Senast uppdaterad den 1 april 2017. Ersätter den tidigare versionen i sin helhet.
 
Dessa villkor reglerar din användning av vår webbplats eller våra tjänster, t.ex. Creative Cloud (nedan gemensamt ”tjänsterna”) och programvara som inkluderas som en del av tjänsterna, inklusive alla program, innehållsfiler (enligt nedan definition), skript, instruktioner samt all tillhörande dokumentation (gemensamt ”programvara”. Genom att använda tjänsterna eller programvaran godkänner du dessa villkor. Om du har ingått ett annat avtal med oss om några särskilda tjänster eller någon särskild programvara gäller det avtalets villkor i fall då det strider mot dessa villkor. Som beskrivs vidare i avsnitt 3 nedan, behåller du alla rättigheter och all äganderätt till ditt innehåll som du gör tillgängligt genom tjänsterna.
 
1. Hur detta avtal fungerar.
 
1.1 Lagval. Om du bor i Nordamerika ingår du avtalet med Adobe Systems Incorporated, ett företag i USA, och tjänsterna och programvaran regleras av lagen i delstaten Kalifornien. Om du bor utanför Nordamerika ingår du avtalet med Adobe Systems Software Ireland Limited, och tjänsterna och programvaran regleras av lagen i Irland.För kunder i Australien agerar Adobe Systems Software Ireland Limited som auktoriserat ombud för Adobe Australia Trading Pty Ltd. och ingår detta avtal i egenskap av ombud för Adobe Australia Trading Pty Ltd. Du kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter. Vi söker inte att begränsa dessa rättigheter där det är förbjudet enligt lag.
 
1.2 Kvalificeringskrav. Du har endast rätt att använda tjänsterna om du är över 13 år.
 
1.3 Integritet. Integritetspolicyn på http://www.adobe.com/go/privacy_se reglerar all personlig information du lämnar till oss. Genom att använda tjänsterna eller programvaran godkänner du villkoren i integritetspolicyn.
 
1.4 Användningsdata från datorprogram.Du kan välja att dela information med Adobe om hur du använder våra datorprogram. Detta alternativ är som standard aktiverat. Denna information förknippas med ditt Adobe-konto och gör att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse, samtidigt som den hjälper oss att förbättra produkternas kvalitet och funktioner. Du kan när som helst ändra denna inställning på sidan för hantering av ditt Adobe-konto. För mer information om användningsdata från datorprogram, besök http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_se
 
1.5 Tillgänglighet. Sidor där tjänsterna beskrivs är tillgängliga i hela världen, men detta innebär inte alla tjänster eller funktioner finns tillgängliga i ditt land, eller att det användargenererade innehåll som tillgängliggörs via tjänsterna är lagligt i ditt land. Vi kan blockera tillträde till vissa tjänster (eller vissa funktioner eller visst innehåll) i vissa länder. Det är ditt eget ansvar att se till att din användning av tjänsterna är laglig där du använder dem. Tjänsterna är inte tillgängliga på alla språk.
 
1.6 Ytterligare villkor. Vissa tjänster och viss programvara är också föremål för de ytterligare villkor som anges nedan (“ytterligare villkor”). Allt innehåll vi tillhandahåller (såsom programvara, SDK, prover osv.) licensieras, och säljs alltså inte, till dig. Innehållet kan vara föremål för ytterligare villkor. Nya ytterligare villkor kan läggas till när som helst.
 
 

 

1.7 Prioritetsordning. Om det föreligger en konflikt mellan villkoren i detta avtal och de ytterligare villkoren är det de ytterligare villkoren som gäller för den aktuella tjänsten eller programvaran.
 
1.8 Ändring. Vi kan ändra, uppdatera eller avbryta tjänsterna eller programvaran (inklusive alla delar eller funktioner) när som helst utan ansvar gentemot dig eller någon annan. Dock kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig innan vi genomför eventuella ändringar. Vi kommer också att ge dig rimlig tid att ladda ned ditt innehåll. Om vi avslutar en tjänst helt och hållet ger vi dig proportionell återbetalning för förbetalda och oanvända delar av tjänsten.
 
