priemonė) turi būti atskirta nuo arbitražo ir gali būti kreipiamasi į teismą. Tačiau šalys susitaria, kad bet koks sprendimas dėl teisinės gynybos priemonių, kurioms netaikomas arbitražas, bus sustabdytas, kol bus gautas bet kokių arbitražinių ieškinių ir teisinės gynybos priemonių rezultatas.

 

14.3 Arbitražo taisyklės. Jei gyvenate Šiaurės ar Pietų Amerikoje, JAMS administruos arbitražą Santa Klaros apygardos teisme Kalifornijoje, JAV, laikydamasi išsamių arbitražo taisyklių ir procedūrų. Jei gyvenate Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, žemyninėje Kinijoje, Honkonge, Makao, Taivane, Pietų Korėjoje, Indijoje, Šri Lankoje, Bangladeše, Nepale ar vienoje iš Pietryčių Azijos Tautų Asociacijos (ASEAN) šalių narių, tuomet Singapūro Tarptautinis Arbitražo Centras (SIAC) administruos arbitražą Singapūre pagal savo Arbitražo Taisykles, kurios šiuo įtraukiamos į šį skyrių. Kitu atveju arbitražą administruos Londono Teismo Tarptautinis Arbitražas (LCIA) Londone, JK, remdamasis LCIA Arbitražo Taisyklėmis. Procese dalyvaus vienas arbitras, kurį pasirinksite kartu su „Adobe“. Arbitražas bus vykdomas anglų kalba, tačiau bet koks liudytojas, kurio gimtoji kalba nėra anglų, galės liudyti savo gimtąja kalba, jo liudijimą sinchroniškai verčiant į anglų kalbą (išlaidas padengs liudininką pristatanti šalis). Sprendimą gali priimti ir vykdyti bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas, kurio jurisdikcija apima jus ir mus. Kilus prieštaravimams tarp arbitražo paslaugų teikėjo taisyklių ir Sąlygų, įskaitant arbitražo mokesčių ir išlaidų apskaičiavimą, taikomos Sąlygos.

 

14.4 Arbitražo mokesčiai ir išlaidos. Visų bylų pateikimo, administravimo ir arbitro mokesčių bei arbitražo išlaidų mokėjimas bus reglamentuojamas pagal arbitražo paslaugų teikėjo taisykles, išskyrus tai, kad tiek, kiek jūs pateikiate Pretenziją kaip suderinto veiksmo dalį, mes sutinkame, kad šalys pasiskirstys vienodai visus arbitražo mokesčius ir išlaidas (tiek, kiek paskirstymo dar nereikalaujama pagal galiojančias taisykles). Šiame skyriuje „Suderintas veiksmas“ yra bet koks veiksmas, kai jums atstovauja advokatų kontora arba advokatų kontorų grupė, per trumpą laiką pateikusi daug suderintų individualių tokio pat ar panašaus pobūdžio arbitražo reikalavimų „Adobe“. Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, jei negalite sau leisti mokesčių ar arbitražo išlaidų, „Adobe“ juos sumokės. Jeigu arbitras nustato, kad Pretenzijos esmė arba prašymas taikyti kompensaciją arbitraže buvo nerimtas, arba Pretenzija buvo pareikšta netinkamu tikslu, šalys gali siekti perskirstyti arbitražo mokesčius ir išlaidas pagal arbitražo taisykles, kurias nustato arbitražo paslaugų teikėjas.

 

