Adobes Allmänna användningsvillkor

Publicerade 17 februari 2024. Gäller från och med 17 februari 2024.

Dessa Allmänna användningsvillkor ersätter alla tidigare versioner.

Bestämmelsen om obligatoriskt skiljedomsförfarande och avstående från grupptalan i avsnitt 14 (tvistlösning, avstående från grupptalan, skiljedomsavtal) nedan styr lösningen av tvister. Läs igenom villkoren noggrant. Om du inte accepterar dessa villkor (som definieras nedan), däribland de obligatoriska skiljedomsbestämmelserna (om du inte har valt bort dem, vilket tillåts häri) och avstår från grupptalan ska du inte använda tjänsterna eller programvaran.

Dessa Allmänna användningsvillkor (”Allmänna villkor”), jämte eventuella Tilläggsvillkor (se avsnitt 1.2 (Tilläggsvillkor) nedan) (gemensamt ”Villkoren”), reglerar din användning av och tillgång till våra webbplatser, webbaserade appar och produkter, kundsupport, diskussionsforum och andra interaktiva områden och tjänster samt tjänster som Creative Cloud (gemensamt ”Tjänsterna”) samt att du installerar och använder någon programvara som vi inkluderar som en del av Tjänsterna, däribland, utan begränsning, mobilappar och datorprogram, Exempelfiler och Innehållsfiler (termernas definieras nedan), skript, instruktionspaket och relaterad dokumentation (gemensamt ”Programvaran”). Om du har godkänt Prenumerations- och uppsägningsvillkoren (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html) betraktas även sådana villkor som en del av Villkoren. Om du använder och nyttjar Tjänsterna och Programvaran via Adobes Value Incentive Plan-program (”VIP”) gäller inte Prenumerations- och uppsägningsvillkoren dig, men resterande del av Villkoren styr din användning av och tillgång till Tjänsterna och Programvaran. Om du har ingått ett annat avtal med oss om någon särskild Tjänst och Programvara, gäller det avtalets villkor i den utsträckning de inte överensstämmer med Villkoren. 

Genom att använda tjänsterna eller programvaran bekräftar du att du är myndig att ingå avtalet eller i annat fall att du har fått din förälders eller målsmans samtycke att ingå avtalet.

Du måste vara minst 13 år för att registrera dig för ett eget Adobe ID. Skolor som deltar i ett erbjudande för namngivna användare i grundskolor och gymnasier får utfärda ett Adobe ID på enterprise-nivå till ett barn under 13 år enligt Ytterligare villkor för data om elever i grundskolor och gymnasieskolor och högre utbildningar.

1. Ditt avtal med Adobe.

1.1 Lagval och avtalande enhet. Om du är bosatt i Nordamerika (inklusive USA, Kanada, Mexiko, USA:s territorier och besittningar samt USA:s militärbaser, var de än ligger) har du en relation med Adobe Inc., ett amerikanskt företag, och Villkoren regleras av, uttyds och tolkas enligt lagarna i staten Kalifornien i USA, såvida inte amerikansk federal lag föregriper kalifornisk lagstiftning, utan hänsyn till lagkonflikter. Om du bor utanför Nordamerika har du en relation med Adobe Systems Software Ireland Limited, och Villkoren regleras av, uttyds och tolkas enligt lagarna i Irland, om lokala lagar inte föregriper detta. För kunder i Australien agerar Adobe Systems Software Ireland Limited som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd. och ingår detta avtal i egenskap av ombud för Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt lokal lag. Vi försöker inte begränsa dessa rättigheter där det är förbjudet enligt lag. För Villkorens ändamål betyder ”Adobe”, ”oss”, ”vi” och ”vår” med övriga grammatiska ändelser antingen Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited eller Adobe Systems Pty Ltd. i tillämpliga fall.

1.2 Tilläggsvillkor. Våra Tjänster och Programvara licensieras till dig och säljs inte. De kan även omfattas av ett eller flera av tilläggsvillkoren nedan (”Tilläggsvillkor”). I händelse av konflikt mellan villkoren i Allmänna villkor och Tilläggsvillkor ska Tilläggsvillkoren gälla för de aktuella Tjänsterna eller Programvaran. Tilläggsvillkor kan ändras enligt beskrivningen i avsnitt 1.5 (Uppdateringar av Villkoren) nedan.

1.3 Företagsanvändare. Om du har fått en ”Rättighet” (en term som definieras som rätten att använda, få tillgång till och konsumera Tjänsterna och Programvaran) från en organisation eller grupp, däribland ett företag eller någon annan kommersiell enhet, statlig enhet, ideell organisation eller utbildningsinstitution (var och en ett ”Företag”) med en av Adobes företagsplaner (som Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud), så är du (A) en ”Företagsanvändare” hos ett sådant Företag, (B) är din Adobe-profil som är kopplad till en sådan Rättighet en ”Företagsprofil” och (C) syftar alla hänvisningar till ”dig” med grammatiska varianter i dessa Villkor på detta Företag och dess Företagsanvändare, i tillämpliga fall. Om du är Företagsanvändare samtycker du till att Adobe, på grund av ditt mottagande av Rättigheter från ett sådant Företag, (1) kan ge ett sådant Företag möjlighet att komma åt, använda, ta bort, behålla och kontrollera din Företagsprofil och allt Innehåll däri, vare sig det laddas upp eller importeras före eller efter det datum då Villkoren senast uppdaterades, (2) din användning av Tjänsterna och Programvaran regleras av ett sådant Företags avtal med Adobe och att (3) Adobe kan tillhandahålla dina personuppgifter till ett sådant Företag. Tillgång till kostnadsfria Rättigheter (”Kostnadsfria tjänster”) kan tillhandahållas alla användare som läggs till i ett Företags Admin Console (enligt definitionen i Ytterligare villkor för företagskunder som beskrivs i Avsnitt 1.2), och sådana användare skulle betraktas som Företagsanvändare. Om du är en Företagsanvändare med Rättigheter från flera Företag, kan du ha en separat Företagsprofil kopplad till varje Företag. Som Företagsanvändare kan du ha olika avtal med eller skyldigheter gentemot ett Företag, vilket kan påverka din Företagsprofil eller ditt Innehåll. Adobe ansvarar inte för någon överträdelse av dig av sådana avtal eller skyldigheter. Om du inte har fått Rättigheter från ett Företag (t.ex. om du har prenumererat på en Creative Cloud for individuals-plan och fått Rättigheter genom denna plan), då är du en (a) ”Privat användare”, är din (b) Adobe-profil en personlig profil, (c) behåller du ensam åtkomst till och kontroll över allt Innehåll i ditt personliga konto eller i din personliga profil (om inget annat anges i Sekretesspolicyn) samt (d) syftar alla hänvisningar till ”dig” med grammatiska varianter i Villkoren på dig som individ. Om du får Rättigheter via en personlig plan och från ett Företag, är du både en Privat användare och en Företagsanvändare. Du är en Privat användare när du använder de Rättigheter du erhållit genom din personliga plan, och du är en Företagsanvändare när du använder de Rättigheter du tillhandahålls av ett Företag.

1.4 Domäner för företags-e-post. Som Privat användare eller Företagsanvändare kan du skapa ett Adobe-konto med hjälp av en e-postadress som tillhandahålls eller tilldelats dig av ett Företag (t.ex. din e-postadress på arbetet). Om Företaget upprättar en direkt relation med oss, kanske de vill lägga till ditt konto i en sådan relation. Om detta inträffar kan Företaget, med förvarning från Företaget eller oss, föra över ditt konto till Företagets konto. Detta innebär att Företaget (A) kan komma åt kontot, (B) kan ta kontroll över kontot och eventuellt Innehåll där, oavsett om det lagrats, laddats upp eller importerats före eller efter det datum då Villkoren senast uppdaterades och (C) kan rekommendera att Innehåll som inte är kopplat till Företaget flyttas till ett nytt konto, som använder en e-postadress som inte är kopplad till Företaget. Du som är Privat användare och har ett Adobe-konto som har tilldelats ett Företag eller en Företagsanvändare, tillstår även att Adobe kan lämnar ut dina personuppgifter till detta Företag (däribland, för tydlighets skull, att lämna ut dina uppgifter till en administratör för ditt företag), t.ex. ditt namn, din e-postadress och Rättighetsinformation. Om du inte vill att ett Företag ska kunna komma åt, använda, ta bort, behålla eller kontrollera ett konto eller en profil, använder du inte en företagskopplad e-postadress med det kontot. Information om lagring av och åtkomst till Innehåll samt hur du kan ändra e-postadressen som är kopplad till ditt konto finns här: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_se. Adobe kan lämna ut information om Företaget, t.ex. administratörens namn och e-postadress, till en Företagsanvändare.

