Uuendame oma kasutustingimusi ja need jõustuvad 16. aprillil 2020. Uuendatud tingimuste vaatamiseks klõpsake siin

 

Adobe üldised kasutustingimused

 

 

Viimati uuendatud 5. juunil 2018. Asendab kõik varasemad versioonid.
 
Need üldised kasutustingimused („üldtingimused”) koos mis tahes kohalduvate lisatingimustega (vt jaotis 1.2 allpool) ning tellimuse või tühistamise tingimustega (ühiselt „tingimused”) reguleerivad teiepoolset meie veebisaidi, klienditoe ja teenuste, nagu Creative Cloud, (ühiselt „teenused”) kasutamist ja tarkvara, mis on kaasas teenuste osana, samuti mis tahes rakendusi, näidisfaile ja sisufaile (määratletud allpool), skripte, lähtekoodi, juhiste komplekti ja seonduvat dokumentatsiooni (ühiselt „tarkvara”). Kui olete sõlminud meiega mõne muu lepingu konkreetsete teenuste või tarkvara kohta, kohalduvad juhul, kui tekib vastuolu nende tingimustega, selle lepingu tingimused. Nagu selgitatakse täpsemalt allpool jaotises 4, jäävad teile kõik sisu (määratletud allpool) puudutavad olemasolevad õigused ja omandiõigus.
 
Individuaalse Adobe ID saamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Koolid, mis osalevad alg- ja keskharidust omandavate nimeliste kasutajate pakkumises, võivad väljastada alla 13-aastasele lapsele ettevõttetasandi Adobe ID, kuid võivad seda teha alles pärast seda, kui on saanud vanemate selgesõnalise nõusoleku.
 
1. Teie leping Adobega.
 
1.1 Seaduse ja hankeüksuse valik. Kui olete Põhja-Ameerika (hõlmab Ühendriike, Kanadat ja Mehhikot) elanik, siis on teie partneriks Ameerika Ühendriikide ettevõte Adobe Inc. ning teenustele kohaldatakse USA California osariigi õigust. Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on teie partneriks ettevõte Adobe Systems Software Ireland Limited ning teenustele kohaldatakse Iirimaa õigust. Austraalia klientide jaoks on Adobe Systems Pty Ltd. volitatud esindaja Adobe Systems Software Ireland Limited, kes sõlmib selle lepingu ja tegutseb Adobe Systems Pty Ltd. esindajana. Teil võib olla muid seadusjärgseid õigusi. Me ei piira neid õigusi, kui seadusega on keelatud seda teha.
 
1.2 Lisatingimused. Meie teenused ja tarkvara on teile litsentseeritud ja mitte müüdud ning neile võivad samuti kehtida üks või mitu allpool toodud täiendavat tingimust („lisatingimused”) Juhul kui tingimuste ja lisatingimuste vahel ilmneb vastuolu, kohalduvad selle teenuse või tarkvara puhul lisatingimused. Lisatingimused võivad muutuda.
 

 

2. Privaatsus.
 
2.1 Privaatsus. Teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kogume, kasutame, jagame või muul viisil töötleme, vaadake meie privaatsuspoliitikast aadressil http://www.adobe.com/go/privacy_ee.
 
2.2 Töölauarakenduste kasutusteave. Teil on võimalus jagada meiega teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie töölauarakendusi. Kui see on seadusega lubatud, on see valik vaikimisi sisse lülitatud ja teave on seotud teie Adobe kontoga. See teave võimaldab meil pakkuda teile personaalsemat kasutuskogemust ja aitab meil täiustada tootekvaliteeti ja -omadusi. Oma eelistusi saate igal ajal muuta oma Adobe kontohalduse lehel. Töölauarakenduse kasutusandmete kohta saate lisateavet aadressilt http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_ee.
 
2.3 Meie juurdepääs teie sisule. Kui see on seadusega lubatud, siis pääseme teie sisule (määratletud allpool jaotises 4.1) ligi, vaatame või kuulame seda üksnes kindlatel viisidel. Näiteks võib teenuste osutamiseks olla vajalik pääseda juurde teie sisule, seda vaadata või kuulata, et a) vastata abitaotlustele; b) tuvastada ja ennetada pettusi või neid muul viisil käsitleda, tagada turvalisus või lahendada ebaseaduslike tegevustega seotud või tehnilisi probleeme ja c) jõustada käesolevaid tingimusi. Meie automatiseeritud süsteemid võivad analüüsida teie sisu, kasutades meetodeid, nagu masinõpe. Selline analüüsimine võib toimuda, kui sisu saadetakse, saadakse või salvestatakse. Tänu analüüsile saame teenuseid täiustada. Lisateavet masinõppe kohta vt aadressilt http://www.adobe.com/go/machine_learning_ee.
 
