Aktualizujeme naše Podmienky používania s účinnosťou od 16. apríla 2020. Pre zobrazenie aktualizovaných podmienok kliknite tu

 

Všeobecné podmienky používania produktov Adobe

 

 

Naposledy aktualizované 5. júna 2018. Týmito podmienkami sa nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.
Tieto Všeobecné podmienky používania („ Všeobecné podmienky“) spolu s prípadnými platnými Ďalšími zmluvnými podmienkami (nasledujúca časť 1.2) a podmienkami Predplatenia a Zrušenia (spoločne označovanými ako „ Podmienky“) upravujú používanie nášho webového sídla, zákazníckej podpory a služieb, ako napríklad služby Creative Cloud, (spoločne označovaných ako „Služby“) a softvéru, ktorý poskytujeme ako súčasť Služieb, ako aj všetkých aplikácií, Vzorových súborov a Obsahových súborov (definovaných ďalej v texte), skriptov, zdrojového kódu, inštruktážnych súprav a súvisiacej dokumentácie (súhrnne označovaných ako „Softvér“). Ak ste s nami už uzatvorili inú zmluvu v súvislosti s konkrétnymi Službami alebo Softvérom, potom sú podmienky príslušnej zmluvy v sporných bodoch nadradené Podmienkam tejto zmluvy. Ako sa bližšie vysvetľuje v nasledujúcej časti 4, zostávajú vám zachované všetky práva a vlastníctvo vášho Obsahu (definovaného ďalej v texte).
Ak sa chcete zaregistrovať a získať individuálne Adobe ID, musíte mať viac ako 13 rokov.Školy, ktoré sa podieľajú na konkrétnej ponuke pre študentov základných a stredných škôl, môžu vydať dieťaťu mladšiemu ako 13 rokov Adobe ID na úrovni podniku, ale iba po výslovnom súhlase rodičov.
1. Vaša zmluva so spoločnosťou Adobe.
1.1 Výber práva a obstarávateľ. Ak ste obyvateľom Severnej Ameriky (čo zahŕňa USA, Kanadu a Mexiko), ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Inc., spoločnosťou so sídlom v Spojených štátoch amerických a Podmienky sa riadia zákonmi štátu Kalifornia v USA. Ak nie ste obyvateľom Severnej Ameriky, ste vo vzťahu so spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited a Podmienky sa riadia zákonmi Írska.Pre zákazníkov v Austrálii spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited pôsobí ako splnomocnenec spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. a uzatvára túto zmluvu ako zástupca spoločnosti Adobe Systems Pty Ltd. Môžete mať ďalšie práva podľa zákona. Nechceme tieto práva obmedzovať tam, kde to zákon zakazuje.
1.2Ďalšie zmluvné podmienky. Na naše Služby a Softvér vám poskytujeme licenciu, nepredávame ich vám a môže sa na ne vzťahovať jedna alebo viacero nasledujúcich ďalších podmienok („Ďalšie zmluvné podmienky”). V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Ďalšími zmluvnými podmienkami majú v súvislosti s danou Službou alebo Softvérom prednosť Ďalšie zmluvné podmienky. Ďalšie zmluvné podmienky sa môžu zmeniť.

 

2. Ochrana osobných údajov.
 
2.1 Osobné údaje.Informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame alebo iným spôsobom spracovávame informácie o vás, nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov na adrese http://www.adobe.com/go/privacy_sk.
 
2.2 Informácie o využití počítačovej aplikácie.Máte možnosť zdieľať s nami informácie o tom, ako využívate naše počítačové aplikácie. Ak to právne predpisy povoľujú, táto možnosť je predvolene zapnutá a informácie sú priradené k vášmu účtu Adobe. Tieto informácie nám umožňujú poskytnúť vám osobnejší zážitok a pomáhajú nám zlepšovať kvalitu a funkcie produktov. Vaše preferencie môžete kedykoľvek zmeniť na stránke spravovania účtu Adobe. Viac informácií o údajoch o používaní aplikácií na pracovnej ploche nájdete na http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_sk.
 
2.3 Náš prístup k vášmu Obsahu. Ak to právne predpisy povoľujú, váš Obsah (definovaný ďalej v časti 4.1) si sprístupníme, prezrieme a vypočujeme len v obmedzenom rozsahu. Napríklad na účely výkonu Služieb budeme možno potrebovať prístup, zobrazovanie alebo vypočutie vášho Obsahu z dôvodu (a) reagovania na žiadosti o pomoc, (b) zistenia, zabránenia alebo iného riešenia v súvislosti s podvodmi, zabezpečením, nezákonnosťou alebo technickými problémami; (c) a z dôvodu uplatňovania týchto Podmienok. Naše automatizované systémy môžu váš Obsah analyzovať pomocou techník, ako je strojové učenie. K tejto analýze môže dôjsť pri odoslaní, prijatí alebo ukladaní Obsahu. Na základe tejto analýzy dokážeme zlepšiť naše Služby. Viac informácií o strojovom učení, ktoré používame, nájdete na http://www.adobe.com/go/machine_learning_sk.
 
