Vi uppdaterar våra användningsvillkor från och med 16 april 2020. Klicka här och läs de uppdaterade villkoren. 

 

 

Adobes Allmänna användningsvillkor

Senast uppdaterat 5 juni 2018. Ersätter alla tidigare versioner.
Dessa Allmänna användningsvillkor (”Allmänna villkor”) tillsammans med eventuella Tilläggsvillkor (se avsnitt 1.2 nedan) och prenumerations- och uppsägningsvillkoren (gemensamt ”Villkor”) reglerar din användning av vår webbplats, kundsupport och tjänster som Creative Cloud (gemensamt ”Tjänster”) samt programvara som vi inkluderar som en del av Tjänsterna, liksom alla program, Exempelfiler och Innehållsfiler (definieras nedan), skript, källkod, instruktionspaket och relaterad dokumentation (gemensamt ”Programvara”). Om du har ingått ett annat avtal med oss om någon särskild Tjänst eller Programvara gäller det avtalets villkor i den utsträckning det inte överensstämmer med Villkoren. Som nämns vidare i avsnitt 4 nedan behåller du alla rättigheter och all äganderätt till ditt Innehåll (definieras nedan).
Du måste vara 13 år eller äldre för att registrera dig för ett eget Adobe ID.Skolor som deltar i ett erbjudande för namngivna användare för grundskolor och gymnasier får utfärda ett Adobe ID på företagsnivå till ett barn under 13, men först efter att ha inhämtat förälders uttryckliga samtycke.
1. Ditt avtal med Adobe.
1.1 Lagval och avtalande enhet. Om du är bosatt i Nordamerika (inklusive USA, Kanada och Mexiko) ingår du avtalet med Adobe Inc., ett företag i USA, och Villkoren regleras av delstaten Kaliforniens lag. Om du är bosatt utanför Nordamerika ingår du avtalet med Adobe Systems Software Ireland Limited, och Villkoren regleras av irländsk lag.För kunder i Australien agerar Adobe Systems Software Ireland Limited som auktoriserat ombud för Adobe Systems Pty Ltd. och ingår detta avtal i egenskap av ombud för Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt lag. Vi försöker inte begränsa dessa rättigheter där det är förbjudet enligt lag.
1.2Tilläggsvillkor. Tjänster och Programvara från oss licensieras till dig, den säljs inte, och kan också omfattas av ett eller flera av tilläggsvillkoren nedan (Tilläggsvillkor”). I händelse av konflikt mellan villkoren i Allmänna villkor och Tilläggsvillkoren ska Tilläggsvillkoren gälla för den aktuella Tjänsten eller Programvaran. Tilläggsvillkoren kan komma att ändras.

 

2. Integritet.
 
2.1 Integritet.Information om hur vi samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information om dig finns i vår Sekretesspolicy på http://www.adobe.com/go/privacy_se.
 
2.2 Användningsinformation om datorprogram.Du kan välja att tilldela oss information om hur du använder våra datorprogram. Om det är tillåtet enligt lag är det här alternativet aktiverat som standard, och informationen är kopplad till ditt Adobe-konto. Denna information ger oss möjlighet att ge dig en mer personlig upplevelse. Den hjälper oss också att förbättra produkternas kvalitet och funktioner. Du kan när som helst ändra denna inställning på sidan för hantering av ditt Adobe-konto. För mer information om användningsdata från datorprogram, besök http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_se.
 
2.3 Vår åtkomst till ditt Innehåll. Om det är tillåtet enligt lag kommer vi endast att öppna, visa eller lyssna på ditt Innehåll (definieras i avsnitt 4.1 nedan) på begränsade sätt. För att kunna utföra Tjänsterna kan vi exempelvis behöva öppna, visa eller lyssna på ditt Innehåll i syfte att (a) svara på supportförfrågningar, (b) upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor, lagöverträdelser eller tekniska problem, samt (c) upprätthålla Villkoren. Våra automatiserade system får analysera ditt Innehåll med hjälp av teknik som t.ex. maskininlärning. Sådan analys kan ske när Innehållet skickas, tas emot eller sparas. Med hjälp av analysen kan vi förbättra Tjänsterna. För mer information om hur vi använder maskininlärning, besök http://www.adobe.com/go/machine_learning_se.
 
