Päivitämme käyttöehtojamme. Uudet ehdot astuvat voimaan 16. huhtikuuta 2020. Napsauta tästä, jos haluat lukea päivitetyt ehdot. 

 

Adoben yleiset käyttöehdot

 

 

Päivitetty viimeksi 5.6.2018. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
 
Nämä yleiset käyttöehdot (”Yleiset ehdot”) sekä mahdolliset soveltuvat lisäehdot (ks. kohta 1.2 jäljempänä) sekä merkintä- ja peruutusehdot (yhteisesti ”Ehdot”) säätelevät Asiakkaan verkkosivuston käyttöä, asiakastukea ja Creative Cloudin kaltaisten palvelujen (yhteisesti ”Palvelut”) ja ohjelmistojen, jotka sisällytetään osaksi Palveluja, sekä kaikkien sovellusten, mallitiedostojen ja sisältötiedostojen (määritelty alla), komentosarjojen, lähdekoodien, käskyjoukkojen ja niihin liittyvän dokumentaation (yhteisesti ”Ohjelmisto”) käyttöä. Jos Asiakas on tehnyt Adoben kanssa toisen sopimuksen, joka koskee tiettyjä palveluja tai ohjelmistoa, asianomaisen sopimuksen ehtoja sovelletaan, jos ne ovat ristiriidassa Ehtojen kanssa. Kuten jäljempänä kohdassa 4 tarkemmin todetaan, oikeudet ja omistusoikeus omaan sisältöön (määritellään jäljempänä) säilyvät Asiakkaalla.
 
Asiakkaan on oltava vähintään 13-vuotias, jotta hän voi rekisteröidä yksilöllisen Adobe ID -tunnuksen.Koulut, jotka osallistuvat Primary and secondary education named user -tarjoukseen, voivat myöntää alle 13-vuotiaalle oppilaalle Enterprise-tason Adobe ID -tunnuksen, mutta vain sillä ehdolla, että oppilaan vanhemmat ovat antaneet siihen erillisen suostumuksensa.
 
1. Asiakkaan sopimus Adoben kanssa.
 
1.1 Juridisen ja sopimusyksikön valinta. Jos Asiakas asuu Pohjois-Amerikassa (mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko), hän toimii yhdysvaltalaisen yhtiön, Adobe Inc.in kanssa, jolloin Ehtoihin sovelletaan Yhdysvalloissa sijaitsevan Kalifornian osavaltion lakeja. Jos Asiakas asuu muualla kuin Pohjois-Amerikassa, hän toimii Adobe Systems Software Ireland Limitedin kanssa ja Ehtoihin sovelletaan Irlannin lakeja.Australiassa toimivien asiakkaiden tapauksessa Adobe Systems Software Ireland Limited toimii Adobe Australia Trading Pty Ltd. -yhtiön valtuutettuna edustajana ja solmii tämän sopimuksen Adobe Australia Trading Pty Ltd -yhtiön edustajan ominaisuudessa. Asiakkaalla voi olla myös muita laista johtuvia oikeuksia. Adobe ei pyri rajaamaan näitä oikeuksia, jos se on kielletty laissa.
 
1.2Lisäehdot. Adoben Palveluja ja Ohjelmistoa ei ole myyty Asiakkaalle vaan ainoastaan lisensoitu tämän käyttöön, ja niihin voi liittyä myös yksi tai useampi alla olevista lisäehdoista (”Lisäehdot”). Jos Yleiset ehdot ja lisäehdot ovat ristiriidassa keskenään, kyseiseen Palveluun tai Ohjelmistoon sovelletaan lisäehtoja. Lisäehdot voivat muuttua.
 

 

2. Tietosuoja.
 
2.1 Tietosuoja.Tietoja Adoben tavoista kerätä, käyttää, jakaa tai muuten käsitellä Asiakasta koskevia tietoja on Adoben Tietosuojakäytännössä osoitteessa http://www.adobe.com/go/privacy_fi.
 
2.2 Työpöytäsovelluksen käyttötiedot.Asiakas voi halutessaan jakaa tietoja Adobelle siitä, miten hän käyttää Adoben työpöytäsovelluksia. Jos laki niin sallii, tämä vaihtoehto on käytössä oletusarvoisesti, ja tiedot on yhdistetty Asiakkaan Adobe-tiliin. Nämä tiedot antavat Adobelle mahdollisuuden luoda yksilöllisempi käyttökokemus sekä parantaa tuotteen laatua ja ominaisuuksia. Asiakas voi vaihtaa asetusta koska tahansa Adobe-tilin hallintasivulla. Lisätietoja työpöytäsovellusten käyttötiedoista on osoitteessa http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_fi.
 
2.3 Adoben pääsy Asiakkaan sisältöön. Jos laki niin sallii, Adobe voi saada pääsyn Asiakkaan (kohdassa 4.1 määritettyyn) sisältöön sekä tarkastella ja kuunnella sitä vain rajoitetusti. Esimerkiksi voidakseen toimittaa palveluita Adoben on ehkä käytettävä, tarkasteltava tai kuunneltava Asiakkaan omaa sisältöä (a) tukipyyntöihin vastaamista varten, (b) petoksen, suojausongelman, laittomuuksien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai käsittelemiseksi muulla tavoin ja (c) Ehtojen valvomista varten. Adoben automaattiset järjestelmät saattavat analysoida Asiakkaan omaa sisältöä eri tekniikoilla, kuten koneoppimisella. Tämä analyysi voidaan tehdä, kun sisältö lähetetään tai vastaanotetaan tai kun sisältö tallennetaan. Analyysin avulla Adobe voi parantaa palveluja. Lisätietoja Adoben tekemästä koneoppimisesta on osoitteessa http://www.adobe.com/go/machine_learning_fi.
 
