Z dniem 16 kwietnia 2020 r. firma Adobe modyfikuje Warunki użytkowania. Aktualną wersję Warunków zamieszczono tutaj.
 

Ogólne warunki użytkowania Adobe

 

 

Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2018 r. Zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.
 
Niniejsze Ogólne warunki użytkowania („Warunki Ogólne”), wszelkie mające zastosowanie Warunki Dodatkowe (zob. paragraf 1.2 poniżej) oraz Warunki subskrypcji i anulowania (zwane łącznie „Warunkami”) regulują korzystanie przez Użytkownika z oferowanego przez Adobe serwisu WWW, obsługi klienta i usług takich jak Creative Cloud (zwanych łącznie „Usługami”) wraz z oprogramowaniem udostępnianym przez Adobe w ramach tych Usług, a także wszelkich aplikacji, Plików Przykładowych i Plików Zawartości (zgodnie z definicjami określonymi poniżej), skryptów, kodu źródłowego, zestawów instrukcji i powiązanej dokumentacji (zwanych łącznie „Oprogramowaniem”). Jeśli Użytkownik zawarł z Adobe inną umowę dotyczącą konkretnych Usług lub konkretnego Oprogramowania, warunki takiej umowy mają znaczenie rozstrzygające w razie sprzeczności z niniejszymi Warunkami. Zgodnie z paragrafem 4, użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności, do Zawartości Użytkownika (zgodnie z definicją określoną poniżej).
 
Aby założyć indywidualne konto Adobe ID, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat.Instytucje korzystające z oferty licencji imiennych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą wystawiać dzieciom poniżej 13 roku życia identyfikatory Adobe ID na poziomie korporacyjnym, jednak dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody rodziców dziecka.
 
1. Umowa użytkownika z Adobe.
 
1.1 Obowiązujące prawo i podmiot zawierający umowę. Jeśli Użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę na terenie Ameryki Północnej (w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Meksyku), zawiera umowę w relacji ze spółką Adobe Inc. zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, a niniejsze Warunki podlegają prawom stanu Kalifornia w USA. Jeśli użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę na terenie kraju poza Ameryką Północną, zawiera umowę w relacji ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited, a niniejsze Warunki podlegają prawu Irlandii.W przypadku klientów zamieszkałych w Australii spółka Adobe Systems Software Ireland Limited występuje jako upoważniony przedstawiciel Adobe Systems Pty Ltd. i przystępuje do niniejszej umowy na mocy swoich uprawnień jako przedstawiciel spółki Adobe Systems Pty Ltd. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Nie jest intencją Adobe ograniczanie tych uprawnień w sposób sprzeczny z prawem.
 
1.2 Warunki Dodatkowe. Usługi i Oprogramowanie Adobe są udostępniane Użytkownikowi na licencji, a nie sprzedawane, i mogą podlegać również następującym warunkom dodatkowym lub wybranym z nich („Warunki Dodatkowe”). W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Dodatkowych w odniesieniu do danej Usługi lub danego Oprogramowania znaczenie rozstrzygające mają Warunki Dodatkowe. Warunki Dodatkowe mogą ulec zmianie.
 

 

2. Zasady ochrony prywatności.
 
2.1 Prywatność.Informacje o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania informacji o Użytkowniku oraz uzyskiwania dostępu do nich przez Adobe podano w „Zasadach ochrony prywatności” pod adresem http://www.adobe.com/go/privacy_pl.
 
2.2 Dane dotyczące wykorzystywania aplikacji komputerowych.Użytkownik może zdecydować się na udostępnianie firmie Adobe informacji o sposobie korzystania z jej aplikacji komputerowych. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, ta opcja jest domyślnie włączona, a przekazywane informacje są powiązane z kontem Adobe należącym do Użytkownika. Dzięki tym informacjom Adobe może zapewnić Użytkownikowi spersonalizowane środowisko korzystania z produktów, podnosić ich jakość oraz doskonalić ich funkcje. Użytkownik może w dowolnym monencie zmienić te preferencje na stronie Zarządzania kontem Adobe. Więcej informacji o statystykach użytkowania aplikacji komputerowych podano na stronie http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_pl.
 
2.3 Dostęp Adobe do Zawartości Użytkownika. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, Adobe będzie uzyskiwać ograniczony dostęp do Zawartości Użytkownika (zgodnie z definicją tego terminu podaną w paragrafie 4.1), w tym wyświetlać ją lub odsłuchiwać. Adobe może na przykład potrzebować dostępu do Zawartości Użytkownika, w tym możliwości jej wyświetlenia lub odsłuchania, w celu (a) udzielania pomocy w odpowiedzi na zgłoszenia problemu; (b) wykrywania naruszeń zasad ochrony prywatności, bezpieczeństwa lub przepisów prawnych oraz problemów technicznych, zapobiegania ich wystąpieniu lub eliminacji ich skutków; a także (c) egzekwowania niniejszych Warunków. Zautomatyzowane systemy firmy Adobe mogą analizować Zawartość Użytkownika z użyciem takich technik, jak uczenie maszynowe. Analiza ta może być przeprowadzana, gdy Zawartość jest przesyłana, odbierana lub przechowywana. Na podstawie takich analiz Adobe jest w stanie poprawiać jakość Usług. Więcej informacji o technologiach uczenia maszynowego wykorzystywanych przez Adobe podano na stronie http://www.adobe.com/go/machine_learning_pl.
 