3. Användande av Tjänster och Programvara.
 
3.1 Licens. Förutsatt att du efterlever dessa villkor och lagen får du tillgå och använda Tjänsterna och Programvaran.
 
3.2 Adobes immateriella rättigheter.Vi (och våra licensgivare) förblir ensamma ägare till alla rättigheter avseende, intressen i och äganderätt till Tjänsterna eller Programvaran. Med undantag för vad som anges i villkoren beviljar vi dig inte några rättigheter till patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken eller andra rättigheter avseende objekten i Tjänsterna eller Programvaran. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte beviljas enligt villkoren.
 
3.3 Lagring.Om Tjänsterna omfattar lagring rekommenderar vi att du regelbundet säkerhetskopierar ditt Innehåll även till en annan plats. Vi får upprätta rimliga tekniska begränsningar för filstorlek, lagringsutrymme, bearbetningskapacitet och andra tekniska begränsningar. Vi får avbryta Tjänsterna tills du är inom gränsen för det lagringsutrymme som hör till ditt konto. När din licensperiod upphör kommer vi att göra en kommersiellt rimlig insats för att du ska ges möjlighet att överföra ditt Innehåll från Tjänsterna. Denna överföring måste vara slutförd inom 30 dagar från det datum då din licensperiod sagts upp eller löpt ut. När denna 30 dagars överföringsperiod har löpt ut förbehåller vi oss rätten att radera ditt Innehåll.
 
3.4 Användargenererat Innehåll. Vi får vara värd för användargenererat innehåll från våra användare. Om du tillgår våra tjänster kan du stöta på användargenererat innehåll som du finner stötande eller upprörande. Ditt enda sätt att avhjälpa detta är att sluta visa innehållet. Om knappen ”Rapportera” är tillgänglig kan du också klicka på den för att rapportera det stötande användargenererade innehållet till oss.
 
3.5 Exempelfiler. Med ”Exempelfiler” avses filer som Adobe tillhandahåller, såsom innehållsbilder, clip art, stockbilder eller ljud för användning i självstudiekurser, demonstrationer och andra provversionssyften, som kan identifieras som Exempelfiler. Exempelfiler får inte användas i något annat syfte än för vilket de tillhandahölls. Du får inte distribuera Exempelfiler som fristående (dvs. där de utgör den distribuerade produktens primära värde), och du kan inte hävda några rättigheter till Exempelfiler.
 
3.6 Innehållsfiler.Med ”Innehållsfiler” avses Adobe-resurser som tillhandahålls som en del av Tjänsterna och Programvaran. Såvida inte annat framgår av dokumentation eller specifika licenser beviljar vi dig en personlig, icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke överlåtbar licens att använda Innehållsfilerna när du skapar derivativa program eller produkter, i vilka Innehållsfilerna eller derivat därav är inbäddade, för din användning (slutanvändning). Du får ändra Innehållsfilerna innan du bäddar in dem i slutanvändningen. Du får reproducera och distribuera Innehållsfiler endast i samband med din slutanvändning, men du får under inga omständigheter distribuera Innehållsfiler som fristående, utanför slutanvändningen.
 
3.7 Andra licenstyper.
 
(a) NFR-version. Vi får beteckna Tjänsterna eller Programvaran som ”prov”, ”utvärdering” ”inte för återförsäljning” eller andra liknande beteckningar (”NFR-version”). Du får endast installera och använda NFR-versionen under den period och i de syften vi anger när vi tillhandahåller NFR-versionen. Du får inte använda material som du producerar med NFR-versionen i något kommersiellt syfte.
 
(b) Förhandsversion. Vi får beteckna Tjänsterna eller Programvaran, eller en funktion i Tjänsterna eller Programvaran, som en förhandsversion eller betaversion (”Förhandsversion”). En Förhandsversion representerar inte den slutliga produkten och kan innehålla fel som kan orsaka systemfel eller andra fel och dataförlust. Vi kan välja att inte ge ut Förhandsversionen kommersiellt. Du måste omedelbart upphöra med att använda Förhandsversionen och förstöra alla kopior av den om vi ber dig att göra detta, eller om vi ger ut en kommersiell version av Förhandsversionen. Separata avtal som vi eventuellt ingår med dig, och som reglerar Förhandsversionen, har företräde framför dessa villkor.
 