1.5 Uppdateringar av Villkoren. Vi kan komma att göra ändringar i Villkoren då och då, och om vi gör det kommer vi att meddela dig genom att ändra datumet högst upp i Villkoren, och i vissa fall kan vi ge dig ytterligare varsel. Adobe kommer inte att göra ändringar som leder till att ytterligare avgifter eller debiteringar påläggs utan föregående meddelande. Sådana ändringar gäller inte någon tvist mellan dig och Adobe som uppkommer före det datum då vi publicerade de reviderade Villkoren med sådana ändringar, eller när Villkoren på annat sätt träder i kraft. Du bör läsa igenom Villkoren regelbundet. Om inget annat anges börjar de ändrade Villkoren att gälla omedelbart, och din fortsatta användning av våra Tjänster och Programvara bekräftar ditt godkännande av ändringarna. Om du inte godkänner de ändrade Villkoren måste du sluta använda våra Tjänster och Programvaror och – i förekommande fall – avsluta din prenumeration.

2. Sekretess.

2.1 Sekretess. Information om hur vi samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information om dig och din användning av våra Tjänster och Programvara finns i vår Sekretesspolicy (http://www.adobe.com/go/privacy_se). Du har möjlighet att hantera informationspreferenser här: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2 Vår åtkomst till ditt Innehåll. Vi kan komma att öppna, visa eller lyssna på ditt Innehåll (termen definieras i avsnitt 4.1 (Innehåll) nedan) med automatiska eller manuella metoder, men bara på begränsade sätt och bara enligt vad lagen medger. För att kunna tillhandahålla Tjänsterna och Programvaran kan vi exempelvis behöva öppna, visa eller lyssna på ditt Innehåll i syfte att (A) svara på Återkoppling eller supportförfrågningar, (B) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor, lagöverträdelser eller tekniska problem samt (C) upprätthålla Villkoren. Detta beskrivs mer utförligt i Avsnitt 4.1. nedan. Våra automatiserade system kan analysera ditt Innehåll och ditt Kundteckensnitt i Creative Cloud (termen definieras i avsnitt 3.10 (Kundteckensnitt i Creative Cloud) nedan) med hjälp av metoder som maskininlärning för att förbättra våra Tjänster och Programvara samt användarupplevelsen. Information om hur Adobe använder maskininlärning finns här: http://www.adobe.com/go/machine_learning_se.

2.3 Dataskyddsavtal. I vissa länder måste vi enligt lag upprätta ett dataskyddsavtal med dig om vi hanterar Personuppgifter (enligt definitionen i det tillämpliga avtalet) åt dig som en del av våra Tjänster och Programvara. Dessa avtal är EU:s Databearbetningsavtal eller Dataskyddsvillkor, som finns på följande platser:

(A) Europeiska unionens (”EU”) Databehandlingsavtal (eller ”DBA”). Villkoren i DBA gäller om du tillhandahåller Personuppgifter (enligt definitionen i DCA) som samlas in från enskilda personer i länder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien för vilka du är ”Personuppgiftsansvarig” och Adobe ”Personuppgiftsbiträde” enligt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) eller någon efterträdande lag till GDPR i samband med Storbritanniens utträde ur EU. Dataskyddsvillkoren finns här: www.adobe.com/go/tou-dpa

(B) Dataskyddsvillkor. Dataskyddsvillkoren gäller när du tillhandahåller Personuppgifter (enligt definitionen i Dataskyddsvillkoren) som samlats in från enskilda personer utanför EES och Storbritannien och där Adobe Behandlar (enligt definitionen i Dataskyddsvillkoren) dessa uppgifter enligt dina anvisningar och å dina vägnar. Dataskyddsvillkoren finns här: https://www.adobe.com/go/dpt-ww

2.4 Känsliga personuppgifter. Du samtycker till att inte samla in, bearbeta eller lagra några Känslig personuppgifter (enligt definitionen nedan) med hjälp av Tjänsterna och Programvaran, förutom när (A) du har fått tillstånd till det direkt av Adobe, (B) detta avses av Tjänsterna och Programvaran eller (C) detta styrs av de Ytterligare villkoren, i aktuella fall. Du samtycker till att inte överföra, utlämna eller tillhandahålla Känsliga personuppgifter till Adobe eller Adobes externa leverantörer. ”Känsliga personuppgifter” avser en enskild persons ekonomiska information, data som rör en personers sexuella beteende eller läggning, medicinsk information eller hälsoinformation som skyddas enligt lagar om skydd av hälsouppgifter, biometriska uppgifter, personuppgifter om barn som skyddas enligt lagar om skydd av barnuppgifter (t.ex. personuppgifter definierade enligt US Children's Online Privacy Protection Act (”COPPA”)) och alla ytterligare typer av information som innefattas av denna term eller liknande termer (såsom ”känslig personlig information” eller ”särskilda kategorier av personuppgifter”) som används i tillämpliga dataskydds- eller integritetsbestämmelser. Om du är ett Företag samtycker du också till att säkerställa att Företagsanvändare följer detta avsnitt 2.4 (Känsliga personuppgifter).

2.5 Överföring av Personuppgifter. Vi behandlar och lagrar information i USA och andra länder. Genom att använda våra Tjänster och vår Programvara ger du Adobe tillstånd att överföra dina personuppgifter över landsgränser och till andra länder där Adobe och dess samarbetspartner är verksamma.

3. Användande av Tjänster och Programvara.

3.1 Licens. Underställt din efterlevnad av Villkoren och tillämplig lag ger vi dig härmed en icke-exklusiv, begränsad, återkallningsbar rättighet (som kommer till uttryck häri) för dig att installera, nyttja och använda de tjänster och den programvara som vi gör tillgängliga för dig och som du licensierar från oss. Varje licens får endast användas av en (1) person och får inte delas. I slutet av licensperioden kommer dina licenser att upphöra att gälla enligt vad som anges i dina beställningsdokument eller i Prenumerations- och Uppsägningsvillkoren. Versionerna av Tjänsterna och Programvaran som är tillgängliga vid förlängningsdatumet kan skilja sig från de versioner som var tillgängliga när du först licensierade dem från Adobe. De versioner av Tjänsterna och Programvaran som Adobe stöder finns på https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines. Du bekräftar att ditt beslut att använda, nyttja eller licensiera Tjänsterna och Programvaran inte är beroende av leveransen av någon framtida funktion eller av muntliga eller skriftliga offentliga kommentarer som vi har gjort angående framtida funktioner.

3.2 Adobes immateriella egendom. Vi (och våra licensgivare, i aktuella fall) är de enda ägarna till alla rättigheter till, intressen i och all äganderätt till Tjänsterna och Programvaran. Med undantag för vad som anges i villkoren beviljar vi dig inte några rättigheter till patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken eller andra rättigheter avseende objekten i Tjänsterna eller Programvaran. Detta innebär att du inte får använda våra handelsnamn, varumärken, tjänstmärken eller logotyper i samband med någon produkt eller tjänst som inte är vår, eller på något sätt som kan orsaka förvirring. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte beviljas enligt villkoren.  

3.3 Lagring. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar ditt Innehåll och Kundteckensnitt i Creative Cloud någon annanstans, även om Tjänsterna tillhandahåller lagringsutrymme och denna funktion är aktiverad av tillämpliga Tjänster. Vi kan upprätta rimliga tekniska begränsningar t.ex. för filstorlek, lagringsutrymme, bearbetningskapacitet och andra attribut. Vi får avbryta Tjänsterna tills du är inom gränsen för det lagringsutrymme som hör till ditt konto. När din licensperiod upphör kommer vi att göra en kommersiellt rimlig insats för att du ska ges möjlighet att överföra ditt Innehåll från Tjänsterna. Denna överföring måste vara slutförd inom trettio (30) dagar från det datum då din licensperiod sagts upp eller löpt ut. När denna 30 dagars överföringsperiod har löpt ut förbehåller vi oss rätten att radera ditt Innehåll. Du bör ladda ner allt Innehåll som du har lagrat i Tjänsterna innan din licens upphör.