2. Användning av tjänsten.
 
2.1 Licens. Under förutsättning att du efterlever dessa villkor och lagen, kan du komma åt och använda tjänsterna.
 
2.2 Adobes immateriella rättigheter. Vi (och våra licensgivare) förblir ensamma ägare till alla rättigheter till, intressen i och all äganderätt till tjänsterna och programvaran. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte beviljas enligt dessa villkor.
 
2.3 Lagring. Vid användning av tjänster som omfattar lagring bör du fortsätta att regelbundet säkerhetskopiera ditt innehåll. Vi kan upprätta rimliga tekniska begränsningar för ditt innehåll, till exempel begränsningar av filstorlek, lagringsutrymme, bearbetningskapacitet och andra tekniska begränsningar. Vi kan avbryta tjänsterna tills du är inom gränsen för det lagringsutrymme som hör till ditt konto.
 
2.4 Användargenererat innehåll. Vi kan hysa användargenererat innehåll från våra användare. Om du använder våra tjänster kan du stöta på innehåll som du finner stötande eller upprörande. Ditt enda sätt att avhjälpa detta är att helt enkelt sluta att titta på innehållet. Om knappen ”Rapportera” är tillgänglig kan du också klicka på den för att rapportera innehållet till oss.
 
2.5 Innehållsfiler. Med ”innehållsfiler” avses Adobe-levererade exempelfiler såsom arkivbilder eller - ljud. Såvida inget annat anges i den dokumentation eller specifika licens som är kopplad till innehållsfilerna får du använda, visa, ändra, kopiera och distribuera alla innehållsfiler. Du får dock inte distribuera innehållsfilerna på fristående basis (det vill säga i en form där innehållsfilerna utgör det huvudsakliga värdet av den produkt som distribueras) och du får inte göra anspråk på några varumärkesrättigheter med avseende på innehållsfilerna eller arbeten som härletts ur innehållsfilerna.
 
2.6 Andra licenstyper.
 
(a) NFR-version. Vi kan beteckna tjänsterna eller programvaran som ”prov”, ”utvärdering”, ”inte för återförsäljning” eller andra liknande beteckningar (”NFR-version”). Du får endast installera och använda NFR-versionen under den period och endast för de syften som vi angav när vi tillhandahöll NFR- versionen. Du får inte använda något material som du producerar med NFR-versionen för något annat än icke-kommersiella ändamål.
(b) Förhandsversion. Vi kan beteckna programvaran eller tjänsterna som förhandsversion eller betaversion (”förhandsversion”). Förhandsversionen är ingen slutprodukt och kan innehålla fel som kan orsaka system- eller andra fel och dataförlust. Vi kan välja att inte lansera förhandsversionen kommersiellt. Du måste omedelbart upphöra att använda förhandsversionen och förstöra alla kopior av förhandsversionen om vi ber dig att göra detta, eller om vi släpper en kommersiell version av förhandsversionen. Separata avtal som vi eventuellt ingår med dig och som reglerar förhandsversionen har företräde framför bestämmelserna om förhandsversioner i detta avsnitt.
 
(c) Utbildningsversion. Om vi betecknar programvaran eller tjänsten som avsedd för användning av utbildningsanvändare (”utbildningsversion”) får du bara använda utbildningsversionen om du uppfyller de kvalifikationskrav som anges på http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_se. Du kan endast installera och använda utbildningsversionen i det land där du är kvalificerad som utbildningsanvändare.
Om du bor i det Europeiska ekonomiska området, avser ordet ”land” i föregående mening Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 
3. Ditt innehåll.
 
3.1 Ägande. Du behåller alla rättigheter och all äganderätt till ditt innehåll. Vi gör inte anspråk på någon äganderätt till ditt innehåll.
 
