„Ogólne warunki użytkowania” zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby użyte sformułowania były bardziej zrozumiałe. Aby poznać wprowadzone zmiany pozwalające jaśniej przedstawić sposób postępowania z danymi użytkownika i ich ochrony, obejrzyj film objaśniający i przeczytaj poniższe warunki. W ciągu najbliższych kilku tygodni warunki te zostaną wprowadzone u klientów na całym świecie.

Ogólne warunki użytkowania Adobe

Opublikowano 18 czerwca 2024 r. Data wejścia w życie: 18 czerwiec 2024 r. Niniejsze „Ogólne warunki użytkowania” zastępują wszelkie wcześniejsze wersje.

„Ogólne warunki użytkowania” zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby użyte sformułowania były bardziej zrozumiałe. Aby poznać wprowadzone zmiany pozwalające jaśniej przedstawić sposób postępowania z danymi użytkownika i ich ochrony, obejrzyj film objaśniający i przeczytaj poniższe warunki. W ciągu najbliższych kilku tygodni warunki te zostaną wprowadzone u klientów na całym świecie.

„Ogólne warunki użytkowania” to prawna umowa między Użytkownikiem a firmą Adobe. Język takich umów może być trudny do rozszyfrowania, dlatego w tym dokumencie firma Adobe dodała streszczenia, które w prosty sposób przedstawiają, na co użytkownik wyraża zgodę. Prawnie wiążące są jednak tylko same warunki, a nie ich streszczenia. 

Użytkownicy w każdej z relacji biznesowych akceptują pewien zestaw warunków. Te warunki stanowią umowę Adobe z użytkownikiem, dotyczącą korzystania z naszych produktów. 

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania („Warunki Ogólne”) wraz z wszelkimi mającymi zastosowanie Warunkami Specyficznymi Produktu (zob. paragraf 1.2 „Warunki Specyficzne Produktu”), zwane łącznie „Warunkami”, regulują korzystanie przez Użytkownika z oferowanych przez Adobe serwisów WWW, aplikacji i produktów internetowych, obsługi klienta, forów dyskusyjnych i innych interaktywnych usług lub obszarów, usług takich jak Creative Cloud (zwanych łącznie „Usługami”), a także instalowanie i używanie oprogramowania udostępnianego przez Adobe w ramach tych Usług, w tym aplikacji mobilnych i komputerowych, Plików Przykładowych i Plików Zawartości (zgodnie z definicjami określonymi poniżej), skryptów, zestawów instrukcji i powiązanej dokumentacji (zwanych łącznie „Oprogramowaniem”). Jeśli Użytkownik zaakceptował Warunki subskrypcji i anulowania (https://www.adobe.com/pl/legal/subscription-terms.html), stają się one integralną częścią Warunków. Warunki subskrypcji i anulowania nie mają zastosowania do Użytkowników, którzy korzystają z Usług i Oprogramowania za pośrednictwem programu Adobe Value Incentive Plan („VIP”); stosuje się natomiast pozostałe części niniejszych Warunków, które regulują dostęp Użytkownika do tych Usług i Oprogramowania oraz używanie ich. Jeśli Użytkownik zawarł z Adobe inną umowę dotyczącą konkretnych Usług lub konkretnego Oprogramowania, wówczas warunki takiej umowy mają znaczenie rozstrzygające w przypadku sprzeczności z niniejszymi Warunkami. 

korzystając z Usług lub Oprogramowania, Użytkownik potwierdza, że osiągnął wiek wymagany w świetle prawa do zawarcia niniejszych Warunków lub (w przypadku użytkowników niepełnoletnich) że uzyskał zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na zawarcie warunków.

Aby założyć indywidualne konto Adobe ID, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Instytucje korzystające z oferty licencji imiennych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wystawiać dzieciom poniżej 13 roku życia identyfikatory Adobe ID na poziomie korporacyjnym, zgodnie z postanowieniami „Warunków dodatkowych dotyczących danych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych” (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_pl).

1. Umowa Użytkownika z Adobe

1.1 Prawo właściwe i podmiot zawierający umowę.

Znaczenie paragrafu 1.1:

Ta umowa podlega prawom krajowym uzależnionym od tego, gdzie mieszkasz. 

Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie Ameryki Północnej, w tym w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych Ameryki wraz z wszelkimi należącymi do nich terytoriami i posiadłościami oraz bazami wojskowymi (niezależnie od lokalizacji), zawiera umowę w relacji ze spółką Adobe Inc. zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a niniejsze Warunki podlegają prawom i wykładni stanu Kalifornia w USA, chyba że przepisy prawa federalnego Stanów Zjednoczonych stanowią inaczej, przy czym normy kolizyjne wyłącza się. Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie kraju poza Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, a Warunki podlegają prawu i wykładni prawnej Irlandii, o ile prawo miejscowe nie stanowi inaczej. W przypadku klientów z Australii spółka Adobe Systems Software Ireland Limited występuje jako upoważniony przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. i zawiera niniejszą umowę, występując jako przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia na mocy przepisów prawa lokalnego. Zamiarem Adobe nie jest ograniczanie tych uprawnień w sposób sprzeczny z prawem. W treści niniejszych Warunków terminy „Adobe” i „firma Adobeoznaczają odpowiednio Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited, lub Adobe Systems Pty Ltd.

1.2 Warunki Specyficzne Produktu

Znaczenie paragrafu 1.2:

To są ogólne warunki użytkowania, które dotyczą wszystkich produktów Adobe. Mogą jednak obowiązywać także warunki dotyczące konkretnych używanych przez Ciebie produktów. Warunki Specyficzne Produktu zawsze zastępują warunki ogólne. 

Usługi i Oprogramowanie Adobe są udostępniane Użytkownikowi na licencji, a nie sprzedawane. Ponadto Usługi i Oprogramowanie Adobe mogą podlegać co najmniej jednemu z poniższych warunków dodatkowych („Warunki Specyficzne Produktu”). W razie sprzeczności między Warunkami Ogólnymi a Warunkami Specyficznymi Produktu znaczenie rozstrzygające w przedmiocie Usług lub Oprogramowania mają Warunki Specyficzne Produktu. Warunki Specyficzne Produktu mogą ulegać zmianie zgodnie z punktem 1.5 (Zmiany Warunków). Warunki Specyficzne Produktu są również nazywane Warunkami Dodatkowymi.

1.3. Użytkownicy Biznesowi.

Znaczenie paragrafu 1.3:

Jeśli masz indywidualny plan Adobe, zachowujesz kontrolę nad tworzoną zawartością i swoimi pracami. Jeśli korzystasz z planu biznesowego, to Twoja organizacja ma dostęp do Twoich prac i zachowuje nad nimi kontrolę. 

Jeśli Użytkownik otrzymał „Uprawnienie” (definiowane jako prawo do korzystania z Usług i Oprogramowania, uzyskiwania do nich dostępu i ich eksploatacji) od organizacji lub grupy, co obejmuje w szczególności firmy lub inne podmioty komercyjne, jednostki administracji publicznej, organizacje non-profit lub instytucje edukacyjne (przy czym każdy z takich podmiotów jest dalej zwany „Przedsiębiorstwem”) na podstawie jednego z planów Adobe dla firm (na przykład planu Creative Cloud dla zespołów, Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud), wówczas (A) Użytkownik jest „Użytkownikiem Biznesowym” z danego Przedsiębiorstwa; (B) profil konta Adobe tego Użytkownika powiązany z danym Uprawnieniem jest „Profilem Biznesowym”; a także (C) termin „Użytkownik” użyty w niniejszych Warunkach będzie odnosić się odpowiednio do tego Przedsiębiorstwa oraz jego Użytkowników Biznesowych. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem Biznesowym, to zgadza się, że w związku z faktem, że otrzymał Uprawnienie od Przedsiębiorstwa: (1) Adobe umożliwi temu Przedsiębiorstwu dostęp do Profilu Biznesowego Użytkownika i całej przechowywanej na nim zawartości, niezależnie od tego, czy została przesłana po dacie ostatniej aktualizacji Warunków, czy też przed tą datą; w tym umożliwi Przedsiębiorstwu używanie, usuwanie, przechowywanie i kontrolowanie Profilu Biznesowego i zawartości Użytkownika; (2) korzystanie przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania podlega umowie zawartej przez Przedsiębiorstwo z Adobe; (3) Adobe może przekazywać Przedsiębiorstwu dane osobowe Użytkownika. Dostęp do Uprawnień bezpłatnych („Usługi Bezpłatne”) można przyznawać dowolnym użytkownikom dodanym do instancji Admin Console Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w „Warunkach dodatkowych dla klientów biznesowych” podanych w par. 1.2); tacy użytkownicy będą uznawani za Użytkowników Biznesowych. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem Biznesowym, który otrzymał Uprawnienia od wielu Przedsiębiorstw, to może mieć osobne Profile Biznesowe powiązane z poszczególnymi Przedsiębiorstwami. Użytkownik Biznesowy może mieć zawarte różne umowy z Przedsiębiorstwem lub różne zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa, które to umowy lub zobowiązania mogą wpływać na Profil Biznesowy Użytkownika lub Zawartość Użytkownika (zgodnie z definicją w par. 4.1). Adobe nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenie przez Użytkownika takich umów lub zobowiązań. Jeśli Użytkownik nie otrzymał Uprawnień od Przedsiębiorstwa (na przykład jeśli nabył plan Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych i uzyskał Uprawnienia w ramach tego planu), wówczas (a) jest „Użytkownikiem Prywatnym”; (b) jego profil Adobe jest profilem prywatnym; (c) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w Zasadach ochrony prywatności, Użytkownik jest jedyną osobą mającą dostęp do całej Zawartości na swoim koncie prywatnym lub w profilu prywatnym oraz sprawuje nad nią wyłączną kontrolę; (d) termin „Użytkownik” użyty w Warunkach Ogólnych odnosi się do Użytkownika jako osoby fizycznej. Jeśli Użytkownik otrzymał Uprawnienia zarówno na podstawie planu dla użytkowników indywidualnych, jak i planu dla przedsiębiorstw, wówczas jest zarówno Użytkownikiem Prywatnym, jak i Użytkownikiem Biznesowym. Korzystając z Uprawnień uzyskanych na podstawie planu osobistego, jest Użytkownikiem Prywatnym, natomiast korzystając z Uprawnień przyznanych przez Przedsiębiorstwo, jest Użytkownikiem Biznesowym.

1.4 Domeny e-mail należące do Przedsiębiorstwa

Użytkownik Prywatny lub Użytkownik Biznesowy może utworzyć konto Adobe z użyciem adresu e-mail przekazanego lub przydzielonego mu przez Przedsiębiorstwo (na przykład adresu służbowego). Jeśli Przedsiębiorstwo nawiązało bezpośrednią relację z Adobe, to może dodać do niej konto Użytkownika. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo może za uprzednim powiadomieniem (przekazanym przez Przedsiębiorstwo lub przez Adobe) przekształcić konto Użytkownika w konto Przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo może za uprzednim powiadomieniem (przekazanym przez Przedsiębiorstwo lub przez Adobe) przekształcić konto Użytkownika w konto Przedsiębiorstwa. Oznacza to, że Przedsiębiorstwo może (A) uzyskać dostęp do tego konta; (B) przejąć kontrolę nad kontem i jego Zawartością, niezależnie od tego, czy została ona tam zapisana, przekazana lub zaimportowana po dacie, czy przed datą ostatniej aktualizacji Warunków; (C) zalecić przeniesienie powiązanej z takim kontem Zawartości niebędącej Zawartością Przedsiębiorstwa na nowe konto utworzone przy użyciu adresu e-mail niezwiązanego z Przedsiębiorstwem. Użytkownik Prywatny, który ma konto Adobe przypisane Przedsiębiorstwu lub Użytkownikowi Biznesowemu, przyjmuje również do wiadomości, że Adobe może przekazywać temu Przedsiębiorstwu jego dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje o uprawnieniach (precyzując, oznacza to również przekazywanie informacji administratorowi w Przedsiębiorstwie tego Użytkownika). Jeśli Użytkownik nie chce, aby Przedsiębiorstwo miało dostęp do jego konta i profilu, kontrolę nad nim i możliwość przechowywania go lub usuwania, nie powinien używać na potrzeby takiego konta adresu e-mail należącego do Przedsiębiorstwa. Informacje o przechowywaniu zawartości i dostępie do niej oraz sposobie zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem podano tutaj: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_pl. Adobe może udostępniać Użytkownikowi Biznesowemu informacje o Przedsiębiorstwie, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail administratora.

