Общи условия за използване на Adobe

Публикувано на 1 август 2022 г. В сила от 19 септември 2022 г.

Тези Общи условия за използване заменят и заместват всички предишни версии.

Разпоредбата за задължителен арбитраж и Отказът от право за колективен иск в Раздел 14 (Разрешаване на спорове, Отказ от право за колективен иск, Арбитражно споразумение) по-долу определят реда за разрешаване на спорове. Моля, прочетете ги внимателно. Ако не сте съгласни с тези условия (както са дефинирани по-долу), включително разпоредбата за задължителен арбитраж (ако не сте се отказали, както се разрешава тук) и отказ от колективен иск, не използвайте услугите или софтуера.

Настоящите Общи условия за използване („Общи условия“), заедно с всички приложими Допълнителни условия (вж. раздел 1.2. (Допълнителни условия) по-долу) (заедно „Условията“), регулират използването и достъпа от Ваша страна на нашите уебсайтове, уеб базирани приложения и продукти, поддръжка за клиенти, дискусионни форуми или други интерактивни области или услуги и услуги, като напр. Creative Cloud (заедно „Услугите“), и инсталирането и използването от Ваша страна на софтуера, който включваме като част от Услугите, включително, без ограничение, мобилни приложения и приложения за настолен компютър, Примерни файлове и Файлове със съдържание (както са дефинирани по-долу), скриптове, набори от инструкции и свързана документация (заедно „Софтуера“). Ако сте се съгласили с Условията за абонамент и отказ, тогава тези условия също се считат за част от Условията. Ако използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера чрез програмата Value Incentive Plan („VIP“) на Adobe, тогава Условията за абонамент и отказване не се отнасят за Вас, но останалата част от Условията ще урежда използването и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. Ако сте сключили друго споразумение с нас за конкретни Услуги и Софтуер, условията на това споразумение се прилагат с приоритет в случай на противоречие с Условията. 

Като използвате услугите или софтуера, Вие потвърждавате, че сте на възраст, разрешена от закона, за да важат за Вас условията, или ако не сте, че сте получили съгласие от родител или настойник, за да важат за Вас условията.

Трябва да сте навършили 13 години, за да се регистрирате за личен Adobe ID. Учебните заведения, които участват в офертата за поименни потребители от началното и средното образование, имат право да издадат на лице, което не е навършило 13 години, Adobe ID от корпоративен клас, съответстващо на Допълнителните условия за данни на ученици от K-12 (начално и средно) и висше образование.

1. Вашето споразумение с Adobe.

1.1 Избор на приложимо право и Договаряща се страна. Ако пребивавате в Северна Америка (включително САЩ, Канада, Мексико, територии и владения на Съединените щати, както и военните бази на САЩ, където и да се намират), отношенията Ви са с Adobe Inc., компания от Съединените щати, а Условията са управлявани от и тълкувани и интерпретирани в съответствие със законите на щата Калифорния, САЩ, освен ако не е предвидено друго от федералния закон на САЩ, без да се вземат предвид нормите за конфликт на правото. Ако пребивавате извън Северна Америка, отношенията Ви са с Adobe Systems Software Ireland Limited и Условията се управляват от, тълкуват и интерпретират в съответствие със законите на Ирландия, освен ако не е предвидено друго от местното законодателство. За клиенти в Австралия Adobe Systems Software Ireland Limited действа като упълномощен представител на Adobe Systems Pty Ltd. и сключва този договор в качеството си на представител на Adobe Systems Pty Ltd. Вие може да имате допълнителни права по силата на Вашето местно законодателство. Ние не се стремим да ограничим тези права, ако е забранено от закона. За целите на Условията „Adobe“, „нас“, „ние“ и „нашият“ означава или Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, или Adobe Systems Pty Ltd., както е приложимо.

1.2 Допълнителни условия. Нашите Услуги и Софтуер се лицензират, а не се продават на Вас и също могат да бъдат предмет на едно или повече от допълнителните условия по-долу („Допълнителни условия“). Ако има противоречие между разпоредбите на Общите условия и на Допълнителните условия, Допълнителните условия се прилагат с приоритет спрямо съответните Услуги или Софтуер. Допълнителните условия подлежат на промяна, както е описано в раздел 1.5 (Актуализации на условията) по-долу.

1.3 Бизнес потребители. Ако сте получили „Право“ (което е определено като право на използване, достъп и потребление на Услугите и Софтуера) от организация или група, включително, но не само, бизнес или друго търговско образувание, държавно образувание, нестопанска организация или образователна институция (всички „Бизнес“) съгласно един от бизнес плановете на Adobe (като Creative Cloud за екипи, Creative Cloud за частни организации или Document Cloud), тогава (А) сте „Бизнес потребител“ на такъв Бизнес; (Б) Вашият профил в Adobe, свързан с такова Право, е „Бизнес профил“; и (В) всяко обръщение към „Вас“ в тези Условия ще означават такъв Бизнес и неговите Бизнес потребители, както е приложимо. Ако сте Бизнес потребител, Вие се съгласявате, че поради получаването на Вашите права от такъв Бизнес (1) Adobe може да предостави на този Бизнес възможност за достъп, използване, премахване, задържане и контрол на Вашия Бизнес профил и цялото съдържание в него, независимо дали са качени, или внесени преди или след датата на последното актуализиране на Условията; (2) използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна се урежда от споразумението на Бизнеса с Adobe; и (3) Adobe може да предостави Вашата лична информация на такъв Бизнес. Ако сте Бизнес потребител с Права на множество Бизнеси, може да имате отделни бизнес профили, свързани с всеки Бизнес. Като Бизнес потребител може да имате различни споразумения или задължения към Бизнес, което може да повлияе на Вашия Бизнес профил или съдържанието Ви. Adobe не носи отговорност за нарушение от Ваша страна на такива споразумения или задължения. Ако не сте получили Права от Бизнес (напр. закупили сте план на Creative Cloud за отделни потребители и сте получили Права чрез този план), тогава (а) сте „Персонален потребител“; (б) Вашият профил в Adobe е личен профил; (в) поддържате едноличен достъп и контрол върху цялото Съдържание в личния си акаунт или личен профил (освен ако не е посочено друго в Правилата за поверителност); и (г) всички препратки към „Вас“ в тези Условия ще се отнасят до физическо лице. Ако получите Права чрез персонален план и от Бизнес, Вие сте едновременно Персонален потребител и Бизнес потребител. Вие сте Персонален потребител, когато използвате Правата, получени чрез личния Ви план, и сте Бизнес потребител, когато използвате Вашите права, предоставени от Бизнес.

1.4. Домейни за бизнес имейл. Като Персонален потребител или Бизнес потребител можете да създадете акаунт в Adobe, като използвате имейл адрес, предоставен Ви или създаден за Вас от Бизнес (например Вашият работен имейл адрес). Ако Бизнесът установи директна връзка с нас, може да искат да добавят Вашия акаунт към такава връзка. Ако това се случи, Бизнесът може с предварително известие от Бизнеса или от нас да прехвърли акаунта Ви в акаунта на Бизнеса. Това означава, че Бизнесът може (A) да получи достъп до акаунта; (Б) поеме контрола над акаунта и всяко Съдържание в него, независимо дали се съхранява, качва, или импортира преди или след датата на последното актуализиране на Условията; и (В) препоръчва всяко съдържание, свързано с акаунта, но несвързано с Бизнеса, да бъде преместено в нов акаунт, който използва имейл адрес, който не е свързан с Бизнеса. Вие като Персонален потребител с акаунт в Adobe, предоставен на Бизнес, или Бизнес потребител също така приемате, че Adobe може да предостави Вашата лична информация на такъв Бизнес (включително, за яснота, споделяне на Вашата информация с администратор на Вашия Бизнес), като Вашето име, имейл адрес и информация за Право. Ако не искате Бизнесът да има достъп, да използва, премахва, запазва или контролира акаунт или профил, тогава не използвайте Бизнес имейл адрес с този акаунт. Информация относно Съхранение и достъп до съдържание и как да промените имейл адреса, свързан с Вашия акаунт, може да намерите тук. Adobe може да споделя информация за Бизнеса, като име и имейл адрес на администратора на Бизнес потребител.