3. Používanie služieb a Softvéru.
 
3.1 Licencia. Ak dodržíte tieto zmluvné Podmienky a právne predpisy, môžete k Službám a Softvéru pristupovať a využívať ich.
 
3.2 Duševné vlastníctvo Adobe.Jedinými vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov v spojitosti so Službami alebo Softvérom zostávame my (a naši poskytovatelia licencií). Pokiaľ nie je uvedené v týchto Podmienkach inak, neposkytujeme vám žiadne práva na patenty, autorské práva, obchodné tajomstvá, ochranné známky ani žiadne iné práva týkajúce sa položiek v Službách alebo Softvéri. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nevyplývajú z týchto zmluvných Podmienok.
 
3.3 Uschovávanie.Ak Služby zahŕňajú úložný priestor, odporúčame vám, aby ste si svoj Obsah pravidelne zálohovali aj inde. Môžeme vytvoriť primerané technické obmedzenia, napr. obmedziť veľkosť súboru, úložný priestor, kapacitu na spracovanie a iné technické obmedzenia. Poskytovanie Služieb môžeme pozastaviť, pokiaľ nebudete v obmedzení úložného priestoru priradeného k vášmu účtu. Na konci vášho licenčného obdobia využijeme komerčne primerané úsilie, aby ste mohli svoj Obsah previesť zo Služieb. Prenos sa musí uskutočniť do 30 dní od dátumu ukončenia alebo zániku platnosti licencie. Na konci tohto 30-dňového obdobia na prenos si vyhradzujeme právo odstrániť váš Obsah.
 
3.4 Obsah generovaný používateľmi. Môžeme byť hostiteľmi obsahu generovaného používateľmi od našich používateľov. Ak pristupujete k našim Službám, možno sa stretnete s obsahom generovaným používateľmi, ktorý sa vám zdá urážlivý alebo znepokojujúci. Vaším jediným riešením je prestať obsah sledovať. Ak je to možné, môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Nahlásiť”, aby ste nám mohli nahlásiť urážlivý obsah generovaný používateľmi.
 
3.5 Vzorové súbory. „Vzorové súbory” sú súbory poskytnuté spoločnosťou Adobe, ako napríklad obrázky obsahu, kliparty, skladové obrázky alebo zvuky, ktoré sa používajú v kurzoch, ukážkach a na iné skúšobné účely, ktoré môžu byť označené ako vzorové súbory. Vzorové súbory nemôžu byť použité na žiadny iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Vzorové súbory nemôžete distribuovať samostatne (t. j. za okolností, v ktorých sú Vzorové súbory primárnou hodnotou distribuovaného produktu) a nemáte nárok na žiadne práva ku Vzorovým súborom.
 
3.6 Obsahové súbory.Obsahové súbory” sú majetok spoločnosti Adobe poskytovaný ako súčasť Služieb a Softvéru. Ak sa v dokumentácii alebo v konkrétnych licenciách neuvádza inak, udeľujeme vám osobnú, nevýhradnú, ďalej nelicencovateľnú a neprenosnú licenciu na používanie Obsahových súborov na vytvorenie konečného použitia (t. j. odvodenej aplikácie alebo produktu, ktorý ste vytvorili), do ktorých sú pre vaše použitie vložené Obsahové súbory alebo ich odvodeniny („Konečné použitie”). Pred zaradením do Koncového použitia môžete Obsahové súbory upraviť. Obsahové súbory môžete reprodukovať a distribuovať len v súvislosti s Koncovým použitím, avšak za žiadnych okolností nemôžete distribuovať Obsahové súbory samostatne nad rámec Koncového použitia.
 
3.7 Iné typy licencií.
 
(a) Verzia NFR. Softvér alebo Služby môžeme označiť ako „skúšobné”, „na hodnotenie”, „nie na opätovný predaj” alebo iným podobným označením („Verzia NFR”). Verziu NFR môžete nainštalovať a používať iba počas tohto obdobia a na účely, ktoré sme uviedli v ponuke verzie NFR. Materiály, ktoré vyprodukujete pomocou Verzie NFR, nesmiete používať na žiadne komerčné účely.
 
(b) Verzia pred vydaním. Služby alebo Softvér, alebo funkciu Služieb alebo Softvéru, môžeme označiť ako verziu pred vydaním alebo beta verziu („Verzia pred vydaním”). Verzia pred vydaním nepredstavuje finálny produkt a môže obsahovať chyby, ktoré môžu spôsobiť systémovú alebo inú chybu a stratu dát. Môžeme sa rozhodnúť komerčne neuvoľniť Verziu pred vydaním. Musíte urýchlene prestať používať Verziu pred vydaním a zničiť všetky kópie Verzie pred vydaním, ak vás o to požiadame, alebo ak vydáme komerčnú verziu Verzie pred vydaním. Tieto ustanovenia nahrádza akákoľvek samostatná zmluva, ktorú s vami uzavrieme a ktorá upravuje Verziu pred vydaním.
 