3.4 Användargenererat innehåll. Vi får vara värd för användargenererat innehåll från våra användare. Om du använder våra tjänster kan du stöta på användargenererat innehåll som är olagligt eller som du finner stötande eller upprörande. Vi tar inget ansvar för sådant användargenererat innehåll. Om knappen ”Rapportera” är tillgänglig kan du också klicka på den för att rapportera detta innehåll till oss. Du kan lära dig mer om våra policyer och vår praxis för innehållsmoderering, inklusive hur du rapporterar innehåll till oss i vårt Center för insyn.

3.5 Exempelfiler. ”Exempelfiler” avser ljud, bilder, video eller andra innehållsfiler som Adobe står för för användning i självstudier, demonstrationer och för andra teständamål, som kan identifieras som exempelfiler. Exempelfiler får inte användas i något annat syfte än för vilket de tillhandahölls. Du får inte distribuera Exempelfiler på något sätt som gör det möjligt för en tredje part att använda, ladda ner, extrahera eller få tillgång till Exempelfiler som fristående filer, och du får inte göra anspråk på några rättigheter avseende Exempelfilerna.

3.6 Innehållsfiler. ”Innehållsfiler” avser Adobe-resurser som tillhandahålls genom Tjänsterna och Programvaran. Såvida inte annat framgår av dokumentation eller specifika licenser (inklusive, men inte begränsat till, Tilläggsvillkor) beviljar vi dig en personlig, icke-exklusiv, icke underlicensierbar (förutom om du är ett Företag, och då endast underlicensierbart till dina Företagsanvändare) och icke överlåtbar licens för din slutanvändning (dvs. det härledda program eller den härledda produkt som du skapar) i vilka Innehållsfilerna eller härledda produkter därav är inbäddade för ditt bruk (”Slutanvändning”). Du får ändra Innehållsfilerna innan du bäddar in dem i slutanvändningen. Du får reproducera och distribuera Innehållsfiler endast i samband med din slutanvändning, men du får under inga omständigheter distribuera fristående Innehållsfiler, utanför slutanvändningen.

3.7 Gratis medlemskap, Kostnadsfria tjänster, Erbjudanden och Provperioder. Adobe kan erbjuda kostnadsfria medlemskap, Kostnadsfria tjänster, erbjudanden och provprenumerationer efter eget gottfinnande. Om åtkomst till Tjänsterna och Programvaran tillhandahålls utan kostnad, som Kostnadsfria tjänster eller i utvärderingssyfte, regleras sådan åtkomst av Villkoren. När som helst före eller under den kostnadsfria perioden, de Kostnadsfria tjänsterna eller utvärderingsperioden får Adobe, efter eget gottfinnande, säga upp denna åtkomst, utan föregående meddelande och utan något ansvar gentemot dig, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, av vilken anledning som helst, till exempel för att förhindra missbruk av kostnadsfri tillgång, Kostnadsfria tjänster eller en utvärderingsperiod. Efter att perioden för kostnadsfri tillgång, Kostnadsfria tjänster eller en utvärderingsperiod har löpt ut kan du fortsätta att använda Tjänsterna eller Programvaran enbart genom att registrera dig för en betald prenumeration, om en sådan är tillgänglig, eller på annat sätt som tillåts av Adobe. Under den kostnadsfria perioden, de Kostnadsfria tjänsterna eller utvärderingsperioden ska inga uttryckliga eller underförstådda garantier gälla Tjänsterna och Programvaran. Alla Tjänster och Programvaror tillhandahålls ”i befintligt skick” med alla eventuella fel och ingen teknisk eller annan support ingår.

3.8 IFÅ-version. Adobe kan även beteckna Tjänsterna och Programvaran med ”testversion”, ”utvärdering”, ”inte för återförsäljning” eller en liknande beteckning (”IFÅ-version”). Du får endast installera och använda IFÅ-versionen under den period och i de syften vi anger när vi tillhandahåller IFÅ-versionen. Du får inte använda material som du producerar med IFÅ-versionen i något kommersiellt syfte. 

3.9 Adobe Talent.

(A) Du får inte lägga upp jobb riktade mot specifika tävlingar eller andra möjligheter att få anpassat och obetalt kreativt arbete från kreatörer. Sådana inlägg kan tas bort utan återbetalning.

(B) Vi erbjuder rekryterare och företag som vill hitta och anlita kreativa talanger en talangsökningstjänst vid namn ”Talent Search”, mot betalning. Genom att ladda upp en offentlig profil eller ett offentligt projekt till Tjänsterna godkänner du att offentlig information kan inkluderas i Talent Search-resultatet. 

3.10 Kundteckensnitt i Creative Cloud.

(A) För alla teckensnitt eller teckensnittsfiler du laddar upp eller skickar in till Tjänsterna och Programvaran (”Kundteckensnitt i Creative Cloud”) framhåller och försäkrar du att du har alla rättigheter som krävs för att låta oss använda, reproducera, visa, vara värd för och distribuera Kundteckensnitt i Creative Cloud via Tjänsterna och Programvaran för din användning. Kundteckensnitt i Creative Cloud anses inte vara Innehåll, enligt definitionen i Villkoren. Du behåller alla rättigheter till de omodifierade Kundteckensnitten i Creative Cloud. Du bekräftar att visningen av alla Kundteckensnitt i Creative Cloud med Tjänsterna och Programvaran för ditt bruk kan kräva att vi använder Adobe-teknik, däribland vår egenutvecklade teckensnittsoptimeringsteknik, och att vi behåller alla rättigheter till sådan Adobe-teknik. ” Adobe-teknik” betyder teknik som vi äger eller som licensieras till oss av en tredje man (inklusive Tjänsterna och Programvaran och eventuell relaterad immateriell egendom över hela världen), all Återkoppling vi får som är införlivad i det ovanstående, samt eventuella ändringar eller utökningar av något av det föregående, närhelst eller var som helst det har utvecklats. Adobe framhåller inte och försäkrar inte att sådant Kundteckensnitt i Creative Cloud är kompatibelt med eller lämpligt för användning med Tjänsterna eller Programvaran. 

(B) Om vi informeras av en tredje man, t.ex. en teckensnittstillverkare, eller får kännedom om att du inte har de rättigheter som du garanterar i avsnitt 3.10(A) (Kundteckensnitt i Creative Cloud) eller att dina Kundteckensnitt i Creative Cloud gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, kan vi ta bort Kundteckensnitt i Creative Cloud från ditt konto, från Tjänsterna eller från Innehåll som använder sådana Kundteckensnitt i Creative Cloud. Du tillstår – om vi tar bort dina Kundteckensnitt i Creative Cloud från ditt konto – att Tjänsterna eller Innehållet där sådana Kundteckensnitt används i Creative Cloud kan ändras eller att visningen av ditt Innehåll kan ändras, och att vi inte har något ansvar i samband med borttagningen. Information om hur ditt Innehåll kan förändras finns här: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq.

(C) Du kan när som helst återkalla vår åtkomst till dina Kundteckensnitt i Creative Cloud och säga upp våra rättigheter genom att ta bort dina Kundteckensnitt i Creative Cloud från Tjänsten. 

(D) Vid uppsägning eller stängning av ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort dina Kundteckensnitt i Creative Cloud. Några kopior av dina Kundteckensnitt i Creative Cloud får dock behållas som en del av vår löpande säkerhetskopiering.

(E) Vi kan samla in information som är kopplad till din användning av Kundteckensnitt i Creative Cloud, såsom namn på Kundteckensnitt i Creative Cloud som du laddar upp och hur du använder sådana Kundteckensnitt i Creative Cloud.