1.5 Zmiany Warunków.

Znaczenie paragrafu 1.5:

Czasami będą wprowadzane zmiany. Otrzymasz powiadomienie, gdy nastąpią ważne zmiany dotyczące tych warunkach lub Twojej subskrypcji. 

Adobe może co pewien czas modyfikować te Warunki. Zakres modyfikacji może być różny — od poprawienia literówek po zmiany obowiązujących zasad. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Użytkownik otrzyma powiadomienie od Adobe. Zmiany takie nie będą miały zastosowania do sporów między Użytkownikiem a Adobe powstałych przed datą opublikowania przez Adobe zmodyfikowanych Warunków uwzględniających te zmiany lub przed wejściem Warunków w życie. Użytkownik powinien regularnie przeglądać niniejsze Warunki. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmienionych Warunków, musi zaprzestać używania Usług i Oprogramowania oraz anulować subskrypcję, jeśli ma to zastosowanie.

2. Prywatność

2.1 Prywatność

Informacje o sposobie, w jaki Adobe gromadzi, wykorzystuje, przekazuje i w inny sposób przetwarza informacje Użytkowniku i używaniu przez niego Usług i Oprogramowania Adobe podano w „Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe” (http://www.adobe.com/go/privacy_pl). Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi jego informacji pod następującym adresem: https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.

2.2 Dostęp Adobe do Zawartości Użytkownika.

Znaczenie paragrafu 2.2:

Prawo właściciela Twojej zawartości masz wyłącznie Ty, ale Adobe musi niekiedy uzyskiwać do niej dostęp, aby umożliwić działanie produktów i usług. Adobe ogranicza ten dostęp do bardzo wyraźnie określonych celów.  

Adobe sprawdza zawartość na swoich serwerach, aby wykrywać pewne rodzaje treści niezgodnych z prawem (np. pornografii dziecięcej) lub innych zachowań i treści naruszających zasady (np. zachowań noszących znamiona spamu lub phishingu, czyli wyłudzania danych). Proces ten zaczyna się od zautomatyzowanej kontroli maszynowej. Jeśli te zautomatyzowane systemy wykryją problem lub gdy zgłosi go inny użytkownik, zawartość może zostać przekazana do sprawdzenia przez pracownika, który stwierdzi, czy jest ona niezgodna z prawem lub narusza regulamin.  

Twoja zawartość na serwerach Adobe może być w ograniczonych okolicznościach przeglądana przez człowieka. Może to zajść np. na Twoją prośbę, gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie tej zawartości w celu doskonalenia produktów Adobe lub w sytuacji, gdy Twoja zawartość zostanie oznaczona lub zgłoszona jako niezgodna z prawem. 

Adobe nigdy nie skanuje ani nie przegląda zawartości zapisanej lokalnie (na Twoim urządzeniu). Ponadto Adobe nie trenuje modeli generatywnej sztucznej inteligencji na zawartości użytkowników i ich klientów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy użytkownik prześle taką zawartość do sprzedaży w usłudze Adobe Stock. 

Adobe respektuje prawa Użytkownika do jego Zawartości (zgodnie z definicją w par. 4.1), dlatego dostęp Adobe do tej Zawartości jest ograniczony do następujących sytuacji:

(A) Zastosowania operacyjne. Usługi i Oprogramowanie Adobe uzyskują dostęp do Zawartości Lokalnej i Zawartości w Chmurze, gdy jest to niezbędne w toku ich normalnego działania; na przykład program Photoshop musi mieć możliwość otwarcia pliku, aby umożliwić jego edycję.

(B) Zakaz skanowania i przeglądania Zawartości Lokalnej. Adobe nie sprawdza ani nie skanuje Zawartości przechowywanych lokalnie na urządzeniu użytkownika („Zawartość Lokalna”).

(C) Zawartość w Chmurze, która jest niezgodna z prawem lub narusza warunki Zawartość przesłana na serwery Adobe lub utworzona za pomocą Usług Adobe opartych na chmurze („Zawartość w Chmurze”) może być automatycznie monitorowana, aby zapobiec hostingowi treści niezgodnych z prawem lub naruszających zasady, takich jak Pornografia Dziecięca.

(D) Analiza Zawartości w Chmurze. Z zastrzeżeniem prawa użytkownika do wycofania zgody, Adobe może wykonywać Analizę Zawartości (zob. par. 4.3.B) w odniesieniu do Zawartości w Chmurze, aby poznać sposoby korzystania użytkowników z Usług i Oprogramowania Adobe w celu ich doskonalenia, przedstawiania użytkownikom rekomendacji i zapewniania im dostosowanego środowiska. Oto więcej informacji o prawie Użytkownika do wycofania zgody na Analizę jego Zawartości (adobe.com/go/contentanalysisfaq_pl) i statystyk użytkowania (adobe.com/go/usagedatafaq_pl) przez Adobe. Wnioski wyciągnięte na podstawie Analizy Zawartości mogą służyć do dobierania materiałów marketingowych kierowanych do Użytkownika, przy czym może się to odbywać wyłącznie za zgodą Użytkownika, który ma prawo do wycofania takiej zgody na marketing.

(E) Zawartość w Chmurze: publiczna i udostępniana Wszelka Zawartość w Chmurze na platformie Adobe Stock oraz innych platformach Adobe dostępnych publicznie, takich jak Behance i Lightroom, podlega weryfikacji pod kątem problemów z prawami autorskimi oraz bezpieczeństwem (co dotyczy np. treści epatujących przemocą lub nagością).  W przypadku, gdy Użytkownik postanowi udostępnić swoją Zawartość w Chmurze innym osobom za pośrednictwem Usług i Oprogramowania, firma Adobe może przeprowadzić proces automatycznej recenzji udostępnianej zawartości, aby wykryć zachowania naruszające zasady (np. spamowanie lub phishing).

(F) Generatywna sztuczna inteligencja.  Adobe nie będzie używać Zawartości Lokalnej ani Zawartości w Chmurze należącej do Użytkownika, aby trenować modele generatywnej SI. Wyjątek stanowi Zawartość przesłana przez Użytkownika do sprzedaży w serwisie Adobe Stock, przy czym ten rodzaj użytku podlega osobnej umowie z dostawcą (Adobe Stock Contributor Agreement). 

(G) Ręczna recenzja Zawartości w Chmurze. Zawartość w Chmurze może podlegać sprawdzeniu ręcznemu w ograniczonych okolicznościach:

 1. Gdy poprosi o to Użytkownik (np. kontaktując się z zespołem obsługi Adobe); 
 2. Gdy Użytkownik publicznie udostępni swoją Zawartość w Chmurze (np. w serwisie Adobe Stock lub Behance); 
 3. Gdy Zawartość w Chmurze zostanie oznaczona lub zgłoszona jako niezgodna z prawem lub naruszająca zasady (tak jak pornografia dziecięca);
 4. Gdy użytkownik wyrazi zgodę na udział w programie przedpremierowym, programie wersji beta lub programie udoskonalania produktu (np. programie Adobe Photoshop Improvement). Więcej informacji 

Adobe nigdy nie sprawdza Zawartości Lokalnej Użytkownika.

2.3 Umowy dotyczące ochrony danych

Prawo niektórych krajów wymaga, aby firma Adobe zawarła z Użytkownikiem umowę o ochronie danych, jeśli w ramach Usług i Oprogramowania przetwarza jego Dane Osobowe (w definicji określonej w stosownej umowie). Takimi umowami są „Umowa dotycząca przetwarzania danych na kraje Unii Europejskiej” lub „Warunki dotyczące przetwarzania danych”, dostępne w następujących lokalizacjach:

(A) Umowa dotycząca przetwarzania danych na kraje Unii Europejskiej („UPD”). Warunki UPD mają zastosowanie wtedy, gdy Użytkownik przekazuje Dane Osobowe (w definicji określonej w UPD) zebrane od osób fizycznych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz Wielkiej Brytanii, przy czym Użytkownik pełni rolę „Administratora Danych”, natomiast Adobe jest „Podmiotem Przetwarzającym Dane” zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”) lub aktu zastępującego RODO w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Warunki UPD są dostępne tutaj: www.adobe.com/go/tou-dpa

(B) Warunki dotyczące ochrony danych. Warunki ochrony danych mają zastosowanie w przypadku, gdy Użytkownik przekazuje Dane osobowe (zgodnie z definicją określoną w tych Warunkach ochrony danych) zebrane od osób spoza EOG i Wielkiej Brytanii oraz gdy firma Adobe przetwarza te dane (zgodnie z definicją przetwarzania określoną w Warunkach ochrony danych) na polecenie Użytkownika oraz w jego imieniu. Warunki ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.adobe.com/go/dpt-ww

2.4 Wrażliwe dane osobowe

Użytkownik zgadza się nie gromadzić, nie przetwarzać ani nie przechowywać żadnych Wrażliwych Danych Osobowych (zgodnie z definicją poniżej) za pomocą Usług i Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków odpowiednio (A) autoryzowanych bezpośrednio przez Adobe, (B) zgodnych z przeznaczeniem Usług i Oprogramowania lub (C) regulowanych przez Warunki Specyficzne Produktu. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie udostępniać Wrażliwych Danych Osobowych Adobe ani zewnętrznym dostawcom Adobe. „Wrażliwe Dane Osobowe” oznaczają dotyczące osoby fizycznej informacje na temat kwestii finansowych, dane na temat zachowań seksualnych i orientacji seksualnej, informacje na temat stanu zdrowia i informacje medyczne podlegające ochronie na mocy przepisów prawa o ochronie danych dotyczących zdrowia, dane biometryczne, dane osobowe dzieci podlegające ochronie na mocy przepisów prawa o ochronie danych dzieci, na przykład dane osobowe, o których mowa w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act, „COPPA”), a także wszelkie inne rodzaje informacji objęte tym terminem lub terminami zbliżonymi (na przykład „szczególnie chronione dane osobowe” lub „szczególne kategorie danych osobowych”) użytymi w stosownych przepisach prawa ochrony danych lub prywatności. Jeśli Użytkownikiem jest Przedsiębiorstwo, zobowiązuje się również zapewnić przestrzeganie przez Użytkowników Biznesowych postanowień niniejszego punktu 2.4 (Wrażliwe dane osobowe).

2.5 Przekazywanie danych osobowych

Adobe przetwarza i przechowuje informacje w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Korzystając z Usług i Oprogramowania Adobe, Użytkownik udziela Adobe upoważnienia do przesyłania danych osobowych Użytkownika do innych krajów, w których Adobe i jej partnerzy prowadzą działalność.

3. Korzystanie z Usług i Oprogramowania

3.1 Licencja

Znaczenie paragrafu 3.1:

Firma Adobe udziela Ci pewnych praw do używania licencji na programy i usługi Adobe. 