3. Palvelujen ja Ohjelmiston käyttö.
 
3.1 Käyttöoikeus. Asiakas voi käyttää Palveluja ja Ohjelmistoa, jos hän noudattaa Ehtoja ja sovellettavia lakeja.
 
3.2 Adoben immateriaaliomaisuus.Adobe (ja Adoben lisensoijat) pitävät itsellään kaikki Palvelujen ja Ohjelmiston omistusoikeudet ja muut oikeudet. Ellei Ehdoissa mainita toisin, Adobe ei anna Asiakkaalle oikeuksia patenttien, tekijänoikeuksien, liikesalaisuuksien, tavaramerkkien tai muiden Palveluihin tai Ohjelmistoon sisältyvien osien oikeuksien suhteen. Adobe pidättää kaikki oikeudet, joita ei myönnetä Ehdoissa.
 
3.3 Tallennus.Jos Palveluiden osana tarjotaan tallennustilaa, Adobe suosittelee, että Asiakas ottaa sisällöstään myös säännöllisesti varmuuskopioita. Adobe voi asettaa kohtuullisia teknisiä rajoituksia, kuten tiedoston kokoa, tallennustilaa ja käsittelykapasiteettia koskevia rajoituksia sekä muita teknisiä rajoituksia. Adobe voi keskeyttää palvelujen tarjoamisen, kunnes Asiakas noudattaa tiliinsä liittyvää tallennustilarajoitusta. Lisenssisopimuksen lopussa Adobe käyttää kaupallisesti kohtuullisia ponnisteluja, jotta Asiakas voi siirtää sisältönsä pois Palveluista. Siirto on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun lisenssisopimus on irtisanottu tai päättynyt. Tämän 30 päivän siirtymäajan päätyttyä Adobe varaa oikeuden Asiakkaan oman sisällön poistamiseen.
 
3.4 Asiakkaan luoma sisältö. Adobe voi isännöidä käyttäjiensä luomaa sisältöä. Käyttäessään Adoben palveluja Asiakas saattaa löytää sisältöä, joka on hänen mielestään loukkaavaa tai paheksuttavaa. Siinä tapauksessa Asiakas voi ainoastaan lopettaa asianomaisen sisällön katselun. Jos käytettävissä on Ilmoita-painike, Asiakas voi myös ilmoittaa Adobelle loukkaavasta käyttäjälähtöisestä sisällöstä napsauttamalla kyseistä painiketta.
 
3.5 Mallitiedostot. ”Mallitiedostot” tarkoittaa Adoben toimittamia tiedostoja, kuten sisältökuvia, Clip Art- ja esimerkkikuvia tai ääniä, joita on tarkoitus käyttää opastusohjelmissa, esittelyissä ja muissa testitarkoituksissa ja jotka voidaan määrittää mallitiedostoiksi. Mallitiedostoja ei voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on toimitettu. Asiakas ei voi jakaa mallitiedostoja erillisinä kappaleina (ts. tilanteissa, joissa mallitiedostot ovat jaeltavan tuotteen eniten arvoa sisältävä osa) eikä vaatia minkäänlaisia oikeuksia mallitiedostoihin.
 
3.6 Sisältötiedostot.Sisältötiedostot” tarkoittaa Adoben resursseja, jotka ovat osa Palveluja ja Ohjelmistoa. Ellei dokumentaatiossa tai erityisissä lisensseissä ilmoiteta toisin, Adobe myöntää Asiakkaalle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden sisältötiedostojen käyttöön Asiakkaan loppukäytön luomista varten (ts. Asiakkaan hyväksymää johdettua sovellusta tai tuotetta varten). Sisältötiedostot ja niiden johdannaiset sisällytetään Asiakkaan loppukäyttöön (”loppukäyttö”). Asiakas voi muokata sisältötiedostoja ennen niiden sisällyttämistä loppukäyttöön. Asiakas voi kopioida ja jakaa sisältötiedostoja vain loppukäytön yhteydessä, mutta Asiakas ei voi jakaa sisältötiedostoja missään olosuhteissa erillisinä osina loppukäyttöä lukuun ottamatta.
 
3.7 Muut käyttöoikeustyypit.
 
(a) NFR-versio. Adobe voi määritellä Palvelut tai Ohjelmiston esimerkiksi testi- tai arviointiversioksi tai ei-jälleenmyytäväksi versioksi (”NFR-versio”). NFR-version voi asentaa ja sitä voi käyttää vain arviointijaksolla ja vain tarkoituksiin, jotka Adobe on määritellyt NFR-version tarjoamisen yhteydessä. NFR-versiolla tuotettavaa aineistoa ei saa käyttää mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.
 
(b) Ennakkojulkaisuversio. Adobe voi määritellä Palvelut tai Ohjelmiston tai Palvelujen tai Ohjelmiston ominaisuuden ennakkojulkaisu- tai betaversioksi (“ennakkojulkaisuversio”). Ennakkojulkaisuversio ei vastaa lopullista tuotetta, ja se voi sisältää vikoja, jotka voivat aiheuttaa muun muassa järjestelmäongelmia sekä tietojen häviämistä. Adobe ei välttämättä julkaise ennakkojulkaisuversiota kaupallisesti. Asiakkaan on lopetettava ennakkojulkaisuversion käyttö viipymättä ja hävitettävä ennakkojulkaisuversion kaikki kopiot, jos Adobe pyytää niin tekemään tai jos Adobe julkaisee ennakkojulkaisuversion kaupallisen version. Mikä tahansa ennakkojulkaisuversiosta Adoben ja Asiakkaan kesken solmima sopimus on ensisijainen tämän osion ehtoihin nähden.
 