(c) Vzdelávacia verzia. Ak označíme Služby alebo Softvér ako na používanie vzdelávacími pracovníkmi („Vzdelávacia verzia”), potom môžete používať Vzdelávaciu verziu len vtedy, ak spĺňate požiadavky na spôsobilosť uvedené na http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guideline. Vzdelávaciu verziu môžete nainštalovať a používať iba v krajine, kde ste kvalifikovaní ako používateľ v oblasti vzdelávania. Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, potom slovo „krajina” v predchádzajúcej vete znamená Európsky hospodársky priestor.
 
4. Váš obsah.
 
4.1 Obsah.Obsah” znamená akýkoľvek materiál, ako napríklad zvukové súbory, videosúbory, elektronické dokumenty alebo obrázky, ktoré odovzdávate a importujete do Služieb alebo Softvéru v súvislosti s používaním Služieb.
 
4.2 Vlastníctvo. Všetky práva na Obsah a jeho vlastníctvo vám zostávajú. Nerobíme si žiadny právny nárok na vlastníctvo vášho Obsahu.
 
4.3 Licencie na váš Obsah v súvislosti s prevádzkou Služieb a Softvéru.Na váš Obsah od vás vyžadujeme určité licencie, aby sme mohli prevádzkovať a spúšťať Služby a Softvér. Keď odovzdáte určitý Obsah do Služieb a Softvéru, zaručujete nám nevýhradnú, celosvetovú, bezodplatnú, sublicenčnú a prenosnú licenciu na používanie, reprodukciu, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu (napr. pre lepšie predvedenie vášho Obsahu), verejné vysielanie a preklad Obsahu podľa potreby v reakcii na voľby používateľov (napr. keď zvolíte súkromné uloženie alebo zdieľanie vášho Obsahu s inými). Táto licencia slúži iba na účely prevádzky alebo zlepšovania Služieb a Softvéru.
 
4.4 Zdieľanie vášho Obsahu.
 
(a) Zdieľanie. Niektoré Služby a Softvér môžu poskytovať funkcie, ktoré vám umožnia Zdieľanie vášho Obsahu s inými používateľmi alebo jeho zverejnenie. „Zdieľať”znamená posielať e-mailom, posielať poštou, prenášať, odovzdávať alebo iným spôsobom sprístupňovať (nám alebo iným používateľom) prostredníctvom vášho používania Služieb a Softvéru. Iní používatelia môžu používať, kopírovať, modifikovať alebo opätovne zdieľať váš Obsah rôznymi spôsobmi. Dôsledne zvážte, čo budete Zdieľať alebo zverejňovať, pretože ste v plnej miere zodpovední za Obsah, ktorý Zdieľate.
 
(b) Úroveň prístupu. Nemonitorujeme ani nemáme kontrolu nad tým, čo iní robia s vaším Obsahom. Ste zodpovední za určenie hraníc, ktoré sa vzťahujú na váš Obsah, a za aplikovanie príslušnej úrovne prístupu na váš Obsahu. Ak nezvolíte úroveň prístupu vo vzťahu k vášmu obsahu, systém môže prednastaviť to najtolerantnejšie nastavenie. Je vašou zodpovednosťou dať iným používateľom vedieť, ako môže byť váš Obsah zdieľaný, a prispôsobiť nastavenia vo vzťahu k prístupu alebo k zdieľaniu vášho Obsahu.
 
(c) Komentáre.Služby a Softvér vám môžu umožniť komentovať Obsah. Komentáre nie sú anonymné a iní používatelia ich môžu prezerať. Vaše komentáre môžete zmazať vy, iní používatelia alebo my.
 
4.5 Ukončenie licencie. Túto licenciu na váš Obsah môžete zrušiť a kedykoľvek ukončiť naše práva odstránením svojho Obsahu zo Služby. Niektoré kópie vášho Obsahu však môžu byť uchované ako súčasť našich pravidelných záloh.
 
4.6 Spätná väzba. Nemáte žiadnu povinnosť poskytovať nám vaše nápady, podnety alebo návrhy („Spätná väzba“). Ak nám však poskytnete Spätnú väzbu, potom nám poskytujete nevýhradnú, celosvetovú, bezodplatnú, sublicenčnú a prenosnú licenciu na tvorbu, použitie, predaj, vytvorenie, ponuku na predaj, import, reprodukciu, verejné vystavenie, distribúciu, modifikáciu a verejnú prezentáciu Spätnej väzby.
 
4.7 Predaj vášho Obsahu. Po odsúhlasení samostatných podmienok vám prostredníctvom našich Služieb môžeme umožniť udeľovať práva k vášmu Obsahu ďalším používateľom.
 