 Użytkownikowi zostaje niniejszym udzielone niewyłączne, ograniczone, podlegające odwołaniu prawo (zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie) do instalacji i używania Usług i Programów udostępnianych przez Adobe, na które uzyskał licencję, pod warunkiem przestrzegania niniejszych Warunków oraz obowiązującego prawa. Każda licencja może być używana tylko przez jedną (1) osobę i nie może być współużytkowana. Licencje Użytkownika wygasają z upływem okresu obowiązywania określonego w dokumencie zamówienia lub w Warunkach subskrypcji i anulowania. Wersje Usług i Oprogramowania dostępne w dniu odnowienia mogą różnić się od wersji dostępnych w dniu oryginalnego zakupu licencji od Adobe. Wersje usług i oprogramowania obsługiwane przez Adobe podano tutaj: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines.html. Użytkownik zgadza się, że jego decyzja o zakupie licencji lub używaniu Usług i Oprogramowania nie zależy od wprowadzenia w przyszłości określonych funkcji ani nie opiera się na ustnych lub pisemnych komentarzach Adobe dotyczących przyszłych funkcji.

3.2 Majątek intelektualny firmy Adobe

Znaczenie paragrafu 3.2:

Firma Adobe pozostaje właścicielem swoich produktów i usług. Użytkownik otrzymuje natomiast licencję na ich używanie. 

Adobe i licencjodawcy Adobe (jeśli ma to zastosowanie) są wyłącznym właścicielem wszelkich praw do i z Usług i Oprogramowania. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Warunkach, Adobe nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, prawa autorskiego ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Oprogramowaniu lub Usługach. Oznacza to, że Użytkownik nie może używać nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani logo Adobe w związku z jakimkolwiek innym produktem lub usługą, który nie jest produktem Adobe lub w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać w błąd. Adobe zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone na mocy Warunków. 

3.3 Przechowywanie danych

Znaczenie paragrafu 3.3:

Będzie nam przykro Cię pożegnać, ale jeśli zamierzasz anulować subskrypcję Adobe, pamiętaj, aby najpierw zabrać całą swoją zawartość.  

Po anulowaniu subskrypcji firma Adobe będzie ją przez pewien czas przechowywać, na wypadek, gdyby była Ci potrzebna. Jednak zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zawartości.  

Adobe zaleca Użytkownikowi regularne tworzenie kopii zapasowych Zawartości Użytkownika oraz Czcionek Creative Cloud Klienta w innej lokalizacji, nawet jeśli Usługi udostępniają przestrzeń dyskową i funkcja ta została włączona w ramach odpowiednich Usług. Adobe może nałożyć uzasadnione ograniczenia techniczne dotyczące rozmiaru plików, przestrzeni dyskowej lub mocy obliczeniowej lub innych atrybutów. Adobe może zawiesić Usługi do czasu, aż ilość przestrzeni dyskowej zajętej przez Użytkownika znajdzie się w granicach określonych dla jego konta. Ponadto Adobe podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie jego Zawartości z Usług z końcem okresu obowiązywania licencji. Przeniesienie takie musi zostać zakończone w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownika. Po zakończeniu tego 30-dniowego okresu przeniesienia Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkiej Zawartości Użytkownika. Przed zakończeniem okresu licencji Użytkownik powinien pobrać Zawartość zapisaną przez Użytkownika w Usługach.

3.4 Zawartość generowana przez użytkowników

Znaczenie paragrafu 3.4:

Użytkownicy mogą używać produktów Adobe, aby przesyłać i udostępniać swoją zawartość. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za taką zawartość. Jeśli natkniesz się na zawartość naruszającą zasady, możesz ją zgłosić do recenzji przez Adobe.  

Adobe może udostępniać na swoich serwerach treści generowane przez użytkowników. Jeśli Klient uzyskuje dostęp do Usług Adobe, może napotkać niezgodną z prawem, obraźliwą lub niepokojącą zawartość generowaną przez użytkowników. Adobe nie ponosi odpowiedzialności za taką zawartość generowaną przez użytkowników. Klient może również kliknąć przycisk „Zgłoś”, o ile jest dostępny, aby zgłosić Adobe obecność takiej zawartości. Więcej informacji na temat zasad i procedur Adobe w zakresie moderowania zawartości, w tym zgłaszania zawartości do Adobe, podano na stronie Transparency Center.

3.5 Pliki Przykładowe.

Pliki Przykładowe” oznaczają pliki audio i wideo, pliki graficzne oraz pliki o innej zawartości dostarczone przez Adobe i przeznaczone do użycia w samouczkach, prezentacjach i w innych celach związanych z wykorzystaniem próbnym. Pliki takie mogą być oznaczone jako pliki przykładowe. Plików Przykładowych nie można używać do jakichkolwiek celów innych niż te, do jakich zostały przeznaczone. Użytkownik nie może rozpowszechniać Plików Przykładowych w sposób, który umożliwiłby osobom trzecim otwieranie, używanie, pobieranie lub wyodrębnianie Plików Przykładowych w postaci samodzielnego pliku; ponadto Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw do Plików Przykładowych.

3.6 Pliki Zawartości

Znaczenie paragrafu 3.6:

Masz prawo do korzystania z zawartości lub zasobów udostępnianych Ci przez Adobe. Możesz nawet zmieniać lub modyfikować tę zawartość w swoich pracach. 

Pliki Zawartości” oznaczają zasoby Adobe udostępniane w ramach Oprogramowania i Usług. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w dokumentacji lub poszczególnych umowach licencyjnych (a w szczególności w Warunkach Specyficznych Produktu), Adobe udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieuprawniającej do udzielania dalszych licencji (z wyjątkiem Przedsiębiorstw, które są uprawnione do udzielania dalszych licencji jedynie swoim Użytkownikom Biznesowym) i niepodlegającej przeniesieniu licencji na używanie Plików Zawartości w celu tworzenia zastosowania końcowego (tzn. pochodnej aplikacji, zastosowania lub produktu będących dziełem Użytkownika), w ramach którego Użytkownik osadza Pliki Zawartości lub ich pochodne („Zastosowanie Końcowe”). Użytkownik może modyfikować Pliki Zawartości przed osadzeniem ich w Zastosowaniu Końcowym. Użytkownik może powielać i rozpowszechniać Pliki Zawartości tylko w połączeniu z Zastosowaniem Końcowym; niedozwolone jest natomiast rozpowszechnianie tych Plików Zawartości w formacie autonomicznym, poza Zastosowaniem Końcowym.

3.7 Bezpłatne konta, Usługi Bezpłatne, promocje i wersje próbne

Znaczenie paragrafu 3.7:

Adobe może oferować Ci swoje produkty i usługi bezpłatnie, np. w formie bezpłatnego konta lub okresu próbnego.  

Adobe może, według własnego wyłącznego uznania, oferować bezpłatne konta, Usługi Bezpłatne, promocje i wersje próbne. Jeśli Użytkownikowi zaoferowano Usługi Bezpłatne albo udzielono bezpłatnego lub próbnego dostępu do Usług i Oprogramowania, dostęp ten podlega niniejszym Warunkom. W dowolnym momencie przed rozpoczęciem obowiązywania Usług Bezpłatnych, okresu bezpłatnego lub okresu próbnego, albo też w jego trakcie, Adobe może, według własnego wyłącznego uznania, bez uprzedzenia zakończyć ten dostęp, nie ponosząc z tego tytułu żadnych zobowiązań wobec Użytkownika w zakresie, w jakim dopuszcza to obowiązujące prawo, kierując się dowolnymi przesłankami, w tym działając w celu eliminacji nadużyć Usług Bezpłatnych, okresu próbnego lub bezpłatnego dostępu. Jeśli Użytkownik chce kontynuować korzystanie Usług lub Oprogramowania po zakończeniu okresu dostępu bezpłatnego, Usług Bezpłatnych lub okresu próbnego, musi wykupić płatną subskrypcję (jeśli jest dostępna), chyba że Adobe udostępni inne możliwości. W okresie obowiązywania Usług Bezpłatnych, dostępu bezpłatnego lub dostępu próbnego do Oprogramowania i Usług nie mają zastosowania żadne gwarancje bezpośrednie lub domniemane; wszelkie Oprogramowanie i Usługi są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as is”), w tym z wszelkimi istniejącymi w nich wadami. W ramach takiej oferty nie jest dostępne wsparcie techniczne ani pomoc innego rodzaju. 

3.8 Wersja nieprzeznaczona do sprzedaży

Adobe może również opatrzyć Usługi lub Oprogramowanie oznaczeniem „wersja próbna”, „wersja testowa”, „wersja nieprzeznaczona do odsprzedaży” lub innym podobnym oznaczeniem („Wersja Nieprzeznaczona do Sprzedaży”). Użytkownik może zainstalować Wersję Nieprzeznaczoną do Sprzedaży i korzystać z niej tylko w okresie i celu określonym przez Adobe w odniesieniu do takiej Wersji. Użytkownik nie może używać do celów komercyjnych jakichkolwiek materiałów wytworzonych przy pomocy Wersji Nieprzeznaczonej do Odsprzedaży.

3.9 Adobe Talent

(A) Użytkownik nie może zamieszczać ofert pracy, które wskazują na konkretne konkursy lub inne sposobności wymagające od kandydatów nieodpłatnej pracy twórczej wykonywanej na konkretne zlecenie. Wszelkie oferty tego rodzaju mogą być usuwane, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów. 

(B) Adobe oferuje rekruterom i firmom, które poszukują i chcą zatrudnić artystów, płatną usługę „Talent Search”. Przesyłając publiczny profil lub publiczny projekt za pośrednictwem Usług, Użytkownik zgadza się, że te publiczne informacje mogą zostać uwzględnione w wynikach wyszukiwania generowanych przez usługę Talent Search. 

3.10 Czcionki Creative Cloud Klienta.

Znaczenie paragrafu 3.10:

Zanim prześlesz czcionki do produktów Adobe, musisz się upewnić, że masz prawo używać tych czcionek. 

(A) W odniesieniu do każdej czcionki lub pliku czcionki przesłanych lub wprowadzonych przez Użytkownika do Usług i Oprogramowania („Czcionki Creative Cloud Klienta”) Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie prawa niezbędne do umożliwienia Adobe używania, powielania, wyświetlania, udostępniania w hostingu oraz dystrybucji tych Czcionek Creative Cloud Klienta w ramach Usług i Oprogramowania na własny użytek. Czcionki Creative Cloud Klienta nie stanowią Zawartości w rozumieniu określonym w Warunkach. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do niezmodyfikowanych Czcionek Creative Cloud Klienta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktywacja wyświetlania dowolnej Czcionki Creative Cloud Klienta w ramach Usług i Oprogramowania może wymagać od Adobe korzystania z Technologii Adobe, w tym zastrzeżonej technologii optymalizacji czcionek Adobe, oraz że Adobe zachowuje wszelkie prawa do takiej Technologii Adobe. „Technologia Adobe” oznacza technologię należącą do firmy Adobe lub licencjonowaną jej przez osobę trzecią (w tym Usługi i Oprogramowanie oraz wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej na całym świecie), wszelkie Opinie przekazane Adobe, które zostały włączone do ww. rozwiązań, a także wszelkie modyfikacje lub rozszerzenia ww. rozwiązań niezależnie od daty i miejsca ich opracowania. Adobe nie gwarantuje, że każda Czcionka Creative Cloud Klienta będzie mogła być użyta lub jest zgodna z Usługami lub Oprogramowaniem. 

(B) W przypadku, gdy Adobe stwierdzi samodzielnie lub uzyska od osoby trzeciej, takiej jak producent czcionek, informację, że Użytkownik nie ma praw, o których oświadcza w paragrafie 3.10.A (Czcionki Creative Cloud Klienta) lub że jego Czcionki Creative Cloud Klienta naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, Adobe może usunąć takie Czcionki Creative Cloud Klienta z konta Użytkownika, z Usług lub z Zawartości, w której je wykorzystano. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z usunięciem Czcionek Creative Cloud Klienta z konta Użytkownika, Usług lub Zawartości, w której ich użyto, ani też w związku z wynikającymi z tego zmianami w sposobie wyświetlania Zawartości Użytkownika. Informacje o potencjalnych zmianach Zawartości podano tutaj: https://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_pl.