(c) Koulutusversio. Jos Adobe määrittelee Palvelut tai Ohjelmiston tarkoitetuksi koulutuskäyttöön (”koulutusversio”), Asiakas saa käyttää koulutusversiota vain, jos hän täyttää seuraavassa osoitteessa asetetut kelpoisuusvaatimukset: http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_fi. Asiakas voi asentaa Opiskeluversion ja käyttää sitä vain siinä maassa, jossa hän täyttää opiskelijakäyttäjän kelpoisuusehdot. Jos Asiakas asuu Euroopan talousalueella, edellä olevan virkkeen sanalla "maa" tarkoitetaan Euroopan talousaluetta.
 
4. Asiakkaan oma sisältö.
 
4.1 Sisältö.Sisältö ” tarkoittaa materiaalia, kuten äänitiedostoja, videotiedostoja, sähköisiä asiakirjoja tai kuvia, joita Asiakas lähettää ja tuo Palveluihin tai Ohjelmistoon Palveluiden käytön yhteydessä.
 
4.2 Omistusoikeus. Asiakkaan sisällön omistusoikeus ja muut oikeudet pysyvät Asiakkaalla. Adobe ei vaadi itselleen Asiakkaan sisällön omistusoikeutta.
 
4.3 Asiakkaan oman sisällön lisenssit Palvelujen ja Ohjelmiston ylläpitoa varten.Adobe tarvitsee Asiakkaalta tiettyjä Asiakkaan omaan sisältöön liittyviä lisenssejä voidakseen ylläpitää ja tarjota Palveluja ja Ohjelmistoja. Ladatessaan sisältöä Palveluihin ja Ohjelmistoon Asiakas antaa Adobelle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, kopioida, julkaista, jaella, muuttaa (esim. Asiakkaan oman sisällön esittämiseksi paremmin), esittää julkisesti ja kääntää sisältöä tarpeen mukaan Asiakkaan toimien perusteella (eli esimerkiksi silloin, kun Asiakas haluaa tallentaa sisältönsä yksityisesti tai jakaa sitä muille). Tämän lisenssin tarkoituksena on Palvelujen ja Ohjelmiston ylläpitäminen ja parantaminen.
 
4.4 Asiakkaan oman sisällön jakaminen.
 
(a) Jakaminen. Jotkin Palvelut ja Ohjelmistot voivat sisältää ominaisuuksia, joiden avulla Asiakas voi jakaa omaa sisältöään muille käyttäjille tai julkaista sitä. ”Jakamisella” tarkoitetaan sähköpostin lähettämistä, julkaisemista, lähettämistä, lataamista tai muulla tavalla Adoben tai muiden käyttäjien saataville asettamista Palvelujen ja Ohjelmiston käytön kautta. Muut käyttäjät voivat käyttää, kopioida, muuttaa tai jakaa edelleen Asiakkaan omaa sisältöä monin tavoin. Asiakkaan on harkittava tarkoin, mitä sisältöä hän jakaa tai julkaisee, koska Asiakas on itse vastuussa jakamastaan sisällöstä.
 
(b) Pääsytaso. Adobe ei valvo tai säätele sitä, mitä muut tekevät Asiakkaan omalla sisällöllä. Asiakas on vastuussa Asiakkaan omalle sisällölle asetettavien rajoitusten määrittämisestä ja asianmukaisen pääsytason asettamisesta Asiakkaan omalle sisällölle. Jos Asiakas ei valitse asianmukaista pääsytasoa omalle sisällölle, järjestelmä saattaa asettaa oletusarvona mahdollisimman laajan pääsytason. Asiakkaan on itse tiedotettava muille käyttäjille, kuinka Asiakkaan omaa sisältöä voidaan jakaa, ja muokattava asetusta, joka liittyy Asiakkaan oman sisällön pääsytasoon tai jakamiseen.
 
(c) Kommentit.Palvelu voi sallia sisällön kommentoinnin. Kommentit eivät ole anonyymejä, ja muut käyttäjät voivat nähdä ne. Asiakas, muut käyttäjät ja Adobe voivat poistaa Asiakkaan kommentteja.
 
4.5 Käyttöoikeuden irtisanominen. Asiakas voi peruuttaa tämän omaa sisältöään koskevan käyttöoikeuden ja irtisanoa Adoben oikeudet milloin tahansa poistamalla oman sisältönsä palvelusta. Järjestelmä saattaa kuitenkin säilyttää Asiakkaan sisällöstä kopioita, jotka ovat tallentuneet säännöllisten varmuuskopioiden tekemisen yhteydessä.
 
4.6 Palaute. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta toimittaa Adobelle ideoita, ehdotuksia eikä aloitteita (”Palaute”). Jos Asiakas kuitenkin antaa Adobelle palautetta, antaa hän Adobelle samalla ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, maksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, myydä, tarjota myyntiin, tuoda, kopioida, julkaista, jaella ja muuttaa palautetta sekä esittää sitä julkisesti.
 
4.7 Asiakkaan oman sisällön myynti. Adobe voi antaa Asiakkaalle oikeuden myöntää käyttöoikeus omaan sisältöönsä Palvelujen kautta erillisten ehtojen hyväksymisen jälkeen.
 
