Aktualizovali sme naše Všeobecné podmienky používania, aby bol jazyk zrozumiteľnejší. Pozrite si vysvetľujúce video a prečítajte si podmienky uvedené nižšie. Získate tam informácie o vysvetleniach, ktoré sme urobili, aby sme jasnejšie popísali, ako zaobchádzame s vašimi údajmi a ako ich chránime. V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov sprístupníme tieto podmienky zákazníkom na celom svete.

Všeobecné podmienky používania produktov Adobe

Zverejnené 18. júna 2024. Účinné od 18. jún 2024. Tieto Všeobecné podmienky používania nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.

Aktualizovali sme naše Všeobecné podmienky používania, aby bol jazyk zrozumiteľnejší. Pozrite si vysvetľujúce video a prečítajte si podmienky uvedené nižšie. Získate tam informácie o vysvetleniach, ktoré sme urobili, aby sme jasnejšie popísali, ako zaobchádzame s vašimi údajmi a ako ich chránime. V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov sprístupníme tieto podmienky zákazníkom na celom svete.

Naše Všeobecné podmienky používania sú právnou dohodou medzi vami a spoločnosťou Adobe. Vieme, že tento jazyk sa môže zdať zložitý, preto vám pri čítaní našich podmienok poskytujeme zhrnutia ako užitočný prehľad toho, s čím súhlasíte. Právne záväzné sú len samotné podmienky, nie tieto zhrnutia. 

V akomkoľvek obchodnom vzťahu súhlasíte so súborom podmienok. Tieto podmienky sú našou dohodou s vami o používaní produktov spoločnosti Adobe. 

Tieto Všeobecné podmienky používania („Všeobecné podmienky“), spolu s akýmikoľvek príslušnými Podmienkami špecifickými pre produkt (pozrite časť 1.2 – Podmienky špecifické pre produkt nižšie) (spoločne označovanými ako „Podmienky“) upravujú používanie a prístup na naše webové stránky, webové aplikácie a produkty, zákaznícku podporu, diskusné fóra alebo iné interaktívne oblasti alebo služby a služby, ako napríklad Creative Cloud (spoločne označované ako „Služby“) a vašu inštaláciu a používanie akéhokoľvek softvéru, ktorý poskytujeme ako súčasť Služieb, ako aj všetky aplikácie bez obmedzenia vrátane mobilných a počítačových aplikácií, Vzorových súborov a Obsahových súborov (definovaných ďalej v texte), skriptov, inštruktážnych súprav a súvisiacej dokumentácie (súhrnne označovaných ako „Softvér“). Ak ste súhlasili s Podmienkami predplatného a jeho zrušenia (https://www.adobe.com/sk/legal/subscription-terms.html), potom sa také podmienky tiež považujú za súčasť Podmienok. Ak používate a pristupujete k Službám a Softvéru prostredníctvom Adobe Value Incentive Plan („VIP“), potom sa na vás Podmienky predplatného a zrušenia nevzťahujú, ale zvyšok týchto Podmienok sa na vaše používanie a prístup k Službám a Softvéru vzťahovať bude. Ak ste s nami už uzatvorili inú zmluvu v súvislosti s konkrétnymi Službami a Softvérom, potom sú podmienky príslušnej zmluvy v sporných bodoch nadradené Podmienkam tejto zmluvy. 

Používaním služieb alebo softvéru potvrdzujete, že ste plnoletí na prijatie týchto podmienok, alebo ak nie ste, že ste získali súhlas rodičov alebo opatrovníka na prijatie týchto podmienok. 

Ak sa chcete zaregistrovať a získať individuálne Adobe ID, musíte mať viac ako 13 rokov.Školy, ktoré sa zúčastňujú na základnom a stredoškolskom vzdelávaní s názvom Používateľská ponuka, môžu vydávať dieťaťu mladšiemu ako 13 rokov Adobe ID na podnikovej úrovni v súlade s Dodatočnými podmienkami K-12 (základného a stredoškolského vzdelávania) a vysokoškolského vzdelávania pre údaje študenta (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_sk). 

1. Vaša zmluva so spoločnosťou Adobe

1.1 Výber práva a obstarávateľ

Časť 1.1 znamená:

Krajina a zákony, pod ktoré táto dohoda spadá, závisia od miesta, kde žijete. 

Ak bývate v Severnej Amerike (vrátane Spojených štátov, Kanady, Mexika, teritórií a majetkov Spojených štátov a vojenských základní Spojených štátov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú), vzťah máte so spoločnosťou Adobe Inc., spoločnosťou v USA, a Podmienky sa riadia a sú chápané a vykladané v súlade s právnymi poriadkom Štátu Kalifornia v USA, pokiaľ to nevylučuje federálne právo USA, bez ohľadu na kolízne normy. Ak sídlite mimo územia Severnej Ameriky, vzťah máte so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited, a Podmienky sa riadia a sú chápané a vykladané v súlade s právnym poriadkom Írska, ak tomu nezabraňuje miestny právny poriadok. Pre zákazníkov v Austrálii spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited pôsobí ako splnomocnenec spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzatvára túto zmluvu ako zástupca spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. Podľa miestneho práva môžete mať ďalšie práva. Nechceme tieto práva obmedzovať tam, kde to zákon zakazuje. Pre účely Podmienok pojem „Adobe“, „nás“, „my“ a „náš“ znamená buď spoločnosť Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited alebo Adobe Systems Pty Ltd., podľa toho, čo je relevantné.

1.2 Podmienky špecifické pre produkt

Časť 1.2 znamená:

Toto sú všeobecné podmienky používania, ktoré platia pre všetky produkty spoločnosti Adobe. Môžu však existovať aj podmienky špecifické pre produkty, ktoré používate. Podmienky špecifické pre produkt majú vždy prednosť pred všeobecnými podmienkami. 

Na naše Služby a Softvér vám poskytujeme licenciu, nepredávame vám ich a môže sa na ne vzťahovať jedna alebo viacero nasledujúcich dodatočných podmienok („Podmienky špecifické pre produkt“). V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Všeobecnými podmienkami používania a Podmienkami špecifickými pre produkt majú v súvislosti s danými Službami alebo Softvérom prednosť Podmienky špecifické pre produkt. Podmienky špecifické pre produkt sa môžu zmeniť, ako je opísané v časti 1.5 (Aktualizácia Podmienok) nižšie. Podmienky špecifické pre produkt môžu byť označované aj ako Dodatočné podmienky.

1.3 Podnikoví používatelia

Časť 1.3 znamená:

Ak používate individuálny plán spoločnosti Adobe, máte kontrolu nad svojím obsahom a prácou, ktorú vytvoríte.  Ak používate podnikateľský plán, vaša organizácia má prístup k vašej práci a kontrolu nad ňou. 

Ak ste dostali „Nárok“ (ktorý je definovaný ako právo na používanie, prístup a užívanie Služieb a Softvéru) od organizácie alebo skupiny vrátane, ale nielen, podniku alebo iného obchodného subjektu, vládneho subjektu, neziskovej organizácie alebo vzdelávacej inštitúcie (každá jednotlivo „Firma“) podľa jedného z obchodných plánov spoločnosti Adobe (napríklad Creative Cloud pre tímy, Creative Cloud pre podnikanie alebo Document Cloud), potom (A) ste „Podnikový používateľ“ takejto Firmy; (B) váš profil Adobe spojený s takýmto oprávnením je „Obchodný profil“; a (C) všetky odkazy na „vás“ v týchto Podmienkach znamenajú takúto Firmu a jej Podnikových používateľov, podľa toho, čo je relevantné. Ak ste Podnikovým Používateľom, súhlasíte s tým, že v dôsledku prijatia oprávnení od tohto podniku (1) spoločnosť Adobe môže tomuto podniku poskytnúť možnosť prístupu, použitia, odstránenia, zachovania a kontroly vášho Obchodného Profilu a celého obsahu v ňom obsiahnutom, či už bol odovzdaný alebo importovaný pred alebo po dátume poslednej aktualizácie týchto Podmienok; (2) vaše používanie Služieb a Softvéru sa riadi dohodou o takomto obchode so spoločnosťou Adobe a (3) spoločnosť Adobe môže takémuto podniku poskytnúť vaše osobné údaje. Prístup k bezplatným Nárokom („Bezplatné služby“) možno poskytnúť všetkým používateľom pridaným do firemnej správcovskej konzoly Admin Console (ako je definované v dodatočných podmienkach pre firemných zákazníkov uvedených v časti 1.2) a takíto používatelia sa budú považovať za Podnikových používateľov. Ak ste Podnikovým Používateľom s nárokmi od viacerých firiem, pre každú firmu môžete mať samostatný obchodný profil. Ako Podnikový Používateľ môžete mať s firmou rôzne zmluvy alebo povinnosti voči nej, ktoré môžu ovplyvniť váš Obchodný Profil alebo váš Obsah (definované v časti 4.1). Spoločnosť Adobe nezodpovedá za žiadne porušenie takýchto dohôd alebo záväzkov z vašej strany. Ak ste nedostali Nároky od Firmy (napr. ste si predplatili plán Creative Cloud pre jednotlivca a prostredníctvom tohto plánu ste získali Nároky), potom (a) ste „Osobný Používateľ“; (b) váš profil Adobe je osobný profil; (c) vo svojom osobnom účte alebo osobnom profile máte výhradný prístup a kontrolu nad všetkým Obsahom (pokiaľ nie je v Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak); a (d) všetky odkazy na „vás“ v Podmienkach vás budú označovať ako jednotlivca. Ak nároky získate prostredníctvom osobného plánu a od Firmy, ste Osobným používateľom aj Podnikovým používateľom. Osobným Používateľom ste vtedy, keď využívate nároky, ktoré ste získali prostredníctvom svojho osobného plánu, a Obchodným Používateľom ste vtedy, keď využívate oprávnenia, ktoré vám poskytol podnik.

1.4 Obchodné e-mailové domény

Ako osobný používateľ alebo firemný používateľ môžete vytvoriť účet Adobe pomocou e-mailovej adresy, ktorú vám poskytla alebo pridelila firma (napríklad pracovná e-mailová adresa). Ak s nami podnik nadviazal priamy vzťah, možno bude chcieť do tohto vzťahu pridať váš účet. Ak k tomu dôjde, môže Firma po predchádzajúcom oznámení od Firmy alebo od nás previesť váš účet na účet Firmy. To znamená, že Firma môže (A) získať prístup k účtu; (B) prevziať kontrolu nad účtom a akýmkoľvek Obsahom v ňom, či už je uložený, odovzdaný alebo importovaný pred alebo po dátume poslednej aktualizácie Podmienok; a (C) odporučiť akýkoľvek Nepodnikový Obsah spojený s takýmto účtom presunúť na nový účet, ktorý využíva e-mailovú adresu, ktorá nie je spojená s takouto Firmou. Vy, ako Osobný používateľ s účtom Adobe priradeným Firme alebo Podnikový používateľ tiež berie na vedomie, že spoločnosť Adobe môže poskytnúť vaše osobné údaje takejto Firme (v záujme prehľadnosti vrátane delenia sa o vaše informácie so správcom vašej Firmy), ako je vaše meno, e-mailová adresa a informácie o Nároku. Ak nechcete, aby firma mala prístup k účtu, profilu, jeho používaniu, odstráneniu, zachovaniu alebo ovládaniu, potom s týmto účtom nepoužívajte e-mailovú adresu firmy. Informácie o úložisku a prístupu k Obsahu a o tom, ako môžete zmeniť e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom, nájdete tu: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_sk. Spoločnosť Adobe sa môže deliť s Podnikovým používateľom o informácie o Firme, ako sú napríklad meno a e-mailová adresa správcu. 