(C) Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć dostęp Adobe do Czcionek Creative Cloud Klienta i odebrać związane z tym uprawnienia Adobe, usuwając te Czcionki Creative Cloud Klienta z Usługi.  

(D) Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia Czcionek Creative Cloud Klienta w sytuacji, gdy konto Użytkownika zostanie zamknięte lub usunięte. Pewne kopie Czcionek Creative Cloud Klienta mogą jednak zostać zachowane w ramach rutynowych kopii zapasowych Adobe. 

(E) Adobe może gromadzić informacje związane z używaniem Czcionek Creative Cloud Klienta przez Użytkownika, w tym nazwy przesłanych przez niego Czcionek Creative Cloud Klienta oraz sposób, w jaki Użytkownik z nich korzysta.

3.11 Inne typy licencji.

Znaczenie paragrafu 3.11:

Użytkownicy mogą czasami skorzystać z wersji beta produktów Adobe. Są to produkty w fazie rozwoju, które jeszcze nie osiągnęły ostatecznej wersji, dlatego podczas korzystania z nich mogą występować problemy lub błędy. Jeśli postanowisz używać wersji beta, Twoja zawartość może być poddawana weryfikacji ręcznej (przez człowieka). 

Ponadto firma Adobe może Cię także poprosić o zachowanie w tajemnicy, że korzystasz z wersji beta. 

(A) Wersja przedpremierowa lub Beta. Adobe może oznaczyć Oprogramowanie, Usługi lub ich funkcje jako wersję przedpremierową albo wersję beta („Wersja Beta”). Wersja Beta nie reprezentuje Usług i Oprogramowania w ich ostatecznym kształcie, a ponadto może zawierać błędy potencjalnie skutkujące awariami, w tym awarią systemu, lub utratą danych. Adobe może nie zdecydować się na wprowadzenie Wersji Beta do obrotu handlowego. Na żądanie Adobe Użytkownik musi zaprzestać używania Wersji Beta i zniszczyć jej wszystkie posiadane kopie. Użytkownik zgadza się, że w zamian za możliwość używania przez niego Wersji Beta Adobe może zbierać dane o takim używaniu, w tym dane awariach, a także analizować Zawartość Użytkownika, w tym w procesie recenzji ręcznej (wykonywanej przez człowieka), w celu doskonalenia Usług i Oprogramowania oraz personalizacji środowiska obsługi Użytkownika, niezależnie od tego, czy Użytkownik wycofał zgodę na zbieranie danych w produktach w wersji innej niż Wersja Beta. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie analizy jego Zawartości lub gromadzenia informacji o korzystaniu przez niego z Wersji Beta, musi zaprzestać jej użytkowania, dezinstalując tę Wersję Beta lub korzystając z wersji Usług lub Oprogramowania innej niż Wersja Beta. Niniejsze postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami wszelkich zawartych przez Adobe z Użytkownikiem odrębnych umów w przedmiocie Wersji Beta.

(B) Wersja edukacyjna. Jeśli Adobe oznaczy Oprogramowanie lub Usługi jako wersję do zastosowania przez użytkowników z sektora edukacji („Wersja Edukacyjna”), to Użytkownik może korzystać z takiej Wersji Edukacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy spełnia wymogi określone tutaj: https://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_pl Użytkownik może zainstalować Wersję Edukacyjną i korzystać z niej wyłącznie w kraju, w którym spełnia warunki pozwalające na zakwalifikowanie go jako użytkownika z sektora edukacji. Jeśli Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, słowo „kraj” w poprzednim zdaniu oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy.

3.12 Oprogramowanie i usługi osób trzecich

Znaczenie paragrafu 3.12:

Niektóre z produktów Adobe umożliwiają dostęp do aplikacji i usług innych firm (mogą to być na przykład aplikacje i wtyczki mediów społecznościowych), jednak firma Adobe nie ponosi odpowiedzialności za takie zewnętrzne narzędzia. Korzystanie z nich podlega warunkom określonym przez dostawców zewnętrznych, czyli osoby trzecie — podmioty, które nie są stronami umowy między Użytkownikiem a Adobe. 

Adobe może w formie udogodnienia udostępnić Użytkownikowi oprogramowanie i usługi osób trzecich (w tym wtyczki i rozszerzenia) za pośrednictwem Usług i Oprogramowania. Oprogramowanie i usługi osób trzecich nie są Usługami i Oprogramowaniem zgodnie z definicją zawartą w niniejszych Warunkach, a ich nabywanie i użytkowanie odbywa się na zasadach umowy pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Na następujących stronach podano niektóre warunki osób trzecich, które mogą mieć zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania Adobe: (https://www.adobe.com/go/thirdparty_pl https://www.adobe.com/pl/legal/permissions/image-notice.html). Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich obowiązujących go warunków osób trzecich. 

4. Zawartość Użytkownika

Znaczenie paragrafu 4:

Twoja zawartość należy tylko do Ciebie — a nie do Adobe.

4.1 Zawartość

Zawartość” oznacza dowolne treści tekstowe, informacje, korespondencję lub materiały, takie jak pliki audio lub wideo, dokumenty elektroniczne oraz obrazy, które Użytkownik przesyła, importuje lub tworzy za pomocą Usług i Oprogramowania lub osadza w celu wykorzystania w Usługach i Oprogramowaniu.

4.2 Prawo własności

W relacji między Użytkownikiem a Adobe to Użytkownik (odpowiednio jako Użytkownik Biznesowy lub Użytkownik Indywidualny) zachowuje wszelkie prawa, w tym prawo własności, do Zawartości Użytkownika. Adobe nie rości sobie prawa własności do Zawartości Użytkownika.

4.3 Licencje na Zawartość Użytkownika

Znaczenie paragrafu 4.3:

Twoja zawartość to Twoja własność, jednak aby można było korzystać z naszych produktów i usług, potrzebne jest Twoje pozwolenie na używanie tej zawartości, gdy jest ona przechowywana lub przetwarzana w chmurze Adobe. Takie pozwolenie nazywa się licencją.   

Licencja umożliwia oferowanie Ci produktów i usług Adobe, na przykład po to, aby można je było udostępniać albo publikować w serwisie Behance. Taka potrzeba wynika to z faktu, że Twoja zawartość należy do Ciebie, a nie do Adobe. 

Ta licencja nie udziela Adobe pozwolenia na trenowanie modeli generatywnej SI z użyciem zawartości należącej do Ciebie lub Twoich klientów. Adobe nie trenuje modeli generatywnej sztucznej inteligencji na zawartości użytkowników i ich klientów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy użytkownik prześle taką zawartość do sprzedaży w usłudze Adobe Stock.  

Adobe pyta również użytkowników, czy chcą pomóc w poprawie jakości produktów i usług, ale zgoda na to nigdy nie jest wymagana. Jeśli postanowisz pomóc w doskonaleniu produktów, firma Adobe będzie potrzebować ograniczonej licencji na Twoją zawartość, dotyczącej tylko tego konkretnego celu.  

(A) Licencja na Zawartość w Chmurze niezbędna do świadczenia Usług i Oprogramowania w jego imieniu. Z zastrzeżeniem par. 4.2 (Prawo własności), który stanowi, że Zawartość Użytkownika w każdym przypadku pozostaje jego własnością, Użytkownik udziela Adobe niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem licencji na Zawartość w Chmurze Użytkownika, o celu ograniczonym do świadczenia Usług i Oprogramowania i zezwalającej na następujące typy eksploatacji:

 1. powielanie  
  (na przykład: tworzenie kopii Zawartości w Chmurze na serwerach Adobe, co pozwoli Użytkownikowi na przesyłanie swojej Zawartości na te serwery; umożliwienie Użytkownikowi kopiowania i wklejania Zawartości w Chmurze między różnymi projektami Adobe Express; tworzenie kopii bibliotek Creative Cloud Użytkownika; tworzenie kopii na różnych serwerach w celu zapobiegania utracie danych; lub buforowanie Zawartości w Chmurze w sieciach CDN w celu przyspieszenia pobierania i wyświetlania zawartości przechowywanej na serwerach Adobe);
 2. rozpowszechnianie  
  (na przykład: publikowanie prac Użytkownika na jego zlecenie w zewnętrznych usługach lub na zewnętrznych platformach; udostępnianie Zawartości w Chmurze na zlecenie Użytkownika jego rodzinie, przyjaciołom i znajomym; lub umożliwienie tym uprawnionym przez Użytkownika odbiorcom pobierania Zawartości w Chmurze); 
 3. tworzenie utworów pochodnych  
  (na przykład: skompresowanie obrazu, aby użyć go jako miniaturki; usunięcia tła obrazu na zlecenie Użytkownika; lub przetłumaczenie Zawartości w Chmurze); 
 4. publiczne wyświetlanie
  (na przykład: publikowanie obrazu lub dokumentu na zlecenie Użytkownika w usłudze publicznej, takiej jak Behance, lub na platformie osoby trzeciej, jednak z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest użycie obrazu lub dokumentu Użytkownika w celach marketingowych lub reklamujących firmę Adobe); 
 5. publiczne wykonywanie  
  (na przykład: umożliwienie odtwarzania materiału wideo w serwisach publicznych lub na platformach osób trzecich na zlecenie Użytkownika, jednak z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest użycie obrazu lub dokumentu Użytkownika w celach marketingowych lub reklamujących firmę Adobe); 
 6. udzielanie dalszych licencji określonych powyżej praw osobom trzecim działającym w imieniu Adobe (na przykład zaufanym dostawcom infrastruktury chmurowej i sieciom dostarczania zawartości, z którymi Adobe współpracuje, zobowiązując je do zachowania poufności i prywatności, aby umożliwić Użytkownikowi szybszy dostęp do jego Zawartości w Chmurze).

Czynności, których Adobe nie może wykonywać

Adobe zobowiązuje się nie udzielać (ani nie ma prawa do udzielania) osobom trzecich dalszej licencji o zakresie szerszym niż ten udzielony Adobe przez Użytkownika.  
Zgodnie z postanowieniami par. 4.3.A firma Adobe nie mam prawa i zobowiązuje się nie używać Zawartości Użytkownika do celów marketingowych lub w celu reklamowania firmy Adobe.  
Firma Adobe nie będzie korzystać z tych praw w celu trenowania modeli generatywnej sztucznej inteligencji na Zawartości Użytkownika, ani nie będzie udzielać dalszych licencji, które umożliwiłyby innym osobom trenowanie modeli generatywnej SI na Zawartości Użytkownika, chyba że odbędzie się to na wyraźne zlecenie Użytkownika (na przykład, gdy Użytkownik poprosi Adobe o wyszkolenie modelu niestandardowego na jego Zawartości).

(B) Licencja na Zawartość w Chmurze w celu doskonalenia Usług i Oprogramowania Adobe. (B) Licencja na Zawartość w Chmurze w celu doskonalenia Usług i Oprogramowania Adobe. Użytkownik udziela Adobe niewyłącznej, ogólnoświatowej, niewymagającej wypłacania tantiem licencji na następujące rodzaje eksploatacji, wyłącznie w celu wewnętrznych analiz Adobe dotyczących korzystania z Usług i Oprogramowania oraz cech Zawartości Użytkownika (łącznie: „Analiza Zawartości”):

 1. powielanie (na przykład przez tworzenie kopii Zawartości w Chmurze w wewnętrznych repozytoriach Adobe służących do przechowywania plików);
 2. tworzenie utworów pochodnych (na przykład przez konwersję na inny format pliku lub kadrowanie Zawartości w Chmurze);
 3. udzielanie dalszych licencji określonych powyżej praw osobom trzecim działającym w imieniu Adobe (na przykład zaufanym dostawcom i wykonawcom przeprowadzającym Analizę Zawartości w imieniu Adobe, którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności i prywatności).