14.5 Arbitražo išimtys – Smulkios Pretenzijos ir Įpareigojanti kompensacija. Nepaisant to, kas paminėta anksčiau, bet kuri šalis gali nuspręsti, kad bet kokia Pretenzija, priklausanti smulkių pretenzijų teismo jurisdikcijai, būtų išnagrinėta Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje, JAV, arba jūsų gyvenamosios vietos apygardoje. Jeigu kuri nors šalis pareiškia arbitraže Pretenziją, kuri galėjo būti pareikšta smulkių pretenzijų teisme, kita šalis gali pateikti pranešimą, kad nori, kad byla būtų išspręsta smulkių ieškinių teisme iki arbitro paskyrimo, o arbitras administracine tvarka užbaigia bylą iki apskaičiuojant bet kokius mokesčius, o Pretenziją pareiškusi šalis turi kreiptis į smulkių pretenzijų teismą, o ne į arbitražą. Bet kokį ginčą dėl to, ar Pretenzija tinkama smulkių pretenzijų teismui, sprendžia tas teismas, o ne arbitras. Kilus tokiam ginčui, arbitražo procesas lieka baigtas, nebent ir iki tol, kol smulkių pretenzijų teismas nuspręstų, kad Pretenzija turi būti nagrinėjama arbitraže. Papildomai bet kuri šalis turi teisę prašyti taikyti preliminarias įsakomąsias teisinės apsaugos priemones (arba ekvivalenčias skubias teisinės apsaugos priemones) bet kurioje jurisdikcijoje jūsų arba kitų asmenų neįgaliotos prieigos prie Paslaugų ar Programinės įrangos arba jų naudojimo pažeidžiant Sąlygas atveju. Jei šalis vykdo ginčą, kuriuo siekia užsitikrinti laikinąsias apsaugos priemones ir kitas teisinės gynybos formas, šalis gali kreiptis į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau turi pateikti savo reikalavimus arba kreiptis į smulkių pretenzijų teismą dėl visų kitų teisinės gynybos formų.

 

14.6 Arbitražo priėmimas ir teisė atsisakyti. Per pirmąsias trisdešimt (30) dienų nuo jūsų naudojimosi Paslaugomis ir Programine įranga pradžios arba nuo paskutinio Sąlygų 14 skyriaus (Ginčų sprendimas, grupinio ieškinio atsisakymas, susitarimas dėl arbitražo) atnaujinimo, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė, turite teisę atsisakyti arbitražo ir grupinio ieškinio atsisakymo nuostatų, pateikiamų 14 skyriuje (Ginčų sprendimas, grupinio ieškinio atsisakymas, susitarimas dėl arbitražo), atsiųsdami mums raštišką pranešimą apie savo sprendimą 18.2 skirsnyje (Pranešimas „Adobe“) nurodytu adresu. Jei atsisakysite šių nuostatų, „Adobe“ jos taip pat nebus privalomos.

 

 

15. Audito teisės.Jeigu esate Verslas, galime ne dažniau kaip vieną kartą kas dvylika (12) mėnesių ir apie tai pranešę mažiausiai prieš septynias (7) dienas paskirti savo personalą ar nepriklausomą trečiosios šalies auditorių, kuris, laikydamasis konfidencialumo principo, turės patikrinti (įskaitant rankinį patikrinimą, elektroninius metodus arba abu) jūsų įrašus, sistemas ir įrangą bei patvirtinti, kad Paslaugos ar Programinė įranga įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų Sąlygas. Be to, per trisdešimt (30) dienų nuo prašymo pateikimo dienos turėsite mums pateikti visus prašomus įrašus ir informaciją, kad galėtume patvirtinti, jog visos Paslaugos ir Programinė įranga įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų suteiktas galiojančias licencijas. Jeigu per patikrą bus atskleista, kad Paslaugų ir Programinės įrangos naudojimo licencijos pažeistos, turėsite nedelsdami įsigyti visas būtinas licencijas, prenumeratas bei atitinkamas techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas arba atlikti kitus taikomus veiksmus, kad būtų pašalintas toks neatitikimas (-ai).

 

16. Paslaugų bei programinės įrangos atnaujinimas ir pasiekiamumas.

 

16.1 Paslaugų ir Programinės įrangos atnaujinimas. Mes galime bet kuriuo metu keisti, atnaujinti arba nutraukti Paslaugų ir Programinės įrangos teikimą (įskaitant bet kurias dalis ar funkcijas), kurių modifikacijos, atnaujinimai ar teikimo nutraukimas, siekiant aiškumo, gali būti žalingi arba sumažinti vertę jums, bet kuriuo metu, ir neprisiimame atsakomybės už tai jūsų ar kieno nors kito atžvilgiu. Dėl mokamų pasiūlymų pakeitimų, kurie, „Adobe“ nuožiūra, yra žalingi arba dėl kurių iš esmės sumažėja vertė jums, mes dėsime pagrįstas komercines pastangas, kad praneštume apie tokį pakeitimą, atnaujinimą arba nutraukimą. Jei nutrauksime visų Paslaugų ar Programinės įrangos teikimą, imsimės pagrįstų komercinių veiksmų, kad galėtumėte perkelti savo Turinį. Galime suteikti jums proporcingą grąžinamąją išmoką už visus neišnaudotus mokesčius už tą Paslaugą ar Programinę įrangą, už kurią iš anksto sumokėjote.