3. Teenuste ja tarkvara kasutamine.
 
3.1 Litsents. Teenused ja tarkvara on teile kättesaadavad ja te võite neid kasutada kooskõlas käesolevate tingimuste ja kohalduva seadusega.
 
3.2 Adobe intellektuaalomand. Meie (ja meie litsentsiandjad) oleme teenuste või tarkvaraga seotud kõigi õiguste, valdusõiguste ja huvide ainuomanikud. Välja arvatud käesolevates tingimustes sätestatud juhtudel, ei anna me teile ühtegi õigust patentidele, autoriõigustele, ärisaladustele, kaubamärkidele ega ühtegi muud teenuste või toodetega seotud õigust. Jätame endale kõik õigused, mida käesolevate tingimustega ei anta.
 
3.3 Hoidmine. Kui teenustega pakutakse sisu hoidmist, siis soovitame teil oma sisust regulaarselt ka mujale varukoopiaid teha. Me võime kehtestada mõistlikke tehnilisi piiranguid faili suuruse, salvestusruumi ja töötlusmahu osas ning muid tehnilisi piiranguid. Me võime teenused peatada teie kontoga seotud salvestusruumi piiridest väljumise ajaks. Teie litsentsi kehtivusaja lõpus teeme me äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et võimaldada teil oma sisu teenustest mujale üle viia. Üleviimine peab olema lõpetatud 30 päeva jooksul alates teie litsentsi kehtivusaja lõppemise või aegumise kuupäevast. Selle 30-päevase üleminekuperioodi lõppedes jätame me endale õiguse teie sisu kustutada.
 
3.4 Kasutaja loodud sisu. Me võime majutada oma kasutajate loodud sisu. Kui pääsete juurde meie teenustele, võite puutuda kokku kasutaja loodud sisuga, mida te peate solvavaks või ärritavaks. Teie ainsaks lahenduseks on lõpetada sellise sisu vaatamine. Samuti võite nupu „Teata” olemasolul sellel klõpsata ja meile kasutaja loodud solvavast sisust teada anda.
 
3.5 Näidisfailid. „Näidisfailid” on failid, mida Adobe pakub, näiteks sisupildid, lõikepildid, valmispildid või helid kasutamiseks õppematerjalides, demonstratsioonides ja muudel näitlikustamise eesmärkidel ja mida võib määratleda näidisfailidena. Näidisfaile ei saa kasutada muul kui ettenähtud otstarbel. Te ei saa näidisfaile levitada iseseisvalt (st olukordades, kus näidisfailid moodustavad levitatava toote põhiväärtuse) ning te ei saa nõuda mis tahes õigusi näidisfailidega seoses.
 
3.6 Sisufailid. Sisufail” on Adobe vara, mida pakutakse teenuste ja tarkvara osana. Välja arvatud juhul, kui dokumentatsioon või erilitsentsid sätestavad teisiti, anname teile isikliku mitte all-litsentsitava ja mitteülekantava lihtlitsentsi sisufailide kasutamiseks, et saaksite luua oma lõppkasutuse (st teie poolt loodud tuletisrakendus või toode), millesse manustatakse sisufailid või selle tuletistööd, mida te kasutate („lõppkasutus”). Võite muuta sisufaile enne nende lõppkasutusse manustamist. Võite sisufaile reprodutseerida ja levitada ainult seoses teie lõppkasutusega; mitte ühelgi juhul ei tohi te sisufaile levitada eraldi ja väljaspool lõppkasutust.
 
3.7 Muud litsentsitüübid.
 
(a) Mittemüügiversioon. Võime lisada teenustele või tarkvarale märke „prooviversioon”, „hindamiseks”, „mitte edasimüügiks” vms („mittemüügiversioon”). Võite mittemüügiversiooni alla laadida ja seda kasutada üksnes perioodi jooksul ja otstarbel, mille me oleme mittemüügiversiooni andmisel sätestanud. Te ei tohi mittemüügiversiooniga loodud materjale kasutada mis tahes ärilisel eesmärgil.
 
(b) Väljalaskmiseelne versioon. Võime liigitada teenused või tarkvara või teenuste või tarkvara osa väljalaskmiseelseks versiooniks ehk beetaversiooniks („väljalaskmiseelne versioon”). Väljalaskmiseelne versioon ei ole lõpptoode ja see võib sisaldada programmivigu, mis võivad põhjustada süsteemi- või muid tõrkeid ja andmete kaotsiminekut. Võime otsustada väljalaskmiseelset versiooni müügiks mitte välja lasta. Peate viivitamata lõpetama väljalaskmiseelse versiooni kasutamise ja hävitama kõik väljalaskmiseelse versiooni koopiad, kui me palume teil seda teha või kui me laseme välja väljalaskmiseelse versiooni kommertsversiooni. Mis tahes eraldi leping, mille me teiega väljalaskmiseelse versiooni kohta sõlmime, asendab käesolevad sätted.
 