5. Tilitiedot.
 
Asiakas on vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Jos Asiakas saa tiedon tilinsä luvattomasta käytöstä, hänen on ilmoitettava siitä asiakastukeen välittömästi. Asiakas ei saa (a) jakaa tilitietojaan (paitsi valtuutetulle järjestelmänvalvojalle) eikä (b) käyttää toisen henkilön tiliä. Järjestelmänvalvoja voi käyttää Asiakkaan tilitietoja Palvelujen ja Ohjelmiston käytön ja pääsyn hallintaan. PhoneGapin tapauksessa Adobe pidättää oikeuden seurata ja panna täytäntöön tilaussopimusrajoja ja -rajoituksia, mukaan lukien muun muassa oikeuden periä ylimääräisiä maksuja.
 
6. Asiakkaan käyttäytyminen.
 
6.1 Vastuullinen käyttö. Adobe-yhteisöjen käyttäjät odottavat usein tietynlaista huomaavaisuutta ja ammattimaisuutta. Palveluja ja Ohjelmistoa on käytettävä vastuullisesti.
 
6.2 Väärinkäyttö Palveluja ja Ohjelmistoa ei saa väärinkäyttää. Asiakas ei esimerkiksi saa:
 
(a) kopioida, muuttaa, isännöidä, suoratoistaa, alilisensoida eikä jälleenmyydä Palveluja tai Ohjelmistoa;
 
(b) antaa muiden käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa omilla tilitiedoillaan;
 
(c) käyttää ohjelmistoa minkäänlaisen tietokannan rakentamiseen;
 
(d) käyttää tai yrittää käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa muuten kuin Adoben toimittaman tai valtuuttaman liittymän kautta;
 
(e) kiertää mitään Palvelujen tai Ohjelmiston tiettyjen käyttöjen estämiseksi asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia;
 
(f) jakaa sisältöä tai toimia tavalla, joka loukkaa jonkin tahon immateriaalioikeuksia (”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, moraalisia oikeuksia, tavaramerkkejä, mallisuojia, patentteja, liikesalaisuuksia, vilpillistä kilpailua, oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen sekä mitä tahansa muuta omistusoikeutta);
 
(g) lähettää tai jakaa mitään sisältöä, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, luvatonta, rikkomusperäistä, halventavaa, kunniaa loukkaavaa, mautonta, rivoa, rienaavaa, toisen tietosuojaa loukkaavaa tai vihamielistä;
 
(h) esiintyä muuna henkilönä tai yhteisönä tai väärentää tai muuten vääristellä Asiakkaan sidosta johonkin henkilöön tai yhteisöön;
 
(i) yrittää estää, vahingoittaa tai tuhota Palveluja tai Ohjelmistoa;
 
(j) ladata, välittää, tallentaa tai saattaa saataville mitään sisältöä tai koodeja, jotka sisältävät viruksia, haittaohjelmia tai muita komponentteja, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan tai rajoittamaan Palvelujen tai Ohjelmiston toimivuutta;
 
(k) häiritä, haitata tai estää sitä, että joku muu Asiakas käyttää Palveluja tai Ohjelmistoa (varjostamalla, pelottelemalla tai ahdistelemalla muita henkilöitä, yllyttämällä muita väkivallan käyttöön tai vahingoittamalla alaikäisiä);
 
(l) osallistua ketjukirjeisiin, roskaposteihin, pyramidihuijauksiin, tietojen kalasteluun tai muihin ei-toivottuihin viesteihin;
 
(m) mainostaa Palvelujen avulla muita tuotteita tai palveluja, paitsi jos Adobe on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksen;
 
(n) käyttää tiedon rikastusta tai vastaavia tiedonkeräys- ja erottelumenetelmiä Palvelujen yhteydessä;
 
(o) rikkoo sovellettavaa lakia (mukaan lukien sovellettavilta osin lasten verkkoyksityisyydensuojaa säätelevää COPPA-lakia eli Children’s Online Privacy Protection Act 1998 rajoittumatta pelkästään siihen).
 
7. Maksut.
 
7.1 Verot ja kolmansien osapuolten maksut. Asiakkaan on maksettava soveltuvat verot ja mahdolliset soveltuvat kolmansien osapuolten maksut (mukaan lukien esimerkiksi puhelinmaksut, mobiililaitemaksut, Internet-maksut, datansiirtomaksut, luottokorttimaksut, valuutanvaihtomaksut ja ulkomaanmaksujen tapahtumamaksut). Adobe ei vastaa kyseisistä maksuista. Asiakkaan rahoituslaitos antaa lisätietoa maksuista. Adobe voi ryhtyä toimiin maksamattomien maksujen perimiseksi. Asiakas vastaa kaikista perintään liittyvistä kustannuksista ja kuluista. Jos Asiakas sijaitsee muussa kuin siinä maassa, johon sen kanssa toimiva Adobe-yhtiö on sijoittunut (eli Adobe Inc. Pohjois-Amerikan asiakkaille ja Adobe Systems Software Ireland Limited kaikissa muissa maissa sijaitseville asiakkaille), maksut tehdään ulkomaiselle yritykselle.
 
7.2 Luottokorttitiedot. Jos Asiakas ei ilmoita Adobelle maksutapansa muutoksista, Adobe voi palvelun keskeytymisen estämiseksi osallistua Asiakkaan luottokorttiyhtiön tarjoamiin ohjelmiin pyrkiessään päivittämään maksutiedot, ja Asiakas antaa Adobelle luvan jatkaa tilinsä veloittamista Adoben näin saamien päivitettyjen tietojen avulla.
 