(c) Utbildningsversion. Om vi betecknar Tjänsterna eller Programvaran som avsedd för utbildningsanvändare (”Utbildningsversion”) får du bara använda Utbildningsversionen om du uppfyller de kvalifikationskrav som anges på http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_se. Du får endast installera och använda Utbildningsversionen i det land där du kvalificerar dig som utbildningsanvändare. Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avses med ordet ”land” i föregående mening Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 
4. Ditt Innehåll.
 
4.1 Innehåll.Med ”Innehåll” avses allt material, såsom ljudfiler, Videofiler, elektroniska dokument eller bilder, som du laddar upp och importerar till Tjänsterna eller Programvaran i samband med din användning av Tjänsterna.
 
4.2 Ägande. Du behåller alla rättigheter och all äganderätt till ditt Innehåll. Vi hävdar ingen äganderätt till ditt Innehåll.
 
4.3 Licenser för ditt Innehåll för att driva Tjänsterna och Programvaran.Vi kräver vissa licenser av dig för ditt Innehåll för att driva och aktivera Tjänsterna och Programvaran. När du laddar upp Innehåll till Tjänsterna och Programvaran beviljar du oss en icke-exklusiv, global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, ändra (exempelvis för att förbättra uppvisningen av ditt Innehåll), offentligt framföra och översätta Innehållet efter behov i respons till användardrivna åtgärder (t.ex. när du väljer att privat lagra eller dela ditt Innehåll med andra). Denna licens är endast avsedd för att driva och förbättra Tjänsterna och Programvaran.
 
4.4 Delning av ditt Innehåll.
 
(a) Delning. Vissa Tjänster och Programvaror kan ha funktioner som gör det möjligt för dig att Dela ditt Innehåll med andra användare eller att göra det offentligt. Med ”Dela” avses att genom användning av Tjänsterna och Programvaran e-posta, anslå, överföra, ladda upp eller på annat sätt göra något tillgängligt (för oss eller för andra användare). Andra användare får använda, kopiera, ändra eller dela ditt Innehåll igen på flera sätt. Tänk noga på vad du väljer att Dela eller göra offentligt. Du bär ensam ansvaret för det Innehåll du delar.
 
(b) Åtkomstnivå. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt Innehåll. Du ansvarar för att avgöra vilka begränsningar som ska tillämpas för ditt Innehåll och för att välja en lämplig nivå för åtkomst till det. Om du inte väljer en åtkomstnivå som ska tillämpas på ditt Innehåll får systemet ställa in nivån på den minst restriktiva inställningen. Det är ditt ansvar att upplysa andra användare om hur ditt Innehåll får delas och att ändra inställningen för åtkomst till eller delning av ditt Innehåll.
 
(c) Kommentarer.Tjänsterna och Programvaran får ge möjlighet att kommentera Innehåll. Kommentarerna är inte anonyma och kan ses av andra användare. Dina kommentarer kan tas bort av dig, av andra användare eller av oss.
 
4.5 Uppsägning av licens. Du kan när som helst återkalla denna licens för ditt Innehåll och säga upp våra rättigheter genom att ta bort ditt Innehåll från Tjänsten. Några kopior av ditt Innehåll får dock behållas som en del av våra löpande säkerhetskopior.
 
4.6 Feedback. Du har ingen skyldighet att bidra med idéer, förslag eller uppslag (“Feedback”) till oss. Skulle du välja att bidra med Feedback till oss innebär det dock att du beviljar oss en icke-exklusiv, global, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar licens att tillverka, använda, sälja, låta tillverka, erbjuda försäljning av, importera, reproducera, offentligt visa, distribuera, ändra och offentligt framföra denna Feedback.
 
4.7 Försäljning av ditt Innehåll. Vi kan ge dig tillåtelse att licensiera ditt Innehåll till andra användare via våra Tjänster efter att ha godkänt separata villkor.
 