3. Korzystanie z Usług i Oprogramowania.
 
3.1 Licencja. Użytkownik może korzystać z Usług i Oprogramowania pod warunkiem przestrzegania Warunków oraz przepisów prawnych.
 
3.2 Majątek intelektualny Adobe.Firma Adobe i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności i udziały dotyczące Usług lub Oprogramowania. Z zastrzeżeniem odmiennych przypadków określonych w Warunkach, Adobe nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Oprogramowaniu lub Usługach. Adobe zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone na mocy niniejszych Warunków.
 
3.3 Przechowywanie danych.Jeśli Usługi oferują przestrzeń dyskową, Adobe zaleca, aby Użytkownik regularnie tworzył kopie zapasowe swojej Zawartości także w innych miejscach. Adobe może nałożyć uzasadnione ograniczenia techniczne dotyczące wielkości plików i przestrzeni dyskowej, ograniczenia mocy obliczeniowej lub inne ograniczenia techniczne. Adobe może zawiesić Usługi do czasu, aż ilość przestrzeni dyskowej zajętej przez Użytkownika znajdzie się w granicach określonych dla jego konta. Adobe podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby umożliwić Użytkownikowi przeniesienie jego Zawartości z Usług Adobe z końcem okresu obowiązywania licencji. Takie przeniesienie należy zakończyć w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownika. Po zakończeniu tego 30-dniowego okresu przeniesienia Adobe zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkiej Zawartości Użytkownika.
 
3.4 Zawartość generowana przez Użytkownika. Adobe może udostępniać na swoich serwerach treści generowane przez użytkowników. Korzystając z Usług Adobe, Użytkownik może napotkać zawartość generowaną przez innych użytkowników, którą uzna za obraźliwą lub niepokojącą. W takich przypadkach jedynym środkiem zaradczym dostępnym dla Użytkownika jest natychmiastowe zaprzestanie przeglądania tej zawartości. Jeśli taka opcja jest dostępna, można także nacisnąć przycisk „Zgłoś”, aby zgłosić Adobe taką zawartość.
 
3.5 Pliki Przykładowe. „Pliki Przykładowe” oznaczają pliki dostarczone przez Adobe, takie jak obrazy zawartości, ilustracje, obrazy dostępne bez tantiem (stock) oraz dźwięki, przeznaczone do użycia w samouczkach, prezentacjach i w innych celach związanych z wykorzystaniem próbnym, które mogą być oznaczone jako pliki przykładowe. Plików Przykładowych nie można używać do jakichkolwiek celów innych niż te, do jakich zostały przeznaczone. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniać Plików Przykładowych w formie autonomicznej (tzn. w sytuacji, w której Pliki Przykładowe stanowią główną wartość rozpowszechnianego produktu) ani twierdzić, że przysługują mu jakiekolwiek prawa do Przykładowych Plików.
 
3.6 Pliki Zawartości.Pliki Zawartości” oznaczają zasoby Adobe udostępniane w ramach Oprogramowania i Usług. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w dokumentacji lub poszczególnych umowach licencyjnych, Adobe udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieuprawniającej do udzielania dalszych licencji i niepodlegającej przeniesieniu licencji na używanie Plików Zawartości w celu tworzenia zastosowania końcowego (tzn. pochodnej aplikacji lub produktu będących dziełem Użytkownika), w ramach którego Użytkownik osadza Pliki Zawartości lub ich pochodne („Zastosowanie Końcowe”). Użytkownik może modyfikować Pliki Zawartości przed osadzeniem ich w Zastosowaniu Końcowym. Użytkownik może powielać i rozpowszechniać Pliki Zawartości tylko w połączeniu z Zastosowaniem Końcowym; niedozwolone jest natomiast rozpowszechnianie tych Plików Zawartości w formacie autonomicznym, poza Zastosowaniem Końcowym.
 
3.7 Inne typy licencji.
 
(a) Wersja nieprzeznaczona do sprzedaży. Adobe może oznaczyć Oprogramowanie lub Usługi jako wersję „próbną”, „testową”, „nieprzeznaczoną do sprzedaży” lub w inny podobny sposób („Wersja Nieprzeznaczona do Sprzedaży”). Użytkownik może zainstalować Wersję Nieprzeznaczoną do Sprzedaży i korzystać z niej tylko w okresie i celu określonym przez Adobe w odniesieniu do takiej Wersji. Niedozwolone jest wykorzystanie jakichkolwiek materiałów wytworzonych za pomocą Wersji Nieprzeznaczonej do Sprzedaży do celów komercyjnych.
 