Adobe zobowiązuje się nie udzielać (ani nie ma prawa do udzielania) osobom trzecich dalszej licencji o zakresie szerszym niż ten udzielony Adobe przez Użytkownika.

Zgodnie z postanowieniami par. 4.3.B Adobe nie ma praw do publicznego wyświetlania Zawartości Użytkownika i zobowiązuje się nie zezwalać osobom trzecim na doskonalenie ich produktów za pomocą Zawartości Użytkownika.

(C) Użytkownik może wycofać zgodę na udział w Analizie Zawartości.

 1. Prawa do wycofania zgody Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na Analizę jego Zawartości (https://www.adobe.com/go/contentanalysisfaq_pl) i gromadzenie dotyczących go statystyk użytkowania (https://www.adobe.com/go/usagedatafaq_pl).
 2. Generatywna sztuczna inteligencja. Adobe nie będzie używać Zawartości Lokalnej ani Zawartości w Chmurze należącej do Użytkownika, aby trenować modele generatywnej SI. Wyjątek stanowi Zawartość przesłana przez Użytkownika do sprzedaży w serwisie Adobe Stock, przy czym ten rodzaj użytku podlega osobnej umowie z dostawcą (Adobe Stock Contributor Agreement). 

4.4 Udostępnianie Zawartości Użytkownika innym osobom

(A) Udostępnianie. Niektóre Usługi i Oprogramowanie mogą obejmować funkcje umożliwiające Użytkownikowi upublicznianie lub Udostępnianie innym użytkownikom Zawartości Użytkownika. „Udostępnianie” oznacza przesyłanie pocztą elektroniczną, strumieniowanie, publikowanie, transmitowanie, przekazywanie lub innego rodzaju udostępnianie Adobe lub innym użytkownikom w toku używania przez Użytkownika Usług i Oprogramowania. Inni użytkownicy mogą wykorzystywać, kopiować, modyfikować i ponownie udostępniać Zawartość Użytkownika na wiele sposobów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Udostępnianą Zawartość, powinien zatem starannie rozważyć to, co udostępnia lub upublicznia.

(B) Poziomy dostępu. Adobe nie monitoruje działań innych osób w odniesieniu do Zawartości Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń dostępu do Zawartości Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wybierze poziomu ograniczeń dostępu do swojej Zawartości, system może przyjąć domyślnie najmniej rygorystyczne ustawienia. Obowiązkiem Użytkownika jest poinformowanie innych użytkowników o dozwolonych sposobach udostępniania jego Zawartości oraz dostosowanie ustawień związanych z dostępem do tej Zawartości i jej udostępnianiem.

(C) Komentarze. Komentarze przesyłane za pośrednictwem Usług i Oprogramowania nie są anonimowe i mogą być wyświetlane przez innych użytkowników. W niektórych Usługach i Oprogramowaniu komentarze Użytkownika mogą być usuwane przez niego samego, innych użytkowników lub Adobe.

(D) Usuwanie Zawartości Użytkownika. Jeśli Użytkownik usunie Zawartość z Usług i Oprogramowania, Adobe po upływie niezbędnego okresu zaprzestanie publicznego udostępniania tej Zawartości. Niektóre kopie Zawartości Użytkownika mogą zostać przez pewien czas zachowane w ramach rutynowych kopii zapasowych Adobe; Adobe nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Zawartości, którą Użytkownik udostępnił lub upublicznił.

(E) Współpraca. Przed udostępnieniem Zawartości za pośrednictwem Usług należy zapoznać się z Warunkami Specyficznymi Produktu Adobe Collaboration Space określonymi w punkcie 1.2 powyżej, dotyczącymi Użytkownika i Zawartości, którą Użytkownik udostępnia w środowiskach współpracy Adobe.

4.5 Usuwanie zawartości i odwołania

Jeśli Zawartość Użytkownika zostanie usunięta z powodu naruszenia Warunków, Adobe poinformuje go o tej decyzji na wskazany adres e-mail. Jeśli użytkownik uważa, że jego Zawartość została usunięta przez pomyłkę, może złożyć odwołanie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w wiadomości od Adobe oraz na stronie Transparency Center.

4.6 Opinie

Znaczenie paragrafu 4.6:

Bardzo cenimy opinie przekazywane nam przez użytkowników. Przekazując opinie, pomagasz podnosić jakość produktów i usług Adobe. 

Użytkownik może zdecydować się na przekazanie firmie Adobe opinii na temat Usług i Oprogramowania, w szczególności w formie pomysłów, sugestii, propozycji lub przykładów dotyczących jego Zawartości („Opinia”). W takim przypadku Użytkownik zgadza się, że Adobe ma prawo swobodnie wykorzystywać tę Opinię do swoich celów biznesowych, w tym włączyć ją do Usług i Oprogramowania, bez żadnej opłaty na rzecz Użytkownika, uznania jego autorstwa ani innych zobowiązań wobec Użytkownika.

5. Konto Użytkownika

5.1 Dane konta

Użytkownik Prywatny lub Użytkownik Biznesowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania zachodzące za pośrednictwem jego konta, także wtedy, gdy to nie on wykonał działanie albo zostało ono wykonane bez jego wiedzy lub zgody. Użytkownik nie może (A) umyślnie ani nieumyślnie udostępniać danych konta innym osobom (poza uprawnionym administratorem konta) ani (B) używać konta innej osoby. Administrator konta Użytkownika może używać danych konta Użytkownika, aby zarządzać używaniem i uzyskiwaniem dostępu do Usług i Oprogramowania przez Użytkownika. W przypadku usługi PhoneGap firma Adobe zastrzega sobie prawo do monitorowania i egzekwowania limitów i ograniczeń określonych w planie subskrypcyjnym, w tym naliczania Użytkownikowi opłat za ich przekroczenie.

5.2 Bezpieczeństwo konta

 Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie uzasadnionych działań w celu utrzymania bezpieczeństwa i zachowania kontroli nad swoim kontem Adobe. Firma Adobe może wymagać od Użytkownika włączenia uwierzytelniania wieloskładnikowego i podania numeru telefonu lub alternatywnego adresu e-mail ze względów bezpieczeństwa. Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku naruszenia bezpieczeństwa danych logowania do konta oraz niewykonania przez Użytkownika instrukcji lub niepodjęcia działań w odpowiedzi na powiadomienia i alerty przesłane przez Adobe na jego adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie swojego adresu e-mail i numeru telefonu, tak aby umożliwić otrzymywanie wszelkich powiadomień lub alertów przekazywanych przez Adobe, a także za staranne analizowanie wszelkich takich wiadomości w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście pochodzą one od firmy Adobe. Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy Użytkownik nie może uzyskać dostępu do konta Adobe, ponieważ nie jest w stanie podać odpowiednich danych logowania, takich jak hasło, adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia jego konta Adobe lub danych zabezpieczających, powinien skontaktować się z administratorem konta lub zespołem obsługi klienta Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_pl.

5.3 Brak aktywności na bezpłatnym koncie

 Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktywności na koncie, co oznacza, że ma obowiązek okresowo logować się na to konto i go używać, aby uniknąć usunięcia Zawartości oraz zakłóceń lub utraty dostępu do Usług i Oprogramowania albo zamknięcia konta. Jeśli Użytkownik nie loguje się okresowo na konto, Adobe zastrzega sobie prawo do uznania tego konta za nieaktywne. Użytkownik akceptuje, że Adobe może w takiej sytuacji trwale usunąć Zawartość na koncie lub całkowicie zamknąć konto. Adobe podejmie próbę powiadomienia Użytkownika przed usunięciem Zawartości lub zamknięciem jego konta z powodu braku aktywności. Uściślając, niniejszy paragraf 5.3 (Brak aktywności na bezpłatnym koncie) nie ma zastosowania do kont płatnych, w przypadku których nie doszło do naruszenia warunków. 

6. Zachowanie użytkownika

Znaczenie paragrafu 6:

Z produktów Adobe należy korzystać w sposób odpowiedzialny. Nie wolno ich używać w związku z takimi działaniami, jak sprzedaż lub współdzielenie kont, generowanie zawartości niezgodnej z prawem, tworzenie fałszywych kont lub popełnianie oszustw. 

Użytkownik ma obowiązek korzystać z Usług i Oprogramowania w sposób odpowiedzialny i nie dopuszczać się naruszeń. Niedozwolone jest na przykład:

6.1 używanie Usług i Oprogramowania bez pisemnej licencji lub umowy z Adobe lub z naruszeniem takiej licencji lub umowy; 

6.2 kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie w hostingu lub w formie transmisji strumieniowej, odsprzedawanie Usług lub Oprogramowania oraz udzielanie dalszych licencji na Usługi i Oprogramowanie; 

6.3 umożliwianie używania lub zezwalanie innym osobom na używanie Usług i Oprogramowania przy pomocy danych konta Użytkownika; 

6.4 oferowanie, używanie lub zezwalanie na używanie Usług i Oprogramowania lub dostęp do nich w ramach działalności polegającej na świadczeniu usług komputerowych, w usłudze outsourcingowej osoby trzeciej, w formie opartej na subskrypcji lub uczestnictwie, na zasadzie biura usług, na zasadzie podziału czasu (time sharing), w ramach usługi udostępnianej w hostingu, albo na rzecz innej osoby trzeciej; 

6.5 konstruowanie bazy danych lub zbioru danych, które składają się z Plików Adobe Zawartości lub które je zawierają, w celu odtwarzania kodu źródłowego;

6.6 uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do Usług i Oprogramowania w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego lub autoryzowanego przez Adobe; 

6.7 omijanie ograniczeń dotyczących dostępu lub używania zapobiegających określonym sposobom używania Usług i Oprogramowania; 

6.8 udostępnianie lub generowanie Zawartości, w tym Czcionek Creative Cloud Klienta, albo podejmowanie innych zachowań naruszających Prawa Własności Intelektualnej innych osób, gdzie „Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa do znaków handlowych i znaków towarowych, patenty, tajemnice handlowe, prawa wynikające z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, prawo do upubliczniania i wszelkie inne prawa własności; 

6.9 udostępnianie lub generowanie Zawartości obejmującej treści sprzeczne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, nieprzyzwoite, prezentujące przemoc, mające charakter nękający, będące skutkiem czynu zabronionego, zawierające pomówienia bądź oszczerstwa, wulgarne, lubieżne, mające charakter profanacji, naruszające prywatność innych osób lub nienawistne albo treści budzące inne zastrzeżenia; a także podejmowanie zachowań o ww. naturze; 

6.10 udostępnianie lub generowanie Zawartości, która przedstawia osoby nieletnie w sposób je seksualizujący lub która ma na celu ułatwianie niewłaściwych interakcji z osobami nieletnimi, z innymi użytkownikami Adobe lub z osobami postronnymi;

6.11 podszywanie się pod jakiekolwiek osoby bądź podmioty lub niezgodne z prawdą deklarowanie lub wprowadzanie w błąd co do związku Użytkownika z taką osobą lub podmiotem, w tym nieujawnienie informacji o istniejącej relacji sponsorskiej lub partnerskiej podczas dodawania recenzji; 

6.12 podejmowanie prób dezaktywowania, uszkodzenia lub zniszczenia Usług i Oprogramowania; 

6.13 przekazywanie, przesyłanie, przechowywanie lub udostępnianie Zawartości, w tym Czcionek Creative Cloud Klienta lub kodu, zawierającej wirusy, szkodliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub dowolne składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Usług i Oprogramowania; 

6.14 zakłócanie, utrudnianie i uniemożliwianie innym użytkownikom używania Usług i Oprogramowania (np. poprzez prześladowanie — stalking, zastraszanie czy nękanie innych osób, podżeganie do popełnienia aktów przemocy lub samookaleczenia, w tym promowanie takich zachowań); 

6.15 branie udziału w łańcuszkach szczęścia, piramidach finansowych, phishingu, spamowaniu oraz rozsyłaniu innego rodzaju niechcianych wiadomości; 

6.16 angażowanie się w nieuczciwe działania, takie jak oszustwa związane z płatnościami i zwrotami pieniędzy; 

6.17 reklamowanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek produktów i usług z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uzyskał na to wcześniejszą pisemną zgodę Adobe; 

6.18 korzystanie z technik eksploracji danych lub tym podobnych metod zbierania i wyodrębniania danych w związku z Usługami i Oprogramowaniem, w tym przejmowanie danych (data scraping) na potrzeby technik uczenia maszynowego lub w innych celach; 

6.19 sztuczne manipulowanie Usługami i Oprogramowaniem albo zakłócanie ich działania (na przykład manipulowanie pozytywnymi ocenami w usłudze Behance lub kierowanie użytkowników do serwisów osób trzecich); 

6.20 tworzenie kont Adobe w celu naruszania niniejszych Warunków lub regulaminów Adobe (i innych działań podejmowanych przez Adobe), m.in. przez tworzenie fałszywych kont lub obchodzenie zasad zamykania konta; 

6.21 manipulowanie Usługami i Oprogramowaniem lub wyświetlanie ich w inny sposób w wyniku stosowania ramek lub innych technologii nawigacyjnych; 

6.22 naruszanie obowiązującego prawa. 