(c) Õppuriversioon. Kui liigitame teenused või tarkvara õppe-eesmärgil kasutajate versiooniks („õppuriversioon”), võite seda versiooni kasutada üksnes juhul, kui vastate tingimustele, mis on toodud veebiaadressil http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Te võite installida õppuriversiooni ja seda kasutada üksnes riigis, kus te olete kvalifitseeritud õppe-eesmärgil kasutajana. Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab eelnevas lauses esinenud sõna „riik” Euroopa Majanduspiirkonda.
 
4. Teie sisu.
 
4.1 Sisu. Sisu” tähendab mis tahes materjali, näiteks helifaile, videofaile, elektroonilisi dokumente või pilte, mis te laadite üles ja impordite teenustesse või tarkvarasse seoses teenuste kasutamisega.
 
4.2 Omandiõigus. Teile jäävad kõik teie sisu õigused ja omandiõigused. Meil ei ole teie sisule mingeid omandiõigusi.
 
4.3 Teenuse ja tarkvara käitamiseks vajalikud litsentsid teie sisule. Teenuste ja tarkvara käitamiseks ja võimaldamiseks küsime me teilt teie sisule teatud litsentse. Kui te laadite teenustesse ja tarkvarasse üles sisu, annate meile üleilmse tasuta all-litsentsitava ja edastatava lihtlitsentsi sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, jagamiseks, muutmiseks (et teie sisu paremini esitleda), avalikult esitamiseks ja tõlkimiseks vastavalt vajadusele, et reageerida kasutajapoolsetele tegevustele (näiteks kui otsustate oma sisu privaatselt hoida või seda teistega jagada). Selle litsentsi eesmärk on üksnes teenuste või tarkvara käitamine või parandamine.
 
4.4 Teie sisu jagamine.
 
(a) Jagamine. Mõnede teenuste või tarkvaraga võidakse pakkuda funktsioone, mis võimaldavad teil oma sisu teiste kasutajatega jagada või seda avalikustada. „Jagamine” tähendab e-posti või tavaposti teel saatmist, edastamist, üleslaadimist või meie teenuste või tarkvara kaudu muul viisil kättesaadavaks tegemist (meile või kellelegi teisele). Teised kasutajad võivad teie sisu mitmel viisil kasutada, kopeerida, muuta või edasi jagada. Palun mõelge hoolikalt, mida te otsustate jagada või avalikustada, kuna te vastutate täielikult sisu eest, mida jagate.
 
(b) Juurdepääsutase. Me ei jälgi ega kontrolli, mida teised teie sisuga teevad. Teie ise kehtestate oma sisule piirangud ning vastutate oma sisule sobiva juurdepääsutaseme rakendamise eest. Kui te ei vali oma sisule rakendatavat juurdepääsutaset, võib süsteem vaikesättena kehtestada kõige lubavama seadistuse. Teie peate tegema teistele kasutajatele teatavaks, kuidas teie sisu võib jagada, ja kohandama oma sisule juurdepääsemise või selle jagamise seadistusi.
 
(c) Kommentaarid. Teenused või tarkvara võivad teil lubada sisu kommenteerida. Kommentaarid ei ole anonüümsed ja teised kasutajad saavad neid vaadata. Teie kommentaare võivad peale teie enda kustutada ka teised kasutajad või meie.
 
4.5 Litsentsi lõpetamine. Te võite igal ajal oma sisule antud litsentsi tühistada ja meie õigused lõpetada, eemaldades oma sisu teenusest. Mõned teie sisu koopiad võidakse siiski säilitada meie rutiinsete varundamiste osana.
 
4.6 Tagasiside. Te ei ole kohustatud andma meile ideid, soovitusi ega tegema ettepanekuid („tagasiside”). Kui te aga annate meile tagasisidet, siis annate meile ülemaailmse tasuta all-litsentsitava ja edastatava lihtlitsentsi tagasiside tegemiseks, kasutamiseks, müümiseks, andmiseks, müügiks pakkumiseks, importimiseks, reprodutseerimiseks, avalikuks näitamiseks, levitamiseks, muutmiseks ja avalikuks esitamiseks.
 
4.7 Teie sisu müümine. Me võime lubada teil teie sisu meie teenuste kaudu teistele kasutajatele litsentsida pärast eraldi tingimustega nõustumist.
 
5. Kontoteave.
 
Te vastutate kogu tegevuse eest, mis toimub teie konto kaudu. Kui teile saab teatavaks oma konto volitamata kasutamine, teavitage palun viivitamata kliendituge. Te ei või a) jagada oma kontoteavet (välja arvatud volitatud kontohalduriga) ega b) kasutada teise isiku kontot. Teie kontohaldur võib kasutada teie kontoteavet teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise ja neile juurdepääsemise haldamiseks. PhoneGapi puhul jätame endale õiguse jälgida ja jõustada tellimuspaketi limiite ja piiranguid, sealhulgas õiguse nõuda tasu ülekasutuse eest.
 