1.5 Актуализации на условията. Можем да правим промени в Условията от време на време и ако го направим, ще Ви уведомим, като променим датата в началото на Условията, а в някои случаи можем да Ви предоставим допълнително известие. Всички подобни промени няма да се прилагат за спорове между Вас и Adobe, възникнали преди датата, на която сме публикували ревизираните Условия, включващи такива промени, или когато Условията влязат в сила по друг начин. Препоръчително е да преглеждате Условията периодично. Ако не е посочено друго, изменените Условия ще влязат в сила незабавно и с продължаване на използването на нашите Услуги и Софтуер потвърждавате, че приемате промените. Ако не сте съгласни с променените Условия, трябва да спрете да използвате нашите Услуги и Софтуер и ако е приложимо, да се откажете от абонамента.

2. Поверителност.

2.1 Поверителност. За информация относно това как събираме, използваме, споделяме или по друг начин обработваме информация за Вас и използването на нашите Услуги и Софтуер от Ваша страна вижте нашите Правила за поверителност. Имате възможност да управлявате предпочитанията за информация тук.

2.2. Достъп до Вашето Съдържание от наша страна. Само както е разрешено от закона, ще осъществяваме достъп до, преглеждаме или прослушваме Вашето Съдържание (както е дефинирано в раздел 4.1. (Съдържание) по-долу) единствено по ограничени начини. За да предоставяме Услугите и Софтуера например, може да е необходимо да осъществяваме достъп до, преглеждаме или прослушваме Вашето Съдържание с цел (А) да отговорим на обратна връзка или заявки за поддръжка; (Б) откриваме, предотвратяваме или извършим друго надлежно действие във връзка с измама, проблеми със сигурността, неправомерно използване или технически проблеми; и (В) да прилагаме Условията. Нашите автоматизирани системи може да анализират Вашето Съдържание и Клиентски шрифтове в Creative Cloud (дефинирани в раздел 3.10 (Клиентски шрифтове в Creative Cloud) по-долу), като използват техники, като например машинно обучение, за да подобрят нашите Услуги и Софтуер и потребителското изживяване. Информация за това как Adobe използва машинно самообучение можете да намерите тук.

2.3 Споразумения за защита на данните. В някои държави законът изисква да сключим споразумение за защита на данните с Вас, ако обработваме лични данни (както е определено в приложимото споразумение) за Вас като част от нашите Услуги и Софтуер. Тези споразумения са Споразумението за обработка на данни на ЕС или Условията за защита на данните, намиращи се на следните места:

(А) Споразумение за обработка на данни на Европейския съюз („ЕС“) (или „СОД“). Условията на СОД се прилагат, когато предоставяте лични данни (както са определени в СОД), събрани от лица от държави в Европейското икономическо пространство („ЕИП“) и Обединеното кралство и където сте „Администратор“ и Adobe е „Обработващ данни“ съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) или всеки правоприемник на ОРЗД, свързан с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Можете да разгледате условията на СОД тук.

(Б) Условия за защита на данните. Условията за защита на данните се прилагат, когато предоставяте Лични данни (както е определено в Условията за защита на данните), събрани от лица извън ЕИП и Обединеното кралство и където Adobe обработва (както е определено в Условията за защита на данните) тези данни по Ваше указание и от Ваше име. Условията за защита на данните са достъпни тук.

2.4. Чувствителна лична информация. Вие се съгласявате да не събирате, обработвате или съхранявате каквато и да е Чувствителна лична информация (както е дефинирана по-долу), докато използвате Услугите и Софтуера, освен когато (А) е директно упълномощено от Adobe, (Б) е предвидено от Услугите и Софтуера или (В) се регулира от Допълнителните условия, както е приложимо. Вие се съгласявате да не предавате, разкривате или предоставяте Чувствителна лична информация на Adobe или доставчици на Adobe трети страни. „Чувствителна лична информация“ означава лична финансова информация, информация, отнасяща се до лично сексуално поведение или сексуална ориентация, медицинска или здравна информация, защитена съгласно законите за защита на здравните данни, биометрични данни, лична информация на деца, защитени по силата на законите за защита на данните на детето (като например лична информация, дефинирана според Закона за защита на поверителността на децата в интернет, САЩ, („COPPA“)) и всякакви допълнителни видове информация, включени в този термин или друг подобен термин (като „чувствителни лични данни“ или „специални категории лична информация“), използвани в приложимите закони за защита на данните или поверителност. Ако сте Бизнес, Вие също се съгласявате да гарантирате, че Бизнес потребителите спазват този раздел 2.4 (Чувствителна лична информация).

2.5. Прехвърляне на лична информация. Ние обработваме и съхраняваме информация в САЩ и други страни. Използвайки нашите Услуги и Софтуер, Вие упълномощавате Adobe да прехвърля личната Ви информация извън националните граници и в други страни, където Adobe и неговите партньори работят.

3. Използване на Услугите и Софтуера.

3.1 Лиценз. При условие че спазвате Условията и приложимото законодателство, с настоящото Ви предоставяме неизключително, ограничено, отменимо право да инсталирате, осъществявате достъп до и да използвате Услугите и Софтуера, които Ви предоставяме и които Вие лицензирате от нас. Всеки лиценз трябва да се използва само от едно (1) лице и не може да се споделя. В края на срока на Вашия лиценз Вашите лицензи ще изтекат, както е посочено в документите за Вашата поръчка или в Условията за абонамент и анулиране. Версията(ите) на Услугите и Софтуера, налична(и) към Вашата дата на подновяване, може да се различават от версията(ите), налична(и) при първото им лицензиране от Adobe. Версиите на Услугите и Софтуера, които Adobe поддържа, можете да намерите тук. Вие се съгласявате, че решението Ви да използвате, имате достъп до или лицензирате Услугите или Софтуера не зависи от предоставянето на бъдеща функционалност или функции, нито зависи от всякакви устни или писмени публични коментари, направени от нас във връзка с бъдеща функционалност или функции.

3.2 Интелектуална собственост на Adobe. Ние (и нашите лицензодатели, както е приложимо) оставаме изключителен притежател на всички права, собственост и дялове от Услугите и Софтуера. Освен както е указано в Условията, ние не Ви предоставяме каквито и да е права върху патенти, авторски права, търговски тайни, търговски марки или други права по отношение на елементите на Услугите или Софтуера. Това означава, че не можете да използвате нашите търговски имена, търговски марки, марки на услуги или лога във връзка с продукт или услуга, които не са наши, или по начин, който е вероятно да предизвика объркване. Запазваме си всички права, които не се предоставят съгласно Условията.  

3.3 Съхранение. Препоръчваме Ви редовно да архивирате Вашето Съдържание и Клиентски шрифтове на Creative Cloud на друго място, дори ако Услугите предоставят пространство за съхранение и ако тази функция е активирана от приложимите Услуги. Имаме право да прилагаме разумни технически ограничения, като например ограничения на размера на файловете, пространството за съхранение, капацитета за обработка и други атрибути. Имаме право да преустановим временно предоставянето на Услугите, докато не осигурите съответствие с ограничението на пространството за съхранение, свързано с Вашия акаунт. При изтичане на срока на Вашия лиценз ще положим разумни търговски усилия, за да Ви предоставим възможност да прехвърлите своето Съдържание от Услугите. Прехвърлянето трябва да се извърши в срок от тридесет (30) дни от датата на прекратяване или изтичане на срока на Вашия лиценз. Запазваме си правото да изтрием Вашето Съдържание при изтичането на този 30-дневен период за прехвърляне. Трябва да изтеглите всяко Съдържание, което сте запазили в Услугите, преди да изтече лицензът Ви.