3.2 Licenser till ditt innehåll i syfte att driva tjänsterna. Vi kräver vissa licenser från dig till ditt innehåll för att driva och aktivera tjänsterna. När du laddar upp innehåll på tjänsterna, ger du oss en icke-exklusiv, global, royaltyfri, vidareupplåtbar och överförbar licens att använda, reproducera, offentligt visa, distribuera, modifiera (exempelvis för att visa ditt innehåll på ett bättre sätt), offentligt framföra och översätta innehållet på det sätt som behövs utifrån användardrivna åtgärder (t.ex. när du väljer att lagra privat eller dela ditt innehåll med andra). Denna licens gäller endast i syfte att driva och förbättra tjänsterna.
 
3.3 Vår åtkomst. Vi öppnar, visar eller lyssnar på ditt innehåll endast på begränsade sätt. För att kunna genomföra Tjänsterna kan vi exempelvis behöva öppna, visa eller lyssna på ditt innehåll i syfte att (a) svara på supportförfrågningar, (b) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsfrågor, lagöverträdelser eller tekniska problem, samt (c) upprätthålla dessa villkor. Våra automatiserade system kan analysera ditt innehåll med tekniker såsom maskininlärning. Sådana analyser kan ske när innehållet skickas, tas emot eller sparas. Med hjälp av dessa analyser kan vi förbättra tjänsterna. Om du vill veta mer om maskininlärning kan du gå till http://www.adobe.com/go/machine_learning_se.
 
3.4 Delning av ditt innehåll.
 
(a) Delning. Vissa tjänster kan omfatta funktioner som gör det möjligt för dig att dela ditt innehåll med andra användare eller att publicera det offentligt. Med ”dela” avses att genom användning av tjänsterna e-posta, publicera, överföra, ladda upp eller på annat sätt göra sitt innehåll tillgängligt (för oss eller för andra användare). Andra användare kan använda, kopiera, modifiera eller dela med sig av ditt innehåll på många sätt. Överväg noga vad du väljer att dela eller göra offentligt; du bär ensam hela ansvaret för det innehåll som du delar.
 
(b) Åtkomstnivå. Vi bevakar eller kontrollerar inte vad andra gör med ditt innehåll. Du ansvarar för att avgöra vilka begränsningar som ska tillämpas för ditt innehåll och för att välja en lämplig åtkomstnivå för innehållet. Om du inte väljer en åtkomstnivå som ska tillämpas på ditt innehåll kan systemet ställa in nivån på den minst restriktiva inställningen. Det är ditt ansvar att låta andra användare veta hur ditt innehåll får delas och att ändra inställningarna för åtkomst till eller delning av ditt innehåll.
 
(c) Kommentarer. Tjänsterna kan omfatta funktioner för att kommentera innehåll. Kommentarerna är inte anonyma och kan ses av andra användare. Dina kommentarer kan tas bort av dig, av andra användare eller av oss.
3.5 Uppsägning av licens. Du kan återkalla denna licens till ditt innehåll och säga upp våra rättigheter när som helst genom att ta bort ditt innehåll från tjänsten. Emellertid kan vissa kopior av ditt innehåll finnas kvar som en del av våra löpande säkerhetskopior.
3.6 Feedback. Du åtar dig inte att förse Adobe med idéer, förslag eller uppslag (”feedback”). Skulle du välja att bidra med feedback till oss innebär det dock att du ger oss en icke-exklusiv, global, royaltyfri, vidareupplåtbar och överförbar licens att tillverka, använda, sälja, låta tillverka, erbjuda försäljning av, importera, reproducera, offentligt visa, distribuera, modifiera och offentligt framföra denna feedback.
 
3.7 Sälja ditt innehåll. Vi kan låta dig ge andra användare licens till ditt innehåll via våra tjänster. Om en sådan funktion finns tillgänglig kan du välja att licensiera ditt innehåll genom oss inom ramen för ett separat avtal, eller direkt till andra användare inom ramen för ett avtal mellan dig och kunden.
 