5. Informácie účtu.
 
Ste zodpovedný za každú aktivitu, ktorá prebehne cez váš účet. Ihneď upozornite Zákaznícku podporu, ak zistíte neoprávnené použitie vášho účtu. Nesmiete: a) Zdieľať informácie o svojom účte (výnimkou je iba poskytnutie informácií oprávnenému administrátorovi účtu) ani b) používať účet inej osoby. Správca vášho účtu môže používať informácie o vašom účte na to, aby riadil vaše používanie a prístup k Službám a Softvéru. Pre spoločnosť PhoneGap si vyhradzujeme právo sledovať a presadzovať obmedzenia a obmedzenia predplatného, ​​vrátane, ale nie výlučne, práva účtovať poplatky za nadmerné výdavky.
 
6. Správanie používateľa.
 
6.1 Zodpovedné používanie. Komunity spoločnosti Adobe sa často skladajú z používateľov, ktorí očakávajú určitý stupeň slušnosti a profesionality. Služby a Softvér musíte využívať zodpovedne.
 
6.2 Zneužívanie. Nesmiete zneužiť Služby alebo softvér. Napr. nesmiete:
 
(a) kopírovať, modifikovať, hosťovať, streamovať, vytvárať sublicencie ani opätovne predávať Služby alebo Softvér,
 
(b) umožniť ani dovoliť iným používanie Služby alebo Softvéru pomocou informácií o vašom účte,
 
(c) používať Softvér na zostavenie akéhokoľvek typu databázy,
 
(d) pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k Službám alebo Softvéru akýmkoľvek iným spôsobom než cez rozhranie, ktoré poskytujeme alebo sme ho schválili,
 
(e) obchádzať akékoľvek obmedzenia prístupu alebo použitia určené na zamedzenie určitého používania Služieb alebo Softvéru,
 
(f) poskytovať Obsah ani sa správať spôsobom poškodzujúcim práva duševného vlastníctva inej osoby („ Práva duševného vlastníctva“ sú autorské práva, morálne práva, ochranná známka, komerčná úprava, patent, obchodné tajomstvo, nekalá hospodárska súťaž, právo na ochranu osobných údajov, právo na publicitu a akékoľvek iné práva vlastníctva);
 
(g) odovzdávať alebo zdieľať akýkoľvek Obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, zneužívajúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, vulgárny, oplzlý, nečestný, útočí na súkromie niekoho iného alebo je nenávistný,
 
(h) vydávať sa za nejakú inú osobu alebo entitu, falošne vyhlasovať či inak nesprávne interpretovať svoju príslušnosť k osobe alebo entite,
 
(i) pokúšať sa o zablokovanie, poškodenie alebo zničenie Služieb a Softvéru,
 
(j) odovzdávať, prenášať, ukladať alebo sprístupňovať akýkoľvek Obsah alebo kód, ktorý obsahuje akékoľvek vírusy, škodlivý kód, škodlivý softvér alebo akékoľvek komponenty navrhnuté na poškodenie alebo obmedzenie funkčnosti Služieb alebo Softvéru,
 
(k) narušovať, ničiť alebo znemožňovať iným používateľom používať Služby alebo Softvér (napr. sledovaním, zastrašovaním alebo obťažovaním iných, navádzaním iných na páchanie násilia alebo poškodzovaním neplnoletých osôb akýmkoľvek spôsobom),
 
(l) rozposielať reťazové listy, nevyžiadané správy, pyramídové schémy, phishing, spam alebo inak nevyžiadané správy,
 
(m) umiestňovať reklamu akýchkoľvek produktov alebo služieb do Služieb len s naším predcházajúcim písomným súhlasom,
 
(n) získavať údaje alebo podobné metódy zberu a získavania údajov v súvislosti so Službami ani
 
(o) porušovať platné právne predpisy (v prípade potreby okrem iného vrátane zákona Children's Online Privacy Protection Act (COPPA, zákon o ochrane detí online)).
 
7. Poplatky a platby.
 
7.1 Dane a Poplatky tretích strán. Musíte platiť všetky príslušné dane a poplatky tretích strán (napr. vrátane poplatkov za telekomunikačné služby, poplatkov za mobilné pásmo, poplatkov poskytovateľovi internetových služieb, poplatkov za dátové prenosy, poplatkov za transakcie kreditnou kartou, zmenárenských poplatkov). Za tieto poplatky nie sme zodpovední. Kontaktujte vašu finančnú inštitúciu, ak máte otázky týkajúce sa poplatkov. Môžeme podniknúť kroky na výber poplatkov, ktoré ste nám dlžný. Ste zodpovedný za všetky príslušné výbery poplatkov a nákladov. Ak sa nachádzate v inej krajine, ako je príslušná entita Adobe, s ktorou uskutočňujete transakciu (t. j. Adobe Inc. pre zákazníkov zo severnej Ameriky a Adobe Systems Software Ireland Limited pre zákazníkov zo všetkých ostatných krajín), vaše platby sa uskutočnia pre zahraničnú entitu.
 