5. Kontoinformation.
 
Du ansvarar för all aktivitet som sker via ditt konto. Kontakta kundtjänsten omedelbart om du upptäcker obehörig användning av ditt konto. Du får inte (a) lämna ut dina kontouppgifter (förutom till en auktoriserad kontoadministratör) eller (b) använda någon annans konto. Din kontoadministratör får använda dina kontouppgifter för att hantera din användning och åtkomst till Tjänsterna och Programvaran. För PhoneGap förbehåller vi oss rätten att övervaka och tillämpa gränser och begränsningar enligt prenumerationsplaner, inklusive, men inte begränsat till, rätten att debitera för överanvändning.
 
6. Användarens uppträdande.
 
6.1 Ansvarsfull användning. Adobes communities består ofta av användare som förväntar sig en viss nivå av artighet och professionalism. Du måste använda Tjänsterna och Programvaran på ett ansvarsfullt sätt.
 
6.2 Missbruk. Du får inte missbruka Tjänsterna eller Programvaran. Du får exempelvis inte göra något av följande:
 
(a) Kopiera, ändra, vara värd för, streama, underlicensiera eller återförsälja Tjänsterna eller Programvaran.
 
(b) Göra det möjligt för eller tillåta andra att använda Tjänsterna eller Programvaran med dina kontouppgifter.
 
(c) Använda Programvaran till att konstruera någon form av databas.
 
(d) Tillgå eller försöka tillgå Tjänsterna eller Programvaran på annat sätt än via det gränssnitt vi tillhandahåller eller godkänner.
 
(e) Kringgå eventuella införda begränsningar av åtkomst eller användning av Tjänsterna eller Programvaran.
 
(f) Dela Innehåll eller bete dig på ett sätt som inkräktar på annans Immateriella rättigheter, vilka avser upphovsrätt, ideell rättighet, varumärke, utstyrsel, patent, företagshemlighet, otillbörlig konkurrens, rätt till integritet, publicitetsrätt och alla andra immateriella rättigheter.
 
(g) Ladda upp eller dela Innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, skadegörande, ärekränkande, skymfligt, vulgärt, oanständigt eller vanvördigt eller hatiskt, eller som inkräktar på någon annans privatliv.
 
(h) Utge dig för att vara någon annan person eller organisation eller falskeligen uppge eller på annat sätt ge en missvisande bild av din koppling till en person eller organisation.
 
(i) Försöka inaktivera, försämra eller förstöra Tjänsterna och Programvaran.
 
(j) Ladda upp, överföra, lagra eller tillhandahålla Innehåll eller kod som innehåller virus, skadlig kod, skadlig programvara eller andra komponenter som är konstruerade för att skada eller begränsa Tjänsternas eller Programvarans funktionalitet.
 
(k) Avbryta, störa eller hindra annan användare från att använda Tjänsterna eller Programvaran (t.ex. genom att stalka, skrämma eller trakassera andra, uppmuntra andra till att begå våld, eller skada minderåriga på något sätt).
 
(l) Delta i kedjebrev, skräppost, pyramidspel, nätfiske, massutskick eller andra oombedda meddelanden.
 
(m) Infoga annons för produkter eller tjänster i Tjänsterna, utom med vårt föregående skriftliga medgivande.
 
(n) Använda dig av någon metod för datautvinning eller liknande insamling eller extrahering av data i samband med Tjänsterna.
 
(o) Bryta mot gällande lag (inklusive, men inte begränsat till, i tillämpliga fall, COPPA – Children's Online Privacy Protection Act (lag om skydd av barns integritet på Internet).
 
7. Avgifter och betalning.
 
7.1 Skatter och tredje mans avgifter. Du måste betala alla eventuella tillämpliga skatter och tredje mans avgifter (t.ex. avgifter för telefonsamtal, mobiloperatör, Internetoperatör och dataöverföring, kreditkortsavgifter, valutaväxlingsavgifter eller transaktionsavgifter). Vi ansvarar inte för dessa avgifter. Kontakta din bank vid frågor om avgifter. Vi får vidta åtgärder för att driva in de avgifter du är skyldig oss. Du är ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter för indrivning. Om du inte befinner dig i samma land som den Adobe-enhet du har avtal med (t.ex. Adobe Inc. för kunder i Nordamerika och Adobe Systems Software Ireland Limited för kunder i alla andra länder), kommer du att behöva utföra utlandsbetalningar.
 