4. Kontoinformation.
 
Du ansvarar för all aktivitet som sker via ditt konto. Kontakta kundtjänsten omedelbart om du upptäcker obehörig användning av ditt konto. Du får inte (a) dela med dig av dina kontouppgifter (förutom till en auktoriserad kontoadministratör) eller (b) använda någon annans konto. Din kontoadministratör kan använda dina kontouppgifter för att hantera din användning och åtkomst till tjänsterna.
 
5. Användarens uppträdande.
 
5.1 Ansvarig användning. Adobe-grupperna består ofta av användare som förväntar sig en viss nivå av artighet och professionalism. Du måste använda tjänsterna på ett ansvarsfullt sätt.
 
5.2 Missbruk. Du får inte missbruka de tjänster, den programvara eller det innehåll som vi tillhandahåller som en del av tjänsterna. Exempelvis får du inte:
 
(a) kopiera, modifiera, vara värd för, spela upp, vidarelicensiera eller sälja vidare tjänsterna, programvaran eller innehållet;
 
(b) göra det möjligt för eller tillåta andra att använda tjänsten, programvaran eller innehållet med hjälp av dina kontouppgifter;
 
(c) använda innehåll eller programvara som ingår i tjänsterna för att skapa någon slags databas;
(d) komma åt eller försöka komma åt tjänsterna via andra medel än det gränssnitt som vi tillhandahållit eller godkänt;
 
(e) kringgå eventuella begränsningar av tillgången till eller användningen av tjänsterna som införts för att förhindra viss användning av tjänsterna;
 
(f) dela innehållet eller vidta åtgärder som bryter mot någon parts immateriella rättigheter (”immateriella rättigheter” avser upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärke, produktdesign, patent, företagshemligheter, illojal konkurrens, rätt till integritet, publicitetsrätt och eventuella andra immateriella rättigheter);
 
(g) ladda upp eller dela med dig av innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, otillbörligt, skadeståndsgrundande, ärekränkande, skymfligt, vulgärt, osedligt eller vanvördigt eller innehåll som gör intrång i någon annans privatliv eller sprider hat;
 
(h) utge dig för att vara någon annan person eller organisation eller uppge felaktiga uppgifter om eller på annat sätt ge en missvisande bild av din koppling till en person eller organisation;
 
(i) försöka stänga ned, skada eller förstöra tjänsterna, programvaran eller hårdvaran;
 
(j) avbryta, störa eller hindra andra användare från att använda tjänsterna (t.ex. genom att förfölja, hota eller trakassera andra, uppmuntra andra till våld eller skada minderåriga på något sätt);
 
(k) ägna dig åt kedjebrev, skräppost, pyramidspel, spam eller andra oönskade meddelanden;
 
(l) annonsera ut varor eller tjänster inom ramen för tjänsterna, förutom med föregående skriftligt tillstånd från oss;
 
(m) använda dig av någon metod för datautvinning eller liknande insamling eller extrahering av data i samband med tjänsterna;
 
(n) bryta mot gällande lag.
 
6. Avgifter och betalning.
 
6.1 Skatter och tredje parts avgifter. Du måste betala alla eventuella tillämpliga skatter och avgifter till tredje part (t.ex. avgifter för telefoni, mobiltelefoni, internetuppkoppling och dataöverföring eller kreditkortsavgifter och valutaväxlingsavgifter). Vi ansvarar inte för dessa avgifter. Vi kan vidta åtgärder för att driva in de avgifter som du är skyldig oss. Du är ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter för indrivning.
 
6.2 Kreditkortsuppgifter. Om du underlåter att meddela oss uppdateringar av din betalningsmetod kan vi för att undvika avbrott i tjänsten delta i program som stöds av din kortutgivare för att försöka uppdatera betalningsinformationen. Du godkänner att vi fortsätter att ta betalt från ditt konto med den uppdaterade information vi då eventuellt erhåller.
 
7. Din garanti och ersättningsskyldighet.
 
7.1 Garanti. Genom att ladda upp ditt innehåll till tjänsterna intygar du att du har (a) alla licenser och tillstånd som krävs för att använda och dela innehållet och (b) de rättigheter som krävs för att bevilja licenserna i dessa villkor.
 