(b) Wersja Przedpremierowa. Adobe może oznaczyć Oprogramowanie, Usługi lub ich elementy jako wersję przedpremierową albo wersję beta („Wersja Przedpremierowa”). Wersja Przedpremierowa nie stanowi ostatecznego produktu i może zawierać błędy potencjalnie skutkujące awariami systemu, innymi defektami oraz utratą danych. Adobe może nie zdecydować się na wprowadzenie produktu udostępnianego w Wersji Przedpremierowej do obrotu handlowego. Na żądanie Adobe lub po wprowadzeniu do obrotu handlowego komercyjnej wersji produktu używanego w Wersji Przedpremierowej Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Wersji Przedpremierowej i zniszczenia jej wszystkich posiadanych kopii. Wszelkie zawarte z Użytkownikiem odrębne umowy dotyczące Wersji Przedpremierowej mają pierwszeństwo przed niniejszymi postanowieniami.
 
(c) Wersja edukacyjna. Jeśli Adobe oznaczy Oprogramowanie lub Usługi jako wersję do zastosowania przez użytkowników z sektora edukacji („Wersja Edukacyjna”), to Użytkownik może korzystać z takiej Wersji Edukacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy spełnia wymogi określone na stronie http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_pl. Użytkownik może zainstalować Wersję Edukacyjną i korzystać z niej wyłącznie w kraju, w którym spełnia warunki pozwalające na zakwalifikowanie go jako użytkownika z sektora edukacji. Jeśli użytkownik jest rezydentem lub ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, słowo „kraj” w poprzednim zdaniu oznacza cały Europejski Obszar Gospodarczy.
 
4. Zawartość Użytkownika.
 
4.1 Zawartość.Zawartość” oznacza dowolne materiały, takie jak pliki audio lub wideo, dokumenty elektroniczne oraz obrazy przesyłane przez Użytkownika do Usług lub Oprogramowania w związku z korzystaniem przez niego z Usług.
 
4.2 Prawo własności. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, w tym prawa własności, do swojej Zawartości. Adobe nie rości sobie prawa własności do Zawartości Użytkownika.
 
4.3 Licencje na Zawartość Użytkownika niezbędne do eksploatacji Usług i Oprogramowania.Adobe musi uzyskać od Użytkownika pewne licencje dotyczące jego Zawartości, które umożliwią eksploatację i udostępnianie Usług i Oprogramowania. Przesyłając swoją Zawartość do Usług i Oprogramowania, Użytkownik udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, podlegającej przenoszeniu, dopuszczającej udzielanie dalszych licencji oraz wolnej od tantiem licencji na używanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie (np. w celu lepszej prezentacji Zawartości Użytkownika), publiczne wykonywanie i tłumaczenie Zawartości stosownie do potrzeb w odpowiedzi na działania Użytkownika (np. związane z decyzjami Użytkownika o przechowywaniu Zawartości prywatnie albo udostępnianiu jej innym osobom). Licencja ta udzielana jest wyłącznie w celu realizacji i doskonalenia Usług i Oprogramowania.
 
4.4 Udostępnianie Zawartości Użytkownika
 
(a) Udostępnianie. Niektóre Usługi i Oprogramowanie mogą obejmować funkcje umożliwiające Użytkownikowi upublicznianie Zawartości lub udostępnianie jej innym użytkownikom. „Udostępnianie” oznacza wysyłanie pocztą elektroniczną, publikowanie, transmitowanie, przesyłanie lub udostępnianie zawartości, czy to Adobe czy innym użytkownikom, w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług i Oprogramowania. Inni użytkownicy mogą wykorzystywać, kopiować, modyfikować i ponownie udostępniać Zawartość Użytkownika na wiele sposobów. Jako że to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Udostępnianą Zawartość, powinien starannie rozważyć decyzję o udostępnieniu.
 
(b) Poziomy dostępu. Adobe nie monitoruje działań innych osób w odniesieniu do Zawartości Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń dostępu do swojej Zawartości. Jeśli Użytkownik nie wybierze poziomu ograniczeń dostępu do swojej Zawartości, system może przyjąć domyślnie najmniej rygorystyczne ustawienia. Obowiązkiem Użytkownika jest poinformowanie innych użytkowników o dozwolonych sposobach udostępniania jego Zawartości oraz dostosowanie ustawień związanych z dostępem do tej Zawartości i jej udostępnianiem.
 
(c) Komentarze.Usługi i Oprogramowanie mogą umożliwiać Użytkownikowi komentowanie Zawartości. Komentarze nie są anonimowe i są widoczne dla innych użytkowników. Komentarze Użytkownika mogą być usuwane przez niego samego, innych użytkowników lub Adobe.
 
4.5 Cofnięcie licencji. Użytkownik może w dowolnej chwili cofnąć licencję na swoją Zawartość i odebrać prawa udzielone firmie Adobe, usuwając tę Zawartość z Usługi. Jednak niektóre kopie Zawartości Użytkownika mogą być przechowywane w ramach rutynowych kopii zapasowych Adobe.
 
4.6 Opinie. Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania Adobe pomysłów, sugestii lub propozycji („Opinie”). Jeśli jednak Użytkownik przekaże Adobe takie Opinie, niniejszym udziela Adobe niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, dopuszczającej swobodne udzielanie dalszych licencji, podlegającej przenoszeniu oraz wolnej od tantiem licencji na tworzenie, wykorzystywanie, sprzedawanie, zlecanie wykonania, oferowanie sprzedaży, importowanie, powielanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie i publiczne wykonywanie tych Opinii.
 