3.11 Andra licenstyper.

(A) Förhandsversion eller Betaversion. Vi kan beteckna Tjänsterna eller Programvaran, eller en funktion i Tjänsterna och Programvaran, som en förhandsversion eller betaversion (”Betaversion”). En Betaversion representerar inte de slutliga Tjänsterna och Programvaran och kan innehålla fel som kan orsaka systemfel eller andra fel och dataförlust. Vi kan välja att inte ge ut en kommersiell version av Betaversionen. Du måste omgående upphöra med användningen av Betaversionen och förstöra alla kopior av Betaversionen om vi begär att du gör det. I utbyte mot ditt bruk av en Betaversion godkänner du att Adobe får samla in data, inklusive kraschdata, som rör ditt bruk av Betaversionen och analysera ditt Innehåll, bland annat manuellt, för att förbättra våra Tjänster och vår Programvara och för att anpassa din upplevelse, oavsett om du har valt bort datainsamling för andra versioner än Betaversioner. Om du inte vill att vi spårar din användning eller få ditt Innehåll analyserat måste du avbryta din användning av Betaversionen genom att avinstallera Betaversionen eller använda en annan version än Betaversionen av Tjänsterna och Programvaran. Separata avtal som vi eventuellt ingår med dig, och som reglerar Betaversionen, har företräde framför dessa villkor.

(B) Utbildningsversion. Om vi betecknar Tjänsterna och Programvaran som avsedd för utbildningsanvändare (”Utbildningsversion”) får du bara använda Utbildningsversionen om du uppfyller de kvalifikationskrav som anges på http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_se. Du kan endast installera och använda Utbildningsversionen i det land där du kvalificerar dig som utbildningsanvändare. Om du är bosatt inom EES avses med ordet ”land” i föregående mening EES.

3.12 Tjänster och Programvara från tredje man. Adobe kan göra programvara och tjänster från tredje man (däribland plugin-program och tillägg) tillgängliga för dig genom Tjänsterna och Programvaran för att göra det enkelt för dig. Programvara och tjänster från tredje man är inte Tjänster och Programvara enligt definitionen i villkoren, och ditt förvärv och bruk av sådan programvara och tjänster från tredje man har enbart med dig och den tredje mannen att göra. Vissa villkor som tredje man ställer upp som kan vara tillämpliga för ditt bruk av Tjänsterna och Programvaran finns här: (www.adobe.com/go/thirdparty_se och https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Du ansvarar för att följa alla tillämpliga villkor som tredje man ställer upp. 

4. Ditt innehåll.

4.1 Innehåll. ”Innehåll” avser text, information, meddelanden och material, t.ex. ljudfiler, videofiler, elektroniska dokument eller bilder som du lägger upp, importerar till, inbäddar för bruk i eller skapar genom att använda Tjänsterna och Programvaran. Vi förbehåller oss rätten (men är inte tvingade) att ta bort Innehåll eller begränsa åtkomsten till Innehåll, Tjänster och Programvara om något av ditt Innehåll visar sig bryta mot Villkoren. Vi granskar inte allt Innehåll som laddas upp till Tjänsterna eller Programvaran, men vi kan använda tillgänglig teknik, tillgängliga leverantörer eller processer, inklusive manuell granskning, för att söka efter vissa typer av olagligt innehåll (t.ex. material där barn utsätts för sexuella handlingar) eller annat kränkande innehåll eller beteende (t.ex. aktivitetsmönster som indikerar spam eller nätfiske eller sökord som indikerar att pornografiskt innehåll har anslagits utanför avgränsningen för vuxeninnehåll). Du kan läsa mer om våra policyer och metoder för innehållsmoderering, inklusive hur vi modererar innehåll, i vårt Center för insyn.

4.2 Licenser till ditt innehåll. Endast i syftet att driva eller förbättra tjänsterna och programvaran ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri underlicensierbar licens att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, modifiera, skapa härledda verk baserat på, offentligt framföra och översätta Innehållet. Vi kan till exempel underlicensiera vår rätt till Innehållet till våra tjänsteleverantörer eller till andra användare så att Tjänsterna och Programvaran fungerar som avsett, till exempel så att du kan dela foton med andra. Avsnitt 4.6 (Återkoppling) nedan gäller separat all Återkoppling som du ger oss. 

4.3 Ägande. Vad du och Adobe beträffar behåller du (som Företagsanvändare eller Privat användare, beroende på vad som är tillämpligt) alla rättigheter och äganderätt till ditt Innehåll (eller så måste du i tillämpliga fall se till att du eller Företaget (i tillämpliga fall) har en giltig licens för Innehållet). Vi hävdar ingen äganderätt till ditt Innehåll.

4.4 Delning av ditt Innehåll.

(A) Delning. Vissa Tjänster och Programvaror kan ha funktioner som gör det möjligt för dig att Dela ditt Innehåll med andra användare eller att göra det offentligt. ”Dela” avser att genom användning av Tjänsterna och Programvaran e-posta, lägga upp, överföra, strömma, ladda upp eller på annat sätt göra något tillgängligt (för oss eller för andra användare). Andra användare kan använda, kopiera, ändra eller dela ditt Innehåll igen på flera sätt. Tänk noga på vad du väljer att Dela eller göra offentligt. Du bär ensam ansvaret för det Innehåll du delar.

(B) Åtkomstnivå. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt Innehåll. Du ansvarar för att avgöra vilka begränsningar som ska tillämpas för ditt Innehåll och för att välja en lämplig nivå för åtkomst till det. Om du inte väljer en åtkomstnivå som ska tillämpas på ditt Innehåll får systemet ställa in nivån på den minst restriktiva inställningen. Det är ditt ansvar att upplysa andra användare om hur ditt Innehåll får Delas och att ändra inställningen för åtkomst till eller Delning av ditt Innehåll.

(C) Kommentarer. Inga kommentarer som du skickar via Tjänsterna och Programvaran är anonyma, utan kan ses av andra användare. I vissa Tjänster och Programvaror kan dina kommentarer raderas av dig, av andra användare eller av oss.

(D) Ta bort ditt Innehåll. Om du raderar Innehåll (undantaget Återkoppling) från Tjänsterna och Programvaran kommer vi att sluta göra det Innehållet tillgängligt för allmänheten inom rimlig tid. Vi kan behålla vissa kopior av ditt Innehåll i de säkerhetskopior vi tar rutinmässigt, och vi är inte ansvariga för någon användning av Innehåll som du har Delat eller offentliggjort.

(E) Samarbete. Innan du Delar något Innehåll via Tjänsterna måste du läsa igenom Adobe Collaboration Spaces Ytterligare villkor i avsnitt 1.2 (Ytterligare villkor) ovan eftersom de gäller dig och Innehållet du delar i Adobes samarbetsmiljöer.

4.5 Borttagning av innehåll och överklaganden. Om vi tar bort ditt Innehåll för att det har brutit mot Villkoren kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att informera dig om vårt beslut via den e-postadress som du angav till oss. Om du menar att ditt Innehåll har tagits bort av misstag kan du lämna in en överklagan genom att följa den process som beskrivs i vårt meddelande till dig eller på vårt Center för insyn.

4.6 Återkoppling. Du kan välja att ge oss återkoppling angående Tjänsterna och Programvaran, inklusive i form av idéer, förslag och exempel som involverar ditt Innehåll (”Återkoppling”). I sådana fall samtycker du till att vi är fria att använda Återkopplingen för våra affärsändamål, inklusive genom att införliva den i Tjänsterna och Programvaran utan någon betalning eller att nämna dig eller ha någon annan skyldighet gentemot dig.

5. Ditt konto.

5.1 Kontoinformation. Du är som Privat användare eller Företagsanvändare ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto, även om denna aktivitet inte genomförs av dig eller sker utan din vetskap eller ditt samtycke. Du får inte (A) lämna ut din kontoinformation (förutom till en auktoriserad kontoadministratör), vare sig avsiktligen eller oavsiktligen, eller (B) använda någon annans konto. Din kontoadministratör får använda din kontoinformation för att hantera din användning av och åtkomst till Tjänsterna och Programvaran. För PhoneGap förbehåller vi oss rätten att övervaka och tillämpa gränser och begränsningar enligt prenumerationsplaner, däribland rätten att debitera för överanvändning.