3.4 Съдържание, генерирано от потребителите. Имаме право да хостваме съдържание, генерирано от нашите потребители. Ако осъществявате достъп до нашите Услуги, може да попаднете на съдържание, генерирано от потребителите, което считате за обидно или дразнещо. Ние не носим отговорност за такова генерирано от потребители съдържание и Вашето единствено решение е да спрете да гледате съдържанието. Ако е приложимо, също можете да щракнете върху бутона „Докладване“, за да ни съобщите за обидно съдържание, генерирано от потребителите.

3.5 Примерни файлове. „Примерни файлове“ означава предоставени от Adobe файлове с аудио, визуално, видео или друго съдържание за използване в самоучители и демонстрации и за друго изпробване, които може да се идентифицират като примерни файлове. Примерните файлове не могат да се използват за каквато и да е друга цел, различна от тази, за която са предоставени. Не можете да разпространявате Примерни файлове по никакъв начин, който позволява на трета страна да използва, изтегля, извлича или осъществява достъп до Примерните файлове като самостоятелен файл и не можете да претендирате за права към Примерните файлове.

3.6. Файлове със съдържание. „Файлове със съдържание“ означава ресурси, предоставени от Adobe като част от Услугите и Софтуера. Освен ако документация или конкретни лицензи не указват друго (включително, но не само, Допълнителните условия), ние Ви предоставяме личен, неизключителен и неподлежащ на преотстъпване (освен ако не сте Бизнес, тогава подлежи на преотстъпване само към Вашите Бизнес потребители) и прехвърляне лиценз за използване на Файловете със съдържание с цел създаване на крайна употреба от Ваша страна (т.е. производното приложение или продукт, създаден от Вас), в която са вградени Файловете със съдържание или техни производни, за употреба от Ваша страна („Крайна употреба“). Имате право да променяте Файловете със съдържание, преди да ги вградите в Крайната употреба. Имате право да възпроизвеждате и разпространявате Файлове със съдържание само във връзка с Вашата Крайна употреба, но нямате право да разпространявате самостоятелно Файловете със съдържание извън Крайната употреба при каквито и да е обстоятелства.

3.7 Безплатни членства, Оферти и Пробни версии. Adobe може да предоставя безплатни членства, оферти и пробни абонаменти по своя преценка. Ако достъпът до Услугите и Софтуера Ви се предоставя безплатно или за пробни цели, този достъп се регулира от Условията. По всяко време преди или по време на безплатния или пробен период Adobe може по своя преценка да прекрати безплатния или пробен достъп без предварително предупреждение и без никакви задължения към Вас, до степента, разрешена от приложимото законодателство, по каквато и да е причина, включително за да се предотврати злоупотребата с безплатния или пробен достъп. След изтичане на безплатния или пробен период на достъп можете да продължите да използвате Услугите или Софтуера единствено като се включите в платен абонамент, ако е наличен или по друг начин разрешен от Adobe. По време на безплатния или пробен период за Услугите и Софтуера не се прилагат изрични или подразбиращи се гаранции; всички Услуги и Софтуер се предоставят „такива, каквито са“, с всички дефекти и не се включва техническа или друга поддръжка.

3.8. Версия, забранена за препродажба. Adobe също има право да обозначава Услугите и Софтуера като „пробна версия“, „версия за оценка“, „версия, забранена за препродажба“ или с друго подобно наименование („Версия, забранена за препродажба“). Имате право да инсталирате и използвате Версията, забранена за препродажба, единствено през периода и за целите, указани от нас при предоставянето на Версията, забранена за препродажба. Нямате право да използвате каквито и да е материали, създадени от Вас, с Версията, забранена за препродажба, за каквито и да е търговски цели. 

3.9. Adobe Talent.

(А) Не можете да публикувате задания, които сочат конкретни конкурси за работа или други възможности, които изискват персонализирани и неплатени творчески работи от професионалисти. Всички такива публикации могат да бъдат премахнати без възстановяване на суми.

(Б) Предлагаме платена функция „Talent Search“ за фирми за набор на персонал и компании, които искат да открият и наемат творчески таланти. Чрез качването на публичен профил или публичен проект в Услугите, Вие се съгласявате, че публичната информация може да бъде включена в резултатите от Talent Search. 

3.10. Клиентски шрифтове в Creative Cloud.

(А) За всеки шрифт или файл с шрифт, който качвате или изпращате към Услугите и Софтуера („Клиентски шрифтове в Creative Cloud“) Вие представяте и гарантирате, че имате всички необходими права, за да ни разрешите да използваме, възпроизвеждаме, показваме, хостваме и разпространяваме Клиентски шрифтове в Creative Cloud чрез Услугите и Софтуера за Ваша употреба. Клиентските шрифтове в Creative Cloud не се считат за Съдържание според дефиницията в Условията. Вие запазвате всички права върху немодифицираните Клиентски шрифтове на Creative Cloud. Вие потвърждавате, че разрешаването на показването на всеки Клиентски шрифт на Creative Cloud с Услугите и Софтуера за употреба от Ваша страна може да изисква от нас да използваме технологията на Adobe, включително нашата собствена технология за оптимизиране на шрифтове, и че ние запазваме всички права върху тази технология на Adobe. „Технология на Adobe“ означава технология, притежавана от нас или лицензирана за нас от трета страна (включително Услугите и Софтуера и всички свързани права върху интелектуална собственост по целия свят), всяка Обратна връзка, предоставена ни, която е включена в което и да е от гореизброените, и която и да е от модификациите или разширенията на някое от изброените по-горе, когато или където и да е разработено. Adobe не декларира и не гарантира, че каквито и да е Клиентски шрифтове в Creative Cloud ще бъдат съвместими със или подходящи за използване с Услугите и Софтуера. 

(Б) Ако сме информирани от трета страна, като печатница, или узнаем, че нямате правата, за които гарантирате в раздел 3.10(А) (Клиентски шрифтове в Creative Cloud) или че Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud нарушават правото върху интелектуална собственост на трета страна, тогава можем да премахнем Клиентските шрифтове в Creative Cloud от Вашия акаунт, от Услугите или от Съдържанието, което използва такива Клиентски шрифтове в Creative Cloud. Вие приемате, че ако премахнем Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud от Вашия акаунт, Услугите или Съдържанието, което използва Клиентски шрифтове в Creative Cloud, или показването на Вашето Съдържание може да се промени и ние няма да носим отговорност във връзка с премахването. Информация относно това как може да се промени съдържанието Ви може да намерите тук.

(В) Можете да отмените достъпа ни до Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud и да прекратите нашите права по всяко време, като изтриете Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud от Услугата. 

(Г) При прекратяване или закриване на Вашия акаунт си запазваме правото да изтрием Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud. Някои копия от Вашите Клиентски шрифтове в Creative Cloud обаче може да се съхранят като част от стандартните ни архивни копия.

(Д) Може да събираме информация, свързана с Вашата употреба на Клиентски шрифтове в Creative Cloud, като имена на Клиентските шрифтове в Creative Cloud, които качвате, както и как използвате Клиентските шрифтове в Creative Cloud.

3.11 Други видове лицензи.

(А) Предварително издание или Beta версия. Имаме право да обозначаваме Услугите и Софтуера или функция на Услугите и Софтуера като предварителна или beta версия („Beta версия“). Beta версията не представлява окончателните Услуги и Софтуер и може да съдържа грешки, които е възможно да доведат до системна или друга повреда и загуба на данни. Може да решим да не издаваме търговска версия на Beta версията. Трябва незабавно да прекратите използването на Beta версията и да унищожите всички копия на Beta версията, ако го изискаме от Вас. В замяна на използването на Beta версия Вие се съгласявате, че Adobe може да събира данни, включително данни за сривове, относно Вашето използване на Beta версията и да анализира Вашето Съдържание, включително ръчен преглед, за да подобрим нашите Услуги и Софтуер и да персонализираме Вашето изживяване, независимо дали сте се отказали от събирането на данни за версии, различни от Beta. Ако не искате използването Ви да бъде проследявано или Съдържанието Ви да бъде анализирано, трябва да преустановите използването на Beta версията, като деинсталирате или използвате версия, която не е Beta, в Услугите и Софтуера. Всяко отделно споразумение, което сключваме с Вас по отношение на Beta версията, заменя настоящите разпоредби.