7.2 Informácie o kreditnej karte. Ak nás neupozorníte na zmeny vášho spôsobu platby, môžeme sa kvôli tomu, aby sme predišli prerušeniu vašej služby, zúčastniť programov podporovaných poskytovateľov vašej platobnej karty, aby sme aktualizovali vaše platobné informácie. Vy nás oprávňujete účtovať vám za služby na základe získaných aktualizovaných informácií.
 
8. Vaša záruka a Povinnosti odškodnenia.
 
8.1Záruka.Odovzdaním vášho Obsahu do Služieb alebo Softvéru súhlasíte s tým, že máte: (a) všetky potrebné licencie a povolenia na používanie a Zdieľanie vášho Obsahu a (b) práva potrebné na udelenie licencií v týchto podmienkach.
 
8.2Odškodnenie. Odškodníte nás a naše pobočky, sesterské spoločnosti, úradníkov, agentov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií za všetky nároky, požiadavky, straty alebo škody, vrátane primeraných poplatkov na právnikov, ktoré vzniknú z dôvodu vášho Obsahu, z dôvodu vášho používania Služieb alebo Softvéru, alebo porušenia týchto zmluvných Podmienok.
 
9. Zrieknutie sa záruk.
 
9.1 Ak nie je v Ďalších zmluvných podmienkach uvedené inak, Služby a Softvér sa poskytujú v stave „AKO SÚ”. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa zriekame všetkých záruk výslovne uvedených alebo vyplývajúcich, vrátane záruk vyplývajúcich z nenarušenia osobných práv, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Ohľadom obsahu v Službách nemáme žiadne záväzky. Ďalej sa zriekame všetkých záruk, že (a) Služby alebo Softvér budú spĺňať vaše požiadavky alebo budú nepretržite dostupné bez prerušení, aktuálne, zabezpečené alebo bezchybné, (b) výsledky, ktoré sa dosiahnu vďaka používaniu Služieb alebo Softvéru, budú efektívne, presné a spoľahlivé, (c) kvalita Služieb alebo Softvéru bude spĺňať vaše očakávania alebo že (d) chyby a nedostatky v Službách alebo Softvéri budú odstránené.
 
9.2 Osobitne sa zriekame všetkej zodpovednosti za úkony vyplývajúce z vášho používania Služieb alebo Softvéru. Služby alebo Softvér môžete používať a pristupovať k nim na vlastné uváženie a riziko a iba vy ste zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ku ktorým došlo v dôsledku používania a prístupu k akýmkoľvek Službám alebo k Softvéru.
 
9.3 Ak svoj Obsah zverejníte na našich serveroch na účely verejného Zdieľania prostredníctvom Služieb, nie sme zodpovední za: (a) žiadnu stratu, škodu alebo poškodenie vášho Obsahu; (b) vymazanie Obsahu kýmkoľvek iným ako spoločnosťou Adobe ani za (c) použitie vášho Obsahu tretími stranami na iných webových stránkach alebo v iných médiách.
 
10. Obmedzenie zodpovednosti.
 
10.1 Pokiaľ nie je v Ďalších zmluvných podmienkach uvedené inak, voči vám ani nikomu inému nezodpovedáme za akúkoľvek stratu použiteľnosti, údajov, dôvery alebo ziskov vrátane akéhokoľvek zvláštneho, vedľajšieho, nepriameho, následného alebo trestajúceho odškodnenia akéhokoľvek druhu bez ohľadu na príčinu (dokonca aj vtedy, ak sme boli upozornení na možnosť týchto škôd alebo odškodnenia), vrátane škôd a odškodnení, (a) ktoré vyplývajú zo straty použiteľnosti, údajov alebo ziskov, či už predvídateľných alebo nie, (b) ktoré vychádzajú z akejkoľvek teórie zodpovednosti vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania alebo (c) vznikli z akéhokoľvek nároku, ktorý vyplýva z používania alebo súvisí s používaním alebo prístupom k Službám alebo Softvéru. Nič v týchto zmluvných Podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za hrubú nedbalosť, za naše úmyselné pochybenie (alebo našich zamestnancov), alebo za smrť alebo zranenie osôb.
 
10.2 Naša celková zodpovednosť v akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej alebo súvisiacej s týmito Podmienkami je obmedzená na 100 USD alebo celkovú sumu, ktorú ste zaplatili za prístup k Službe alebo Softvéru počas trojmesačného obdobia pred udalosťou, ktorá viedla k zodpovednosti, podľa toho, ktorá suma je vyššia. Toto obmedzenie sa bude uplatňovať bez ohľadu na formu alebo zdroj pohľadávky alebo straty, či už nárok alebo stratu bolo možné predvídať a či strana bola upozornená na možnosť nároku alebo stratu.
 
10.3 Obmedzenia a výnimky v tejto časti 10 platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
 
11. Vypovedanie.
 
11.1 Vypovedanie z vašej strany. Služby a Softvér môžete prestať používať kedykoľvek. Ukončenie vášho účtu vás nezbavuje povinnosti zaplatiť akékoľvek nezaplatené poplatky.
 