7.2 Ersättning. Du ska ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, direktörer, representanter, anställda, partners och licensgivare för alla eventuella anspråk, krav, förluster eller skador, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller har att göra med ditt innehåll, din användning av tjänsterna eller programvaran eller brott mot dessa villkor från din sida.
 
8. Friskrivningar för garantier.
 
8.1 Såvida inget annat anges i ytterligare villkor tillhandahålls tjänsterna och programvaran ”i befintligt skick”. Så långt lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier avseende icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål. Vi gör inga åtaganden gällande innehållet inom tjänsterna. Vi friskriver oss vidare från alla garantier om att (a) tjänsterna eller programvaran uppfyller dina krav, alltid kommer att vara tillgänglig utan avbrott, levereras punktligt och vara säker och felfri(b) resultaten som kan erhållas från användning av tjänsterna eller programvaran kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga, (c) tjänsternas eller programvarans kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att (d) eventuella fel eller defekter i tjänsterna eller programvaran kommer att korrigeras.
 
8.2 Vi friskriver oss särskilt från allt ansvar för åtgärder som vidtas till följd av din användning av någon tjänst eller programvara. Du bereder dig tillgång till och använder tjänsterna eller programvaran efter eget gottfinnande och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på din dator eller förlust av data som orsakas av användningen av tjänsterna eller programvaran.
 
9. Ansvarsbegränsning.
 
9.1 Såvida inget annat anges i ytterligare villkor är vi inte ansvariga, inför dig eller någon annan, för (a) förlust av användning, goodwill, data eller vinst, oavsett om förlusten kunde förutses eller ej, och inte heller (b) för några särskilda, oavsiktliga, indirekta skador, följdskador eller straffbara skador (även om vi har underrättats om risken för dessa skador) och inte heller sådana (x) som uppstår på grund av förlust av data eller vinst, oavsett om de varit förutsägbara, (y) baserats på teori om ansvar, inklusive kontrakts- eller garantibrott, försumlighet eller andra skadliga handlingar eller (z) andra krav som uppstår ur eller i samband med din användning av eller tillgång till tjänsterna eller programvaran. Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för grov vårdslöshet, för vår (eller våra anställdas) avsiktliga försummelse, eller för dödsfall eller personskada.
 
9.2 Vårt totala ansvar i alla frågor som uppstår av eller i samband med dessa villkor begränsas till antingen 100 amerikanska dollar eller till det sammanlagda belopp som du betalat för att använda tjänsten eller programvaran under de tre månader som föregick händelsen som föranleder skadeståndsansvaret, beroende på vilket belopp som är högst. Denna begränsning gäller även om vi har informerats om möjligheten till skadeståndsansvar som överskrider beloppet och även om det egentliga syftet med en begränsad ersättning är bristfälligt.
 
9.3 Begränsningar och undantag i detta avsnitt 9 gäller i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 
10. Uppsägning.
 
10.1 Uppsägning av dig. Du kan upphöra med att använda tjänsterna när som helst. Uppsägning av ditt konto befriar dig inte från skyldigheten att betala eventuella utestående avgifter.
 
10.2 Uppsägning av oss. Om vi säger upp dessa villkor av någon annan anledning kommer vi att göra rimliga ansträngningar att meddela dig minst 30 dagar före uppsägningen, via den e-postadress du har gett oss, med instruktioner om hur du kan hämta ditt innehåll. Såvida inget annat anges i Ytterligare villkor, kan vi när som helst säga upp din rätt att använda och komma åt tjänsterna eller programvaran om:
 
(a) du bryter mot något av dessa villkor (eller agerar på ett sätt som tydligt visar att du inte har för avsikt att, eller inte kan, uppfylla dessa villkor);
(b) du inte betalar avgifterna för programvaran eller tjänsterna i tid (i förekommande fall);
 
(c) vi är skyldiga enligt lag att göra detta (t.ex. om det är eller blir olagligt att leverera tjänsterna eller programvaran till dig);
 
(d) vi väljer att upphöra med tjänsterna eller programvaran, helt eller delvis, (exempelvis om det blir opraktiskt för oss att fortsätta erbjuda tjänsterna i ditt område på grund av lagändringar);
 
(e) en längre tid har gått utan någon aktivitet på ditt konto.
 