Б) Версия за образованието. Ако обозначим Услугите и Софтуера като продукти за употреба от потребители в сферата на образованието („Версия за образованието“), Вие имате право да използвате Версията за образованието само ако отговаряте на изискванията, посочени тук. Имате право да инсталирате и използвате Версията за образованието само в държавата, в която отговаряте на изискванията за потребител в сферата на образованието. Ако пребивавате в ЕИП, „държава“ в предходното изречение означава ЕИП.

3.12 Услуги и Софтуер на трети страни. Adobe може да Ви предостави софтуер и услуги на трети страни (включително плъгини и разширения) чрез Услугите и Софтуера като удобство. Софтуерът и услугите на трети страни не са Услуги и Софтуер, както е дефинирано в Условията, и Вашето придобиване и използване на такъв софтуер и услуги на трети страни е единствено между Вас и третата страна. Някои условия на трети страни, които могат да бъдат приложими при използването на Услугите и Софтуера, са достъпни тук: (www.adobe.com/go/thirdparty и https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Вие носите отговорност за спазването на всички приложими условия на трети страни. 

4. Вашето съдържание.

4.1. Съдържание. „Съдържание“ означава какъвто и да е текст, информация, комуникация или материал, като например аудио файлове, видео файлове, електронни документи или изображения, които качвате и импортирате във, вграждате за използване от или създавате с Услугите или Софтуера. Ние си запазваме правото (но нямаме задължение) да премахнем Съдържание или да ограничим достъпа до Съдържание, Услуги и Софтуер, ако за някаква част от Вашето Съдържание бъде установено, че нарушава Условията. Ние не преглеждаме цялото Съдържание, качено в Услугите и Софтуера, но имаме право да използваме технологии, доставчици или процеси за търсене на определени видове незаконно съдържание (например детска порнография) или друго обидно съдържание или поведение (например схеми на действия, които указват спам или фишинг, или ключови думи, които указват, че съдържание за възрастни е публикувано извън стената за възрастни).

4.2 Лицензи за Вашето Съдържание. Единствено за целите на работата или подобряването на Услугите и Софтуера Вие ни предоставяте неизключителен, за целия свят, освободен от лицензионни такси, подлежащ на прехвърляне лиценз за използване, възпроизвеждане, публично показване, разпространение, модифициране, създаване на производни произведения въз основа на, публично изпълнение и превод на Съдържанието. Например можем да подлицензираме нашето право върху Съдържанието на нашите доставчици на услуги или на други потребители, за да позволим на Услугите и Софтуера да работят по предназначение, като например да Ви позволят да споделяте снимки с други. Отделно, раздел 4.5 (Обратна връзка) по-долу обхваща всяка обратна връзка, която ни предоставяте. 

4.3 Собственост. Между Вас и Adobe Вие (като Бизнес потребител или Персонален потребител, както е приложимо) запазвате всички права и собственост върху Вашето съдържание (или където е приложимо, трябва да се уверите, че Вие или Бизнесът (както е приложимо) имате валиден лиценз за Съдържанието). Ние не предявяваме претенции за каквито и да е права на собственост върху Вашето Съдържание.

4.4 Споделяне на Вашето Съдържание.

(A) Споделяне. Някои Услуги и Софтуер може да предоставят функции, които Ви позволяват да споделяте Вашето Съдържание с други потребители или да го направите публично достъпно. „Споделяне“ означава изпращане по имейл, изпращане по пощата, предаване, поточно предаване, качване или друго предоставяне (независимо дали на нас, или на други потребители) чрез използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна. Другите потребители може да използват, копират, променят или споделят повторно Вашето Съдържание по много начини. Внимателно преценявайте какво избирате за Споделяне или предоставяне като публично налично, тъй като Вие носите отговорност за Съдържанието, което е предмет на Споделянето.

Б) Ниво на достъп. Ние не следим и не контролираме какво правят другите лица с Вашето Съдържание. Вие носите отговорност за определяне на ограниченията във връзка с Вашето Съдържание и за прилагане на подходящо ниво на достъп до Вашето Съдържание. Ако не изберете приложимо ниво на достъп до Вашето Съдържание, системата може по подразбиране да избере най-разрешаващата настройка. Вие носите отговорност за уведомяване на другите потребители относно разрешения начин на Споделяне на Вашето Съдържание и за задаване на настройката за достъп до или Споделяне на Вашето Съдържание.

В) Коментари. Всички коментари, които изпращате чрез Услугите и Софтуера, не са анонимни и могат да бъдат разглеждани от други потребители. При някои Услуги и Софтуер Вашите коментари могат да бъдат изтривани от Вас, от други потребители или от нас.

(Г) Премахване на Ваше съдържание. Ако изтриете Съдържание (с изключение на Обратна връзка) от Услугите и Софтуера, ние ще спрем да правим това Съдържание публично достъпно в рамките на разумен период от време. Някои копия на Вашето Съдържание може да бъдат запазени като част от нашите рутинни резервни копия и ние не носим отговорност за каквото и да било използване на Съдържание, което сте споделили или сте направили публично достояние.

(Д) Сътрудничество. Преди да споделите каквото и да е Съдържание чрез Услугите, прегледайте Допълнителните условия на Пространството за сътрудничество на Adobe, посочени в раздел 1.2 (Допълнителни условия) по-горе, тъй като те се отнасят за Вас и Съдържанието, което Споделяте в средите за сътрудничество на Adobe.

4.5 Обратна връзка. Можете по своя преценка да изберете да ни предоставите идеи, предположения, предложения или доклади за грешки или сривове за Услугите и Софтуера („Обратна връзка“). В такъв случай Вие се съгласявате, че ние сме собственик на такава обратна връзка и сме свободни да я използваме за нашите бизнес цели, включително чрез включване в Услугите и Софтуера, без заплащане или приписване или друго задължение към Вас.

5. Вашият акаунт.

5.1 Информация за акаунта. Вие, като Персонален Потребител или Бизнес потребител, носите отговорност за всяка дейност, която се осъществява чрез Вашия акаунт, дори ако тази дейност не е осъществена от Вас или е без Ваше знание или съгласие. Нямате право (А) да споделяте информацията за Вашия акаунт (освен с упълномощен администратор на акаунти), независимо дали е преднамерено или случайно или (Б) да използвате акаунт на друго лице. Вашият администратор на акаунти има право да използва информацията за Вашия акаунт, за да управлява използването на и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. За PhoneGap си запазваме правото да наблюдаваме и да прилагаме лимити и ограничения на плановете за абонамент, включително, без да се ограничава до, правото да начисляваме доплащания.

5.2 Сигурност на акаунта. Вие носите отговорност за предприемането на разумни стъпки за поддържане на сигурността и контрола на Вашия акаунт в Adobe. Adobe може да изиска от Вас да активирате многофакторно удостоверяване и да предоставите телефонен номер или алтернативен имейл за целите на сигурността. Adobe не поема никаква отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете поради компрометиране на идентификационните данни за вход в акаунта Ви или за неуспеха Ви да следвате или да предприемете действия по каквито и да е известия или сигнали, които можем да изпратим до Вашия имейл адрес или телефонен номер. Вие носите отговорност да поддържате своите имейл адрес и телефонен номер актуални, за да получавате всякакви известия или сигнали, които може да Ви изпратим, и също така носите отговорност за внимателното преглеждане на всички съобщения, за които се твърди, че са от Adobe, за да се уверите, че са легитимни. Ние не поемаме отговорност, ако не можете да получите достъп до Вашия акаунт в Adobe, защото не можете да предоставите подходящите идентификационни данни за вход, като парола, имейл адрес или телефонен номер. Ако подозирате, че Вашият акаунт в Adobe или някои от Вашите данни за сигурност са били компрометирани, моля, свържете се с администратора на Вашия акаунт или с Отдела за грижа за клиентите на Adobe.