11.2 Vypovedanie z našej strany. Ak ukončíme tieto zmluvné Podmienky alebo vaše používanie Služieb z iných dôvodov než kvôli sporu, vyvinieme primerané úsilie, aby sme vás na to upozornili aspoň 30 dní pred ukončením prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete, spolu s pokynmi ako prevziať váš Obsah. Ak nie je v prípadných Ďalších zmluvných podmienkach uvedené inak, môžeme kedykoľvek ukončiť vaše právo pristupovať k Službám a Softvéru a k ich používaniu, ak:
 
(a) porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo konáte spôsobom, ktorý jasne naznačuje, že nemáte v úmysle alebo nie ste spôsobilí konať v súlade s týmito Podmienkami),
 
b) nezaplatíte včas poplatky za Služby alebo Softvér, ak nejaké vznikli,
 
(c) podstatným spôsobom porušujete akékoľvek ustanovenie Podmienok a (i) porušenie nemôže byť napravené; alebo (ii) vás upozorníme na porušenie a nenapravíte ho do 14 dní od oznámenia,
 
(d) fyzicky, verbálne alebo iným spôsobom zneužívate, ohrozujete, hanobíte alebo obťažujete nás alebo náš personál (za takých okolností môžeme alternatívne pozastaviť alebo obmedziť prístup k Službám alebo Softvéru),
 
(e) opakovane ste sa sťažovali v zlom úmysle alebo bez rozumného základu a pokračujte v tom, aj keď sme vás požiadali, aby ste prestali (za takých okolností môžeme alternatívne pozastaviť alebo obmedziť prístup k Službám alebo Softvéru),
 
(f) sa to od nás vyžaduje podľa zákona (napr. tam, kde poskytovanie Služieb alebo Softvéru pre vás je alebo sa stane nezákonným),
 
(g) sa rozhodneme prestať poskytovať Služby alebo Softvér ako celok alebo sčasti (napr. ak sa pre nás stane nepraktickým pokračovať v ponúkaní Služieb vo vašom regióne kvôli zmene zákona) alebo
 
(h) váš bezplatný účet bol dlhšiu dobu neaktívny.
 
11.3 Vypovedanie zo strany Skupinového administrátora. Skupinoví administrátori pre Službu, napr. „Creative Cloud pre tímy”, môžu kedykoľvek ukončiť prístup používateľa k Službe. Ak váš skupinový administrátor ukončí váš prístup, nemusíte už mať možnosť prístupu k Obsahu, ktorý ste vy alebo iní používatelia skupiny zdieľali v zdieľanej pracovnej skupine v rámci danej Služby.
 
11.4 Pretrvanie. Po uplynutí alebo ukončení Podmienok sa môžu niektoré alebo všetky časti Služieb a Softvéru stať nefunkčnými, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek trvalé licencie, ktoré máte, však budú naďalej plne účinné a platné. Vaše povinnosti týkajúce sa odškodnenia, naše odmietnutia zodpovednosti za záruky alebo obmedzenia zodpovednosti, ako aj ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov uvedené v Podmienkach zostávajú v platnosti.
 
12. Skúmania.
 
12.1 Sledovanie. Neprezeráme celý obsah odovzdaný do Služieb alebo Softvéru, ale môžeme použiť dostupné technológie, dodávateľov alebo procesy na sledovanie určitých typov nezákonného obsahu (napr. detskej pornografie), alebo iného urážlivého obsahu alebo správania (napr. schémy aktivít, ktoré indikujú spam alebo phishing, alebo kľúčové slová, ktoré indikujú, že obsah určený dospelým bol zverejnený mimo filtrovaného obsahu).
 
12.2 Prezradenie. Môžeme pristupovať k informáciám alebo odovzdať informácie o vás alebo vašom používaní Služieb alebo Softvéru, (a) keď si to vyžaduje zákon (napr. keď dostaneme platné súdne predvolanie alebo povolenie na domovú prehliadku), (b) aby sme mohli odpovedať na vaše žiadosti o zákaznícku servisnú podporu alebo (c) keď si my, podľa vlastného uváženia, myslíme, že je potrebné chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť nás, našich používateľov alebo verejnosti.
 
13. Právne predpisy týkajúce sa kontroly obchodu.
 
Služby alebo Softvér a vaše používanie Služieb a Softvéru podliehajú zákonom USA a medzinárodnému právu, obmedzeniam a predpisom, podľa ktorých sa môže riadiť import, export a používanie Služieb a Softvéru. Súhlasíte so splnením všetkých zákonov, obmedzení a predpisov.
 