4.7 Sprzedaż Zawartości Użytkownika. Adobe może zezwolić Użytkownikowi na udzielanie innym użytkownikom licencji na Zawartość za pośrednictwem Usług Adobe, co wymaga zaakceptowania odrębnych warunków.
 
5. Informacje o koncie.
 
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta. Jeśli użytkownik uzyska informację o jakimkolwiek przypadku nieuprawnionego użycia swojego konta, powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem wsparcia. Użytkownik nie może (a) udostępniać danych konta innym osobom (poza uprawnionym administratorem konta) ani (b) korzystać z konta innego użytkownika. Administrator konta może wykorzystywać dane konta, aby zarządzać korzystaniem z Usług i Oprogramowania przez Użytkownika oraz jego dostępem do Usług i Oprogramowania. W przypadku usługi PhoneGap firma Adobe zastrzega sobie prawo do monitorowania i egzekwowania limitów i ograniczeń określonych w planie subskrypcyjnym, w tym naliczania Użytkownikowi opłat za ich przekroczenie.
 
6. Zachowanie Użytkownika.
 
6.1 Odpowiedzialne wykorzystanie. Do społeczności Adobe należą użytkownicy, którzy oczekują od innych uprzejmości i profesjonalizmu. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług i Oprogramowania w sposób odpowiedzialny.
 
6.2 Niedozwolone użytkowanie. Użytkownik nie może korzystać z Usług lub Oprogramowania w sposób niedozwolony. Niedozwolone jest na przykład:
 
(a) kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie w hostingu lub w formie transmisji strumieniowej, odsprzedawanie Usług lub Oprogramowania oraz udzielanie dalszych licencji na Usługi lub Oprogramowanie;
 
(b) umożliwianie korzystania lub zezwalanie innym na korzystanie z Usług lub Oprogramowania z użyciem danych konta Użytkownika;
 
(c) używanie Oprogramowania w celu budowania wszelkiego rodzaju baz danych;
 
(d) uzyskiwanie lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do Usług lub Oprogramowania w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego lub autoryzowanego przez Adobe;
 
(e) stosowanie obejść ograniczeń dostępu lub wykorzystania zapobiegających określonym sposobom korzystania z Usług lub Oprogramowania;
 
(f) udostępnianie Zawartości lub podejmowanie działań naruszających prawa własności intelektualnej innych użytkowników („Prawa własności intelektualnej” oznaczają prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa do znaków handlowych i znaków towarowych, patenty, tajemnice handlowe, prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, prawo do upubliczniania i wszelkie inne prawa własności);
 
(g) publikowanie lub udostępnianie Zawartości obejmującej treści sprzecznych z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, mające charakter nękający, będące skutkiem czynu zabronionego, zawierające pomówienia bądź oszczerstwa, wulgarne, lubieżne, mające charakter profanacji, naruszające prywatność innych osób lub nawołujące do nienawiści;
 
(h) podawanie się za inną osobę lub podmiot lub podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań Użytkownika z inną osobą lub podmiotem;
 
(i) podejmowanie prób dezaktywowania, uszkodzenia lub zniszczenia Usług i Oprogramowania;
 
(j) przekazywanie, przesyłanie, przechowywanie lub udostępnianie Zawartości lub kodu zawierających wirusy, szkodliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub dowolne składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Usług lub Oprogramowania;
 
(k) zakłócanie, utrudnianie i uniemożliwianie innym użytkownikom korzystania z Usług lub Oprogramowania (np. poprzez prześladowanie, zastraszanie czy nękanie innych osób, podżeganie do popełnienia aktów przemocy lub krzywdzenie nieletnich w jakikolwiek sposób);
 
(l) branie udziału w łańcuszkach szczęścia, piramidach finansowych, phishingu, spamowaniu oraz rozsyłaniu innego rodzaju niechcianych wiadomości;
 
(m) reklamowanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek produktów i usług z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uzyskał na to wcześniejszą pisemną zgodę Adobe;
 
(n) stosowanie mechanizmów eksploracji danych lub podobnych metod zbierania i wyodrębniania danych w związku z Usługami; oraz
 
(o) naruszanie prawa (w tym amerykańskiej ustawy COPPA, tam, gdzie ma ona zastosowanie).
 
7. Opłaty i płatność.
 
7.1 Podatki i opłaty na rzecz osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich należnych podatków oraz opłat na rzecz osób trzecich (w tym na przykład opłat za połączenia telefoniczne, przesyłanie danych w sieciach komórkowych, usługi internetowe, abonamenty za przesyłanie danych w sieciach telekomunikacyjnych, prowizje z tytułu płatności kartami kredytowymi oraz koszty wymiany walut, koszty realizacji transakcji zagranicznych). Opłaty te nie stanowią zobowiązań Adobe. Informacji na temat opłat udziela odpowiednia instytucja finansowa. Adobe może podjąć kroki zmierzające do windykacji należnych kwot. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów. Jeśli użytkownik znajduje się w kraju innym niż podmiot Adobe, z którym zawiera transakcję (tj. Adobe Inc. w przypadku klientów z Ameryki Północnej albo Adobe Systems Software Ireland Limited w przypadku klientów ze wszystkich pozostałych krajów), płatności będą realizowane na rzecz podmiotu zagranicznego.
 