5.2 Kontosäkerhet. Du är ansvarig för att vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten och kontrollen över ditt Adobe-konto. Adobe kan kräva att du aktiverar flerfaktorautentisering och uppger ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress av säkerhetsskäl. Adobe tar inget ansvar för eventuella förluster som du kan lida på grund av att dina inloggningsuppgifter för ditt konto har hamnat i orätta händer, eller din underlåtenhet att följa eller vidta åtgärder vid eventuella meddelanden eller varningar som vi kan komma att skicka till din e-postadress eller ditt telefonnummer. Du ansvarar för att hålla din e-postadress och ditt telefonnummer uppdaterade för att kunna ta emot meddelanden eller varningar som vi kan komma att skicka till dig, och du är också ansvarig för att noga läsa alla meddelanden som påstås vara från Adobe för att säkerställa att de är legitima. Vi tar inget ansvar om du inte kan komma åt ditt Adobe-konto eftersom du inte kan tillhandahålla inloggningsuppgifter, t.ex. ett lösenord, en e-postadress eller ett telefonnummer. Om du misstänker att ditt Adobe-konto eller någon av dina säkerhetsuppgifter har avslöjats ska du kontakta din kontoadministratör eller Adobes kundtjänst https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_se.

5.3 Inaktivitet med kostnadsfria konton. Du ansvarar för att hålla ditt konto aktivt, vilket innebär att du måste logga in och använda ditt konto med jämna mellanrum för att undvika att Innehåll raderas, störningar eller förlorad tillgång till Tjänsterna och Programvaran eller uppsägning av ditt konto. Om du inte loggar in på ditt konto med jämna mellanrum förbehåller vi oss rätten att anta att ditt konto är inaktivt, och du samtycker till att vi permanent kan radera ditt Innehåll som lagras på kontot eller stänga ditt konto helt. Innan vi raderar ditt Innehåll permanent eller stänger ditt konto för inaktivitet kommer vi att försöka meddela dig. För att undvika tvivel gäller detta avsnitt 5.3 (Inaktivitet med kostnadsfria konton) inte betalda konton med god status. 

6. Användarens uppträdande.

Du måste använda Tjänsterna och Programvaran ansvarsfullt och får inte missbruka Tjänsterna och Programvaran. Exempelvis får du inte

6.1 använda Tjänsterna eller Programvaran utan, eller i strid med, en skriftlig licens eller ett skriftligt avtal med Adobe

6.2 kopiera, ändra, vara värd för, strömma, underlicensiera eller återförsälja Tjänsterna eller Programvaran

6.3 göra det möjligt för eller tillåta andra att använda Tjänsterna eller Programvaran med din kontoinformation

6.4 erbjuda, använda eller tillåta användning av eller åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran i en datortjänstverksamhet, tredje mans outsourcingtjänst, på medlemskaps- eller prenumerationsbasis, på servicekontorsbasis, på tidsdelningsbasis, som en del av en värdtjänst eller för tredje mans räkning

6.5 konstruera en databas eller datauppsättning med hjälp av, inklusive eller bestående av Innehållsfilerna

6.6 tillgå eller försöka tillgå Tjänsterna eller Programvaran på annat sätt än via det gränssnitt vi tillhandahåller eller godkänner

6.7 kringgå eventuella införda begränsningar av åtkomst till eller användning av Tjänsterna eller Programvaran

6.8 dela eller generera Innehåll som Kundteckensnitt i Creative Cloud eller på annat sätt medverka i beteenden som gör intrång i någons Immateriella rättigheter. (”Immateriella rättigheter” avser upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärke, produktdesign, patent, företagshemligheter, illojal konkurrens, rätt till integritet, publicitetsrätt och eventuella andra egendomsrättigheter)

6.9 dela eller generera Innehåll eller bete dig på ett sätt som är olagligt, skadligt, hotfullt, obscent, våldsamt, kränkande, skadegörande, ärekränkande, skymfligt, vulgärt, oanständigt, vanvördigt eller hatiskt, eller som inkräktar på någon annans privatliv eller på annat sätt är förkastligt

6.10 dela eller generera Innehåll som sexualiserar minderåriga eller som är avsett att underlätta olämpligt samröre med minderåriga, andra Adobe-användare eller allmänheten

6.11 utge dig för att vara någon individ eller juridisk person eller felaktigt ange eller på annat sätt framställa din anknytning till en individ eller juridisk person, inklusive att inte avslöja ett förhandenvarande sponsrings- eller rekommendationsförhållande när du recenserar något

6.12 försöka inaktivera, försämra eller förstöra Tjänsterna och Programvaran

6.13 ladda upp, överföra, lagra eller tillhandahålla Innehåll, däribland Kundteckensnitt i Creative Cloud, eller kod som innehåller virus, skadlig kod, skadlig programvara eller andra komponenter som är konstruerade för att skada eller begränsa Tjänsternas eller Programvarans funktionalitet

6.14 avbryta, störa eller hindra annan användare från att använda Tjänsterna eller Programvaran (t.ex. genom att förfölja, skrämma eller trakassera andra, eller uppmuntra till våld eller självtillfogad skada)

6.15 skicka eller ägna dig åt kedjebrev, spam, pyramidspel, nätfiske, massutskick eller andra oombedda meddelanden

6.16 delta i bedrägliga aktiviteter såsom betalnings- och återbetalningsbedrägerier

6.17 infoga en annons för produkter eller tjänster i Tjänsterna, utom med vårt föregående skriftliga godkännande

6.18 använda datautvinning eller liknande datainsamlings- och extraktionsmetoder i samband med Tjänsterna eller Programvaran, inklusive dataskrapning för maskininlärning eller andra ändamål

6.19 artificiellt manipulera eller störa Tjänsterna eller Programvaran (såsom att manipulera uppskattningar på Behance eller att driva användare till tredje mans webbplatser)

6.20 skapa Adobe-konton i syfte att bryta mot dessa Villkor eller våra policyer (eller andra typer av åtgärder som vidtagits av Adobe), däribland men utan begränsning att skapa falska konton, eller för att komma runt uppsägning av konton

6.21 manipulera eller på annat sätt visa Tjänsterna eller Programvaran med hjälp av inramning eller liknande navigeringsteknik

6.22 bryta mot gällande lag.

7. Avgifter och betalning.

7.1 Skatter och tredje mans avgifter. Du måste betala alla eventuella tillämpliga skatter och tredje mans avgifter (t.ex. avgifter för telefonsamtal, mobiloperatör, internetoperatör och dataöverföring, kreditkortsavgifter, moms, valutaväxlingsavgifter eller transaktionsavgifter). Vi ansvarar inte för dessa avgifter. Kontakta din bank vid frågor om avgifter. Vi får vidta åtgärder för att driva in de avgifter du är skyldig oss. Du är ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter för indrivning. Om du inte befinner dig i samma land som den Adobe-enhet du har avtal med (t.ex. Adobe Inc. för kunder i Nordamerika och Adobe Systems Software Ireland Limited för kunder i alla andra länder), kommer du att behöva utföra utlandsbetalningar.

7.2 Kreditkortsuppgifter. Du tillåter oss eller våra auktoriserade leverantörer att lagra din betalningsmetod och använda den i samband med din användning av Tjänsterna och Programvaran enligt beskrivningen i dina Prenumerations- och uppsägningsvillkor. För att undvika avbrott i din tjänst kan vi delta i program som stöds av din kortleverantör för att försöka uppdatera din betalningsinformation. Du tillåter oss eller våra auktoriserade leverantörer att fortsätta fakturera och debitera ditt konto för belopp du är skyldig med informationen som vi inhämtar.

8. Dina garanti- och ersättningsskyldigheter.

8.1 Garanti. Du måste ha (A) alla licenser och tillstånd som krävs för att använda och dela ditt Innehåll och (B) de rättigheter som krävs för att bevilja licenserna i Villkoren.

 8.2 Skadeslöshet. Du ska hålla oss och våra dotterbolag, närstående bolag, direktörer, representanter, anställda, partner och licensgivare skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller har att göra med

(A) ditt Innehåll, däribland Creative Cloud-kundteckensnitt

(B) ditt bruk av Tjänsterna och Programvaran (i tillämpliga fall)

(C) dina interaktioner med andra användare (inklusive Externa rättighetsinnehavare)

(D) din överträdelse mot Villkoren (”Ärende”).

Vi har rätt att bestämma försvaret för alla Ärenden som är föremål för ersättning från dig med hjälp av ett ombud som vi själva väljer. Du kommer att samarbeta med oss till fullo vid försvaret av sådana Ärenden.
 