6. Kasutajaeetika.
 
6.1 Vastutustundlik kasutamine. Adobe kogukonnad koosnevad tihti kasutajatest, kes ootavad teatud määral viisakat ja professionaalset käitumist. Te peate teenuseid ja tarkvara kasutama vastutustundlikult.
 
6.2 Väärkasutamine. Te ei tohi teenuseid ega tarkvara väärkasutada. Näiteks ei tohi te
 
a) teenuseid ega tarkvara kopeerida, muuta, majutada, voogedastada, all-litsentsida ega edasi müüa;
 
b) võimaldada või lubada teistel teenuseid ja tarkvara teie kontoteabe abil kasutada;
 
c) kasutada tarkvara mis tahes andmebaasi koostamiseks;
 
d) teenustele või tarkvarale juurde pääseda või juurdepääsu üritada mis tahes muul viisil kui meie pakutud või volitatud liidese kaudu;
 
e) hoida kõrvale mis tahes juurdepääsu- või kasutuspiirangutest, mis on kehtestatud teenuste või tarkvara teatud kasutuste takistamiseks;
 
f) jagada sisu või osaleda tegevuses, mis rikub kellegi teise intellektuaalomandi õigusi („intellektuaalomandi õigused”, mis hõlmavad autoriõigust, moraalset õigust, kaubamärki, pakendit, iseloomulikku kujundust, patenti, ärisaladust, ebaausat konkurentsi, õigust eraelu puutumatusele, õigust jälgida ja keelata oma nime või kujutise kasutamist kommertseesmärgil ja muid omandiõigusi);
 
g) üles laadida või jagada mis tahes sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, teotav, ülekohtune, laimav, halvustav, vulgaarne, ebasünnis, kõlvatu, pühadust teotav, teiste privaatsust häiriv või vihkamisele õhutav;
 
h) kehastada teist füüsilist isikut või juriidilist isikut või valelikult väljendada või muul viisil moonutada oma suhet mõne isiku või üksusega;
 
i) üritada blokeerida, rikkuda või hävitada teenuseid ja tarkvara;
 
j) laadida üles, edastada, salvestada või teha kättesaadavaks mis tahes sisu või koodi, mis sisaldab viirust, pahatahtlikku koodi, pahavara või mis tahes komponente, mis on loodud teenuste või tarkvara funktsionaalsuse kahjustamiseks või piiramiseks;
 
k) häirida, segada või takistada teistel kasutajatel teenuste ja tarkvara kasutamist (nagu teiste jälitamine, hirmutamine või ahistamine, õhutamine vägivallale või vähemuste mis tahes viisil kahjustamine);
 
l) tegeleda kettkirjade, rämpsposti, püramiidskeemide, andmepüügi, spämmimise või muude soovimatute sõnumitega;
 
m) reklaamida teenustes mis tahes tooteid või teenuseid, välja arvatud meie eelneval kirjalikul nõusolekul;
 
n) kasutada teenustega seoses andmekaevandamist ja muid sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise meetodeid või
 
o) rikkuda kohalduvaid seadusi (sh USAs kehtiv Children's Online Privacy Protection Act ehk COPPA (laste võrguturvalisuse kaitse seadus), kui see kohaldub).
 
7. Tasud ja maksmine.
 
7.1 Maksud ja kolmandate isikute tasud. Olete kohustatud maksma kõik kohalduvad maksud ja kolmandate isikute tasud (näiteks telefonitasud, mobiilsideoperaatori tasud, internetiteenuse pakkuja tasud, andmesidetasud, krediitkaarditasud, valuuta konverteerimise tasud ja välisülekande tasud). Meie ei vastuta nende tasude eest. Tasusid puudutavates küsimustes pöörduge oma finantsasutuse poole. Me võime võtta meetmeid nende tasude sissenõudmiseks, mida te meile võlgnete. Sissenõudmisega seonduvad kulud kannate teie. Kui teie partneriks oleva Adobe üksuse (Põhja-Ameerika klientide puhul Adobe Inc. ja kõigi teiste riikide klientide puhul Adobe Systems Software Ireland Limited) ja teie asukohariik on erinev, tehakse teie maksed välismaisele üksusele.
 
7.2 Krediitkaardiinfo. Kui te ei teavita meid oma makseviisi uuendustest, võime teie teenuse katkemise vältimiseks osaleda teie krediitkaardipakkuja toetatavates programmides, et püüda teie makseteavet uuendada. Te annate meile loa jätkuvalt arveldada teie kontoga meie saadud uuendatud teabe abil.
 