14. Austrálsky spotrebiteľský zákon.
 
Žiadne ustanovenie v zmluvných Podmienkach nemá za cieľ vylúčiť, obmedziť alebo upraviť akékoľvek práva spotrebiteľov podľa zákona o súťaži a spotrebiteľovi z roku 2010 (Cth) (CCA) alebo akékoľvek iné právne predpisy, ktoré nemožno vylúčiť, obmedziť alebo upraviť dohodou. Ak zákon CCA alebo akýkoľvek iný právny predpis zakladá v zmluvných Podmienkach nejakú podmienku, záruku alebo požiadavku alebo poskytuje zákonné garancie v súvislosti so zmluvnými Podmienkami v súvislosti s (prípadným) dodaným tovarom alebo službami, naša zodpovednosť za porušenie tejto podmienky, záruky, inej požiadavky alebo garancie je obmedzená (podľa nášho rozhodnutia), pokiaľ je to možné, (a) v prípade dodania tovaru na jednu alebo viaceré z nasledujúcich možností: (i) nahradenie tovaru alebo dodávku ekvivalentného tovaru; (ii) opravu tovaru; (iii) zaplatenie nákladov na výmenu tovaru alebo na získanie rovnocenného tovaru a (iv) zaplatenie nákladov na opravu tovaru; alebo b) v prípade poskytnutia služieb na jednu alebo obidve z nasledujúcich možností: (i) opätovné poskytnutie služieb a (ii) zaplatenie nákladov na opätovné poskytnutie služieb.
 
15. Rozhodnutie sporu.
 
15.1 Proces. V prípade akejkoľvek veci alebo sporu súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite spor vyriešiť neformálne a budete nás kontaktovať. Ak sa spor nevyrieši do 30 dní od podania, akékoľvek výsledné žaloby sa musia riešiť prostredníctvom právoplatnej a záväznej arbitráže, okrem prípadu, kedy môžete uplatňovať nároky v súdnom spore pre malé prípady, ak vaše nároky spadajú do jeho pôsobnosti.
 
15.2 Pravidlá. Ak bývate v Amerike, JAMS priradí arbitráž do okresu Santa Clara County, Kalifornia na základe svojich Súhrnných pravidiel a procedúr pre arbitráž. Ak bývate v Austrálii, na Novom Zélande, v Japonsku, Číne, Hong Kongu S.A.R., Macau S.A.R., Taiwane, Južnej Kórei, Indii, na Srí Lanke, Bangladéši, Nepále, alebo jednom z členských štátov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), potom Singapore International Arbitration Center (SIAC) bude spravovať arbitráž v Singapure v rámci Arbitrážnych pravidiel, ktoré sú zahrnuté v tomto oddiele formou odkazu. Inak sa arbitráž bude konať v Londýne na Londýnskom súdnom dvore pre medzinárodnú arbitráž (LCIA) podľa arbitrážnych pravidiel LCIA. Rozhodovať bude jeden rozhodca, ktorého si vyberiete spoločne so spoločnosťou Adobe. Arbitráž sa bude konať v anglickom jazyku, ale so svedectvom vo rodnom jazyku, ktorým nie je angličtina, môže predstúpiť akýkoľvek svedok so simultánnym prekladom do angličtiny (na náklady strany, ktorá svedka predvolala). Rozsudok o odškodnom bude možné uplatniť a vymáhať na ktoromkoľvek súde s príslušnou súdnou právomocou, do ktorého súdnej právomoci patríte vy a my.
 
15.3 Žiadne hromadné žaloby. Spory s nami môžete riešiť iba s nami individuálne a nesmiete vzniesť nárok ako žalobca ani ako účastník hromadnej, konsolidovanej alebo reprezentatívnej žaloby.
 
15.4 Súdny príkaz. Napriek uvedenému v prípade neoprávneného prístupu alebo používania Služieb alebo Softvéru vami alebo inými osobami v rozpore s týmito zmluvnými Podmienkami súhlasíte, že máme nárok požadovať súdne nápravy (alebo ekvivalentný typ neodkladnej právnej nápravy) v ktorejkoľvek súdnej právomoci.
 
16. Práva auditu.
 
Ak ste firma, spoločnosť alebo organizácia, potom môžeme, nie častejšie než každých 12 mesiacov, po 7 dňoch od doručenia oznámenia k vám, určiť náš personál alebo nezávislého audítora tretej strany, ktorý bude povinný zachovať mlčanlivosť, uskutočniť kontrolu (vrátane manuálnej kontroly, elektronickými metódami alebo oboma) vašich záznamov, systémov a zariadení, aby sa presvedčil, že vaša inštalácia a používanie ktorýchkoľvek Služieb alebo Softvéru je v zhode s platnými licenciami od nás. Okrem toho nám do 30 dní od našej požiadavky poskytnete všetky záznamy a informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme si overili, že inštalácia a používanie ktorýchkoľvek a všetkých Služieb a Softvéru je v zhode s vašimi platnými licenciami od nás. Ak kontrola odhalí nedostatky v licenciách na Služby alebo Softvér, okamžite si zakúpite všetky potrebné licencie, predplatné a všetku údržbu a podporu aplikovateľnú spätne. Ak nedoplatky presiahnu 5 % hodnoty splatných licenčných poplatkov, potom tiež zaplatíte naše primerané náklady na vedenie overenia.
 