7. Opłaty i płatność

7.1 Podatki i opłaty na rzecz osób trzecich

Użytkownik musi uiścić wszelkie należne podatki i opłaty na rzecz osób trzecich (w tym na przykład opłaty za połączenia telefoniczne, przesyłanie danych w sieciach komórkowych i usługi internetowe, abonamenty za przesyłanie danych w sieciach telekomunikacyjnych, prowizje z tytułu płatności kartami kredytowymi, należny podatek VAT oraz opłaty za wymianę walut i realizację transakcji zagranicznych). Opłaty te nie stanowią zobowiązań Adobe. Informacji na temat opłat udziela odpowiednia instytucja finansowa. Adobe może podjąć kroki zmierzające do windykacji należnych kwot. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Jeśli Użytkownik znajduje się w kraju innym niż podmiot Adobe, z którym zawiera transakcję (tj. Adobe Inc. w przypadku klientów z Ameryki Północnej albo Adobe Systems Software Ireland Limited w przypadku klientów ze wszystkich pozostałych krajów), płatności będą realizowane na rzecz podmiotu zagranicznego.

7.2 Dane karty kredytowej.

 Użytkownik upoważnia Adobe (lub operatora upoważnionego przez Adobe) do przechowywania wybranej przez siebie metody płatności i używania jej w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania zgodnie z zasadami opisanymi w „Warunkach subskrypcji i anulowania”. Aby uniknąć przerwy w dostępie Użytkownika do usługi, Adobe może podejmować próby uzyskania aktualnych jego danych rozliczeniowych, uczestnicząc w programach w tym zakresie oferowanych przez operatora karty. Użytkownik upoważnia Adobe (lub operatora upoważnionego przez Adobe) do dalszego obciążania rachunku Użytkownika należnościami z użyciem tak uzyskanych informacji.

8. Oświadczenia Użytkownika i jego zobowiązanie do zabezpieczenia przed roszczeniami

8.1 Oświadczenie

Użytkownik musi posiadać (A) wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na wykorzystywanie i udostępnianie Zawartości Użytkownika oraz (B) wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji na mocy niniejszych Warunków.

8.2 Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami

Klient zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Adobe oraz jej podmioty stowarzyszone i afiliowane, zarząd, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami i szkodami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z: 

(A) zawartości Klienta, w tym Czcionek Creative Cloud Klienta; 

(B) z korzystania przez Klienta odpowiednio z Usług i Oprogramowania; 

(C) interakcji Klienta z innymi użytkownikami (w tym Posiadaczami Uprawnień Osób Trzecich); lub 

(D) naruszenia przez Klienta niniejszych Warunków (dalej: „Sprawą”). 

Adobe zastrzega sobie prawo kontroli nad sposobem obrony przed Sprawą podlegającą zobowiązaniu Dostawcy do zabezpieczenia i ochrony, w tym do wyboru własnych radców prawnych. Użytkownik zgadza się zapewnić pełną współpracę z Adobe w zakresie ochrony przed Sprawą. 

9. WYŁĄCZENIA GWARANCJI I RĘKOJMI

9.1

O ile nie zaznaczono inaczej w Warunkach Specyficznych Produktu, Usługi i Oprogramowanie są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują „AS-IS”. Adobe, podmioty afiliowane Adobe oraz osoby trzecie będące dostawcami Adobe („Strony Objęte Zastrzeżeniem”) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączają wszelkie gwarancje wyraźne lub domniemane, w tym domniemane gwarancje nienaruszania praw, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Strony Objęte Zastrzeżeniem nie udzielają żadnych zobowiązań co do zawartości Usług. Ponadto Strony Objęte Zastrzeżeniem nie gwarantują, że (A) Usługi i Oprogramowanie spełnią wymagania Użytkownika, będą stale dostępne oraz będą działać w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i bezbłędny; (B) rezultaty uzyskane w wyniku użycia Usług i Oprogramowania będą efektywne, dokładne i niezawodne; (C) jakość Usług i Oprogramowania spełni oczekiwania Użytkownika ani że (D) błędy lub usterki w Usługach i Oprogramowaniu zostaną naprawione. 

9,2

Strony Objęte Zastrzeżeniem w szczególności nie przyjmują jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu pozwów i działań prawnych powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania. Użytkownik używa i uzyskuje dostęp do Usług i Oprogramowania na własne ryzyko i według własnego uznania oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w systemie komputerowym Użytkownika lub wszelką utratę danych wskutek używania lub uzyskiwania dostępu do Usług i Oprogramowania.

9,3

Jeśli Użytkownik publikuje Zawartość Użytkownika na serwerach Adobe w celu jej publicznego Udostępniania za pośrednictwem Usług, to Strony Objęte Zastrzeżeniem nie są odpowiedzialne za: (A) utratę lub uszkodzenie Zawartości Użytkownika; (B) usunięcie Zawartości przez podmioty inne niż Adobe; (C) umieszczenie Zawartości Użytkownika przez osoby trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach. 

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 

O ile w Warunkach Specyficznych Produktu nie zaznaczono inaczej, Strony Objęte Zastrzeżeniem w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób z tytułu szkód szczególnych, ubocznych i pośrednich, szkód, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy oraz strat moralnych, niezależnie od ich podstawy, w tym strat i szkód (A) wynikających z utraty możliwości użytkowania albo utraty danych, reputacji, przychodów lub zysków; (B) niezależnie od typu odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odpowiedzialności za zaniedbanie lub za inny czyn zabroniony; lub (C) wynikających w związku z użytkowaniem Usług i Oprogramowania przez Użytkownika lub uzyskiwaniem do nich dostępu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Adobe lub pracowników Adobe za rażące zaniedbanie, czyn umyślny albo spowodowanie śmierci lub obrażeń ciała.

10.2

Odpowiedzialność Adobe w każdym przypadku wynikającym z niniejszych Warunków lub z nimi związanym jest ograniczona do kwoty (A) 100 USD lub (B) łącznej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp do Usług lub Oprogramowania w trzymiesięcznym okresie poprzedzającym zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności, w zależności od tego, która kwota jest większa. Dostawcy Adobe nie ponoszą odpowiedzialności w żadnej sprawie związanej z Warunkami lub z nich wynikającej.

10.3

Ograniczenia i wyłączenia określone w niniejszym paragrafie 10 (Ograniczenie odpowiedzialności) stosuje się w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nawet jeśli (A) środek odszkodowawczy nie kompensuje w pełni strat poniesionych przez Użytkownika lub nie spełnia swojego istotnego celu; lub (B) jeśli Strony Objęte Zastrzeżeniem były lub powinny być świadome możliwości wystąpienia szkód.

10.4

Niniejsze Warunki określają całkowitą odpowiedzialność Stron Objętych Zastrzeżeniem oraz wyłączne odszkodowanie przysługujące Użytkownikowi w przedmiocie dostępu do Usług i Oprogramowania oraz korzystania z nich.

11. Rozwiązanie umowy

Znaczenie paragrafu 11:

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, ale może się to wiązać z opłatą. Jeśli naruszysz warunki, Adobe ma prawo zamknąć lub zawiesić Twoje konto.

11.1 Rozwiązanie umowy przez Użytkownika

Użytkownik może anulować subskrypcję i zakończyć korzystanie z Usług i Oprogramowania w dowolnym momencie. Anulowanie lub zamknięcie konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia zaległych opłat związanych z subskrypcją, w tym opłat za przedterminowe anulowanie.

11.2 Rozwiązanie umowy przez Adobe

O ile Warunki Specyficzne Produktu nie stanowią inaczej, Adobe może w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć lub zawiesić prawo do korzystania z Usług i Oprogramowania, jeśli stwierdzi według własnego wyłącznego uznania, że: 

(A) Użytkownik naruszył postanowienia Warunków (lub podjął działania jednoznacznie wskazujące, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać tych Warunków); 

(B) Użytkownik nie wniósł w terminie opłat za Oprogramowanie i Usługi, jeśli są należne; 

(C) Użytkownik prześladuje, grozi, nęka lub atakuje Adobe lub personel Adobe w formie fizycznej, słownej lub jakiejkolwiek innej (w takiej sytuacji Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług i Oprogramowania); 

(D) Użytkownik będzie wielokrotnie składać bezpodstawne reklamacje lub reklamacje w złej wierze oraz nie zareaguje na wezwanie Adobe do zaprzestania takiego postępowania (w takiej sytuacji Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania); 

(E) dalsze dostarczanie Użytkownikowi Oprogramowania lub Usług stanowiłoby naruszenie obowiązującego prawa; 

(F) Adobe zdecyduje się na wycofanie Usług i Oprogramowania w całości lub w części (np. jeśli dalsze oferowanie Usług w regionie Użytkownika stanie się dla Adobe niepraktyczne w związku ze zmianą przepisów prawa lub z innych przyczyn); lub 

(G) bezpłatne konto Użytkownika pozostawało nieaktywne przez długi czas.

W przypadku, gdy Adobe wypowie niniejsze Warunki lub prawo Użytkownika do korzystania z Usług i Oprogramowania z przyczyn innych niż wymienione w pkt. A–D i G przyczyny uzasadnione, Adobe podejmie zasadne działania, aby powiadomić Użytkownika o tym fakcie na co najmniej trzydzieści (30) dni przed wypowiedzeniem, wysyłając na podany przez Użytkownika adres e-mail stosowną informację wraz z instrukcją dotyczącą pobrania Zawartości Użytkownika. Jeśli Adobe wypowie możliwość korzystania z Usług i Oprogramowania przez Użytkownika z przyczyn, o których mowa w pkt. E lub F, może według własnego udzielić proporcjonalnego zwrotu niewykorzystanych opłat wniesionych za taką Usługę lub Oprogramowanie w formie przedpłaty. Po wypowiedzeniu przez Adobe Użytkownik może utracić dostęp do swojej Zawartości.  

11.3 Zasady obwiązywania warunków po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Po upływie okresu obowiązywania lub wcześniejszym rozwiązaniu Warunków objęte nimi Usługi lub Oprogramowanie albo niektóre ich części mogą bez uprzedzenia przestać działać. Określone w Warunkach postanowienia dotyczące zobowiązania Użytkownika do rekompensaty, odrzucenia przez Adobe rękojmi i gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności Adobe i kwestii dotyczących rozstrzygania sporów pozostają w mocy.