8. Teie garantii ja hüvitamiskohustus.
 
8.1 Garantii. Oma sisu üleslaadimisel teenustesse või tarkvarasse kinnitate, et teil on a) oma sisu kasutamiseks ja jagamiseks kõik vajalikud litsentsid ja load ning b) õigused, mis on vajalikud käesolevate tingimuste kohase litsentsi andmiseks.
 
8.2 Hüvitamine. Te hüvitate meile ja meie sidus- ja tütarettevõtetele, ametiisikutele, agentidele, töötajatele, partneritele ning litsentsiandjatele kaebused, nõuded, kahjumi või kahju, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad teie sisust, teiepoolsest teenuste või tarkvara kasutamisest või käesolevate tingimuste teiepoolsest rikkumisest või on sellega seotud.
 
9. Garantiidest loobumine.
 
9.1 Kui lisatingimustes ei sätestata teisiti, tarnitakse teenused ja tarkvara nagu-on-põhimõttel. Seadusega lubatud suurimas ulatuses loobume kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas õiguste mitte-rikkumise, kaubanduslikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivusega seotud kaudsetest garantiidest. Me ei võta endale ühtegi kohustust seoses teenustes oleva sisuga. Peale selle ei anna me garantiid, et a) teenused ja tarkvara vastavad teie nõudmistele või on pidevalt saadaval, katkestusteta, õigeaegsed, turvalised või veavabad; b) teenuste või tarkvara kasutamisel saadavad tulemused on toimivad, täpsed või usaldusväärsed; c) teenuste või tarkvara kvaliteet vastab teie ootustele või et d) teenustes või tarkvaras esinevad vead või puudused parandatakse.
 
9.2 Lisaks loobume igasugusest vastutusest kohtuasjades, mis tulenevad teenuste või tarkvara teiepoolsest kasutamisest. Te võite teenuseid ja tarkvara kasutada ja neile juurde pääseda omal äranägemisel ja riisikol ning te vastutate ainuisikuliselt oma arvutisüsteemi kahjustuste või andmete kadumise eest, mis tulenevad teenuse või tarkvara kasutamisest või sellele juurdepääsemisest.
 
9.3 Kui postitate meie serveritesse oma sisu, et seda teenuste kaudu avalikult jagada, ei vastuta me a) teie sisu kadumise, rikkumise ega sisule tekkiva kahju eest; b) sisu kustutamise eest kellegi teise kui Adobe poolt ega c) selle eest, kui kolmandad isikud kasutavad teie sisu muudel veebisaitidel või muudes meediumides.
 
10. Vastutuse piiramine.
 
10.1 Kui lisatingimustes ei ole teisiti sätestatud, ei vastuta me teie ega kellegi teise ees kasutuse, andmete, firmaväärtuse või kasumi kaotamise eest ega mis tahes põhjusel tekkinud konkreetse, kaasneva, kaudse, tuleneva või karistusliku iseloomuga kahju eest (isegi kui meid on sellise kao või kahju võimalikkusest teavitatud), sealhulgas kadude ja kahjude eest, mis a) tulenevad kasutuse, andmete, firmaväärtuse või kasumi kaotamisest, olgu see ettenähtav või mitte, b) põhinevad mis tahes vastutusteoorial, sealhulgas lepingu või garantii rikkumisel, hooletusel või muul ülekohtusel tegevusel, või c) tulenevad mis tahes muust nõudest, mille aluseks on teenuste või tarkvara teiepoolne kasutamine või neile juurdepääs. Miski nendes tingimustes ei piira ega välista meie vastutust raske hooletuse, meie või meie töötajate tahtliku väärkäitumise või surmajuhtumi või kehavigastuse korral.
 
10.2 Meie koguvastutus kõigis küsimustes, mis tulenevad või on seotud nende tingimustega, piirdub 100 USA dollariga või kogusummaga, mille olete teenusele või tarkvarale juurdepääsu eest maksnud vastutuse kaasa toonud sündmusele eelneva kolme kuu jooksul, sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem. See piirang kehtib olenemata nõude või kahju vormist või allikast, sellest, kas nõue või kahju oli prognoositav ning kas osapoolt oli teavitatud nõude või kahju võimalusest.
 
10.3 Käesolevas jaotises 10 toodud piirangud ja välistamised kohalduvad suurimas seadusega lubatud ulatuses.
 
11. Lõpetamine.
 
11.1 Lõpetamine teie poolt. Võite lõpetada teenuste ja tarkvara kasutamise igal ajal. Konto kustutamine ei vabasta teid kohustusest maksta tasumisele kuuluvad teenustasud.
 