 

16.2 Prieinamumas. Mūsų tinklalapiai gali būti pasiekiami visame pasaulyje, tačiau tai nereiškia, kad visos Paslaugos ir Programinė įranga pasiekiamos jūsų šalyje arba kad naudotojų sukurtas turinys, pasiekiamas naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga, yra teisėtas arba pasiekiamas jūsų šalyje. Prieiga prie tam tikrų Paslaugų (ar tam tikrų Paslaugos funkcijų) arba Programinės įrangos tam tikrose šalyse gali būti blokuojama mūsų ar užsienio vyriausybių. Jūs privalote užtikrinti, kad naudojimasis Paslaugomis ir Programine įranga būtų teisėtas arba prieinamas ten, kur jomis naudojatės. Paslaugos ir Programinė įranga teikiamos ne visomis kalbomis.

 

17. 17. Draudžiamos modifikacijos, atvirkštinė inžinerija, dirbtinis intelektas / mašininis mokymasis (DI / MM). Tam tikri Paslaugų ir Programinės įrangos elementai yra mūsų (arba mūsų licencijų išdavėjų) konfidenciali informacija. Išskyrus tai, kas aiškiai leidžiama Sąlygose, jūs negalite (ir neleisite trečiosioms šalims) A) keisti, perkelti, pritaikyti ar išversti bet kurios Paslaugų ar Programinės įrangos dalies; B) taikyti apgrąžos inžineriją (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, per sistemą ar programą einančių įvesčių ir išvesčių stebėjimą ar sekimą, siekiant atkurti tą sistemą), dekompiliuoti, išskaidyti ar kitaip bandyti aptikti bet kurioje Paslaugoje ar Programinėje įrangoje šaltinio kodą, duomenų atvaizdavimą arba pagrindinius algoritmus, procesus, metodus ir bet kuria kitą tokios Paslaugos ar Programinės įrangos dalį; arba C) naudoti arba leisti trečiosioms šalims naudoti Paslaugas ar Programinę įrangą (arba bet kokį turinį, duomenis, išvestį ar kitą informaciją, gautą ar išvestą iš Paslaugų ar Programinės įrangos), kad būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai kurti, mokyti, išbandyti ar kitaip tobulinti bet kokius Paslaugose ar Programinėje įrangoje esančius mašininio mokymosi algoritmus ar dirbtinio intelekto sistemas, įskaitant bet kokią architektūrą, modelius ar svorius (tai laikoma „Adobe“ konfidencialia ir nuosavybės teise priklausančia informacija). Jei jūsų jurisdikcijos teisės aktai suteikia jums teisę dekompiliuoti Paslaugas ar Programinę įrangą norint gauti informaciją, kurios reikia, kad licencijuotos Paslaugų ar Programinės įrangos dalys sąveikautų su kita programine įranga, pirmiausia privalote paprašyti tokios informacijos iš mūsų. Savo nuožiūra galime suteikti tokią informaciją arba nustatyti pagrįstas Paslaugų ar Programinės įrangos dekompiliavimo sąlygas, įskaitant pagrįstą mokestį, kad užtikrintume savo ir savo licencijų davėjų ir tiekėjų nuosavybės teisių į Paslaugas ir Programinę įrangą apsaugą.

 

18. Kitos nuostatos.

 

18.1. Versija anglų kalba. Interpretuojant ar aiškinant Sąlygas bus naudojamas jų tekstas anglų kalba.

 

18.2 „Adobe“ skirti pranešimai. Galite siųsti mums pranešimus šiuo adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

18.3 Jums skirti pranešimai. Jus galime informuoti el. paštu arba paštu, susietu su jūsų paskyra, pateikdami skelbimus Paslaugose arba kitais teisėtais būdais. Norėdami gauti pranešimus, turite nuolat atnaujinti savo paskyros informaciją.