7.2 Dane karty kredytowej. Jeśli Użytkownik nie powiadomi Adobe o zmianie metody płatności, Adobe ma prawo uczestniczyć w programach udostępnianych przez dostawcę karty Użytkownika w celu zaktualizowania jego danych płatniczych, aby uniknąć przerw w świadczeniu na jego rzecz usług, a Użytkownik upoważnia Adobe do wystawiania rachunków z użyciem tak uzyskanych, zaktualizowanych danych Użytkownika.
 
8. Oświadczenia Użytkownika i jego zobowiązanie do zabezpieczenia przed roszczeniami.
 
8.1Oświadczenie.Przesyłając Zawartość w ramach korzystania z Usług lub Oprogramowania, Użytkownik potwierdza, że ma: (a) wszystkie niezbędne licencje i uprawnienia do użytkowania i Udostępniania takiej Zawartości oraz (b) prawa niezbędne do udzielania licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 
8.2Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę Adobe oraz jej podmioty stowarzyszone i afiliowane, zarząd, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami i szkodami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z Zawartości Użytkownika, z korzystania przez Użytkownika z Usług lub Oprogramowania lub z naruszenia przez niego niniejszych Warunków.
 
9. Wyłączenia gwarancji.
 
9.1 O ile nie zaznaczono inaczej w Warunkach dodatkowych, Usługi i Oprogramowanie są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują („AS-IS”). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Adobe wyłącza wszelkie gwarancje wyraźne lub domniemane, w tym domniemane gwarancje nienaruszania praw, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Adobe nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących treści zawartej w Usługach. Ponadto Adobe nie gwarantuje, że: (a) Usługi lub Oprogramowanie spełnią wymagania Użytkownika, będą stale dostępne oraz że będą działały w sposób nieprzerwany, terminowy i bezbłędny; (b) efekty uzyskane w wyniku użycia Usług lub Oprogramowania będą skuteczne, dokładne i niezawodne; (c) jakość Usług i Oprogramowania spełni oczekiwania Użytkownika; oraz (d) błędy lub usterki w Usługach lub Oprogramowaniu zostaną naprawione.
 
9.2 Adobe w szczególności nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu pozwów i działań prawnych powstałych w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług lub Oprogramowania. Użytkownik korzysta z Usług i Oprogramowania oraz uzyskuje dostęp do nich na własne ryzyko i według własnego uznania; Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub utratę danych wskutek korzystania z Usług lub Oprogramowania albo uzyskiwania do nich dostępu.
 
9.3 Jeśli Użytkownik publikuje Zawartość Użytkownika na serwerach Adobe w celu jej publicznego Udostępniania za pośrednictwem Usług, firma Adobe nie jest odpowiedzialna za: (a) utratę lub uszkodzenie Zawartości Użytkownika; (b) usunięcie Zawartości przez podmioty inne niż Adobe; (c) umieszczenie Zawartości Użytkownika przez osoby trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach.
 
10. Ograniczenie odpowiedzialności.
 
10.1. O ile w Warunkach Dodatkowych nie zaznaczono inaczej, Adobe nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za: brak możliwości użytkowania, utratę danych, utratę reputacji (goodwill) lub utratę zysków, a także wszelkie szkody szczególne, uboczne i pośrednie, szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy oraz straty moralne, niezależnie od ich podstawy (nawet jeśli firma Adobe została poinformowana o możliwości ich wystąpienia), w tym straty i szkody (a) wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraty zysków, niezależnie od tego, czy były one możliwe do przewidzenia; (b) niezależnie od typu odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odpowiedzialności za zaniedbanie lub za czyn zabroniony; lub (c) z tytułu wszelkich innych roszczeń wynikających w związku z użytkowaniem Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika lub uzyskiwaniem do nich dostępu. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Adobe (lub pracowników Adobe) za rażące zaniedbanie, czyn umyślny albo spowodowanie śmierci lub obrażeń ciała.
 
10.2 Odpowiedzialność Adobe w każdym przypadku wynikającym z niniejszych Warunków lub z nimi związanym jest ograniczona do kwoty 100 USD lub łącznej kwoty zapłaconej przez Użytkownika za dostęp do Usług lub Oprogramowania w trzymiesięcznym okresie poprzedzającym zdarzenie stanowiące podstawę odpowiedzialności, w zależności od tego, która kwota jest większa. To ograniczenie ma zastosowanie niezależnie od postaci lub źródła roszczenia lub straty, niezależnie od tego, czy strata lub roszczenie były możliwe do przewidzenia i czy strona została poinformowana o możliwości ich wystąpienia.
 
10.3 Ograniczenia i wyłączenia określone w niniejszym paragrafie 10 mają zastosowanie w maksymalnym zakresie, w jakim są dozwolone przepisami prawa.
 