5.3 Неактивност на безплатен акаунт. Вие носите отговорност за поддържането на активност в акаунта си, което означава, че трябва да влизате периодично, за да избегнете прекъсване или загуба на достъп до Услугите и Софтуера или прекратяване на акаунта Ви. Ако не влизате в акаунта си периодично, ние си запазваме правото да приемем, че акаунтът Ви е неактивен и Вие се съгласявате, че можем да го закрием вместо Вас. Разбирате, че при закриване ще загубите достъп до всяко Съдържание, съхранявано във Вашия акаунт. Преди да закрием Вашия акаунт поради неактивност, ще се опитаме да Ви уведомим. За избягване на съмнения този раздел 5.3 (Неактивност на безплатен акаунт) не се прилага за платени акаунти с добър статус. 

6. Поведение на потребителя.

Трябва да използвате Услугите и Софтуера отговорно и да не злоупотребявате с Услугите и Софтуера. Нямате право например:

6.1 да използвате Услугите и Софтуера без или в нарушение на писмен лиценз или споразумение с Adobe;

6.2 да копирате, променяте, хоствате, предавате поточно, преотстъпвате лиценза за или препродавате Услугите и Софтуера;

6.3 да разрешавате или позволявате на други лица да използват Услугите и Софтуера чрез информацията за Вашия акаунт;

6.4 да предлагате, използвате или разрешавате използването на достъп до Услугите и Софтуера в бизнеса с компютърни услуги, аутсорсинг на трети страни, на база членство или абонамент, на база бюро за услуги, на база споделяне на време, като част от хоствана услуга или от името на трета страна;

6.5 да създавате база данни или набор от данни, който използва, включва или се състои от файловете със Съдържание;

6.6 да осъществявате или да се опитвате да осъществявате достъп до Услугите и Софтуера чрез каквито и да е средства, различни от предоставения или разрешения от нас интерфейс;

6.7 да заобикаляте които и да е действащи ограничения за достъп или използване, предназначени за предотвратяване на определени начини за използване на Услугите и Софтуера;

6.8 да споделяте Съдържание, включително Клиентски шрифтове в Creative Cloud или по друг начин да се ангажирате с поведение, което нарушава нечии права върху интелектуална собственост. „Права върху интелектуалната собственост“ означава авторски права, морални права, търговски марки, търговски облик, патент, търговска тайна, нелоялна конкуренция, неприкосновеност на личния живот, право на публичност, както и всички други права на собственост);

6.9 да споделяте каквото и да е Съдържание или да действате по начин, който е незаконен, вреден, заплашителен, нецензурен, насилствен, обиден, неправомерен, уронващ престижа, клеветнически, вулгарен, похотлив, ругателен, нарушаващ неприкосновеността на личния живот, подстрекаващ омраза или друга нетърпимост;

6.10 да споделяте всяко Съдържание, което сексуализира непълнолетни лица или което има за цел да улесни неподходящо взаимодействие с непълнолетни лица, други потребители на Adobe или обществеността;

6.11 да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице, или да заявявате невярно или по друг начин да представяте погрешно Вашата връзка с физическо или юридическо лице, включително да не разкривате приложимо спонсорство или партньорство, когато оставяте рецензия;

6.12 да се опитвате да забранявате, възпрепятствате или унищожавате Услугите и Софтуера;

6.13 да качвате, предавате, съхранявате или предоставяте като налично което и да е Съдържание, включително Клиентски шрифтове в Creative Cloud или код, който съдържа вируси, злонамерен код, злонамерен софтуер или други компоненти, предназначени да навредят или ограничат функционалността на Услугите и Софтуера;

6.14 да осуетявате, пречите на или възпрепятствате използването на Услугите и Софтуера от други потребители (като дебнене, сплашване, тормоз или подбуждане или насърчаване на насилие или самонараняване);

6.15 да се занимавате с верижни писма, рекламна поща, финансови пирамиди, фишинг, спам или други нежелани съобщения;

6.16 да участвате в измамни дейности, като измами с плащане и възстановяване на суми;

6.17 да рекламирате които и да е продукти или услуги в Услугите освен с предварително писмено одобрение от наша страна;

6.18 да използвате всякакво извличане на данни или подобни методи за събиране и извличане на данни във връзка с Услугите и Софтуера, включително скрейпинг на данни за машинно обучение или други цели;

6.19 изкуствено да манипулирате или прекъсвате Услугите и Софтуера (като манипулиране на оценките в Behance или насочване на потребителите към сайтове на трети страни);

6.20 да създавате акаунти в Adobe с цел нарушаване на Условията или нашите политики (или други видове действия, предприети от Adobe), включително, но не само, за създаване на фалшиви акаунти или заобикаляне на прекратяване на акаунт;

6.21 да манипулирате или показвате по друг начин Услугите и Софтуера, като използвате рамкиране или подобна навигационна технология; или

6.22 да нарушавате действащите закони.

7. Такси и заплащане.

7.1 Данъци и такси на трети страни. Длъжни сте да заплащате всички приложими данъци и такси на трети страни (включващи например такси за телефон, такси за мобилен оператор, такси за интернет доставчик, такси за мобилен интернет, такси за кредитни карти, ДДС, такси за обмен на валута и такси за валутни трансакции). Ние не носим отговорност за тези такси. Свържете се с Вашата финансова институция с въпроси относно таксите. Имаме право да вземем мерки, за да съберем таксите, които ни дължите. Вие носите отговорността за всички свързани със събирането разходи и разноски. Ако се намирате в държава, различна от тази на съответното юридическо лице на Adobe, с което извършвате трансакцията (т.е. Adobe Inc. за клиенти от Северна Америка и Adobe Systems Software Ireland Limited за клиенти от всички други държави), плащанията Ви ще се извършват към чуждестранно юридическо лице.

7.2 Информация за кредитна карта. Вие упълномощавате нас или наш(и) оторизиран(и) доставчик (доставчици) да съхраняваме Вашия начин на плащане и да го използваме във връзка с използването на Услугите и Софтуера, както е описано във Вашите Условия за абонамент и отказване. За да избегнем прекъсване във Вашето обслужване, имаме право да участваме в програми, поддържани от Вашия доставчик на разплащателни карти, за да се опитаме да актуализираме Вашата информация за плащане. Вие упълномощавате нас или наш(и) упълномощен(и) доставчик (доставчици) да продължим да фактурираме и таксуваме сметката Ви за дължими суми с информацията, която получаваме.

8. Вашата гаранция и задължения за обезпечаване.

8.1 Гаранция. Трябва да притежавате (А) всички необходими лицензи и разрешения да използвате и споделяте Вашето съдържание и (Б) необходимите права да предоставяте разрешенията по Условията.

8.2. Обезпечаване. Вие се задължавате да обезпечите нас и нашите дъщерни дружества, филиали, длъжностни лица, агенти, служители, партньори, лицензополучатели и лицензодатели от всякакви претенции, искания, загуби или щети, включително адвокатски такси в приемливи размери, възникнали от или във връзка с Вашето Съдържание, включително, но не само Клиентски шрифтове на Creative Cloud, използването от Ваша страна на Услугите и Софтуера (както е приложимо), Вашите взаимодействия с други потребители (включително Притежатели на права на трети страни), или нарушаването на Условията от Ваша страна („Казус“). Имаме правото да контролираме защитата срещу всеки Казус, подлежащ на обезщетение от Ваша страна, с консултант по наш избор. Вие трябва да ни съдействате напълно при защитата срещу всеки Казус.

9. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ.

9.1 Освен ако не е посочено друго в Допълнителните условия, Услугите и Софтуерът се предоставят „ТАКИВА, КАКВИТО СА“. В максималната степен, разрешена от закона, Adobe, нейните филиали и трети страни доставчици („Покрити страни“) отхвърлят всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително подразбиращите се гаранции за ненарушение, продаваемост и годност за определена цел. Покритите страни не поемат каквито и да е ангажименти по отношение на съдържанието в рамките на Услугите. Освен това Покритите страни не предоставят каквато и да е гаранция, че: (А) Услугите и Софтуерът ще отговарят на Вашите изисквания или ще бъдат достъпни постоянно, без прекъсвания, своевременно, сигурно или без грешки; (Б) резултатите, получени от използването на Услугите и Софтуера, ще бъдат ефективни, точни или надеждни; (В) качеството на Услугите и Софтуера ще отговаря на Вашите очаквания; или (Г) всички грешки или дефекти в Услугите и Софтуера ще бъдат отстранявани.

9.2 Покритите страни изрично отхвърлят всяка отговорност за които и да е действия, възникнали в резултат на използването на които и да е Услуги и Софтуер от Ваша страна. Имате право да използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера по своя преценка и на свой риск, като носите изключителна отговорност за всички щети, нанесени на Вашата компютърна система, или загуба на данни в резултат на използването и достъпа до която и да е Услуга и Софтуер.

9.3 Ако публикувате Вашето Съдържание на нашите сървъри с цел публично Споделяне през Услугите, Покритите страни не носят отговорност за: (А) всяка загуба, увреждане или повреждане на Вашето Съдържание; (Б) заличаването на Съдържание от когото и да е, различен от Adobe; или (В) включването на Вашето Съдържание от трети страни в други уебсайтове или в други медии.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

10.1 Освен ако не е указано друго в Допълнителните условия, в никакъв случай Покритите страни не носят отговорност пред Вас или което и да е друго лице за които и да е специални, случайни, косвени, последващи, морални, примерни или наказателни вреди, независимо от причината, включително загуби и вреди, които: (А) произтичат от невъзможност за използване или загуба на данни, репутация, приходи или печалби; (Б) се базират на което и да е основание за отговорност, включително нарушение на договор или гаранция, небрежност или друго незаконосъобразно действие; или (В) произтичат от или във връзка с използването или осъществяването на достъп до Услугите и Софтуера от Ваша страна. Нищо от съдържанието на Условията не ограничава и не изключва нашата отговорност за груба небрежност, умишлено неправомерно поведение от страна на Adobe или от страна на нейните служители, смърт или телесна повреда

10.2 Нашата обща отговорност за всяко събитие, произтичащо от или във връзка с Условията, се ограничава до по-високото по стойност от (А) 100 щатски долара или (Б) общата сума, която сте платили за достъп до Услугата и Софтуера в рамките на тримесечния период, предхождащ събитието, довело до отговорността. Нашите доставчици няма да носят отговорност по никакъв въпрос, произтичащ от или свързан с Условията.

10.3 Тези ограничения и изключения в този раздел 10 (Ограничение на отговорността) се прилагат в максимално разрешената от закона степен, дори ако (А) средството за защита не Ви компенсира напълно за загуби или щетите за основната цел; или (Б) ако Покритите страни са знаели или е трябвало да знаят за възможността за щети.

10.4 Условията излагат цялата отговорност на Покритите страни, както и Вашето изключително средство за защита по отношение на достъпа и използването на Услугите и Софтуера.

11. Прекратяване.

11.1 Прекратяване от Ваша страна. Можете да анулирате абонамента си и да прекратите използването на Услугите и Софтуера по всяко време. Анулирането или прекратяването на Вашия акаунт не Ви освобождава от каквото и да е задължение за плащане на дължими такси, свързани с Вашия абонамент, включително, но не само, такси за предсрочно анулиране.

11.2 Прекратяване от наша страна. Освен ако не е посочено в Допълнителните условия, ние можем по всяко време незабавно да прекратим или да спрем правото Ви да използвате и осъществявате достъп до Услугите и Софтуера без възстановяване на суми за каквито и да било предплатени такси, ако по преценка на Adobe:

(А) нарушите която и да е разпоредба на Условията (или действате по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не можете да спазвате Условията);

(Б) не заплатите своевременно таксите за Услугите и Софтуера, ако е приложимо;

(В) физически, словесно или по друг начин обиждате, заплашвате, малтретирате или тормозите нас или нашия персонал (при такива обстоятелства ние може алтернативно да прекратим или ограничим Вашия достъп до Услугите и Софтуера);

(Г) многократно сте подали оплаквания недобросъвестно или неоснователно и продължите да го правите, след като Ви помолим да спрете (при такива обстоятелства ние може алтернативно да преустановим или да ограничим Вашия достъп до Услугите или Софтуера);

(Д) продължаването на предоставянето на Софтуера или Услугите за Вас би нарушило който и да е приложим закон;

(Е) решим да преустановим Услугите и Софтуера изцяло или частично, ако например за нас стане непрактично да продължим да предлагаме Услуги във Вашия регион поради промяна в законодателството или друга причина, или

(Ж) е налице продължителен период на неактивност по Вашия безплатен акаунт.

Ако прекратим действието на Условията или използването на Услугите и Софтуера поради причини, различни от тези, посочени по-горе, ние ще положим разумни усилия да Ви уведомим чрез имейл адреса, който ни предоставите, най-малко тридесет (30) дни преди прекратяването, с инструкции как да извлечете Вашето Съдържание. При прекратяване от наша страна може да загубите достъп до Вашето Съдържание.

Ако смятате, че Вашият акаунт в Adobe е бил деактивиран по погрешка, можете да подадете жалба, като следвате описания процес, когато се опитате да влезете в акаунта си. Ако имате въпроси, моля, свържете се с Отдела за грижа за клиентите на Adobe от тук.

11.3 Действие след прекратяване. След изтичане на срока или прекратяване на Условията Услугите и Софтуерът може да спрат да работят частично или изцяло без предварително уведомление. Вашите задължения за обезщетение, нашите откази от отговорност и ограничения на отговорността и разпоредбите относно разрешаване на спорове, указани в Условията, остават в сила.

12. Търговски санкции и спазване на контрола върху износа.

Услугите и Софтуерът и тяхното използване от Ваша страна се регулират от законите, ограниченията и разпоредбите на Съединените щати и други юрисдикции, които (А) могат да регламентират вноса, износа и използването на Услугите и Софтуера; и (Б) по собствена преценка Adobe може да ни забрани да Ви предоставяме Услугите и Софтуера със или без предизвестие, в който случай няма да бъдат възстановени никакви предплатени такси. С използването на Услугите и Софтуера Вие се съгласявате да спазвате всички такива закони, ограничения и разпоредби и гарантирате, че не Ви е забранено да получавате Услугите и Софтуера по силата на законите на всяка юрисдикция. Освен това Вие се съгласявате да не качвате или предавате през каквито и да е Услуги или Софтуер каквото и да е съдържание, което е контролирано за износ от Съединените щати (включително технически данни, контролирани съгласно Правилата на САЩ за международен трафик на оръжие и технологии, контролирани съгласно Административни разпоредби за износ на САЩ), без предварително писмено одобрение от Adobe. 

13. Австралийско законодателство за защита на потребителите.