 

18.4 Draudimas perleisti. Negalite perleisti ar kitaip perduoti visų Sąlygų, savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių taikant Sąlygas, taip pat negalite perleisti ar kitaip perduoti jų dalies be rašytinio mūsų sutikimo. Savo teises pagal Sąlygas galime priskirti arba perduoti trečiosioms šalims be jūsų sutikimo.

 

18.5 Vyriausybės sąlygos. Jei esate JAV vyriausybės institucija arba jei Sąlygoms yra arba tampa taikomos Federalinės įsigijimo taisyklės (FAR), Paslaugos ir Programinė įranga, teikiamos pagal Sąlygas, yra „Komercinis produktas (-ai) arba Komercinė paslauga (-os)“, kaip šios sąvokos apibrėžtos 48 C.F.R 2.101 str., ir jas sudaro „Komercinė kompiuterio programinė įranga“ bei „Komercinės kompiuterio programinės įrangos dokumentacija“ ir su jomis susijusios paslaugos, nes tokios sąvokos vartojamos atitinkamai 48 C.F.R. 12.212 str. arba 48 C.F.R. 227.7202 str. Laikantis atitinkamų 48 C.F.R. §12.212 arba 48 C.F.R. §227.7202-1 – 227.7202-4 dalių nuostatų, JAV federalinės vyriausybės galutiniams naudotojams yra suteikta licencija naudoti Komercinę kompiuterinę programinę įrangą ir Komercinės kompiuterinės programinės įrangos dokumentaciją A) tik kaip Komercinius produktus ir Paslaugas ir B) turint tik tas teises, kurios suteikiamos visiems galutiniams naudotojams pagal šių Sąlygų sąlygas. Nepaskelbtos teisės saugomos pagal Jungtinių Valstijų įstatymus.

 

18.6 Antraštės.Šiose Sąlygose naudojamos antraštės pateikiamos tik patogumui, jomis nebus remiamasi aiškinant reikšmę ar ketinimą.

 

18.7 Atskiriamumas. Jei kuri nors Sąlygų nuostata dėl kokios nors priežasties bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios Sąlygų dalys toliau galios ir veiks, o tokia nuostata bus neveiksminga tik tiek, kiek ji negalioja arba neįgyvendinama.

 

18.8 Neatsisakymas. Jeigu neužtikrinsime vykdymo arba nevykdysime kurios nors Sąlygų nuostatos, tai nereikš, kad atsisakome šios nuostatos.

 

18.9 Atsakomybę šalinančios aplinkybės. Nė viena iš šalių nebus atsakinga už bet kokių Sąlygose numatytų įsipareigojimų (išskyrus jūsų mokėjimo įsipareigojimus „Adobe“) vėlavimą ar nevykdymą, jei vėlavimas ar nevykdymas atsirado dėl nenumatytų įvykių, įvykusių po Sąlygų įsigaliojimo ir kurių šalys negali pagrįstai kontroliuoti, pavyzdžiui, streikų, blokados, karo, terorizmo, riaušių, stichinių nelaimių, vyriausybės ar kitų vyriausybinių agentūrų atsisakymo išduoti licenciją, jei toks įvykis neleidžia nukentėjusiai šaliai įvykdyti savo įsipareigojimų arba juos vėluojama vykdyti ir tokia šalis už pagrįstas išlaidas atsakomybę šalinančioms aplinkybėms negali užkirsti kelio arba jų pašalinti.

 

19. DMCA. Atsižvelgiame į kitų asmenų intelektualiosios nuosavybės teises ir tikimės, kad mūsų paslaugų naudotojai elgsis taip pat. Reaguosime į aiškius pranešimus apie autorių teisių pažeidimą, laikydamiesi Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymo (DMCA). Daugiau sužinoti apie „Adobe“ IP pašalinimo politikas ir praktikas galite čia: http://www.adobe.com/lt/legal/dmca.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, JAV.

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Airijos Respublika

Adobe_General_Terms_of_Use-lt_LT_20220919