11. Rozwiązanie umowy.
 
11.1 Rozwiązanie przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług i Oprogramowania. Likwidacja konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty należnych opłat.
 
11.2 Rozwiązanie przez Adobe. W przypadku rozwiązania Warunków lub wypowiedzenia Usług przez Adobe z przyczyn innych niż leżące po stronie Użytkownika Adobe podejmie uzasadnione starania, aby powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed rozwiązaniem, wysyłając na adres e-mail podany przez Użytkownika stosowną informację wraz z instrukcją pobrania Zawartości Użytkownika. O ile w jednym z dokumentów „Warunki Dodatkowe” nie określono inaczej, Adobe może w dowolnym momencie odebrać Użytkownikowi prawo do korzystania z Usług lub Oprogramowania, jeśli:
 
(a) Użytkownik naruszy postanowienia Warunków (lub podejmie działania jednoznacznie wskazujące, że nie zamierza lub nie jest w stanie przestrzegać tych Warunków);
 
(b) nie wniesie w terminie opłat za Oprogramowanie lub Usługi, jeśli są należne; lub
 
(c) dopuści się istotnego naruszenia dowolnego z postanowień Warunków, przy czym (i) usunięcie takiego naruszenia nie będzie możliwe; lub (ii) Adobe powiadomi Użytkownika o naruszeniu, ale Użytkownik nie usunie go w ciągu 14 dni od otrzymania takiego powiadomienia;
 
(d) Użytkownik będzie prześladować, nękać lub atakować Adobe lub personel Adobe w formie fizycznej, słownej lub jakiejkolwiek innej lub grozić Adobe lub personelowi Adobe, przy czym Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania;
 
(e) Użytkownik będzie wielokrotnie składać bezpodstawne reklamacje lub reklamacje w złej wierze oraz nie zareaguje na wezwanie Adobe do zaprzestania takiego postępowania (w takiej sytuacji Adobe może alternatywnie zawiesić lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług lub Oprogramowania);
 
(f) firma Adobe zostanie zmuszona do tego przez obowiązujące prawo (na przykład w sytuacji, gdy świadczenie Usług lub dostarczanie Oprogramowania na rzecz Użytkownika stanie się niezgodne z prawem);
 
(g) Adobe zdecyduje się na wycofanie Usług lub Oprogramowania w całości lub w części (np. jeśli dalsze oferowanie Usług w regionie Użytkownika stanie się dla Adobe niepraktyczne w związku ze zmianą przepisów prawa); lub
 
(h) darmowe konto Użytkownika pozostawało nieaktywne przez długi czas.
 
11.3 Rozwiązanie przez administratora grupy. Administratorzy grupy w ramach takich Usług, jak „Creative Cloud dla zespołów”, mogą w dowolnym momencie odebrać określonemu użytkownikowi dostęp do Usługi. Jeśli administrator grupy odbierze Użytkownikowi taki dostęp, Użytkownik może utracić również dostęp do Zawartości, które on sam lub inni użytkownicy w grupie udostępnili we współużytkowanym obszarze w ramach Usługi.
 
11.4 Zasady obowiązywania Warunków ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Po upływie okresu obowiązywania lub wcześniejszym rozwiązaniu Warunków objęte nimi Usługi lub Oprogramowanie albo niektóre ich części mogą bez uprzedzenia przestać działać. Natomiast wszelkie licencje bezterminowe należące do Użytkownika zachowają pełną ważność. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Warunków pozostają w mocy zobowiązania Użytkownika do zabezpieczenia Adobe przed odpowiedzialnością, określone przez Adobe wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, a także postanowienia o sposobie rozstrzygania sporów określone w niniejszych Warunkach. 
 
12. Dochodzenia.
 
12.1 Kontrola. Adobe nie sprawdza wszystkich treści przesyłanych do Usług lub Oprogramowania, ale zastrzega sobie prawo do skorzystania z dostępnych technologii i procesów oraz usług innych dostawców w celu sprawdzania zawartości pod kątem niektórych rodzajów nielegalnych treści (np. pornografii dziecięcej) lub innych obraźliwych treści i zachowań (np. powtarzających się aktywności, które wskazują na spamowanie lub phishing, lub słów kluczowych, które wskazują, że treści dla dorosłych zostały opublikowane poza wyznaczonymi do tego miejscami).
 
12.2 Ujawnianie danych. Adobe ma prawo uzyskiwać dostęp do informacji o Użytkowniku i jego korzystaniu z Usług i Oprogramowania oraz ujawniać takie informacje, (a) gdy jest to wymagane przez prawo (np. gdy Adobe otrzyma ważne wezwanie do sądu lub nakaz rewizji); (b) aby odpowiedzieć na zgłoszenie Użytkownika przesłane do zespołu wsparcia technicznego; oraz (c) jeśli Adobe uzna, że jest to konieczne w celu ochrony praw, majątku i bezpieczeństwa osobistego pracowników i użytkowników Adobe oraz społeczeństwa.
 
13. Przepisy o kontroli obrotu.
 
Oprogramowanie i Usługi oraz korzystanie z nich przez Użytkownika podlegają prawu USA i prawu międzynarodowemu, a także ograniczeniom oraz przepisom regulującym import i eksport Usług i Oprogramowania oraz korzystanie z nich. Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązujących praw, ograniczeń i przepisów.
 