1.5 Aktualizácie podmienok

Časť 1.5 znamená:

Niekedy dôjde k zmene. Upozorníme vás, keď dôjde k dôležitým zmenám týchto podmienok alebo vášho predplatného. 

Z času na čas môžeme vykonať zmeny v Podmienkach, od odstraňovania preklepov až po zmeny v zásadách. Upozorníme vás, ak urobíme nejaké dôležité zmeny.  Žiadne takéto zmeny sa nebudú vzťahovať na žiadny spor medzi vami a spoločnosťou Adobe, ktorý vznikne pred dátumom zverejnenia revidovaných Podmienok obsahujúcich takéto zmeny, alebo keď tieto Podmienky inak nadobudnú účinnosť. Podmienky pravidelne kontrolujte.  Ak so zmenenými Podmienkami nesúhlasíte, musíte prestať používať naše Služby a Softvér, a ak je to relevantné, zrušiť svoje predplatné.

2. Ochrana osobných údajov

2.1. Ochrana osobných údajov

Informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame alebo inak spracúvame informácie o vás a o vašom používaní našich Služieb a Softvéru, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov: (http://www.adobe.com/go/privacy_sk). Preferencie informácií máte možnosť spravovať tu: https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html.

2.2 Náš prístup k vášmu Obsahu

Časť 2.2 znamená:

Nikto okrem vás nevlastní váš obsah, ale my potrebujeme prístup k vášmu obsahu, ktorý je potrebný na prevádzku aplikácií a služieb spoločnosti Adobe. Náš prístup obmedzujeme na veľmi špecifické účely.  

Obsah, ktorý je na našich serveroch, kontrolujeme, aby sme preverili určité typy nezákonného obsahu (napríklad materiál so sexuálnym zneužívaním detí) alebo iný urážlivý obsah alebo správanie (napríklad vzorce činnosti, ktoré naznačujú spam alebo phishing). Tento proces začíname automatickou kontrolou riadenou strojom, ale ak naše automatické systémy alebo iný používateľ nahlási problém, osoba môže skontrolovať obsah a potvrdiť, či je nezákonný alebo zneužívajúci.  

Osoba môže skontrolovať váš obsah na našich serveroch za obmedzených okolností, napríklad na vašu žiadosť, keď sa rozhodnete, že nám dovolíte použiť váš obsah na zlepšenie našich produktov, alebo keď je váš obsah označený alebo nahlásený ako nezákonný. 

Nasledujúce nerobíme: Neprehľadávame ani nekontrolujeme obsah, ktorý je uložený lokálne vo vašom zariadení. Taktiež netrénujeme modely generatívnej umelej inteligencie na vašom obsahu ani obsahu vašich zákazníkov, pokiaľ ste obsah neodoslali na trh Adobe Stock. 

Rešpektujeme vaše práva na váš Obsah (definované v časti 4.1) a obmedzujeme náš prístup k vášmu Obsahu nasledujúcimi spôsobmi: 

(A) Prevádzkové použitie. Naše Služby a Softvér budú pristupovať k vášmu lokálnemu Obsahu a Obsahu v cloude, aby umožnili normálne fungovanie Služieb a Softvéru, napríklad tým, že Photoshopu umožnili otvoriť váš súbor, aby ste ho mohli upravovať. 

(B) Žiadne skenovanie ani kontrola lokálneho Obsahu. V prípade Obsahu uloženého lokálne vo vašom zariadení („Lokálny obsah“) váš Obsah neprehľadávame ani nekontrolujeme.

(C) Nelegálny a zneužívajúci Obsah v cloude. V prípade Obsahu, ktorý ste nahrali na naše servery alebo vytvorili pomocou našich cloudových služieb („Obsah v cloude“), môže byť Obsah automaticky skontrolovaný, aby sme sa uistili, že nehostíme nelegálny alebo zneužívajúci Obsah, ako je materiál so sexuálnym zneužívaním detí.

(D) Analýza obsahu s Obsahom v cloude. Na základe vašich práv na odhlásenie môžeme vykonávať Analýzu obsahu (pozri časť 4.3(B)) s Obsahom v cloude, aby nám pomohla pochopiť, ako naši používatelia používajú naše Služby a Softvér, aby sme mohli zlepšiť vaše Služby a Softvér a poskytnúť vám odporúčania a prispôsobiť si svoje skúsenosti. Získajte ďalšie informácie o práve odhlásiť sa z našej Analýzy obsahu pomocou vášho Obsahu (adobe.com/go/contentanalysisfaq_sk) a údajov o používaní (adobe.com/go/usagedatafaq_sk). Štatistiky z Analýzy obsahu môžu byť použité na informovanie o našom marketingu pre vás, s výhradou vašich práv na odhlásenie a súhlas s naším marketingom. 

(E) Verejný a zdieľaný Obsah v cloude. V prípade Obsahu v cloude na našej platforme Adobe Stock a iných verejne prístupných platformách, ako sú komunity Behance a Lightroom, všetok Obsah v cloude podlieha kontrole z hľadiska problémov duševného vlastníctva a bezpečnosti (napríklad násilie a nahota).  Ak sa rozhodnete zdieľať svoj Obsah v cloude s ostatnými pomocou nášho Softvéru a Služieb, môžeme tento zdieľaný Obsah v cloude automaticky skontrolovať a označiť zneužívajúce správanie (ako je spam alebo phishing).

(F) Generatívna umelá inteligencia  Váš lokálny Obsah alebo Obsah v cloude nepoužijeme na trénovanie modelov generatívnej umelej inteligencie okrem Obsahu, ktorý sa rozhodnete odoslať na trh Adobe Stock, a toto použitie sa riadi samostatnou dohodou Adobe Stock Contributor. 

(G) Kontrola Obsahu v cloude človekom. V prípade Obsahu v cloude môže kontrola človekom nastať za obmedzených okolností: 

 1. keď sa nás opýtate (napríklad kontaktovanie nášho tímu podpory); 
 2. keď svoj Obsah v cloude sprístupníte verejnosti (napríklad v službe Adobe Stock alebo Behance); 
 3. keď je váš Obsah v cloude označený alebo nahlásený ako nezákonný alebo zneužívajúci (napríklad materiály so sexuálnym zneužívaním detí) alebo 
 4. keď sa prihlásite do predbežnej verzie, beta verzie alebo programu na zlepšenie produktu (ako je program na zlepšenie programu Adobe Photoshop). Ďalšie informácie 

Váš lokálny Obsah nikdy nekontrolujeme my. 

2.3 Dohody o ochrane údajov

V niektorých krajinách právne predpisy vyžadujú, aby sme s vami uzavreli dohodu o ochrane údajov, ak pre vás spracúvame Osobné údaje (v zmysle definície v príslušnej dohode) ako súčasť našich Služieb a Softvéru. Týmito dohodami sú Dohoda o spracovaní údajov v EÚ alebo Podmienky ochrany údajov, ktoré nájdete na týchto miestach: 

(A) Dohoda o spracovaní údajov Európskej únie („EÚ“) (alebo „DSÚ“). Podmienky DSÚ platia tam, kde poskytujete Osobné údaje (v zmysle definície v DSÚ) zhromaždené od jednotlivcov z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a Spojeného kráľovstva a kde ste „Prevádzkovateľ“ a spoločnosť Adobe je „Sprostredkovateľ“ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 („DPR“) alebo akéhokoľvek nástupnického právneho predpisu v prípade nariadenia GDPR spojeného s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Podmienky DSÚ nájdete tu: www.adobe.com/go/tou-dpa

(B) Podmienky ochrany údajov. Podmienky ochrany údajov sa uplatňujú, ak poskytnete Osobné údaje (v zmysle definície v Podmienkach ochrany údajov) získané od jednotlivcov mimo EHP a Spojeného kráľovstva a ak spoločnosť Adobe spracúva (ako sú definované v Podmienkach ochrany údajov) tieto údaje na váš pokyn a vo vašom mene. Podmienky ochrany údajov sú dostupné tu: https://www.adobe.com/go/dpt-ww

2.4 Citlivé osobné údaje

Súhlasíte, že nebudete zhromažďovať, spracúvať ani uchovávať žiadne Citlivé osobné údaje (v zmysle definície nižšie) pomocou Služieb a Softvéru, s výnimkou prípadov (A) priamo autorizovaných spoločnosťou Adobe, (B) určených Službami a Softvérom alebo (C) ktoré sa riadia podľa Podmienok špecifických pre produkt. Súhlasíte s tým, že nebudete prenášať, zverejňovať ani nesprístupňovať citlivé osobné informácie a údaje spoločnosti Adobe alebo jej treťostranným poskytovateľom. „Citlivé osobné údaje“ sú finančné údaje jednotlivca, údaje týkajúce sa sexuálneho správania alebo sexuálnej orientácie jednotlivca, lekárske alebo zdravotné údaje chránené podľa akýchkoľvek zákonov o ochrane údajov o zdraví, biometrické údaje (na účely jednoznačnej identifikácie jednotlivca), osobné údaje detí chránené podľa akýchkoľvek zákonov o ochrane údajov o deťoch, (napríklad osobné údaje definované podľa zákona USA o ochrane súkromia detí online („COPPA“)) a akékoľvek ďalšie typy informácií uvedené v tomto termíne alebo v akomkoľvek podobnom termíne (napríklad „citlivé osobné údaje“ alebo „osobitné kategórie osobných údajov“), ako sa používajú v platných zákonoch o ochrane údajov alebo súkromia. Ak ste Firma, súhlasíte aj s tým, že zabezpečíte, aby Podnikoví používatelia dodržiavali túto časť 2.4 (Citlivé osobné údaje). 

2.5 Prenos osobných údajov

Informácie spracovávame a ukladáme v USA a ďalších krajinách. Používaním našich Služieb a Softvéru súhlasíte s tým, že udeľujete spoločnosti Adobe oprávnenie na prenos vašich osobných údajov cez štátne hranice a do iných krajín, v ktorých spoločnosť Adobe a jej partneri pôsobia. 

3. Používanie Služieb a Softvéru

3.1 Licencia

Časť 3.1 znamená:

Spoločnosť Adobe vám udeľuje určité práva na používanie licencie na aplikácie a služby spoločnosti Adobe. 

Za predpokladu, že budete dodržiavať Podmienky a príslušné právne predpisy, vám týmto udeľujeme nevýhradné, obmedzené a odvolateľné právo (ako sa uvádza v tomto dokumente) na inštaláciu, prístup a používanie Služieb a Softvéru, ktoré vám sprístupňujeme a na ktoré od nás získavate licenciu. Každú licenciu môže používať iba jedna (1) osoba a nie je možné sa o ňu deliť. Na konci vášho licenčného obdobia vyprší platnosť vašich licencií, ako je uvedené v dokumentoch vašej objednávky alebo v  Podmienkach predplatného a jeho zrušenia. Verzie Služieb a Softvéru dostupné v čase obnovenia sa od verzií dostupných pri prvom získaní licencie na ne od spoločnosti Adobe môžu líšiť. Verzie Služieb a Softvéru, ktoré spoločnosť Adobe podporuje, nájdete tu: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines.html. Súhlasíte s tým, že vaše rozhodnutie o používaní, prístupe alebo licencovaní Softvéru a Služieb nie je podmienené poskytnutím akýchkoľvek budúcich funkcií alebo prvkov, a nezávisí ani od žiadnych našich ústnych alebo písomných verejných komentárov týkajúcich sa budúcich funkcií alebo prvkov. 