7.2 Kreditkortsuppgifter. Om du inte meddelar oss om uppdateringar av din betalningsmetod kan vi för att undvika avbrott i tjänsten delta i program som stöds av din kortutgivare för att försöka uppdatera betalningsinformationen. Du godkänner att vi fortsätter att fakturera ditt konto med den uppdaterade informationen vi erhåller.
 
8. Dina garanti- och ersättningsskyldigheter.
 
8.1Garanti.Genom att ladda upp ditt Innehåll till Tjänsterna bekräftar du att du har: (a) alla nödvändiga licenser och tillstånd för att använda och Dela ditt Innehåll, och (b) de rättigheter som krävs för att bevilja licenserna i Villkoren.
 
8.2Ersättning. Du ska ersätta oss och våra dotterbolag, koncernbolag, direktörer, ombud, anställda, partner och licensgivare för anspråk, krav, förlust eller skada, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller har anknytning till din användning av Tjänsterna eller Programvaran eller ditt brott mot dessa Villkor.
 
9. Friskrivningar för garantier.
 
9.1 Såvida inget annat anges i Tilläggsvillkoren tillhandahålls Tjänsterna och Programvaran ”i befintligt skick”. Vi friskriver oss i den utsträckning som medges enligt lag från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier avseende frånvaro av intrång, allmän lämplighet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi gör inga åtaganden gällande innehållet i Tjänsterna. Vi friskriver oss vidare från alla garantier om att (a) Tjänsterna eller Programvaran uppfyller dina krav eller alltid kommer att vara tillgänglig utan avbrott, levereras punktligt och vara säker och felfri, b) resultat som erhålls genom användning av Tjänsterna eller Programvaran kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga, c) Tjänsternas eller Programvarans kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att d) eventuella fel eller defekter i Tjänsterna eller Programvaran kommer att korrigeras.
 
9.2 Vi friskriver oss särskilt från allt ansvar för handlingar till följd av din användning av Tjänster eller Programvara. Du får använda och tillgå Tjänsterna eller Programvaran efter eget gottfinnande och på egen risk, och du ansvarar själv för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data till följd av att Tjänster eller Programvara används eller tillgås.
 
9.3 Om du postar ditt Innehåll på våra servrar för att Dela det offentligt via Tjänsterna ansvarar vi inte för (a): eventuella förluster av, förstörelse av eller skador på ditt Innehåll, (B) borttagning av Innehåll av någon annan än Adobe eller (c) användning av ditt innehåll av tredje part på andra webbplatser eller övriga medier.
 
10. Ansvarsbegränsning.
 
10.1 Såvida inget annat anges i Tilläggsvillkoren ansvarar vi inte gentemot dig eller någon annan för utebliven användning eller vinst, förlust av data eller goodwill eller för extraordinära, oförutsedda eller indirekta skador, följdskador eller straffskadestånd, oavsett orsak (även om vi har upplysts om risken för dessa förluster eller skador). Detta omfattar även förluster och skador (a) till följd av utebliven användning eller vinst eller förlust av data, oavsett om detta kunnat förutses, (b) som bygger på teori om ansvar, inklusive kontrakts- eller garantibrott, försumlighet eller annan skadegörande handling, (c) uppstår ur annat yrkande som härrör från eller i anknytning till din användning av eller åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran. Ingenting i Villkoren begränsar eller utesluter vårt ansvar för grov vårdslöshet vid vår eller våra anställdas uppsåtliga misskötsamhet, eller vid dödsfall eller personskada.
 
10.2 Vårt samlade ansvar i ärenden som härrör från eller har anknytning till Villkoren begränsas till det högre beloppet av antingen USD 100 eller det sammanlagda belopp som du betalat för åtkomst till Tjänsten och Programvaran under den tremånadersperiod som föregick händelsen som föranleder ansvaret. Denna begränsning gäller oberoende av yrkandets eller förlustens form eller källa, oavsett om yrkandet eller förlusten var förutsägbar, och oavsett om en part har upplysts om risken för yrkandet eller förlusten.
 
10.3 Begränsningar och undantag i detta avsnitt 10 gäller i den utsträckning som medges enligt lag.
 
11. Uppsägning.
 
11.1 Din Uppsägning. Du får när som helst sluta använda Tjänsterna och Programvaran. Uppsägning av ditt konto befriar dig inte från skyldigheten att betala eventuella utestående avgifter.
 