11.2 Lõpetamine meie poolt. Kui me lõpetame need tingimused või teenus(t)e teiepoolse kasutamise mittemõjuval põhjusel, teeme me mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid lõpetamisest vähemalt 30 päeva ette, saates e-kirja aadressile, mille olete meile andnud, koos juhistega selle kohta, kuidas te oma sisu kätte saate. Kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, võime teenustele või tarkvarale juurdepääsu ja nende kasutamise õiguse igal ajal tühistada, kui
 
a) te olete rikkunud mõnda tingimuste sätet (või käitunud viisil, mis selgelt näitab teie tahtmatust või suutmatust tingimusi järgida);
 
b) te ei maksa õigel ajal teenuste või tarkvara eest tasusid, kui neid peaks olema;
 
c) te ilmselgelt rikute mõnda tingimuste sätet ja i) seda rikkumist ei saa parandada või kui ii) teavitame teid rikkumisest ja te ei paranda seda 14 päeva jooksul alates teate saamisest;
 
d) te füüsiliselt, verbaalselt või muul viisil kuritarvitate, ähvardate, kiusate või ahistate meid või meie töötajaid (sellisel juhul võime me kas peatada või piirata teie juurdepääsu teenustele või tarkvarale);
 
e) olete korduvalt esitanud kaebusi halvas usus või ilma mõistliku põhjuseta ning jätkate pärast seda, kui oleme palunud teil selle lõpetada (sellisel juhul võime me kas peatada või piirata teie juurdepääsu teenustele või tarkvarale);
 
f) meil on selleks seadusest tulenev kohustus (näiteks juhul, kui teenuste või tarkvara pakkumine teile on ebaseaduslik või muutub ebaseaduslikuks);
 
g) me otsustame lõpetada teenuste või toote pakkumise kas tervikuna või osaliselt (näiteks kui seadusemuudatuse tõttu on meil teenuste pakkumise jätkamine teie piirkonnas ebaotstarbekas) või kui
 
h) teie tasuta konto on olnud pikemat aega inaktiivne.
 
11.3 Lõpetamine grupiadministraatori poolt. Sellise teenuse nagu „Creative Cloud for teams” grupiadministraatorid võivad igal ajal lõpetada kasutaja juurdepääsu teenusele. Kui teie grupiadministraator lõpetab teie juurdepääsu, siis ei pruugi teil enam olla juurdepääsu sisule, mida teie või grupi teised kasutajad on selle teenuse raames ühistööruumis jaganud.
 
11.4 Kehtimajäämine. Tingimuste aegumisel või lõpetamisel võib osa teenustest või tarkvarast või kõik teenused või tarkvara lõpetada töötamise ilma ette teatamata. Kõik alalised litsentsid, mis teil on, jäävad siiski täiel määral jõusse. Teie hüvitamiskohustused, meie garantiist loobumised või vastutuste piiramised ning vaidluste lahendamise sätted, mis on sätestatud käesolevates tingimustes, jäävad kehtima.
 
12. Kontroll.
 
12.1 Skriinimine. Me ei vaata läbi kogu teenustesse või tarkvarasse üleslaaditavat sisu, aga me võime kasutada saadaolevaid tehnoloogiaid, tarnijaid või protsesse teatud liiki ebaseadusliku sisu (näiteks lapspornograafia) või muu kuritarvitusliku sisu või käitumise (näiteks tegevusmustrid, mis osutavad spämmimisele või andmepüügile, või märksõnad, mis näitavad, et täiskasvanutele mõeldud sisu on postitatud väljapoole täiskasvanutele mõeldud seina) skriinimiseks.
 
12.2 Avalikustamine. Me võime pääseda juurde teabele, mis puudutab teid või teiepoolset teenuste ja tarkvara kasutamist, või selle teabe avalikustada, a) kui see on nõutav seadusega (näiteks kui me saame kehtiva kohtukutse või läbiotsimisorderi); b) et vastata teie klienditoe saamise taotlustele või c) kui me oma äranägemisel leiame, et see on vajalik meie, meie kasutajate või üldsuse õiguste, omandi või isikliku turvalisuse kaitsmiseks.
 
13. Kaubanduskontrolli seadused.
 
Teenuste või tarkvara ja teenuste või tarkvara teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatakse USA ja rahvusvahelisi seadusi, piiranguid ja regulatsioone, millega võidakse reguleerida teenuste ja tarkvara importi, eksporti ja kasutamist. Te nõustute täitma kõiki seadusi, piiranguid ja regulatsioone.
 
14. Austraalia tarbijaseadus.
 
Miski nendes tingimustes ei püüa välistada, piirata või muuta tarbijaõigusi, mis on sätestatud 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijakaitseseadusega Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) või muude õigusaktidega, mida ei saa nõusoleku alusel välistada, piirata ega muuta. Kui CCA-st või mis tahes muust õigusaktist tulenev tingimus, garantii või tähtaeg kohaldub käesolevatele tingimustele või kui nendega antakse seoses käesolevate tingimustega seaduslik tagatis pakutud kaupade või osutatud teenuste osas (kui neid peaks olema), siis meie vastutus sellise tingimuse, garantii, tähtaja või tagatise rikkumise eest piirdub järgnevaga (meie äranägemisel), kuivõrd selliselt toimimine on võimalik: a) kaupade pakkumise korral toimime kas ühel või mitmel järgneva viisil: i) asendame kauba või pakume vastu samaväärse kauba, ii) parandame kauba, iii) tasume kaupade asendamise või samaväärsete kaupade omandamise kulud, iv) tasume kaupade parandamise kulud; b) teenuste osutamise korral toimime kas ühel või mõlemal järgneva viisil: i) osutame teenuse uuesti, ii) tasume teenuse uuesti osutamise kulud.
 