8. Asiakkaan vakuutus ja korvausvelvollisuus.
 
8.1Vakuutus.Lataamalla sisältöä Palveluihin tai Ohjelmistoon Asiakas vakuuttaa, että hänellä on (a) kaikki tarvittavat sisällön käyttöä ja jakamista koskevat oikeudet ja luvat ja (b) oikeudet, joita vaaditaan lupien antamiseen Ehdoissa.
 
8.2Korvausvelvollisuus. Asiakkaan on suojattava Adobea ja sen tytäryhtiöitä, sidosryhmiä, virkailijoita, edustajia, työntekijöitä, kumppaneita ja lisenssinantajia korvausvaatimuksilta, vaatimuksilta, tappioilta tai vahingoilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka aiheutuvat Asiakkaan sisällöstä, Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä tai Ehtojen noudattamatta jättämisestä tai niihin liittyen.
 
9. Takuita koskevat vastuuvapauslausekkeet.
 
9.1 Ellei lisäehdoissa muuta määrätä, Palvelut ja Ohjelmisto toimitetaan SELLAISINAAN. Lain sallimassa laajuudessa Adobe kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai oletetuista takuista, mukaan lukien oletetut takuut, jotka koskevat oikeuksien loukkaamattomuutta, soveltuvuutta kaupankäyntiin ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Adobe ei tee sitoumuksia Palveluissa tarjottavasta sisällöstä. Adobe ei myöskään anna mitään takuuta siitä, että (a) Palvelut tai Ohjelmisto täyttävät Asiakkaan vaatimukset tai että ne ovat jatkuvasti saatavilla, keskeytyksettömiä, oikea-aikaisia, suojattuja tai virheettömiä, (b) Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä mahdollisesti saatavat tulokset ovat tehokkaita, paikkansapitäviä tai luotettavia, (c) Palvelujen tai Ohjelmiston laatu vastaa Asiakkaan odotuksia ja että (d) Palvelujen tai Ohjelmiston mahdolliset virheet tai puutteet korjataan.
 
9.2 Adobe kieltäytyy nimenomaisesti kaikesta vastuusta sellaisissa toimissa, jotka ovat seurausta siitä, että Asiakas käyttää palveluja tai ohjelmistoa. Asiakas voi käyttää palveluja tai ohjelmistoa oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan, ja hän on yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmänsä vahingoista tai tietojen menetyksestä, jotka aiheutuvat Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä.
 
9.3 Jos Asiakas lähettää omaa Sisältöään Adoben palvelimille tarkoituksenaan jakaa Sisältöä Palvelujen kautta, Adobe ei ole vastuussa mistään seuraavista: (a) Asiakkaan oman Sisällön menetyksistä, vioittumisista tai vahingoittumisista (b) muun kuin Adoben tekemästä Sisällön poistosta; ja (c) kolmansien osapuolten tekemästä Asiakkaan oman Sisällön sisällytyksestä muihin sivustoihin tai muuhun mediaan.
 
10. Vastuunrajoitus.
 
10.1 Ellei lisäehdoissa määrätä toisin, Adobe ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kenellekään muulle mistään käytön, tietojen, liikearvon tai tulojen menetyksestä eikä mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, seurannaisista tai rangaistusluontoisista vahingoista huolimatta, siitä mikä menetyksen tai vahinkojen syy on (vaikka Adobea olisi varoitettu kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta), mukaan lukien menetykset ja vahingot, (a) jotka aiheutuvat käytön, tietojen tai tulojen menetyksistä, riippumatta siitä, ovatko ne olleet ennakoitavissa, (b) jotka perustuvat vastuuteoriaan, mukaan lukien sopimus- tai takuurikkomus, huolimattomuus tai muu luvaton toimenpide, tai (c) jotka johtuvat jostain toisesta vaatimuksesta, joka on seurausta Asiakkaan suorittamasta Palvelujen tai Ohjelmiston käytöstä tai joka liittyy siihen. Ehtojen mikään kohta ei rajoita tai sulje pois Adoben vastuuta sen (tai sen työntekijöiden) törkeän huolimattomuuden tai tahallisen väärinkäytöksen yhteydessä eikä kuoleman tai henkilövahingon yhteydessä.
 
10.2 Adoben Ehdoista aiheutuva tai Ehtoihin liittyvä kokonaisvastuu on enintään 100 Yhdysvaltain dollaria tai Asiakkaan Palvelun ja Ohjelmiston käyttöoikeudesta velvoitteen aiheuttavaa tapausta edeltävien kolmen kuukauden jakson aikana maksama kokonaissumma sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Tätä rajoitusta sovelletaan korvausvaatimuksen tai tapaturman muotoon tai lähteeseen katsomatta, huolimatta siitä, onko vaatimus tai tappio ennakoitavissa ja onko osapuolelle ilmoitettu korvausvaatimuksen tai menetyksen mahdollisuudesta.
 
10.3 Tässä kohdassa 10 mainitut rajoitukset ja poissulkemiset ovat voimassa lain sallimassa laajuudessa.
 
11. Irtisanominen.
 
11.1 Asiakkaan suorittama irtisanominen. Asiakas voi lopettaa Palvelujen ja Ohjelmiston käytön milloin tahansa. Asiakkaan tilin irtisanominen ei vapauta Asiakasta velvollisuudesta maksaa maksamattomia maksuja.
 