11.2 Vår Uppsägning. Om vi säger upp dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna av någon annan orsak än vållande ska vi göra rimliga insatser för att underrätta dig minst 30 dagar före uppsägningen, via den e-postadress du har gett oss, med instruktioner om hur du kan hämta ditt Innehåll. Såvida inget annat anges i några Tilläggsvillkor får vi när som helst säga upp din rätt att använda och tillgå Tjänsterna eller Programvaran i följande fall:
 
(a) Om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren (eller handlar på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att, eller inte kan, uppfylla Villkoren).
 
(b) Om du underlåter att i tid betala eventuella avgifter för Tjänsterna eller Programvaran.
 
(c) Om du väsentligt bryter mot någon bestämmelse i Villkoren, och (i) brottet inte kan åtgärdas, eller (ii) vi underrättar dig om brottet och du underlåter att åtgärda det inom 14 dagar efter underrättelsen.
 
(d) Om du fysiskt, verbalt eller på annat sätt missbrukar, hotar, mobbar eller trakasserar oss eller vår personal (under sådana omständigheter får vi alternativt upphäva eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran).
 
(e) Om du upprepade gånger har framfört klagomål i ond tro eller utan rimlig grund och fortsätter att göra det efter att vi har bett dig upphöra med detta (under sådana omständigheter får vi alternativt upphäva eller begränsa din åtkomst till Tjänsterna eller Programvaran).
 
(f) Om vi enligt lag är skyldiga att göra det (t.ex. om det är eller blir olagligt att tillhandahålla dig Tjänsterna eller Programvaran).
 
(g) Om vi väljer att helt eller delvis upphöra med att tillhandahålla Tjänsterna eller Programvaran (exempelvis om det blir opraktiskt för oss att fortsätta erbjuda Tjänster i din region på grund av lagändringar).
 
(h) Om ditt gratiskonto har varit inaktivt under en längre tid.
 
11.3 Gruppadministratörens Uppsägning. Gruppadministratörer för en Tjänst som Creative Cloud for teams får när som helst säga upp en användares åtkomst till en Tjänst. Om din gruppadministratör säger upp din åtkomst kan det hända att du inte längre kommer åt Innehåll som du eller andra användare i gruppen har delat på en delad arbetsyta inom den Tjänsten.
 
11.4 Fortsatt giltighet. Efter Villkorens upphörande eller uppsägning kan driften av hela eller delar av Tjänsterna och Programvaran upphöra utan föregående meddelande. Eventuella eviga licenser du har kommer dock att gälla fortsatt med full kraft och verkan. Dina ersättningsskyldigheter, våra garantifriskrivningar eller ansvarsbegränsningar samt bestämmelser om tvistlösning som anges i Villkoren ska gälla fortsatt.
 
12. Undersökningar.
 
12.1 Avsökning. Vi granskar inte allt innehåll som laddas upp till Tjänsterna eller Programvaran, men vi får använda tillgänglig teknik, leverantörer eller processer för att söka efter vissa typer av olagligt innehåll (exempelvis barnpornografi) eller annat missbrukande innehåll eller beteende (exempelvis aktivitetsmönster som indikerar massutskick eller nätfiske eller sökord som indikerar att pornografiskt innehåll har anslagits utanför avgränsningen för vuxeninnehåll).
 
12.2 Utlämnande av information. Vi får tillgå eller lämna ut information om dig eller din användning av Tjänsterna eller Programvaran a) när det krävs enligt lag (t.ex. vid domstols giltiga föreläggande eller beslut om husrannsakan), (b) för att kunna betjäna din begäran om kundsupport eller (c) när vi, efter eget gottfinnande, anser att det är nödvändigt för att skydda våra, våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.
 
13. Lagar om handelskontroll.
 
Tjänsterna eller Programvaran och din användning av dessa är underkastade amerikanska och internationella lagar, restriktioner och bestämmelser som eventuellt reglerar import, export och användning av Tjänsterna och Programvaran. Du samtycker till att följa alla lagar, restriktioner och föreskrifter.
 