3.2 Duševné vlastníctvo spoločnosti Adobe

Časť 3.2 znamená:

Spoločnosť Adobe vlastní svoje produkty a služby a poskytuje vám licenciu na ich používanie. 

Zostávame (podľa relevancie my a naši poskytovatelia licencie) jedinými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov v spojitosti so Službami a Softvérom. Pokiaľ nie je uvedené v týchto Podmienkach inak, neposkytujeme vám žiadne práva na patenty, autorské práva, obchodné tajomstvá, ochranné známky ani žiadne iné práva týkajúce sa položiek v Službách alebo Softvéri. To znamená, že nesmiete používať naše obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky alebo logá v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nie sú naše, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zmätenie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nevyplývajú z týchto Podmienok. 

3.3 Uchovávanie

Časť 3.3 znamená:

Nechceme, aby ste odišli, ale ak zrušíte svoje predplatné Adobe, pred zrušením si vezmite všetok svoj obsah so sebou.  

Po zrušení sa predplatné pokúsime nejaký čas uložiť pre prípad, že by ste ho neskôr potrebovali. Vyhradzujeme si však právo obsah vymazať.  

Aj keď Služby poskytujú úložisko a túto funkciu umožňujú príslušné služby, svoje Zákaznícke písma pre Obsah a Creative Cloud vám odporúčame pravidelne zálohovať kdekoľvek inde. Môžeme vytvoriť primerané technické obmedzenia, ako napr. obmedziť veľkosť súboru, úložný priestor, kapacitu na spracovanie a iné atribúty. Poskytovanie Služieb môžeme pozastaviť, pokiaľ nebudete v obmedzení úložného priestoru priradeného k vášmu účtu. Na konci vášho licenčného obdobia využijeme komerčne primerané úsilie, aby ste mohli svoj Obsah previesť zo Služieb. Prenos sa musí uskutočniť do tridsiatich (30) dní od dátumu ukončenia alebo vypršania vášho licenčného obdobia. Na konci tohto 30-dňového obdobia na prenos si vyhradzujeme právo odstrániť váš Obsah. Pred ukončením vašej licencie by ste si mali stiahnuť všetok Obsah, ktorý ste si do Služieb uložili.

3.4 Obsah generovaný používateľmi

Časť 3.4 znamená:

Používatelia môžu nahrávať a zdieľať svoj obsah pomocou našich produktov a my za tento obsah nezodpovedáme. Ak nájdete urážlivý obsah, môžete ho nahlásiť, aby sme ho skontrolovali.  

Môžeme byť hostiteľmi obsahu generovaného používateľmi od našich používateľov. Ak pristupujete k našim Službám, možno sa stretnete s obsahom generovaným používateľmi, ktorý je nezákonný alebo ktorý sa vám zdá urážlivý alebo znepokojujúci. Za obsah vytvorený používateľom nenesieme žiadnu zodpovednosť. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Oznámiť“, ak je dostupné, a tento obsah oznámiť. Viac informácií o našich zásadách a postupoch moderovania obsahu vrátane toho, ako nám nahlásiť obsah, nájdete v našom Centre transparentnosti .

3.5 Vzorové súbory

Vzorové súbory“ sú zvukové, obrazové, video alebo iné obsahové súbory, ktoré spoločnosť Adobe poskytuje na použitie v kurzoch, ukážkach a na iné skúšobné účely, ktoré možno považovať za vzorové súbory. Vzorové súbory nemôžu byť použité na žiadny iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Vzorové súbory nemôžete distribuovať žiadnym spôsobom, ktorý umožňuje tretej strane používať, sťahovať, extrahovať alebo získať prístup k vzorovým súborom ako samostatný súbor, a vo Vzorových súboroch si nemôžete nárokovať žiadne práva. 

3.6 Obsahové súbory

Časť 3.6 znamená:

Máte právo používať obsah alebo aktíva, ktoré vám sprístupňujeme. Tento obsah môžete dokonca zmeniť alebo upraviť vo svojej práci. 

Obsahové súbory“ sú majetok spoločnosti Adobe poskytovaný ako súčasť Služieb a Softvéru. Ak sa v dokumentácii alebo v konkrétnych licenciách (okrem iného vrátane Podmienok špecifických pre produkt) neuvádza inak, udeľujeme vám osobnú, nevýhradnú, ďalej nelicencovateľnú (s výnimkou prípadu, ak ste Podnikový používateľ; v tomto prípade podlicencovateľnú Podnikovým používateľom) a neprenosnú licenciu na používanie Obsahových súborov na vytvorenie konečného použitia (t. j. odvodenej aplikácie alebo produktu, ktorý ste vytvorili), do ktorých sú pre vaše použitie vložené Obsahové súbory alebo ich odvodeniny („Konečné použitie“). Pred zaradením do Koncového použitia môžete Obsahové súbory upraviť. Obsahové súbory môžete reprodukovať a distribuovať len v súvislosti s Koncovým použitím, avšak za žiadnych okolností nemôžete distribuovať Obsahové súbory samostatne nad rámec Koncového použitia. 

3.7 Bezplatné členstvá, bezplatné služby, bezplatné ponuky a bezplatné skúšobné verzie

Časť 3.7 znamená:

Naše produkty a služby vám môžeme ponúkať bezplatne, napríklad bezplatné členstvá alebo skúšobné predplatné.  

Spoločnosť Adobe môže podľa vlastného uváženia poskytovať bezplatné členstvo, Bezplatné služby, bezplatné ponuky a bezplatné skúšobné predplatné. Ak je vám prístup k Službám a Softvéru poskytnutý bezplatne, formou Bezplatných služieb alebo na skúšobné účely, takýto prístup sa riadi týmito Podmienkami. Spoločnosť Adobe môže podľa svojho uváženia kedykoľvek pred, alebo počas bezplatného obdobia formou Bezplatných služieb alebo počas skúšobného obdobia, bezplatný alebo skúšobný prístup ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám, v rozsahu povolenom platným zákonom, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane prevencie zneužitia bezplatného prístupu prostredníctvom Bezplatných služieb alebo zneužitia skúšobného prístupu. Po uplynutí bezplatného obdobia vo forme Bezplatných služieb alebo skúšobného obdobia môžete pokračovať v používaní Služieb alebo Softvéru v rámci plateného predplatného, ak je k dispozícii alebo ak to spoločnosť Adobe nepovolí inak. Počas bezplatného obdobia vo forme Bezplatných služieb alebo skúšobného obdobia sa na Služby a Softvér nevzťahujú žiadne výslovné ani predpokladané záruky, všetky Služby a Softvér sa poskytujú „tak, ako sú“ so všetkými chybami a neposkytuje sa žiadna technická alebo iná podpora. 

3.8 Verzia NFR

 Spoločnosť Adobe môže tiež Softvér alebo Služby označiť ako „skúšobná verzia“, „na hodnotenie“, „nie na opätovný predaj“ alebo iným podobným označením („Verzia NFR“). Verziu NFR môžete nainštalovať a používať iba počas tohto obdobia a na účely, ktoré sme uviedli v ponuke verzie NFR. Materiály, ktoré vyprodukujete pomocou Verzie NFR, nesmiete používať na žiadne komerčné účely. 

3.9 Adobe Talent

 (A) Nesmiete uverejňovať úlohy, ktoré poukazujú na konkrétne pracovné súťaže alebo iné príležitosti, ktoré požadujú prispôsobenú a neplatenú tvorivú prácu od tvorivých odborníkov. Všetky takéto príspevky môžu byť odstránené bez vrátenia platby. 

(B) Ponúkame platenú funkciu „Talent Search“ určenú náborovým pracovníkom a spoločnostiam, ktoré sa snažia objaviť a najať si kreatívne talenty. Odovzdaním verejného profilu alebo verejného projektu do služieb súhlasíte s tým, že verejné informácie môžu byť zahrnuté do výsledkov funkcie Talent Search.  

3.10 Zákaznícke Písma služby Creative Cloud

Časť 3.10 znamená:

Pred nahraním akýchkoľvek písiem do produktov spoločnosti Adobe sa uistite, že máte práva na používanie týchto písiem. 

(A) Pre všetky písma alebo súbory fontov, ktoré odovzdáte alebo odošlete do Služieb a Softvéru („Zákaznícke Písma služby Creative Cloud“) vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky potrebné práva, ktoré nám umožňujú používať, reprodukovať, zobrazovať, hostiť a distribuovať Zákaznícke Písma služby Creative Cloud prostredníctvom Služieb a Softvéru pre vaše použitie. Zákaznícke Písma služby Creative Cloud sa nepovažujú za Obsah, ako sa to definuje v Zmluvných Podmienkach. Všetky práva na neupravené Zákaznícke písma Creative Cloud si ponechávate. Beriete na vedomie, že umožnenie zobrazenia akéhokoľvek Zákazníckeho písma Creative Cloud pomocou Služieb a Softvéru na vaše použitie môže vyžadovať, aby sme použili Technológiu spoločnosti Adobe vrátane našej vlastnej technológie optimalizácie písma, a že si vyhradzujeme všetky práva na takúto Technológiu spoločnosti Adobe. „ Technológia Adobe“ znamená technológiu, ktorú vlastníme alebo na ktorú nám udelila licenciu tretia strana (vrátane Služieb a Softvéru a všetkých súvisiacich práv duševného vlastníctva na celom svete), akúkoľvek spätnú väzbu, ktorá nám bola poskytnutá a ktorá je začlenená do vyššie uvedeného, a akékoľvek úpravy alebo rozšírenia vyššie uvedeného, kedykoľvek alebo kdekoľvek boli vyvinuté. Spoločnosť Adobe neprehlasuje ani nezaručuje, že akékoľvek takéto Zákaznícke Písmo služby Creative Cloud bude kompatibilné alebo vhodné na použitie so Službami alebo Softvérom.  

(B) V prípade, že nás informuje tretia strana alebo sa dozvieme, že nemáte práva, na ktoré zaručujete oprávnenie v oddiele 3.10 (A) (Zákaznícke Písma služby Creative Cloud) alebo že vaše Zákaznícke Písma služby Creative Cloud porušujú Práva duševného vlastníctva tretej strany, potom zo služieb alebo z obsahu, v ktorých sa tieto Zákaznícke Písma služby Creative Cloud používajú, môžeme z vášho účtu Zákaznícke Písma služby Creative Cloud odstrániť. Beriete na vedomie, že ak odstránime vaše Zákaznícke písma Creative Cloud z vášho účtu, Služby alebo Obsah, ktorý využíva Zákaznícke písma Creative Cloud, alebo zobrazenie vášho Obsahu sa môže zmeniť a v súvislosti s týmto odstránením nenesieme žiadnu zodpovednosť. Informácie o tom, ako sa môže váš Obsah zmeniť, nájdete tu: https://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_sk

(C) Náš prístup k vašim Zákazníckym Písmam služby Creative Cloud môžete kedykoľvek odvolať a naše práva kedykoľvek ukončiť odstránením týchto písiem z tejto Služby.  