14. Australijska ustawa CCA.
 
Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje uprawnień konsumenta wynikających z australijskiej ustawy Competition and Consumer Act (Cth) z 2010 r. („ustawy CCA”) oraz innych aktów prawnych, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmodyfikować w drodze umowy. Jeśli ustawa CCA lub inny akt prawny wprowadza do Warunków domniemany warunek, gwarancję lub postanowienie albo udziela w związku z Warunkami rękojmi (gwarancji ustawowych) dotyczących dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wówczas odpowiedzialność Adobe z tytułu naruszenia takiego warunku, gwarancji, postanowienia lub rękojmi ogranicza się do jednego z następujących środków, wybranego według uznania Adobe i uzależnionego od możliwości jego realizacji: (a) w przypadku dostawy towarów, wykonania przez Adobe jednego lub większej liczby z następujących świadczeń: (i) wymiany towarów lub dostarczenia towarów równoważnych; (ii) naprawy towarów; (iii) wypłaty kosztu wymiany towarów lub nabycia towarów równoważnych; a także (iv) wypłaty kosztu naprawy towarów; lub (b) w przypadku świadczenia usług, wykonania przez Adobe jednej lub obu następujących czynności: (i) ponownego wyświadczenia usług; (ii) wypłaty kosztu ponownego świadczenia usług.
 
15. Rozstrzyganie sporów.
 
15.1 Procedura. Użytkownik zobowiązuje się najpierw podjąć próbę rozwiązania wszelkich wątpliwości i sporów w sposób nieformalny, kontaktując się z Adobe. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w terminie 30 dni od złożenia wniosku, wszelkie wynikłe z niego działania prawne muszą zostać rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, chyba że Użytkownik będzie dochodzić swoich roszczeń w sądzie rozstrzygającym w trybie uproszczonym (o ile rzeczone roszczenia kwalifikują się do objęcia takim trybem).
 
15.2 Reguły arbitrażu. Jeśli użytkownik jest rezydentem Ameryki Północnej, Środkowej lub Południowej, arbitraż będzie prowadzić spółka JAMS w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia zgodnie z własnymi zasadami i procedurami arbitrażowymi. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Hongkongu, Makau, Tajwanu, Korei Południowej, Indii, Sri Lanki, Bangladeszu, Nepalu lub kraju członkowskiego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), wówczas arbitrażem administrować będzie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze (SIAC) na mocy własnych Zasad Arbitrażowych, które zostają niniejszym włączone przez przywołanie do niniejszego paragrafu. W każdym innym przypadku spory będą rozstrzygane przez londyński Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy (LCIA) w Londynie zgodnie z Zasadami arbitrażu LCIA. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego sędziego arbitrażowego wybranego wspólnie przez Użytkownika i Adobe. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim, ale każdy świadek, którego językiem ojczystym nie jest język angielski, ma prawo zeznawać w swoim języku ojczystym, co będzie symultanicznie tłumaczone na język angielski (na koszt strony, którą świadek reprezentuje). Wynik arbitrażu jest wykonalny na mocy prawa i może być przedmiotem postępowania i egzekucji w dowolnym sądzie właściwym dla danej strony.
 
15.3 Brak pozwów zbiorowych. Użytkownik może rozwiązywać spory z Adobe na zasadzie indywidualnej, nie może natomiast występować przeciwko Adobe jako powód lub strona w pozwie zbiorowym lub łącznym.
 
15.4 Zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik zgadza się, że w przypadku nieuprawnionego dostępu Użytkownika lub innych osób do Usług lub Oprogramowania bądź nieuprawnionego korzystania z nich w sposób niezgodny z Warunkami Adobe ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w trybie nakazowym (lub o inny środek prawny we właściwym trybie przyspieszonym) w dowolnej jurysdykcji.
 
16. Prawdo do audytu.
 
Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorstwem, spółką lub organizacją, nie częściej niż raz na 12 miesięcy Adobe może, korzystając z własnych pracowników lub niezależnego audytora zobowiązanego do zachowania poufności, dokonać inspekcji (w tym ręcznie, elektronicznie lub obiema tymi metodami) akt, systemów i pomieszczeń Użytkownika w celu zweryfikowania, czy wszelkie Oprogramowanie i Usługi zostały zainstalowane i są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami ważnych licencji udzielonych przez Adobe, przy czym o takiej inspekcji Użytkownik zostanie powiadomiony na co najmniej siedem (7) dni przed jej terminem. Ponadto Użytkownik w ciągu trzydziestu (30) dni od złożenia stosownego wniosku przez Adobe wszystkie akta i informacje niezbędne w celu zweryfikowania zgodności sposobu zainstalowania i wykorzystania Oprogramowania i Usług z licencjami udzielonymi przez Adobe. Jeśli weryfikacja wykaże niedobór licencji na Oprogramowanie lub Usługi, Użytkownik niezwłocznie nabędzie wymagane licencje, subskrypcje oraz ewentualny obowiązkowy serwis i wsparcie, także za okres miniony. Jeśli niedopłata przekroczy 5% wartości należnych opłat licencyjnych, to użytkownik pokryje również uzasadnione koszty przeprowadzenia weryfikacji.
 