15. Vaidluste lahendamine.
 
15.1 Protsess. Probleemide või vaidluste korral nõustute kõigepealt püüdma lahendada vaidlust mitteametlikult, võttes meiega ühendust. Kui vaidlust ei lahendata 30 päeva jooksul alates esitamisest, tuleb mis tahes sellest tulenevad kohtuhagid lahendada lõpliku ja siduva vahekohtu kaudu, välja arvatud juhul, kui teie nõuded kvalifitseeruvad väiksemaks kohtuvaidluseks ja te saate need esitada väiksemate kohtuvaidluste kohtule.
 
15.2 Eeskirjad. Kui elate Põhja- või Lõuna-Ameerikas, haldab vahekohut JAMS (Santa Clara maakond, California) vastavalt oma üksikasjalikele vahekohtumenetluse-eeskirjadele. Kui elate Austraalias, Uus-Meremaal, Jaapanis, Hiina maismaaosas, Hongkongi erihalduspiirkonnas, Macau erihalduspiirkonnas, Taiwanis, Lõuna-Koreas, Indias, Sri Lankas, Bangladeshis, Nepalis või Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriigis, haldab vahekohut Singapuris asuv Singapore International Arbitration Centre (SIAC) vastavalt oma vahekohtumenetluse-eeskirjadele, mis loetakse käesolevas jaotises olevate viidete kaudu kasutustingimuste osaks. Muul juhul haldab vahekohut Londonis asuv London Court of International Arbitration (LCIA) vastavalt LCIA vahekohtu eeskirjadele. On ainult üks vahekohus, kelle teie ja Adobe ühiselt valite. Vahekohtumenetlus toimub inglise keeles, aga kõik tunnistajad, kelle emakeel ei ole inglise keel, saavad tunnistuse anda oma emakeeles ning see tõlgitakse sünkroontõlkena inglise keelde (tunnistaja kutsunud poole kulul). Vahekohtuniku tehtud otsust võib kasutada ja täitmisele pöörata igas pädeva jurisdiktsiooni kohtus, kelle jurisdiktsiooni pädevusse teie ja meie kuulume.
 
15.3 Kollektiivhagide mittelubamine. Te võite lahendada vaidlusi meiega üksnes individuaalselt ja te ei või hagi esitada hagejana või kollektiivi liikmena kollektiiv-, konsolideeritud või esindushagina.
 
15.4 Kohtulik keeld. Ilma et see piiraks eespool sätestatu kohaldamist, nõustute, et juhul, kui teie või teised volitamata isikud saavad juurdepääsu teenustele või tarkvarale või rikuvad nende kasutamisel käesolevaid tingimusi, on meil õigus taotleda kohtulikku keeldu (või sellega võrdväärset kiiret õiguskaitsevahendit) ükskõik millises jurisdiktsioonis.
 
16. Auditi õigused.
 
Kui te olete ettevõte, äriühing või organisatsioon, siis me võime mitte sagedamini kui kord 12 kuu jooksul, teatades teile 7 päeva ette, määrata meie töötaja või sõltumatu kolmandast isikust audiitori, kes on kohustatud konfidentsiaalsust säilitades kontrollima (sealhulgas manuaalne kontrollimine, elektrooniline meetod või mõlemad) teie andmeid, süsteeme ja seadmeid, tõendamaks, et teenuste või tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Lisaks annate meile 30 päeva jooksul alates meie nõudmise esitamisest kõik meie nõutavad andmed ja teabe, et saaksime tõendada, kas teenuste ja tarkvara teiepoolne installimine ja kasutamine vastab meilt saadud kehtivatele litsentsidele. Kui tõendamisel selgub, et teenuste või tarkvara kasutamine ei vasta litsentsidele, ostate viivitamata kõik vajalikud litsentsid, tellimused ning mis tahes kohaldatava hoolduse ja toe. Kui vähemmakstud tasud ületavad 5% maksmisele kuuluvatest litsentsitasudest, tasute meile ka meiepoolse tõendamise mõistlikud kulud.
 