Нищо от съдържанието на Условията не е предназначено да изключва, ограничава или изменя които и да е права на потребителите съгласно Competition and Consumer Act (Cth) („Закон за конкуренцията и потребителите, CCA“) от 2010 г. или което и да е друго законодателство, което не може да се изключва, ограничава или изменя чрез споразумение. Ако CCA или друго законодателство предвижда условие, гаранция или срок в Условията или предоставя законови гаранции във връзка с Условията по отношение на доставени стоки или услуги (ако е приложимо), нашата отговорност за нарушение на такова условие, гаранция или срок е ограничена (по наш избор) до следното, доколкото е възможно: (А) в случай на доставка на стоки ние извършваме едно или повече от следните действия: (1) замяна на стоките или доставка на еквивалентни стоки; (2) поправка на стоките; (3) плащане на разходите за замяна на стоките или за придобиване на еквивалентни стоки; и (4) плащане на разходите за поправка на стоките; или (Б) в случай на предоставяне на услуги извършваме едно или и двете от следните действия: (1) повторно предоставяне на услугите; и (2) плащане на разходите за повторно предоставяне на услугите.

14. Разрешаване на спорове, Отказ от колективен иск, Арбитражно споразумение.

Отделът за грижа за клиентите на Adobe е на разположение за справяне с повечето притеснения, които може да имате относно Услугите и Софтуера на Adobe. Свържете се с Отдела за грижа за клиентите на Adobe от тук.

14.1 Известие за иск и Процес за разрешаване на спорове за изисквана информация. Ако имате притеснение или спор, който Отделът за грижа за клиентите на Adobe не може да разреши („Иск“), Вие се съгласявате първо да опитате да разрешите спора неофициално и добросъвестно, като се свържете с нас и предоставите писмено Известие за иск на адреса, посочен в раздел 18.2 (Забележка до Adobe). Известието за иск трябва да предостави на Adobe справедливо известие за Вашата самоличност, описание на естеството и основанието на Вашия иск и облекчението, което търсите, включително конкретната сума на всяко парично обезщетение, което търсите, и не може да се комбинира с Известие за иск за други лица. Ако какъвто и да е спор, свързан с Вашия иск, не бъде разрешен в рамките на 60 дни от получаването, всички произтичащи от това правни действия трябва да бъдат решени или в съд за уреждане на искове в малък размер, или чрез окончателен и обвързващ арбитраж, включително всеки спор относно това дали е необходим арбитраж за спора, при спазване на изключенията, изложени по-долу. Нито една от страните не може да предприеме правни действия до 60 дни след получаване на Известието за иск. Това споразумение за арбитраж се прилага, без ограничение, за всички искове, възникнали или предявени преди датата на влизане в сила на Условията. Арбитърът, а не който и да е федерален, щатски или местен съд или агенция, има изключителните правомощия да разрешава всеки спор, свързан с тълкуването, приложимостта или изпълняемостта на Условията или формирането на Условията, включително дали някой спор между нас е предмет на арбитраж (т.е. арбитърът ще реши дали всеки спор може да бъде арбитражен) и дали всички или част от тези Условия са невалидни или негодни. Исковете, свързани с Условията, Услугите или Софтуера, се прекратяват окончателно, ако не са предявени в рамките на една година от събитието, което води до Иска.  

14.2 Без право на колективни искове. Имате право да разрешавате спорове с нас само индивидуално и нямате право да предявявате иск като ищец или член на група в групово, консолидирано или представително дело. Независимо от това, ако някоя част от този отказ от колективен иск се счита за неприложима или невалидна по отношение на конкретно средство за защита, тогава това средство за защита (и само това средство за защита) трябва да бъде отделено от арбитража и може да бъде потърсено в съда. Страните обаче се съгласяват, че всяко отсъждане на средства за защита, които не подлежат на арбитраж, ще бъде спряно в очакване на изхода от всички подлежащи на арбитраж искове и средства за защита.

14.3 Правила за арбитраж. Ако пребивавате в Северна или Южна Америка, Службата за съдебен арбитраж и посредничество (JAMS) ще проведе арбитражната процедура в окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ съгласно своите Оптимизирани арбитражни правила и процедури. Ако живеете в Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Хонконг, Макао, Тайван, Южна Корея, Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал или държава членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN), Сингапурският международен арбитражен център (SIAC) ще администрира арбитража в Сингапур съгласно своя Правилник за арбитраж, чиито правила се считат за включени чрез препратка в този раздел. Във всички останали случаи Лондонският международен арбитражен съд (LCIA) ще уреди арбитража в Лондон, Обединеното кралство съгласно Арбитражните правила на LCIA. Ще има един арбитър, избран съвместно от Вас и Adobe. Арбитражът ще се проведе на английски език, но всеки свидетел, чийто майчин език не е английски, може да даде показания на своя майчин език със симултанен превод на английски (за сметка на страната, призовала свидетеля). Решението може да бъде заведено и е приложимо във всеки компетентен съд с юрисдикция спрямо Вас и нас. В случай на конфликт между правилата на доставчика на арбитраж и Условията, включително по отношение на оценката на таксите и разходите за арбитраж, Условията ще имат предимство.

14.4 Арбитражни такси и разноски. Плащането на всички такси за подаване, администриране и арбитраж и разходите за арбитраж ще се уреждат от правилата на доставчика на арбитраж, с изключение на това, че доколкото предявите Иск като част от Координирано действие, ние се съгласяваме, че страните ще споделят по равно всички такси и разходи за арбитраж (до степента, в която разпределението вече не се изисква съгласно приложимите правила). За целите на този раздел „Координирано действие“ е всяко действие, в което сте представлявани от адвокатска кантора или множество адвокатски кантори, които са подали многобройни координирани индивидуални арбитражни искания от същото или подобно естество срещу Adobe за кратък период от време. Независимо от горното, ако не можете да си позволите такси или разходи за арбитраж, Adobe ще ги плати. Ако арбитърът установи, че или същността на даден Иск, или обезщетението, търсено в арбитража, е несериозно, или че даден Иск е предявен с неподходяща цел, страните могат да поискат преразпределяне на таксите и разноските за арбитража, съгласно правилата на предоставящия арбитраж.

14.5 Изключения от арбитража – искове с малък размер и присъдено обезщетение. Независимо от гореизложеното всяка страна може да избере всеки иск, който е под юрисдикцията на съда за искове с малък размер, да бъде решен в съда за искове с малък размер в окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ, или окръга на Вашето местожителство. Ако някоя от страните предяви Иск в арбитраж, който би могъл да бъде предявен в съд за искове с малък размер, другата страна може да уведоми, че иска делото да бъде решено в съда за искове с малък размер преди назначаването на арбитър и арбитърът трябва административно да приключи делото преди определяне на всички такси и страната, предявяваща Иска, трябва да се обърне към съд за искове с малък размер вместо арбитраж. Всеки спор относно това дали даден Иск отговаря на изискванията за съд за искове с малък размер се разрешава от този съд, а не от арбитър. В случай на такъв спор арбитражната процедура остава затворена, освен ако и до решението на съда за искове с малък размер, че Искът трябва да бъде разгледан в арбитраж. Освен това всяка от страните има право да кандидатства за предварителни средства за защита (или еквивалентен вид спешна правна защита) във всяка юрисдикция, като напр. в случай на неразрешен достъп или използване от Ваша страна или от страна на други лица на Услугите или Софтуера в нарушение на Условията. Ако дадена страна има спор, в който се стреми да получи както предварително присъждане на обезщетение, така и други форми на облекчение, страната може да се обърне към съда, за да потърси предварително присъждане на обезщетение, но трябва да арбитрира своите искове или да потърси защита в съда за искове с малък размер за всички други форми на облекчение.

14.6 Приемане на арбитраж и Право на отказ. В рамките на първите тридесет (30) дни от използването от Ваша страна на Услугите и Софтуера или датата на последната актуализация на раздел 14 (Разрешаване на спорове, Отказ от групови искове, Арбитражно споразумение) от Условията, което от двете настъпи по-късно, имате право да се откажете от разпоредбите за арбитраж и освобождаване от групови искове на раздел 14 (Разрешаване на спорове, Отказ от групови искове, Арбитражно споразумение), като ни изпратите писмено известие за Вашето решение на адреса, посочен в раздел 18.2 (Известие до Adobe). Ако се откажете от тези разпоредби, Adobe също няма да бъде обвързана от тях.