17. Aktualizácie a dostupnosť.
 
17.1 Aktualizácie Všeobecných podmienok a Ďalších zmluvných podmienok. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky, Ďalšie zmluvné podmienky alebo podmienky Odberu a Zrušenia môžeme modifikovať, napríklad preto, aby sa v nich odrazili zmeny zákonov alebo zmeny našich Služieb alebo Softvéru. Zmluvné Podmienky by ste si mali pravidelne pozerať. Na tejto stránke budeme uvádzať oznámenia o modifikáciách Všeobecných podmienok a Ďalších zmluvných podmienok. Používaním alebo prístupom k Službám alebo Softvéru po tom, ako vstúpia do platnosti revízie, súhlasíte s tým, že ste viazaní revidovanými zmluvnými Podmienkami.
 
17.2. Aktualizácie služieb a softvéru. Služby alebo Softvér (vrátane ľubovoľných častí alebo funkcií) môžeme kedykoľvek modifikovať, aktualizovať, alebo prestať poskytovať bez zodpovednosti voči vám alebo komukoľvek inému. V prípade zmeny platených ponúk však vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme Vás upozornili na zmenu, aktualizáciu alebo vyradenie. Ak prestaneme poskytovať Služby alebo Softvér v plnom rozsahu, poskytneme vám takisto primeraný čas na stiahnutie vášho Obsahu a poskytneme pomernú náhradu za všetky nevyužité poplatky za túto Službu alebo Softvér, ktoré ste predplatili.
 
17.3. Dostupnosť. Webové stránky s opisom Služieb sú dostupné celosvetovo, ale to neznamená, že všetky Služby alebo funkcie služieb sú dostupné vo vašej krajine, alebo že obsah generovaný používateľmi dostupný cez Služby, je vo vašej krajine legálny alebo dostupný. Prístup k určitým Službám (alebo niektorým funkciám Služieb, Vzorovým súborom alebo Obsahovým súborom) môže byť v niektorých krajinách zablokovaný našou alebo zahraničnou vládou. Je vašou zodpovednosťou sa uistiť, že vaše používanie Služieb je legálne alebo dostupné v oblasti, kde ich používate. Služby nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.
 
18. Zákaz úprav a reverzného inžinierstva:.
 
S výnimkou prípadov, keď sa to výslovne povoľuje v týchto Podmienkach, nesmiete: a) upravovať, prenášať, prispôsobovať ani prekladať žiadnu časť Služieb alebo Softvéru ani b) vykonávať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, spätne dešifrovať ani sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód ani akúkoľvek časť Služieb alebo Softvéru. Ak podľa právnych predpisov vo svojej jurisdikcii máte právo dekompilovať Softvér na účely získania informácií potrebných na to, aby boli licencované časti Služieb alebo Softvéru interoperabilné s iným softvérom, musíte nás najprv požiadať o takéto informácie. Podľa vlastného uváženia vám môžeme takéto informácie poskytnúť alebo stanoviť primerané podmienky (vrátane primeraného poplatku) týkajúce sa dekompilácie Služieb alebo Softvéru tak, aby sme zabezpečili ochranu vlastníckych práv našej spoločnosti a našich dodávateľov na Služby a Softvér.
 
19. Rôzne.
 
19.1 Anglická verzia. V prípade interpretácie alebo výkladu týchto zmluvných Podmienok sa použije ich anglická verzia.
 
19.2 Oznámenie spoločnosti Adobe. Oznámenia nám môžete posielať na e-mailovú adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Oznámenie pre vás. Môžeme vás upozorniť e-mailom, poštou, upozorneniami v Službách alebo iným právne prijateľným spôsobom.
 
19.4 Nepostúpenie. Tieto zmluvné Podmienky ani svoje práva a povinnosti v rámci týchto zmluvných Podmienok nesmiete previesť ani inak preniesť, vcelku alebo sčasti, bez nášho písomného súhlasu a každý takýto pokus bude neplatný. My môžeme preniesť naše práva v týchto zmluvných Podmienkach na tretiu stranu.
 
19.5 Nadpisy. Nadpisy, ktoré sa používajú v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach alebo Ďalších zmluvných podmienkach, sa poskytujú len pre pohodlie a nebudú použité na interpretáciu významu alebo zámeru.
 
19.6 Oddeliteľnosť. Ak akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok alebo akýchkoľvek Ďalších zmluvných podmienok je z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné, Všeobecné podmienky a všetky Ďalšie zmluvné podmienky budú naďalej úplne platné a účinné.
 
19.7 Zrieknutie. Keď nebudeme schopní prosadit alebo vykonať ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok, neznamená to zrieknutie sa daného ustanovenia.
 
20. DMCA.
 
Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a očakávame to isté aj od svojich používateľov. Odpovieme na jasné upozornenia na porušenie autorského práva v súlade s Digital Millennium Copyright Act („DMCA“). Viac o pravidlách a praktikách IP Takedown spoločnosti Adobe sa môžete dozvedieť tu: http://www.adobe.com/sk/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-sk_SK-20180605_2200