11.2 Adoben suorittama irtisanominen Jos Adobe irtisanoo Ehdot tai Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluun/Palveluihin jostain muusta kuin aiheellisesta syystä, Adobe pyrkii ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen siitä Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen irtisanomista Adobelle rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja antaa ohjeet Asiakkaan oman sisällön talteen ottamiseksi. Ellei lisäehdoissa toisin määrätä, Adobe voi milloin tahansa irtisanoa Asiakkaan oikeuden käyttää palveluja ja ohjelmistoa, jos:
 
(a) Asiakas rikkoo jotakin Ehtojen kohtaa (tai Asiakas toimii tavalla, joka osoittaa selvästi, että Asiakas ei aio noudattaa tai ei kykene noudattamaan Ehtoja);
 
(b) Asiakas ei suorita Palveluista tai Ohjelmistosta mahdollisesti perittäviä maksuja ajoissa;
 
(c) Asiakas rikkoo olennaisesti Ehtoja ja (i) rikkomusta ei voida korjata tai (ii) Adobe ilmoittaa Asiakkaalle rikkomuksesta, mutta Asiakas ei korjaa sitä 14 päivän kuluessa ilmoituksesta;
 
(d) Asiakas uhkailee, kiusaa tai häiritsee Adobea tai sen henkilöstöä (tällaisissa tilanteissa Adobe voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Asiakkaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeuden tai rajoittaa sitä);
 
(e) Asiakas on toistuvasti esittänyt valituksia vilpillisessä mielessä tai ilman kohtuullista perustetta ja jatkaa kyseistä toimintaa senkin jälkeen, kun Adobe on pyytänyt Adobea lopettamaan sen (tällaisissa tilanteissa Adobe voi vaihtoehtoisesti keskeyttää Asiakkaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeuden tai rajoittaa sitä);
 
(f) laki vaatii Adobea irtisanomaan sopimuksen (esimerkiksi jos Palvelujen tai Ohjelmiston toimittaminen Asiakkaalle on laitonta tai muuttuu laittomaksi);
 
(g) Adobe päättää lopettaa Palvelujen tai Ohjelmiston toimittamisen kokonaan tai osittain (esimerkiksi silloin, jos palvelujen toimittamisen jatkaminen Asiakkaan asuinpaikassa muuttuu epätarkoituksenmukaiseksi lainmuutoksen vuoksi); tai
 
(h) Asiakkaan maksuton tili on ollut pitkään käyttämättömänä.
 
11.3 Ryhmän valvojan suorittama irtisanominen. Palvelun (esimerkiksi ”Creative Cloud for teams”) ryhmän valvojat voivat lakkauttaa Asiakkaan pääsyn palveluun milloin tahansa. Jos Asiakkaan ryhmän valvoja lakkauttaa Asiakkaan pääsyn johonkin palveluun, Asiakas ei voi enää käyttää sisältöä, jonka hän tai muut ryhmän käyttäjät ovat jakaneet kyseisen palvelun jaetussa työtilassa.
 
11.4 Voimaan jääminen Ehtojen voimassaoloajan kuluttua umpeen osa Palveluista tai Ohjelmistosta tai Palvelut ja Ohjelmisto kokonaisuudessaan voivat lakata toimimasta ilman ennakkovaroitusta. Kukin pysyvä käyttölupa toimii kuitenkin edelleen täysipainoisesti. Asiakkaan vahingonkorvausvelvoitteet, Adoben vastuuvapauslausekkeet tai vastuurajoitukset sekä Ehdoissa asetetut riita-asioiden ratkaisua koskevat määräykset jäävät voimaan.
 
12. Tutkimukset.
 
12.1 Seulonta Adobe ei tarkasta kaikkea Palveluihin tai Ohjelmistoon ladattua sisältöä, mutta Adobe voi hyödyntää käytettävissä olevaa tekniikkaa, myyjiä tai prosesseja, joilla sisällöstä seulotaan tietynlaista laitonta aineistoa (esimerkiksi lapsipornografiaa) tai muuta epäasiallista sisältöä tai toimintaa (esimerkiksi toimintamalleja, jotka viittaavat roskapostiin tai tietojen kalasteluun, tai avainsanoja, jotka viittaavat muualla kuin aikuisten seinällä julkaistuun aikuisille suunnattuun sisältöön).
 
12.2 Tietojen luovuttaminen Adobe voi käyttää tai luovuttaa Asiakasta tai Asiakkaan Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöä koskevia tietoja, (a) jos laki sitä edellyttää (esimerkiksi silloin, jos Adobe saa lainmukaisen haasteen tai etsintäluvan), (b) jotta Adobe voi vastata Asiakkaan asiakastukipyyntöihin tai (c) jos Adobe katsoo, että se on välttämätöntä Adoben, Adoben käyttäjien tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden tai henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi.
 
13. Kaupparajoituslakien valvonta.
 
Palveluja ja Ohjelmistoa sekä Palvelujen ja Ohjelmiston käyttöä säätelevät Yhdysvalloissa säädetyt ja kansainväliset lait, rajoitukset ja määräykset, joilla mahdollisesti säädellään Palvelujen ja Ohjelmiston tuontia, vientiä ja käyttöä. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia lakeja, rajoituksia ja määräyksiä.
 