10.3 Uppsägning av gruppadministratör. Gruppadministratörer för tjänster som Creative Cloud för team kan när som helst säga upp en användares tillgång till en tjänst. Om din gruppadministratör säger upp din tillgång kan det hända att du inte längre kommer åt innehåll som du eller andra användare i gruppen har delat på en delad arbetsyta inom den tjänsten.
 
10.4 Fortsatt giltighet. Vid upphörande eller uppsägning av dessa villkor fortsätter alla beviljade eviga licenser, dina skyldigheter avseende ersättning, våra garantifriskrivningar eller ansvarsbegränsningar, och bestämmelser om tvistlösning som anges i dessa villkor, att gälla. Efter tjänsternas upphörande eller uppsägning kan delar av eller hela programvaran sluta att fungera utan föregående meddelande.
 
11. Undersökningar.
 
11.1 Screening. Vi granskar inte allt innehåll som laddas upp till tjänsterna, men vi kan använda tillgänglig teknik eller processer för att screena för vissa typer av olagligt innehåll (exempelvis barnpornografi) eller annat otillbörligt innehåll eller beteende (exempelvis aktivitetsmönster som indikerar spam eller phishing eller sökord som indikerar pornografiskt innehåll som har lagts upp utanför området för vuxeninnehåll).
 
11.2 Utlämnande. Vi kan ta del av eller lämna ut information om dig eller din användning av tjänsterna(a) när det krävs enligt lag (t.ex. vid giltig stämning eller husrannsakningsorder) (b) för att kunna ge dig support för tjänsten eller (c) när vi, efter eget gottfinnande, anser att det är nödvändigt för att skydda våra, våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.
 
12. Lagar för exportkontroll.
 
Programvaran, tjänsterna, innehållet och din användning av programvaran, tjänsterna och innehållet är föremål för amerikanska och internationella lagar, begränsningar och föreskrifter som kan reglera import, export och användning av programvaran, tjänsterna och innehållet. Du samtycker till att följa alla lagar, begränsningar och föreskrifter.
 
13. Tvistlösning.
 
13.1 Process. Du samtycker till att i första hand försöka lösa eventuella tvister informellt genom att kontakta oss gällande alla eventuella problem eller tveksamheter. Om en tvist inte är löst inom 30 dagar från insändande, måste du eller Adobe lösa alla anspråk som relaterar till dessa villkor, tjänsterna eller programvaran genom slutlig och bindande skiljedom, med det undantaget att du kan driva dina krav enligt småmålsdomstol om en sådan är behörig ärendet.
 
13.2 Regler. Om du bor i Amerika handhas skiljeförfarandet av JAMS i Santa Clara County i Kalifornien i enlighet med deras omfattande regler och förfaranden för skiljedom. Om du bor i Australien, Nya Zeeland, Japan, Fastlandskina, Hongkong SAR, Macao SAR, Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) handhas skiljeförfarandet av Singapore International Arbitration Centre (SIAC) i Singapore i enlighet med deras regler för skiljeförfaranden, vilka anses ingå i detta avsnitt via hänvisning. Annars handhas skiljeförfarandet av London Court of International Arbitration (LCIA) i London, i enlighet med LCIA:s regler för skiljeförfaranden. En skiljedomare som väljs av både dig och Adobe anlitas. Skiljeförfarandet genomförs på engelska, men om ett vittne inte har engelska som modersmål kan han eller hon avlägga sitt vittnesmål på sitt modersmål med simultantolkning till engelska (vilken bekostas av den part som kallat vittnet). Beslut i skiljeförfarandet kan tas upp i, och göras verkställbart av, valfri behörig domstol som har jurisdiktion över parterna.
 