14. Australiska konsumentlagar.
 
Inget i Villkoren är avsett att utesluta, begränsa eller ändra konsumenträttigheter enligt konkurrens- och konsumentlagen 2010 (Cth) (CCA) eller annan lagstiftning som inte kan uteslutas, begränsas eller ändras genom avtal. Om CCA eller annan lagstiftning innebär villkor, garanti eller villkor i Villkoren eller tillhandahåller lagstadgade garantier i samband med Villkoren, avseende eventuella varor eller tjänster som tillhandahålls, begränsas vårt ansvar för brott mot sådant villkor, annat villkor eller garanti (efter vårt val), i den utsträckning det kan begränsas, till: a) avseende leverans av varor, att vi gör något av följande: (i) ersätter varorna eller levererar likvärdiga varor (ii) reparerar varorna, (iii) betalar kostnaden för att ersätta varorna eller införskaffa likvärdiga varor, och (iv) betalar kostnaden för att reparera varan eller (b) avseende leverans av tjänster, att vi gör något av eller båda följande: (i) levererar tjänsterna igen, och (ii) betalar kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna igen.
 
15. Tvistlösning.
 
15.1 Process. Om du har något problem eller någon meningsskiljaktighet samtycker till att i första hand försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta oss. Om en tvist inte är löst inom 30 dagar från insändande måste eventuella rättsliga åtgärder till följd av detta lösas genom slutligt och bindande skiljeförfarande, med det undantaget att du kan väcka talan som förenklat tvistemål om ärendet är behörigt.
 
15.2 Regler. Om du är bosatt i Amerika handhas skiljeförfarandet av JAMS i Santa Clara County i Kalifornien i enlighet med deras övergripande regler för skiljeförfarande. Om du bor i Australien, Nya Zeeland, Japan, Fastlandskina, Hongkong SAR, Macao SAR, Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) handhas skiljeförfarandet av Singapore International Arbitration Centre (SIAC) i Singapore i enlighet med deras regler för skiljeförfaranden, vilka anses ingå i detta avsnitt via hänvisning. I annat fall handhas skiljeförfarandet av London Court of International Arbitration (LCIA) i London, i enlighet med LCIA:s regler för skiljeförfaranden. En skiljedomare som väljs gemensamt av dig och Adobe anlitas. Skiljeförfarandet genomförs på engelska, men om ett vittne inte har engelska som modersmål kan han eller hon avlägga sitt vittnesmål på sitt modersmål med simultantolkning till engelska. (Tolkningen bekostas av den part som kallat vittnet.) Dom i skiljeförfarandet kan tas upp i, och göras verkställbart av, behörig domstol som har jurisdiktion över dig och oss.
 
15.3 Ingen grupptalan. Du får endast lösa tvister med oss enskilt, och du får inte väcka talan i egenskap av kärande eller gruppmedlem inom ramen för en grupptalan.
 
15.4 Förelägganden. Oaktat ovanstående samtycker du till att vi, i händelse av otillåten åtkomst till eller användning av Tjänsterna eller Programvaran i strid mot Villkoren från din eller någon annans sida, har rätt att söka domstolsföreläggande (eller liknande typ av brådskande rättsmedel) i någon jurisdiktion.
 
16. Rätt till revision.
 
Om du agerar som företag, bolag eller organisation får vi, högst en gång var tolfte månad och med sju dagars varsel, uppdra åt vår personal eller en utomstående revisor under tystnadsplikt att inspektera (manuellt, elektroniskt eller bådadera) dina register, system och lokaler för att bekräfta att installation och användning av eventuella Tjänster eller Programvara överensstämmer med dessas giltiga licenser från oss. Du ska dessutom inom 30 dagar från vår begäran förse oss med alla underlag och all information vi begär för att kunna bekräfta att installation och användning av Tjänster och Programvara sker i överensstämmelse med dina giltiga licenser. Om inspektionen visar på en brist i licenser för Tjänsterna eller Programvaran ska du omedelbart skaffa alla nödvändiga licenser, prenumerationer och eventuellt tillämpligt underhåll och support på serversidan. Om de underbetalda avgifterna överstiger 5 % av värdet av licensavgifterna som ska betalas kommer du också att få betala för vår rimliga kostnad för att utföra kontrollen.
 