14. Australian kuluttajansuojalaki.
 
Minkään Ehtoihin sisältyvän kohdan ei ole tarkoitus sulkea pois, rajoittaa tai muokata Competition and Consumer Act 2010:n (Cth) eli kilpailu- ja kuluttajansuojalain (CCA) eikä muuhun lainsäädäntöön perustuvia kuluttajien oikeuksia, joita ei saa sulkea pois, rajoittaa tai muokata sopimuksella. Jos CCA:ssa tai missä tahansa muussa laissa edellytetään sääntöä, takuuta tai ehtoa Ehtoihin tai annetaan Ehtoihin yhteydessä olevia lakisääteisiä ehtoja mahdollisesti toimitetuille tuotteille tai palveluille, Adoben vastuu tällaisen ehdon, takuun, muun ehdon tai takuun osalta on rajoitettu (Adoben valinnan mukaan) siinä määrin kuin Adobe pystyy siihen seuraavasti: (a) tuotteiden luovutuksen yhteydessä Adobe voi tehdä yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä: (i) tuotteiden korvaaminen tai vastaavien tuotteiden toimittaminen; (ii) tuotteiden korjaus; (iii) tuotteiden korvaamisesta tai vastaavien tuotteiden hankinnasta seuranneiden kulujen korvaaminen ja (iv) tuotteiden korjauskustannukset tai (b) mikäli kyseessä on palvelujen tarjonta, Adobe suorittaa toisen tai molemmat seuraavista toimenpiteistä: (i) palveluiden toimittaminen uudelleen; ja (ii) toimitettujen palvelujen uudelleentoimituskustannusten korvaaminen.
 
15. Riita-asioiden ratkaiseminen.
 
15.1 Riidanratkaisumenettely. Asiakas sitoutuu pyrkimykseen ratkaista mahdolliset ongelmat ja riita-asiat ensin epämuodollisesti ottamalla yhteyttä Adobeen. Jos riita-asia ei ratkea 30 päivän kuluessa, kaikki seuraavat oikeustoimet tulee ratkaista lopullisella ja sitovalla välimiestuomiolla, lukuun ottamatta Asiakkaan mahdollisuutta vaatimusten esittämiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, jos Asiakkaan vaatimukset soveltuvat tällaiseen menettelyyn.
 
15.2 Säännöt. Jos Asiakas asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettelyä hallinnoi JAMS-säätiö Santa Claran piirikunnan tuomioistuimessa Kaliforniassa JAMS-säätiön välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) mukaisesti. Jos Asiakas asuu Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Manner-Kiinassa, Hongkongin erityishallintoalueella, Macaon erityishallintoalueella, Taiwanissa, Korean tasavallassa, Intiassa, Sri Lankassa, Bangladeshissa, Nepalissa tai muussa ASEANin jäsenvaltiossa, välimiesmenettelyä hallinnoi Singaporen kansainvälinen välityslautakunta (Singapore International Arbitration Center, SIAC) Singaporessa välimiesmenettelyä koskevien sääntöjensä mukaisesti, joihin katsotaan olevan viitattu tässä kohdassa. Muussa tapauksessa välimiesmenettelyä hallinnoi London Court of International Arbitration -tuomioistuin (LCIA) Lontoossa LCIA:n välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Riita-asiaa käsittelee vain yksi Adoben ja Asiakkaan yhteisesti valitsema välimies. Välimiesmenettely suoritetaan englannin kielellä, mutta mahdolliset todistajat, joiden äidinkieli ei ole englanti, voivat antaa todistuksensa omalla äidinkielellään, ja kyseinen todistus käännetään simultaanitulkkauksena englanniksi (todistajan kuulemista esittävän osapuolen kustannuksella). Välimiesoikeuden antama tuomio on täytäntöönpanokelpoinen missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jolla on toimivalta Adoben ja Asiakkaan välisissä asioissa.
 
15.3 Ei ryhmäkanteitaAsiakas voi ratkaista riita-asioita Adoben kanssa ainoastaan yksittäin eikä voi esittää vaatimusta ryhmäkanteen, joukkokanteen tai edustajakanteen kantajana tai jäsenenä.
 
15.4 Kieltomääräykset Edellä mainitusta huolimatta Asiakkaan tai muiden henkilöiden valtuuttamattoman pääsyn tai käytön yhteydessä liittyen Palveluihin tai Ohjelmistoon Ehtoja rikkomalla, Asiakas hyväksyy Adoben oikeuden hakea kieltäviä vastatoimia (tai vastaavan tyyppistä laillista hätäapua) mistä tahansa oikeuspaikasta.
 
16. Valvontaoikeudet.
 
Jos Asiakas on liikeyritys, yhtiö tai organisaatio, Adobella on oikeus nimittää (seitsemän päivän ennakkoilmoituksella, ei kuitenkaan useammin kuin 12 kuukauden välein) oma työntekijänsä tai riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja, jota sitoo salassapitovelvoite, tarkastamaan (joko manuaalisesti tai sähköisesti, tai molemmilla tavoilla) Asiakkaan tallenteet, järjestelmät ja tilat varmistaakseen, että kaikki Palvelut tai Ohjelmistot on asennettu ja niitä käytetään Adoben Asiakkaalle antamien voimassaolevien käyttöoikeuksien mukaisesti. Lisäksi Asiakkaan on annettava Adobelle kaikki Adoben pyytämät tallenteet ja tiedot 30 päivän kuluessa Adoben pyynnöstä, millä varmistetaan, että Palvelujen ja Ohjelmiston asennus ja käyttö on Adoben antamien voimassa olevien käyttöoikeuksien mukaista. Jos tarkastuksessa todetaan, että Palvelujen tai Ohjelmiston käyttöoikeudet eivät riitä, Asiakas hankkii välittömästi tarpeelliset käyttöoikeudet, tilaukset ja soveltuvat huolto- ja tukisopimukset. Jos maksamattomien maksujen määrä on yli 5 % maksettavien käyttöoikeusmaksujen arvosta, Asiakkaan on maksettava myös Adobelle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.
 