(D) Po zrušení alebo zatvorení vášho účtu si vyhradzujeme právo vaše Zákaznícke písma Creative Cloud odstrániť. Niektoré kópie vašich Zákazníckych Písiem služby Creative Cloud však môžu byť uchované ako súčasť našich pravidelných záloh. 

(E) Môžeme zhromažďovať informácie súvisiace s vaším používaním Zákazníckych písiem služby Creative Cloud, ako sú napríklad názvy Zákazníckych písiem služby Creative Cloud, ktoré odovzdáte, a ako Zákaznícke písma služby Creative Cloud používate. 

3.11 Iné typy licencií

Časť 3.11 znamená:

Možno budete môcť použiť beta verziu našich produktov. Tieto produkty sú vo vývoji a nie sú konečnými verziami, takže pri ich používaní sa môžu vyskytnúť problémy alebo chyby. Ak sa rozhodnete použiť beta verziu, môže dôjsť k ľudskej kontrole vášho obsahu. 

Spoločnosť Adobe vás tiež môže požiadať, aby ste zachovali dôvernosť používania jej beta verzií. 

(A) Verzia pred vydaním alebo verzia Beta. Služby a Softvér alebo funkciu Služieb a Softvéru môžeme označiť ako verziu pred vydaním alebo verziu Beta („Verzia Beta“). Verzia Beta nepredstavuje finálne Služby a Softvér a môže obsahovať chyby, ktoré môžu spôsobiť systémovú alebo inú chybu a stratu dát. Môžeme sa rozhodnúť, že komerčnú verziu verzie Beta nevydáme. Ak to požadujeme, verziu Beta musíte okamžite prestať používať a všetky jej kópie zničiť. Výmenou za používanie Verzie Beta súhlasíte s tým, že spoločnosť Adobe môže zhromažďovať údaje, vrátane údajov o zlyhaní, týkajúce sa vášho používania Verzie Beta a analyzovať váš Obsah, vrátane manuálnej kontroly človekom, s cieľom vylepšenia našich Služieb a Softvéru a prispôsobenia vašej skúsenosti bez ohľadu na to, či ste so zhromažďovaním údajov o používaní verzie, ktorá nie je Beta, súhlasili, alebo nie. Ak si neželáte, aby sa vaše používanie sledovalo alebo sa analyzoval váš Obsah, musíte používanie Verzie Beta prerušiť jej odinštalovaním alebo využitím verzie Služieb a Softvéru, ktorá nie je vo verzii Beta. Tieto ustanovenia nahrádza akákoľvek samostatná zmluva, ktorú s vami uzavrieme a ktorá upravuje Verziu Beta. 

(B) Vzdelávacia verzia. Ak označíme Služby alebo Softvér ako na používanie vzdelávacími pracovníkmi („Vzdelávacia verzia“), Vzdelávaciu verziu môžete používať len vtedy, ak spĺňate požiadavky na spôsobilosť uvedené na adrese https://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_sk. Vzdelávaciu verziu môžete nainštalovať a používať iba v krajine, kde ste kvalifikovaný ako používateľ v oblasti vzdelávania. Ak žijete v EHP, potom slovo „krajina“ v predchádzajúcej vete znamená EHP. 

3.12 Služby a Softvér tretích strán

Časť 3.12 znamená:

Niektoré z našich produktov vám umožňujú prístup k aplikáciám alebo službám tretích strán, ako sú aplikácie sociálnych médií a doplnky, ale spoločnosť Adobe za tieto nástroje nezodpovedá. Riadia sa podmienkami poskytovateľov tretích strán. 

Spoločnosť Adobe vám môže prostredníctvom Služieb a Softvéru sprístupniť softvér a služby tretích strán (vrátane doplnkov a rozšírení). Softvér a služby tretích strán nie sú Službami a Softvérom, ako sú definované v Podmienkach, a vaše nadobudnutie a používanie takéhoto softvéru a služieb tretích strán je výlučne medzi vami a treťou stranou. Niektoré podmienky tretích strán, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie Služieb a Softvéru, sú dostupné tu: https://www.adobe.com/go/thirdparty_sk a https://www.adobe.com/sk/legal/permissions/image-notice.html). Zodpovedáte za dodržiavanie všetkých príslušných podmienok tretích strán. 

4. Váš Obsah

Časť 4 znamená:

Váš obsah je váš obsah. Vy ho vlastníte a nie my.

4.1 Obsah

Obsah“ znamená akýkoľvek text, informácie, komunikáciu alebo materiál, ako sú zvukové súbory, video súbory, elektronické dokumenty alebo obrázky, ktoré nahráte, importujete, vložíte na použitie alebo vytvoríte pomocou Služieb a Softvéru.  

4.2 Vlastníctvo

Vo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Adobe si vy (ako Podnikový používateľ alebo Osobný používateľ podľa potreby) ponechávate všetky práva a vlastníctvo svojho Obsahu. Nerobíme si žiadny právny nárok na vlastníctvo vášho Obsahu.  

4.3 Licencie k vášmu Obsahu

Časť 4.3 znamená:

Vlastníte svoj obsah. Aby ste však mohli používať naše produkty a služby, potrebujeme, aby ste nám dali povolenie na použitie vášho obsahu, keď je uložený alebo spracovaný v našom cloude. Toto povolenie sa nazýva licencia.   

Táto licencia nám umožňuje poskytovať vám naše produkty a služby, napríklad ak chcete zdieľať svoj obsah alebo publikovať svoj obsah na Behance. Pretože je to váš obsah, nie náš. 

Táto licencia nám nedáva právo trénovať modely generatívnej umelej inteligencie pomocou vášho obsahu ani obsahu vašich zákazníkov. Netrénujeme modely generatívnej umelej inteligencie na vašom obsahu ani obsahu vašich zákazníkov, pokiaľ ste obsah neodoslali na trh Adobe Stock.  

Pýtame sa aj, či by ste nám chceli pomôcť zlepšiť naše produkty a služby, ale nikdy to nie je vyžadované. Keď sa rozhodnete pomôcť nám vylepšiť naše produkty, na tento konkrétny účel potrebujeme obmedzenú licenciu na váš obsah.  

(A) Licencia na Obsah v cloude na prevádzkovanie Služieb a Softvéru vo vašom mene. Výhradne za účelom prevádzkovania Služieb a Softvéru vo vašom mene a podľa časti 4.2 (Vlastníctvo) vyššie, ktorá uvádza, že vo všetkých prípadoch, keď vlastníte svoj Obsah, nám udeľujete nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na vykonávanie nasledujúcich činností s vaším Obsahom v cloude: 

 1. reprodukovanie  
  (napríklad na vytváranie kópií svojho Obsahu v cloude na našich serveroch, aby ste mohli nahrávať Obsah v cloude na naše servery, kopírovanie a vkladanie Obsahu v cloude medzi viacero projektov Adobe Express, vytváranie kópií knižníc Creative Cloud Libraries, vytváranie kópií naprieč servermi, ktoré pomáhajú predchádzať strate údajov, alebo ukladanie Obsahu v cloude do vyrovnávacej pamäte v sieťach na doručovanie Obsahu s cieľom zlepšiť rýchlosť prezerania a sťahovania Obsahu uloženého na našich serveroch);   
 2. distribuovanie  
  (napríklad na zverejnenie vašej práce pod vaším vedením na platformách alebo službách tretích strán, na zdieľanie Obsahu v cloude pod vaším vedením prostredníctvom našich Služieb vašim priateľom, rodine a kolegom alebo na umožnenie týmto oprávneným ľuďom sťahovať váš Obsah v cloude s vaším povolením); 
 3. vytváranie odvodených diel  
  (napríklad na komprimovanie obrázku na použitie ako miniatúru, odstránenie pozadia obrázka podľa vlastného uváženia alebo preloženie Obsahu v cloude do iného jazyka); 
 4. verejne zobraziť
  (napríklad v prípade obrázka alebo dokumentu na zverejnenie obrázka alebo dokumentu na verejnom majetku, ako je Behance alebo platforma tretej strany podľa vašich pokynov, ale žiadne používanie obrázku alebo dokumentu na obchodovanie alebo propagáciu spoločnosti Adobe); 
 5. verejne vystupovať  
  (napríklad na umožnenie prehrávania videa vo verejných zariadeniach alebo na platformách tretích strán podľa vašich pokynov, ale žiadne používanie videa na marketing alebo propagáciu spoločnosti Adobe) a  
 6. udeliť sublicenciu vyššie uvedených práv tretím stranám konajúcim v našom mene (využívame napríklad dôveryhodných poskytovateľov infraštruktúry cloudu a siete na doručovanie obsahu podliehajúce obmedzeniam dôvernosti a súkromia, aby sme vám poskytli rýchlejší prístup k vášmu Obsahu v cloude).

Čo spoločnosť Adobe nerobí

Neudelíme (ani nemôžeme udeliť) tretej strane sublicenciu, ktorá je väčšia ako práva, ktoré nám dávate.  
Podľa tohto článku 4.3(A) nemáme právo používať váš Obsah na marketing alebo propagáciu spoločnosti Adobe a nebudeme ho na dané účely používať.  
Tieto práva nepoužijeme na trénovanie modelov generatívnej umelej inteligencie na vašom Obsahu a nepoužijeme sublicenčné práva na to, aby niekto iný trénoval modely generatívnej umelej inteligencie na vašom Obsahu, s výnimkou vašej konkrétnej žiadosti (napríklad keď nás požiadate o trénovanie vlastného modelu na vašom Obsahu). 

(B) Licencia na Obsah v cloude na zlepšenie našich Služieb a Softvéru.(B) Licencia na Obsah v cloude na zlepšenie našich Služieb a Softvéru. Výhradne na účely našej internej analýzy toho, ako používate naše Služby a Softvér a charakteristiky vášho Obsahu (ako je typ súboru a štrukturálne atribúty) (spolu „Analýza obsahu“), nám udeľujete nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na vykonávanie nasledujúcich činností na zlepšenie našich Služieb a Softvéru: 

 1. reprodukovať (napríklad na vytváranie kópií vášho Obsahu v cloude v našich interných úložiskách súborov);
 2. vytvárať odvodené diela (napríklad na konverziu medzi formátmi súborov alebo orezanie Obsahu v cloude) a 
 3. udeliť sublicenciu vyššie uvedených práv tretím stranám konajúcim v našom mene (napríklad môžeme využiť dôveryhodných predajcov a dodávateľov, ktorí podliehajú obmedzeniam dôvernosti a ochrany osobných údajov, aby v našom mene robili Analýzu obsahu).

Neudelíme (ani nemôžeme udeliť) tretej strane sublicenciu, ktorá je väčšia ako práva, ktoré nám dávate.  

Podľa tohto článku 4.3(B) nemáme právo verejne zobrazovať váš Obsah ani dovoliť tretím stranám zlepšovať ich produkty pomocou vášho Obsahu. 

(C) Môžete sa rozhodnúť, že sa nezúčastníte Analýzy obsahu.

 1. Práva na odhlásenie. Máte právo odhlásiť sa z vykonávania Analýzy obsahu pomocou vášho Obsahu (https://www.adobe.com/go/contentanalysisfaq_sk) a údajov o používaní (https://www.adobe.com/go/usagedatafaq_sk).
 2. Generatívna umelá inteligencia Váš Obsah nepoužijeme na trénovanie modelov generatívnej umelej inteligencie okrem Obsahu, ktorý sa rozhodnete odoslať na trh Adobe Stock, a toto použitie sa riadi samostatnou dohodou Adobe Stock Contributor. 