11.4 Dezaktywacja konta i odwołania.

Jeśli Użytkownik uzna, że jego konto Adobe zostało dezaktywowane przez pomyłkę, może złożyć odwołanie, postępując zgodnie z procedurą opisaną podczas próby zalogowania się na konto oraz podaną na stronie Transparency Center. W przypadku pytań należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta Adobe.

12. Sankcje handlowe i przestrzeganie przepisów o kontroli eksportu

Usługi i Oprogramowanie oraz ich używanie przez Użytkownika podlegają prawom, ograniczeniom i przepisom regulującym import, eksport i używanie Usług i Oprogramowania, obowiązującym w USA i innych systemach prawnych. Korzystając z Usług i Oprogramowania, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich takich praw i ograniczeń oraz oświadcza, że przepisy w żadnym systemie prawnym nie uniemożliwiają mu zostania odbiorcą Usług i Oprogramowania. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać za pośrednictwem Usług i Oprogramowania ani nie przesyłać do nich materiałów podlegających kontroli eksportu ze Stanów Zjednoczonych, w tym danych technicznych podlegających amerykańskim przepisom ITAR dotyczącym międzynarodowego handlu bronią oraz technologii regulowanych przez przepisy administracji eksportowej USA (akty EAR), bez uprzedniej pisemnej zgody Adobe. 

13. Australijskie przepisy prawa ochrony konsumentów

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje uprawnień konsumenta wynikających z australijskiej ustawy Competition and Consumer Act (Cth) z 2010 r. („ustawy CCA”) oraz innych aktów prawnych, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować w drodze umowy. Jeśli ustawa CCA lub inny akt prawny wprowadza do Warunków domniemany warunek, gwarancję lub postanowienie albo udziela w związku z Warunkami gwarancji ustawowych (w tym rękojmi) dotyczących dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wówczas odpowiedzialność Adobe z tytułu naruszenia takiego warunku, gwarancji, postanowienia lub rękojmi ogranicza się do jednego z następujących środków, wybranego według uznania Adobe i uzależnionego od możliwości jego realizacji: (A) w przypadku dostawy towarów — wykonania przez Adobe jednego lub większej liczby z następujących świadczeń: (1) wymiany towarów lub dostarczenia towarów równoważnych; (2) naprawy towarów; (3) wypłaty kosztu wymiany towarów lub nabycia towarów równoważnych; a także (4) wypłaty kosztu naprawy towarów; lub (B) w przypadku świadczenia usług — wykonania przez Adobe jednej lub obu następujących czynności: (1) ponownego wyświadczenia usług; (2) wypłaty kosztu ponownego świadczenia usług.

14. Rozstrzyganie sporów, rezygnacja z udziału w postępowaniach zbiorowych, zgoda na arbitraż

Zespół obsługi klienta Adobe może pomóc w rozwiązaniu większości potencjalnych problemów Użytkownika z Usługami i Oprogramowaniem Adobe. Z zespołem tym można się skontaktować tutaj: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_pl.

14.1 Zawiadomienie o roszczeniu i wymagane informacje. Tryb rozstrzygania sporów.

Znaczenie paragrafu 14.1:

Zgadzasz się powiadomić firmę Adobe o sporach i spróbować rozwiązać je polubownie. Jeśli się to nie uda, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie ds. drobnych roszczeń albo w wyniku arbitrażu. Najpierw jednak spróbujemy rozwiązać problem polubownie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów, których zespół obsługi klienta Adobe nie jest w stanie rozwiązać („Roszczenie”), Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny i w dobrej wierze, kontaktując się z Adobe i przekazując pisemne zawiadomienie o Roszczeniu na adres podany w punkcie 18.2 „Korespondencja z Adobe”. Zawiadomienie o roszczeniu musi w sposób rzetelny informować Adobe o tożsamości Użytkownika, opisywać charakter i podstawę Roszczenia oraz podawać środek odszkodowawczy, o jaki ubiega się Użytkownik, w tym konkretną kwotę dochodzonego odszkodowania pieniężnego; takie zawiadomienie nie może być połączone z zawiadomieniami o roszczeniu innych osób fizycznych. Z zastrzeżeniem określonych poniżej wyjątków, jeżeli spór będący przedmiotem roszczenia nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od daty wpływu zawiadomienia, wszelkie wynikłe z niego pozwy — w tym zagadnienie, czy arbitraż jest wymagany — muszą zostać rozstrzygnięte w sądzie właściwym w sprawach drobnych roszczeń lub w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu. Strony zgadzają się, że nie podejmą kroków prawnych przed upływem 30 dni od otrzymania zawiadomienia o Roszczeniu. Niniejsza zgoda na arbitraż będzie miała w szczególności zastosowanie do wszelkich roszczeń, które powstały lub zostały zgłoszone przed datą wejścia w życie Warunków. Wszelkie spory dotyczące interpretacji, obowiązywania lub skuteczności prawnej Warunków lub zawarcia Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez arbitra, a nie przez sądy lub instytucje na poziomie miejscowym, federalnym lub państwowym; dotyczy to również zagadnienia, czy spór między Stronami powinien podlegać arbitrażowi (tzn. arbiter rozstrzygnie, czy spór może być przedmiotem arbitrażu) oraz stwierdzenia ważności lub możliwości unieważnienia dowolnego z postanowień niniejszych Warunków. Roszczenia związane z Warunkami, Usługami lub Oprogramowaniem ulegają nieodwołalnemu przedawnieniu, jeżeli nie zostaną wniesione w ciągu jednego roku od wystąpienia zdarzenia będącego ich podstawą.

14.2 Rezygnacja z uczestnictwa w postępowaniu zbiorowym

Użytkownik może rozwiązywać spory z Adobe na zasadzie indywidualnej, nie może natomiast występować przeciwko Adobe jako powód lub strona w pozwie zbiorowym lub łącznym. Jeśli jednak jakakolwiek część niniejszego zastrzeżenia o rezygnacji z prawa do pozwu zbiorowego zostanie uznana za niewykonalną lub nieważną w odniesieniu do konkretnego świadczenia odszkodowawczego, wówczas takie (i tylko takie) świadczenie musi zostać wyłączone z arbitrażu i można dochodzić go sądownie. Strony uzgadniają przy tym, że zasądzanie świadczeń odszkodowawczych niepodlegających arbitrażowi zostanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia roszczeń i świadczeń, które arbitrażowi podlegają.

14.3 Zasady arbitrażu

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem lub ma siedzibę w kraju Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitraż będzie prowadzić spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia (USA) zgodnie z własnymi zoptymalizowanymi zasadami i procedurami arbitrażowymi. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Hongkongu, Makau, Tajwanu, Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu lub kraju członkowskiego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej („ASEAN”), wówczas arbitrażem administrować będzie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze („SIAC”) na mocy własnych Zasad Arbitrażowych, które zostają niniejszym włączone przez przywołanie do niniejszego paragrafu. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie (Wielka Brytania) zgodnie z jego regulaminem arbitrażu. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego arbitra wybranego wspólnie przez Użytkownika i Adobe. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest język angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie symultanicznie tłumaczone na język angielski (na koszt strony, która tego świadka powołała). Wynik arbitrażu jest wykonalny na mocy prawa i może być przedmiotem postępowania i egzekucji w dowolnym sądzie właściwym dla danej strony. W przypadku sprzeczności między zasadami określonymi przez podmiot prowadzący arbitraż a niniejszymi Warunkami, w tym sprzeczności dotyczących szacowania opłat i kosztów arbitrażu, znaczenie rozstrzygające mają Warunki. 

14.4 Opłaty i koszty arbitrażu

Płatności z tytułu opłat rejestracyjnych i administracyjnych, płatności na rzecz arbitra oraz kosztów arbitrażu będą regulowane przez zasady stosowane przez podmiot prowadzący arbitraż, z zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik wnosi Roszczenie w ramach Postępowania Skoordynowanego, Adobe zgadza się, że wszystkie takie opłaty i koszty arbitrażu zostaną podzielone równo pomiędzy Strony (o ile obowiązujące zasady nie określają już wymogu alokacji). Na potrzeby niniejszego punktu definiuje się „Postępowanie Skoordynowane” jako dowolne postępowanie, gdzie Użytkownik jest reprezentowany przez kancelarię prawniczą lub grupę kancelarii prawniczych, które w krótkim czasie złożyły przeciwko firmie Adobe liczne, skoordynowane, indywidualne żądania arbitrażowe o tym samym lub podobnym charakterze. Bez względu na treść powyższych postanowień, jeśli Użytkownik nie jest w stanie sprostać finansowo kosztom arbitrażu, zostaną one uiszczone przez Adobe. Jeśli arbiter orzeknie, że istota Roszczenia lub dochodzony w drodze arbitrażu środek odszkodowawczy mają charakter błahy, lub że Roszczenie zostało wniesione w niewłaściwych celach, Strony mogą dochodzić realokacji opłat i kosztów arbitrażowych zgodnie z zasadami podmiotu prowadzącego ten arbitraż. 

14.5 Wyjątki wyłączone z arbitrażu — roszczenia drobne i zabezpieczenia w trybie nakazowym

Bez względu na określone powyżej postanowienia, każda ze Stron może zdecydować się na dochodzenie Roszczenia podlegającego jurysdykcji sądu ds. roszczeń drobnych w takim właśnie sądzie w hrabstwie Santa Clara, stan Kalifornia (USA) lub w hrabstwie, w którym Strona zamieszkuje / ma siedzibę. Jeżeli jedna ze Stron wniesie do arbitrażu Roszczenie, które może być rozpatrywane w sądzie ds. drobnych roszczeń, druga Strona przed wyznaczeniem arbitra może złożyć zawiadomienie, że życzy sobie, aby taka sprawa została rozstrzygnięta w sądzie ds. drobnych roszczeń; arbiter administracyjnie zamknie sprawę przed naliczeniem opłat, a Strona wnosząca Roszczenie musi prowadzić postępowanie w sądzie ds. drobnych roszczeń zamiast w sądzie arbitrażowym. Wszelkie spory o to, czy Roszczenie kwalifikuje się do rozstrzygnięcia przez sąd ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygane przez ten sąd, a nie przez arbitra. W przypadku takiego sporu postępowanie arbitrażowe pozostanie zamknięte, chyba że sąd ds. drobnych roszczeń orzeknie, że dane Roszczenie powinno być dalej rozstrzygane w drodze arbitrażu. Ponadto każda ze Stron może wystąpić o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego (lub o inne odpowiednie świadczenie w trybie przyspieszonym) w dowolnej jurysdykcji, na przykład w przypadku nieuprawnionego dostępu Użytkownika lub innych osób do Usług lub Oprogramowania lub nieuprawnionego ich używania w sposób niezgodny z Warunkami. Jeśli Strona prowadzi spór, w którym dochodzi zarówno zabezpieczenia w trybie nakazowym, jak i innych świadczeń, może zwrócić się do sądu o zabezpieczenie nakazowe, natomiast roszczenia musi dochodzić przed sądem arbitrażowym (lub w przypadku innych form świadczeń — wystąpić do sądu ds. drobnych roszczeń). 

14.6 Akceptacja arbitrażu i prawo do rezygnacji z niej

W ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni użytkowania Usług i Oprogramowania albo trzydziestu (30) dni od daty ostatniej zmiany paragrafu 14 niniejszych Warunków, „Rozstrzyganie sporów, rezygnacja z udziału w postępowaniach zbiorowych oraz zgoda na arbitraż” (w zależności od tego, która z tych dat przypada później), Użytkownik ma prawo wycofać akceptację paragrafu 14, „Rozstrzyganie sporów, rezygnacja z udziału w postępowaniach zbiorowych oraz zgoda na arbitraż”, przesyłając Adobe pisemne zawiadomienie o takiej decyzji na adres określony w paragrafie 18.2 „Korespondencja z Adobe” lub pocztą elektroniczną na adres ContractNotifications@adobe.com. Jeśli Użytkownik wycofa się z tych postanowień, firma Adobe również nie będzie nimi związana.