17. Päivitykset ja saatavuus.
 
17.1. Adoben Yleisten ehtojen ja lisäehtojen päivitykset. Adobe voi muuttaa näitä Yleisiä ehtoja, mitä tahansa lisäehtoja tai tilaus- ja peruutusehtoja esimerkiksi saattaakseen ne vastaamaan lakimuutoksia tai Palveluihin tai Ohjelmistoon tehtyjä muutoksia. Asiakkaan tulee lukea Ehdot säännöllisesti. Adobe julkaisee näiden Yleisten ehtojen ja lisäehtojen muuttamista koskevan ilmoituksen tällä sivustolla. Jatkamalla palvelujen tai ohjelmiston käyttöä muutosten tultua voimaan Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja Ehtoja.
 
17.2. Palveluiden ja Ohjelmiston päivitykset. Adobe voi muuttaa tai päivittää Palveluja, Ohjelmistoa tai niiden osia tai ominaisuuksia tai lopettaa ne milloin tahansa joutumatta vastaamaan siitä kenellekään. Maksullisten tarjouksien muutoksien osalta Adobe pyrkii kohtuullisin toimin ilmoittamaan Asiakkaalle muutoksista, päivityksistä tai lopettamisesta. Jos Adobe lopettaa Palvelut tai Ohjelmiston kokonaisuudessaan, Adobe myös sallii Asiakkaan ladata oman sisältönsä kohtuullisen ajan kuluessa ja voi tarjota Asiakkaalle suhteellisen osuuden mukaisen hyvityksen kyseisen Palvelun tai Ohjelmiston käyttämättömistä maksuista, jotka Asiakas on maksanut ennakkoon.
 
17.3. Saatavuus. Verkkosivustot, joilla Palveluja kuvaillaan, ovat käytettävissä maailmanlaajuisesti, mutta se ei tarkoita, että kaikki Palvelut tai palveluominaisuudet olisivat käytettävissä Asiakkaan maassa tai että Palvelujen välityksellä tarjottava käyttäjien luoma sisältö olisi laillista Asiakkaan maassa. Adobe tai vieraan valtion valtionhallinto voi estää määrättyjen Palvelujen tai Palveluun kuuluvien ominaisuuksien, mallitiedostojen tai sisältötiedostojen käytön joissakin maissa. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Palvelujen käyttö on laillista ja mahdollista maassa, jossa hän käyttää niitä. Palvelut eivät ole saatavilla kaikilla kielillä.
 
18. Muuttamis- ja purkamiskielto.
 
Jollei Ehdoissa nimenomaisesti sallita muuta, Asiakas ei voi (a) muokata, siirtää, muuttaa tai kääntää mitään Palvelujen tai Ohjelmiston osaa eikä (b) takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa osiin tai muuten yrittää löytää minkään Palvelujen tai Ohjelmiston lähdekoodia tai mitään muuta osaa. Jos Asiakkaan oman lainkäyttöalueen lainsäädäntö antaa tälle oikeuden purkaa Ohjelmiston, jotta hän saa tiedot, jotka ovat välttämättömiä, jotta Palvelujen tai Ohjelmiston lisensoidut osat voidaan yhdistää muiden ohjelmistojen kanssa, Asiakkaan täytyy ensin pyytää Adobelta tällaisia ​​tietoja. Adobe voi harkintansa mukaan antaa tällaisia ​​tietoja tai asettaa kohtuullisia ehtoja kohtuulliseen hintaan tällaiselle Palvelujen tai Ohjelmiston purkamiselle, jotta varmistetaan, että Palvelujen tai Ohjelmiston omistajien ja tavarantoimittajien oikeudet suojataan.
 
19. Muut asiat.
 
19.1 Englanninkielinen versio Ehtojen tulkinnassa käytetään Ehtojen englanninkielistä versiota.
 
19.2 Ilmoitus Adobelle. Ilmoitukset voi lähettää Adobelle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Ilmoitus Asiakkaalle. Adobe voi toimittaa ilmoitukset Asiakkaalle sähköpostitse, postitse, postituksina palveluissa tai muulla lain mukaan hyväksyttävällä tavalla.
 
19.4 Luovuttamattomuus. Asiakas ei saa luovuttaa tai muutenkaan siirtää Ehtoja tai Ehdoista aiheutuvia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kokonaan tai osittain ilman Adoben kirjallista lupaa. Adobella on oikeus siirtää Ehtojen mukaiset oikeutensa ulkopuoliselle taholle.
 
19.5 Otsikot. Näissä Yleisissä ehdoissa tai lisäehdoissa käytettyjä otsakkeita annetaan vain helppolukuisuuden lisäämiseksi, eikä niitä käytetä ilmaisemaan merkitystä tai tarkoitusta.
 
19.6 Ehtojen kumoamattomuus Mikäli näiden Yleisten ehtojen tai minkään lisäehtojen määräykset ovat mistä tahansa syystä pätemättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia, Yleiset ehdot ja kaikki lisäehdot pysyvät kokonaan voimassa.
 
19.7 Ei tarkoita luopumista. Vaikka Adobe ei valvoisi jonkin Ehtojen määräyksen noudattamista, se ei silti luovu kyseisestä Ehtojen suomasta oikeudesta.
 
20. DMCA.
 
Adobe noudattaa muiden immateriaalioikeuksia ja odottaa käyttäjiensä toimivan samalla tavalla. Adobe reagoi selkeisiin tekijänoikeuksien rikkomista koskeviin ilmoituksiin, jotka kuuluvat Digital Millennium Copyright Act -lain (DMCA) soveltamisalaan. Lisätietoa Adoben immateriaalioikeuksiin liittyvistä periaatteista ja käytännöstä on osoitteessa: http://www.adobe.com/fi/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-fi_FI-20180605_2200