9. FRISKRIVNINGAR FRÅN GARANTIER.

9.1 Såvida inget annat anges i ytterligare villkor tillhandahålls tjänsterna och programvaran ”i befintligt skick”. Så långt lagen medger det friskriver sig Adobe, dess dotterbolag och externa leverantörer (”Aktuella parter”) från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, däribland underförstådda garantier avseende icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. De Aktuella parterna gör inga åtaganden om innehållet i Tjänsterna. De Aktuella parterna friskriver sig vidare från alla garantier om att (A) Tjänsterna eller Programvaran uppfyller dina krav eller alltid kommer att vara tillgänglig utan avbrott, levereras punktligt och vara säker och felfri, (B) resultat som erhålls genom användning av Tjänsterna eller Programvaran kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga, (C) Tjänsternas eller Programvarans kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att (D) eventuella fel eller defekter i Tjänsterna eller Programvaran kommer att korrigeras.

9.2 De Aktuella parterna friskriver sig specifikt från allt ansvar för handlingar till följd av din användning av Tjänster eller Programvara. Du får använda och tillgå Tjänsterna eller Programvaran efter eget gottfinnande och på egen risk, och du ansvarar själv för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av att Tjänster eller Programvara används eller tillgås.

9.3 Om du lägger upp ditt Innehåll på våra servrar för att Dela det offentligt via Tjänsterna ansvarar de Aktuella parterna inte för (A) eventuella förluster av, förstörelse av eller skador på ditt Innehåll, (B) borttagning av Innehåll av någon annan än Adobe eller (C) tredje mans användning av ditt Innehåll på andra webbplatser eller övriga medier.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING.

Såvida inget annat kommer till uttryck i de Ytterligare villkoren skall de Aktuella parterna under inga som helst omständigheter vara ansvariga inför dig eller någon annan för några särskilda, oförutsedda eller indirekta skador, följdskador, moraliska skador, skador som ger rätt till skadestånd eller andra skador, oavsett orsak, däribland förluster och skador (A) som uppkommer genom förlorat bruk, förlorade data, skadat rykte, minskade intäkter eller vinster, (B) baserat på valfri ansvarsteori, däribland avtals- eller garantibrott, underlåtenhet eller annan straffbar handling, eller (C) som uppkommer på grund av eller i samband med ditt bruk av eller tillgång till Tjänsterna eller Programvaran. Ingenting i Villkoren begränsar eller utesluter vårt ansvar för grov vårdslöshet, uppsåtlig misskötsamhet av Adobe eller dess anställda, eller vid dödsfall eller personskada.

Vårt samlade ansvar i ärenden som härrör från eller har anknytning till Villkoren begränsas till det högre beloppet av antingen (A) 100 USD eller (B) det sammanlagda belopp som du betalat för åtkomst till Tjänsten och Programvaran under den tremånadersperiod som föregick händelsen som föranleder ansvaret. Våra leverantörer har inget ansvar för något ärende som uppkommer ur eller relaterat till Villkoren.

10.3 Dessa begränsningar och undantag i detta avsnitt 10 (Ansvarsbegränsning) gäller i den maximala utsträckning som lagen medger även om (A) ett rättsmedel inte helt kompenserar dig för förluster eller misslyckanden med dess väsentliga syfte eller att (B) de Aktuella parterna kände till eller borde ha känt till möjligheten till skador.

10.4 Villkoren utgör de Aktuella parternas hela ansvar och är din enda kompensation vad avser åtkomsten till och bruket av Tjänsterna och Programvaran.

11. Uppsägning.

11.1 Uppsägning av dig. Du kan säga upp prenumerationen och sluta använda Tjänsterna och Programvaran när som helst. Uppsägning eller avslutande av ditt konto befriar dig inte från skyldigheten att betala eventuella utestående avgifter förknippade med din prenumeration, däribland men inte begränsat till avgifter för tidig uppsägning.

11.2 Uppsägning av oss. Såvida det inte anges i de Ytterligare villkoren kan vi när som helst omedelbart avsluta eller avbryta din rätt att använda och få tillgång till Tjänsterna och Programvaran om Adobe efter eget gottfinnande finner att

(A) du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren (eller handlar på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att, eller inte kan, uppfylla Villkoren)

(B) du underlåter att i tid betala eventuella avgifter för Tjänsterna eller Programvaran

(C) du fysiskt, verbalt eller på annat sätt missbrukar, hotar, mobbar eller trakasserar oss eller vår personal (under sådana omständigheter får vi alternativt upphäva eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran)

(D) du upprepade gånger har framfört klagomål i ond tro eller utan rimlig grund och fortsätter att göra det efter att vi har bett dig upphöra med detta (under sådana omständigheter får vi alternativt upphäva eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran)

(E) Adobe genom att fortsätta att tillhandahålla Programvaran eller Tjänsterna till dig skulle bryta mot tillämplig lag

(F) vi väljer att helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna eller Programvaran om det blir opraktiskt för oss att fortsätta erbjuda Tjänster i din region på grund av lagändringar eller av något annat skäl

(G) ditt gratiskonto har varit inaktivt under en längre tid

Om vi säger upp dessa Villkor eller ditt bruk av Tjänsterna eller Programvaran av någon annan orsak än rättsgrunderna som användes i avsnitt (A) till (D) och (G) ovan kommer vi att utföra rimliga åtgärder för att underrätta dig minst trettio (30) dagar före uppsägningen, via den e-postadress du har gett oss, med anvisningar om hur du kan hämta ditt Innehåll. Om vi avslutar ditt bruk av Tjänsterna och Programvaran av skäl som anges i avsnitten (E) eller (F), kan vi, efter eget gottfinnande, ge dig en proportionell återbetalning av eventuella förbetalda, oanvända avgifter för den Tjänsten eller Programvaran. Vid uppsägning av oss kan du förlora åtkomst till ditt Innehåll.

11.3 Fortsatt giltighet. Efter Villkorens upphörande eller uppsägning kan driften av hela eller delar av Tjänsterna och Programvaran upphöra utan föregående meddelande. Dina ersättningsskyldigheter, våra garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar samt bestämmelserna om tvistlösning som anges i Villkoren ska gälla fortsatt.

11.4 Inaktiveringar av konton och överklaganden. Om du menar att ditt Adobe-konto har inaktiverats på felaktiga grunder kan du lämna in en överklagan genom att följa den process som beskrivs när du försöker logga in på ditt konto eller på vårt Center för insyn. Om du har några relaterade frågor kan du kontakta Adobes kundtjänst.

12. Handelssanktioner och efterlevnad av exportkontroll.

Tjänsterna och Programvaran och din användning av dem är underkastade amerikanska och andra jurisdiktioners lagar, restriktioner och bestämmelser som reglerar import, export och användning av Tjänsterna och Programvaran. Genom att använda Tjänsterna och Programvaran samtycker du till att följa alla sådana lagar, restriktioner och bestämmelser, och du garanterar att du inte är förbjuden att ta emot Tjänsterna och Programvaran enligt lagarna i någon jurisdiktion. Dessutom samtycker du till att inte via någon Tjänst eller Programvara ladda upp eller överföra något Innehåll som är exportkontrollerat från USA (inklusive tekniska data som kontrolleras enligt USA:s internationella regler om handel med vapen och teknik som kontrolleras enligt USA:s exportmyndighets föreskrifter) utan skriftligt förhandsgodkännande från Adobe. 

13. Australiska konsumentlagar.

Inget i Villkoren är avsett att utesluta, begränsa eller ändra konsumenträttigheter enligt konkurrens- och konsumentlagen 2010 (Cth) (”CCA”) eller annan lagstiftning som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras genom avtal. Om CCA eller annan lagstiftning medför en förutsättning, en garanti eller ett villkor för Villkoren eller tillhandahåller lagstadgade garantier i samband med Villkoren, avseende eventuella varor eller tjänster som tillhandahålls, begränsas vårt ansvar för brott mot sådan förutsättning, sådan garanti eller sådant villkor (efter vårt val), i den utsträckning det kan begränsas, till (A) avseende leverans av varor, att vi gör något av följande: (1) ersätter varorna eller levererar likvärdiga varor, (2) reparerar varorna, (3) betalar kostnaden för att ersätta varorna eller införskaffa likvärdiga varor samt (4) betalar kostnaden för att reparera varan eller (B) avseende leverans av tjänster, att vi gör något av eller båda följande: (1) levererar tjänsterna igen samt (2) betalar kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen.