15. Prawa do audytu

Znaczenie paragrafu 15:

Adobe ma prawo weryfikować, czy przedsiębiorstwa korzystają z produktów i usług Adobe w zgodzie z warunkami określonymi przez Adobe. Nie dotyczy to osób korzystających z konta lub profilu osobistego (innego niż biznesowy).

Jeśli Użytkownik jest Przedsiębiorstwem, nie częściej niż raz na dwanaście (12) miesięcy Adobe może, korzystając z własnych pracowników lub niezależnego audytora zobowiązanego do zachowania poufności, dokonać inspekcji (w tym ręcznie, elektronicznie lub obiema tymi metodami) akt, systemów i pomieszczeń Użytkownika w celu zweryfikowania, czy Oprogramowanie i Usługi zostały zainstalowane i są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, przy czym o takiej inspekcji Użytkownik zostanie powiadomiony na co najmniej siedem (7) dni przed jej terminem. Ponadto Użytkownik w ciągu trzydziestu (30) dni od daty złożenia przez Adobe stosownego wniosku przedstawi Adobe wszystkie rejestry i informacje niezbędne do zweryfikowania zgodności instalacji i używania Usług i Oprogramowania z postanowieniami ważnych licencji udzielonych przez Adobe. Jeśli weryfikacja wykaże braki zgodności z licencjami na Oprogramowanie lub Usługi, Użytkownik niezwłocznie uzyska wymagane licencje, subskrypcje oraz ewentualny obowiązkowy serwis i wsparcie, także za okres miniony, albo podejmie inne stosowne działanie w celu usunięcia ww. niezgodności.

16. Aktualizacje Usług i Oprogramowania oraz ich dostępność

16.1 Aktualizacje Usług i Oprogramowania

Adobe ma prawo w dowolnym momencie modyfikować, aktualizować oraz wycofywać Usługi i Oprogramowanie (w tym ich elementy składowe lub funkcje), przy czym zmiany takie mogą być niekorzystne lub skutkować utratą wartości dla Użytkownika, a Adobe nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób. W przypadku zmian w ofertach płatnych, które według uzasadnionej oceny Adobe są niekorzystne lub powodują istotne zmniejszenie wartości dla Użytkownika, Adobe podejmie uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia starania, aby powiadomić Użytkownika o takiej modyfikacji, aktualizacji lub wycofaniu. Jeśli Adobe wycofa Usługi lub Oprogramowanie w całości, dołoży uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia starań, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie Zawartości i może udzielić proporcjonalnego zwrotu niewykorzystanych opłat wniesionych za taką Usługę lub Oprogramowanie w formie przedpłaty.

16.2 Dostępność

Serwisy internetowe Adobe mogą być otwierane przez Użytkowników z całego świata, nie jest to jednak równoważne z gwarancją dostępności Usług i Oprogramowania w kraju Użytkownika; również zawartość generowana przez użytkowników i udostępniana za pośrednictwem Usług i Oprogramowania może być w danym kraju niezgodna z prawem lub niedostępna. Adobe ma prawo zablokować dostęp do niektórych Usług (lub niektórych funkcji Usług) oraz Oprogramowania w poszczególnych krajach. Użytkownicy w Chinach nie mogą uzyskiwać dostępu do ani korzystać z jakichkolwiek usług online wchodzących w skład Usług i Oprogramowania Adobe, a ponadto muszą nabywać wyłącznie Usługi i Oprogramowanie udostępnione użytkownikom w Chinach do użytku w tym kraju. W gestii Użytkownika leży sprawdzenie, czy używanie przez niego Usług i Oprogramowania w danym miejscu jest zgodne z prawem i możliwe. Usługi i Oprogramowanie nie są dostępne we wszystkich językach.

17. Zakaz modyfikacji, odtwarzania kodu źródłowego i stosowania technik sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Znaczenie paragrafu 17:

Adobe inwestuje w swoje technologie i usługi, dlatego nie daje pozwolenia na odtwarzanie tych produktów.   

Nasze produkty zostały stworzone po to, aby wspierać kreatywność i produktywność, a nie tworzyć zbiory danych do trenowania sztucznej inteligencji.  

Poza opisanymi poniżej działaniami dotyczącymi odtwarzania kodu źródłowego i produktów Adobe masz prawo używać usługi Firefly i generatywnej sztucznej inteligencji Adobe do generowania prac w dowolnym innym celu zgodnym z prawem. 

Niektóre elementy Usług i Oprogramowania stanowią informacje poufne Adobe lub licencjodawców Adobe. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności ani zezwalać osobom trzecim na ich wykonywanie: (A) modyfikować, przenosić, adaptować ani tłumaczyć jakiejkolwiek części Usług lub Oprogramowania ani (B) odtwarzać kodu źródłowego (m.in. monitorować lub śledzić danych wejściowych i wyjściowych systemu lub aplikacji w celu odtworzenia takiego systemu), dekompilować, dezasemblować ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego, reprezentacji danych lub algorytmów, procesów, metod i innych elementów Usług lub Oprogramowania; (C) używać Usług lub Oprogramowania (lub dowolnych treści, danych, informacji wyjściowych lub innych informacji otrzymanych lub wyprowadzonych z Usług lub Oprogramowania) w celu bezpośredniego lub pośredniego tworzenia, szkolenia, testowania lub innego doskonalenia algorytmów uczenia maszynowego lub systemów sztucznej inteligencji, w szczególności w ramach architektur, modeli i wag. Jeśli przepisy w jurysdykcji Użytkownika dopuszczają dekompilację Usług lub Oprogramowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności operacyjnej licencjonowanych fragmentów Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem, Użytkownik przed przystąpieniem do dekompilacji musi zwrócić się o takie informacje do Adobe. Adobe może według własnego uznania przekazać te informacje Użytkownikowi lub określić zasadne warunki (w tym zasadną opłatę) w związku z taką dekompilacją Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika, aby chronić prawa własności Adobe oraz licencjodawców i dostawców Adobe do Usług i Oprogramowania.

18. Postanowienia różne

18.1 Wersja w języku angielskim

Interpretacja i wykładnia niniejszych Warunków będzie oparta na ich wersji w języku angielskim.

18.2 Korespondencja z Adobe

Użytkownik może wysyłać uwagi i powiadomienia do Adobe na następujący adres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Korespondencja z Użytkownikiem

Adobe może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną na adres powiązany z jego kontem, w ramach Usług albo przy użyciu innych prawnie dopuszczonych środków. Użytkownik ma obowiązek dbać o aktualność danych konta, aby umożliwić odbiór powiadomień.  

18.4 Zakaz cesji

Użytkownik nie może dokonać przelewu ani przenosić w jakikolwiek inny sposób całości lub części praw i zobowiązań na mocy Warunków bez pisemnej zgody Adobe, a wszelkie próby takiego przelewu lub przeniesienia praw będą nieważne. Adobe może przenieść na osobę trzecią swoje prawa wynikające z Warunków bez zgody Użytkownika.

18.5 Warunki dla instytucji administracji publicznej

Jeśli Użytkownik jest organem administracji Stanów Zjednoczonych lub jeśli Warunki są lub staną się przedmiotem przepisów federalnych FAR (Federal Acquisition Regulations), wówczas Usługi i Oprogramowanie udostępniane na mocy tych Warunków stanowią „Produkty Komercyjne lub Usługi Komercyjne” (zgodnie z definicją tych terminów podaną w paragrafie §2.101 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych), na które składa się „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego” i powiązane z nimi usługi, zgodnie ze znaczeniem, w jakim te terminy występują odpowiednio w paragrafie §12.212 i §227.7202 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych. Zgodnie z przepisami paragrafu § 12.212 lub § 227.7202-1 do § 227.7202-4 tytułu 48 Kodeksu przepisów federalnych, licencji na komercyjne oprogramowanie komputerowe i dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego udziela się użytkownikom końcowym z organów administracji federalnej w Stanach Zjednoczonych (A) wyłącznie w charakterze Produktów i Usług Komercyjnych oraz (B) wyłącznie z takim zakresem uprawnień, jakie zostały udzielone wszystkim innym użytkownikom końcowym na mocy Warunków. Prawa do dzieł niepublikowanych są zastrzeżone na mocy prawa Stanów Zjednoczonych.

18.6 Tytuły

Tytuły użyte w niniejszych Warunkach mają charakter wyłącznie informacyjny i pozostają bez wpływu na znaczenie lub zamysł postanowień.

18.7 Rozdzielność postanowień

W przypadku, gdy dowolne z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy, a przedmiotowe postanowienie utraci ważność tylko w zakresie, którego dotyczy problem nieważności lub niewykonalności.

18.8 Niekorzystanie z uprawnień

Nieegzekwowanie lub nieskorzystanie przez Adobe z uprawnień wynikających z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych uprawnień.

18.9 Siła wyższa

Żadna ze stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej z tytułu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków (innych niż zobowiązania Użytkownika do uiszczenia należności na rzecz Adobe), którego przyczyną są nieprzewidziane zdarzenia występujące po dacie wejścia Warunków w życie i pozostające poza uzasadnioną kontrolą stron, takie jak strajki, blokady, działania wojenne, akty terrorystyczne, zamieszki, katastrofy naturalne albo odmowa udzielenia licencji przez instytucje administracji publicznej lub inne agencje rządowe, w zakresie, w jakim zdarzenie takie uniemożliwia lub opóźnia realizację zobowiązań przez dotkniętą nim stronę i w jakim strona ta nie jest w stanie uzasadnionym kosztem zapobiec wystąpieniu zdarzenia siły wyższej lub usunąć jego skutków.

19. Ustawa DMCA

Adobe przestrzega Praw Własności Intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników. Adobe będzie reagować na jednoznaczne oświadczenia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Więcej informacji na temat polityki i praktyk firmy Adobe dotyczących ochrony Praw własności intelektualnej podano tutaj: https://www.adobe.com/pl/legal/dmca.html.


Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA. 


Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Republika Irlandii


Adobe_General_Terms_of_Use-pl_20240217


Ogólne warunki użytkowania: lista dokumentów z hiperłączami (w kolejności przywołań powyżej):

1. Warunki subskrypcji i anulowania usług Adobe: https://www.adobe.com/pl/legal/subscription-terms.html

2. Warunki dodatkowe dotyczące danych uczniów mające zastosowanie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych (K-12) oraz wyższych: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Zawartość osobista przechowywana w przestrzeni dyskowej w chmurze Creative Cloud i Document Cloud dla zespołów lub przedsiębiorstw — dokumentacja HelpX: https://helpx.adobe.com/pl/enterprise/kb/business-storage.html

4. Zasady ochrony prywatności: https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html

5. Opcje dotyczące prywatności w rozwiązaniach Adobe: https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

6. Często zadawane pytania dotyczące analizy zawartości: https://helpx.adobe.com/pl/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Osoby z krajów objętych umową o przetwarzaniu danych z EOG i Wielkiej Brytanii w ramach usług w chmurze Adobe: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Warunki ochrony danych w ramach usług w chmurze Adobe dotyczące osób spoza EOG i Wielkiej Brytanii: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Wytyczne dotyczące wsparcia oprogramowania Adobe: https://helpx.adobe.com/pl/support/programs/support-periods.html

10. Transparency Center: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Przesyłanie własnych czcionek do Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/pl/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Wytyczne dotyczące kwalifikujących się instytucji szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego: https://helpx.adobe.com/pl/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Informacje prawne i warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania innych firm: https://www.adobe.com/pl/products/eula/third_party.html

14. Prawa do wykorzystywania obrazów: https://www.adobe.com/pl/legal/permissions/image-notice.html

15. Zespół obsługi klienta Adobe: https://helpx.adobe.com/pl/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Zasady usuwania własności intelektualnej: https://www.adobe.com/pl/legal/dmca.html