4.4 Zdieľanie vášho Obsahu

(A) Zdieľanie.  Niektoré Služby a Softvér môžu poskytovať funkcie, ktoré vám umožnia Zdieľanie vášho Obsahu s inými používateľmi alebo jeho zverejnenie. „Zdieľať“ znamená posielať e-mailom, posielať poštou, prenášať, streamovať, odovzdávať alebo iným spôsobom sprístupňovať (nám alebo iným používateľom) prostredníctvom vášho používania Služieb a Softvéru. Iní používatelia môžu používať, kopírovať, modifikovať alebo opätovne zdieľať váš Obsah rôznymi spôsobmi. Dôsledne zvážte, čo budete zdieľať alebo zverejňovať, pretože ste v plnej miere zodpovední za Obsah, ktorý zdieľate. 

(B) Úroveň prístupu. Nemonitorujeme ani nemáme kontrolu nad tým, čo iní robia s vaším Obsahom. Ste zodpovedný za určenie hraníc, ktoré sa vzťahujú na váš Obsah, a za aplikovanie príslušnej úrovne prístupu na váš Obsah. Ak nezvolíte úroveň prístupu vo vzťahu k vášmu obsahu, systém môže prednastaviť to najtolerantnejšie nastavenie. Je vašou zodpovednosťou dať iným používateľom vedieť, ako môže byť váš Obsah zdieľaný, a prispôsobiť nastavenia vo vzťahu k prístupu alebo k zdieľaniu vášho Obsahu. 

(C) Komentáre. Akékoľvek komentáre, ktoré prostredníctvom Služieb a Softvéru odošlete, nie sú anonymné a môžu ich zobraziť ostatní používatelia. V niektorých Službách a Softvéri vaše komentáre môžete zmazať vy, iní používatelia alebo my.

(D) Odstránenie vášho Obsahu. Ak odstránite Obsah (okrem Spätnej väzby) zo Služieb a Softvéru, prestaneme tento Obsah sprístupňovať verejnosti v primeranom čase. Niektoré kópie vášho Obsahu sa môžu na isté časové obdobie uchovávať ako súčasť našich bežných záloh a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek použitie Obsahu, ktorý ste zdieľali alebo zverejnili. 

(E) Spolupráca. Pred zdieľaním akéhokoľvek Obsahu prostredníctvom Služieb si prečítajte Podmienky špecifické pre produkt Adobe Collaboration Space uvedené v časti 1.2 vyššie, pretože sa vzťahujú na vás a Obsah, ktorý zdieľate v rámci prostredia spolupráce spoločnosti Adobe. 

4.5 Odstraňovanie Obsahu a Odvolania

 Ak odoberieme váš Obsah z dôvodu porušenia Podmienok, informujeme vás o našom rozhodnutí prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli. Ak sa domnievate, že váš Obsah bol odobratý omylom, môžete podať odvolanie podľa postupu uvedeného v našej komunikácii s vami alebo v našom  Centre transparentnosti

4.6 Spätná väzba

Časť 4.6 znamená:

Vaša spätná väzba je vždy ocenená. Keď sa s nami rozhodnete podeliť o svoju spätnú väzbu, pomôže to zlepšiť naše produkty a služby. 

Môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám spätnú väzbu týkajúcu sa Služieb a Softvéru, a to aj vo forme nápadov, podnetov, návrhov či príkladov týkajúcich sa vášho Obsahu („Spätná väzba“). V takom prípade súhlasíte s tým, že takúto Spätnú väzbu môžeme slobodne použiť na naše podnikateľské účely vrátane jej začlenenia do Služieb a Softvéru bez akejkoľvek platby alebo uvedenia autora alebo inej povinnosti voči vám.

5. Váš účet

5.1 Informácie o účte

Ako Osobný používateľ alebo Podnikový používateľ ste zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom vášho účtu, aj keď túto činnosť nevykonávate vy sám alebo je bez vášho vedomia alebo súhlasu. Nesmiete: (A) zdieľať informácie o svojom účte (výnimkou je iba poskytnutie informácií oprávnenému administrátorovi účtu), či už úmyselne alebo neúmyselne; ani (B) používať účet inej osoby. Správca vášho účtu môže používať informácie o vašom účte na to, aby riadil vaše používanie a prístup k Službám a Softvéru. Pre spoločnosť PhoneGap si vyhradzujeme právo sledovať a presadzovať obmedzenia a obmedzenia predplatného, ​​vrátane, ale nie výlučne, práva účtovať poplatky za nadmerné výdavky.

5.2 Účet a zabezpečenie

 Zodpovedáte za prijatie primeraných krokov na udržanie bezpečnosti a kontroly vášho účtu Adobe. Spoločnosť Adobe môže z bezpečnostných dôvodov vyžadovať, aby ste povolili viacfaktorové overenie a poskytli telefónne číslo alebo alternatívny e-mail. Spoločnosť Adobe nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku zneužitia vašich prihlasovacích údajov do účtu alebo v prípade, že nebudete sledovať alebo konať na základe akýchkoľvek oznámení alebo upozornení, ktoré vám môžeme poslať na vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Zodpovedáte za aktualizáciu svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, aby ste mohli dostávať všetky oznámenia alebo upozornenia, ktoré vám môžeme posielať, a ste tiež zodpovední za dôkladné preskúmanie všetkých správ, ktoré majú pochádzať od spoločnosti Adobe, aby ste sa uistili, že sú legitímne. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak nemáte prístup k svojmu účtu Adobe, pretože nemôžete poskytnúť príslušné prihlasovacie údaje, ako je heslo, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Ak máte podozrenie, že váš Účet Adobe alebo niektoré z vašich bezpečnostných údajov boli ohrozené, kontaktujte svojho správcu účtu alebo Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe  https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_sk

5.3 Nečinnosť bezplatného účtu

 Zodpovedáte za udržiavanie svojho účtu v aktívnom stave, čo znamená, že sa musíte prihlasovať a používať ho pravidelne, aby ste predišli vymazaniu Obsahu, narušeniu alebo strate prístupu k Službám a Softvéru alebo zrušeniu vášho účtu. Ak sa do svojho účtu pravidelne neprihlasujete, vyhradzujeme si právo predpokladať, že je váš účet neaktívny, a súhlasíte s tým, že môžeme natrvalo odstrániť váš Obsah uložený v konte alebo ho úplne uzavrieť. Pred definitívnym vymazaním Obsahu alebo zrušením vášho účtu kvôli nečinnosti sa vás na to pokúsime upozorniť. Aby sa predišlo pochybnostiam, táto časť 5.3 (Nečinnosť bezplatného účtu) sa nevzťahuje na platené účty v dobrom stave. 

6. Pravidlá správania používateľov

Časť 6 znamená:

Produkty spoločnosti Adobe by sa mali používať zodpovedne a nemali by sa používať na veci, ako je predaj alebo zdieľanie účtov, vytváranie nezákonného obsahu, vytváranie falošných účtov alebo páchanie podvodov. 

Služby a Softvér musíte používať zodpovedne a nesmiete ich zneužívať. Napríklad nesmiete: 

6.1 používať Služby a Softvér bez písomnej licencie alebo dohody so spoločnosťou Adobe alebo v rozpore s ňou; 

6.2 kopírovať, modifikovať, hosťovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať Služby a Softvér; 

6.3 umožniť ani dovoliť iným používanie Služby a Softvéru pomocou informácií o vašom účte; 

6.4 ponúkať, používať alebo povoľovať použitie Služieb a Softvéru alebo prístup k nim v oblasti počítačových služieb, outsourcingu tretej strany, na základe členstva alebo predplatného, na základe služby, na základe zdieľania času, ako časť hostovanej služby alebo v mene akejkoľvek tretej strany; 

6.5 vytvoriť databázu alebo súbor údajov, ktoré používajú Obsahové súbory spoločnosti Adobe alebo sa z nich skladajú na účely spätnej analýzy; 

6.6 pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k Službám alebo Softvéru akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré poskytujeme alebo sme ho schválili; 

6.7 obchádzať akékoľvek obmedzenia prístupu alebo použitia určené na zamedzenie určitého používania Služieb a Softvéru; 

6.8 zdieľať alebo vytvárať Obsah vrátane zákazníckych písiem Creative Cloud alebo sa správať spôsobom poškodzujúcim práva duševného vlastníctva niekoho iného; „Práva duševného vlastníctva“ sú autorské práva, morálne práva, ochranná známka, komerčná úprava, patenty, obchodné tajomstvo, nekalá súťaž, právo na ochranu osobných údajov, právo na publicitu a akékoľvek iné vlastnícke práva; 

6.9 zdieľať alebo vytvárať akýkoľvek Obsah alebo sa zapájať do správania, ktoré je nezákonné, škodlivé, výhražné, obscénne, násilné, urážlivé, poškodzujúce, hanlivé, urážlivé, vulgárne, oplzlé, zasahujúce do súkromia iných osôb, nenávistné alebo inak nevhodné; 

6.10 zdieľať alebo vytvárať akýkoľvek Obsah, ktorý sexualizuje neplnoleté osoby alebo ktorý je určený na uľahčenie nevhodných interakcií s maloletými, inými používateľmi Adobe alebo verejnosťou; 

6.11 vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje spojenie s osobou alebo subjektom, vrátane nezverejnenia príslušného sponzorského alebo schvaľovacieho vzťahu, keď zanecháte recenziu; 

6.12 pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie Služieb a Softvéru; 

6.13 odovzdávať, prenášať, ukladať alebo sprístupňovať akýkoľvek Obsah, vrátane Zákazníckych písiem Creative Cloud alebo kód, ktorý obsahuje akékoľvek vírusy, škodlivý kód, škodlivý softvér alebo akékoľvek komponenty navrhnuté na poškodenie alebo obmedzenie funkčnosti Služieb a Softvéru; 

6.14 narušiť, zasahovať alebo brániť inému používateľovi v používaní Služieb alebo Softvéru (ako je prenasledovanie, zastrašovanie, obťažovanie alebo podnecovanie alebo propagácia násilia alebo sebapoškodzovania); 

6.15 rozposielať reťazové listy, nevyžiadané správy, pyramídové schémy, phishing, spam alebo inak nevyžiadané správy; 

6.16 zapájať sa do podvodných činností, ako sú podvody s platbami a vrátením peňazí; 

6.17 umiestňovať reklamu akýchkoľvek produktov alebo služieb do Služieb môžete len s naším predchádzajúcim písomným súhlasom; 

6.18 používať akékoľvek metódy získavania údajov alebo podobné metódy zhromažďovania a získavania údajov v súvislosti so Službami alebo Softvérom vrátane zoškrabovania údajov na strojové učenie alebo na iné účely; 

6.19 umelo manipulovať alebo narušiť Služby alebo Softvér (napríklad manipulovať s oceneniami služby Behance alebo privádzať používateľov na stránky tretích strán); 

6.20 vytvárať účty Adobe na účely porušenia Podmienok alebo našich zásad (alebo iných typov opatrení prijatých spoločnosťou Adobe), okrem iného vrátane vytvárania falošných účtov alebo obchádzania zrušenia účtu; 

6.21 manipulovať alebo inak zobrazovať Služby a Softvér pomocou rámcov alebo podobných navigačných technológií alebo 

6.22 porušovať platné zákony. 