17. Zmiany i dostępność.
 
17.1. Aktualizacje Warunków Ogólnych oraz Warunków Dodatkowych. Adobe może modyfikować niniejsze Warunki Ogólne, wszelkie Warunki Dodatkowe oraz warunki subskrypcji i anulowania między innymi w celu dostosowania ich do zmian prawnych albo zmian w Usługach lub Oprogramowaniu Adobe. Użytkownik powinien regularnie przeglądać te Warunki. Zawiadomienia o zmianach Warunków Ogólnych i Warunków Dodatkowych będą publikowane na niniejszej stronie. Dalszy dostęp do Usług lub Oprogramowania lub dalsze korzystanie z nich po wejściu zmian w życie oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika nowych, zmienionych Warunków.
 
17.2. Aktualizacje Usług i Oprogramowania. Adobe może w dowolnym czasie modyfikować i aktualizować Usługi i Oprogramowanie (w tym wszelkie ich części i funkcje) albo zaprzestać ich świadczenia lub dostarczania, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani kogokolwiek innego. W przypadku zmian wprowadzanych w ofertach płatnych Adobe podejmie uzasadnione starania, aby powiadomić Użytkownika o takich modyfikacjach, aktualizacjach lub wycofaniu oferty. Jeśli Adobe wycofa Usługi lub Oprogramowanie w całości, umożliwi Użytkownikowi pobranie Zawartości w stosownym czasie i może udzielić proporcjonalnego zwrotu niewykorzystanych opłat wniesionych za taką Usługę lub Oprogramowanie w formie przedpłaty.
 
17.3. Dostępność. Strony WWW opisujące Usługi są dostępne na całym świecie, jednak pewne Usługi lub ich funkcje mogą być niedostępne w kraju Użytkownika; ponadto pewne treści wygenerowane przez użytkowników i udostępniane za pośrednictwem Usług mogą być w danym kraju nielegalne lub niedostępne. Dostęp do niektórych Usług (lub ich funkcji, Plików Przykładowych lub Plików Zawartości) w niektórych krajach może być blokowany przez Adobe lub rządy innych krajów. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy korzystanie przez niego z Usług w danym miejscu jest legalne i dopuszczalne. Niektóre Usługi nie są dostępne we wszystkich językach.
 
18. Zakaz modyfikowania i odtwarzania kodu źródłowego
 
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach Użytkownik nie może (a) modyfikować, przenosić, adaptować ani tłumaczyć jakiejkolwiek części Usług lub Oprogramowania ani (b) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani podejmować innych prób odkrycia kodu źródłowego lub jakiejkolwiek fragmentu Usług lub Oprogramowania. Jeśli przepisy w systemie prawnym Użytkownika dopuszczają dekompilację Oprogramowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do zapewnienia zgodności operacyjnej licencjonowanych fragmentów Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem, Użytkownik przed przystąpieniem do dekompilacji musi zwrócić się o takie informacje do Adobe. Adobe może według własnego uznania przekazać te informacje Użytkownikowi lub nałożyć uzasadnione warunki (w tym opłatę) z tytułu prawa do dekompilacji Usług lub Oprogramowania przez Użytkownika, aby chronić prawa majątkowe Adobe i jej dostawców do Usług i Oprogramowania.
 
19. Postanowienia różne
 
19.1 Wersja w języku angielskim. Interpretacja i wykładnia niniejszych Warunków będzie oparta na ich wersji w języku angielskim.
 
19.2 Korespondencja z Adobe. Korespondencję do Adobe można wysyłać na następujący adres: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Korespondencja z Użytkownikiem. Adobe może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, publikując je w ramach Usług albo przy użyciu innych prawnie dopuszczonych środków.
 
19.4 Zakaz cesji. Użytkownik nie ma prawa dokonywać cesji ani przenosić w jakikolwiek inny sposób całości lub części uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Adobe, a wszelkie próby takiej cesji lub przeniesienia będą nieważne. Adobe może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków na osobę trzecią.
 
19.5 Tytuły. Tytuły użyte w niniejszych Warunkach Ogólnych lub w Warunkach Dodatkowych mają charakter wyłącznie informacyjny i pozostają bez wpływu na znaczenie lub zamysł postanowień.
 
19.6 Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych albo Warunków Dodatkowych zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostanie to bez wpływu na ważność i skuteczność wszystkich pozostałych postanowień tych Warunków Ogólnych i Warunków Dodatkowych.
 
19.7 Niekorzystanie z uprawnień. Nieegzekwowanie lub nieskorzystanie przez Adobe z uprawnień wynikających z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych uprawnień.
 
20. Ustawa DMCA.
 
Adobe przestrzega Praw Własności Intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od użytkowników. Adobe będzie podejmować reakcje w odpowiedzi na jednoznaczne oświadczenia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Więcej informacji na temat polityki i praktyk firmy Adobe dotyczących ochrony Praw własności intelektualnej znajduje się na stronie: http://www.adobe.com/pl/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-pl_PL-20180605_2200