13.3 Ingen grupptalan. Du får endast lösa tvister med oss enskilt, och får inte göra några anspråk i egenskap av kärande eller gruppmedlem inom ramen för en grupptalan.
 
13.4 Förelägganden. Oaktat det föregående samtycker du till att vi i händelse av otillåten tillgång till eller användning av tjänsterna eller innehållet i strid med dessa villkor från din eller någon annans sida har rätt att söka domstolsföreläggande (eller motsvarande slag av brådskande rättsliga yrkanden) i alla jurisdiktioner.
 
14. Överensstämmelse med Licenser.
 
Om du är en verksamhet, ett företag eller en organisation får vi, högst en gång var tolfte månad, efter sju dagars varsel, utse vår personal eller en oberoende tredjepartsrevisor som är skyldig att upprätthålla sekretess för att inspektera (genom inspektion på plats eller med elektroniska metoder, eller både och) dina register, system och lokaler för att kontrollera att installation och användning av all programvara och alla tjänster sker i överensstämmelse med dess giltiga licenser från oss. Dessutom måste du, inom 30 dagar från vår begäran, förse oss med alla underlag och all information vi begär för att kunna kontrollera att installation och användning av programvara och tjänster sker i överensstämmelse med giltiga licenser från oss. Om kontrollen visar på en brist på licenser för programvaran eller tjänsterna ska du omedelbart skaffa alla nödvändiga licenser, prenumerationer, eventuellt tillämpligt underhåll i efterskott och eventuell tillämplig support. Om de underbetalda avgifterna överstiger 5 % av värdet av licensavgifterna som ska betalas kommer du också att få betala för vår rimliga kostnad för att utföra kontrollen.
 
15. Ändring.
 
Vi kan ändra dessa villkor eller eventuella ytterligare villkor som gäller för en tjänst eller programvara, till exempel för att villkoren ska återspegla en lagändring eller ändringar i tjänsterna eller programvaran. Du bör titta på villkoren regelbundet. Vi kommer att publicera meddelanden om ändringar i dessa villkor på denna sida. Vi kommer att publicera meddelanden om ändrade ytterligare villkor i den berörda tjänsteneller programvaran. Genom att fortsätta att använda eller öppna tjänsterna eller programvaran efter det att ändringarna har trätt i kraft godkänner du de ändrade villkoren.
 
16. Övrigt.
 
16.1 Engelsk version. Den engelska versionen av dessa villkor ska vara den version som används vid tolkningen av villkoren.
 
16.2 Meddelande till Adobe. Du kan skicka meddelanden till oss på följande adress: Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 951102704, att.: General Counsel.
 
16.3 Meddelande till dig. Vi kan komma att meddela dig via e-post, vanlig post, publicering inom tjänsterna, eller på annat juridiskt godtagbart sätt.
 
16.4 Hela avtalet. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss när det gäller din användning av tjänsterna och programvaran och ersätter alla eventuella tidigare avtal oss emellan gällande tjänsterna.
 
16.5 Ej överlåtbar rätt. Du får inte, vare sig helt eller delvis, tilldela eller på annat sätt överföra dessa villkor eller dina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren utan vårt skriftliga godkännande, och varje sådant försök till överförande är ogiltigt. Vi får överföra våra rättigheter enligt dessa villkor till tredje part.
 
16.6 Separeringsklausul. Om ett visst villkor inte är verkställbart påverkar detta villkors ogiltighet inte de andra villkoren.
 
16.7 Ingen avsägelse. Om vi misslyckas med att verkställa eller utöva något av dessa villkor utgör det inte en avsägelse av avsnittet ifråga.
 
17. DMCA.
 
Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Vi kommer att svara på tydliga meddelanden om upphovsrättsligt intrång, i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Du hittar mer information om Adobes policy och praxis för borttagande av upphovsrättsskyddat material här: http://www.adobe.com/se/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE-20160616_2200
Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE-20160616_2200
Adobe_General_Terms_of_Use-sv_SE-20160616_2200