7. Poplatky a platby

7.1 Dane a tretie strany

Musíte platiť všetky príslušné dane a poplatky tretích strán (napr. vrátane poplatkov za telekomunikačné služby, poplatkov za mobilné pásmo, poplatkov poskytovateľovi internetových služieb, poplatkov za dátové prenosy, poplatkov za transakcie kreditnou kartou, DPH, zmenárenských poplatkov). Za tieto poplatky nie sme zodpovední. Kontaktujte vašu finančnú inštitúciu, ak máte otázky týkajúce sa poplatkov. Môžeme podniknúť kroky na výber poplatkov, ktoré ste nám dlžný. Ste zodpovedný za všetky príslušné výbery poplatkov a nákladov. Ak sa nachádzate v inej krajine, ako je príslušná entita Adobe, s ktorou uskutočňujete transakciu (t. j. Adobe Inc. pre zákazníkov zo severnej Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pre zákazníkov zo všetkých ostatných krajín), vaše platby sa uskutočnia pre zahraničnú entitu.

7.2 Informácie o kreditnej karte

 Oprávňujete nás alebo našich autorizovaných poskytovateľov uložiť si váš spôsob platby a jeho použitie v spojení s vaším používaním Služieb a Softvéru, ako je to opísané vo vašich Podmienkach predplatného a jeho zrušenia. Aby sme sa vyhli prerušeniu vašich služieb, môžeme sa podieľať na programoch podporovaných poskytovateľom vašej karty, aby sme sa pokúsili aktualizovať platobné informácie. Oprávňujete nás alebo našich autorizovaných poskytovateľov pokračovať vo fakturácii a účtovaní dlžných súm z vášho účtu na základe nami získaných informácií.

8. Vaša záruka a povinnosti odškodnenia

8.1 Záruka

Musíte mať: (A) všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a zdieľanie vášho Obsahu a (B) práva potrebné na udelenie licencií uvedených v Podmienkach.

8.2 Odškodnenie

Nás a naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií odškodníte za akékoľvek nároky, požiadavky, straty alebo škody, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vyplývajú alebo súvisia s: 

(A) vaším Obsahom vrátane, ale nie výlučne, zákazníckych písiem služby Creative Cloud; 

(B) vašim používaním Služieb a Softvéru (podľa vhodnosti); 

(C) vašimi interakciami s akýmikoľvek inými používateľmi (vrátane Držiteľov oprávnení tretích strán) alebo 

(D) vašimi porušeniami Podmienok („Záležitosť“). 

Máme právo kontrolovať obhajobu akejkoľvek Záležitostí, za ktoré máte poskytnúť odškodnenie, s právnym poradcom podľa nášho vlastného výberu. Pri obhajobe obrane akejkoľvek Záležitosti s nami budete v plnej miere spolupracovať. 

9. ODMIETNUTIE ZÁRUK

9.1 

Ak nie je uvedené inak v Podmienkach špecifických pre produkt, Služby a Softvér sa poskytujú v stave „TAK, AKO SÚ“. V maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi sa spoločnosť Adobe, jej pridružené subjekty, poskytovatelia z tretích strán („Zahrnuté strany“) zriekame všetkých s nimi spojených záruk, výslovných aj mlčky predpokladaných, vrátane záruk vyplývajúcich z neporušenia práv, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Zahrnuté strany vzhľadom na obsah v Službách nemajú žiadne záväzky. Zahrnuté strany sa ďalej sa zriekajú všetkých záruk, že (A) Služby a Softvér budú spĺňať vaše požiadavky alebo budú nepretržite dostupné bez prerušení, aktuálne, zabezpečené alebo bezchybné, (B) výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu Služieb a Softvéru, budú efektívne, presné a spoľahlivé, (C) kvalita Služieb a Softvéru bude spĺňať vaše očakávania alebo že (D) chyby a nedostatky v Službách a Softvéri budú odstránené. 

9,2

Zahrnuté strany sa osobitne zriekajú všetkej zodpovednosti za úkony vyplývajúce z vášho používania Služieb a Softvéru. Služby a Softvér môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba vy nesiete zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek Službám a k Softvéru. 

9,3

Ak svoj Obsah zverejníte na našich serveroch na účely verejného zdieľania prostredníctvom Služieb, Zahrnuté strany nie sú zodpovedné za: (A) žiadnu stratu, škodu alebo poškodenie vášho Obsahu; (B) vymazanie Obsahu kýmkoľvek iným ako spoločnosťou Adobe ani za (C) použitie vášho Obsahu tretími stranami na iných webových stránkach alebo v iných médiách. 

10. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

10.1 

Pokiaľ to nie je uvedené v Podmienkach špecifických pre produkt, v žiadnom prípade nebudú Zahrnuté strany zodpovedať za vás ani za nikoho iného za žiadne zvláštne, náhodné, nepriame, následné, morálne, exemplárne alebo represívne škody bez ohľadu na príčinu vrátane strát a škôd (A) vyplývajúcich zo straty použitia, údajov, reputácie, príjmov alebo ziskov; (B) na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania; alebo (C) vyplývajúce z vášho používania alebo prístupu k Službám a Softvéru alebo v súvislosti s nimi. Nič v týchto Zmluvných Podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za hrubú nedbalosť, úmyselné pochybenie spoločnosti Adobe alebo jej zamestnancov, smrť alebo úraz.

10,2

Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej alebo súvisiacej s týmito Podmienkami je obmedzená na viac ako (A) 100 USD alebo (B) celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za prístup k Službám alebo Softvéru počas trojmesačného obdobia pred udalosťou, ktorá viedla k zodpovednosti, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Naši dodávatelia nebudú niesť žiadnu zodpovednosť v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z Podmienok alebo súvisiacej s nimi.

10,3

Tieto obmedzenia a vylúčenia uvedené v tejto časti 10 (Obmedzenie zodpovednosti) sa vzťahujú na maximálny rozsah povolený zákonom, aj keď (A) opravný prostriedok vás v plnom rozsahu nekompenzuje za straty alebo zlyhanie jeho základného účelu; alebo (B) Zahrnuté strany vedeli alebo mali vedieť o možnosti náhrady škody. 

10,4

Podmienky stanovujú úplnú zodpovednosť Zahrnuté strany, ako aj vaše výhradné právo na nápravu v súvislosti s prístupom a používaním Služieb a Softvéru. 

11. Vypovedanie

Časť 11 znamená:

Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, ale môžu sa účtovať poplatky. Ak porušíte ktorúkoľvek z našich podmienok, spoločnosť Adobe má právo ukončiť alebo pozastaviť váš účet.

11.1 Ukončenie z vašej strany

Kedykoľvek môžete zrušiť svoje predplatné a ukončiť používanie Služieb a Softvéru. Zrušenie alebo ukončenie vášho účtu vás nezbavuje povinnosti zaplatiť akékoľvek neuhradené poplatky spojené s vaším predplatným, okrem iného vrátane poplatkov za predčasné zrušenie.

11.2 Vypovedanie z našej strany

Pokiaľ nie je uvedené v Podmienkach špecifických pre produkt, môžeme kedykoľvek okamžite ukončiť alebo pozastaviť vaše právo na používanie a prístup k Službám a Softvéru, ak je to podľa vlastného uváženia spoločnosti Adobe: 

(A) porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo konáte spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nie ste spôsobilí konať v súlade s týmito Podmienkami); 

(B) nezaplatíte včas poplatky za Služby alebo Softvér, ak nejaké vznikli; 

(C) fyzicky, verbálne alebo iným spôsobom zneužívate, ohrozujete, hanobíte alebo obťažujete nás alebo náš personál (za takých okolností môžeme alternatívne pozastaviť alebo obmedziť prístup k Službám alebo Softvéru); 

(D) opakovane ste sa sťažovali v zlom úmysle alebo bez rozumného základu a pokračujete v tom, aj keď sme vás požiadali, aby ste prestali (za takých okolností môžeme alternatívne pozastaviť alebo obmedziť prístup k Službám alebo Softvéru); 

(E) pokračovanie v poskytovaní Softvéru alebo Služieb by porušilo akékoľvek príslušné právne predpisy; 

(F) sa rozhodneme prestať poskytovať Služby a Softvér ako celok alebo sčasti (napr. ak sa pre nás stane nepraktickým pokračovať v ponúkaní Služieb vo vašom regióne kvôli zmene právnych predpisov) alebo iného dôvodu alebo 

(G) váš bezplatný účet bol dlhšiu dobu neaktívny.

Ak ukončíme tieto zmluvné Podmienky alebo vaše používanie Služieb a Softvéru z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v častiach A) až D) a G) vyššie, vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás na to upozornili aspoň tridsať (30) dní pred ukončením prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete, spolu s pokynmi ako prevziať váš Obsah. Ak ukončíme vaše používanie Služieb a Softvéru z dôvodov uvedených v častiach E) alebo F), môžeme vám podľa vlastného uváženia poskytnúť pomernú náhradu za všetky vopred zaplatené, nevyužité poplatky za danú Službu alebo Softvér. Po ukončení z našej strany môžete stratiť prístup k svojmu Obsahu. 

11.3 Pretrvanie platnosti

Po uplynutí alebo ukončení Podmienok sa môžu niektoré alebo všetky časti Služieb a Softvéru stať nefunkčnými, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Vaše povinnosti týkajúce sa odškodnenia, naše odmietnutia zodpovednosti za záruky a obmedzenia zodpovednosti, ako aj ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov uvedené v Podmienkach zostávajú v platnosti.

11.4 Deaktivácie Účtu a Odvolania

Ak sa domnievate, že váš účet Adobe bol deaktivovaný omylom, môžete podať odvolanie podľa postupu uvedeného pri pokuse o prihlásenie do účtu alebo prostredníctvom Centra transparentnosti. Ak máte akékoľvek súvisiace otázky, kontaktujte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe .

12. Obchodné sankcie a dodržiavanie pravidiel kontroly vývozu

Služby a Softvér a ich používanie podliehajú zákonom, obmedzeniam a predpisom Spojených štátov amerických a iných jurisdikcií, ktoré upravujú dovoz, vývoz a používanie Služieb a Softvéru. Používaním Služieb a Softvéru súhlasíte s dodržiavaním všetkých týchto zákonov, obmedzení a predpisov a zaručujete, že vám nie je zakázané prijímať služby a softvér podľa zákonov ktorejkoľvek jurisdikcie. Okrem toho sa zaväzujete, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Adobe nebudete nahrávať ani prenášať prostredníctvom akýchkoľvek Služieb alebo Softvéru žiadny obsah, ktorý je kontrolovaný na vývoz zo Spojených štátov (vrátane technických údajov kontrolovaných podľa predpisov USA o medzinárodnom obchode so zbraňami a technológií kontrolovaných podľa predpisov USA o správe vývozu).