17. Uuendused ja kättesaadavus.
 
17.1 Üldiste kasutustingimuste ja lisatingimuste uuendused. Me võime muuta käesolevaid üldisi tingimusi, mis tahes lisatingimusi või tellimuse või tühistamise tingimusi, et näiteks olla kooskõlas seadusemuudatustega või kajastada meie teenuste või tarkvara muudatusi. Te peate tingimusi regulaarselt läbi vaatama. Me postitame käesolevate tingimuste ja lisatingimuste muudatuste kohta teate sellele lehele. Kui jätkate teenustele või tarkvarale juurdepääsemist või nende kasutamist pärast muudatuste jõustumist, nõustute, et muudetud tingimused on teile siduvad.
 
17.2 Teenuste ja tarkvara uuendused. Me võime teenuseid või tarkvara (sealhulgas nende mis tahes osi või funktsioone) muuta, uuendada või need lõpetada mis tahes ajal, ilma et meil tekiks sellega seoses teie või muude isikute ees kohustusi. Kui muutused puudutavad makstud pakkumisi, teeme me mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid muudatusest, uuendusest või lõpetamisest. Kui me lõpetame teenused või tarkvara tervikuna, anname teile ka mõistliku aja teie sisu allalaadimiseks ja võime teile pakkuda ettemakstud teenuse või tarkvara kasutamata tasude proportsionaalset tagasimaksmist.
 
17.3 Kättesaadavus. Teenuseid kirjeldavad veebilehed on juurdepääsetavad üle kogu maailma, aga see ei tähenda, et kõik teenused või teenusefunktsioonid on saadaval teie riigis või et kasutaja loodud ja teenuse kaudu saadaval olev sisu on teie riigis seaduslik või kättesaadav. Meie või välisriikide valitsused võime blokeerida juurdepääsu teatud teenustele (või teatud teenusefunktsioonidele, näidisfailidele või sisufailidele). Teie kohustus on tagada, et teenuste teiepoolne kasutamine on nende teiepoolse kasutamise kohas seaduslik ja kättesaadav. Teenused ei ole saadaval kõigis keeltes.
 
18. Muutmiste ja pöördprojekteerimiste keeld.
 
Välja arvatud juhul, kui see on tingimustes selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te a) ühegi teenuse või tarkvara mis tahes osa muuta, portida, kohandada ega tõlkida või b) pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta või muul viisil proovida teada saada mis tahes teenuse või tarkvara lähtekoodi või mis tahes osa. Kui teie jurisdiktsiooni seadused annavad teile õiguse tarkvara dekompileerida, et saada teavet, mis on vajalik teenuste või tarkvara litsentsitud osade koostalitlusvõimeliseks muutmiseks teise tarkvaraga, peate te niisugust teavet kõigepealt meilt küsima. Me võime oma äranägemisel anda teile selle teabe või kehtestada niisugusele lähtekoodi kasutamisele mõistlikud tingimused, sh mõistliku tasu teenuste ja tarkvara teiepoolsele dekompileerimisele, et tagada meie ja meie tarnijate teenuste ja tarkvara omandiõiguste kaitse.
 
19. Muu.
 
19.1 Ingliskeelne versioon. Tingimuste selgitamisel või tõlgendamisel kasutatakse tingimuste ingliskeelset versiooni.
 
19.2 Teated Adobele. Teated Adobele võib saata järgmisele aadressile: contractnotifications@adobe.com.
 
19.3 Teated teile. Me võime teid teavitada e-posti teel, tavaposti teel, teenustesse postitamisega või muul seadustega lubatud viisil.
 
19.4  Mitteloovutamise kohustus. Te ei või tingimusi ega teiepoolseid tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ilma meie kirjaliku nõusolekuta loovutada ega muul viisil üle anda, ei tervikuna ega osaliselt, ja mis tahes selline katse on kehtetu. Meie võime omapoolsed tingimustest tulenevad õigused anda üle kolmandale isikule.
 
19.5 Pealkirjad. Käesolevates üldtingimustes või lisatingimustes kasutatavad pealkirjad on toodud ainult mugavuse huvides ja neid ei kasutata tähenduse või kavatsuse tõlgendamiseks.
 
19.6 Mittetäidetav säte. Kui mõni käesolevate üldtingimuste säte või mis tahes lisatingimuste säte on mingil põhjusel kehtetu või jõustamatu, jäävad üldtingimused ja lisatingimused täiel määral jõusse.
 
19.7 Õigustest mitteloobumine. Kui me ei suuda jõustada või täita tingimuste mis tahes sätet, ei kujuta see endast antud sätte tühistamist.
 
20. DMCA.
 
Me austame teiste intellektuaalomandiõigusi ning eeldame seda ka oma kasutajatelt. Me reageerime konkreetsetele teadaannetele autoriõiguste rikkumise kohta kooskõlas autorikaitseseadusega Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Adobe IP-aadresside kõrvaldamise poliitika ja tavade kohta saate lisateavet aadressil: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4–6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-et_EE-20180605_2200