14. Tvistlösning, avstående från grupptalan, skiljedomsavtal.

Adobes kundtjänst står till tjänst med att lösa de flesta problem du kan ha angående Adobes tjänster och programvara. Kontakta Adobes kundtjänst här: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_se.

14.1 Anmälan om anspråk och nödvändig information för tvistlösningsprocessen. Om du har ett ärende eller en tvist som Adobes kundtjänst inte kan lösa (”Anspråk”), samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt och i god tro genom att kontakta oss och skicka ett skriftligt Meddelande om anspråk till den adress som anges i avsnitt 18.2 (Meddelande till Adobe). Meddelandet om anspråk måste innehålla uppgift om din identitet, en beskrivning av arten av och grunden för ditt anspråk och den ersättning du vill ha, bland annat det specifika beloppet om du vill ha ersättning i pengar, och det kan inte kombineras med ett Meddelande om anspråk från andra individer. Om en tvist som rör ditt Anspråk inte har lösts inom 30 dagar från det att vi har mottagit den, måste eventuella rättsliga åtgärder till följd av detta lösas antingen i en domstol för bagatellmål eller genom ett slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande, inklusive alla tvister som rör huruvida skiljedomsförfarande är nödvändigt för tvisten, underställt undantagen som beskrivs nedan. Ingen av parterna ska inleda rättsliga åtgärder förrän 30 dagar efter det att Meddelandet om anspråk har mottagits. Detta avtal om skiljedom ska utan begränsning gälla för alla anspråk som uppstod eller gjordes gällande före ikraftträdandet av Villkoren. Skiljemannen, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som rör tolkningen, tillämpligheten eller verkställbarheten av Villkoren eller formandet av Villkoren, inklusive huruvida någon tvist mellan oss är föremål för skiljedom (dvs. skiljemannen avgör möjligheten för en tvist att lösas med en skiljedom) och om alla Villkor eller någon del av dem är ogiltiga eller upphävbara. Anspråk som är relaterade till Villkoren, Tjänsterna eller Programvaran får inte tas upp om de inte väcks inom ett år efter den händelse som resulterade i Anspråket.  

14.2 Ingen grupptalan. Du får endast lösa tvister med oss enskilt, och du får inte väcka talan i egenskap av kärande eller gruppmedlem inom ramen för en grupptalan. Om någon del av detta avstående från grupptalan bedöms vara ej verkställbar eller ogiltig vad avser ett visst rättsmedel, måste det rättsmedlet (och endast det rättsmedlet) avskiljas från skiljedomsförfarandet och användas i en domstol. Parterna samtycker dock till att all tilldelning av rättsmedel som inte är föremål för skiljedom ska uppskjutas i avvaktan på resultatet av eventuella anspråk och rättsmedel som kan avgöras genom skiljedom.

14.3 Skiljedomsregler. Om du är bosatt i Nord- eller Sydamerika handhas skiljeförfarandet av JAMS i Santa Clara County i Kalifornien i USA enligt deras ”Streamlined Arbitration Rules and Procedures”. Om du bor i Australien, Nya Zeeland, Japan, Fastlandskina, Hongkong, Macao, Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) handhas skiljeförfarandet av Singapore International Arbitration Centre (SIAC) i Singapore enligt deras regler för skiljeförfaranden, vilka anses ingå i detta avsnitt via hänvisning. Annars handhas skiljeförfarandet av London Court of International Arbitration (LCIA) i London i Storbritannien enligt LCIA:s regler för skiljeförfaranden. En skiljedomare som väljs gemensamt av dig och Adobe anlitas. Skiljeförfarandet genomförs på engelska, men om ett vittne inte har engelska som modersmål kan han eller hon avlägga sitt vittnesmål på sitt modersmål med simultantolkning till engelska. (Tolkningen bekostas av den part som kallat vittnet.) Dom i skiljedomsförfarandet kan tas upp i, och göras verkställbart av, behörig domstol som har jurisdiktion över dig och oss. I händelse av en konflikt mellan skiljedomsleverantörens regler och Villkoren, inklusive med avseende på bedömning av arvoden och kostnader för skiljeförfarande, ska Villkoren gälla.

14.4 Arvoden och kostnader för skiljeförfarande. Betalning av alla inlämnings-, administrations- och skiljemannaarvoden och skiljedomskostnader ska styras av skiljedomsleverantörens regler, förutom att vi i den mån du framställer ett Anspråk inom ramen för en Samordnad åtgärd är överens om att parterna kommer att dela lika på alla avgifter och kostnader för skiljeförfarandet (i den mån tilldelning inte redan krävs enligt tillämpliga regler). I detta avsnitt är en ”Samordnad åtgärd” en åtgärd där du företräds av en advokatbyrå eller ett antal advokatbyråer som har lämnat in ett flertal samordnade enskilda skiljedomskrav av samma eller liknande karaktär mot Adobe inom en kort tid. Utan hinder av det ovanstående ska Adobe bekosta avgifterna eller kostnaderna för skiljeförfarandet om du inte har råd med dem. Om skiljemannen finner att antingen underlaget för ett Anspråk eller den ersättning som söktes vid skiljeförfarandet var oseriöst, eller att ett Anspråk har väckts med ett otillbörligt syfte, kan parterna söka omfördela avgifterna och kostnaderna för skiljeförfarandet, enligt skiljedomsleverantörens regler.

14.5 Undantag från skiljeförfarande – småmål och förelägganden. Oaktat det föregående kan vardera part välja att få vilket Anspråk som helst som är föremål för jurisdiktionen hos en domstol för småmål att avgöras av domstolen för småmål i Santa Clara County, Kalifornien, USA, eller länet där du bor. Om endera parten lämnar in ett Anspråk för skiljedom som kunde ha väckts i småmålsdomstolen, kan den andra parten meddela att den vill att målet avgörs i småmålsdomstolen innan en skiljeman utses, och skiljemannen ska administrativt avsluta målet innan några avgifter bedöms, och den part som framställer Anspråket måste gå vidare i småmålsdomstolen i stället för med skiljedom. Varje tvist om huruvida ett Anspråk är aktuellt för en småmålsdomstol ska lösas av den domstolen, inte av en skiljedomare. I händelse av en sådan tvist ska skiljeförfarandet förbli avslutat såvida inte småmålsdomstolen bestämmer att Anspråket ska behandlas med ett skiljeförfarande, och först då. Dessutom har bägge parterna rätt att ansöka om preliminära förelägganden (eller en motsvarande typ av brådskande rättslig hjälp) i valfri jurisdiktion, t.ex. om du eller andra obehörigen tillgår eller använder Tjänsterna eller Programvaran i strid mot Villkoren. Om en part har en tvist för vilken den vill ha både ett preliminärt föreläggande och andra former av ersättning, kan den parten gå till doms för att försöka få ett preliminärt föreläggande men måste lägga fram sina krav inför en skiljenämnd eller framföra sin sak i en småmålsdomstol för alla andra typer av anspråk.

14.6 Godkännande av och rätten att välja bort skiljedom. Inom de första trettio (30) dagarna efter att du har använt Tjänsterna och Programvaran eller datumet för den senaste uppdateringen av avsnitt 14 (Tvistlösning, avstående från grupptalan, skiljedomsavtal) i Villkoren, beroende på vilket som infaller senare, har du rätt att välja bort skiljedoms- och grupptalansbestämmelserna i avsnitt 14 (Tvistlösning, avstående från grupptalan, skiljedomsavtal) genom att skicka oss ett skriftligt meddelande om ditt beslut på adressen som anges i avsnitt 18.2 (Meddelande till Adobe) eller via e-post till ContractNotifications@adobe.com. Om du väljer bort dessa bestämmelser kommer Adobe inte heller att vara bunden av dem.

15. Rätt till granskning.

Om du är ett Företag får vi – högst en gång var tolfte (12) månad och med minst sju (7) dagars varsel – uppdra åt vår personal eller en utomstående revisor att under tystnadsplikt inspektera (manuellt och/eller elektroniskt) dina register, system och anläggningar för att bekräfta att installation och bruk av Tjänster eller Programvara överensstämmer med våra Villkor. Du ska dessutom inom trettio (30) dagar från vår begäran förse oss med alla underlag och all information vi begär för att kunna bekräfta att installationen och användningen av Tjänster och Programvara sker i överensstämmelse med dina giltiga licenser. Om veriferingen avslöjar bristande överensstämmelse med licenserna för Tjänsterna och Programvaran ska du omedelbart skaffa alla nödvändiga licenser, prenumerationer och eventuellt tillämpligt tidigare underhåll och support eller andra tillämpliga åtgärder för att komma till rätta med sådana brister.