15. Права за извършване на одит.

 Ако сте Бизнес, имаме право, не по-често от веднъж на дванадесет (12) месеца и с предизвестие от седем (7) дни, отправено до Вас, да възложим на наши служители или независим одитор трета страна, който е задължен да пази поверителност, да провери (включително чрез ръчна проверка, електронни средства или и двете) Вашите записи, системи и съоръжения, за да установи дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги или Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните ни Условия. Освен това Вие се задължавате да ни предоставите всички изискани от нас записи и документи в срок от тридесет (30) дни от датата на искането, за да проверим дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги и Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните им лицензи, предоставени от нас. Ако проверката разкрие несъответствие с лицензите за Услугите и Софтуера, Вие незабавно ще придобиете всички необходими лицензи, абонаменти и приложима обратна поддръжка и поддръжка или друго приложимо действие, за да отстраните такова несъответствие(ия).

16. Актуализации на Услугите и Софтуера и Достъпност.

16.1 Актуализации на Услугите и Софтуера. Ние можем да модифицираме, актуализираме или прекратим Услугите и Софтуера (включително всякакви части или функции), които модификации, актуализации или прекъсвания могат, за яснота, да бъдат вредни или да доведат до намаляване на стойността за Вас, по всяко време, без отговорност към Вас или някой друг. За промени в платени предложения, които по разумна преценка на Adobe са вредни или водят до съществено намаляване на стойността за Вас, ние ще положим разумни търговски усилия, за да Ви уведомим за такава модификация, актуализация или прекратяване. Ако прекратим изцяло предоставянето на Услугите или Софтуера, ще положим разумни усилия от търговска гледна точка, за да Ви позволим да прехвърлите Вашето Съдържание и може да Ви възстановим пропорционално всички предплатени такси за периода на неизползване на съответната Услуга или Софтуер.

16.2 Достъпност. Нашите уеб страници може да са достъпни по целия свят, но това не означава, че всички Услуги и Софтуер са достъпни във Вашата страна или че генерираното от потребителите съдържание, достъпно чрез Услугите и Софтуера, е законно или достъпно във Вашата страна. Достъпът до определени Услуги (или определени функции на Услугите) или Софтуер в някои държави може да е блокиран от нас или чуждестранни правителства. Вие носите отговорността за осигуряване на законосъобразността и наличността на използването на съответното място на Услугите и Софтуера от Ваша страна. Услугите и Софтуерът не са достъпни на всички езици.

17. Без модификации, обратно инженерство, изкуствен интелект/машинно самообучение (AI/ML).

Определени елементи от Услугите и Софтуера представляват нашата (или на нашите лицензодатели) поверителна информация. Освен както е изрично разрешено в Условията, Вие не можете (и няма да позволите на трети страни) да (А) променяте, пренасяте, адаптирате или превеждате която и да е част от Услугите или Софтуера; (Б) извършвате обратно инженерство (включително, но не само наблюдение или проследяване на входовете и изходите, протичащи през система или приложение, за да се пресъздаде тази система), декомпилирате, разглобявате или опитвате да откривате по друг начин, в рамките на която и да е Услуга или Софтуер, изходен код, представяне на данни или основни алгоритми, процеси, методи и всяка друга част от такава Услуга или Софтуер; или (В) използвате или позволявате на трети страни да използват Услугите или Софтуера (включително всякакви архитектури, модели или мерки (което се счита за поверителна и частна информация на Adobe), или всяко съдържание, данни, изход или друга информация, получена или извлечена от Услугите или Софтуера, за пряко или непряко създаване, обучение, тестване, или по друг начин да подобрявате алгоритми за машинно самообучение или системи за изкуствен интелект, които имитират или възпроизвеждат всякакви функции, по същество подобни на функциите, съдържащи се в Услугите или Софтуера. Ако законите на Вашата юрисдикция Ви дават правото да декомпилирате Услугите или Софтуера с цел получаване на информация, необходима за осигуряване на оперативна съвместимост на лицензираните части на Услугите или Софтуера с друг софтуер, Вие се задължавате първо да изискате тази информация от нас. Имаме право да Ви предоставим тази информация или да наложим разумни условия, включително разумна такса, за декомпилирането на Услугите или Софтуера, за да гарантираме защита на правата на собственост във връзка с Услугите и Софтуера, принадлежащи на нас и на нашите лицензодатели и доставчици, по собствена преценка.

18. Разни.

18.1 Версия на английски език. Версията на Условията на английски език е версията, която се използва при тълкуване на Условията.

18.2 Уведомление до Adobe. Можете да ни изпращате уведомления на следния адрес: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, САЩ, Attention: General Counsel (На вниманието на: Главния юрисконсулт).

18.3 Уведомление до Вас. Може да Ви уведомяваме чрез Вашия имейл или обикновена поща, свързана с Вашия акаунт, с публикации в рамките на Услугите или други законно приети средства. Ваша е отговорността да поддържате актуална информацията за Вашия акаунт, за да получавате известия. 

18.4. Забрана за приписване. Нямате право изцяло или частично да възлагате или прехвърляте по друг начин Условията или Вашите права и задължения съгласно Условията без нашето писмено съгласие, като в противен случай действието няма правна сила. Ние имаме право да възлагаме или прехвърляме нашите права съгласно Условията на трета страна без Вашето съгласие.

18.5 Правителствени условия. Ако сте държавна организация в САЩ или ако Условията са или станат предмет на Федерални разпоредби за придобиване (FAR), тогава Услугите и Софтуерът, предоставени в условията, са „Търговски продукт(и)“ или „Търговска(и) услуга(и)“, тъй като такива термини са определени в 48 C.F.R. §2.101, означаващи „Търговски компютърен софтуер“ и „Документация за търговски компютърен софтуер“ и услуги, свързани с тях, тъй като тези термини се използват в 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202, както е приложимо. В съответствие с 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 до §227.7202-4 вкл., както е приложимо, Търговският компютърен софтуер и Документацията за Търговски компютърен софтуер се лицензират на Крайни потребители от Федералното правителство на САЩ (А) само като Търговски продукти и услуги и (Б) само с онези права, които са предоставени на всички други крайни потребители съгласно Условията. Непубликуваните права са запазени съгласно законите на Съединените щати.

18.6 Заглавия. Заглавията, използвани в Условията, се предоставят само за удобство и нямат отношение спрямо тълкуването на смисъл или намерение.

18.7 Частична недействителност. Ако някоя разпоредба от Условията се счита за невалидна или неприложима по някаква причина, останалата част от Условията ще продължи да бъде в пълна сила и действие и такава разпоредба ще бъде неефективна само до степента на такава недействителност или неприложимост.

18.8 Липса на отказ от права. Неприлагането на която и да е разпоредба от Условията от наша страна не се счита за отказ от тази разпоредба.

18.9 Форсмажорни обстоятелства. Нито една от страните не носи отговорност пред другата за всяко забавяне или неизпълнение на което и да е задължение (освен задълженията Ви за плащане към Adobe) съгласно Условията, ако забавянето или неизпълнението се дължи на непредвидени събития, които настъпват след влизането в сила на Условията и които са извън разумния контрол на страните, като стачки, блокада, война, тероризъм, безредици, природни бедствия, отказ от лиценз от правителството или други държавни агенции, доколкото такова събитие пречи или забави засегнатата страна от изпълнението на своите задължения и такава страна не е в състояние да предотврати или премахне форсмажорните обстоятелства с разумни разходи.

19. DMCA

Ние зачитаме правата върху интелектуалната собственост на другите и очакваме същото от нашите потребители. Ще реагираме на ясни уведомления за нарушаване на авторски права в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“), действащ в САЩ. Можете да научите повече за правилата и практиката на Adobe при нарушаване на права върху интелектуалната собственост тук.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, САЩ.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Република Ирландия
Adobe_General_Terms_of_Use-bg_BG_20220919