17. Uppdateringar och tillgänglighet.
 
17.1. Uppdateringar av Allmänna villkor och Tilläggsvillkor. Vi får ändra dessa Allmänna villkor, eventuella Tilläggsvillkor eller villkor för prenumeration eller uppsägning för att exempelvis återspegla lagändringar eller ändringar i våra Tjänster eller Programvara. Du bör titta på Villkoren regelbundet. Vi ska anslå meddelanden om ändringar i dessa Allmänna villkor och Tilläggsvillkor på denna sida. Genom att fortsätta att använda eller tillgå Tjänsterna eller Programvaran efter att ändringarna har trätt i kraft samtycker du till att bindas av de ändrade Villkoren.
 
17.2. Uppdateringar av Tjänsterna och Programvaran. Vi får när som helst ändra, uppdatera eller upphöra med Tjänsterna eller Programvaran (inklusive delar eller funktioner) utan ansvar gentemot dig eller någon annan. För ändringar i sådant som erbjuds mot betalning kommer vi dock att göra rimliga insatser för att meddela dig om ändringen, uppdateringen eller upphörandet. Om vi upphör med Tjänsterna eller Programvaran i sin helhet kommer vi också ge dig rimlig tid att ladda ned ditt Innehåll, och vi får ge dig en motsvarande återbetalning för eventuella outnyttjade avgifter för den Tjänsten eller Programvaran som du betalat i förväg.
 
17.3. Tillgänglighet. Webbsidor där tjänsterna beskrivs är tillgängliga i hela världen, men detta innebär inte alla Tjänster eller funktioner i dessa är tillgängliga i ditt land, eller att användargenererat innehåll som tillgängliggörs via Tjänsterna är lagligt eller tillgängligt i ditt land. Åtkomst till vissa tjänster (eller vissa Tjänstfunktioner, Exempelfiler eller Innehållsfiler) i vissa länder kan spärras av oss eller utländska regeringar. Du ansvarar själv för att se till att din användning av Tjänsterna är laglig eller tillgänglig där du använder dem. Tjänsterna är inte tillgängliga på alla språk.
 
18. Inga ändringar, ingen bakåtkompilering.
 
Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt Villkoren får du inte (a) ändra, portera, anpassa eller översätta någon del av Tjänsterna eller Programvaran eller (b) bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller någon del av någon Tjänst eller Programvara. Om du enligt lagen i din jurisdiktion har rätt att dekompilera Programvaran, för att erhålla information som är nödvändig för att göra licensierade delar av Tjänsterna eller Programvaran kompatibla med annan programvara, måste du först begära sådan information från oss. Vi kan efter eget gottfinnande antingen ge sådan information till dig eller påföra rimliga villkor, däribland en rimlig avgift, för din dekompilering av Tjänsterna eller Programvaran för att säkerställa att våra och våra leverantörers äganderätt till Tjänsterna och Programvaran skyddas.
 
19. Övrigt.
 
19.1 Engelsk version. Den engelska versionen av Villkoren ska vara den version som används vid tolkning av Villkoren.
 
19.2 Meddelanden till Adobe. Du kan skicka meddelanden till oss på följande e-postadress: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Meddelanden till dig. Vi får meddela dig via e-post, post, anslag inom Tjänsterna, eller på annat sätt som är rättsligt godtagbart.
 
19.4 Oöverlåtbarhet. Du får inte helt eller delvis överlåta eller på annat sätt överföra Villkoren eller dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan vårt skriftliga samtycke, och eventuellt försök till detta är ogiltigt. Vi får överlåta våra rättigheter enligt Villkoren till tredje man.
 
19.5 Rubriker. De rubriker som används i dessa Allmänna villkor eller Tilläggsvillkor används endast av praktiska skäl och ska inte användas för att tolka mening eller avsikt.
 
19.6 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor eller eventuella Tilläggsvillkor befinns vara ogiltig eller icke verkställbart av någon anledning ska de Allmänna villkoren och eventuella Tilläggsvillkor gälla fortsatt med full kraft och verkan.
 
19.7 Inget avstående. Vår underlåtenhet att hävda eller tillämpa någon bestämmelse i Villkoren innebär inget avstående från bestämmelsen i fråga.
 
20. DMCA.
 
Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Vi kommer att svara på tydliga meddelanden om upphovsrättsligt intrång, i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Du hittar mer information om Adobes policy och praxis för borttagande av upphovsrättsskyddat material här: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE-20180605_2200