16. Uppdateringar av Tjänster och Programvara samt Tillgänglighet.

16.1 Uppdateringar av Tjänsterna och Programvaran. Vi kan när som helst modifiera, uppdatera eller sluta erbjuda Tjänsterna och Programvaran (inklusive delar eller funktioner) och dessa modifieringar, uppdateringar eller avslutade erbjudanden kan, för tydlighets skull, vara till men eller leda till minskat värde för dig, utan ansvar inför dig eller någon annan. För ändringar av betalda produkter som Adobe efter en rimlig bedömning kommer fram till är skadliga eller leder till en väsentlig värdeminskning för dig, kommer vi att vidta rimliga kommersiella ansträngningar för att meddela dig om sådana modifieringar, uppdateringar eller avbrott. Om vi lägger ned Tjänsterna eller Programvaran helt, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att göra det möjligt för dig att överföra ditt Innehåll, och vi kan ge dig proportionell kompensation för eventuella outnyttjade avgifter för den Tjänst eller Programvara som du har betalat i förskott.

16.2Tillgänglighet. Våra webbsidor är kanske tillgängliga i hela världen, men detta innebär inte att alla Tjänster eller Programvaror är tillgängliga i ditt land eller att användargenererat innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna och Programvarorna är lagligt eller tillgängligt i ditt land. Tillträde till vissa Tjänster (eller vissa Tjänstfunktioner) eller Programvaran kan vara blockerad i vissa länder. Användare i Kina får inte tillträde till eller använda några onlinetjänster inom våra Tjänster och Programvara och måste köpa Tjänsterna och Programvaran som specifikt görs tillgängliga för användare i Kina för användning i Kina. Du ansvarar själv för att se till att din användning av Tjänsterna och Programvarorna är laglig eller tillgänglig där du använder dem. Tjänsterna och Programvarorna är inte tillgängliga på alla språk.

17. Inga modifieringar, bakåtkompilering, artificiell intelligens/maskininlärning (AI/ML).

Vissa inslag i Tjänsterna och Programvaran utgör vår (eller våra licensgivares) konfidentiella information. Förutom vad som uttryckligen tillåts i Villkoren får du inte (och får inte tillåta tredje man att) (A) modifiera, portera, anpassa eller översätta någon del av Tjänsterna eller Programvaran, (B) bakåtkompilera (inklusive men inte begränsat till att övervaka eller spåra indata och utdata som flödar genom ett system eller app för att återskapa det systemet), dekompilera, disassemblera eller på annat sätt i någon Tjänst eller Programvara försöka upptäcka källkoden, datarepresentationerna eller de underliggande algoritmerna, processerna, metoderna eller någon annan del av en sådan Tjänst eller Programvara, eller (C) använda Tjänsterna eller Programvaran eller något innehåll, data, utdata eller annan information som tas emot eller härrör från Tjänsterna eller Programvaran för att direkt eller indirekt skapa, träna, testa eller på annat sätt förbättra någon maskininlärningsalgoritm eller något system för artificiell intelligens, däribland eventuella arkitekturer, modeller eller vikter. Om du enligt lagen i din jurisdiktion har rätt att dekompilera Tjänsterna eller Programvaran för att erhålla information som är nödvändig för att göra licensierade delar av Tjänsterna eller Programvaran kompatibla med annan programvara, måste du först begära sådan information från oss. Vi kan efter eget gottfinnande antingen ge sådan information till dig eller påföra rimliga villkor, däribland en rimlig avgift, för din dekompilering av Tjänsterna eller Programvaran för att säkerställa att vår och våra licensgivare och leverantörers äganderätt till Tjänsterna och Programvaran skyddas.

18. Övrigt.

18.1 Engelsk version. Den engelska versionen av Villkoren ska vara den version som används vid tolkning av Villkoren.

18.2 Meddelanden till Adobe. Du kan skicka meddelanden till oss på följande adress: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Meddelanden till dig. Vi får meddela dig via e-post eller den postadress som är förknippad med ditt konto, meddelanden i Tjänsterna, eller på andra rättsligt godtagbara sätt. Det är ditt ansvar att hålla din kontoinformation aktuell för att få aviseringar. 

18.4 Ingen överlåtelse. Du får inte helt eller delvis överlåta eller på annat sätt överföra Villkoren eller dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan vårt skriftliga medgivande, och eventuella försök till detta är ogiltiga. Vi får tilldela eller överlåta våra rättigheter enligt Villkoren till en tredje man utan ditt tillstånd.

18.5 Villkor för myndigheter. Om du är ett amerikanskt statligt organ, eller om Villkoren omfattas av eller är underställda Federal Acquisition Regulations (FAR), är Tjänsterna och Programvaran som tillhandahålls enligt Villkoren ”Commercial Product(s) or Commercial Service(s)”, enligt definitionen av dessa termer i 48 C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation”, och tjänster som hör därtill, enligt villkorens användning i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, i tillämpliga fall. Enligt 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till och med §227.7202-4, i tillämpliga fall, lämnas licens för Commercial Computer Software och Commercial Computer Software Documentation till slutanvändare hos USA:s federala myndigheter (a) endast som Commercial Products and Services och (b) enbart med de rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare enligt Villkoren. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt lagarna i USA.

18.6 Rubriker. De rubriker som används i Villkoren används endast av praktiska skäl och ska inte användas för att tolka mening eller avsikt.

18.7 Separeringsklausul. Om någon bestämmelse i Villkoren anses ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska återstoden av Villkoren gälla med full verkan, och en sådan bestämmelse ska inte gälla endast i den utsträckning som denna ogiltighet eller omöjlighet att verkställa omfattar.

18.8 Ingen avsägelse. Vår underlåtenhet att hävda eller tillämpa någon bestämmelse i Villkoren innebär inget avstående från bestämmelsen i fråga.

18.9 Force Majeure. Ingen av parterna ska hållas ansvarig gentemot den andra för någon försening eller underlåtenhet att utföra någon skyldighet (utom betalningsförpliktelser till Adobe) enligt Villkoren om förseningen eller underlåtenheten beror på oförutsedda händelser, som inträffar efter Villkorens ikraftträdande och som är utanför parternas rimliga kontroll, såsom strejker, blockad, krig, terrorism, upplopp, naturkatastrofer, uteblivna licenstilldelningar från myndigheterna eller andra offentliga organ, i den mån en sådan händelse hindrar eller försenar den drabbade parten från att uppfylla sina skyldigheter och sådan part inte kan förhindra eller avlägsna force majeure till en rimlig kostnad.

19. DMCA

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Vi kommer att svara på tydliga meddelanden om upphovsrättsligt intrång enligt Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Du hittar mer information om Adobes policy och praxis för borttagande av upphovsrättsskyddat material här: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Irland
Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE_20240217

Allmänna användningsvillkor, dokumentlista med hyperlänkar (i den ordning som nämns ovan):

1. Prenumerations- och uppsägningsvillkor: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Ytterligare villkor för data om elever i grundskolor och gymnasieskolor och högre utbildningar: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. HelpX-dokument för personligt innehåll som lagras i Creative Cloud och Document Cloud för teams eller företags molnlagring: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Sekretesspolicy: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Adobes sekretessinställningar: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Vanliga frågor om innehållsanalys: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Databehandlingsavtal för Adobes molntjänster för enskilda från länder i EES och Förenade kungariket: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Dataskyddsvillkor för molntjänster för enskilda utanför EES och Förenade kungariket: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Adobes riktlinjer för programvarusupport: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Center för insyn: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Ladda upp dina teckensnitt till Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Riktlinjer för kvalificering för primära och sekundära institutioner: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Meddelanden om programvara från tredje man och/eller ytterligare villkor: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Bildanvändningsrättigheter: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobes kundtjänst: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Policy för borttagning av immateriell egendom: https://www.adobe.com/legal/dmca.html