13. Austrálsky spotrebiteľský zákon

Žiadne ustanovenie v zmluvných Podmienkach nemá za cieľ vylúčiť, obmedziť alebo upraviť akékoľvek práva spotrebiteľov podľa zákona o súťaži a spotrebiteľovi z roku 2010 (Cth) (CCA) alebo akékoľvek iné právne predpisy, ktoré nemožno vylúčiť, obmedziť alebo upraviť dohodou. Ak zákon CCA alebo akýkoľvek iný právny predpis zakladá v zmluvných Podmienkach nejakú podmienku, záruku alebo požiadavku alebo poskytuje zákonné garancie v súvislosti so zmluvnými Podmienkami v súvislosti s (prípadným) dodaným tovarom alebo službami, naša zodpovednosť za porušenie tejto podmienky, záruky, inej požiadavky alebo garancie je obmedzená (podľa nášho rozhodnutia), pokiaľ je to možné, (A) v prípade dodania tovaru na jednu alebo viaceré z nasledujúcich možností: (1) nahradenie tovaru alebo dodávku ekvivalentného tovaru; (2) opravu tovaru; (3) zaplatenie nákladov na výmenu tovaru alebo na získanie rovnocenného tovaru a (4) zaplatenie nákladov na opravu tovaru; alebo (B) v prípade poskytnutia služieb na jednu alebo obidve z nasledujúcich možností: (1) opätovné poskytnutie služieb a (2) zaplatenie nákladov na opätovné poskytnutie služieb.

14. Riešenie sporov, vzdanie sa skupinovej žaloby, dohoda o rozhodcovskom konaní

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe je k dispozícii na riešenie väčšiny obáv, ktoré môžete mať v súvislosti so Službami a Softvérom spoločnosti Adobe. Kontaktujte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe tu: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_sk.

14.1 Oznámenie o nároku a požadované informácie, proces riešenia sporov

Časť 14.1 znamená:

Súhlasíte s tým, že upozorníte spoločnosť Adobe na akýkoľvek spor a pokúsite sa ho priateľsky vyriešiť. Ak to nebude fungovať, spor sa bude riešiť buď na súde pre drobné pohľadávky, alebo prostredníctvom rozhodcovského konania. Skúsme však najprv priateľskú cestu.

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor, ktorý Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe nedokáže vyriešiť („Nárok“), súhlasíte s tým, že sa najskôr pokúsite vyriešiť spor neformálne a v dobrej viere tak, že nás kontaktujete a poskytnete nám písomné oznámenie o nároku na adresu uvedenú v časti 18.2 (Oznámenie spoločnosti Adobe). Oznámenie o nároku musí spoločnosti Adobe poskytnúť riadne oznámenie o vašej totožnosti, opis povahy a základu vášho Nároku a nápravu, ktorú požadujete, vrátane konkrétnej sumy akejkoľvek peňažnej náhrady, ktorú požadujete, a nemožno ho kombinovať s oznámením o Nároku pre iných jednotlivcov. Ak sa akýkoľvek spor týkajúci sa vášho Nároku nevyrieši do 30 dní od jej prijatia, všetky následné právne kroky sa musia vyriešiť buď prostredníctvom súdu pre drobné pohľadávky, alebo prostredníctvom konečného a záväzného rozhodcovského konania, vrátane akéhokoľvek sporu o tom, či sa v prípade sporu vyžaduje rozhodcovské konanie, až na výnimky uvedené nižšie. Žiadna zo strán nezačne právne kroky do 30 dní od prijatia Oznámenia o nároku. Táto dohoda o rozhodcovskom konaní sa bez obmedzenia vzťahuje na všetky nároky, ktoré vznikli alebo boli uplatnené pred dátumom účinnosti týchto Podmienok. Rozhodca, a nie akýkoľvek federálny, štátny alebo miestny súd alebo agentúra, má výhradnú právomoc riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu, uplatniteľnosti alebo vymáhateľnosti Podmienok alebo tvorby Podmienok, vrátane toho, či akýkoľvek spor medzi nami podlieha rozhodcovskému konaniu (t. j. rozhodca rozhodne o arbitrabilite akéhokoľvek sporu) a či sú všetky tieto Podmienky alebo ich časť neplatné alebo zrušiteľné. Nároky súvisiace s Podmienkami, Službami alebo Softvérom sú trvalo premlčané, ak nie sú podané do jedného roka od udalosti vedúcej k reklamácii. 

14.2 Žiadne hromadné žaloby

Spory s nami môžete riešiť iba s nami individuálne a nesmiete vzniesť nárok ako žalobca ani ako účastník hromadnej, konsolidovanej alebo reprezentatívnej žaloby. Ak sa však niektorá časť tohto zrieknutia sa hromadnej žaloby považuje za nevykonateľnú alebo neplatnú, pokiaľ ide o konkrétny prostriedok nápravy, potom sa tento prostriedok nápravy (a len tento prostriedok nápravy) musí oddeliť od rozhodcovského konania a môže sa uplatniť na súde. Strany sa však dohodli, že akékoľvek rozhodovanie o opravných prostriedkoch, ktoré nie sú predmetom rozhodcovského konania, sa pozastaví až do výsledku akýchkoľvek rozhodcovských nárokov a opravných prostriedkov. 

14.3 Rozhodcovský poriadok

Ak máte bydlisko v Amerike, JAMS bude viesť rozhodcovské konanie v okrese Santa Clara, Kalifornia, USA, podľa svojich Zjednodušených pravidiel a postupov rozhodcovského konania. Ak bývate v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku, Číne, Hongkongu, Macau, Taiwane, Južnej Kórei, Indii, na Srí Lanke, Bangladéši, Nepále, alebo jednom z členských štátov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), potom bude Medzinárodné arbitrážne centrum v Singapure (SIAC) bude spravovať arbitráž v Singapure podľa svojich arbitrážnych pravidiel, ktoré sú zahrnuté v tejto časti formou odkazu. Inak sa arbitráž bude konať v Londýne v Spojenom kráľovstve na Londýnskom súdnom dvore pre medzinárodnú arbitráž (LCIA) podľa arbitrážnych pravidiel LCIA. Rozhodovať bude jeden rozhodca, ktorého si vyberiete spoločne so spoločnosťou Adobe. Rozhodcovské konanie sa bude konať v anglickom jazyku, ale so svedeckou výpoveďou v rodnom jazyku, ktorým nie je angličtina, môže predstúpiť akýkoľvek svedok so simultánnym prekladom do angličtiny (na náklady strany, ktorá svedka predvolala). Rozsudok o odškodnom bude možné uplatniť a vymáhať na ktoromkoľvek súde s príslušnou súdnou právomocou, do ktorého súdnej právomoci patríte vy a my. V prípade rozporu medzi pravidlami poskytovateľa rozhodcovského konania a Podmienkami, a to aj pokiaľ ide o stanovenie poplatkov a nákladov na rozhodcovské konanie, budú platiť Podmienky. 

14.4 Poplatky a náklady rozhodcovského konania

Úhrada všetkých poplatkov za podanie, správu a rozhodcu a nákladov na rozhodcovské konanie sa bude riadiť pravidlami poskytovateľa rozhodcovského konania, s výnimkou prípadu, keď podáte Nárok ako súčasť Koordinovanej žaloby, súhlasíme s tým, že strany si rovným dielom rozdelia všetky poplatky a náklady na rozhodcovské konanie (v rozsahu, v akom sa rozdelenie nevyžaduje už podľa platných pravidiel). Na účely tejto časti je „Koordinovaná žaloba“ akákoľvek žaloba, v ktorej vás zastupuje právnická firma alebo spoločenstvo právnických firiem, ktoré v krátkom čase podali proti spoločnosti Adobe množstvo koordinovaných individuálnych rozhodcovských požiadaviek rovnakej alebo podobnej povahy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak si nemôžete dovoliť poplatky alebo náklady na rozhodcovské konanie, zaplatí ich spoločnosť Adobe. Ak rozhodca zistí, že buď podstata Nároku alebo náprava požadovaná v rozhodcovskom konaní bola neopodstatnená, alebo bol Nárok podaný s nesprávnym cieľom, strany sa môžu pokúsiť o prerozdelenie poplatkov a nákladov rozhodcovského konania v súlade s pravidlami poskytovateľa rozhodcovského konania. 

14.5 Výnimky z rozhodcovského konania – drobné nároky a súdny príkaz

Bez ohľadu na vyššie uvedené, ktorákoľvek zo strán sa môže rozhodnúť, že o akomkoľvek Nároku, ktorý podlieha právomoci súdu pre drobné pohľadávky, rozhodne súd pre drobné pohľadávky v okrese Santa Clara, Kalifornia, USA, alebo v okrese vášho bydliska. Ak niektorá zo strán podá v rozhodcovskom konaní Nárok, ktorý mohol byť uplatnený na súde pre drobné pohľadávky, druhá strana môže pred vymenovaním rozhodcu oznámiť, že si želá, aby sa o veci rozhodlo na súde pre drobné pohľadávky, a rozhodca pred vymeraním akýchkoľvek poplatkov vec administratívne uzavrie a strana, ktorá podala Nárok, musí namiesto rozhodcovského konania konať na súde pre drobné pohľadávky. Akýkoľvek spor o tom, či Nárok spĺňa podmienky pre súd pre drobné pohľadávky, rieši tento súd, a nie rozhodca. V prípade takéhoto sporu zostáva rozhodcovské konanie ukončené, pokiaľ súd pre drobné pohľadávky nerozhodne, že Nárok by mal pokračovať v rozhodcovskom konaní. Okrem toho je ktorákoľvek strana oprávnená požiadať o predbežný súdny príkaz (alebo rovnocenný typ naliehavej právnej pomoci) v akejkoľvek jurisdikcii, napríklad v prípade vášho alebo cudzieho neoprávneného prístupu k Službám alebo Softvéru alebo ich používania v rozpore s Podmienkami. Ak má strana spor, v ktorom sa snaží získať predbežný súdny príkaz aj iné formy nápravy, môže sa obrátiť na súd s cieľom získať predbežný súdny príkaz, ale v prípade všetkých ostatných foriem nápravy musí svoje nároky riešiť v rozhodcovskom konaní alebo sa obrátiť na súd pre drobné pohľadávky. 

14.6 Prijatie rozhodcovského konania a právo na vyslovenie nesúhlasu

Počas prvých tridsiatich (30) dní od vášho používania Služieb a Softvéru alebo dátumu poslednej aktualizácie časti 14 (Riešenie sporov, vzdanie sa práva na skupinovú žalobu, dohoda o rozhodcovskom konaní) Podmienok, podľa toho, čo nastane neskôr, máte právo odmietnuť ustanovenia o zrieknutí sa rozhodcovského konania a skupinovej žaloby v časti 14 (Riešenie sporov, vzdanie sa hromadnej žaloby, dohoda o rozhodcovskom konaní) zaslaním písomného oznámenia o vašom rozhodnutí na adresu uvedenú v časti 18.2 (Oznámenie spoločnosti Adobe) alebo e-mailom na adrese ContractNotifications@adobe.com. Ak vyslovíte nesúhlas s týmito ustanoveniami, spoločnosť Adobe nimi tiež nebude viazaná. 

15. Práva auditu

Časť 15 znamená:

Spoločnosť Adobe má právo overiť, či spoločnosti používajú naše produkty a služby v súlade s našimi podmienkami. Toto sa netýka jednotlivcov, ktorí používajú svoj osobný (nepodnikateľský) účet alebo profil.

Ak ste Firma, môžeme najviac raz za dvanásť (12) mesiacov, po predchádzajúcom upozornení najmenej sedem (7) dní vopred, poveriť našich zamestnancov alebo nezávislého audítora tretej strany, ktorý je povinný zachovávať mlčanlivosť, aby skontroloval (vrátane manuálnej kontroly, elektronických metód alebo oboch) vaše záznamy, systémy a zariadenia s cieľom overiť, či je vaša inštalácia a používanie Služieb alebo Softvéru v súlade s našimi Podmienkami. Okrem toho nám do tridsiatich (30) dní od našej požiadavky poskytnete všetky záznamy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme si overili, že inštalácia a používanie ktorýchkoľvek a všetkých Služieb a Softvéru je v zhode s vašimi platnými licenciami od nás. Ak sa pri overovaní zistí nesúlad s licenciami na Služby a Softvér, bezodkladne si zaobstaráte všetky potrebné licencie, predplatné a príslušnú spätnú údržbu a podporu alebo vykonáte iné príslušné kroky s cieľom odstrániť takýto nesúlad. 

16. Aktualizácie Služieb a Softvéru a Dostupnosti

16.1 Aktualizácie Služieb a Softvéru

Môžeme kedykoľvek upraviť, aktualizovať alebo ukončiť poskytovanie Služieb a Softvéru (vrátane akýchkoľvek častí alebo funkcií), pričom tieto úpravy, aktualizácie alebo ukončenie môžu byť pre zrozumiteľnosť nepriaznivé alebo môžu mať za následok zníženie hodnoty pre vás, a to bez zodpovednosti voči vám alebo komukoľvek inému. V prípade zmien platených ponúk, ktoré sú podľa primeraného uváženia spoločnosti Adobe škodlivé alebo majú za následok podstatné zníženie hodnoty pre vás, vynaložíme primerané obchodné úsilie, aby sme vás o takejto úprave, aktualizácii alebo ukončení informovali. Ak prestaneme poskytovať Služby alebo Softvér v plnom rozsahu, vynaložíme primerané obchodné úsilie, aby sme vám umožnili previesť váš Obsah a poskytneme pomernú náhradu za všetky nevyužité poplatky za túto Službu alebo Softvér, ktoré ste predplatili.

16.2 Dostupnosť

Naše webové stránky môžu byť dostupné na celom svete, ale to neznamená, že všetky Služby a Softvér sú dostupné vo vašej krajine alebo že obsah vytvorený používateľom prostredníctvom Služieb a Softvéru je vo vašej krajine legálny alebo dostupný. Prístup k určitým Službám (alebo niektorým funkciám Služieb) alebo Softvéru môže byť v niektorých krajinách zablokovaný. Používatelia v Číne nemajú povolené pristupovať ani používať žiadne online služby v rámci našich Služieb a Softvéru a musia si zakúpiť Služby a Softvér špeciálne sprístupnené používateľom v Číne na použitie v Číne. Je vašou zodpovednosťou sa uistiť, že vaše používanie Služieb a Softvéru je legálne alebo dostupné v oblasti, kde ich používate. Služby a Softvér nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.

17. Zákaz úprav, spätnej analýzy, umelej inteligencie/strojového učenia (AI/ML)

Časť 17 znamená:

Investujeme do našej technológie a služieb a nedovoľujeme vám znovu vytvoriť alebo sa pokúsiť znovu vytvoriť naše produkty.   

Naše produkty sú určené na podporu kreativity a produktivity, nie na vytváranie súborov údajov umelej inteligencie na učenie sa.  

Okrem činností spätnej analýzy a pokusov o opätovné vytvorenie našich produktov popísaných nižšie môžete Firefly a naše nástroje generatívnej umelej inteligencie použiť na generovanie obsahu na akýkoľvek iný právny účel. 

Niektoré prvky Služieb a Softvéru predstavujú naše dôverné informácie (alebo našich poskytovateľov licencií). S výnimkou prípadov výslovne povolených v Podmienkach nesmiete (a nedovolíte tretím stranám) (A) upravovať, prenášať, prispôsobovať alebo prekladať akúkoľvek časť Služieb alebo Softvéru; (B) spätne analyzovať (okrem iného vrátane monitorovania alebo sledovania vstupov a výstupov prúdiacich cez systém alebo aplikáciu s cieľom obnoviť tento systém), dekompilovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať zistiť v rámci akejkoľvek Služby alebo Softvéru zdrojový kód, vyjadrenia údajov alebo základné algoritmy, procesy, metódy a akúkoľvek inú časť takejto Služby alebo Softvéru; (C) používať Služby, Softvér alebo akýkoľvek obsah, údaje, výstupy alebo iné informácie prijaté alebo odvodené zo Služieb alebo Softvéru na priame alebo nepriame vytváranie, trénovanie, testovanie alebo iné zlepšovanie akýchkoľvek algoritmov strojového učenia alebo systému umelej inteligencie vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek architektúr, modelov alebo váh. Ak podľa právnych predpisov vo svojej jurisdikcii máte právo dekompilovať Služby alebo Softvér na účely získania informácií potrebných na to, aby boli licencované časti Služieb alebo Softvéru interoperabilné s iným softvérom, musíte nás najprv požiadať o takéto informácie. Podľa vlastného uváženia vám môžeme takéto informácie poskytnúť alebo stanoviť primerané podmienky (vrátane primeraného poplatku) týkajúce sa dekompilácie Služieb alebo Softvéru tak, aby sme zabezpečili ochranu vlastníckych práv našej spoločnosti a našich poskytovateľov licencií dodávateľov na Služby a Softvér. 

18. Rôzne ustanovenia

18.1 Anglická verzia 

V prípade interpretácie alebo výkladu týchto Podmienok sa použije ich anglická verzia.

18.2 Oznámenie spoločnosti Adobe

Oznámenia nám môžete posielať na adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Oznámenie pre vás

Môžeme vás upozorniť prostredníctvom e-mailu alebo poštovej adresy priradenej k vášmu účtu, upozorneniami v Službách alebo iným právne prijateľným spôsobom. Je vašou zodpovednosťou, aby ste informácie o vašom účte udržiavali aktuálne, aby ste mohli dostávať upozornenia.  

18.4 Nepostúpenie

Tieto zmluvné Podmienky ani svoje práva a povinnosti v rámci týchto zmluvných Podmienok nesmiete previesť ani inak preniesť, vcelku alebo sčasti, bez nášho písomného súhlasu a každý takýto pokus bude neplatný. Môžeme bez vášho súhlasu postúpiť alebo preniesť naše práva v týchto Podmienkach na tretiu stranu.

18.5 Podmienky vlády

 Ak ste vládnym subjektom USA alebo ak sa na Podmienky vzťahujú alebo budú vzťahovať federálne nariadenia o nadobúdaní (FAR), potom sú Služby a Softvér poskytované podľa Podmienok „Komerčné produkty alebo komerčné služby“, v zmysle definície týchto podmienok v 48 CFR § 2.101, pozostávajúce z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“ a služieb s nimi súvisiacich, pretože tieto výrazy sa používajú v § 48 CFR § 12.212 alebo 48 CFR § 227.7202. V súlade s 48 C.F.R. § 12.212 alebo 48 C.F.R. odseky § 227.7202-1 až § 227.7202-4; ak sa na to vzťahuje; sú tento Komerčný softvér pre počítače a Dokumentácia pre komerčný softvér pre počítače licencované pre použitie koncovými používateľmi z vládnych inštitúcii USA (A) iba ako Komerčné produkty a služby a (B) iba v rozsahu tých práv, ako sú udelené všetkým ostatným koncovým používateľom v súlade s podmienkami a ustanoveniami Podmienok. Neuverejnené práva sú vyhradené podľa právnych predpisov Spojených štátov amerických.

18.6 Nadpisy

Nadpisy, ktoré sa používajú v týchto Podmienkach sa poskytujú len pre pohodlie a nebudú použité na interpretáciu významu alebo zámeru.

18.7 Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie Podmienok z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné alebo nevymáhateľné, zvyšok Podmienok zostane v plnej platnosti a účinnosti a takéto ustanovenie bude neúčinné len v rozsahu takejto neplatnosti alebo nevymáhateľnosti.

18.8 Obmedzenie zrieknutia sa

Keď nebudeme schopní presadiť alebo vykonať ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok, neznamená to zrieknutie sa daného ustanovenia.

18.9 Vyššia moc

Žiadna zo strán nebude zodpovedná druhej strane za akékoľvek omeškanie alebo nesplnenie akejkoľvek povinnosti (inej ako vaše platobné povinnosti voči spoločnosti Adobe) podľa Podmienok, ak je omeškanie alebo zlyhanie spôsobené nepredvídanými udalosťami, ktoré nastanú po účinnosti Podmienok a ktoré sú mimo primeranej kontroly strán, ako sú štrajky, blokáda, vojna, terorizmus, nepokoje, prírodné katastrofy, odmietnutie licencie zo strany vlády alebo iných vládnych agentúr, pokiaľ takáto udalosť dotknutým stranám v plnení svoje povinnosti zabráni alebo spôsobí oneskorenie a takáto strana nie je schopná zabrániť alebo odstrániť vyššiu moc za primerané náklady. 

19. DMCA

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a očakávame to isté aj od svojich používateľov. Odpovieme na jasné upozornenia na porušenie autorského práva v súlade s Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Viac o pravidlách a praktikách IP Takedown spoločnosti Adobe sa môžete dozvedieť tu: https://www.adobe.com/sk/legal/dmca.html


Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornia 95110-2704, USA. 


Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24. Írska republika 


Adobe_General_Terms_of_Use-sk-20240217 


Všeobecné podmienky používania Zoznam hypertextových odkazov dokumentov (uvedený v poradí vyššie): 

1. Podmienky predplatného a jeho zrušenia: https://www.adobe.com/sk/legal/subscription-terms.html 

2. Dodatočné podmienky pre údaje o študentoch pre K-12 (základné a stredoškolské) a vyššie vzdelávanie: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf 

3. Osobný obsah uložený v službách Creative Cloud a Document Cloud pre tímy alebo podniky cloud storage HelpX: https://helpx.adobe.com/sk/enterprise/kb/business-storage.html 

4. Zásady ochrany osobných údajov: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

5. Možnosti ochrany osobných údajov spoločnosťou Adobe: https://www.adobe.com/sk/privacy/opt-out.html 

6. Časté otázky o Analýze obsahu: https://helpx.adobe.com/sk/manage-account/using/machine-learning-faq.html 

7. Dohoda o spracovaní údajov pre služby Adobe Cloud pre jednotlivcov z krajín v EHP a Spojenom kráľovstve: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55 

8. Podmienky ochrany údajov pre cloudové služby pre jednotlivcov mimo krajín EHP a Spojeného kráľovstva: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf 

9. Pokyny na podporu softvéru Adobe: https://helpx.adobe.com/sk/support/programs/support-periods.html 

10. Centrum transparentnosti: https://www.adobe.com/sk/trust/transparency.html 

11. Nahrajte svoje písma do služby Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/sk/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing 

12. Pokyny pre oprávnenosť primárnej a sekundárnej inštitúcie: https://helpx.adobe.com/sk/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html 

13. Oznámenia o softvéri tretích strán a/alebo Dodatočné zmluvné podmienky: https://www.adobe.com/sk/products/eula/third_party.html 

14. Práva na používanie obrázkov: https://www.adobe.com/sk/legal/permissions/image-notice.html 

15. Oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Adobe: https://helpx.adobe.com/sk/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership 

16. Zásady odnímania práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva: https://www.adobe.com/sk/legal/dmca.html